IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr"

Transkripts

1 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi un rektora deleģējumu rīkojas finanšu prorektors Ingars Eriņš, (turpmāk Pasūtītājs ), no vienas puses, un SIA INSER IT, reģistrācijas Nr , kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis Atis Ķīnasts, SIA VS PRO, reģistrācijas Nr , kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis Vitālijs Mackevičs, SIA IB Serviss, reģistrācijas Nr , kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis Māris Vilcāns, turpmāk šīs Vispārīgās vienošanās tekstā Vispārīgās vienošanās dalībnieki, no otras puses, visi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā organizētā iepirkuma Drukas iekārtu un skeneru piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām (iepirkuma identifikācijas Nr. RTU-2016/94) rezultātiem, noslēdz vispārīgo vienošanos, turpmāk tekstā Vienošanās : 1. VIENOŠANĀS MĒRĶIS UN PRIEKŠMETS 1.1. Vienošanās ir paredzēta kārtība, kādā Pasūtītājs no Vienošanos noslēgušo dalībnieku loka izvēlēsies Piegādātājus, ar kuriem tiks slēgti līgumi. Vienošanās tāpat ir paredzēti noteikumi, saskaņā ar kuriem līgumi tiks slēgti, to skaitā, bet ne tikai, noteikumi attiecībā uz līguma priekšmetu, cenu, kvalitātes jautājumiem Vienošanās priekšmets ir drukas iekārtu un skeneru piegāde, turpmāk - Prece, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Tehnisko, Finanšu piedāvājumu (Vienošanās pielikums Nr.4) un atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām. 2. VIENOŠANĀS TERMIŅŠ, VIENOŠANĀS KOPĒJĀ SUMMA UN VIENOŠANĀS APJOMS 2.1. Vienošanās termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās dienas vai kamēr tiek sasniegta kopējā Vienošanās līgumcena. Gadījumā, ja līdz Vienošanās darbības termiņa beigām kopējā līgumcena nav izlietota, Vienošanās ir spēkā kamēr tiek izlietota līgumcena, bet ne ilgāk kā 4 (četrus) gadus no Vienošanās spēkā stāšanās dienas Vienošanās kopējā līgumcena Vienošanās darbības laikā nevar pārsniegt EUR ,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN ) Pasūtītājs Vienošanās izpildes laikā var iepirkt Preci tādā apjomā, kāds tam ir nepieciešams Atsevišķos gadījumos, kad Pasūtītājam ir nepieciešams, tas ir tiesīgs iepirkt Preci, kura nav norādīta tehniskajā specifikācijā, bet ne vairāk kā 10 (desmit) procentu apmērā no Vienošanās kopējās līgumcenas Vienošanās darbības laikā. 3. PĀRSTĀVĪBAS NOTEIKUMI 3.1. Lai nosūtītu Vienošanās dalībniekiem Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu Vienošanās ietvaros (turpmāk tekstā Uzaicinājums; Uzaicinājuma forma Vienošanās pielikumā Nr.1), pasūtītu un pieņemtu Preci, parakstītu pavadzīmi (rēķinu), Pasūtītājs pilnvaro savu pārstāvi Lietotāju 1

2 atbalsta centra projektu vadītāju Kristu Ķēniņu, tālrunis: ; , e-pasts: (turpmāk tekstā Pasūtītājs vai Pasūtītāja pārstāvis) Pasūtītāja pārstāvja pienākumos ietilpst: apzināt nepieciešamo Preces veidu, apjomu un citus nosacījumus; nosūtīt Uzaicinājumu, izvērtēt Vienošanās ietvaros iesniegtos piedāvājumus, pieņemt lēmumu par līguma slēgšanu un informēt Vienošanās dalībniekus, kuri iesnieguši piedāvājumus Vienošanās ietvaros par pieņemto lēmumu; nodrošināt Līguma sagatavošanu, atbilstoši Vienošanās pielikumā pievienotajai Līguma formai; veikt Preces pasūtīšanu no Vienošanās dalībnieka, ar kuru noslēgts Līgums; pārbaudīt Preces kvalitāti un atbilstību tehniskajai specifikācijai; pieņemt vai nepieņemt Preci; parakstīt pavadzīmi (rēķinu) un aktus No Vienošanās dalībnieku puses katrs dalībnieks nozīmē pārstāvjus: 1) SIA INSER IT valdes loceklis Atis Ķīnasts, tālr ; , e-pasta adrese: 2) SIA VS PRO vecākā pārdošanas menedžere Arina Jaroša, tālr , e-pasta adrese: 3) SIA IB Serviss projektu vadītājs Ingus Grasmanis, tālr , e-pasta adrese: 4. VIENOŠANĀS DALĪBNIEKA IZVĒLES KĀRTĪBA LĪGUMU SLĒGŠANAI 4.1. Pasūtītājs izvēlas Vienošanās dalībnieku, kuram tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un Vienošanās noteiktās prasības Kad Pasūtītājam ir nepieciešama Preces piegāde, Pasūtītājs nosūta Vienošanās dalībniekiem Uzaicinājumu (Uzaicinājuma forma norādīta Vienošanās pielikumā Nr.1) iesniegt piedāvājumus Vienošanās ietvaros konkrētā Līguma noslēgšanai Uzaicinājums tiek nosūtīts elektroniskas vēstules (skenētas vēstules) formā. Uzaicinājums elektroniski tiek sūtīts uz Vienošanās dalībnieka norādīto e pasta adresi Vienošanās dalībnieka apstiprināta kontaktpersona pēc Uzaicinājuma elektroniskas saņemšanas iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no e-pasta nosūtīšanas dienas elektroniski apstiprina Pasūtītājam tās saņemšanas faktu Nosūtot Uzaicinājumu, Pasūtītājs norāda nepieciešamo Preci, nosaukumu, apjomu, tā aprakstu, piegādes laiku un vietu (-as), kā arī Uzaicinājumā norāda piedāvājumu Vienošanās ietvaros iesniegšanas termiņu un e-pasta adresi, uz kuru ir jānosūta piedāvājums Vienošanās ietvaros. Ja nepieciešams Uzaicinājumā un Piedāvājuma formā var norādīt arī citu informāciju, ja tas nepieciešams Vienošanās dalībnieka apstiprinātā kontaktpersona iesniedz piedāvājumu Vienošanās ietvaros (Piedāvājuma forma Vienošanās pielikumā Nr.2), ievērojot Pasūtītāja Uzaicinājumā noteikto piedāvājumu iesniegšanas termiņu un kārtību Piedāvājums Vienošanās ietvaros tiek iesniegts elektroniski (skenētā formā). Piedāvājums Vienošanās ietvaros elektroniski tiek sūtīts uz Pasūtītāja norādīto e pasta adresi Pasūtītājs pēc Piedāvājuma Vienošanās ietvaros elektroniskas saņemšanas iespējami īsā laikā apstiprina Vienošanās dalībniekam saņemšanas faktu Piedāvājumā Vienošanās ietvaros ir jāsniedz informācija par visiem Pasūtītāja Uzaicinājumā norādītajiem aspektiem Piedāvājums Vienošanās ietvaros elektroniskā formā ir jāiesniedz līdz Uzaicinājumā norādītā termiņa beigām. Piedāvājumus Vienošanās ietvaros, kas ir iesniegti vēlāk, Pasūtītājs neizskata Pasūtītājs nodrošina iesniegto Piedāvājumu Vienošanās ietvaros konfidencialitāti Pasūtītājs iespējami īsā laikā pēc Uzaicinājumā norādītā Piedāvājumu Vienošanās ietvaros iesniegšanas termiņa beigām izvērtē Piedāvājumu, Vienošanās ietvaros atbilstību Uzaicinājumā un Vienošanās noteiktajām prasībām, izvēlas Vienošanās dalībnieku, ar kuru tiks slēgts konkrētais Līgums (Līguma projekts - Vienošanās pielikumā Nr.3). 2

3 Pasūtītājs pēc lēmuma pieņemšanas par Vienošanās dalībnieka, ar kuru tiks slēgts Līgums, izvēli iespējami īsā laikā elektroniski informē visus Vienošanās dalībniekus, kas ir iesnieguši piedāvājumus Vienošanās ietvaros, par to rezultātiem. Ar uzvarējušo Vienošanās dalībnieku tiek slēgts Līgums Ja vairāki Vienošanās dalībnieki ir iesnieguši Piedāvājumu Vienošanās ietvaros ar vienādām cenām un tās ir viszemākās piedāvātās cenas, Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt Līgumu ar to, kura Piedāvājumā Vienošanās ietvaros norādītai Precei ir vislielākais drukāšanas ātrums (lpp./min). Ja gadījumā arī drukāšanas ātrums (lpp./min) ir vienāds, Pasūtītājs ir tiesīgs organizēt izlozi, lai noteiktu Vienošanās dalībnieku, kuram piešķirt Līguma slēgšanas tiesības Gadījumā, ja Vienošanās dalībnieks, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz Līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par Līguma slēgšanu ar Vienošanās dalībnieku, kurš ir piedāvājis nākošo viszemāko cenu Gadījumā, ja piedāvājumus Vienošanās ietvaros, pamatojoties uz nosūtīto Uzaicinājumu, neiesniedz neviens Vienošanās dalībnieks, Pasūtītājs ir tiesīgs sūtīt Uzaicinājumu atkārtoti Gadījumā, ja Vienošanās dalībnieks divas reizes pēc kārtas nav iesniedzis piedāvājumu Vienošanās ietvaros, pamatojoties uz nosūtīto Uzaicinājumu, Pasūtītājs ir tiesīgs izvērtēt Vienošanās vienpusēju izbeigšanu ar šo Vienošanās dalībnieku Gadījumā, ja ar Vienošanās dalībnieku tiek izbeigts līgums pirms termiņa neatbilstoša līguma izpildes dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs nesūtīt nākamo Uzaicinājumu minētajam Vienošanās dalībniekam Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Preces iegādei. Gadījumā, ja kādu iemeslu dēļ līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Pasūtītājs ir tiesīgs nosūtīt Vienošanās dalībniekiem Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu atkārtoti, lai varētu noslēgt Līgumu Pasūtītājam nav pienākums Vienošanās darbības laikā iegādāties Preci no visām Tehniskajā specifikācijā norādītajām pozīcijām. Pasūtītājs Vienošanās izpildes laikā var iepirkt Preci tādā apjomā, kāds tam ir nepieciešams Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt Vienošanās 4.punktā noteikto Vienošanās dalībnieka izvēles procedūru līguma slēgšanai, ja tam ir objektīvs pamatojums Gadījumā, ja Vienošanās dalībnieks 2 (divas) reizes vai vairāk ir nodrošinājis nekvalitatīvu Prece piegādi, par ko Pasūtītājs ir nosūtījis pretenzijas, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Vienošanos ar šo Vienošanās dalībnieku Vienošanās dalībnieks ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu Preci savai Iepirkuma piedāvājumā norādītajai Precei. Par ekvivalentu Preci, iesniedzot piedāvājumu Vienošanās ietvaros, tiks uzskatīta Prece, kura ir ekvivalenta Pretendenta Iepirkuma piedāvājumā norādītajai pēc tās funkcionalitātes, tehniskajām iespējām, kā arī ekvivalenta attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties tās lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai Precei Vienošanās ietvaros tā ir plašāka nekā Iepirkuma piedāvājumā norādītajai. 5. ATBILSTOŠĀ VIENOŠANĀS DALĪBNIEKA IZVĒLES KRITĒRIJS Pēc Piedāvājumu izvērtēšanas Vienošanās 4.nodaļā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs no visām Uzaicinājumā noteiktajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem Vienošanās ietvaros izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu (bez PVN). 6. CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 6.1. Slēdzot Līgumu, avansa maksājums netiek paredzēts un šis nosacījums nav maināms Vienošanās dalībnieki Vienošanās darbības laikā (t.sk. iesniedzot piedāvājumus Vienošanās ietvaros), nav tiesīgi piedāvāt lielāku vienas attiecīgās Preces vienības cenu, kā to, ko katrs no Vienošanās dalībniekiem norādījis Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā Pavadzīmi (rēķinu) apmaksai Vienošanās dalībnieks iesniedz pēc tās abpusējas parakstīšanas.

4 6.4. Samaksa par kvalitatīvas Preces piegādi atbilstoši Vienošanās un Līguma noteikumiem tiek veikta saskaņā ar Līguma noteikumiem. 7. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 7.1. Nodrošināt objektīvu un taisnīgu procedūru Līgumu noslēgšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā un Vienošanās paredzētajām prasībām, ievērot Vienošanās nosacījumus Par savlaicīgu Tehniskajai specifikācijai un Uzaicinājumam atbilstošu Preci samaksāt Līgumā noteikto summu Savlaicīgi un pēc būtības sniegt informāciju Vienošanās dalībniekiem par Vienošanās darbību Pasūtītājam šīs Vienošanās noteikto saistību ietvaros ir pienākums nodrošināt Vienošanās dalībnieku brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 8. VIENOŠANĀS DALĪBNIEKU PIENĀKUMI 8.1. Veikt Preces piegādi Pasūtītājam saskaņā ar Piedāvājumu Vienošanās ietvaros un Līguma nosacījumiem Nodrošināt Preces atbilstību Tehniskajai specifikācijai un nodrošināt garantijas apkalpošanu 24 (divdesmit četri) mēnešu laikā no Preces pieņemšanas brīža Uzņemties atbildību par Preces kvalitāti Pēc Pasūtītāja pieprasījuma iespējami ātrāk sniegt papildu informāciju par Piedāvājumā norādītajiem aspektiem Ievērot patiesas un godīgas konkurences principus Vienošanās laikā Vienošanās dalībnieki apņemas informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas radušies un var kavēt, traucēt, apgrūtināt vai ierobežot Vienošanās vai Līguma izpildi pilnībā vai daļēji vienas darba dienas laikā, skaitot no šādu apstākļu rašanās brīža Vienošanās dalībniekiem ir pienākums pienācīgi izpildīt Vienošanās un Līgumos noteiktos pienākumus. 9. VIENOŠANĀS SPĒKĀ STAŠANĀS, GROZĪJUMI, ATKĀPŠANĀS NO VIENOŠANĀS UN TĀS PĀRTRAUKŠANA 9.1. Vienošanās ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus vai līdz brīdim, kad kopējā no Vienošanās izrietošā pasūtījuma līgumcena sasniegs Vienošanās 2.2.punkts noteikto kopējo līgumcenu un ievērojot Vienošanās 2.1.punktu, izņemot gadījumu, kad Vienošanās zaudē spēku vai tiek pārtraukta, izbeigta saskaņā ar Vienošanās noteikumiem. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā Vienošanās grozījumi ir iespējami tikai ar Pasūtītāja un Vienošanās dalībnieku savstarpēju piekrišanu sarunu ceļā. Pasūtītājs, veicot grozījumus, ievēro Publisko iepirkuma likuma panta noteikumus Jebkuri grozījumi Vienošanās tekstā stājās spēkā tikai tad, kad tie ir noformēti rakstveidā un tos ir akceptējuši Pasūtītājs un Vienošanās dalībnieki Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās, ja ir zudusi vajadzība pēc Vienošanās priekšmeta. Šādā gadījumā Pasūtītājs par to rakstveidā brīdina Vienošanās dalībnieku vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās ar attiecīgo Vienošanās dalībnieku, rakstveidā brīdinot 3 (trīs) darba dienas iepriekš, ja: izraudzītais Vienošanās dalībnieks divu vai vairāku noslēgtu līgumu ietvaros būtiski pārkāpis līgumu noteikumus, vai nodrošina preces piegādi nekvalitatīvi; Vienošanās dalībnieks neizpilda kādu no Vienošanās vai līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas turpina to nepildīt un/vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos; 4

5 tiesa pasludinājusi Vienošanās dalībnieka maksātnespēju vai tiek pieņemts lēmums par Vienošanās dalībnieka likvidāciju vai reorganizāciju, kas traucē Vienošanās dalībniekam turpināt noteikto saistību izpildi Pasūtītājs vienpusēji pārtrauc Vienošanos ar Vienošanās dalībnieku nekavējoties, ja viņš apzināti sniedzis nepatiesu informāciju, nav ievērojis godīgas konkurences principus vai ar nolūku veicis citas prettiesiskas darbības Vienošanās dalībniekam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās, ja viņš nespēj nodrošināt Preces piegādi. Šādā gadījumā Vienošanās dalībnieks rakstveidā brīdina Pasūtītāju vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš Vienošanās ar konkrētu Vienošanās dalībnieku zaudē spēku, ja Vienošanās dalībnieks tiek likvidēts. Vienošanās ar pārējiem Vienošanās dalībniekiem paliek spēkā Par Pasūtītāja vienpusēju atkāpšanos no Vienošanās ar attiecīgo Vienošanās dalībnieku vai par Vienošanās dalībnieka paziņoto vienpusējo atkāpšanos no Vienošanās Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā paziņo pārējiem Vienošanās dalībniekiem. 10. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA Jebkuri no Vienošanās izrietoši strīdi, kas rodas starp Pasūtītāju un Vienošanās dalībnieku, tiek sākotnēji risināti savstarpēju sarunu ceļā. Sarunu norise tiek protokolēta Ja strīdu nav iespējams risināt sarunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. 11. NEPĀRVARAMĀS VARAS APSTĀKĻI (Force Majeure) Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Vienošanās paredzēto saistību neizpildi, ja šāda saistību neizpilde ir radusies nepārvaramas varas (Force Majeure) iestāšanās rezultātā pēc Vienošanās parakstīšanas dienas kā ārkārtēji apstākļi, kurus Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst Pie Force Majeure pieskaitāmi notikumi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās ūdens plūdi, zemestrīce un citas dabas stihijas, ugunsnelaime, karš un kara darbība, streiki, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu institūciju pieņemtie akti Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts Vienošanās dalībnieku un citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde Pusei, kura nokļuva Force Majeure apstākļos, bez kavēšanās, iespējami īsākā laikā par šādiem apstākļiem rakstiski jāziņo otrai Pusei. Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu Ar rakstisko vienošanos Puses apliecinās, vai šādi Force Majeure apstākļi traucē vai padara Vienošanās saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šai Vienošanai. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt atbilstoši tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos Ja Vienošanās 11.2.punktā minēto apstākļu dēļ saistības nav iespējams izpildīt ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, tad Pusēm ir tiesības atteikties no Vienošanās izpildes. Vienošanās izbeigšanas gadījumā katrai Pusei ir jāatdod otram tas, ko tās izpildījis vai par izpildīto jāatlīdzina Puses ir atbrīvoti no atbildības par Vienošanās noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ, ko attiecīgā Puse nevarēja paredzēt un novērst. 5

6 12. PUŠU ATBILDĪBA UN CITI NOSACĪJUMI Puses ir atbildīgas par savu no Vienošanās izrietošo saistību izpildi, un tiem ir pienākums savstarpēji atlīdzināt zaudējumus, kas ir radušies to vainas dēļ Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Vienošanās minētajiem Puses rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Vienošanās un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem Vienošanās ir sagatavota ar 4 (četriem) pielikumiem, 4 eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Pie katras Puses glabājas 1 (viens) Vienošanās eksemplārs Vienošanās ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir tās neatņemamas sastāvdaļas: Pielikums Nr.1 Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus forma; Pielikums Nr.2 Iesniedzamā Piedāvājuma forma; Pielikums Nr.3 Līguma projekts; Pielikums Nr.4 Tehniskā specifikācija Tehniskais, Finanšu piedāvājums (Pasūtītāja Tehniskā specifikācija, Vienošanās dalībnieku Tehniskais, Finanšu piedāvājums), (kopija); PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 Izgl. iestādes reģ.nr PVN reģ.nr.lv Valsts kase, BIC TRELLV22 LV46TREL915101S Finanšu prorektors I. Eriņš Vienošanās dalībnieki: SIA INSER IT Klaipēdas iela Liepāja, LV-3416 Reģ.Nr PVN reģ.nr.lv AS Swedbank, HABALV22 LV03HABA Valdes loceklis A. Ķīnasts SIA VS PRO Braslas iela 53-21, Rīga, LV-1035 Reģ.Nr PVN reģ.nr.lv AS Swedbank, HABALV22 LV70HABA Valdes loceklis V. Mackevičs SIA IB Serviss Maskavas iela 40, Rīga, LV-1050 Reģ.Nr PVN reģ.nr.lv AS SEB banka, UNLALV2X LV46UNLA Valdes loceklis M. Vilcāns 6

7 Vienošanās Nr. 01J02-1/ Pielikums Nr.1 UZAICINĀJUMS (FORMA) IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS IETVAROS (Šo formu aizpilda Pasūtītājs, ievērojot Vienošanās 4.2.punktu) Vienošanās dalībnieka nosaukums Adrese e-pasts Fakss Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienības nosaukums amats vārds uzvārds (turpmāk Pasūtītāja pārstāvis) tālr. fakss e-pasts Vieta, datums Saskaņā ar (datums) noslēgto Vispārīgo vienošanos (turpmāk tekstā vienošanās) (numurs) Rīgas Tehniskajai universitātei (turpmāk tekstā Pasūtītājs) ir nepieciešama nodrošināt drukas iekārtu un/vai skeneru (turpmāk tekstā Prece) piegādi: Preces apraksts: Nr.p.k. Preces nosaukums Preces tehniskais apraksts Preces apjoms (vienības skaits (gab.)) (..) (..) (..) (..) Preces piegādes laiks (termiņš) Preces piegādes vieta (adrese)* *Kā arī vēl cita informācija, ja nepieciešams konkrētajā gadījumā. Ņemot vērā augstāk minēto, Pasūtītājs uzaicina Vienošanās dalībniekus iesniegt piedāvājumu, kurā Vienošanās dalībnieki norāda visu Pasūtītāja pieprasīto informāciju saskaņā ar Uzaicinājumā norādīto un atbilstoši PIEDĀVĀJUMA FORMAI (pievienota Uzaicinājumam pielikumā). Vienošanās dalībnieki piedāvājumus (skenētā veidā) iesniedz ne vēlāk kā līdz 201_.gada., plkst., tos nosūtot uz šādu Pasūtītāja e-pasta adresi:. Saskaņā ar noslēgtās Vienošanās 6.2.punktu, Preces piegādes cena nedrīkst pārsniegt Vienošanās dalībnieka iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādīto vienības cenu. Saskaņā ar noslēgtās Vienošanās 8.2.punktu Vienošanās dalībnieks uzņemas atbildību par Preces atbilstību Tehniskajai specifikācijai, garantē Preces kvalitāti un nodrošina garantijas laiku 24 (divdesmit četri) mēnešu laikā no Preces pieņemšanas brīža. Piegādātājs piegādā preci kopā ar tehnisko dokumentāciju (ja tādai jābūt). 7

8 Vienošanās pušu pienākumi un tiesības ir noteiktas noslēgtās Vienošanās noteikumos un Līguma projektā. / Pasūtītāja pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 Izgl. iestādes reģ.nr PVN reģ.nr.lv Valsts kase, BIC TRELLV22 LV46TREL915101S Vienošanās dalībnieki: SIA INSER IT Klaipēdas iela Liepāja, LV-3416 Reģ.Nr PVN reģ.nr.lv AS Swedbank, HABALV22 LV03HABA Finanšu prorektors I. Eriņš Valdes loceklis A. Ķīnasts SIA VS PRO Braslas iela 53-21, Rīga, LV-1035 Reģ.Nr PVN reģ.nr.lv AS Swedbank, HABALV22 LV70HABA Valdes loceklis V. Mackevičs SIA IB Serviss Maskavas iela 40, Rīga, LV-1050 Reģ.Nr PVN reģ.nr.lv AS SEB banka, UNLALV2X LV46UNLA Valdes loceklis M. Vilcāns 8

9 Vienošanās Nr. 01J02-1/ Pielikums Nr.2 PIEDĀVĀJUMS (FORMA) VIENOŠANĀS IETVAROS (Šo formu aizpilda Vienošanās dalībnieks, ievērojot Vienošanās 4.3.punktu) Vieta, datums Pasūtītājs: (nosaukums) Vienošanās dalībnieka (nosaukums un vienotās reģistrācijas Nr.) piedāvājums Vienošanās ietvaros drukas iekārtu un/vai skeneru Līguma noslēgšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā organizētā iepirkuma Drukas iekārtu un skeneru piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām (ID Nr. RTU-2016/94) rezultātā noslēgto Vispārīgo vienošanos (turpmāk tekstā Vienošanās). Ar šo apliecinām, ka, ievērojot noslēgtās Vienošanās, Līguma projekta un Pasūtītāja uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu vispārīgās vienošanās ietvaros ietvertos (t.sk. piegādes apjomu, termiņus, garantiju u.c.) noteikumus, piedāvājam Pasūtītājam par šādām cenām piegādāt: Nr. p. k. Tehniskā specifikācija Piegādātāja piedāvātās preces nosaukums (t.sk. preces modelis) Piegādātāja piedāvātās preces ražotājs Piegādātāja piedāvātās preces raksturojums Preces daudzums (gab.) 1 (vienas) vienības cena EUR bez PVN Kopējā cena EUR (bez PVN) (..) Kopējā cena EUR (bez PVN) Cenas norādāmas ar visiem nodokļiem un nodevām, izņemot PVN, ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar piegādes pilnīgu veikšanu un paredzamā līguma izpildi, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski. Tāpat apliecinām, ka: - gadījumā, ja mums tiks piešķirtas Līguma tiesības saskaņā ar Vienošanās noteikto kārtību: tālrunis, fakss un e-pasts, pa kuru saskaņā ar Līguma projekta 4.1.punktu Pasūtītājs varēs veikt pasūtījumu; - ja gadījumā Pasūtītājs konstatēs Precei defektu saskaņā ar Līguma projekta 5.4., 5.5.punktu, Preces defektu varēs pieteikt pa tālruni vai e-pastu ; - garantijas remontu Pasūtītājs ir tiesīgs pieteikt pa tālruni ( ), faksu ( ) vai elektronisko pastu ( ); - atbildīgā persona par Līguma izpildi no mūsu puses būs, tālrunis, e-pasts. Ar šo apstiprinām un garantējam: sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; nodrošināt piedāvājumā norādīto drukas iekārtu un/vai skeneru piegādi Pasūtītāja norādītajā(-s) piegādes vietā(-s), ievērojot Līguma projekta noteikumus. 9

10 Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: Datums: PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 Izgl. iestādes reģ.nr PVN reģ.nr.lv Valsts kase, BIC TRELLV22 LV46TREL915101S Vienošanās dalībnieki: SIA INSER IT Klaipēdas iela Liepāja, LV-3416 Reģ.Nr PVN reģ.nr.lv AS Swedbank, HABALV22 LV03HABA Finanšu prorektors I. Eriņš Valdes loceklis A. Ķīnasts SIA VS PRO Braslas iela 53-21, Rīga, LV-1035 Reģ.Nr PVN reģ.nr.lv AS Swedbank, HABALV22 LV70HABA Valdes loceklis V. Mackevičs SIA IB Serviss Maskavas iela 40, Rīga, LV-1050 Reģ.Nr PVN reģ.nr.lv AS SEB banka, UNLALV2X LV46UNLA Valdes loceklis M. Vilcāns 10

11 Vispārīgās vienošanās Nr. 01J02-1/ Pielikums Nr.3 LĪGUMS Nr. PROJEKTS Rīgā, 201_.gada. Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi un rektora deleģējumu rīkojas, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un, reģistrācijas Nr., kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Statūtiem, darbojas tās, turpmāk tekstā Piegādātājs, no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar iepirkuma Drukas iekārtu un skeneru piegāde Rīgas tehniskās universitātes vajadzībām (identifikācijas Nr. RTU 2016/94) rezultātā noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr., turpmāk tekstā Vienošanās, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk Līgums ), par turpmāk minēto: 1. Definīcijas 1.1. Akts - kas apliecina, ka Precei vai kādai tās daļai ir konstatēti Defekti Defekti Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskajam piedāvājumam vai Līgumam Iepirkums Publisko iepirkumu likuma kārtībā organizētais iepirkums Drukas iekārtu un skeneru piegāde Rīgas tehniskās universitātes vajadzībām, identifikācijas Nr. RTU / Līgums šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem Līguma summa maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā Nolikums Iepirkuma nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem, precizējumiem un grozījumiem Pārstāvis - Pasūtītāja vai Piegādātāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci Prece drukas iekārtas un skeneri, par kuru piegādi saskaņā ar Nolikumu, Vispārīgo vienošanos un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu tiek slēgts Līgums Piegāde - Preces piegāde saskaņā ar Līguma noteikumiem Pavadzīme - spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pavadzīme, ko Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un, kas apliecina, ka Prece vai kāda tās daļa ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem Vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi. 2. Līguma priekšmets 2.1. Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs par Līgumā minēto samaksu Piegādā Preci (norāda Piegādes adresi) un Pasūtītājs apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā. 11

12 2.2. Prece tiek Piegādāta atbilstoši Piegādātāja Vienošanās ietvaros iesniegtajam Piedāvājumam (Līguma Pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.). 3. Līguma cena un norēķinu kārtība 3.1. Līguma summa par Preces Piegādi ir EUR (summa vārdiem) bez PVN. Līguma summa visā Līguma darbības laikā nevar tikt pārsniegta Papildus Līguma summai Pasūtītājs maksā Piegādātājam PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā Piegādātāja Vienošanās ietvaros iesniegtajā piedāvājumā (Pielikums Nr.2), iekļautās cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā. Pasūtītājs maksā Piegādātājam tikai par faktiski Piegādāto Preci, bet ne vairāk kā 3.1.punktā noteikto summu Piegādātājs Preču Piegādi Pasūtītāja Pārstāvja norādītajā telpā veic uz sava rēķina un par to Pasūtītājam nav jāmaksā Par Piegādātāja veiktajām Piegādēm Pasūtītājs apmaksu veic, ieskaitot apmaksas summu Piegādātāja norēķinu kontā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc abpusēji parakstītas pavadzīmes saņemšanas Līguma summā ir iekļauti visi izdevumi, kas Piegādātājam radīsies saistībā ar Piegādes veikšanu Piegādātājam nav tiesības visā Līguma darbības laikā palielināt Līguma pielikumā Nr.2 norādītās cenas Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs veicis maksājumu no sava norēķinu konta Piegādātājs, sagatavojot pavadzīmi (rēķinu), tajā iekļauj informāciju ar pilnu iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, Līguma datumu, numuru un Piegādes adreses. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju pavadzīmē (rēķinā), Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas pavadzīmē (rēķinā) un līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav novērsis nepilnības, neapmaksāt Piegādātājam pienākošos summu. 4. Preces piegādes noteikumi, piegādes termiņi un garantijas saistības 4.1. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs veikt pasūtījumu pa tālruni ( ), faksu ( ) vai elektronisko pastu ( ) Piegādātājs Preces Piegādi nodrošina 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža Gadījumā, ja Piegādātājam ir nepieciešams pagarināt Līguma 4.2.punktā norādīto Preču piegādes termiņu, tas rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju Preces Piegādes adrese ir norādīta Līguma 2.1.punktā Piegādātājs nodrošina Preču garantijas laiku - 24 (divdesmit četrus) mēnešus. Garantijas laiks sākas ar Preču pieņemšanas brīdi Garantijas remontu Pasūtītājs ir tiesīgs pieteikt pa tālruni ( ), faksu ( ) vai elektronisko pastu ( ). Pasūtītājs ir tiesīgs operatīvi saņemt informāciju par garantijas remonta norisi, zvanot pa minēto telefonu vai rakstiski pieprasot informāciju pa minēto faksu vai elektronisko pastu Garantijas remontam nododamo Preci Piegādātājs saņem Pasūtītāja norādītajā adresē (norāda garantijas remontam nododamās preces saņemšanas adresi) Garantijas remontus Piegādātājs veic saskaņā ar Preces izgatavotāja garantijas noteikumiem, pamatojoties uz Pasūtītāja iesniegto pieprasījumu. 12

13 Ja Preces garantijas remontu veikšana ir saistīta ar Preces pārvietošanu, izjaukšanu vai citām darbībām, tad Piegādātājs tos veic par saviem līdzekļiem Ja Preces garantijas remonts aizņem ilgāku laiku par 5 (piecām) darba dienām no dienas, kad Pasūtītājs paziņojis Piegādātājam par konstatēto defektu, tad Piegādātājam ir pienākums garantijas remonta laikā aizstāt minēto Preci ar līdzvērtīgu Preci (atbilstošu Tehniskās specifikācijas minimālajām prasībām vai labāku). Preces aizstāšana ar līdzvērtīgu Preci tiek veikta 6. (sestajā) darba dienā no dienas, kad Pasūtītājs paziņojis Piegādātājam par konstatēto defektu Ja Preces garantijas remontu nav iespējams veikt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs paziņojis Pasūtītājam par konstatēto defektu, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt apmainīt minēto Preci pret līdzvērtīgu preci (atbilstošu Tehniskās specifikācijas minimālajām prasībām vai labāku) 5 (piecu) darba dienu laikā no šajā punktā minētā 30 (trīsdesmit) dienu termiņa notecējuma dienas. 5. Preces pieņemšanas kārtība 5.1. Piegādātājs Preces Pasūtītājam nodod kopā ar dokumentāciju, kas satur Preces raksturojumu, instrukciju (latviešu valodā). Preces atbilstību Līguma, tehniskās specifikācijas nosacījumiem un Pavadzīmē norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pasūtītājs veic Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbaudi. Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces vai Piegādes kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja pārbaudes rezultātā Defekti netiek konstatēti, Pasūtītājs paraksta Pavadzīmi Pasūtītājs, parakstot Pavadzīmi bez norādes par Defektiem, atzīst, ka Prece ir Piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt neatbilstošas kvalitātes Preces Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci, konstatē Defektus, tiek noformēts Akts un attiecīga pretenzija nosūtīta Piegādātājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem Pasūtītājs Defektus var pieteikt pa tālruni darba dienās no 9:00 18:00, vai pa e- Defekti, kuri iesniegti pēc plkst. 18:00, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā dienā plkst.9: Piegādātājs uz sava rēķina apmaina Preci, ja ir konstatēts(-i) Defekts(-i). Apmainītā Prece jāpiegādā Pasūtītājam Pušu saskaņotā termiņā, bet, ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas (Preces apmaiņas) izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā Ja Aktā minētie Defekti radušies Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Piegādātājam Gadījumā, ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē Preces Defektus vai tie netiek novērsti Līgumā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības, iepriekš rakstiski brīdinot Piegādātāju, izbeigt Līgumu. 6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 6.1. Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Piegādātāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Pavadzīmi, ja Prece ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem.

14 7. Piegādātāja tiesības, pienākumi un garantijas 7.1. Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi. Piegādātājs ir tiesīgs Līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus. Gadījumā, ja Līguma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, Piegādātājs atbild Pasūtītājam par to saistību pienācīgu izpildi tā it kā pats būtu pildījis attiecīgo Līguma daļu Piegādātājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi Piegādātājs garantē piegādātās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai (Līguma Pielikums Nr.1), garantē Preces kvalitāti un nodrošina garantijas laiku 24 (divdesmit četri) mēnešu laikā no Preces pieņemšanas brīža. 8. Nepārvarama vara 8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu zināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 dienas, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās. 9. Pušu atbildība 9.1. Par katru nokavēto Preces Piegādes, Defektu novēršanas dienu, garantijas laikā defektu novēršanas dienu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk par 10% no Līguma kopējās summas Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% no laikā nesamaksātās summas Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam, iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju, ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam izmaksājamajām summām Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā Ja Piegādātājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad tam radušās tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par maksājuma termiņa kavējumu savas tiesības nav izmantojis, Puses vienojas, ka šādā gadījumā Piegādātājs ir atteicies no attiecīgā līgumsoda un turpmāk tam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par attiecīgo maksājuma termiņa kavējumu. 10. Konfidencialitāte Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā: 14

15 nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju; aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš. 11. Pušu pārstāvji No Pasūtītāja puses par Līguma saistību izpildes kontroli atbildīgā persona: (vārds, uzvārds), tālrunis, e-pasts: (turpmāk Pasūtītāja pārstāvis ), kuram ir noteikti šādi pienākumi: veikt Preces pasūtījumu; kontrolēt Līguma saistību izpildi un saskaņot Preces Piegādes laiku; pārbaudīt piegādātās Preces un Piegādes atbilstību Līgumam; parakstīt Piegādātāja iesniegto Pavadzīmi (rēķinu); parakstīt aktu Piegādātāja atbildīgā persona par Līguma izpildi: < >. 12. Līguma darbības termiņš un tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti un tie ir saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma pantu Puses var izbeigt Līgumu pirms termiņa, tikai savstarpēji rakstiski vienojoties Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Piegādātāju 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms izbeigšanas Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apņemas 20 (divdesmit) darba dienu laikā no tā izbeigšanas brīža atdot Piegādātājam visus saņemto un neapmaksāto Preci vai veikt pilnīgu samaksu par faktiski piegādāto un pieņemto Preci, kā arī nokārtot visas citas saistības pret Piegādātāju Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātājs apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim. 13. Nobeiguma nosacījumi Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai Pusēm ir jāinformē vienai otra 5 (piecu) darba dienu laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu. 15

16 13.3. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Līgums sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt Līgumam pievienoti šādi pielikumi: Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija; Pielikums Nr.2 Piegādātāja piedāvājums (kopija). 14. Pušu rekvizīti un paraksti PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 Izgl. iestādes reģ.nr PVN reģ.nr.lv Valsts kase, BIC TRELLV22 LV46TREL915101S Vienošanās dalībnieki: SIA INSER IT Klaipēdas iela Liepāja, LV-3416 Reģ.Nr PVN reģ.nr.lv AS Swedbank, HABALV22 LV03HABA Finanšu prorektors I. Eriņš Valdes loceklis A. Ķīnasts SIA VS PRO Braslas iela 53-21, Rīga, LV-1035 Reģ.Nr PVN reģ.nr.lv AS Swedbank, HABALV22 LV70HABA Valdes loceklis V. Mackevičs SIA IB Serviss Maskavas iela 40, Rīga, LV-1050 Reģ.Nr PVN reģ.nr.lv AS SEB banka, UNLALV2X LV46UNLA Valdes loceklis M. Vilcāns 16

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./20 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk