APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2017./2018. gada apkures sezonai Identifikācijas Nr. ANSS 2017/3 Iepirkuma nolikums 1.Iepirkuma identifikācijas Numurs 2.Pasūtītājs 3.Kontaktpersonas 4. Papildinformācijas sniegšana 5.Piemērojamie normatīvie akti un izvēles kritēriji 6. Iepirkuma priekšmets 7.Līguma izpildes vieta un laiks 8. Piedāvājumu iesniegšanas laiks, vieta un kārtība ANSS 2017/3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Alojas Novada Saimniekserviss Reģistrācijas Nr ; Juridiskā adrese: Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV 4064 adrese: Kalēju iela 3a, Alojā, Alojas novadā, LV 4064 tālr.: ; e-pasts: Kontaktpersonas par iepirkumu: Ingus Štelcs, tālr , e-pasts: Judīte Mažeika, tālr , , e-pasts: Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, iepirkumu komisija, balstoties uz PIL 9.panta sesto daļu, to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Komisija nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu. Informācijas apmaiņa starp Komisiju un piegādātājiem notiek elektroniski. Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu 6.1. Kurināmās šķeldas iegāde Alojas novada Saimniekserviss katlumājai 2017./2018. gada apkures sezonai, atbilstoši finanšu - tehniskajam piedāvājumam (3.pielikums) ietverot piegādes un izkraušanas izmaksas ar Pretendenta nodrošināto transportu. 6.2.Kurināmās šķeldas prognozējamais maksimālais apjoms apkures sezonā 3500 ber m Pasūtītāja pieprasītais apjoms (daļa) katlumājai jāpiegādā pēc Pasūtītāja pieprasījuma 36 stundu laikā vai savstarpēji vienojoties par konkrētu šķeldas piegāžu grafiku. 6.4.Norādītais apjoms ir uzskatāmi par pasūtītāja prognozējamo maksimālo iepirkuma apjomu līguma darbības periodā. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem samazināt, iepirkt pēc nepieciešamības tādu kurināmo šķeldu apjomu kāds nepieciešams. CPV kods Līguma izpildes vieta- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Alojas Novada Saimniekserviss Kalēju iela 3a, Alojā, Alojas novadā, LV NUTS kods:lv008 (Vidzeme) Līguma izpildes laiks līdz Piedāvājumu var iesniegt līdz 2017.gada 9.oktobrim plkst.10:00 (darba dienās no 8.00 līdz 17.00, ar pusdienas pārtraukumu no līdz 12.45, piektdienās līdz 16:00), nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi SIA Alojas Novada Saimniekserviss Kalēju ielā 3a,. Alojā, Alojas novadā, LV 4064.

2 9.Prasības pretendentiem 10.Iesniedzamie dokumenti 8.2.Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, pasta sūtījumam jābūt piegādātam noteikumu 8.1.punktā paredzētajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 8.3.Piedāvājums, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa, neatkarīgi no kavēšanās iemesla netiek pieņemts un neatvērts tiek atgriezts atpakaļ iesniedzējam. 8.4.Pretendents ir atbildīgs par piedāvājuma iesniegšanu pilnā apjomā, norādītajā vietā un termiņā. 9.1.Par Pretendentu šajā iepirkumā var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šo noteikumu prasībām. 9.2.Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tam ir tiesības veikt pasūtītājam nepieciešamos darbus un pakalpojumus Latvijas Republikā. 9.3.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; ir konstatēts, ka pretendentam 2017.gada 11.oktobrī (piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā) vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā; iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIL likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem; uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām (apakšuzņēmēju), kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma , un punktu nosacījumi) Pretendenta rīcībā ir nepieciešamie tehniskie līdzekļi (iekārtas, mehānismi u.t.t.), kas nepieciešami sekmīgai iepirkuma līguma izpildei. 9.5.Pretendentam ir līdzvērtīga pieredze kurināmās šķeldas piegādē par kopējo (m 3 ) iepirkuma apjomu Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Iepirkuma noteikumos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams aizpildīšanai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē: Piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku vai biedru. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām un tiek iesniegts Piedāvājums, kur dokumenti sastādīti latviešu valodā, un tiek iesniegts 1 eksemplārs 1 (viens) oriģināls, kas sastāv no: 10.1.Pretendenta pieteikums, sagatavo atbilstoši nolikuma pievienotajai formai (1.pielikums).Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, tad pieteikumam tiek pievienota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija). Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā. Lappuse 2 no 13

3 11. Prasības piedāvājuma noformējumam 12. Pretendenta un tā piedāvājuma izvērtēšana 10.2.Pretendenta pieredzes apliecinājums (2.pielikums), norādot 3 (trīs) gadu laikā (2014.,2015.,2016. un 2017 līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) veiktās piegādes, norādot ne mazāk kā 2 (divi) citus pasūtītājus, kuriem ir veiktas vienāda, vai lielāka apjoma kurināmās šķeldas piegāde par kopējo (m3) iepirkuma apjomu Pretendenta finanšu-tehniskais piedāvājums (3.pielikums) apliecinot spēju nodrošināt pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības kurināmajai šķeldai, kas uzskaitītas finanšu- tehniskajā piedāvājumā. Piedāvātajā cenā pretendents ierēķina visas ar Darbu veikšanu saistītās izmaksas tai skaitā piegādes un izkraušanas izmaksas, kā arī visus nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk PVN), kuri ir jānomaksā pretendentam saistībā ar iepirkuma līguma noteikumiem. Papildu izmaksas, kas nav norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā pie iepirkuma līguma noslēgšanas un tā darbības laikā. Finanšu piedāvājumu paraksta tā pati persona, kas parakstījusi pieteikumu Apliecinājums par šķeldas piegādes izmantojamo transportlīdzekļa atbilstību, kas noformēts atbilstoši 4.pielikumam. Jāpievieno Pretendenta rīcībā (īpašumā) esošiem transportlīdzekļiem transportlīdzekļa tehniskās pases kopiju; par nomā esošiem - nomu apliecinošu dokumentu-līguma kopiju, vai pamatojoties uz sadarbības līgumu nodrošinātiem transportlīdzekļiem -iesniedzot sadarbības līguma kopiju Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, pretendents piedāvājumā iekļauj apliecinājumu, ka iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi ir piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības rīcībā un tie būs pieejami visu iepirkuma līguma izpildes laiku Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, Pasūtītājs to pieņem kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Iepirkuma noteikumos paredzētajām pretendentu atlases prasībām Pretendents piedāvājumu sagatavo un iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā, iekļaujot Iepirkuma noteikumu 10.punktā noteiktos dokumentus Visus piedāvājumu veidojošos dokumentus pretendents sagatavo papīra formā un noformē atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem, kas regulē dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu Piedāvājuma dokumentus pretendents sagatavo latviešu valodā. Ārvalstu publisko reģistru izsniegtos dokumentus pretendents ir tiesīgs iesniegt svešvalodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām Piedāvājuma dokumentus pretendents sakārto sējumā un cauršuj (caurauklo) ar auklu tādā veidā, lai nepieļautu dokumentu nomaiņu, ar numurētām lapām un lapu skaita apliecinājumu Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem Atbilstoši Iepirkuma noteikumu 10.punktā noteiktajām prasībām sagatavotu piedāvājuma dokumentu sējumu pretendents ievieto aploksnē, aploksni aizlīmē un uz tās norāda: Pasūtītāja nosaukumu un adresi; Pretendenta nosaukumu un adresi, lai piedāvājumu varētu nosūtīt atpakaļ pretendentam gadījumā, ja piedāvājums iesniegts pēc Iepirkuma noteikumu 8.1.punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa; Iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru: Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2017./2018. gada apkures sezonai, identifikācijas Nr. ANSS 2017/3. Norādi Neatvērt līdz 2017.gada 9.oktobrim plkst Pasūtītājs pieņem un reģistrē tikai tos piedāvājumus, kas noformēti atbilstoši Iepirkuma noteikumu 11.7.punkta prasībām. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par piedāvājuma pazušanu vai priekšlaicīgu atvēršanu Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, finanšu-tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē bez pretendentu un to pārstāvju klātbūtnes. Lappuse 3 no 13

4 Piedāvājumu noformējuma un satura pārbaude 12.2.Komisija pēc noteikumu 10., 11.punktā noteiktajām piedāvājuma satura un noformēšanas prasībām pārbauda pretendentu piedāvājumu un pieņem pamatotu lēmumu par katra piedāvājuma atbilstību. Būtiska piedāvājuma noformējuma vai trūkstošu vai nenoformētu dokumentu neatbilstība noteikumu prasībām ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības Iepirkumā un pretendenta piedāvājuma neizskatīšanai. Pretendentu, kuriem būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, noteikšana 12.3.Komisija, sastāda piedāvājumu vērtēšanas tabulu, kurā ar datu kārtošanas funkcijas palīdzību sakārto visu pretendentu finanšu piedāvājumus augošā secībā pēc piedāvātās kopējās summas (EUR) bez PVN Komisija nosaka pretendentus, kuriem būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par pilnu iepirkuma apjomu piedāvājumu vērtēšanas tabulā noteiktajā secībā pēc Iepirkuma noteikumu 5.punktā noteiktā piedāvājuma izvēles kritērija piedāvājums ar viszemāko cenu. Pretendentu atlase un piedāvājumu atbilstības pārbaude 12.5.Komisija pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veic attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (Iepirkuma noteikumu 12.4.punkts) Pasūtītājs pārbaudi par pretendentu izslēgšanas gadījumu (Iepirkuma noteikumu punkts) esamību veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no Uzņēmumu reģistra, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu ( un saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta, turpmāk VID, publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ( Ja Pasūtītājs, pārbaudot Iepirkuma noteikumu punktā noteiktā pretendentu izslēgšanas gadījuma esamību, kādā no pārbaudes reizēm konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar VID publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai Publisko iepirkumi likuma 9. panta astotās daļas 4.punktā minētajai personai 2017.gada 11.oktobrī (piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā) vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs par konstatēto parādu informē pretendentu un nosaka termiņu 10 dienas pēc informācijas nosūtīšanas dienas apliecinājuma iesniegšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta desmito daļu Komisija piedāvājumu atbilstības pārbaudē pēc iesniegtā tehniskā piedāvājuma vērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumu 9.punkta prasībām Ja no pretendenta piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem, kas pamato pretendenta vai tā piedāvājuma atbilstību, nav viennozīmīgi secināma pretendenta vai tā piedāvājuma atbilstība Iepirkuma noteikumu prasībām, Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē vai izskaidro iesniegtos dokumentus vai piedāvājumā norādīto informāciju, kā arī pamato pretendenta vai piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumu prasībām. Pretendentam ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā pēc Komisijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniegt Komisijas pieprasītos dokumentus Pretendentam, kura piedāvājums šķitīs nepamatoti lēts, Komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 53.panta otrās daļas noteikumiem pieprasīs iesniegt detalizētu skaidrojumu par piedāvāto cenu Ja uz pretendentu vai Publisko iepirkumi likuma 9. panta astotās daļas 4.punktā minētajai personai attiecināms kāds no Iepirkuma noteikumu ,9.3.2.punktā vai punktā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem vai pretendents nav apliecinājis pieredzes atbilstību Iepirkuma noteikumu 9.punktā un 10.punktā minētajām prasībām, vai pretendents nav iesniedzis visu Iepirkuma noteikumos pieprasīto informāciju, Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un nevērtē pretendenta piedāvājumu un vērtē nākošo Pretendentu, kas piedāvājis zemāko cenu. Lappuse 4 no 13

5 13. Komisijas tiesības un pienākumi Lēmuma pieņemšana par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Komisija lemj par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam, kuram atbilstoši Komisijas lēmumam būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un uz kuru neattiecas Iepirkuma noteikumu noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi un kura tehniskais piedāvājums ir atbilstošs Iepirkuma noteikumu prasībām, kā arī pretendenta finanšu piedāvājumā norādītā cena atbilst Pasūtītāja plānotajai cenai Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai Pasūtītāja paziņojumā par iepirkuma līguma slēgšanu noteiktajā termiņā neierodas noslēgt iepirkuma līgumu, Komisijai ir tiesības izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu vai lemt par Iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu Pasūtītājs trīs darba dienu laikā elektroniski, informē pretendentus par Komisijas pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu, nosūtot paziņojumu par Iepirkuma rezultātiem uz pretendenta piedāvājumā Iepirkumā (atbilstoši noteikumu 1.pielikuma formai) norādīto elektroniskā pasta adresi, kā arī mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Komisijas pieņemtajam lēmumam Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības, kas izriet no iepirkuma noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem Komisijas sēdes tiek protokolētas, ievērojot normatīvo aktu prasības Komisija savus lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no Komisijas locekļiem. Komisijas locekļi ir tiesīgi balsot tikai par vai pret. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss Komisijai ir tiesības: pieprasīt papildus informāciju no Pretendentiem par piedāvājumu, kā arī lai Pretendents izskaidro informāciju, ko tas sniedzis; pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām, ievērojot normatīvo aktu prasības; pieņemt motivētu lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu vai izbeigt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu; rīkoties saskaņā ar šajos noteikumos minēto un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem; izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā vai neizskatīt Pretendenta piedāvājumu, ja konstatēts, ka piedāvājums nav noformēts atbilstoši Iepirkuma noteikumu prasībām, konstatēti Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktie apstākļi un/vai Pretendents neatbilst kādām citām noteikumu prasībām vai Pretendents ir sniedzis Pasūtītājam nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas; pārbaudīt Pretendentu atlasei, piedāvājumu noformējuma un atbilstības pārbaudei un izvēlei nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos; pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu pieņemt lēmumu pārtraukt Iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta piecpadsmito daļu citas noteikumos minētās tiesības Komisijas pienākumi: izskatīt un vērtēt Pretendentu piedāvājumus, ievērojot Iepirkuma noteikumos izvirzītās prasības; nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem; ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas rakstveidā informēt Pretendentus par pieņemto lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu vai izbeigt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu; Lappuse 5 no 13

6 14.Pielikumi nosūtīt attiecīgu paziņojumu Iepirkuma uzraudzības birojam pēc Iepirkuma līgumu noslēgšanas; publicēt Iepirkuma rezultātā noslēgtos līgumus Pasūtītāja mājas lapā; veikt citus Iepirkuma noteikumos minētos pienākumus. 1. pielikums Pieteikuma dalībai iepirkumā veidlapa 2. pielikums Pretendenta pieredzes apliecinājums 3. pielikums Finanšu - tehniskais piedāvājums veidlapa 4. pielikums Apliecinājums par šķeldas piegādes izmantojamo transportlīdzekli veidlapa 5. pielikums Līguma projekts Lappuse 6 no 13

7 Pielikums Nr.1 Iepirkums Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlumājai 2017./2018. gada apkures sezonai Identifikācijas Nr. ANSS 2017/3 PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ sagatavošanas vieta Datums 1. visa piedāvājuma dokumentācijā ietvertā informācija ir patiesa un Pretendents neliks šķēršļus tās pārbaudei; 2. gadījumā, ja Pretendentam piešķirs iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, esam gatavi slēgt iepirkuma līgumu; 3. Pretendents nav saistīts ar Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju, iepirkuma komisijas locekli vai ekspertu Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās un otrās daļas izpratnē; 4. Pretendenta rekvizītu tabulā norādītā elektroniskā pasta adrese ir Pretendenta oficiālā elektroniskā pasta adrese un uz norādīto elektroniskā pasta adresi Pretendents saņems Pasūtītāja nosūtīto saraksti Iepirkuma ietvaros. 5. apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem Pretendentiem. Dati par Pretendentu: Pretendenta nosaukums Vien. reģistrācijas Nr. Juridiskā adrese, pasta indekss Faktiskā/ sarakstes adrese, pasta indekss Bankas konta Nr. Bankas kods Bankas nosaukums Fax.nr. Kontaktpersona Tālruņa Nr. Mobilā tālruņa Nr. E-pasta adrese Uzņēmuma statuss (Mazs/Vidējs) * *Mazs - uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; *Vidējs- uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. Informācija par personu, kura gadījumā, ja pretendentam tiks piedāvātas līguma slēgšanas tiesības, parakstīs līgumu: Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Pārstāvības pamats( statūti, pilnvara) (Pretendenta pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts) Lappuse 7 no 13

8 Pielikums Nr.2 Iepirkums Kurināmās cietkoksnes šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlumājai 2017./2018. gada apkures sezonai Identifikācijas Nr. ANSS 2017/3 INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI sagatavošanas vieta Datums N.p.k. Pasūtītājs (nosaukums, reģ.nr.) Pasūtītāja kontaktpersona atsauksmes iegūšanai Piegādātās šķeldas apjoms,m 3 Piegādes periods, gads (Pretendenta pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts) Lappuse 8 no 13

9 Pielikums nr.3 Iepirkums Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlumājai 2017./2018. gada apkures sezonai Identifikācijas Nr. ANSS 2017/3 FINANŠU -TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Tehniskās prasības, Pretendenta piedāvājums 1) Kurināmā šķelda atbilst šādām prasībām: a) Frakciju izmēri robežās no mm; b) Šķeldas frakciju izmēriem pieļaujamas atkāpes: i) Ne vairāk kā 20% < 20 mm; ii) Ne vairāk kā 10% > 50 mm. c) Mitruma saturs robežās no 30 % līdz 55%; d) Šķeldā nav koksnes pārstrādes atkritumi zari, skujas, skaidas. e) Koksnes mizas saturs šķeldā nepārsniedz 5 % no kopējā tilpuma. f) Šķeldā nav akmeņi, šķembas, smiltis kā arī metāla vai citu materiālu izstrādājumi vai to atliekas, sniegs, ledus; g) Šķelda nav sākusi dalīties, ar puvuma pazīmēm. h) Šķelda nav iegūta no mežistrādes atlikumiem (no cirsmu atliekām,, koku saknēm ). 2) Koksnes šķeldas tilpuma uzmērīšana un pieņemšana notiek beramajos kubikmetros. Ja koksnes šķeldas kvalitāte neatbilst prasībām, ja tiek piegādāta šķelda no mežistrādes atlikumiem, Pasūtītājs kravu nepieņem. Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina kravas aiztransportēšanu no Pasūtītāja teritorijas. 3) Transporta līdzekļi, kas piegādā šķeldu, būs nodrošināti pret atmosfēras nokrišņu iekļūšanu šķeldā.. 4) Cena ietver piegādes un izkraušanas izmaksas uz Pasūtītāja norādīto vietu - Skolas iela 6, Alojā, Alojas novadā, LV ) Piegāde tiek veikta saskaņojot grafiku, kas tiks precizēts noslēdzot konkrētos apkures perioda līgumu ne vēlāk kā 36 stundu laikā pēc pasūtījuma veikšanas. Mērvienība Vienību skaits ber. m Pretendenta cenas piedāvājums par ber. m 3 EUR bez PVN PVN 21% Summa ar PVN Parakstot finanšu- tehnisko piedāvājumu Pretendents apliecina, ka piegādās tikai finanšu - tehniskajā piedāvājumā norādītājām prasībām atbilstošu šķeldu, kā arī necels pretenzijas, ja Pasūtītājs attieksies pieņemt kravu, kas neatbilst finanšu - tehniskajā piedāvājumā noteiktajām; Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā piedāvāto vienību cenas būs nemainīgas visā līguma izpildes laikā, un cenā ir ietvertas visas ar piegādi un izkraušanu saistītās izmaksas un visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, tai skaitā arī ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas, preces sezonalitāte. Summa EUR bez PVN (Pretendenta pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts) Pielikums Nr. 4 Iepirkums Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlumājai 2017./2018. gada apkures sezonai Identifikācijas Nr. ANSS 2017/3 Lappuse 9 no 13

10 APLIECINĀJUMS PAR ŠĶELDAS PIEGĀDĒS IZMANTOJAMO TRANSPORTLĪDZEKĻU ATBILSTĪBU sagatavošanas vieta Datums Pretendents [pretendenta nosaukums] reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā ar šī Apliecinājuma iesniegšanu apliecina, ka tā rīcībā (īpašumā vai nomā vai pamatojoties uz sadarbības līgumu) ir transporta līdzeklis (-ļi), kas ir nodrošināts (-i) pret atmosfēras nokrišņu iekļūšanu šķeldā:, Transportlīdzekļa veids, modelis, izlaiduma gads, valsts reģistrācijas Nr., m3;, Transportlīdzekļa veids, modelis, izlaiduma gads, valsts reģistrācijas Nr., m3. (Pretendenta paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts) Pielikumā: Par Pretendenta rīcībā (īpašumā) esošiem transportlīdzekļiem iesniedz transportlīdzekļa tehniskās pases kopiju, par nomā esošiem - nomu apliecinošu dokumentu-līguma kopiju, vai pamatojoties uz sadarbības līgumu nodrošinātiem transportlīdzekļiem -iesniedzot sadarbības līguma kopiju. Līguma projekts Kurināmās es šķeldas piegāde Alojas pilsētas katlu mājai Lappuse 10 no 13

11 2017.gada Vieta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Alojas Novada Saimniekserviss, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV 4064, valdes locekļa Ingus Štelca personā, kurš darbojas pamatojoties uz līguma pamata, no vienas puses, un., turpmāk saukts Piegādātājs,. personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, noslēdz šādu līgumu: 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Piegādātājs apņemas piegādāt kurināmo šķeldu, turpmāk tekstā saukta šķelda Alojas pilsētas katlumājai, adrese: Kalēju ielā 3a, Alojā, Alojas novads, LV Šķeldas piegādes maksimālais apjoms konkrētajā periodā ir 3500 beramie kubikmetri Pasūtītājs un Piegādātājs vienojas, ka Pasūtītājs, ņemot vērā objektīvus apstākļus, var iegādāties šķeldu atbilstoši reālajai nepieciešamībai par nepilnu apjomu Kurināmajai šķeldai jāatbilst šādām prasībām: Frakciju izmēri robežās no mm; Šķeldas frakciju izmēriem pieļaujamas atkāpes: Ne vairāk kā 20% < 20 mm; Ne vairāk kā 10% > 50 mm. Mitruma saturs robežās no 30 % līdz 55%; Šķeldā nav koksnes pārstrādes atkritumi zari, skujas, skaidas. Koksnes mizas saturs šķeldā nepārsniedz 5 % no kopējā tilpuma. Šķeldā nav akmeņi, šķembas, smiltis kā arī metāla vai citu materiālu izstrādājumi vai to atliekas, sniegs, ledus; Šķelda nav sākusi dalīties, ar puvuma pazīmēm. Šķelda nav iegūta no mežistrādes atlikumiem (no cirsmu atliekām, koku saknēm ) Koksnes šķeldas tilpuma uzmērīšana un pieņemšana notiek beramajos kubikmetros Ja koksnes šķeldas kvalitāte neatbilst prasībām, tad krava netiek pieņemta Transporta līdzekļiem, kas piegādā šķeldu, jābūt nodrošinātiem pret atmosfēras nokrišņu iekļūšanu šķeldā Vienas kravas apjomu nosaka saskaņā ar kravas mērījuma aktu, reizinot ar blīvuma koeficientu-0,95 ( nulle komats deviņdesmit pieci). 2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 2.1. Kopējā Līguma summa ir EUR, ( ) bez PVN. PVN 21 % ir EUR, ( ), pavisam kopā EUR, ( ) Piegādātājs apņemas visā Līguma darbības laikā piegādāt šķeldu nosakot Līgumcenu par vienu beramo kubikmetru šķeldas EUR... (...,...) bez pievienotās vērtības nodokļa(pvn), un PVN 21% EUR... (...,...) Līgumcenā ir iekļauti šķeldas piegādes izdevumi, iekraušanas, izkraušanas izmaksas, transporta izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz šķeldu, tās piegādi un Līguma izpildi Pasūtītājs samaksā par piegādāto, izkrauto un pieņemto kvalitatīvo un Līguma noteikumiem atbilstošo šķeldu bankas pārskaitījuma veidā eiro. Norēķini tiek veikti par katru konkrēto piegādi atsevišķi ar pēcmaksu atbilstoši Piegādātāja iesniegtajām preču pavadzīmēm rēķiniem. Pasūtītājs preču pavadzīmi rēķinu apmaksā 30 ( trīsdesmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. 3. PIEGĀDES NOSACĪJUMI 3.1. Piegādes tiek veiktas darbdienās no plkst saskaņā ar piegādes grafiku pēc pasūtījuma pieprasījuma, par kuru vienojas Piegādātājs un Pasūtītājs Piegādātājs garantē piegādātās šķeldas kvalitāti atbilstoši šī Līguma 1.4.punkta prasībām un iesniegto paraksttiesīgās personas parakstīto tehnisko- finanšu piedāvājumu piegādā to ar savu transportu, kas ir nodrošināts pret atmosfēras nokrišņu iekļūšanu šķeldā. Lappuse 11 no 13

12 3.3. Pasūtītājs pieņem piegādāto šķeldu, ievērojot Līguma 3.2.punktā noteikto Pasūtītājs nodrošina Piegādātāja piegādātās šķeldas izkraušanas vietu Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt kravu, ja šķeldas kvalitāte, vai transportlīdzeklis ar kuru tā tiek piegādāta neatbilst šī Līguma 1.4., 1.6.,1.7. vai 1.8.punktā norādītajām prasībām Katrā šķeldas piegādes gadījumā Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam preču pavadzīmi rēķinu Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē piegādātās šķeldas neatbilstību Līgumā noteiktajām prasībām šķeldas saņemšanas brīdī vai pēc šķeldas saņemšanas (bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc šķeldas saņemšanas), tas sagatavo defektu aktu par šķeldas neatbilstībām Līguma prasībām un to novēršanas termiņiem. Defektu akta sagatavošanā Pasūtītājs pieaicina par Līguma izpildi atbildīgo personu no Piegādātāja puses Ja Piegādātājs neatzīst defektu aktā norādītās neatbilstības šī Līguma 1.4. prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt piegādātās šķeldas pārbaudi sertificētā laboratorijā. Gadījumā, ja šķeldas kvalitāte ir neatbilstoša Līguma 1.4.punktā norādītiem parametriem, analīžu izmaksas sedz Piegādātājs pēc Pasūtītāja piestādītā rēķina. Ja šķeldas kvalitāte ir atbilstoša, analīžu izmaksas sedz Pasūtītājs Domstarpību gadījumā, līdz analīžu rezultātu saņemšanai, piegādātās šķeldas krava glabājas pie Pasūtītāja. Ja analīžu rezultāti parāda, ka šķeldas kvalitāte atbilst Līguma1.4.punkta prasībām, Pasūtītājs pieņem kravu. Ja analīžu rezultāti parāda, ka šķeldas kvalitāte neatbilst Līguma 1.4. punkta prasībām, Piegādātājs rīkojas atbilstoši Līguma 3.10.punktā noteiktajam Gadījumā, ja izkrautā krava, kurai tika sastādīts defektu akts un kuru Piegādātājs neatzīst, traucē katlu mājās normālai darbībai un to nevar saglabāt līdz analīžu saņemšanai, tā tiek pieņemta. Pēc analīžu rezultātu saņemšanas, konstatējot kvalitātes neatbilstību Līguma 1.4. punkta prasībām, Pasūtītājs maksā 70% no atvestās kravas vērtības. Ja kvalitāte atbilst 1.4.punkta prasībām, pasūtītājs maksā 100% no kravas vērtības Līguma nosacījumiem neatbilstošo šķeldu Piegādātājs iekrauj un aizved uz sava rēķina ar savu darbaspēku un tehnisko nodrošinājumu defektu aktā noteiktajā termiņā. 4. PUŠU ATBILDĪBA 4.1. Puses saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem savstarpēji ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītajiem zaudējumiem Ja Piegādātājs neveic šķeldas piegādi saskaņā ar piegādes grafiku par kādu Puses ir vienojušās un nepiegādātās šķeldas apjoms pārsniedz 20%, Pasūtītājam ir tiesības no noteiktā un termiņā nepiegādātā apjoma ieturēt līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nepiegādātā šķeldas apjoma kopējās summas Gadījumā, ja Piegādātājs nepilda saistības un piegādā šķeldu, kas neatbilst šī Līguma 1.4.punkta noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 0,1%, apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās kopējās Līguma summas Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Pasūtītājs nav veicis norēķinu ar Piegādātāju, tad Piegādātājam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,1% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto samaksas izdarīšanas dienu, pie nosacījuma, ka ir izpildīti Līguma noteikumi, kā arī ievērojot Latvijas Civillikuma un pantos noteiktos aprobežojamu apmērus Ja Piegādātājs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek pārtraukts Piegādātāja vainas dēļ, tajā skaitā Līguma 5.2.punktā minētajā gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no Piegādātāja vienreizēju līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās kopējās Līguma summas Par piemērojamo līgumsodu Puses viena otru informē rakstveidā Ja Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktās piegādes, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīta kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai un veselībai, tad visus un jebkādus radītos zaudējumu un kompensācijas sedz Piegādātājs uz sava rēķina, kā arī Piegādātājs uzņemas visu risku un jebkādu atbildību par nodarījumu Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst. Šeit pieskaitāmi plūdi, zemestrīce un citas dabas stihijas, karš, streiki, varas institūciju darbība, normatīvo aktu izmaiņas pēc Līguma noslēgšanas, kā arī pārējie Pušu kontrolei nepakļauti apstākļi. 3 (trīs) dienu laikā no šādu apstākļu rašanās vai izbeigšanās otra Puse tiek rakstveidā informēta. Ja nepārvaramas varas apstākļi ir ilgstoši, Puses sastāda papildus vienošanos pie šī Līguma par saistību turpmāko izpildi vai izbeigšanu. 5. LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS, IZBEIGŠANAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA Lappuse 12 no 13

13 5.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Līguma grozījumi stājas spēkā, kad Puses tos ir parakstījušas Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Piegādātājam rakstveidā, ja Piegādātājs atkārtoti pārkāpj Līguma saistības un tas ir rakstiski fiksēts defektu aktos Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 20 (divdesmit) dienu laikā, tas tiek izskatīts tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Puses no turpmākās šī Līguma saistību izpildes. 6. CITI NOTEIKUMI 6.1. Līgums ir spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses un ir spēkā līdz 2017.gada 30.maijam Ja kāda no Pusēm kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu objektu, kas ietekmē otras Puse intereses, otrai Pusei ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu un pieprasīt samaksāt tai pienākošās summas Visos jautājumos, kuri nav atrunāti šī Līguma tekstā, Puses vienojas un vadās no iepirkuma nolikuma, identifikācijas (ID) Nr. ANSS 2017/3, kurināmās cietkoksnes šķeldas iegāde, alojas pilsētas katlu mājai./2018. gada apkures sezonai prasībām, Piegādātāja piedāvājuma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Ar šo Līgumu Puses pilnvaro šādas par Līguma izpildi atbildīgās personas: Pasūtītāja puses Piegādātāja puses Vārds, uzvārds: Vārds, uzvārds: Amats: Amats: Adrese: Adrese: Tālr./fakss: Tālr./fakss: E-pasta adrese: E-pasta adrese: 6.5. Par Līguma izpildi atbildīgās personas atbild par visu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un Līguma izpildes koordinēšanu Pušu vārdā Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 7 (septiņu) darba dienu laikā. Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tā uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Pusēm atbildes uz otras Puses iesniegumu, paziņojumu vai pieprasījumu jāsniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, izņemot, ja Līgumā nav noteikts cits termiņš. Gadījumā, ja Puse nesniedz atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā ir uzskatāms, ka, Puse, kurai pieprasījums ir nosūtīts, ir to akceptējusi Šis Līgums sastādīts 2 (divos) identiski vienādos eksemplāros uz..lapām, no kuriem 1 (viens) atrodas pie Pasūtītāja un 1 (viens) - pie Piegādātāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa: Pielikums Nr.1. Tehniskais Finanšu piedāvājums uz 1 (viens) lapām; 7. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI Lappuse 13 no 13

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk