2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI"

Transkripts

1 2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2002. gada 21. novembris) par Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā (ECB/2002/7) (2002/967/EK) (OV L 334, , 24. lpp.) Grozīta ar: Oficiālais Vēstnesis Nr. Lappuse Datums M1 Eiropas Centrālās bankas pamatnostādne 2006/43/EK (2005. gada 17. novembris) M2 Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne 2006/312/EK (2006. gada 20. aprīlis) M3 Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne 2007/771/EK ( 15. novembris) M4 Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne 2008/758/EK ( 26. augusts) L L L L

2 2002O0007 LV B EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2002. gada 21. novembris) par Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā (ECB/2002/7) (2002/967/EK) EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME, ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus, un jo īpaši to 5. panta 1. punktu un 2. punktu, 12. panta 1. punktu un 14. panta 3. punktu, tā kā: (1) Lai izpildītu savus uzdevumus, Eiropas Centrālajai bankai (ECB) vajag visaptverošus un ticamus ceturkšņa finanšu pārskatus par eirozonas iestāžu sektoriem un par pārējo pasaules daļu. (2) Statūtu 5. panta 1. punktā noteikts, ka ECB ar valstu centrālo banku palīdzību no kompetentām valstu iestādēm vai tieši no ekonomikas vienībām ir jāvāc statistikas dati, kas vajadzīgi, lai tā veiktu Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) uzdevumus. Statūtu 5. pantā 2. punktā noteikts, ka valstu centrālās bankas, ciktāl iespējams, veic 5. panta 1. punktā aprakstītos uzdevumus. (3) Daļu no informācijas, kas vajadzīga, lai izpildītu ECB statistikas prasības eirozonas ceturkšņa finanšu pārskatu jomā, apkopo kompetentās valstu iestādes, kas nav valstu centrālās bankas. Tādēļ dažu uzdevumu, kas jāveic saskaņā ar šo pamatnostādni, veikšanai ir vajadzīga sadarbība starp ECBS un kompetentajām valstu iestādēm, ievērojot statūtu 5. panta 1. punktu un 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada 23. novembris) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka ( 1 ). (4) Konsekvences labad ECB prasības eirozonas ceturkšņa finanšu pārskatu jomā cik vien iespējams jābalsta uz Kopienas statistikas standartiem, kas noteikti Padomes Regulā (EK) Nr. 2223/96 (1996. gada 25. jūnijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā ( 2 ), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 359/2002 ( 3 ) ( EKS 95 ). (5) Finanšu pārskatus sastāda no dažādas statistikas, un ceturkšņa datu daļa ir provizoriski aprēķini. Šīs statistikas savākšanas sistēmu un resursu ierobežojumi norāda uz to, ka iespējams ir jāpiešķir atkāpes no šīs pamatnostādnes, ja tās neattiecas uz jebkuriem datiem, attiecībā uz kuriem ir pamats ticamam provizoriskam aprēķinam. (6) Valstu centrālās bankas pārsūta ECB konfidenciālus statistikas datus tādā apjomā, kāds vajadzīgs ECBS uzdevumu pildīšanai. Konfidencialitātes režīms ir noteikts Regulas (EK) Nr. 2533/98 8. pantā un gada 22. decembra Pamatnostādnē ECB/1998/NP28 par kopīgiem noteikumiem un obligātiem stan- ( 1 ) OV L 318, , 8. lpp. ( 2 ) OV L 310, , 1. lpp. ( 3 ) OV L 58, , 1. lpp.

3 2002O0007 LV B dartiem, lai aizsargātu to atsevišķo statistikas datu konfidencialitāti, ko savākusi ECB ar valstu centrālo banku palīdzību ( 1 ). (7) Jāizveido procedūra, lai efektīvi izdarītu tehniskus grozījumus šīs pamatnostādnes pielikumos, ar nosacījumu, ka šādi grozījumi neizmainīs konceptuālo pamatsistēmu un neietekmēs ziņošanas pienākumus. Pielietojot šo procedūru, vērā ņem ECBS Statistikas komitejas viedokļus. Valstu centrālās bankas var ierosināt šādus tehniskus grozījumus pielikumos ar Statistikas komitejas starpniecību. (8) Saskaņā ar statūtu 12. panta 1. punktu un 14. panta 3. punktu ECB pamatnostādnes veido Kopienas tiesību sastāvdaļu, IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI. 1. pants Definīcijas Šajā Pamatnostādnē: 1. iesaistītā dalībvalsts ir dalībvalsts, kas pieņēmusi euro; 2. jauniesaistītā dalībvalsts ir dalībvalsts, kas kļūst par iesaistīto dalībvalsti pēc šīs pamatnostādnes spēkā stāšanās; 3. euro zona ir iesaistīto dalībvalstu ekonomiskā teritorija un ECB. 2. pants VCB statistikas ziņošanas pienākumi 1. Valstu centrālās bankas katru kalendārā gada ceturksni ziņo ECB datus par finanšu aktīviem un pasīviem, kā noteikts I pielikumā. Datiem jāatbilst EKS 95 principiem un definīcijām, ja vien I pielikumā nav noteikts citādi. Tiem neveic korekcijas saistībā ar sezonas vai darba dienu ietekmi. Ja nav pieejama pietiekama statistika, no kuras iegūt datus par dažiem finanšu aktīviem vai pasīviem, VCB sniedz labākās iespējamās aplēses euro zonas kopsavilkuma rādītāju sagatavošanai. VCB pārsūta atsevišķus datus par institucionālajiem apakšsektoriem S.123 un S.124, vai, ja atsevišķus datus nav iespējams sagatavot, tās pārsūta apvienotus datus par institucionālajiem apakšsektoriem S.123+S To datu pārsūtīšana, kas minēti I pielikuma 1. un 2. tabulā, tiek uzsākta gada aprīlī. To datu pārsūtīšana, kas minēti I pielikuma tabulā, tiek uzsākta aprīlī. 3. Iesaistīto dalībvalstu VCB datu prasības ir šādas: a) Dati par institucionālo sektoru un galveno institucionālo apakšsektoru (S.11, S , S.123, S.124, S.125, S.13 un S.14+15), un pārējo pasauli (S.2), kā minēts I pielikuma 1. un 2. tabulā, izņemot informāciju par darījuma partnera sektoru, ietver: i) attiecībā uz atlikumiem laika posmu no gada ceturkšņalīdz, uz kuru attiecas pārsūtīšana; un ii) attiecībā uz darījumiem laika posmu no gada pirmā ceturkšņalīdz, uz kuru attiecas pārsūtīšana. b) Darījumu partnera sektora informācija institucionāliem sektoriem un galvenajiem institucionālajiem apakšsektoriem (S.11, S , ( 1 ) Publikācija OV L 55, , 72. lpp., kā gada 10. novembra Lēmuma ECB/2000/12 par zināmu Eiropas Centrālās bankas juridisko aktu publicēšanu III pielikums.

4 2002O0007 LV S.123, S.124, S.125, S.13 un S.14+15), un pārējai pasaulei (S.2), kā minēts I pielikuma tabulā, ietver: i) attiecībā uz atlikumiem laika posmu no gada, uz kuru attiecas pārsūtīšana; un ii) attiecībā uz darījumiem laika posmu no gada pirmā, uz kuru attiecas pārsūtīšana. c) Dati par valsts pārvaldes apakšsektoriem (S.1311, S.1312, S.1313 un S.1314), kā minēts I pielikuma 1. un 2. tabulā, ietver: i) attiecībā uz atlikumiem laika posmu no gada, uz kuru attiecas pārsūtīšana; un ii) attiecībā uz darījumiem laika posmu no gada pirmā, uz kuru attiecas pārsūtīšana. d) Darījuma partnera sektorā Rezidenti citās iesaistītajās dalībvalstīs I pielikuma tabulā un emisijas sektorā postenim Euro zonas MFI emitētās naudas tirgus fondu daļas I pielikuma 1. tabulas 36. rindā ietilpst dati par jauniesaistītajām dalībvalstīm. Dati par katru jauniesaistīto dalībvalsti tiek iekļauti, sākot ar pirmo ceturksni pēc tam, kad šī dalībvalsts kļūst par iesaistīto dalībvalsti, šādi: i) ja jauniesaistītā dalībvalsts bija ES dalībvalsts gadā, dati attiecas vismaz uz gada pirmo ceturksni; un ii) ja jauniesaistītā dalībvalsts nebija ES dalībvalsts gadā, dati attiecas uz pirmo ceturksni tajā gadā, kurā dalībvalsts pievienojās ES. 4. Atkāpjoties no 3. punkta, jauniesaistīto dalībvalstu VCB datu prasības ir šādas: a) Jauniesaistītajām dalībvalstīm, kas bija ES dalībvalstis gadā, visi finanšu aktīvu un pasīvu dati, kas minēti I pielikuma tabulā, ietver laika posmu no gada pirmā, uz kuru attiecas pārsūtīšana. b) Jauniesaistītajām dalībvalstīm, kas nebija ES dalībvalstis gadā, visi finanšu aktīvu un pasīvu dati, kas minēti I pielikuma tabulā, ietver laika posmu no pirmā ceturkšņa tajā gadā, kurā dalībvalsts pievienojās ES, līdz, uz kuru attiecas pārsūtīšana. c) Darījuma partnera sektorā Rezidenti citās iesaistītajās dalībvalstīs I pielikuma tabulā un emisijas sektorā postenim Euro zonas MFI emitētās naudas tirgus fondu daļas I pielikuma 1. tabulas 36. rindā ietilpst dati par citām jauniesaistītajām dalībvalstīm. Dati par katru citu jauniesaistīto dalībvalsti tiek iekļauti, sākot ar pirmo ceturksni pēc tam, kad šī dalībvalsts kļūst par iesaistīto dalībvalsti. Precīzas datu prasības nosaka ECBS Statistikas komiteja saskaņā ar 3. punkta d) apakšpunktā noteiktajām datu prasībām. 5. Visus datus, uz kuriem attiecas 3. punkta d) apakšpunkts un 4. punkta c) apakšpunkts, var sniegt, pamatojoties uz labākajiem iespējamiem aprēķiniem. 6. Datiem pievieno paskaidrojošu informāciju par atsevišķiem nozīmīgiem notikumiem pēdējā atsauces ceturkšņa laikā un par korekciju iemesliem, ja šādu atsevišķu nozīmīgu notikumu un korekciju izraisīto datu izmaiņu lielums ir vismaz 0,2 % no ceturkšņa euro zonas iekšzemes kopprodukta vai ja informāciju lūgusi ECB.

5 2002O0007 LV B 3. pants ECB statistikas paziņošanas pienākumi ECB paziņo valstu centrālām bankām eirozonas ceturkšņa finanšu pārskatus, ko ECB sastāda un publicē savā ikmēneša biļetenā. 4. pants Termiņš B 1. Datus un citu informāciju, kas aprakstīta 2. pantā, ECB ziņo laikā, kas nav ilgāks par 110 kalendārajām dienām pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru attiecas šie dati. 2. Datus, kas aprakstīti 3. pantā, paziņo valstu centrālajām bankām ne vēlāk par nākošo ECB darbdienu pēc tam, kad ECB pabeidz datu apstrādi publikācijai. 5. pants Sadarbība ar kompetentajām valstu iestādēm 1. Ja visu datu vai to daļas un 2. pantā aprakstītās informācijas avoti ir kompetentās valstu iestādes, kas nav valstu centrālās bankas, valstu centrālās bankas cenšas izveidot attiecīgu sadarbības kārtību ar šīm iestādēm, lai nodrošinātu pastāvīgu datu pārraides struktūru ar mērķi izpildīt ECB standartus un prasības, ja šādi rezultāti jau nav sasniegti ar valstu tiesību aktiem. 2. Ja šīs sadarbības laikā valsts centrālā banka nav spējīga izpildīt prasības, kas noteiktas 2. un 4. pantā, jo kompetentā valsts iestāde nav sniegusi valsts centrālajai bankai vajadzīgo informāciju, ECB un valsts centrālā banka apspriežas ar šo iestādi par to, kā informāciju var padarīt pieejamu. 6. pants Pārsūtīšanas un kodēšanas standarti Valstu centrālās bankas un ECB izmanto standartus, kas noteikti II pielikumā, lai pārsūtītu un kodētu datus, kas aprakstīti 2. un 3. punktā. Šī prasība neliedz izmantot kādus citus līdzekļus statistikas datu pārsūtīšanai uz ECB, kuri ir saskaņoti kā alternatīvs risinājums. 7. pants Kvalitāte 1. ECB un valstu centrālās bankas uzrauga un veicina to datu kvalitāti, kas ziņoti ECB. 2. ECB valde ik gadu ziņo ECB padomei par eirozonas ceturkšņa finanšu pārskatu kvalitāti. 3. Ziņojums vismaz attiecas uz datu pārklājumu to, cik lielā mērā tie atbilst attiecīgajām definīcijām, un pārskatīšanu svarīgumu.

6 2002O0007 LV B 8. pants Atkāpes 1. ECB padome piešķir atkāpes valstu centrālajām bankām, kas nespēj izpildīt 2. pantā noteiktās prasības. Piešķirtās atkāpes ir minētas III pielikumā. 2. Valsts centrālā banka, kurai ir piešķirta atkāpe uz noteiktu laikposmu, ik gadu informē ECB par pasākumiem, kuri jāveic, lai pilnībā izpildītu ziņošanas prasības. 3. ECB padome pārskata atkāpes ik gadu. 9. pants Vienkāršota grozījumu procedūra Ņemot vērā Statistikas komitejas viedokļus, ECB valde ir tiesīga veikt tehniskus grozījumus šīs pamatnostādnes pielikumos ar nosacījumu, ka šādi grozījumi neizmaina konceptuālo pamatsistēmu un neietekmē ziņošanas pienākumus. 10. pants Nobeiguma noteikumi 1. Šī pamatnostādne ir adresēta iesaistīto dalībvalstu centrālajām bankām. 2. Šī pamatnostādne stājas spēkā divas dienas pēc tās pieņemšanas. 3. Šo pamatnostādni publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

7 2002O0007 LV I PIELIKUMS DATU ZIŅOŠANAS PRASĪBAS 1. tabula Nekonsolidēti finanšu aktīvi, izņemot valsts pārvaldes apakšsektoru finanšu aktīvus (S.1311, S.1312, S.1313 un S.1314), kas ir konsolidēti ( 1 ) Atlikumi (AF) un darījumi (F) ( 2 ) A B C D E F G H I J K L M N Kreditora sektors Finanšu instruments Debitora sektors/apgabals Ekonomika kopā (S.1) Nefinanšu sabiedrības (NFS) (S.11) Monetārās finanšu institūcijas (MFI) (S S.122) CFS un finanšu papildpakalpojumu sniedzēji (S S.124) (*) Citi finanšu starpnieki, izņemot ASPF (CFS) (S.123) (*) Finanšu papildpakalpojumu sniedzēji (S.124) (*) Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi (ASPF) (S.125) Valsts pārvalde (S.13) Centrālā valdība (S.1311) Pavalsts valdība (S.1312) Vietējā valdība (S.1313) Sociālā nodrošinājuma fondi (S.1314) Mājsaimniecības un BIMA ( 3 ) (S.14+- S.15) Pārējā pasaule (S.2) 1 Monetārais zelts un speciālās aizņēmuma tiesības (SDR) (AF.1) 2 Valūta un noguldījumi (AF.2) 3 Valūta (AF.21) 4 Noguldījumi (AF.22+AF.29) 5 Rezidentos (S.1)

8 2002O0007 LV MFI (S.121+S.122) 7 Ne-MFI 8 Nerezidentos (S.2) 9 Īstermiņa parāda vērtspapīri (AF.331) 10 NFS emitēti (S.11) 11 Finanšu sabiedrību emitēti (S.12) 12 ASPF emitēti (S.125) 13 Nerezidentu emitēti (S.2) 14 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (AF.332) A B C D E F G H I J K L M N

9 2002O0007 LV NFS emitēti (S.11) 16 Finanšu sabiedrību emitēti (S.12) 17 ASPF emitēti (S.125) 18 Nerezidentu emitēti (S.2) 19 Atvasināti finanšu instrumenti (AF.34) 20 Īstermiņa aizdevumi (AF.41) 21 Piešķirti NFS (S.11) 22 Piešķirti ASPF (S.125) 23 Piešķirti mājsaimniecībām un BIMA ( 3 ) (S.14+15) 24 Ilgtermiņa aizdevumi (AF.42) A B C D E F G H I J K L M N

10 2002O0007 LV Piešķirti NFS (S.11) 26 Piešķirti ASPF (S.125) 27 Piešķirti mājsaimniecībām un BIMA ( 3 ) (S.14+15) 28 Akcijas un cits pašu kapitāls (AF.5) 29 NFS emitēti (S.11) 30 Finanšu sabiedrību emitēti (S.12) 31 ASPF emitēti (S.125) 32 Nerezidentu emitēti (S.2) 33 Kotētās akcijas (AF.511) A B C D E F G H I J K L M N

11 2002O0007 LV A B C D E F G H I J K L M N 34 Nekotētās akcijas un cits pašu kapitāls (AF.512+AF.513) 35 Kopfondu akcijas (AF.52) 36 Euro zonas MFI emitētās naudas tirgus fondu daļas 37 Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs un pensiju fondu rezervēs (AF.61) 38 Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs (AF.611) 39 Mājsaimniecību neto pašu kapitāls pensiju fondu rezervēs (AF.612) 40 Apdrošināšanas prēmiju priekšsamaksa un rezerves atliktām apdrošināšanas atlīdzību prasībām (AF.62) 41 Citi debitoru/kreditoru parādi (AF.7) ( 1 ) EKS 95 kodi ir izmantoti, lai klasificētu institucionālos sektorus (skatīt EKS nodaļu), finanšu darījumus (skatīt EKS nodaļu) un atlikumus (skatīt EKS nodaļu). ( 2 ) Datu prasības ir vienādas atlikumiem un darījumiem, izņemot monetāro zeltu un SDR (AF.1), kas kā aktīvu postenis pārējai pasaulei ir jānorāda tikai darījumiem. ( 3 ) BIMA ir bezpeļņas iestādes mājsaimniecību apkalpošanai (S.15) (*) Saskaņā ar 2. panta 1. punktu VCB pārsūta atsevišķus datus par institucionālajiem apakšsektoriem S.123 un S.124, vai, ja atsevišķus datus nav iespējams sagatavot, tās pārsūta apvienotus datus par institucionālajiem apakšsektoriem S.123+S.124.

12 2002O0007 LV Finanšu instruments Kreditora sektors/apgabals 1 Valūta un noguldījumi (AF.2) 2 Valūta (AF.21) 3 Noguldījumi (AF.22+AF.29) 4 Īstermiņa parāda vērtspapīri (AF.331) 5 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (AF.332) 6 Atvasināti finanšu instrumenti (AF.34) 2. tabula Nekonsolidēti pasīvi, izņemot valsts pārvaldes apakšsektoru pasīvus (S.1311, S.1312, S.1313 un S.1314), kas ir konsolidēti ( 1 ) Atlikumi (AF) un darījumi (F) ( 2 ) A B C D E F G H I J K L M N Debitora sektors Ekonomika kopā (S.1) Nefinanšu sabiedrības (NFS) (S.11) Monetārās finanšu institūcijas (MFI) (S S.122) CFS un finanšu papildpakalpojumu sniedzēji (S S.124) (*) Citi finanšu starpnieki, izņemot ASPF (CFS) (S.123) (*) Finanšu papildpakalpojumu sniedzēji (S.124) (*) Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi (ASPF) (S.125) Valsts pārvalde (S.13) Centrālā valdība (S.1311) Pavalsts valdība (S.1312) Vietējā valdība (S.1313) Sociālā nodrošinājuma fondi (S.1314) Mājsaimniecības un BIMA ( 3 ) (S.14+- S.15) Pārējā pasaule (S.2)

13 2002O0007 LV Īstermiņa aizdevumi (AF.41) 8 Rezidentu izsniegti (S.1) 9 MFI izsniegti (S.121+S.122) 10 Ne-MFI izsniegti 11 ASPF izsniegti (S.125) 12 Nerezidentu izsniegti (S.2) 13 Ilgtermiņa aizdevumi (AF.42) 14 Rezidentu izsniegti (S.1) 15 MFI izsniegti (S.121+S.122) 16 Ne-MFI izsniegti A B C D E F G H I J K L M N

14 2002O0007 LV ASPF izsniegti (S.125) 18 Nerezidentu izsniegti (S.2) 19 Akcijas un cits pašu kapitāls (AF.5) 20 Kotētās akcijas (AF.511) 21 Nekotētās akcijas un cits pašu kapitāls (AF.512+AF.513) 22 Kopfondu akcijas (AF.52) 23 Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs un pensiju fondu rezervēs (AF.61) 24 Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs (AF.611) A B C D E F G H I J K L M N

15 2002O0007 LV A B C D E F G H I J K L M N 25 Mājsaimniecību neto pašu kapitāls pensiju fondu rezervēs (AF.612) 26 Apdrošināšanas prēmiju priekšsamaksa un rezerves atliktām apdrošināšanas atlīdzību prasībām (AF.62) 27 Citi debitoru/kreditoru parādi (AF.7) 28 Neto finanšu aktīvi ( 4 ) ( 1 ) EKS 95 kodi ir izmantoti, lai klasificētu institucionālos sektorus (skatīt EKS nodaļu), finanšu darījumus (skatīt EKS nodaļu) un atlikumus (skatīt EKS nodaļu). ( 2 ) Datu prasības ir vienādas atlikumiem un darījumiem. ( 3 ) BIMA ir bezpeļņas iestādes mājsaimniecību apkalpošanai (S.15) ( 4 ) Vai darījumiem neto aizdevumi/neto aizņēmumi. (*) Saskaņā ar 2. panta 1. punktu VCB pārsūta atsevišķus datus par institucionālajiem apakšsektoriem S.123 un S.124, vai, ja atsevišķus datus nav iespējams sagatavot, tās pārsūta apvienotus datus par institucionālajiem apakšsektoriem S.123+S.124.

16 2002O0007 LV tabula Nekonsolidēti noguldījumi Atlikumi (AF.22+AF.29) un darījumi (F.22+F.29) ( 1 )( 2 ) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Kreditors Debitors Kopā Kopā S.11 S S.122 S S.12-4 (*) Rezidenti S (*) S (*) S.125 S.13 S.14+- S.15 Kopā Kopā S.11 Nerezidenti Rezidenti citās iesaistītajās dalībvalstīs 2 S S.12- S S.12-4 (*) S.12-3 (*) S.12-4 (*) S.125 S.13 S.14+- S.15 Rezidenti ārpus euro zonas 1 Kopā 2 S.11 3 S S Rezidenti S.124 S (*) 5 S.123 (*) 6 S.124 (*) 7 S S.13 ( 1 ) EKS 95 kodi ir izmantoti, lai klasificētu institucionālos sektorus (skatīt EKS nodaļu), finanšu darījumus (skatīt EKS nodaļu) un atlikumus (skatīt EKS nodaļu). ( 2 ) Datu prasības ir vienādas atlikumiem un darījumiem. (*) Saskaņā ar 2. panta 1. punktu VCB pārsūta atsevišķus datus par institucionālajiem apakšsektoriem S.123 un S.124, vai, ja atsevišķus datus nav iespējams sagatavot, tās pārsūta apvienotus datus par institucionālajiem apakšsektoriem S.123+S.124.

17 2002O0007 LV tabula Nekonsolidēti īstermiņa aizdevumi Atlikumi (AF.41) un darījumi (F.41) ( 1 )( 2 ) A B C D E F G H I Kreditors 1 Kopā 2 Debitors Kopā 3 S.11 4 S S S Rezidenti S.124 (*) 6 S.123 (*) 7 S.124 (*) 8 S S S.14+S Kopā 12 Kopā 13 S S S.122 Rezidenti 15 S.123+citās iesaistītajās S.124 (*) Nerezidenti 16 S.123 (*) dalībvalstīs 17 S.124 (*) 18 S S S.14+S Rezidenti ārpus euro zonas Kopā S.11 S.121+S.122 S S.124 (*) Rezidenti S.123 (*) S.124 (*) S.125 S.13 S.14+S.15 ( 1 ) EKS 95 kodi ir izmantoti, lai klasificētu institucionālos sektorus (skatīt EKS nodaļu), finanšu darījumus (skatīt EKS nodaļu) un atlikumus (skatīt EKS nodaļu). ( 2 ) Datu prasības ir vienādas atlikumiem un darījumiem. (*) Saskaņā ar 2. panta 1. punktu VCB pārsūta atsevišķus datus par institucionālajiem apakšsektoriem S.123 un S.124, vai, ja atsevišķus datus nav iespējams sagatavot, tās pārsūta apvienotus datus par institucionālajiem apakšsektoriem S.123+S.124.

18 2002O0007 LV tabula Nekonsolidēti ilgtermiņa aizdevumi Atlikumi (AF.42) un darījumi (F.42) ( 1 )( 2 ) A B C D E F G H I Kreditors 1 Kopā 2 Debitors Kopā 3 S.11 4 S S S Rezidenti S.124 (*) 6 S.123 (*) 7 S.124 (*) 8 S S S.14+S Kopā 12 Kopā 13 S S S.122 Rezidenti 15 S.123+citās iesaistītajās S.124 (*) Nerezidenti 16 S.123 (*) dalībvalstīs 17 S.124 (*) 18 S S S.14+S Rezidenti ārpus euro zonas Kopā S.11 S.121+S.122 S S.124 (*) Rezidenti S.123 (*) S.124 (*) S.125 S.13 S.14+S.15 ( 1 ) EKS 95 kodi ir izmantoti, lai klasificētu institucionālos sektorus (skatīt EKS nodaļu), finanšu darījumus (skatīt EKS nodaļu) un atlikumus (skatīt EKS nodaļu). ( 2 ) Datu prasības ir vienādas atlikumiem un darījumiem. (*) Saskaņā ar 2. panta 1. punktu VCB pārsūta atsevišķus datus par institucionālajiem apakšsektoriem S.123 un S.124, vai, ja atsevišķus datus nav iespējams sagatavot, tās pārsūta apvienotus datus par institucionālajiem apakšsektoriem S.123+S.124.

19 2002O0007 LV M4 II PIELIKUMS Nosūtīšanas un kodēšanas standarti Statistikas informācijas elektroniskai nosūtīšanai, kas aprakstīta 2. pantā, NCB izmanto ECBS nodrošinātu mehānismu, kura darbības pamatā ir ECBS-Net telekomunikāciju tīkls. Statistikas ziņojumu formāts, kas izstrādāts šai elektroniskajai statistikas informācijas apmaiņai, ir Gesmes/TS formāts. Katru laikrindu kodē, izmantojot šādu integrēto ekonomisko kontu (IEK) kodu kopumu. IEK kodu kopums Numurs Nosaukums Apraksts Kodu saraksts 1 Biežums Norāda paziņoto laikrindu biežumu 2 Atsauces apgabals Tās dalībvalsts divu simbolu ISO valsts kods, kura sniedz datus 3 Korekciju rādītājs Norāda, vai attiecībā uz laikrindām ir veiktas kādas korekcijas, piemēram, saistībā ar sezonu un/ vai darbdienām 4 Novērtēšana Sniedz informāciju par cenu novērtēšanu 5 Darījums Precizē konta veidu (t.i., bilance, finanšu darījumi un citas plūsmas) 6 Aktīvs Norāda finanšu aktīva vai pasīva kategoriju 7 Sektors Identificē ziņotāju institucionālo sektoru CL_FREQ CL_AREA_EE CL_ADJUSTMENT CL_ESA95TP_PRICE CL_ESA95TP_TRANS CL_ESA95TP_ASSET CL_ESA95TP_SECTOR 8 Darījumu partnera apgabals 9 Darījumu partnera sektors Identificē darījumu partnera sektora rezidences apgabalu Identificē darījumu partnera institucionālo sektoru 10 Debets/kredīts Identificē aktīvus (tajos veiktās izmaiņas) vai pasīvus (tajos veiktās izmaiņas) CL_AREA_EE CL_ESA95TP_SECTOR CL_ESA95TP_DC_AL 11 Konsolidācija Norāda konsolidācijas pakāpi CL_ESA95TP_CONS 12 Nomināls Mērvienība CL_ESA95TP_DENOM 13 Sufikss Identificē tabulas, kas iekļautas Pamatnostādnē ECB/2002/7 CL_ESA95TP_SUFFIX

20 2002O0007 LV III PIELIKUMS ATKĀPES ATTIECĪBĀ UZ LAIKRINDĀM, KAS MINĒTAS I PIELIKUMA TABULĀ ( 1 ) 1. Pašreizējie dati ( 2 ) Tabula/rinda/kolonna BEĻĢIJA 3/3-6/L-U 3/7/L, U Nerezidentu noguldījumi MFI, CFSFPS, CFS un FPS, iedalīti pēc darījuma partnera sektora un apgabala Nerezidentu noguldījumi ASPF, iedalīti pēc darījuma partnera apgabala laiks ( 3 ) 4/12, 13, 15-21/A-H Īstermiņa aizdevumi, kurus nerezidentiem izsniegusi ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF un VP, iedalīti pēc darījuma partnera sektora un apgabala 5/12-21/A-H Ilgtermiņa aizdevumi, kurus nerezidentiem izsniegusi ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF un VP, iedalīti pēc darījuma partnera sektora un apgabala VĀCIJA 1/9, 14/B, H, M Īstermiņa un ilgtermiņa parāda vērtspapīri, kuru turētāji ir NFS, VP un MS 1/33/B, H, M Kotētās akcijas, kuru turētāji ir NFS, VP un MS gada trešais 1/33/N 1/34/A, B, H, M, N Kotētās akcijas, kuru turētājs ir PP Nekotētās akcijas un cits pašu kapitāls, kuru turētāji ir ekonomika kopā, NFS, VP, MS un PP 1/37/N Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs un pensiju fondu rezervēs, kuru turētājs ir PP 1/38, 39/M Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs, kuru turētāji ir MS, un mājsaimniecību neto pašu kapitāls pensiju fondu rezervēs, kuru turētāji ir MS 1/38, 39/N Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs, kuru turētāji ir MS, un mājsaimniecību neto pašu kapitāls pensiju fondu rezervēs, kuru turētāji ir MS 2/20/N Kotētās akcijas, kuras emitējusi PP un kuru turētājs ir ekonomika kopā ( 1 ) Saīsinājumi: NFS = nefinanšu sabiedrības (S.11); MFI = monetārās finanšu institūcijas (S ); CFSFPS = citi finanšu starpnieki (izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus) un finanšu papildpakalpojumu sniedzēji (S.123+S.124); CFS = citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus (S.123); FPS = finanšu papildpakalpojumu sniedzēji (S.124); ASPF = apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi (S.125); VP = valsts pārvalde (S.13); CV = centrālā valdība (S.1311); PV = pavalsts valdība (S.1312); VV = vietējā valdība (S.1313); SN = sociālā nodrošinājuma fondi (S.1314); MS = mājsaimniecības un bezpeļņas iestādes mājsaimniecību apkalpošanai (S.14+S.15); PP = pārējā pasaule (S.2); SDR = speciālās aizņēmumtiesības. ( 2 ) Atkāpes attiecībā uz pašreizējiem datiem automātiski ietver atbilstošās atkāpes attiecībā uz retrospektīviem datiem. ( 3 ) Šajā kolonnā norādīto ceturkšņu laikā notiek pirmā pārsūtīšana. Pirmajai pārsūtīšanai jānotiek 4. panta 1. punktā minētajā termiņā.

21 2002O0007 LV Tabula/rinda/kolonna 2/21/N Nekotētās akcijas un cits pašu kapitāls, kurus emitējusi PP un kuru turētājs ir ekonomika kopā laiks ( 3 ) 2/23-25/N Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs un pensiju fondu rezervēs kā PP pasīvi 2/26/N Apdrošināšanas prēmiju priekšsamaksa un rezerves atliktām apdrošināšanas atlīdzību prasībām kā PP pasīvi 4/3-21/B, H Īstermiņa aizdevumi, kurus rezidentiem un nerezidentiem izsniegušas NFS un VP, iedalīti pēc darījuma partnera sektora un apgabala 4/12-21/G Īstermiņa aizdevumi, kurus nerezidentiem izsniegušas ASPF, iedalīti pēc darījuma partnera sektora un apgabala 5/3-21/B, H Ilgtermiņa aizdevumi, kurus rezidentiem un nerezidentiem izsniegušas NFS un VP, iedalīti pēc darījuma partnera sektora un apgabala 5/12-21/G Ilgtermiņa aizdevumi, kurus nerezidentiem izsniegušas ASPF, iedalīti pēc darījuma partnera sektora un apgabala SPĀNIJA 1/19/A-E, G, N 2/6/A, C, D, F, N Atvasināti finanšu instrumenti, kā ekonomikas kopā aktīvi, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, ASPF un PP Atvasināti finanšu instrumenti, kā ekonomikas kopā pasīvi, MFI, CFSFPS, FPS un PP otrais FRANCIJA 1/36/A-H, M, N Naudas tirgus fondu daļas, kuras emitējušas euro zonas MFI un kuru turētāji ir ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, VP, MS un PP 2/8/A, B, D, F, G, M Īstermiņa aizdevumi, kurus ekonomikai kopā, NFS, CFSFPS, FPS, ASPF un MS izsnieguši rezidenti 2/9/F Īstermiņa aizdevumi, kurus FPS izsniegušas MFI 2/10/A, B, D, F, G, M Īstermiņa aizdevumi, kurus ekonomikai kopā, NFS, CFSFPS, FPS, ASPF un MS izsniegušas ne-mfi 2/12/A, D, F Īstermiņa aizdevumi, kurus ekonomikai kopā, CFSFPS un FPS izsnieguši nerezidenti 2/14/A, B, D, F, G, M Ilgtermiņa aizdevumi, kurus ekonomikai kopā, NFS, CFSFPS, FPS, ASPF un MS izsnieguši rezidenti

22 2002O0007 LV Tabula/rinda/kolonna laiks ( 3 ) 2/15/F Ilgtermiņa aizdevumi, kurus FPS izsniegušas MFI 2/16/A, B, D, F, G, M Ilgtermiņa aizdevumi, kurus ekonomikai kopā, NFS, CFSFPS, FPS, ASPF un MS izsniegušas ne-mfi 2/18/A, D, F Ilgtermiņa aizdevumi, kurus ekonomikai kopā, CFSFPS un FPS izsnieguši nerezidenti 3/4/L-O, R-U Rezidentu noguldījumi citās iesaistītajās dalībvalstīs, iedalīti pēc darījumu partnera sektora, un ārpus euro zonas rezidentu noguldījumi CFSFPS 3/7/L, U Rezidentu noguldījumi citās iesaistītajās dalībvalstīs (kopā) un ārpus euro zonas rezidentu noguldījumi ASPF 4, 5/2-21/A-B, D-H Īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi, kurus rezidentiem un nerezidentiem izsniegusi ekonomika kopā, NFS, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF un VP, iedalīti pēc darījuma partnera sektora un apgabala ĪRIJA 1/4, 5, 7/A, B, M Noguldījumi, instruments kopā, ekonomikas kopā, NFS un MS noguldījumi rezidentos un noguldījumi ne-mfi 1/4/N Noguldījumi, kuru turētājs ir PP gada 1/9, 14/N Īstermiņa un ilgtermiņa parāda vērtspapīri, kuru turētāji ir PP gada 1/19/A, B, M Atvasinātie finanšu instrumenti kā ekonomikas kopā, NFS un MS aktīvi 1/19/N Atvasinātie finanšu instrumenti kā PP aktīvi gada 1/20, 24/A, B, M Īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi, ko izsniegusi ekonomika kopā, NFS un MS 1/20, 24/N Īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi, ko izsniegušas PP gada 1/34/A, B, M Nekotētās akcijas un cits pašu kapitāls, kuru turētāji ir ekonomika kopā, NFS un MS 1/33-35/N Kotētās akcijas, nekotētās akcijas un citas pašu kapitāla un kopfondu akcijas, kuru turētājs ir PP 1/37-39/M Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs un pensiju fondu rezervēs, kuru turētājs ir MS gada

23 2002O0007 LV Tabula/rinda/kolonna laiks ( 3 ) 1/40/A, B, M Apdrošināšanas prēmiju priekšsamaksa un rezerves atliktām apdrošināšanas atlīdzību prasībām, ko iesniegusi ekonomika kopā, NFS un MS 1/41/A, B, M Citi debitoru/kreditoru parādi kā ekonomikas kopā, NFS un MS aktīvi gada 1/41/N Citi debitoru/kreditoru parādi kā PP aktīvi gada 2/3/N Noguldījumi PP gada 2/4, 5/N Īstermiņa un ilgtermiņa parāda vērtspapīri, ko emitējušas PP gada 2/6/A, B, M Atvasinātie finanšu instrumenti kā ekonomikas kopā, NFS un MS pasīvi 2/6/N Atvasinātie finanšu instrumenti kā PP pasīvi gada 2/7, 8, 10, 13, 14, 16/ A, B, M Īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi, kas izsniegti ekonomikai kopā, NFS un MS (instruments kopā, aizdevumi, kurus izsnieguši rezidenti, un aizdevumi, kurus izsniegušas ne-mfi) 2/7, 13/N Īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi, kas izsniegti PP 2/20, 22/N Kotētās akcijas un kopfondu akcijas, kuras emitējusi PP gada 2/21/A, B, N Nekotētās akcijas un cits pašu kapitāls, kuru emitējusi ekonomika kopā, NFS un PP 2/23-26/N Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs un pensiju fondu rezervēs un apdrošināšanas prēmiju priekšsamaksa un rezerves atliktām apdrošināšanas atlīdzību prasībām kā PP pasīvi 2/27/A, B, M Citi debitoru/kreditoru parādi kā ekonomikas kopā, NFS un MS pasīvi gada 2/27/N Citi debitoru/kreditoru parādi kā PP pasīvi gada 2/28/A, B, M 2/28/N Ekonomikas kopā, NFS un MS neto finanšu aktīvi (atlikumiem) un neto aizdevumi/neto aizņēmumi (darījumiem) PP neto finanšu aktīvi (atlikumiem) un neto aizdevumi/neto aizņēmumi (darījumiem) gada 3/1, 4-8/L-U Nerezidentu noguldījumi ekonomikā kopā, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF un VP, iedalīti pēc darījuma partnera sektora un apgabala 4,5/1-21/A, B, H, I Īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi, kurus rezidentiem un nerezidentiem izsniegusi ekonomika kopā, NFS, VP un MS, iedalīti pēc darījuma partnera sektora un apgabala 4, 5/12-21/D-G Īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi, kurus nerezidentiem izsnieguši CFSFPS, CFS, FPS un ASPF, iedalīti pēc darījuma partnera sektora un apgabala

24 2002O0007 LV Tabula/rinda/kolonna laiks ( 3 ) ITĀLIJA 3/3-6/M-T Nerezidentu noguldījumi MFI, CFSFPS, CFS un FPS, iedalīti pēc darījuma partnera sektora 4/13, 15-20/A-H Īstermiņa aizdevumi, kurus nerezidentiem izsniegusi ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF un VP, iedalīti pēc darījuma partnera sektora 5/13-20/A-H Ilgtermiņa aizdevumi, kurus nerezidentiem izsniegusi ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF un VP, iedalīti pēc darījuma partnera sektora M3 KIPRA 4, 5/2-21/A, B, D-I Īstermiņa un ilgtermiņa kredīti, ko rezidentiem un nerezidentiem izsniegusi ekonomika kopā, NFS, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, VP un MS, iedalīti pēc darījuma partnera sektora un apgabala M2 LUKSEMBURGA 1/3/B, D, G, H, M Valūta, kuras turētāji ir NFS, CFSFPS, ASPF, VP un MS 1/4, 5, 7, 8/A, B, D, G, H, M Noguldījumi, instrumenti kopā, ekonomikas kopā, NFS, CFSFPS, ASPF, VP un MS noguldījumi rezidentos, noguldījumi ne-mfi un noguldījumi nerezidentos 1/9, 14/B, D, G, M Īstermiņa un ilgtermiņa parāda vērtspapīri, kuru turētāji ir NFS, CFSFPS, ASPF un MS 1/19/A, B, C, D, G, M, N Atvasināti finanšu instrumenti, kā ekonomikas kopā aktīvi, NFS, MFI, CFSFPS, ASPF, MS un PP 1/20, 24/A, B, D, G, M Īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi, ko izsniegusi ekonomika kopā, NFS, CFSFPS, ASPF un MS 1/33-36/A, B, C, D, G, H, M, N Kotētās akcijas, nekotētās akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, kopieguldījumu fondu akcijas, ko emitējušas euro zonas MFI un kuru turētāji ir ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, ASPF, VP, MS un PP 1/37-39/M, N Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs un pensiju fondu rezervēs (AF.61, AF.611, AF.612), kuru turētājas ir MS un PP

25 2002O0007 LV M2 Tabula/rinda/kolonna 1/40/A, B, C, D, G, H, M, N Apdrošināšanas prēmiju priekšsamaksa un rezerves atliktām apdrošināšanas atlīdzību prasībām, kuru turētāji ir ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, ASPF, VP, MS un PP laiks ( 3 ) 1/41/A, B, D, G, M Citi debitoru/kreditoru parādi kā ekonomikas kopā, NFS, CFSFPS, ASPF un MS aktīvi 2/3/A, D, G Noguldījumi ekonomikā kopā, CFSFPS un ASPF 2/6/A, B, C, D, G, M, N Atvasināti finanšu instrumenti kā ekonomikas kopā, NFS, MFI, CFSFPS, ASPF, MS un PP pasīvi 2/7, 13/A, B, D, G, M Īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi (instrumenti kopā), kas izsniegti ekonomikai kopā, NFS, CFSFPS, ASPF un MS 2/8, 10, 14, 16/A, B, D, G, H, M Īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi, ko rezidenti un ne-mfi izsniegušas ekonomikai kopā, NFS, CFSFPS, ASPF, VP un MS 2/20/N Kotētās akcijas, kuras emitējusi PP 2/21/A, B, C, D, G, N Nekotētās akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, kurus emitējusi ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, ASPF un PP 2/22/N Kopieguldījumu fondu akcijas, ko emitējusi PP 2/23-24/A, G, N Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs un pensiju fondu rezervēs (AF.61) un mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs (AF.611) kā ekonomikas kopā, ASPF un PP pasīvi 2/25/A, B, C, D, G, M, N Mājsaimniecību neto pašu kapitāls pensiju fondu rezervēs kā ekonomikas kopā, NFS, MFI, CFSFPS, ASPF, MS un PP pasīvi 2/26/A, G, N Apdrošināšanas prēmiju priekšsamaksa un rezerves atliktām apdrošināšanas atlīdzību prasībām kā ekonomikas kopā, ASPF un PP pasīvi 2/27/A, B, D, G, M Citi debitoru/kreditoru parādi kā ekonomikas kopā, NFS, CFSFPS, ASPF un MS pasīvi 2/28/B, C, D, G, M NFS, MFI, CFSFPS, ASPF un MS neto finanšu aktīvi (atlikumiem) un neto aizdevumi/neto aizņēmumi (darījumiem) 3/1, 4-8/B-U Noguldījumi ekonomikā kopā, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF un VP, iedalīti pēc darījuma partnera sektora un apgabala 4, 5/2-21/A, B, D, G, H, I Īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi, ko rezidentiem un nerezidentiem izsniegusi ekonomika kopā, NFS, CFSFPS, ASPF, VP un MS, iedalīti pēc darījuma partnera sektora un apgabala

26 2002O0007 LV M2 Tabula/rinda/kolonna laiks ( 3 ) NĪDERLANDE 1/19/A-G, M, N 1/33/A, C-F, N 1/34/A-H, M, N 1/35/A, C-F, N 1/36/A-H, M, N 2/6/A-G, M, N 2/20/A, C-F, N 2/21/A-H, N 2/22/A, C-E, N 3/3-6/L-U 3/7/L, U Atvasināti finanšu instrumenti, kā ekonomikas kopā aktīvi, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, MS un PP Kotētās akcijas, kuru turētāji ir ekonomika kopā, MFI, CFSFPS, CFS, FPS un PP Nekotētās akcijas un cits pašu kapitāls, kuru turētāji ir ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, MS un PP Kopfondu akcijas, kuru turētāji ir ekonomika kopā, MFI, CFSFPS, CFS, FPS un PP Naudas tirgus fondu daļas, kuras emitējušas euro zonas MFI un kuru turētāji ir ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, VP, MS un PP Atvasināti finanšu instrumenti kā ekonomikas kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, MS un PP pasīvi Kotētās akcijas, kuras emitējusi ekonomika kopā, MFI, CFSFPS, CFS, FPS un PP Nekotētās akcijas un cits pašu kapitāls, kurus emitējusi ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, VP un PP Kopfondu akcijas, kuras emitējusi ekonomika kopā, MFI, CFSFPS, CFS un PP Nerezidentu noguldījumi MFI, CFSFPS, CFS un FPS, iedalīti pēc darījuma partnera sektora un apgabala Nerezidentu noguldījumi ASPF, iedalīti pēc darījuma partnera apgabala 4/12, 13, 15-21/A-H Īstermiņa aizdevumi, kurus nerezidentiem izsniegusi ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF un VP, iedalīti pēc darījuma partnera sektora un apgabala 5/12-21/A-H Ilgtermiņa aizdevumi nerezidentiem, ko izsniegusi ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF un VP, iedalīti pēc darījuma partnera mītnes sektora un apgabala AUSTRIJA 1/19/A, C, D, G, N 1/33/A, C, D, N 1/34/A, C, D, G, N Atvasināti finanšu instrumenti, kā ekonomikas kopā aktīvi, MFI, CFSFPS, ASPF un PP Kotētās akcijas, kuru turētāji ir ekonomika kopā, MFI, CFSFPS un PP Nekotētās akcijas un cits pašu kapitāls, kuru turētāji ir ekonomika kopā, MFI, CFSFPS, ASPF un PP

27 2002O0007 LV Tabula/rinda/kolonna laiks ( 3 ) 1/41/A, C, D, G, N Citi debitoru/kreditoru parādi, kā ekonomikas kopā aktīvi, MFI, CFSFPS, ASPF un PP 2/6/A, C, D, G, N 2/20/A, C, D, N 2/21/A, C, D, G, N Atvasināti finanšu instrumenti, kā ekonomikas kopā pasīvi, MFI, CFSFPS, ASPF un PP Kotētās akcijas, kuras emitējusi ekonomika kopā, MFI, CFSFPS un PP Nekotētās akcijas un cits pašu kapitāls, kuras emitējusi ekonomika kopā, MFI, CFSFPS, ASPF un PP 2/27/A, C, D, G, N Citi debitoru/kreditoru parādi, kā ekonomikas kopā pasīvi, MFI, CFSFPS, ASPF un PP 2/28/A, C, D, G, N Ekonomikas kopā, MFI, CFSFPS, ASPF un PP neto finanšu aktīvi (atlikumiem) un neto aizdevumi/neto aizņēmumi (darījumiem) PORTUGĀLE 1/24/A, B 1/34/A-H, M, N Ilgtermiņa aizdevumi, ko izsniegusi ekonomika kopā un NFS Nekotētās akcijas un cits pašu kapitāls, kuru turētāji ir ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, VP, MS un PP 1/41/A-G, M, N Citi debitoru/kreditoru parādi kā ekonomikas kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, MS un PP aktīvi 2/16/A, B 2/21/A-H, N Ilgtermiņa aizdevumi, kurus ekonomikai kopā un NFS izsniegušas ne-mfi Nekotētās akcijas un cits pašu kapitāls, kurus emitējusi ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, VP un PP 2/27/A-G, M, N Citi debitoru/kreditoru parādi kā ekonomikas kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, MS un PP pasīvi 2/28/A-H, M, N Ekonomikas kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, VP, MS un PP neto finanšu aktīvi (atlikumiem) un neto aizdevumi/neto aizņēmumi (darījumiem) SOMIJA 1/34/A-H, M, N Nekotētās akcijas un cits pašu kapitāls, kuru turētāji ir ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, VP, MS un PP 1/38, 39/M, N Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs, kuru turētājs ir MS un PP, un mājsaimniecību neto pašu kapitāls pensiju fondu rezervēs, kuru turētājs ir MS un PP 1/41/A-G/M, N Citi debitoru/kreditoru parādi kā ekonomikas kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, MS un PP aktīvi 2/21/A-H, N Nekotētās akcijas un cits pašu kapitāls, kurus emitējusi ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, VP un PP

28 2002O0007 LV Tabula/rinda/kolonna laiks ( 3 ) 2/24/A, G, N Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs kā ekonomikas kopā, ASPF un PP pasīvi 2/25/A, C-H, M, N Mājsaimniecību neto pašu kapitāls pensiju fondu rezervēs kā ekonomikas kopā, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, VP, MS un PP pasīvi 2/27/A-G, M, N Citi debitoru/kreditoru parādi kā ekonomikas kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, MS un PP pasīvi 2/28/A-H, M, N Ekonomikas kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, VP, MS un PP neto finanšu aktīvi (atlikumiem) un neto aizdevumi/neto aizņēmumi (darījumiem) 4/13, 15-20/A-H Īstermiņa aizdevumi, kurus nerezidentiem izsniegusi ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF un VP, iedalīti pēc darījuma partnera sektora 5/13-20/A-H Ilgtermiņa aizdevumi, kurus nerezidentiem izsniegusi ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF un VP, iedalīti pēc darījuma partnera sektora 2. Retrospektīvie dati ( 1 ) Tabula/rinda/ kolonna ĪRIJA 1/1/A, C, N 1/3/C-G, N Monetārais zelts un SDR, kuru turētāji ir ekonomika kopā un MFI un ar kuriem darījumus veic ar PP Valūta, kuru turētāji ir MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF un PP 1/4, 5, 7/C-G MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF noguldījumi, instruments kopā, rezidentos un ne- MFI 1/6/A-H Ekonomikas kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, VP un MS noguldījumi MFI Datu diapazons 1/4/N Noguldījumi, kuru turētāji ir PP gada pirmajam laiks ( 2 ) otrais ( 1 ) Atkāpes attiecas vienīgi uz retrospektīvajiem datiem, ja pašreizējie dati ir pieejami. ( 2 ) Šajā kolonnā norādīto ceturkšņu laikā notiek pirmā pārsūtīšana. Pārsūtīšanai jānotiek 4. panta 1. punktā minētajā termiņā.

29 2002O0007 LV Tabula/rinda/ kolonna Datu diapazons laiks ( 2 ) 1/9, 14/A, C-F Īstermiņa un ilgtermiņa parāda vērtspapīri, kuru turētāji ir ekonomika kopā, MFI, CFSFPS, CFS un FPS 1/9, 14/N Īstermiņa un ilgtermiņa parāda vērtspapīri, kuru turētāji ir PP gada pirmajam otrais 1/19/C-G Atvasinātie finanšu instrumenti kā MFI, CFSFPS, CFS, FPS un ASPF aktīvi 1/19/N Atvasinātie finanšu instrumenti kā PP aktīvi gada pirmajam otrais 1/20, 24/C-F Īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi, ko izsniegušas MFI, CFSFPS, CFS un FPS 1/20, 24/N Īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi, ko izsniegusi PP 1/33, 35/A, C-F Kotētās akcijas un kopfondu akcijas, kuru turētāji ir ekonomika kopā, MFI, CFSFPS, CFS un FPS gada pirmajam otrais 1/36/A, C-G Naudas tirgus fondu daļas, kuras emitējušas euro zonas MFI un kuru turētāji ir ekonomika kopā, MFI, CFSFPS, CFS, FPS un ASPF 1/37-39/M Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs un pensiju fondu rezervēs, kuru turētājs ir MS gada pirmajam otrais 1/37-39/N Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs un pensiju fondu rezervēs, kuru turētājs ir PP

30 2002O0007 LV Tabula/rinda/ kolonna 1/40/A, B, M 1/40/N Apdrošināšanas prēmiju priekšsamaksa un rezerves atliktām apdrošināšanas atlīdzību prasībām, ko iesniegusi ekonomika kopā, NFS un MS Apdrošināšanas prēmiju priekšsamaksa un rezerves atliktām apdrošināšanas atlīdzību prasībām, ko iesniegusi PP 1/41/C-G Citi debitoru/kreditoru parādi kā MFI, CFSFPS, CFS, FPS un ASPF aktīvi Datu diapazons gada pirmajam 1/41/N Citi debitoru/kreditoru parādi kā PP aktīvi gada pirmajam 2/2/A, C, N Valūta, ko emitējusi ekonomika kopā, MFI un PP 2/3/A, C-F Noguldījumi ekonomikā kopā, MFI, CFSFPS, CFS un FPS 2/3/N Noguldījumi PP gada pirmajam 2/4, 5/A, C-F Īstermiņa un ilgtermiņa parāda vērtspapīri, ko emitējusi ekonomika kopā, MFI, CFSFPS, CFS un FPS 2/4, 5/N Īstermiņa un ilgtermiņa parāda vērtspapīri, ko emitējusi PP 2/6/C-G Atvasinātie finanšu instrumenti kā MFI, CFSFPS, CFS, FPS un ASPF pasīvi 2/6/N Atvasinātie finanšu instrumenti kā PP pasīvi gada pirmajam gada pirmajam laiks ( 2 ) otrais otrais otrais otrais otrais

31 2002O0007 LV Tabula/rinda/ kolonna Datu diapazons laiks ( 2 ) 2/7, 8, 10, 13, 14, 16/C-F Īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi, kas izsniegti MFI, CFSFPS, CFS un FPS (instruments kopā, aizdevumi, ko izsnieguši rezidenti, un aizdevumi, ko izsniegušas ne- MFI) 2/9, 15/A-G, M Īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi, ko MFI izsniegušas ekonomikai kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF un MS 2/7, 13/N Īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi, kas izsniegti PP gada pirmajam otrais 2/20/A, C-F Kotētās akcijas, kuras emitējusi ekonomika kopā, MFI, CFSFPS, CFS un FPS 2/20, 22/N Kotētās akcijas un kopfondu akcijas, kuras emitējusi PP gada pirmajam 2/21/C-G Nekotētās akcijas un cits pašu kapitāls, ko emitējušas MFI, CFSFPS, CFS, FPS un ASPF 2/22/A, C-E Kopfondu akcijas, kuras emitējusi ekonomika kopā, MFI, CFSFPS un CFS 2/25/C-F Mājsaimniecību neto pašu kapitāls pensiju fondu rezervēs kā MFI, CFSFPS, CFS un FPS pasīvi 2/24, 25/A, G Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs kā ekonomikas kopā un ASPF pasīvi un mājsaimniecību neto pašu kapitāls pensiju fondu rezervēs kā ekonomikas kopā un ASPF pasīvi 2/23-26/N Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs un pensiju fondu rezervēs un apdrošināšanas prēmiju priekšsamaksa un rezerves atliktām apdrošināšanas atlīdzību prasībām kā PP pasīvi gada pirmajam otrais

32 2002O0007 LV Tabula/rinda/ kolonna 2/27/C-G Citi debitoru/kreditoru parādi kā MFI, CFSFPS, CFS, FPS un ASPF pasīvi Datu diapazons laiks ( 2 ) 2/27/N Citi debitoru/kreditoru parādi kā PP pasīvi gada pirmajam otrais 2/28/C-G MFI, CFSFPS, CFS, FPS un ASPF neto finanšu aktīvi (atlikumiem) un neto aizdevumi/neto aizņēmumi (darījumiem) 2/28/N PP neto finanšu aktīvi (atlikumiem) un neto aizdevumi/neto aizņēmumi (darījumiem) gada pirmajam otrais AUSTRIJA 1/1/A, C, H, I, N Monetārais zelts un SDR, kuru turētāji ir ekonomika kopā, MFI, VP, CV un ar kuriem darījumus veic ar PP 1/2/H-L Valūta un noguldījumi, kuru turētājs ir VP, CV, PV, VV un SN 1/3/A-D, G, H, M, N Valūta, kuras turētāji ir ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, ASPF, VP, MS un PP 1/4/A-D, G, M, N Ekonomikas kopā, NFS, MFI, CFSFPS, ASPF, MS un PP noguldījumi 1/5/A-D, G, M, N 1/6, 7/A-D, G, H, M, N 1/8/A, C, D, M 1/9, 14/A, C, D, I-L, N 1/10-13, 15-18/I, L 1/19/B, H-M Ekonomikas kopā, NFS, MFI, CFSFPS, ASPF, MS un PP noguldījumi rezidentos Ekonomikas kopā, NFS, MFI, CFSFPS, ASPF, MS un PP noguldījumi MFI un ne-mfi Ekonomikas kopā, MFI, CFSFPS, MS un PP noguldījumi nerezidentos Īstermiņa un ilgtermiņa parāda vērtspapīri, kuru turētāji ir ekonomika kopā, MFI, CFSFPS, CV, PV, VV, SN un PP Īstermiņa un ilgtermiņa parāda vērtspapīri, kurus emitējušas NFS, finanšu sabiedrības, ASPF un nerezidenti un kuru turētājs ir CV un SN Atvasinātie finanšu instrumenti kā NFS, VP, CV, PV, VV, SN un MS aktīvi gada ceturtajam, izņemot no gada gada ceturtajam par datiem, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 501/2004 1/20, 24/A-D, I-N Īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi, ko izsniegusi ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CV, PV, VV, SN, MS un PP 1/21-23, 25-27/I, L 1/28/H-L Īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi, kurus NFS, ASPF un mājsaimniecībām izsniegusi CV un SN Akcijas un cits pašu kapitāls, kuru turētājs ir VP, CV, PV, VV un SN

33 2002O0007 LV Tabula/rinda/ kolonna Datu diapazons laiks ( 2 ) 1/29-32/I, L Akcijas un cits pašu kapitāls, kurus emitējušas NFS, finanšu sabiedrības, ASPF un nerezidenti un kuru turētājs ir CV un SN 1/33/I Kotētās akcijas, kuru turētājs ir CV 1/34/B, H, M Nekotētās akcijas un cits pašu kapitāls, kuru turētāji ir NFS, VP un MS 1/35/A, C, D, N Kopfondu akcijas, kuru turētāji ir ekonomika kopā, MFI, CFSFPS un PP 1/36/A, C, D, N Naudas tirgus fondu daļas, kuras emitējušas euro zonas MFI un kuru turētāji ir ekonomika kopā, MFI, CFSFPS un PP 1/37/M, N Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs un pensiju fondu rezervēs, kuru turētājas ir MS un PP 1/38, 39/M, N Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs, kuru turētājs ir MS un PP, un mājsaimniecību neto pašu kapitāls pensiju fondu rezervēs, kuru turētājs ir MS un PP 1/40/A-D, H-N Apdrošināšanas prēmiju priekšsamaksa un rezerves atliktām apdrošināšanas atlīdzību prasībām, ko iesniegusi ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, VP, CV, PV, VV, SN, MS un PP 1/41/B, H-M 2/1/H-L 2/2/A, C, I, N Citi debitoru/kreditoru parādi kā NFS, VP, CV, PV, VV, SN un MS aktīvi Valūta, ko emitējusi VP, CV, PV, VV un SN, un noguldījumi VP, CV, PV, VV un SN Valūta, ko emitējusi ekonomika kopā, MFI, CV un PP 2/3/A, C, D, N Noguldījumi ekonomikā kopā, MFI, CFSFPS un PP 2/4, 5/A, C, D, I- L, N 2/6/B, H-M Īstermiņa un ilgtermiņa parāda vērtspapīri, ko emitējusi ekonomika kopā, MFI, CFSFPS, CV, PV, VV, SN un PP Atvasinātie finanšu instrumenti kā NFS, VP, CV, PV, VV, SN un MS pasīvi gada ceturtajam, izņemot no gada gada ceturtajam par datiem, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 501/2004 2/7/A, B, D, G, I- N 2/8/A, B, D, G, M 2/9, 10/A, B, D, G, H, M Īstermiņa aizdevumi, kas izsniegti ekonomikai kopā, NFS, CFSFPS, ASPF, CV, PV, VV, SN, MS un PP Īstermiņa aizdevumi, kurus ekonomikai kopā, NFS, CFSFPS, ASPF un MS izsnieguši rezidenti Īstermiņa aizdevumi, kurus ekonomikai kopā, NFS, CFSFPS, ASPF, VP un MS izsniegušas MFI un ne-mfi 2/11, 17/I, L Īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi, kurus CV un SN izsniegušas ASPF

34 2002O0007 LV Tabula/rinda/ kolonna Datu diapazons laiks ( 2 ) 2/12/A, D, Īstermiņa aizdevumi, kurus ekonomikai kopā un CFSFPS izsnieguši nerezidenti 2/13/A-D, G, I-N Ilgtermiņa aizdevumi, kas izsniegti ekonomikai kopā, NFS, MFI, CFSFPS, ASPF, CV, PV, VV, SN, MS un PP 2/14/A-D, G, M Ilgtermiņa aizdevumi, kurus ekonomikai kopā, NFS, MFI, CFSFPS, ASPF un MS izsnieguši rezidenti 2/15, 16/A-D, G, H, M Ilgtermiņa aizdevumi, kurus ekonomikai kopā, NFS, MFI, CFSFPS, ASPF, VP un MS izsniegušas MFI un ne-mfi 2/18/A, C, D, M Ilgtermiņa aizdevumi, kurus ekonomikai kopā, MFI, CFSFPS un MS izsnieguši nerezidenti 2/19/H-L Akcijas un cits pašu kapitāls, kuru emitējusi VP, CV, PV, VV un SN 2/21/B, H Nekotētās akcijas un cits pašu kapitāls, ko emitējušas NFS un VP 2/22/A, C, D, N Kopfondu akcijas, kuras emitējusi ekonomika kopā, MFI, CFSFPS un PP 2/23/A, H-L, N Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs un pensiju fondu rezervēs kā ekonomikas kopā, VP, CV, PV, VV, SN un PP pasīvi 2/24/A, G, N Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs kā ekonomikas kopā, ASPF un PP pasīvi 2/25/A, C, D, G, H, M, N Mājsaimniecību neto pašu kapitāls pensiju fondu rezervēs kā ekonomikas kopā, MFI, CFSFPS, ASPF, VP, MS un PP pasīvi 2/26/A, H-L, N Apdrošināšanas prēmiju priekšsamaksa un rezerves atliktām apdrošināšanas atlīdzību prasībām kā ekonomikas kopā, VP, CV, PV, VV, SN un PP pasīvi 2/27/A-D, G-N Citi debitoru/kreditoru parādi kā ekonomikas kopā, NFS, MFI, CFSFPS, ASPF, VP, CV, PV, VV, SN, MS un PP pasīvi 2/28/B, H, M NFS, VP un MS neto finanšu aktīvi (atlikumiem) un neto aizdevumi/neto aizņēmumi (darījumiem) PORTUGĀLE

35 2002O0007 LV Tabula/rinda/ kolonna Datu diapazons laiks ( 2 ) 1/1/A, C, N Monetārais zelts un SDR, kuru turētāji ir ekonomika kopā un MFI un ar kuriem darījumus veic ar PP 1/3/A-H, M, N Valūta, kuras turētāji ir ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, VP, MS un PP 1/4, 5/A-G, M, N Noguldījumi, instruments kopā, un ekonomikas kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, MS un PP noguldījumi rezidentos 1/6, 7/A-H, M Ekonomikas kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, VP un MS noguldījumi MFI un ne-mfi 1/8/A, C-F Ekonomikas kopā, MFI, CFSFPS, CFS un FPS noguldījumi nerezidentos 1/9, 14/A, C-F, N Īstermiņa un ilgtermiņa parāda vērtspapīri, kuru turētāji ir ekonomika kopā, MFI, CFSFPS, CFS, FPS un PP gada otrajam otrais 1/19/A-G, M, N Atvasināti finanšu instrumenti, kā ekonomikas kopā aktīvi, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, MS un PP 1/20, 24/A-F, M, N Īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi, ko izsniegusi ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, MS un PP 1/33/A, C-F, N Kotētās akcijas, kuru turētāji ir ekonomika kopā, MFI, CFSFPS, CFS, FPS un PP 1/34/A-H, M, N Nekotētās akcijas un cits pašu kapitāls, kuru turētāji ir ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, VP, MS un PP 1/35/A, C-F, N Kopfondu akcijas, kuru turētāji ir ekonomika kopā, MFI, CFSFPS, CFS, FPS un PP 1/36/A-H, M, N 1/37/N Naudas tirgus fondu daļas, kuras emitējušas euro zonas MFI un kuru turētāji ir ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, VP, MS un PP Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs un pensiju fondu rezervēs, kuru turētājs ir PP gada otrajam otrais 1/38, 39/M, N Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs, kuru turētājs ir MS un PP, un mājsaimniecību neto pašu kapitāls pensiju fondu rezervēs, kuru turētājs ir MS un PP 1/40/A-F, M, N Apdrošināšanas prēmiju priekšsamaksa un rezerves atliktām apdrošināšanas atlīdzību prasībām, ko iesniegusi ekonomika kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, MS un PP

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai 2018. gada aprīlis 1. Vispārīgi norādījumi par abu veidņu aizpildīšanu 1 Lauki

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2019. gada 13. augusts Saturs I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi IETEIKUMI Eiropas Sistēmisko

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Microsoft Word - LV_Statute of ESCB and ECB.doc

Microsoft Word - LV_Statute of ESCB and ECB.doc PROTOKOLS PAR EIROPAS CENTRĀLO BANKU SISTĒMAS STATŪTIEM UN EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS STATŪTIEM AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, NOLŪKĀ pieņemt Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtus un Eiropas Centrālās

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E EIROPAS KOMISIJA Briselē, 14.2.2017. COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (LCI)

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta u

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta u EIROPAS KOMISIJA Briselē, 12.2.2013 COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA70-151-1350 LV Satura rādītājs I. Piemērošanas joma... 3 II. Atsauces uz tiesību aktiem, saīsinājumi un

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

Recent economic developments in Latvia

Recent economic developments in Latvia Eiro ieviešana Latvijā Ilmārs Rimšēvičs Latvijas Bankas prezidents 2012. gada 15. decembris Iedzīvotāji no eiro ieviešanas necietīs Eiro ieviešana NAV naudas reforma Latus Latvijas Bankā varēs apmainīt

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o 29.11.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) REGULAS KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1126/2008

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

2016. gada pārskats

2016. gada pārskats Gada pārskats 2016 Saturs Priekšvārds 2 3 Izdevēja ziņas 6 Saturs 1 Priekšvārds Mario Dragi, Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas priekšsēdētājs Šis ir Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) sestais gada

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk