EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 363 final 2012/0193 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par cīņu pret krāpšanu,

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 363 final 2012/0193 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par cīņu pret krāpšanu,"

Transkripts

1 EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 363 final 2012/0193 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības {SWD(2012) 195 final} {SWD(2012) 196 final} LV LV

2 PASKAIDROJUMA RAKSTS 1. PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS 1.1. Vispārīgais konteksts Krāpšana un ar to saistītas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses, rada nopietnu problēmu, kaitējot Savienības budžetam un tādējādi arī nodokļu maksātājiem. Savienības budžeta mērķis panākt dzīves apstākļu uzlabošanu, veicināt izaugsmi un radīt darba vietas ir apdraudēts, ja līdzekļi tiek izmantoti ļaunprātīgi. Tas ir jo īpaši aktuāli laikā, kad tiek veikta fiskālā konsolidācija, ir nepieciešama atbildība un tiek īstenotas uz izaugsmi vērstas strukturālās reformas. Saskaņā ar Komisijas gada Ziņojumu par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību 1, neraugoties uz spēkā esošo tiesisko regulējumu, iespējamā krāpšana ieņēmumu un izdevumu jomā gadā tiek lēsta 600 miljonu euro apmērā. Var pieņemt, ka faktiski summa ir vēl lielāka, jo ne visi gadījumi ir atklāti un paziņoti. Savienībai nodokļu maksātāju līdzekļi ir jāaizsargā visefektīvākajā veidā, izmantojot visas iespējas, ko sniedz Līgums par Eiropas Savienību. ES budžetam nodarītais kaitējums liek rīkoties, lai Savienības finanšu interesēm nodrošinātu līdzvērtīgu un efektīvu aizsardzību, tostarp krimināltiesībās, tādā mērā, ciktāl tas ir patiešām nepieciešami. Neraugoties uz ES acquis izstrādi šajā jomā, kas attiecas uz krāpšanu, korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 2, dalībvalstis ir pieņēmušas atšķirīgus noteikumus, un tādējādi atšķiras arī aizsardzības līmeņi, kas noteikti to valsts tiesību sistēmās. Šī situācija raksturo to, ka Savienības finanšu interesēm netiek nodrošināta līdzvērtīga aizsardzība, un ka pret krāpšanu vērstie pasākumi vēl nav sasnieguši nepieciešamo atturošas iedarbības līmeni. Piemēram, attiecībā uz krāpšanu dalībvalstis šā nozieguma definīciju ir iekļāvušas dažāda veida tiesību aktos gan vispārējā krimināllikumā, kurā ietverti konkrēti vai vispārīgi nodarījumi, gan nodokļu kriminālkodeksos 3. Līdzīgas atšķirības dažādās dalībvalstīs ("DV") vērojamas attiecībā uz sankciju apmēriem, ko piemēro šiem noziegumu veidiem 4. DV AT BE Sankcijas Brīvības atņemšana līdz 6 mēnešiem (KL 146. pants), 3 gadiem (KL 147. panta 1. un 2. punkts), 10 gadiem (KL 147. panta 3. punkts, 148. pants); brīvības atņemšana līdz 3 vai attiecīgi 5 gadiem un naudassods līdz divkāršam apmēram no krāpšanā iesaistītās summas (AEG 7. pants). Brīvības atņemšana no 1 mēneša līdz 5 gadiem (Ienākumu nodokļa kodeksa 450. pants), brīvības atņemšana no 2 mēnešiem līdz 3 gadiem (Ienākumu nodokļa kodeksa 451. pants) un naudassodi (Vispārējā likuma par muitas un akcīzes nodokļiem 259., 260. un 261. pants) COM(2011)595 galīga redakcija, pievienotie Komisijas dienestu darba dokumenti SEC(2011)1107, 1108 un 1109 galīga redakcija gada 26. jūlija konvencija (OV C 316, , 49. lpp.) (krāpšana); gada 27. septembra Pirmais Protokols (OV C 313, , 2. lpp.) un gada 26. maija Konvencija (OV C 195, ) (korupcija); gada 29. novembra Protokols (OV C 151, , 2. lpp.) (tiesas interpretācija); gada 19. jūnija Otrais Protokols (OV C 221, , 12. lpp.) (nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija). Skatīt Komisijas ziņojumus par PIF Konvencijas īstenošanu, gada 25. oktobra COM (2004) 709 galīgā redakcija, un gada 14. februāra COM (2008) 77 galīgā redakcija. Tabula ir izvilkums no plašāka pārskata, kas ar informāciju arī attiecībā uz citiem nodarījumiem atrodams ietekmes novērtējumā, kas pievienots šim direktīvas priekšlikumam. Tabulai vajadzētu sniegt aptuvenu priekšstatu par situāciju dalībvalstīs uz gada decembri. LV 2 LV

3 DV Sankcijas BG Brīvības atņemšana no 1 gada līdz 8 gadiem (Kriminālkodeksa 209., 210. pants), brīvības atņemšana no 3 līdz 10 gadiem (Kriminālkodeksa 211. pants), brīvības atņemšana no 2 līdz 8 gadiem (Kriminālkodeksa 212. pants), brīvības atņemšana no 3 līdz 10 gadiem (Kriminālkodeksa 212. panta 3. punkts). CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IR IT LV LT LU MT NL PL PT RO SI SK ES SE UK Brīvības atņemšana uz 5 gadiem (Kriminālkodeksa 300. pants), brīvības atņemšana līdz 3 gadiem vai naudassods, kas nepārsniedz 5 125,80 euro, vai abi. Brīvības atņemšana līdz 2 gadiem (Kriminālkodeksa 209. līdz 212. pants). Brīvības atņemšana līdz 1 gadam un 6 mēnešiem (Sodu kodeksa 279. pants), (Sodu kodeksa 289.A pants), smagu nodarījumu gadījumā līdz 8 gadiem. Naudassods vai brīvības atņemšana līdz 3 gadiem (Sodu kodeksa 209. pants), 5 gadiem (Sodu kodeksa 210. pants). Naudassods vai brīvības atņemšana no 14 dienām līdz 2 gadiem (Kriminālkodeksa 36. nodaļas 1. daļa), (Kriminālkodeksa 29. nodaļas 1. daļa), (Kriminālkodeksa 29. nodaļas 5. daļa), smagu nodarījumu gadījumā no 4 mēnešiem līdz 4 gadiem. Brīvības atņemšana līdz 5 gadiem un naudassods euro (Kriminālkodeksa panta līdz pants), smagu nodarījumu gadījumā līdz 7 gadiem un naudassods euro. Brīvības atņemšana līdz 5 gadiem vai naudassods (Kriminālkodeksa 263. pants). No 10 dienām līdz 5 gadiem, no 3 mēnešiem līdz 5 gadiem (Kriminālkodeksa 386. panta 1. punkts), smagu nodarījumu gadījumā no 2 līdz 5 gadiem. Brīvības atņemšana līdz 2 gadiem (Kriminālkodeksa 318. pants), 5 gadi (Kriminālkodeksa 314. pants). Brīvības atņemšana līdz 5 gadiem (2001. gada Likuma 42. sadaļa). Brīvības atņemšana no 6 mēnešiem līdz 3 gadiem un naudassods no 51 līdz 1 032,00 euro (Kriminālkodeksa pants), brīvības atņemšana no 1 gada līdz 6 gadiem (Kriminālkodeksa 640. pants). Brīvības atņemšana līdz 3 gadiem vai arests, vai piespiedu darbs, vai naudassods līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām (17 074,20 euro) (Krimināllikuma 177. sadaļa). Piespiedu darbs vai naudassods, vai brīvības ierobežošana, vai arests, vai brīvības atņemšana līdz 3 gadiem (Kriminālkodeksa 182. pants) vai līdz 8 gadiem (smagu nodarījumu gadījumā). Brīvības atņemšana no 1 mēneša līdz 1 gadam vai naudassods no 500 līdz euro (Kriminālkodeksa 490. pants), brīvības atņemšana no 1 mēneša līdz 1 gadam un naudassods no 500 līdz euro (Kriminālkodeksa 498. pants). Brīvības atņemšana no 4 mēnešiem līdz 1 gadam (Kriminālkodeksa 298. panta 1. punkts), brīvības atņemšana līdz 18 mēnešiem un naudassods no 2 329,37 līdz ,60 euro (Kriminālkodeksa 298.C pants), brīvības atņemšana no 7 mēnešiem līdz 2 gadiem (Kriminālkodeksa 308. pants), brīvības atņemšana no 1 mēneša līdz 6 mēnešiem vai naudassods (Kriminālkodeksa 309. pants). Brīvības atņemšana līdz 1 gadam (Sodu kodeksa 328. pants), 2 gadiem (Sodu kodeksa 334. pants), 3 gadiem (Sodu kodeksa 360. pants), 4 gadiem (Sodu kodeksa 227., 326. pants) vai 6 gadiem (Sodu kodeksa 225., 336., 359. pants) vai naudassods līdz euro. Brīvības atņemšana no 3 mēnešiem līdz 5 gadiem (Sodu kodeksa 297. pants). Brīvības atņemšana līdz 3 gadiem vai naudassods (Kriminālkodeksa 217. pants). Brīvības atņemšana no 6 mēnešiem līdz 12 gadiem (Sodu kodeksa 215. pants) (standarta gadījumos). Brīvības atņemšana uz vismaz 3 mēnešiem, bet ne vairāk kā uz 3 gadiem (KZ pants), brīvības atņemšana līdz 3 gadiem (KZ pants), brīvības atņemšana līdz 5 gadiem (KZ pants), naudassods vai brīvības atņemšana līdz 3 gadiem (KZ pants). Brīvības atņemšana līdz 2 gadiem (Kriminālkodeksa 221. pants), brīvības atņemšana no 1 gada līdz 5 gadiem (Kriminālkodeksa 222. līdz 225. pants). Brīvības atņemšana no 6 mēnešiem līdz 3 gadiem (Kriminālkodeksa 252. pants). Brīvības atņemšana līdz 2 gadiem (Sodu kodeksa 1. nodaļas 9. sadaļa). Disciplinārsods: brīvības atņemšana līdz 12 mēnešiem, naudassods vai abi (2006. gada Krāpšanas akta 1. sadaļa); notiesāšana uz apsūdzības pamata: brīvības atņemšana līdz 10 gadiem, naudassods vai abi. LV 3 LV

4 Šādas atšķirības negatīvi ietekmē Savienības politikas efektivitāti Savienības finanšu interešu aizsardzībā, kā tas atspoguļots ietekmes novērtējumā, kas pievienots šim priekšlikumam. Vienots nodarījumu sastāva definējums visās dalībvalstīs samazinātu riskus, ka tiek piemērota atšķirīga prakse, jo tas nodrošinātu vienādu interpretējumu un viendabīgu risinājumu visu nepieciešamo kriminālprocesa prasību ievērošanai. Tāpat šāds definējums nostiprinātu attiecīgo noteikumu atturošo iedarbību un tiesībaizsardzības efektivitāti, un samazinātu stimulus iespējamiem pārkāpuma izdarītājiem pārvietoties uz saudzīgākām jurisdikcijām Savienībā, lai tur veiktu tīšas nelikumīgas darbības. Finanšu interešu līdzvērtīga aizsardzība ir atkarīga arī no Savienības iestāžu un struktūru darbības ticamības un no tā, vai tiek nodrošināta likumīga budžeta izpilde. Tādēļ šim priekšlikumam vajadzētu attiekties ne tikai uz krāpšanu tās šaurākajā izpratnē, bet arī citiem nelikumīgu darbību veidiem, kas saistīti ar krāpšanu, kuru rezultātā tiek nodarīts kaitējums ES budžetam, tostarp korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un publiskā iepirkuma procedūru traucēšanu. Izšķirošais elements ir tas, ka tiek gūta peļņa uz ES budžeta, tātad uz visu nodokļu maksātāju rēķina. Papildu iemesls jauna tiesību instrumenta ierosināšanai ir nepieciešamība pieņemt konkrētus pasākumus, lai īstenotu Komisijas vispārējo stratēģisko pieeju krāpšanas apkarošanai. Tādēļ Komisija ierosina šo direktīvu Juridiskais konteksts Pirmie elementi Savienības finanšu interešu aizsardzībai krimināltiesībās tika ieviesti gadā ar Konvenciju par Eiropas Kopienu finansiālo interešu aizsardzību un turpmākajiem protokoliem (turpmāk kopā saukti "PIF Konvencija") 5. Turpmāk PIF Konvenciju ratificēja gandrīz visas dalībvalstis 6, kurās tā attiecīgi stājās spēkā. Būtiski vispārēji Savienības krimināltiesiskie pasākumi ir Padomes gada 24. februāra Pamatlēmums 2005/212/TI par noziedzīgi iegūtu līdzekļu, nozieguma rīku un īpašuma konfiskāciju 7, kuru Komisija dalībvalstīm, kas tajā piedalās, ierosināja aizstāt ar Direktīvu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā 8. Šo regulējumu papildina vispārēji Savienības krimināltiesiskie pasākumi cīņai pret konkrētām nelikumīgām darbībām, kas ir īpaši kaitīgas likumīgajai ekonomikai, piemēram, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 9 un korupciju 10, un šie pasākumi nodrošina Savienības finanšu interešu aizsardzību, lai arī nav tieši ar to saistīti Skatīt otro zemsvītras piezīmi iepriekš. Otrais Komisijas ziņojums Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību un tās protokolu īstenošana, , COM(2008)77 galīgā redakcija, 4.1. sadaļa. Kopš tā laika konvenciju un tās protokolus ir ratificējušas vēl citas dalībvalstis. Tikai Čehijas Republika vēl nav ratificējusi konvenciju, bet ir sākusi iekšējo konstitucionālo procedūru ratifikācijai. OV L 68, , 49. lpp. COM(2012) 85 galīgā redakcija, Padomes Direktīva 91/308/EEK, kas vēlāk atcelta un aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes gada 26. oktobra Direktīvu 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, OV L 309, , 15. lpp. Komisijas gada 6. jūnija Lēmums, ar ko izveido ES pretkorupcijas ziņošanas mehānismu, C(2011) 3673 galīgā redakcija. LV 4 LV

5 2011. gada maijā Komisija sniedza Paziņojumu par Savienības finanšu interešu aizsardzību ar krimināltiesībām un administratīvu izmeklēšanu 11, kam bija pievienots Komisijas dienestu darba dokuments 12. Šie dokumenti norāda uz sajukumu noteikumos par noziegumu definīciju un kriminālsankcijām, kas izveidojies ES teritorijā pastāvošā tiesiskā regulējuma ietvaros. Tāpat dokumentos norādīts, ka Komisija uzskatītu krimināltiesības par vienu no elementiem esošās situācijas uzlabošanai gada septembra Paziņojumā "Ceļā uz ES kriminālpolitiku" 13 ir izklāstīts ierosinātais vispārējais regulējums ES krimināltiesību saturam un struktūrai, kā arī ES tiesību aktu krimināltiesību jomā vispārējie principi, proti, nepieciešamība panākt, ka ES krimināltiesības tiek piemērotas tikai tādā apmērā, kāds vajadzīgs konkrētā mērķa sasniegšanai, un ir samērīgas ar to. Pakāpeniski ir izstrādāts administratīvo tiesību kopums cīņai pret nelikumīgām darbībām, kuru rezultātā tiek nodarīts kaitējums Savienības finanšu interesēm. Regulā (EK, Euratom) Nr. 2988/95 ir noteikti administratīvi noteikumi, lai vērstos pret nelikumīgām darbībām, kuru rezultātā tiek nodarīts kaitējums Savienības finanšu interesēm 14, un tos papildina administratīvi noteikumi nozarēs 15. Papildus iepriekš minētajiem horizontālajiem instrumentiem, kas konkrēti paredzēti Savienības finanšu interešu aizsardzībai, vairākos Savienības administratīvo tiesību instrumentos ir iekļauti būtiski noteikumi attiecībā uz nelikumīgām darbībām, kas apdraud Savienības publiskos līdzekļus APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM REZULTĀTI UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMS 2.1. Apspriešanās ar ieinteresētajām personām Komisija apspriedās ar ieinteresētajām personām vairākos posmos. Konkrēti, gada 25. oktobrī Komisija apspriedās ar universitāšu mācību spēkiem krimināltiesību jomā, kā arī īpaši apspriešanai veltītā sanāksmē gada 6. decembrī ar dalībvalstu valdību amatpersonām. Piedalījās arī pārstāvji no Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas. Tika apkopoti viedokļi no dalībvalstu prokuratūras dienestiem, veicot aptauju un apspriešanos Ģenerālprokuroru forumā, ko Eurojust organizēja Hāgā gada 23. jūnijā un vēlreiz gada 16. decembrī gada 25. janvāra ekspertu sanāksmē Komisija tikās arī ar Eiropas Nodokļu maksātāju apvienību. Eksperti uzsvēra būtiskos trūkumus esošajā tiesiskajā regulējumā Savienības finanšu interešu aizsardzībai. Konkrēti tas attiecās uz noilguma periodiem kriminālprocesā. Akadēmisko aprindu eksperti uzsvēra to, cik nozīmīgs ir princips, ka krimināltiesības tiktu izmantotas kā galējais līdzeklis, pienācīgi ievērojot subsidiaritātes un proporcionalitātes principus. Tā kā krimināltiesības ir ļoti spēcīgs instruments sabiedrības kontrolei, kas būtiski skar pilsoņu COM (2011) 293 galīgā redakcija, SEC (2011) 621 galīgā redakcija, COM (2011) 573 galīgā redakcija, OV L 312, , 1. lpp. Piemēram, lauksaimniecības jomā Regula (EK) Nr. 73/2009 par tiešā atbalsta shēmām lauksaimniekiem, OV L 30, , 16. lpp. Pārskats par šiem instrumentiem atrodams: Pētījums par tiesisko regulējumu ES finanšu interešu aizsardzībai krimināltiesībās, RS 2011/07, gada 4. maijs, 22. lpp. LV 5 LV

6 pamatbrīvības, tās ir jāizmanto kā galējais līdzeklis un jāīsteno tādā veidā, lai aizsargātu pamatintereses, vienlaikus ievērojot pilsoņu pamatbrīvības un kalpojot pilsoņu labā. Dalībvalstu eksperti kopumā atbalstīja Komisijas mērķi, t.i., nodrošināt nodokļu maksātāju līdzekļu aizsardzību un aizsargājamo pamatinterešu līdzvērtīgu ievērošanu visā Eiropas Savienībā. Praktizējošo speciālistu aprindās plaši tika pārstāvēts viedoklis, ka ir būtiskas skaidri formulētas krimināltiesības, kurās būtu nodrošināti vienlīdzīgi apstākļi, un ka tās būtu jāpapildina ar procesuāliem pasākumiem, lai novērstu speciālistu konstatētos trūkumus šajā jomā. Šis pēdējais aspekts ir atspoguļots Komisijas darba programmā, kas paredz atsevišķu iniciatīvu par procesuāliem pasākumiem Savienības finanšu interešu aizsardzībai, ko paredzēts iesniegt gadā. Eiropas Nodokļu maksātāju apvienība izteica stingru atbalstu Komisijas nolūkam labāk aizsargāt Savienības finanšu intereses pret nelikumīgu un ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī tās risinājumam izveidot visaptverošu krimināltiesisko regulējumu, kam būtu atturoša iedarbība, Savienības finanšu interešu aizsardzībai Ietekmes novērtējums Komisija veica politikas alternatīvu ietekmes novērtējumu, ņemot vērā neatkarīga pētījuma rezultātus, kas tika pabeigts gada februārī 17. Pēc iespējamo risinājumu izvērtēšanas ietekmes novērtējumā secināts, ka vēlams ir risinājums, kas konkrēti paplašinātu dažu ar krāpšanu saistītu nodarījumu veidu loku, ieviestu minimālās sankcijas un saskaņotu noilguma termiņus. 3. PRIEKŠLIKUMA JURIDISKIE ASPEKTI 3.1 Tiesiskais pamats Priekšlikuma pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 325. panta 4. punkts. Līguma 325. pants nosaka ES kompetenci veikt pasākumus, kas vajadzīgi krāpšanas un citādu nelikumīgu rīcību, kas apdraud Savienības finanšu intereses, novēršanā un apkarošanā, un minētajiem pasākumiem ir "jāattur no šādas rīcības" panta 4. punkts nosaka likumdošanas procedūru nepieciešamo pasākumu pieņemšanai, lai nodrošinātu efektīvu un līdzvērtīgu aizsardzību. Krāpšanas novēršanas un apkarošanas jomā tas nosaka arī juridisko pamatu likumdošanai attiecībā uz krāpšanu un jebkādu citādu nelikumīgu rīcību, kas apdraud Savienības finanšu intereses. Jēdziens krāpšana šajā kontekstā ir jāsaprot plašā nozīmē, ietverot tajā arī konkrētus noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar krāpšanu. Cīņa pret nelikumīgu rīcību, kas apdraud Savienības finanšu intereses, ir ļoti īpaša politikas joma, jo noteikumi ir atrodami īpašā nodaļā, kas veltīta "krāpšanas apkarošanai" Līguma sadaļā "Finanšu noteikumi". Tāpat jēdziens "atturēt" citur Līgumā nav sastopams. Tas parāda, ka šajā īpašajā jomā Savienības rīcībā ir plašs rīku klāsts. Šī īpatnība vēl vairāk ir nostiprināta LESD 310. panta 6. punktā, kas jau sadaļas par finanšu noteikumiem pirmajā pantā uzsver nepieciešamību cīnīties pret ("novērš") nelikumīgām darbībām, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. 17 Īpašais līgums Nr. JUST/2011/EVAL/FW/1023/A4 Pētījums par tiesisko regulējumu ES finanšu interešu aizsardzībai krimināltiesībās. LV 6 LV

7 Līguma 325. panta mērķis ir aizsargāt šīs prioritārās politikas jomas vienīgo mērķi, t.i. Savienības publiskos līdzekļus jebkuros apstākļos, tos iekasējot vai izmaksājot. Savienības publisko līdzekļu aizsardzība ir kopīgs mērķis Savienības līmenī, tas ir plašāks par dalībvalstu finanšu interešu kopumu. Šim nolūkam Līgums piešķir Savienībai plašas pilnvaras pieņemt "pasākumus", kuriem "jāattur no šādas rīcības" un "jānodrošina efektīva" (325. panta 1. punkts) un "līdzvērtīga aizsardzība" (325. panta 4. punkts) 18. Atturošai, efektīvai un līdzvērtīgai aizsardzībai pēc būtības un vēsturiski (skatīt gada PIF Konvenciju) ir raksturīga krimināltiesību dimensija. Krimināltiesības ir nepieciešamas, lai nodrošinātu preventīvu iedarbību attiecīgajā jomā, kurā krimināltiesību sankciju draudu un to ietekmi uz iespējamo pārkāpuma izdarītāju reputāciju var uzskatīt par spēcīgu demotivējošu elementu, kas atturētu no nelikumīgas darbības izdarīšanas. Tādēļ 325. pantā ir paredzētas pilnvaras pieņemt noteikumus krimināltiesību jomā, ja tas attiecas uz Savienības finanšu interešu aizsardzību pret visu veidu nelikumīgiem uzbrukumiem, un tas nebija paredzēts atbilstošajā EK līguma 280. panta 4. punktā. Savienības finanšu interešu aizsardzība nav definēta pašā Līgumā, taču tas skaidri redzams paplašinātajā formulējumā (ne tikai attiecībā uz "budžetu"), kas lietots citur Līguma tekstā (piem., 310. panta 1. punkta otrajā daļā), jo attiecas uz visiem līdzekļiem, ko pārvalda Savienība, vai kas tiek pārvaldīti tās uzdevumā 19. Šis priekšlikums aizstāj priekšlikumu Direktīvai par Kopienas finanšu interešu aizsardzību krimināltiesībās Subsidiaritāte, proporcionalitāte un pamattiesību ievērošana Tiek uzskatīts, ka Savienības rīcība nepieciešama, pamatojoties uz šādiem faktoriem: Savienības finanšu intereses ir saistītas ar aktīviem un pasīviem, ko pārvalda Savienība vai kas tiek pārvaldīti tās uzdevumā. Tādā veidā Savienības finanšu intereses pēc būtības un no pirmssākumiem atrodas Savienības rīcības jomā. Tādējādi tās ir vairāk vērstas uz Savienību, nekā jebkura cita joma, kurā nepieciešama noteikumu saskaņošana dalībvalstīs. Pēc formas un satura tās drīzāk ir salīdzināmas ar noteikumiem, kas attiecas uz Savienības iestāžu un struktūru pašaizsardzību, piemēram, fizisko drošību un IT drošību. Tā rezultātā dalībvalstis vienas pašas nevar sniegt pieņemamu drošību. Tāpat šim novērtējumam atbilst tas, ka Līguma 310. panta 6. punktā un 325. panta 1. un 4. punktā tiek prezumēta nepieciešamība pēc Savienības likumdošanas darbības, lai noteiktu līdzvērtīgus un atturošus pasākumus Savienības finanšu interešu aizsardzībai pret nelikumīgām darbībām. Turklāt saskaņā ar Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/ pantu Komisija ir pilnībā atbildīga par visiem budžeta ieņēmumiem un izdevumiem. Ņemot vērā konkrētos ES noteikumus Savienības finanšu interešu aizsardzībai, Savienība atrodas visizdevīgākajā stāvoklī, lai šīs intereses aizsargātu. Tas ietver Finanšu Regulas budžeta noteikumus, vispārējos noteikumus par finanšu interešu aizsardzību administratīvo Turpat. Atsaucei skatīt arī definīciju Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 1. panta 2. punktā. COM(2001)272 galīgā redakcija, , kas grozīta ar COM(2002)577 galīgā redakcija, LV 7 LV

8 tiesību aktos un nozaru noteikumus par finanšu interešu aizsardzību dažādajās politikas jomās, kuras varētu tikt skartas. Tas attiecas arī uz to, ka krimināltiesību noteikumi Savienības finanšu interešu aizsardzībai varētu būt saskaņotāki. Saistībā ar krimināltiesībām īpaša uzmanība ir jāpievērš vispārējai subsidiaritātes prasībai attiecībā uz likumdošanu ES. Tas nozīmē, ka ES var būt par likumdevēju tikai tad, ja mērķi nevar efektīvi sasniegt ar rīcību valstu vai reģionālā vai vietējā līmenī, bet ierosinātās rīcības mēroga vai iedarbības dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī. Tikai Savienība var izstrādāt saistošus tiesību aktus, kas tuvina esošas tiesību normas un ir spēkā visās dalībvalstīs, tādējādi izveidojot tiesisko regulējumu, kas ļautu pārvarēt pašreizējās situācijas nepilnības, tostarp līdzvērtības trūkumu, kas nav savienojams ar LESD 325. panta 4. punktā noteiktajiem mērķiem. Priekšlikums ir saistīts ar šādām Eiropas Savienības Pamattiesību hartas tiesībām un principiem: tiesībām uz brīvību un ģimenes dzīves neaizskaramību (sakarā ar iespējamu brīvības atņemšanu notiesātajiem pārkāpuma izdarītājiem), brīvību izvēlēties profesiju un darījumdarbības brīvību (sakarā ar notiesāto pārkāpuma izdarītāju iespējamu diskvalifikāciju), tiesībām uz īpašumu (sakarā ar iespējamu to uzņēmumu slēgšanu, kas izdarījuši pārkāpumus), krimināliem naudassodiem pēc notiesāšanas un konfiskācijas, noziedzīgu nodarījumu un sodu likumības un samērīguma principiem (jo tiks noteiktas jaunas nodarījuma definīcijas), tiesībām netikt divreiz tiesātam (sakarā ar mijiedarbību ar administratīvo tiesību sankciju režīmu). Šī iejaukšanās ir pamatota, jo tā kalpo tam, lai sasniegtu Savienībā atzītos vispārējas nozīmes mērķus (skatīt Pamattiesību hartas 52. panta 1. punktu), un konkrēti, lai nodrošinātu efektīvus un atturošus pasākumus Savienības finanšu interešu aizsardzībai. Ņemot vērā to, ka nav vērojami uzlabojumi pārkāpumu un krāpšanas novēršanas jomā, un ka pašreizējie, PIF Konvencijā noteiktie pasākumi nav efektīvi, nepieciešams pieņemt pasākumus krimināltiesību jomā krāpšanas un citu nelikumīgu darbību novēršanai un apkarošanai. Ar nepieciešamo rūpību ir nodrošināts, ka šie pasākumi nepārsniedz to, kas ir nepieciešams šā mērķa sasniegšanai, un tādēļ tie ir samērīgi Juridisko instrumentu izvēle Lai noteiktu saskaņotus krimināltiesību noteikumus Savienības finanšu interešu aizsardzības jomā, vienlaikus nodrošinot dalībvalstīm noteiktu rīcības brīvību attiecībā uz to, kā piemērot stingrākos noteikumus, direktīva ir šai rīcībai piemērotākais juridiskais instruments Konkrētie noteikumi 1. pants. Priekšmets šajos noteikumos aprakstīts šā priekšlikuma mērķis un darbības joma, īpaši uzsverot, ka tas attiecas tikai uz Savienības finanšu interešu aizsardzību. 2. pants. Savienības finanšu interešu definīcija šajos noteikumos formulēta Savienības finanšu interešu definīcija, ko piemēro visā instrumentā. Eiropas Savienības Tiesa ir apstiprinājusi 21, ka ir cieša saikne starp pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanu, ievērojot piemērojamās Savienības tiesības, no vienas puses, un atbilstošo pievienotās vērtības nodokļa resursu nodošanu Savienības budžetam, no otras puses, jo jebkādi trūkumi pirmo minēto iekasēšanā iespējami izpaužas kā otrā minētā samazinājuma cēlonis. Tādēļ krāpšana saistībā ar pievienotās vērtības nodokli ir jāuzskata par darbību, kas apdraud ES finanšu intereses, un tādēļ uz to attiecas šī ierosinātā direktīva gada 15. novembra spriedums Lietā C-539/09 Komisija pret Vāciju (OV 2012, C 25, 5. lpp.). LV 8 LV

9 3. pants. Krāpšana, kas apdraud Savienības finanšu intereses šajos noteikumos formulēta definīcijas krāpnieciskām darbībām, par kurām dalībvalstīs ir piemērojama kriminālatbildība. 4. pants. Ar krāpšanu saistīti nodarījumi, kas apdraud Savienības finanšu intereses šie noteikumi attiecas uz nelikumīgām darbībām krāpšanas novēršanas un apkarošanas kontekstā. Tajos noteikts, ka dalībvalstīm ir jānosaka kriminālatbildība par pretendentu negodīgu darbību publiskā iepirkuma konkursā. Tie attiecas uz darbībām, kas ir līdzīgas krāpšanai, kad dotācijas piešķiršanas procedūrā konkursa rīkotājai struktūrai tiek sniegta patiesa informācija, kaut gan tās pamatā ir informācija, kas nepienācīgā veidā iegūta no publiskajām iestādēm. Šāds noteikums jau ir ieviests vairākās dalībvalstīs, bet sankciju apmēros ir vērojamas būtiskas atšķirības (piemēram, vienā valstī tā ir brīvības atņemšana uz vienu dienu, savukārt citā valstī minimālais brīvības atņemšanas laiks ir trīs gadi 22 ). Ir aplēsts, ka efektīvu tiesību aktu trūkums šajā jomā Savienības budžetam gadā rada 40 miljonus euro zaudējumu 23. Attiecībā uz konkursa pretendentu savstarpējām manipulācijām ar cenu piedāvājumiem jau pastāv tiesībaizsardzības darbības un sankcijas Savienības un dalībvalstu līmenī, tādēļ šīs direktīvas darbības joma neattieksies uz tām. Tāpat 4. pantā, galvenokārt pamatojoties uz PIF Konvenciju un tās protokoliem, ir noteikta korupcijas definīcija un paredzēts, ka dalībvalstīm par to jānosaka kriminālatbildība. Valstu tiesību akti, ar kuriem īsteno gada Konvenciju par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību un tās protokolus, kā arī attiecīgā judikatūra norāda, ka nepieciešams attīstīt pasīvās un aktīvās korupcijas definīcijas. Pretstatā PIF Konvencijai netiek noteikts, ka darbībai jābūt veiktai, "pārkāpjot dienesta pienākumus", lai uz to attiektos direktīvas noteikumi. Šeit ir nepieciešams konkrēts noteikums, jo korupcija ir īpaši smaga problēma Savienības finanšu interešu jomā. Tāpat 4. pantā ir noteikta līdzekļu nelikumīgas piesavināšanās definīcija, kas attiecas uz civildienesta ierēdņu darbībām, kas nav krāpšana tās šaurākajā izpratnē, un kas ietver līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos pretēji mērķim, kam tie paredzēti, un šo darbību nolūks ir kaitēt Savienības finanšu interesēm. Attiecībā uz tādu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kas gūti no ieņēmumiem, izdarot pārkāpumus, par kuriem šajā direktīvā ir noteikta kriminālatbildība, ir izdarīta atsauce arī uz tiesību aktiem pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, tādējādi arī dalībvalstīs tiks noteikta kriminālatbildība par šādu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Tas nodrošinās to, ka par noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsti pret Savienības finanšu interesēm, tiks piemērots vienāds sankciju režīms. Pantā ir noteikta civildienesta ierēdņu definīcija, kas attiecas ne tikai uz personām, kas ieņem amatu likumdevējā, administratīvā vai tiesu iestādē, vai citādi pilda civildienesta ierēdņa funkcijas Savienības līmenī vai dalībvalstīs, bet arī uz personām, kuras pilda šādas funkcijas trešās valstīs. Savienības finanšu interesēm ir nepieciešama aizsardzība arī aktīvas un pasīvas korupcijas vai līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos gadījumā, ja šādas darbības trešās valstīs veic personas, kuras iesaistītas Savienības līdzekļu pārvaldībā. 5. pants. Kūdīšana, palīdzēšana un atbalstīšana, mēģinājums šos noteikumus piemēro iepriekš minētajiem nodarījumiem, un tie paredz, ka dalībvalstīm ir jānosaka kriminālatbildība arī par šādu nodarījumu sagatavošanas un līdzdalības tajos konkrētām Pētījums par tiesisko regulējumu ES finanšu interešu aizsardzībai krimināltiesībās, RS 2011/07, gada 4. maijs, 74. lpp. Turpat, 150. lpp. LV 9 LV

10 formām. Kriminālatbildība par mēģinājumu kā par nodarījumu lielākajā daļā gadījumu atsevišķi nav paredzēta, jo attiecīgajās galveno noziegumu definīcijās jau ir ietverts mēģinājuma elements. 6. pants. Juridisko personu atbildība šos noteikumus piemēro visiem iepriekš minētajiem nodarījumiem, un tie paredz, ka dalībvalstīm ir jānosaka juridisko personu atbildība, vienlaikus izslēdzot to, ka šāda atbildība ir alternatīva fizisko personu atbildībai. 7. pants. Fiziskām personām piemērojami sodi šos noteikumus piemēro visiem iepriekš minētajiem nodarījumiem, un tie paredz, ka dalībvalstīm ir jāpiemēro iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, kas saskan ar Eiropas Savienības Tiesas jurisprudenci, un jānosaka konkrēts minimālo sankciju kopums, kas piemērojamas fiziskām personām. Paredzētie sodi ir samērīgi ar nodarījumu smaguma pakāpi un tie saskan ar sankcijām, ko šobrīd noteikušas lielākā daļa dalībvalstu. 7. pantā arī izskaidroti konkrēti aspekti par saikni starp direktīvu un disciplinārsodiem, kas noteikti, pamatojoties uz citiem apsvērumiem. 8. pants. Minimālie brīvības atņemšanas termiņi šos noteikumus piemēro visiem iepriekš minētajiem nodarījumiem, un par īpaši smagiem nodarījumiem tie paredz konkrētus minimālos brīvības atņemšanas termiņus atbilstoši tiem, kas noteikti katram attiecīgajam nodarījumam. Minimālo sankciju ieviešana visā Savienībā nodrošinās konsekventas sankcijas, ko par konkrēto darbību veidu piemēros visās dalībvalstīs, un tā rezultātā Savienības finanšu intereses tiks efektīvi un līdzvērtīgi aizsargātas visā Savienībā. Ekonomiski noziegumi, tostarp krāpšana, parasti ir joma, kurā kriminālsankcijām var būt īpaši atturoša iedarbība, jo sagaidāms, ka iespējamie pārkāpuma izdarītāji veiks dažus riska aprēķinus, pirms tie izlems iesaistīties šādās noziedzīgās darbībās. Minimālo sankciju ieviešana attiecīgi tiek uzskatīta par nepieciešamu, lai nodrošinātu to, ka visā Eiropā tiek panākta efektīva atturoša iedarbība. Minimālās sankcijas ar sešu mēnešu termiņu ir samērīgas ar nodarījumu smaguma pakāpi un nodrošina arī to, ka Eiropas apcietināšanas orderi var izdot un izpildīt attiecībā uz nodarījumiem, kas uzskaitīti Pamatlēmuma par Eiropas apcietināšanas orderi pantā, tādējādi nodrošinot iespējami efektīvu sadarbību tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu starpā. 9. pants. Minimālo sankciju pret juridiskajām personām veidi šie noteikumi ir līdzīgi 7. panta noteikumiem, un tos piemēro sankcijām pret juridiskajām personām. 10. pants. Iesaldēšana un konfiskācija šos noteikumus piemēro visiem iepriekš minētajiem nodarījumiem, un tie paredz rīkus šādu nodarījumu rezultātā noziedzīgi iegūtu līdzekļu un nozieguma rīku iesaldēšanai un konfiskācijai. 11. pants. Jurisdikcija šo noteikumu pamatā ir teritorialitātes un personas princips. Šos noteikumus piemēro visiem iepriekš minētajiem nodarījumiem, un tie paredz, ka tiesu iestādēm ir piekritības pamats, kas ļauj tām sākt izmeklēšanu, veikt kriminālprocesu un taisīt spriedumus lietās, kas saistītas ar Savienības finanšu interesēm. Ņemot vērā apstākli, ka šī direktīva neļauj veikt kriminālprocesu krāpšanas lietās, kurās dalībvalstis nevar īstenot savu jurisdikciju, dalībvalstis un Komisija ar attiecīgo trešo valsti apmainīsies ar pierādījumiem par krāpnieciskām darbībām, ko ārpus Savienības teritorijas veikušas personas, kas nav ES pilsoņi, un sadarbosies ar mērķi, lai minētajās valstīs to kompetentās iestādes veiktu kriminālprocesu par šādām darbībām. 24 OV L 190, , 1. lpp. LV 10 LV

11 12. pants. Nodarījumu, kas apdraud Savienības finanšu intereses, noilgums šos noteikumus piemēro visiem iepriekš minētajiem nodarījumiem, un tie paredz, ka tiek noteikti minimālie noilguma termiņi, kā arī noilguma termiņi soda izpildei pēc galīgās notiesāšanas. 13. pants. Atgūšana šajā noteikumā precizēts, ka šī direktīva neskar dalībvalstu pienākumu, arī neatkarīgi no 12. pantā paredzētajiem noilguma termiņiem, nodrošināt tādu līdzekļu atgūšanu, kas nepamatoti izmaksāti, izdarot šajā direktīvā minētos nodarījumus. 14. pants. Mijiedarbība ar citiem piemērojamajiem Savienības tiesību aktiem šajā noteikumā precizēta mijiedarbība starp administratīvo tiesību un krimināltiesību sankciju režīmu. 15. pants. Sadarbība starp dalībvalstīm un Eiropas Komisiju (Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai) šis noteikums ir ļoti līdzīgs noteikumam par sadarbību starp dalībvalstīm un Komisiju, kas ietverts PIF Konvencijas otrajā protokolā. Šis noteikums ir jāiekļauj, jo ar 16. pantu konvencija un tās protokoli tiek atcelti. 16. pants. Konvenciju par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību krimināltiesību jomā atcelšana ar šo noteikumu atceļ gada PIF Konvenciju un tās protokolus. 4. IETEKME UZ BUDŽETU Šim priekšlikumam nav tūlītējas ietekmes uz Savienības budžetu. Tomēr priekšlikuma mērķis ir nepieļaut zaudējumus, kurus rada nelikumīgas darbības, kas apdraud Savienības finanšu intereses, palielinot pasākumu atturošo iedarbību un dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu darbību krimināltiesību jomā efektivitāti, kā arī veicināt līdzekļu atgūšanu tajos gadījumos, kad zaudējumi jau ir radušies nelikumīgu darbību, kas apdraud Savienības finanšu intereses, rezultātā. LV 11 LV

12 Priekšlikums 2012/0193 (COD) EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 325. panta 4. punktu, ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem, ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas atzinumu 25, saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, tā kā: (1) Savienības finanšu interešu aizsardzība attiecas ne tikai uz budžeta apropriāciju pārvaldību, bet plašāk skar visus pasākumus, kas negatīvi ietekmē vai draud negatīvi ietekmēt tos Savienības aktīvus, kā arī dalībvalstu aktīvus, kuri paredzēti dalībvalstu ekonomikas vai Savienības politikai būtisku publisko finanšu atbalstam vai stabilizēšanai. (2) Lai nodrošinātu Savienības finanšu interešu iedarbīgu, samērīgu un atturošu aizsardzību, dalībvalstīs krimināltiesībām vajadzētu arī turpmāk papildināt aizsardzību, ko nodrošina administratīvās tiesības un civiltiesības attiecībā uz vissmagākajiem ar krāpšanu saistītiem darbību veidiem, vienlaikus novēršot neatbilstības pašās tiesību jomās un starp tām. (3) Savienības finanšu interešu aizsardzība prasa noteikt vienotu krāpšanas definīciju, kas aptvertu krāpnieciskas darbības attiecībā uz izdevumiem un ieņēmumiem, kuru rezultātā tiek nodarīts kaitējums ES budžetam. (4) Krāpšana, kas ietekmē pievienotās vērtības nodokli (PVN), samazina nodokļu ieņēmumus dalībvalstīs un attiecīgi iespēju piemērot vienotu likmi dalībvalstu PVN aprēķinu bāzei. Kā apstiprināts Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā 26, ir cieša saikne starp PVN ieņēmumu iekasēšanu, ievērojot piemērojamās Savienības tiesības, un atbilstošo PVN resursu nodošanu Savienības budžetam, jo jebkādi trūkumi pirmo OV C,, lpp. Lieta C-539/09 OV C 25/08, gada 28. janvāris. LV 12 LV

13 minēto iekasēšanā iespējami izpaužas kā otrā minētā samazinājuma cēlonis. Tādēļ šī direktīva attiecas uz ieņēmumiem, kas gūti, dalībvalstīs iekasējot PVN. (5) Apsvērums par to, cik būtiska ietekme uz ES finanšu interesēm ir tam, ka tiek nelikumīgi samazināti PVN pašu resursi un tiek piemērotas šajā direktīvā noteiktās robežvērtības, ir jāskata saskaņa ar proporcionalitātes principu, ņemot vērā minēto pašu resursu savdabību un aprēķinam izmantojamo metodoloģiju, tostarp atšķirīgo pieeju dalībvalstīs. (6) Savienības finanšu intereses var negatīvi ietekmēt gadījumos, kad atsevišķs konkursa pretendents ar mērķi apiet vai sagrozīt noteikumus, kas piemērojami publiskā iepirkuma vai dotācijas piešķiršanas procedūrai, sniedz informāciju līgumslēdzējām iestādēm vai dotācijas piešķīrējām iestādēm, pamatojoties uz informāciju, ko tas nepienācīgā veidā tieši vai netieši ir saņēmis no konkursa rīkotājas struktūras. Šādas darbības ir ļoti līdzīgas krāpšanai, taču attiecībā uz konkursa pretendentu tās var pilnībā neatbilst krāpšanas kā nodarījuma kritērijiem, jo iesniegtais piedāvājums var pilnībā atbilst visām prasībām. Konkursa pretendentu savstarpējas manipulācijas ar cenu piedāvājumiem pārkāpj Savienības konkurences noteikumus un atbilstošos valstu tiesību aktus; pret tām jau pastāv publiskās tiesībaizsardzības darbības un sankcijas visā Savienībā, un tādēļ šīs direktīvas darbības jomai nevajadzētu attiekties uz tām. (7) Savienības tiesību akti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā ir pilnībā piemērojami to ieņēmumu legalizācijai, kas iegūti šajā direktīvā minēto noziedzīgo nodarījumu rezultātā. Atsaucei uz minētajiem tiesību aktiem vajadzētu nodrošināt, ka ar šo direktīvu ieviestais sankciju režīms tiek piemērots visiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas vērsti pret Savienības finanšu interesēm. (8) Korupcija ir īpaši nopietns drauds Savienības finanšu interesēm, un daudzos gadījumos tā var būt saistīta ar krāpnieciskām darbībām. Tādēļ šajā jomā nepieciešams jo īpaši noteikt kriminālatbildību. Jānodrošina, ka uz attiecīgajiem nodarījumiem definīcijas attiecas neatkarīgi no tā, vai darbības ir veiktas, pārkāpjot dienesta pienākumus vai ne. Attiecībā uz nodarījumiem, kas saistīti ar pasīvu korupciju un līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, ir nepieciešams iekļaut civildienesta ierēdņa definīciju, kas attiektos uz visām attiecīgajām amatpersonām neatkarīgi no tā, vai tās ir ieceltas, ievēlētas vai pieņemtas darbā uz līguma pamata un ieņem oficiālu amatu, kā arī uz visām personām, kuru pienākumos ietilpst tādu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem vai vispārējās sabiedrības interesēs, ko nodrošina valsts vai citas publiskas struktūras, un šīs personas neieņem oficiālu amatu, piemēram, ES līdzekļu pārvaldībā iesaistīti līgumslēdzēji. (9) Savienības finanšu intereses var negatīvi ietekmēt civildienesta ierēdņa konkrēti darbību veidi, kuru mērķis ir nelikumīgi piesavināties līdzekļus vai aktīvus pretēji mērķim, kam tie paredzēti, un kuru nolūks ir kaitēt Savienības finanšu interesēm. Tādēļ nepieciešams ieviest precīzu nodarījumu definīciju, kas aptvertu šādas darbības. (10) Daži nodarījumi, kas vērsti pret Savienības finanšu interesēm, praksē bieži ir cieši saistīti ar nodarījumiem, uz kuriem attiecas Līguma 83. panta 1. punkts un Savienības tiesību akti, kuru pamatā ir minētais pants. Tādēļ noteikumu formulējumā būtu jānodrošina saskaņotība ar šādiem tiesību aktiem. LV 13 LV

14 (11) Tā kā kaitējumu Savienības finanšu interesēm ne mazākā mērā var nodarīt arī darbības, ko veikušas juridiskas personas, tām vajadzētu būt atbildīgām par noziedzīgiem nodarījumiem kā tie definēti šajā direktīvā, kas izdarīti viņu uzdevumā. (12) Lai visā Savienībā līdzvērtīgi aizsargātu Savienības finanšu intereses, izmantojot pasākumus, kam vajadzētu nodrošināt atturošu iedarbību, dalībvalstīm papildus vajadzētu paredzēt konkrētus sankciju minimālos veidus un apmērus gadījumiem, kad ir veikti šajā direktīvā definētie noziedzīgie nodarījumi. Sankciju apmēram vajadzētu būt samērīgam ar nodarījumu, un tādēļ būtu jānosaka robežvērtība naudas izteiksmē, kuru nepārsniedzot, nav nepieciešams noteikt kriminālatbildību. (13) Šī direktīva neskar disciplināro pasākumu pienācīgu un efektīvu piemērošanu. Sankcijas, kuras nevar pielīdzināt kriminālsodiem, var ņemt vērā saskaņā ar valsts tiesību aktiem atsevišķos gadījumos, kad persona tiek notiesāta par kādu no nodarījumiem, kas definēti šajā direktīvā; attiecībā uz pārējām sankcijām pilnībā būtu jāievēro ne bis in idem princips. Šī direktīva nenosaka kriminālatbildību par darbībām, uz kurām jau attiecas disciplinārās sankcijas vai citi pasākumi saistībā ar dienesta pienākumu pārkāpumiem gadījumos, kad attiecīgajām personām var piemērot šādas disciplinārās sankcijas vai citus pasākumus. (14) Smagākos gadījumos sankcijās attiecība uz fiziskām personām vajadzētu paredzēt dažādas pakāpes brīvības atņemšanu. Šos smagākos gadījumus vajadzētu definēt, pamatojoties uz naudas izteiksmē izteiktu konkrētu vidējo minimālo kaitējumu, kas noziedzīgu darbību rezultātā nodarīts Savienības budžetam un, iespējams, citiem budžetiem. Brīvības atņemšanas minimālo un maksimālo termiņu ieviešana ir nepieciešama, lai garantētu, ka Savienības finanšu interesēm tiek nodrošināta līdzvērtīga aizsardzība visā Savienībā. Minimālās sankcijas ar sešu mēnešu termiņu nodrošina, ka Eiropas apcietināšanas orderi var izdot un izpildīt attiecībā uz nodarījumiem, kas uzskaitīti Pamatlēmuma par Eiropas apcietināšanas orderi 2. pantā, tādējādi nodrošinot iespējami efektīvu sadarbību tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu starpā. Sankcijas kalpos arī par stingru atturošu rīku attiecībā uz iespējamajiem noziedzniekiem un darbosies visā Eiropā. Bargākas sankcijas būtu jānosaka gadījumos, kad nodarījums izdarīts noziedzīgā organizācijā Padomes Pamatlēmuma 2008/841/TI 27 izpratnē. (15) Ņemot vērā pārkāpuma izdarītāju un to ieņēmumu mobilitāti, kas iegūti no nelikumīgām, Savienības finanšu interesēm kaitējošām darbībām, kā arī ar šo mobilitāti saistīto sarežģīto pārrobežu izmeklēšanu, visām dalībvalstīm, lai tās varētu vērsties pret šīm darbībām, vajadzētu noteikt savu jurisdikciju un noteikumus attiecībā uz nepieciešamajiem noilguma periodiem. (16) Lai nodrošinātu Savienības tiesību aktu saskaņotību un aizsargātu principu, ka neviens netiek sodīts divreiz par vienu un to pašu nodarījumu, ir nepieciešams precizēt saikni starp sodiem saskaņā ar šo direktīvu un citiem saistītiem administratīviem pasākumiem saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Direktīva neskar konkrētu 27 OV L 300, , 42. lpp. LV 14 LV

15 administratīvo pasākumu, sodu un naudassodu piemērošanu saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. (17) Neskarot citus pienākumus saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, nepieciešams izstrādāt atbilstīgu noteikumu sadarbībai starp dalībvalstīm un Komisiju, lai nodrošinātu efektīvu rīcību, kas vērsta pret šajā direktīvā definētiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri apdraud Savienības finanšu intereses, tostarp informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm un Komisiju. (18) gada 26. jūlija Konvencija par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību 28 un tās gada 27. septembra protokols 29 un gada 29. novembra protokols 30 būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo direktīvu. (19) Lai dalībvalstis pienācīgi īstenotu šo direktīvu, ir jāveic personas datu apstrāde kompetentajās valsts iestādēs, datu apmaiņa starp dalībvalstīm no vienas puses, un starp kompetentajām Savienības iestādēm no otras puses. Personas datu apstrādi kompetentajās valsts iestādēs vajadzētu reglamentēt valsts tiesību aktiem, ievērojot Eiropas Padomes gada 28. janvāra Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi un tās Papildprotokolu (ETS Nr. 181). Datu apmaiņai starp dalībvalstīm būtu jāatbilst prasībām, kas noteiktas Padomes Pamatlēmumā 2008/977/TI par tādu personas datu aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās 31. Attiecībā uz datu apstrādi, ko veic Savienības iestādes un struktūras, tām būtu jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti 32 un attiecīgie noteikumi par tiesas izmeklēšanas konfidencialitāti. (20) Paredzētās atturošās iedarbības panākšanā, piemērojot krimināltiesībās paredzētus sodus, ir jāievēro īpaša piesardzība no pamattiesību viedokļa. Šajā direktīvā ir ņemtas vērā pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un konkrēti tiesības uz brīvību un drošību, tiesības uz personas datu aizsardzību, brīvība izvēlēties profesiju un tiesības strādāt, darījumdarbības brīvība, tiesības uz īpašumu, tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu, nevainīguma prezumpcija un tiesības uz aizstāvību, noziedzīgu nodarījumu un sodu likumības un samērīguma principi, kā arī tiesības netikt divreiz tiesātam vai sodītam krimināllietā par to pašu noziedzīgo nodarījumu. Nodrošināt minēto tiesību un principu pilnīgu ievērošanu ir šīs direktīvas mērķis, un tā ir attiecīgi jāīsteno. (21) Šo direktīvu piemēro, neskarot noteikumus par imunitātes atcelšanu, kas noteikta Līgumā, Protokolā par privilēģijām un imunitāti un Eiropas Savienības Tiesas statūtos un to īstenošanas dokumentos vai līdzīgos noteikumus, kas iekļauti valsts tiesību aktos OV C 316, , 48. lpp. OV C 313, , 1. lpp. OV C 151, , 1. lpp. OV L 350, , 60. lpp. OV L 8, , 1. lpp. LV 15 LV

16 (22) Šī direktīva neskar vispārējos noteikumus un principus valsts tiesību aktos krimināltiesību jomā par sodu piemērošanu un izpildi saskaņā ar konkrētajiem apstākļiem katrā atsevišķā gadījumā. (23) Ņemot vērā, ka šīs direktīvas mērķi nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs un to, ka minētās direktīvas mēroga un iedarbības dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai, IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU. I sadaļa. Priekšmets un definīcijas 1. pants Priekšmets Šī direktīva nosaka nepieciešamos pasākumus krāpšanas un citu nelikumīgu darbību, kas apdraud Savienības finanšu intereses, novēršanas un apkarošanas jomā, definējot noziedzīgus nodarījumus un sankcijas. 2. pants Savienības finanšu interešu definīcija Šajā direktīvā "Savienības finanšu intereses" ir visi ieņēmumi un izdevumi uz kuriem attiecas vai kuru izcelsmes avots vai pamats ir: (a) (b) Savienības budžets; saskaņā ar Līgumiem izveidoto Savienības iestāžu un struktūru budžets vai budžeti to pārvaldībā un uzraudzībā. II sadaļa. Noziedzīgi nodarījumi krāpšanas, kas apdraud Savienības finanšu intereses, novēršanas un apkarošanas jomā 3. pants Krāpšana, kas apdraud Savienības finanšu intereses Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka par turpmāk minētajām tīšām darbībām ir piemērojams sods kā par noziedzīgu nodarījumu: (a) attiecībā uz izdevumiem jebkuru darbību vai bezdarbību, kas saistīta ar: i) kļūdainu, neprecīzu vai nepilnīgu paziņojumu vai dokumentu iesniegšanu vai izmantošanu, kuru rezultātā notiek līdzekļu nelikumīga piesavināšanās vai nelikumīga līdzekļu ieturēšana no Savienības budžeta vai budžetiem, ko pārvalda Savienība, vai kas tiek pārvaldīti tās uzdevumā, LV 16 LV

17 ii) iii) informācijas neizpaušanu, ar ko tiek pārkāptas īpašas saistības, radot tādas pašas sekas, vai saistību vai izdevumu nepareizu izmantošanu mērķiem, kuriem tie nav piešķirti; (b) attiecībā uz ieņēmumiem jebkuru darbību vai bezdarbību, kas saistīta ar: i) kļūdainu, neprecīzu vai nepilnīgu paziņojumu vai dokumentu iesniegšanu vai izmantošanu, kuru rezultātā notiek līdzekļu nelikumīga samazināšana Savienības budžetā vai budžetos, ko pārvalda Savienība, vai kas tiek pārvaldīti tās uzdevumā, ii) iii) informācijas neizpaušanu, ar ko tiek pārkāptas īpašas saistības, radot tādas pašas sekas, vai likumīgi iegūtu priekšrocību ļaunprātīgu izmantošanu, radot tādas pašas sekas. 4. pants Ar krāpšanu saistīti noziedzīgi nodarījumi, kas apdraud Savienības finanšu intereses 1. Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka par darbību, konkursa pretendentam vai personām, kuras atbildīgas par šādu dalībnieku dokumentu sagatavošanu vai ir iesaistītas to sagatavošanā uzaicinājumam iesniegt piedāvājumus vai pieteikumam dotācijas saņemšanai, sniedzot vai nespējot sniegt informāciju līgumslēdzējām iestādēm vai dotāciju piešķirošām iestādēm publiskā iepirkuma vai dotācijas piešķiršanas procedūrā, kurā iesaistītas Savienības finanšu intereses, ja šāda darbība ir tīša un tās mērķis ir apiet vai sagrozīt atbilstības, izslēgšanas, atlases vai piešķiršanas kritēriju piemērošanu, ir piemērojams sods kā par noziedzīgu nodarījumu. 2. Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā tā definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/60/EK panta 2. punktā un kurā iesaistīts īpašums, kas iegūts šajā direktīvā minēto nodarījumu rezultātā, ir piemērojams sods kā par noziedzīgu nodarījumu. 3. Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka par turpmāk minētajām tīšām darbībām ir piemērojams sods kā par noziedzīgu nodarījumu: a) civildienesta ierēdņa darbība, tieši vai pastarpināti pieprasot vai saņemot jebkāda veida labumu sev vai kādai trešajai personai vai akceptējot šāda labuma apsolījumu, lai atbilstoši saviem pienākumiem vai īstenojot savas funkcijas veiktu darbību vai atturētos no tās tādā veidā, kas kaitē vai, iespējams, varētu kaitēt Savienības finanšu interesēm (pasīva korupcija); b) jebkuras personas darbība šīs personas vai kādas trešās personas interesēs, tieši vai pastarpināti apsolot vai sniedzot jebkāda veida labumu civildienesta 33 OV L 309, , 15. lpp. LV 17 LV

18 ierēdnim, lai tā atbilstoši saviem pienākumiem vai īstenojot savas funkcijas veiktu darbību vai atturētos no tās tādā veidā, kas kaitē vai, iespējams, varētu kaitēt Savienības finanšu interesēm (aktīva korupcija). 4. Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka par civildienesta ierēdņa tīšām darbībām, ieguldot vai izmaksājot līdzekļus vai piesavinoties un izmantojot aktīvus pretēji mērķim, kam tie paredzēti, un ja šo darbību nolūks ir kaitēt Savienības finanšu interesēm, ir piemērojams sods kā par noziedzīgu nodarījumu (līdzekļu nelikumīga piesavināšanās). 5. Šajā pantā "civildienesta ierēdnis" ir: a) jebkura persona, kas pilda civildienesta ierēdņa funkcijas Savienības vai dalībvalsts vai trešās valsts labā, ieņemot amatu likumdevējā, administratīvā vai tiesu iestādē; b) jebkura persona, kas pilda civildienesta ierēdņa funkcijas Savienības vai dalībvalsts vai trešās valsts labā, neieņemot kādu no iepriekš minētajiem amatiem, bet piedaloties Savienības finanšu interešu pārvaldībā vai lēmumu pieņemšanā attiecībā uz tām. III sadaļa. Vispārēji noteikumi attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem krāpšanas, kas apdraud Savienības finanšu intereses, novēršanas un apkarošanas jomā 5. pants Kūdīšana, palīdzēšana un atbalstīšana, mēģinājums 1. Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka par kūdīšanu izdarīt II sadaļā minētos noziedzīgos nodarījumus, vai par palīdzēšanu un atbalstīšanu to izdarīšanā ir piemērojams sods kā par noziedzīgu nodarījumu. 2. Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka par mēģinājumu izdarīt kādu no 3. pantā vai 4. panta 4. punktā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem ir piemērojams sods kā par noziedzīgu nodarījumu. 6. pants Juridisko personu atbildība 1. Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka juridiskas personas var saukt pie atbildības par jebkuru no II sadaļā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, ko to labā, darbojoties individuāli vai kā juridiskas personas struktūras daļa, izdarījusi kāda persona, kas veic šīs juridiskās personas vadības pienākumus, pamatojoties uz: (a) (b) (c) pilnvarām pārstāvēt juridisko personu; pilnvarām pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā/uzdevumā; vai pilnvarām īstenot kontroli juridiskās personas iekšienē. LV 18 LV

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

COM(2018)324/F1 - LV

COM(2018)324/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 2.5.2018. COM(2018) 324 final 2018/0136 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

COM(2016)819/F1 - LV

COM(2016)819/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 21.12.2016. COM(2016) 819 final 2016/0412 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu {SWD(2016)

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A. Lieta Nr.11130007313 Lietvedības Nr.K39-0317/13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.Melbergs ar tiesas sēdes sekretāri S.Stāmeri, piedaloties

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša 6.11.2013. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 294/1 I (Leģislatīvi akti) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen Lieta Nr.A42915909 SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore R.Vīduša senatore V.Krūmiņa senatore

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME Briselē, gada 16. martā (OR. en) 2013/0408 (COD) PE-CONS 2/16 DROIPEN 4 COPEN 3 CODEC 20 LEĢISLATĪVI

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME Briselē, gada 16. martā (OR. en) 2013/0408 (COD) PE-CONS 2/16 DROIPEN 4 COPEN 3 CODEC 20 LEĢISLATĪVI EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME Briselē, 2016. gada 16. martā (OR. en) 2013/0408 (COD) PE-CONS 2/16 DROIPEN 4 COPEN 3 CODEC 20 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS PARLAMENTA

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Eiropas Parlaments 2014 2019 Sesijas dokuments A8-0077/2017 28.3.2017 ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota C 355/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 29.12.2010. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas

Sīkāk

Eiropas Savienības Pamattiesību harta

Eiropas Savienības Pamattiesību harta 7.6.2016. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202/389 EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA (2016/C 202/02) C 202/390 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 7.6.2016. Satura rādītājs Lappuse PREAMBULA......................................................

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.11.2011 SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentam Priekšlikums Regulai, ar ko groza Regulu

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142283312 (1-1088-13/17) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 13.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemēro

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemēro EIROPAS KOMISIJA Briselē, 28.6.2013 C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no 2009. līdz 2011. gadam piemērota Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 20.4.2016 A8-0131/2 Grozījums Nr. 2 Roberto Gualtieri Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā Ziņojums Cora van Nieuwenhuizen Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos COM(2013)0641

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 17. maijā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0250(COD) 9349/19 JAI 527 FRONT 189 ENFOPOL 247 CT 52 CODEC

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 17. maijā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0250(COD) 9349/19 JAI 527 FRONT 189 ENFOPOL 247 CT 52 CODEC Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 17. maijā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0250(COD) 9349/19 JAI 527 FRONT 189 ENFOPOL 247 CT 52 CODEC 1091 CADREFIN 236 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats:

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā VALSTS ATBILDĪBA PAR NEPAREIZIEM TIESU NOLĒMUMIEM SAISTĪBĀ AR ES TIESĪBU PIEMĒROŠANU SANDIJA NOVICKA, zvērinātu advokātu birojs Lejiņš, Torgāns un Partneri zvērināta advokāta palīdze Tiesu pienākums piemērot

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

Microsoft Word - lv-COM674.doc

Microsoft Word - lv-COM674.doc EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 10.11.2006 KOM(2006)674 galīgais redakcija KOMISIJAS ZIŅOJUMS Gada ziņojums par pirmspievienošanās struktūrpolitikas instrumentu (ISPA) 2005 SEK(2006)1430 LV LV SATURS

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I C s darbības statistika s vispārējā darbība 1. Iesniegtās, pabeigtās un izskatāmās lietas (2 27) Iesniegtās lietas 2. Tiesvedības veidi (2 27) 3. Prasību veidi (2 27) 4. Prasību joma (2 27) Pabeigtās lietas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.12.2014 C(2014) 10137 final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija Adresāts: Valdis Lokenbahs priekšsēdētājs Fakss: +371

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

RE_Statements

RE_Statements EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Sesijas dokuments 19.12.2014 B8-0000/2014 REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMA PROJEKTS iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu, saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

EGESIF_15_ final 25/01/2016 EIROPAS KOMISIJA Eiropas strukturālie un investīciju fondi Norādījumi dalībvalstīm par atsauktajām summām, atgūtajā

EGESIF_15_ final 25/01/2016 EIROPAS KOMISIJA Eiropas strukturālie un investīciju fondi Norādījumi dalībvalstīm par atsauktajām summām, atgūtajā EGESIF_15_0017-02 final 25/01/2016 EIROPAS KOMISIJA Eiropas strukturālie un investīciju fondi Norādījumi dalībvalstīm par atsauktajām summām, atgūtajām summām, atgūstamajām summām un neatgūstamajām summām

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

AK_PD_Rezekne_0206

AK_PD_Rezekne_0206 Piespiedu darba kā kriminālsoda ieviešanas vēsture Latvijā 1999-2003 1. posms Anhelita Kamenska Latvijas Cilvēktiesību centrs Rēzekne, 2016.gada 9.jūnijs Vēsture 1999. gada 1.aprīlis stājas spēkā KL nav

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 13.8.2008. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS NR. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu

Sīkāk

KONSOLIDĒTS LĪGUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBU

KONSOLIDĒTS LĪGUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBU This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA KONSOLIDĒTĀS VERSIJAS C 321 E/2 LV 29.12.2006. LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI Šis izdevums satur Līguma par Eiropas Savienību

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku 24.3.2012. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 86/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska

Sīkāk

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 28.6.2018 A8-0300/57 Grozījums Nr. 57 Czesław Adam Siekierski Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā Ziņojums Maria Gabriela Zoană Lauku saimniecību integrēta statistika COM(2016)0786 C8-0514/2016

Sīkāk

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi Domnīca PROVIDUS Korupcijas iztiesāšanas statistika 2004-2016. gadā 1. tabula. Panti no Krimināllikuma 24. nodaļas Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā 317.pants. Dienesta pilnvaru pārsniegšana

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ekspeditora un pārvadātāja atbildības problēmjautājumi 02.06.2016 Līga Fjodorova, COBALT zvērināta advokāte Biežākie strīdus iemesli 1. Vai atbild kā ekspeditors vai kā pārvadātājs 2. Vai pārvadātājs rīkojies

Sīkāk

Microsoft Word - CONS_CONS_2007_15647_REV1__LV.doc

Microsoft Word - CONS_CONS_2007_15647_REV1__LV.doc EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2008. gada 21. janvārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2006/0197 (COD) 15647/1/07 REV 1 EIT 23 EDUC 215 RECH 395 COMPET 406 CODEC 1334 TIESĪBU AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats:

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA Šajā dokumentā ir ietverta Līgumiem pievienotā 3. protokola par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, kurā grozījumi ir izdarīti ar Eiropas Parlamenta

Sīkāk

Korupcija būvniecībā

Korupcija būvniecībā Korupcija būvniecībā: riski un sekas Ilze Jurča Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniece korupcijas novēršanas jautājumos Eiropas padome: Korupcijas definīcija Korupcija publiskās

Sīkāk

COM(2017)167/F1 - LV

COM(2017)167/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 1.4.217. COM(217) 167 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS CENTRĀLAI BANKAI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI 217.

Sīkāk

Latvijas Republikas SAEIMAS ZIŅOTĀJS nr gada 25. februārī

Latvijas Republikas SAEIMAS ZIŅOTĀJS nr gada 25. februārī Latvijas Republikas SAEIMAS ZIŅOTĀJS nr. 4 2016. gada 25. februārī Saturs Likumi 73. * 265L/12 ** Grozījumi likumā Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību...4 74. 266L/12 Grozījumi Krimināllikumā...5

Sīkāk

Commission Regulation (EC) No 448/2004

Commission Regulation (EC) No 448/2004 Šis teksts ir Eiropas Kopienu normatīvā akta tulkojums latviešu valodā, kas veikts Tulkošanas un terminoloģijas centrā. Tulkojums nerada nekādas tiesības un neuzliek nekādas saistības. Juridiski saistoši

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 569 final 2017/0251 (CNS) Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVA, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā u

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 569 final 2017/0251 (CNS) Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVA, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā u EIROPAS KOMISIJA Briselē, 4.10.2017. COM(2017) 569 final 2017/0251 (CNS) Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVA, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa sistēmas atsevišķu noteikumu

Sīkāk

EU Justice Scoreboard 2017

EU Justice Scoreboard 2017 Eiropas Savienības Padome Briselē, 217. gada 12. aprīlī (OR. en) 8217/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: JAI 34 FREMP 44 POLGEN 47 JUSTCIV 78 EJUSTICE 35 CONSOM 14 DROIPEN 44 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs,

Sīkāk

Microsoft Word - Apcietinajums_01_04.doc

Microsoft Word - Apcietinajums_01_04.doc Pētījums veikts ar Sorosa fonda Latvija finansiālu atbalstu. Pētījums prezentēts Sabiedriskās politikas centram PROVIDUS sadarbojoties ar Rīgas Juridisko augstskolu 2011.gada 4.aprīlī. Pētījums publicēts

Sīkāk

TA

TA 9.3.2018. A8-0315/ 001-094 GROZĪJUMI 001-094 iesniegusi Transporta un tūrisma komiteja Ziņojums Lucy Anderson Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi A8-0315/2017 (COM(2016)0285 C8-0195/2016 2016/0149(COD))

Sīkāk

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc KONVENCIJA PAR TIESAS IZVĒLES LĪGUMIEM Konvencijas puses vēlmē veicināt starptautisko tirdzniecību un ieguldījumus, paaugstinot tiesisko sadarbību, ticot, ka šādu sadarbību iespējams veicināt, ieviešot

Sīkāk

Krimināllikums

Krimināllikums 1.pants. Kriminālatbildības pamats Krimināllikums VISPĀRĪGĀ DAĻA I nodaļa Vispārīgie noteikumi Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: (1) Pie kriminālatbildības saucama un sodāma

Sīkāk

PR_COD_1amOther

PR_COD_1amOther EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 2011/0901B(COD) 5.3.2013 ***I ZIŅOJUMA PROJEKTS par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Snieguma ietvara mehānisms un snieguma rezerve Regulas Nr. 1303/2013 nosacījumi Katram prioritārajam virzienam nepieciešams veidot snieguma ietvaru, kurā iekļaujami iznākuma un finanšu rādītāji. Regula

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pam

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pam EIROPAS KOMISIJA Briselē, 3.7.2012. COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis

Transatlantiskā tirdzniecības un  ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis 2016. gada 27. aprīlis 2016. gada 27. aprīlis Pamatinformācija / sarunu konteksts Eiropas Savienībai un Amerikas Savienotajām

Sīkāk

Jautājumi un atbildes par noregulējumu

Jautājumi un atbildes par noregulējumu JAUTĀJUMI UN ATBILDES PAR NOREGULĒJUMU I. NOREGULĒJUMA SISTĒMA 1. Kāda ir Vienotās noregulējuma valdes (VNV) loma? VNV ir banku savienībā esošu nozīmīgu banku un citu pārrobežu grupu noregulējuma iestāde.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

© A/s DATI,

© A/s DATI, Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 58, 15.04.2003 Available at NAIS (legislation information system)(http://pro.nais.dati.lv) Hāgas 1954.gada 1.martā Konvencija civilprocesa jautājumos Šo Konvenciju parakstījušās

Sīkāk