Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)"

Transkripts

1 C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) (2011/C 58/04) EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS VALDE, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu ( 1 ) un jo īpaši tās 6. panta 4. punktu, ņemot vērā Padomes gada 17. novembra Regulu (ES) Nr. 1096/2010, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību ( 2 ), to pieprasa vismaz viena trešdaļa ESRK Valdes balsstiesīgo locekļu. Priekšsēdētājs ārkārtas sanāksmes parasti izsludina vismaz divas kalendāra dienas iepriekš, ja vien tās netiek noturētas ar telekonferences palīdzību, kuras gadījumā ārkārtas sanāksmes var izsludināt vienu dienu iepriekš. 3. ESRK Valdes sanāksmes var noturēt ar telekonferences palīdzību, izņemot, ja: i) vismaz pieci ESRK Valdes balsstiesīgie locekļi iebilst pret telekonferences rīkošanu parastās sanāksmes gadījumā; vai ii) vismaz 10 ESRK Valdes balsstiesīgie locekļi iebilst pret telekonferences rīkošanu ārkārtas sanāksmes gadījumā. IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU. 1. pants Definīcijas Šis Reglaments papildina Regulu (ES) Nr. 1092/2010, to lasot saistībā ar Regulu (ES) Nr. 1096/2010. Terminiem šajā Reglamentā ir tāda pati nozīme kā Regulā (ES) Nr. 1092/2010 un Regulā (ES) Nr. 1096/ SADAĻA ORGANIZĀCIJA I NODAĻA ESRK Valde 2. pants ESRK Valdes sanāksmes 1. Par parasto sanāksmju datumiem lemj ESRK Valde pēc ESRK priekšsēdētāja priekšlikuma. ESRK Valdes parastās sanāksmes notiek saskaņā ar grafiku, ko ESRK Valde apstiprina labu laiku pirms katra kalendārā gada sākuma. Gada laikā grafikam var pievienot papildu parastās sanāksmes. 2. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/ panta 1. punktu ārkārtas sanāksmes var sasaukt priekšsēdētājs vai, ja ( 1 ) OV L 331, , 1. lpp. ( 2 ) OV L 331, , 162. lpp. 3. pants ESRK Valdes locekļi 1. Kompetentās nacionālās uzraudzības iestādes nosūta ESRK Sekretariātam to savu augsta līmeņa pārstāvju, vai, attiecīgā gadījumā, kopīgo pārstāvju vārdus, kurus kompetentās nacionālās uzraudzības iestādes iecēlušas par ESRK Valdes locekļiem bez balsstiesībām, kā arī norāda kompetentās nacionālās uzraudzības iestādes, kuras viņi pārstāv. 2. ESRK Sekretariāts uztur un atjauno kompetento nacionālo uzraudzības iestāžu un to pārstāvju ESRK Valdē sarakstu. Par jebkurām izmaiņām šajā sarakstā informē ESRK Sekretariātu. 4. pants Dalība ESRK Valdes sanāksmēs 1. Izņemot Regulas (ES) Nr. 1092/ panta 4. un 5. punktā noteiktos gadījumus, ESRK Valdes sanāksmēs drīkst piedalīties tikai Regulas (ES) Nr. 1092/ panta 1. un 2. punktā minētie ESRK Valdes locekļi. 2. Papildus ESRK Valdes balsstiesīgajiem locekļiem un Ekonomikas un finanšu komitejas priekšsēdētājam tikai viens nacionālo uzraudzības iestāžu augsta līmeņa pārstāvis no katras dalībvalsts sēž pie galvenā galda laikā, kad notiek diskusija par jautājumiem, par kuriem viņš norīkots kā valsts pārstāvis; pārējie nacionālo uzraudzības iestāžu pārstāvji piedalās kā novērotāji. Ja nav viena kopīga pārstāvja, nacionālo uzraudzības iestāžu ieceltie pārstāvji sazinās savā starpā un vismaz piecas kalendāra dienas pirms ESRK Valdes sanāksmes paziņo ESRK Sekretariātam par tiem ESRK Valdes sanāksmes jautājumiem,

2 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 58/5 attiecībā uz kuriem tie piedalīsies sanāksmē. Ja jautājums ietilpst divu vai vairāku nacionālo uzraudzības iestāžu kompetencē, tām jāvienojas par to, kā tās īstenos Regulas (ES) Nr. 1092/ panta 3. punktā noteikto rotācijas principu. Ja nacionālās uzraudzības iestādes nevienojas par rotācijas principa īstenošanu, ESRK loceklis no attiecīgās dalībvalsts nacionālās centrālās bankas pirms katras sanāksmes izlemj, kurš no pārstāvjiem, izskatot attiecīgos jautājumus, sēdēs pie galvenā galda, un par to informē pašus pārstāvjus. 3. ESRK Valdes loceklis, kurš nevar piedalīties, var rakstiski iecelt aizvietotāju dalībai sanāksmē bez balsstiesībām. Dalībai sanāksmēs ar balsstiesībām var iecelt aizstājējus, ja amatā esošie ESRK locekļi pierādījuši, ka tie nespēs piedalīties sanāksmēs trīs mēnešus. Par aizstājēja vai aizvietotāja iecelšanu vai pavadošās personas piedalīšanos ESRB Sekretariātam rakstiski paziņo pietiekamu laiku pirms sanāksmes. Priekšsēdētāja prombūtnē ESRK Valdi vada priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Abu prombūtnes gadījumā ESRK Valdi vada priekšsēdētāja otrais vietnieks. Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētājs un abi Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētāja vietnieki par saviem aizstājējiem vai aizvietotājiem ieceļ Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļus. Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāja vietnieks ir Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāja aizstājējs vai aizvietotājs. 4. ESRK Valdes locekļus, viņu aizstājējus vai aizvietotājus drīkst pavadīt viena persona. Šādām pavadošajām personām sanāksmes norisi pārraida uz atsevišķu sanāksmju telpu. 5. ESRK Sekretariāta vadītājs palīdz ESRK priekšsēdētājam vadīt debates un balsošanu. pamatojas, un tas jāpaziņo visiem ESRK Valdes locekļiem. Katras sanāksmes sākumā ESRK Valde pēc ESRK priekšsēdētaja priekšlikuma apstiprina savu darba kārtību. Jautājumu svītro no darba kārtības, ja papildu dokumenti nav savlaicīgi iesniegti ESRK Valdes locekļiem un ja to pieprasa ESRK priekšsēdētājs vai vismaz pieci ESRK Valdes locekļi. 3. ESRK Sekretariāta vadītājs sagatavo ESRK Valdes sanāksmes protokola projektu. Šajā protokolā iekļauj arī atsauces uz ESRK Valdei iesniegtajiem dokumentiem, reģistrē ESRK Valdes pieņemtos lēmumus un/vai izdarītos secinājumus, ka arī dalībnieku sarakstu. 4. ESRK priekšsēdētājs protokola projektu iesniedz ESRK Valdes locekļiem komentāru sniegšanai un apstiprināšanai rakstiskā procedūrā vēlākais divu nedēļu laikā pēc sanāksmes vai, ja tas nav iespējams, nākošajā sanāksmē. Pēc apstiprināšanas to paraksta ESRK priekšsēdētājs. 5. ESRK Valdes sanāksmes norise ir konfidenciāla. 6. ESRK Valdes ārkārtas sanāksmes gadījumā šī reglamenta 4.panta 2. punktā un 5. panta 1. punktā minētos termiņus var saīsināt. 6. pants Balsošanas kārtība ESRK Valdē 1. ESRK Valde balso pēc ESRK priekšsēdētāja lūguma. Priekšsēdētājs balsošanu ierosina arī pēc jebkura ESRK Valdes balsstiesīgā locekļa pieprasījuma. 6. Pēc savas vai pārējo ESRK Valdes locekļu iniciatīvas ESRK priekšsēdētājs saistībā ar konkrētiem darba kārtības jautājumiem uz ad hoc pamata var ielūgt citas personas, rīkojoties pēc vajadzības un ņemot vērā atbilstību konfidencialitātes prasībām. 5. pants ESRK Valdes sanāksmju darba organizācija 1. ESRK priekšsēdētājs sastāda provizorisku darba kārtību parastajai ESRK Valdes sanāksmei un kopā ar saistītajiem dokumentiem iesniedz to apspriešanai Koordinācijas komitejai vismaz astoņas kalendāra dienas pirms Koordinācijas komitejas sanāksmes. Pēc tam priekšsēdētājs pagaidu darba kārtību kopā ar saistītajiem dokumentiem iesniedz ESRK Valdē vismaz 10 kalendāra dienas pirms ESRK Valdes sanāksmes. 2. Pēc priekšsēdētāja vai jebkura cita ESRK Valdes locekļa priekšlikuma ESRK Valde var pieņemt lēmumu svītrot jautājumus pagaidu darba kārtībā vai papildināt pagaidu darba kārtību. Jebkurā priekšlikumā jāpaskaidro iemesli, uz ko tas 2. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/ panta 4. punktu jebkuram ESRK Valdes balsojumam vajadzīgs divu trešdaļu balsstiesīgo locekļu kvorums. Ja kvoruma nav, ESRK priekšsēdētājs var sasaukt ārkārtas sanāksmi, kurā lēmumus var pieņemt ar vienas trešdaļas kvorumu; piemēro 2. panta 2. punktu. 3. ESRK priekšsēdētājs var ierosināt aizklātu balsošanu, ja to pieprasa vismaz pieci ESRK Valdes balsstiesīgie locekļi. Aizklāta balsošana vienmēr notiek, ESRK Valdei balsojot par kādu personu. 4. Lēmumus var arī pieņemt, izmantojot rakstisko procedūru, ja pret to neiebilst vismaz pieci ESRK Valdes balsstiesīgie locekļi. Attiecībā uz rakstisko procedūru ir jāievēro šādas prasības: i) parasti ne mazāk kā piecas darbadienas jautājuma izvērtēšanai, ko veic katrs ESRK Valdes balsstiesīgais loceklis; ii) katra ESRK Valdes balsstiesīgā locekļa personīgais paraksts vai viņa aizstājēja paraksts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/ panta 3. punktu; un iii) katrs šāds lēmums jāreģistrē nākošās ESRK Valdes sanāksmes protokolā.

3 C 58/6 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis II NODAĻA Priekšsēdētāja pirmais vietnieks 7. pants Priekšsēdētāja pirmā vietnieka ievēlēšana ESRK priekšsēdētāja pirmā vietnieka ievēlēšana, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1092/ panta 2. punktā, notiek šādi: a) ievēlēšanā ad personam piedalās Eiropas Centrālās bankas (ECB) Ģenerālpadomes locekļi; b) ESRK priekšsēdētājs, kā ECB prezidents, uzaicina ECB Ģenerālpadomes locekļus uz vēlēšanu sapulci, par to paziņojot vismaz 15 kalendāra dienas iepriekš. Priekšsēdētājs arī lūdz ECB Ģenerālpadomes locekļus iesniegt savus pieteikumus. ECB Ģenerālpadomes sekretārs uz ad hoc pamata rīkojas kā ievēlēšanas sekretārs; 3. Ņemot vērā šo ESRK Valdes lēmumu, ESRK priekšsēdētājs lūdz atbilstošos kandidātus iesniegt pieteikumus ne vēlāk kā 15 kalendāra dienas pirms vēlēšanām. ESRK priekšsēdētājs ESRK Valdei piedāvā kandidātu sarakstu, kas izveidots pamatojoties uz pieteikumiem, kuri saņemti līdz vēlēšanām sasauktās sapulces atklāšanai. 4. Priekšsēdētājs rīko vienu vai vairākas aizklātas balsošanas, kuru rezultātā atbilstošie kandidāti, kas saņēmuši lielāko balsu skaitu, tiek ievēlēti, ņemot vērā saskaņā ar 2. punktu noteikto proporciju. Vienāda balsu skaita gadījumā, balsošana notiek vairākās kārtās. ESRK Valdes locekļi, kas ir arī ECB Ģenerālpadomes locekļi, cenšas nodrošināt dalībvalstu līdzsvarotu pārstāvību. 5. Lai ievēlētu katru no četriem 1. punktā minētajiem Koordinācijas komitejas locekļiem, vajadzīgs ESRK Valdes sanāksmē klātesošo ESRK Valdes locekļu, kas ir ECB Ģenerālpadomes locekļi, balsu vienkāršs vairākums. c) ESRK priekšsēdētājs ievēlēšanas dalībniekiem piedāvā priekšsēdētāja pirmā vietnieka kandidātu sarakstu, kas izveidots pamatojoties uz pieteikumiem, kuri saņemti līdz vēlēšanu sapulces atklāšanai; 9. pants Koordinācijas komitejas sanāksmju darba organizācija 1. ESRK priekšsēdētājs vada Koordinācijas komitejas sanāksmes. d) priekšsēdētāja pirmo vietnieku ievēl, balsojot aizklāti. Ja ir tikai viens kandidāts, priekšsēdētāja pirmo vietnieku ievēl ar nodoto balsu vienkāršu vairākumu. Ja ir vairāk nekā viens kandidāts, ESRK priekšsēdētājs rīko aizklātu balsošanu vairākās kārtās. Ja pirmajā balsošanā neviens no kandidātiem nav saņēmis nodoto balsu vienkāršu vairākumu, otrajā balsošanā iekļauj divus lielāko balsu skaitu saņēmušos kandidātus. Ja otru lielāko balsu skaitu saņēmuši vairāki kandidāti, tiem visiem ir tiesības piedalīties otrajā balsošanā; e) ja otrās balsošanas rezultātā neviens no kandidātiem nesaņem nodoto balsu vienkāršu vairākumu, ievēlēts ir kandidāts, kurš saņēmis lielāko balsu skaitu. III NODAĻA Koordinācijas komiteja 8. pants Koordinācijas komitejas locekļi 1. ESRK Valdes locekļiem, kas ir ECB Ģenerālpadomes locekļi, izņemot ESRK priekšsēdētāju, ESRK priekšsēdētāja pirmo vietnieku un ECB viceprezidentu, ir tiesības kandidēt Regulas (ES) Nr. 1092/ panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto četru Koordinācijas komitejas locekļu vēlēšanās. 2. Ņemot vērā dalībvalstu skaitu euro zonā un ārpus euro zonas vēlēšanu laikā, vēlētāji, kas ir ESRK Valdes locekļi, kuri ir arī ECB Ģenerālpadomes locekļi, attiecīgi nosaka Koordinācijas komitejas locekļu skaitu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1092/ panta 1. punkta c) apakšpunktā. Šajā nolūkā vēlētāji skaitu noapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim. 2. Par sanāksmju datumiem lemj Koordinācijas komiteja pēc tās priekšsēdētāja priekšlikuma. Parastās sanāksmes principā notiek to četru nedēļu laikā, kas ir pirms ESRK Valdes sanāksmes. 3. Sanāksmes var noturēt ar telekonferences palīdzību, izņemot gadījumos, ja: i) vismaz divi Koordinācijas komitejas locekļi iebilst pret telekonferences rīkošanu parastās sanāksmes gadījumā; vai ii) vismaz 5 Koordinācijas komitejas locekļi iebilst pret telekonferences rīkošanu ārkārtas sanāksmes gadījumā. 4. Pēc savas vai pārējo Koordinācijas komitejas locekļu iniciatīvas Koordinācijas komitejas priekšsēdētājs var lūgt sanāksmē piedalīties citas personas, rīkojoties pēc vajadzības un ņemot vērā atbilstību konfidencialitātes prasībām. 5. Koordinācijas komitejas loceklis, kurš nevar piedalīties sanāksmē, var sev rakstiski iecelt aizstājēju. Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētāju parasti aizstāj viens no diviem Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētāja vietniekiem. Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāja vietnieks ir Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāja aizstājējs. Par šādām izmaiņām ESRB Sekretariāta vadītājam rakstiski paziņo pietiekamu laiku pirms Koordinācijas komitejas sanāksmes. 10. pants Darba kārtība un procedūra 1. Koordinācijas komitejas sanāksmes darba kārtību ierosina ESRK priekšsēdētājs, un Koordinācijas komiteja to pieņem, sākoties sanāksmei. ESRK priekšsēdētājs sastāda pagaidu darba kārtību un parasti vismaz 10 kalendāra dienas pirms sanāksmes to kopā ar saistītajiem dokumentiem nosūta Koordinācijas

4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 58/7 komitejai. Visi Koordinācijas komitejas locekļi priekšsēdētājam var ieteikt jautājumus un dokumentus izskatīšanai Koordinācijas komitejā. 2. ESRK Valdes sanāksmes provizoriskajā darba kārtībā iekļautie jautājumi kopā ar saistītajiem dokumentiem vispirms tiek izskatīti Koordinācijas komitejā. Koordinācijas komiteja nodrošina dokumentu sagatavošanu izskatīšanai ESRK Valdē un, vajadzības gadījumā, piedāvā izvēles iespējas vai risinājumus. Koordinācijas komiteja regulāri ziņo ESRK Valdei par ESRK darbības aktualitātēm. 3. ESRK Sekretariāta vadītājs sagatavo Koordinācijas komitejas sanāksmes protokola kopsavilkuma projektu un iesniedz Koordinācijas komitejas locekļiem komentāru sniegšanai un apstiprināšanai rakstiskā procedūrā parasti pirms nākošās ESRK Valdes sēdes. Pēc apstiprināšanas protokola kopsavilkumu paraksta ESRK priekšsēdētājs. 4. ESRK priekšsēdētājs atbild par uzdevumu, par kuriem vienojusies Koordinācijas komiteja, izpildes pārbaudi, t. sk. Koordinācijas komitejas apsvērumu paziņošanu citām ESRK struktūrām. 5. Koordinācijas komitejas protokola kopsavilkumi, aktivitātes un diskusijas ir konfidenciālas. IV NODAĻA Konsultatīvā zinātniskā komiteja 11. pants Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļi 1. Koordinācijas komiteja iesaka 15 ekspertus, kurus ESRK Valde apstiprina saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/ panta 1. punktu, ievērojot publiskuma, caurredzamības, vienlīdzīgu iespēju un diskriminācijas aizlieguma principus. ESRK Valdes lēmums nosaka Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu atlases, iecelšanas un aizstāšanas procedūras un prasības. 2. ESRK priekšsēdētājs apstiprināšanai ESRK Valdē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/ panta 2. punktu un 12. panta 2. punktu iesaka Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja pirmo un otro vietnieku, izvēloties kādu no ekspertiem, kas iecelti Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu amatā. Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētājs un abi priekšsēdētāja vietnieki ir Eiropas Savienības pilsoņi. Par Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku nevar iecelt Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāju. 3. Priekšsēdētāja amats katrus 16 mēnešus rotē starp iecelto priekšsēdētāju un abiem priekšsēdētāja vietniekiem. 4. Ar ESRK Valdi apspriežas par noteikumiem un nosacījumiem, ko ECB noteikusi minēto 15 ekspertu atlīdzībai un viņu izdevumu atmaksai tā budžeta ietvaros, kuru ECB piešķīrusi šim nolūkam. 5. Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu sarakstu publicē ESRK interneta lapā. 12. pants Konsultatīvās zinātniskās komitejas sanāksmju darba organizācija 1. Konsultatīvā zinātniskā komiteja tiekas vismaz divas reizes gadā. Sanāksmes izsludina Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētājs. 2. Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētājs ierosina darba kārtību, kas sagatavota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/ panta 3. punktu, un iesniedz to apstiprināšanai Konsultatīvajā zinātniskajā komitejā. 3. Konsultatīvajai zinātniskajai komitejai palīdz ESRK Sekretariāts. ESRK Sekretariāta vadītājs piedalās Konsultatīvās zinātniskās komitejas sanāksmēs un sagatavo kopsavilkuma protokolu, ko iesniedz komentāru sniegšanai un apstiprināšanai nākošajā sanāksmē, vai agrākai apstiprināšanai ar rakstiskās procedūras palīdzību. 4. Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētājs ziņo ESRK Valdei ar Koordinācijas komitejas palīdzību. 5. Konsultatīvās zinātniskās komitejas protokola kopsavilkumi, aktivitātes un diskusijas ir konfidenciālas. Tās ziņojumus var publicēt, ja to atļauj ESRK Valde. V NODAĻA Konsultatīvā speciālistu komiteja 13. pants Sanāksmju darba organizācija 1. Konsultatīvā speciālistu komiteja tiekas vismaz četras reizes gadā. Sanāksmes izsludina Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētājs. 2. Dalībnieces iestādes ESRK Sekretariātam paziņo savu pārstāvju vārdus. Vajadzības gadījumā kompetentās nacionālās iestādes ESRK Sekretariātam paziņo nacionālo uzraudzības iestāžu ieceltā kopīgā pārstāvja vārdu un iestādi, kuru viņš pārstāv. ESRK Sekretariāts uztur un atjauno pārstāvju sarakstu. Par jebkurām izmaiņām šajā sarakstā informē ESRK Sekretariātu. 3. Ja kompetentās nacionālās uzraudzības iestādes nav iecēlušas kopīgu pārstāvi, tikai viens nacionālo uzraudzības iestāžu pārstāvis no katras dalībvalsts sēž pie galvenā galda laikā, kad notiek diskusija par jautājumiem, par kuriem viņš norīkots kā valsts pārstāvis; pārējie nacionālo uzraudzības iestāžu pārstāvji piedalās kā novērotāji. Ja jautājums ietilpst divu vai vairāku nacionālo uzraudzības iestāžu kompetencē, tām jāvienojas par to, kā tās īstenos Regulas (ES) Nr. 1092/ panta 1. punkta otrajā daļā noteikto rotācijas principu. Ja nacionālās uzraudzības iestādes nevienojas par rotācijas principa īstenošanu, attiecīgās dalībvalsts nacionālās centrālās bankas pārstāvis

5 C 58/8 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis pirms katras sanāksmes izlemj, kurš no pārstāvjiem, izskatot attiecīgos jautājumus, sēdēs pie galvenā galda, un par to informē pašus pārstāvjus. 4. ESRK priekšsēdētājs ESRK Valdei iesaka trīs personas, t. sk. Konsultatīvās speciālistu komitejas locekļus vai ESRK dalībnieču iestāžu augsta līmeņa amatpersonas, kas ir Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāja amata kandidāti. ESRK priekšsēdētājs rīko aizklātu balsošanu un ieceļ kandidātu, kurš saņēmis ESRK Valdes locekļu balsu lielāko skaitu. Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņš ir trīs gadi, un viņu var iecelt amatā atkārtoti. 5. Konsultatīvās speciālistu komitejas locekļi vienu no komitejas locekļiem ievēl par Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāja vietnieku. Vēlēšanas notiek, aizklāti balsojot, un priekšsēdētāja vietnieku ievēl ar nodoto balsu vienkāršu vairākumu. Par Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāja vietnieku nevar ievēlēt Konsultatīvās zinātniskās komitejas pārstāvi. Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāja vietnieka amata pilnvaru termiņš ir trīs gadi, un viņu var iecelt amatā atkārtoti. 6. Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētājs vienu no savas komitejas locekļiem, izņemot Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāju un sevi pašu, ieceļ par Konsultatīvās speciālistu komitejas locekli. Konsultatīvās zinātniskās komitejas pārstāvis var mainīties atkarībā no jautājumiem, kas tiek izskatīti Konsultatīvajā speciālistu komitejā. 7. Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētājs ierosina darba kārtību, kas sagatavota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/ panta 3. punktu, un vismaz 10 dienas pirms sanāksmes iesniedz to apstiprināšanai Konsultatīvajā speciālistu komitejā. Dokumentus darba kārtības jautājumiem ESRK Sekretariāts dara pieejamus visiem Konsultatīvās speciālistu komitejas locekļiem. 8. Konsultatīvajai speciālistu komitejai palīdz ESRK Sekretariāts. ESRK Sekretariāta vadītājs sagatavo Konsultatīvās speciālistu komitejas sanāksmju kopsavilkuma protokolu, ko iesniedz komentāru sniegšanai un apstiprināšanai vēlākais divu nedēļu laikā pēc sanāksmes vai, ja tas nav iespējams, nākošajā sanāksmē. 9. Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētājs ziņo ESRK Valdei ar Koordinācijas komitejas palīdzību. 10. Konsultatīvās speciālistu komitejas protokola kopsavilkumi, aktivitātes un diskusijas ir konfidenciālas. VI NODAĻA ESRK Sekretariāts 14. pants ESRK Sekretariāta vadītājs 1. Ar ESRK Valdi apspriežas par ECB izvēlēto kandidātu vai kandidātiem ESRK Sekretariāta vadītāja amatam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1096/ panta 2. punktu. 2. ESRK Sekretariāta darbinieki, ja vajadzīgs, var pārstāvēt ESRK Sekretariāta vadītāju ESRK Valdes, Koordinācijas komitejas, Konsultatīvās speciālistu komitejas un Konsultatīvās zinātniskās komitejas, un citās sanāksmēs un aizvietot ESRK Sekretariāta vadītāju viņa prombūtnes gadījumos. 15. pants ESRK Sekretariāta uzdevumi 1. ESRK Sekretariāta vadītājs atbild par ESRK Valdes protokolu, kā arī par visu Koordinācijas komitejas sanāksmju kopsavilkuma protokolu organizēšanu un sagatavošanu. Viņš atbild arī par konsultatīvo komiteju sanāksmju kopsavilkuma protokolu sagatavošanu. 2. ESRK Sekretariāta vadītājs palīdz Koordinācijas komitejai sagatavot Koordinācijas komitejas un ESRK Valdes sanāksmes; viņš palīdz konsultatīvo komiteju priekšsēdētājiem viņu attiecīgo uzdevumu pildīšanā. 3. ESRK Sekretariāts savus uzdevumus veic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1096/ pantu un Regulas (ES) Nr. 1092/ panta 4. punktu. ESRK Sekretariāta uzdevumi cita starpā ir šādi: a) darboties kā koordinatoram un veicināt sadarbību ESRK ietvaros un sadarbību starp ESRK, Eiropas Centrālo banku sistēmu, pārējiem Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmas dalībniekiem un citam attiecīgajām iestādēm nacionālajā, Eiropas un starptautiskā līmenī, kā arī nodrošināt efektīvu komunikāciju; b) sniegt ieguldījumu ESRK makrouzraudzības kopējā regulējuma definēšanā un pārskatīšanā (uzdevumi, politikas instrumenti, darbības elementi); c) veikt analīzi un sintēzi, sagatavot materiālus ESRK diskusijām, sniegt atbalstu Koordinācijas komiteju, ņemot vērā ESRK dalībnieku ieguldījumu, kā arī identificēt izvērtējamos jautājumus; d) sadarbojoties ar ESRK locekļiem, uzkrāt profesionālās zināšanas par makrouzraudzības instrumentiem un izvērtēt tos, lai tas varētu būt par pamatu iespējamiem ESRK politikas ieteikumiem; e) sniegt ieguldījumu brīdinājumu un ieteikumu sagatavošanā un to izpildes uzraudzībā; f) glabāt ESRK protokolus un dokumentus, pārvaldīt ESRK interneta lapu un organizēt ESRK korespondenci; g) pārvaldīt finanšu, materiālos un cilvēkresursus, ko ECB piešķīrusi ESRK saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1096/ un 3. pantu un attiecīgajiem ECB noteikumiem.

6 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 58/9 VII NODAĻA ESRK un Eiropas finanšu uzraudzības sistēma 16. pants Dalība Eiropas Uzraudzības iestāžu Uzraudzības padomju sanāksmēs ESRK priekšsēdētājs kā ESRK pārstāvis bez balsstiesībām piedalās Eiropas Uzraudzības iestāžu Uzraudzības padomju sanāksmēs, vai ieceļ savā vietā aizstājēju. 2. ESRK brīdinājumus un ieteikumus pieņem ESRK Valde, un tos ESRK Valdes vārdā paraksta ESRK priekšsēdētājs. 3. Neizšķirta balsojuma gadījumā, priekšsēdētājam ir izšķirošā balss brīdinājumu un ieteikumu pieņemšanā. 4. ESRK lēmumā, ar kuru pieņem brīdinājumu vai ieteikumu, norāda, vai tas ir konfidenciāls vai publicējams. Neizšķirta balsojuma gadījumā, izšķirošā balss ir priekšsēdētājam. 17. pants Dalība Eiropas Uzraudzības iestāžu Apvienotās komitejas sanāksmēs 1. ESRK priekšsēdētājs kā novērotājs piedalās Eiropas Uzraudzības iestāžu Apvienotajā komitejā, vai ieceļ savā vietā aizstājēju. 2. ESRK priekšsēdētājs norīko ESRK Sekretariāta vadītāju vai citu pārstāvi novērotāja statusā piedalīties Finanšu konglomerātu apakškomitejā vai citās Apvienotās komitejas izveidotajās apakškomitejās. 2. SADAĻA BRĪDINĀJUMI UN IETEIKUMI 18. pants Sagatavošanās darbības 1. Pirms brīdinājuma vai ieteikuma pieņemšanas, ņemot vērā pienācīgus konfidencialitātes noteikumus, ESRK var: a) lūgt Eiropas Centrālo banku sistēmas, Eiropas Komisija, Eiropas Uzraudzības iestāžu un nacionālo uzraudzības iestāžu tehniskās konsultācijas; b) lūgt iespējamo adresātu, kas nav ESRK Valdes locekļi, viedokļus, ka arī privāto ieinteresēto personu viedokļus; 5. Brīdinājumus un ieteikumus, par kuru publikāciju lēmusi ESRK Valde, dara pieejamus ESRK interneta lapā. Tos visās oficiālajās Savienības valodās publicē arī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 20. pants Brīdinājumu un ieteikumu izpilde 1. ESRK Valde nodrošina, ka ESRK uzrauga pieņemto brīdinājumu un ieteikumu izpildi. Tā arī izvērtē darbības un pamatojumus, ko veikuši vai snieguši ESRK ieteikumu adresāti. 2. ESRK Valde lemj par to, ka ESRK ieteikums nav ņemts vērā un ka adresāti nav attaisnojuši savu bezdarbību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/ panta 2. punktu. 3. ESRK Valde var uzaicināt ESRK brīdinājumu un ieteikumu adresātus uz ESRK Valdes sanāksmi, lai tie pirms šādu brīdinājumu un ieteikumu pieņemšanas varētu paust savu viedokli. ESRK Valde šādu viedokli pienācīgi ņem vērā. 21. pants Īpaši lūgumi ESRK atbildes uz Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas lūgumiem izskatīt īpašus jautājumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/ panta 3. punktu parasti tiek darītas zināmas publiski. c) ņemt vērā to starptautisko finanšu stabilitātes organizāciju un trešo valstu struktūru aktivitātes, kuras veic darbības, kas tieši saistītas ar ESRK uzdevumiem. 2. ESRK priekšsēdētājs var lūgt Konsultatīvo zinātnisko komiteju un Konsultatīvo speciālistu komiteju sniegt padomu vai palīdzību. 3. ESRK Valde var precizēt procedūras brīdinājumu izteikšanai un ieteikumu sniegšanai. 19. pants Brīdinājumu un ieteikumu pieņemšana 1. Brīdinājumus un ieteikumus argumentē, atsaucoties uz sistēmiskā riska nozīmību, kas identificēts, novērtēts un noteikts par prioritāti ESRK, lai izpildītu ESRK noteiktos uzdevumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/ panta 1. punktu. 3. SADAĻA DARBĪBA 22. pants ESRK informācijas konfidencialitāte 1. Ar ESRK saistītu informāciju un dokumentus ESRK Sekretariāts klasificē un apstrādā saskaņā ar ECB iekšējiem noteikumiem un konfidencialitātes papildu noteikumiem, ko ECB un/vai ESRK pieņēmusi ESRK darbības nodrošināšanai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1092/2010 un Regulu (ES) Nr. 1096/ ESRK Valde veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 1. punktā minēto noteikumu piemērošanu attiecībā uz jebkuru personu, kas strādā vai strādājusi ESRK vai saistībā ar ESRK. 3. Koordinācijas komitejas, Konsultatīvās zinātnieku komitejas un Konsultatīvās speciālistu komitejas kopsavilkuma protokoli ir pieejami ESRK Valdes locekļiem.

7 C 58/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis pants Sanāksmju norises vieta ESRK Valdes, Koordinācijas komitejas, Konsultatīvās zinātnieku komitejas un Konsultatīvās speciālistu komitejas sanāksmes parasti notiek ECB telpās. 24. pants Ārkārtas situācijas ESRK Valde pieņem iekšējos noteikumus, kas nosaka lēmumu pieņemšanu un darbības nepārtrauktību ārkārtas situācijās. Šādi noteikumi pēc iespējas ņem vērā šo Reglamentu. 25. pants Publiskā apspriešana un atklātās sēdes 1. Pildot savus uzdevumus, ESRK, vajadzības gadījumā, var rīkot publiskās apspriešanas par jautājumiem, kas ir tās kompetencē. Apspriešanās procedūras rezultātus ESRK publicē savā interneta lapā. 2. ESRK Valde, Koordinācijas komiteja, Konsultatīvā zinātnieku komiteja un Konsultatīvā speciālistu komiteja var rīkot atklātas vai slēgtas sēdes. Ieinteresētās personas vai ekspertus, kurus iztaujā sēdes laikā, izvēlas bez diskriminācijas, pienācīgi ņemot vērā konkrēto situāciju. 26. pants Ētikas kodekss Lai veicinātu uzticību ESRK integritātei, Valde pieņem Valdes, Koordinācijas komitejas, Konsultatīvās zinātnieku komitejas un Konsultatīvās speciālistu komitejas Ētikas kodeksu. Ētikas kodeksu publicē ESRK interneta lapā. 27. pants Tiesību akti 1. Lai atvieglotu to identificēšanu, visus ESRK tiesību aktus numurē pieņemšanas secībā. ESRK Sekretariāts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu oriģinālu drošu glabāšanu, tiesību aktu paziņošanu adresātiem un, vajadzības gadījumā, to tiesību aktu, par kuru publicēšanu nepārprotami lēmusi ESRK Valde, publicēšanu visās Savienības oficiālajās valodās Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 2. ESRK tiesību aktiem piemēro principus Padomes gada 15. aprīļa Regulā Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas Kopienā lietojamās valodas ( 1 ). 28. pants Informācijas apmaiņa 1. ESRK Valde pieņem lēmumus par informācijas vākšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/ pantu un Regulas (ES) Nr. 1096/ un 5. pantu. 2. Regulas (ES) Nr. 1092/ panta 4. punktā minētās vienošanās un vienošanās ar citām iestādēm par informācijas, t. sk. konfidenciālas informācijas, apmaiņu apstiprina ESRK Valde, un tās vārdā paraksta ESRK priekšsēdētājs. 29. pants Gada pārskats ESRK Valde pieņem un publicē ESRK gada pārskatu. 30. pants Paziņošana, izsludināšana un publicēšana Vispārīgu paziņošanu un ESRK pieņemto lēmumu izsludināšanu var publicēt ESRK interneta lapā, Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kā arī izmantojot finanšu tirgu ziņu aģentūras vai citus masu saziņas līdzekļus. ESRK publikācijas vajadzības gadījumā publicē ESRK interneta lapā. 31. pants Dialogs ar Eiropas Parlamentu Regulas (ES) Nr. 1092/ panta 5. punktā minēto vienošanos apstiprina ESRK Valde, un tās vārdā paraksta ESRK priekšsēdētājs. Frankfurtē pie Mainas, gada 20. janvārī ESRK priekšsēdētājs Jean-Claude TRICHET ( 1 ) OV 17, , 385./58. lpp.

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

untitled

untitled ISSN 1830-5008 LV PADOMES ĢENERĀLSEKRETARIĀTS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments ATSAUCES TEKSTI 2009. GADA DECEMBRIS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments 2009. GADA DECEMBRIS Paziņojums Par

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

AM_Ple_Rules

AM_Ple_Rules 7.12.2016 A8-0344/343 Nr. 343 Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 4. nodaļa 167. pants 1. punkts Attiecīgais deputāts divu nedēļu laikā pēc paziņojuma par Parlamenta priekšsēdētāja

Sīkāk

2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND

2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND 2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND 30.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.23 SND 26.01.2011.

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

Latvijas Republika LIELVĀRDES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel , fakss , e-

Latvijas Republika LIELVĀRDES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel , fakss , e- Latvijas Republika LIELVĀRDES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000024489, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel. 65053370, fakss 65053775, e-pasts: dome@lielvarde.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Lielvārdē

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 6.12.2017 COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV LV EIROPAS MONETĀRĀ FONDA STATŪTI I DAĻA DALĪBA UN

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

Valsts Prezidenta funkcijas

Valsts Prezidenta funkcijas Latvijas Republikas Valsts Prezidenta funkcijas 12. Saeimas Juridiskās komisijas Darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai 2015.gada 12.maijs (Saeima, Sarkanā zāle) POLITISKAS

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2019. gada 13. augusts Saturs I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi IETEIKUMI Eiropas Sistēmisko

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža nolikums APSTIPRINĀTS ar LU Senāta 27.02.2012. lēmumu Nr. 198 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA Šajā dokumentā ir ietverta Līgumiem pievienotā 3. protokola par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, kurā grozījumi ir izdarīti ar Eiropas Parlamenta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas VALSTS PREZIDENTA IEVĒLĒŠANA Latvijas Valsts prezidents Latvijas augstākā amatpersona 51 BALSS 4 GADi Ievēlēšanai nepieciešama vismaz 51 deputāta balss Ievēlē Saeima uz četriem gadiem 8 GADI Ievēlēšanu

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS KANDAVAS NOVADA DOME Dārza ielā 6, Kandavā, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis , , Fakss , e-pasts:

LATVIJAS REPUBLIKAS KANDAVAS NOVADA DOME Dārza ielā 6, Kandavā, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis , , Fakss , e-pasts: LATVIJAS REPUBLIKAS KANDAVAS NOVADA DOME Dārza ielā 6, Kandavā, LV 3120 Reģ. Nr.90000050886, Tālrunis 631 82028, 631 82026, Fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv KANDAVĀ APSTIPRINĀTI Kandavas novada

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

Sabiedriskās organizācijas

Sabiedriskās organizācijas Statūtu grozījumi apstiprināti LaMSF Kongresā Rīgā, 2013.gada 16.martā Reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā, 2013.gada 2.aprīlī Ar. Nr. 40008022951 Biedrība Latvijas Motosporta Federācija

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis 64207120, fakss 64207125, e-pasts: pasts@valmiera.lv,

Sīkāk

Microsoft Word - LV_Statute of ESCB and ECB.doc

Microsoft Word - LV_Statute of ESCB and ECB.doc PROTOKOLS PAR EIROPAS CENTRĀLO BANKU SISTĒMAS STATŪTIEM UN EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS STATŪTIEM AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, NOLŪKĀ pieņemt Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtus un Eiropas Centrālās

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET

CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET NOLĪGUMS PAR DARBA APSTĀKĻIEM UN ATALGOJUMU KONFERENČU TULKIEM 1, KO PIEŅĒMUŠAS DARBĀ EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀDES anotēts 2004. gada 13. oktobrī pēc tam, kad tika pieņemta Padomes 2004. gada 22. marta

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā 2017. gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasaukta: 2017. gada 11.janvārī pl.10:00 Sēdi vada: Sēdē

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Vēlēšanas internetā perspektīva Latvijā Satiksmes ministrijas Sakaru departaments Pieredzes apmaiņas seminārā republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju amatpersonām No pašvaldību vēlēšanām līdz Saeimai:

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

PR_COD_1amOther

PR_COD_1amOther EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 2011/0901B(COD) 5.3.2013 ***I ZIŅOJUMA PROJEKTS par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem,

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

2016. gada pārskats

2016. gada pārskats Gada pārskats 2016 Saturs Priekšvārds 2 3 Izdevēja ziņas 6 Saturs 1 Priekšvārds Mario Dragi, Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas priekšsēdētājs Šis ir Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) sestais gada

Sīkāk

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KULTŪRAS MEDIJU UN IZZIŅAS PĒTĪJUMU FORMĀLIE PASĀKUMI IZKLAIDES PASĀKUMI Komisijas vadītāja pienākumi: Dokumentēt

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS 2010. gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠANU GAITAS PROTOKOLS Vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvs:

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

Microsoft Word - LATRAPS_statuti_2018_11_07_izmainas.docx

Microsoft Word - LATRAPS_statuti_2018_11_07_izmainas.docx Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības LATRAPS STATŪTI jaunā redakcijā Apstiprināti ar Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības LATRAPS 2014.gada 11.decembra Kopsapulces lēmumu

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202 Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 59. sējums gada 7. jūnijs Saturs 2016/C 202/01

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202 Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 59. sējums gada 7. jūnijs Saturs 2016/C 202/01 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202 Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 59. sējums 2016. gada 7. jūnijs Saturs 2016/C 202/01 Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas

Sīkāk

Microsoft Word - CONS_CONS_2007_15647_REV1__LV.doc

Microsoft Word - CONS_CONS_2007_15647_REV1__LV.doc EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2008. gada 21. janvārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2006/0197 (COD) 15647/1/07 REV 1 EIT 23 EDUC 215 RECH 395 COMPET 406 CODEC 1334 TIESĪBU AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats:

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst Sēdē piedalā

PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst Sēdē piedalā PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst. 18.00. Sēdē piedalās: vecāku pārstāvji - A.Brauna, I.Ivanova, J.Eglīte,

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJ

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJ Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJAS (II) 2615. sanāksme Datums: 2017. gada 9. februāris

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Padomes 1968

Padomes 1968 Šis teksts ir Eiropas Kopienu normatīvā akta tulkojums latviešu valodā, kas veikts Tulkošanas un terminoloģijas centrā. Tulkojums nerada nekādas tiesības un neuzliek nekādas saistības. Juridiski saistoši

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk

Eiropas Savienības ISSN C 306 Oficiālais Vēstnesis Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 50. sējums gada 17. decembris Pa

Eiropas Savienības ISSN C 306 Oficiālais Vēstnesis Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 50. sējums gada 17. decembris Pa Eiropas Savienības ISSN 1725-5201 C 306 Oficiālais Vēstnesis Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 50. sējums 2007. gada 17. decembris Paziņojums Nr. Saturs Lappuse 2007/C 306/01 Lisabonas

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk