EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul"

Transkripts

1 EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu (Dokuments attiecas uz EEZ) {SWD(2013) 10 final} {SWD(2013) 11 final} LV LV

2 1. PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS PASKAIDROJUMA RAKSTS Komisija gada baltajā grāmatā par transporta politiku, kas pieņemta gada 28. martā 1, nāca klajā ar savu redzējumu par vienotu Eiropas dzelzceļa telpu ar iekšējo dzelzceļa tirgu, kurā Eiropas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi var sniegt pakalpojumus bez liekiem tehniskiem un administratīviem šķēršļiem. Vairākas politikas iniciatīvas ir atzinušas dzelzceļa infrastruktūras potenciālu par iekšējā tirgus pamatu un ilgtspējīgas izaugsmes virzītāju. Eiropadome gada janvāra secinājumos ir uzsvērusi, cik svarīgi ir atraisīt pilnībā integrēta vienotā tirgus izaugsmes potenciālu, tostarp pasākumus, kas attiecas uz tīkla nozarēm. Komisijas paziņojumā "Rīcība stabilitātei, izaugsmei un nodarbinātībai", kas pieņemts gada 30. maijā, tika uzsvērts, cik svarīgi ir dzelzceļa nozarē turpmāk samazināt reglamentējošo slogu un šķēršļus ienākšanai. Turklāt Komisijas paziņojumā par vienotā tirgus pārvaldības stiprināšanu 2, kas pieņemts gada 6. jūnijā, arī uzsvērta transporta nozares nozīmība. Pēdējā desmitgadē trīs "dzelzceļa tiesību aktu pakešu" mērķis ir bijis atvērt valstu tirgus un ES līmenī paaugstināt dzelzceļu konkurētspēju un sadarbspēju. Ar Regulu (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, kas publicēta gada decembrī, izveidota sistēma sabiedrisko pakalpojumu līgumu un kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu saistībām piešķiršanai, bet nav noteikta vienota pieeja attiecībā uz līgumu piešķiršanu par dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem. Neraugoties uz jauniem ES tiesību aktiem, dzelzceļa transporta īpatsvars pārvadājumos ES iekšienē aizvien ir neliels Risināmie jautājumi Ieinteresētās personas uzskata, ka saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi nesasniedz vēlamos rezultātus kvalitātes un darbības efektivitātes ziņā. Eurobarometer gada aptaujā 54 % respondentu bija neapmierināti ar savu valsts un reģionālo dzelzceļa sistēmu gada patēriņa rādītāju tabulā 3 vilcienu pasažieru vispārējā apmierinātība bija 6,7/10, kas ir ievērojami zemāka nekā lielākajai daļai patēriņa preču un pakalpojumu. Patērētāju vidū dzelzceļa pakalpojumiem ir sliktāki rādītāji nekā visiem pārējiem transporta veidiem (jo īpaši pilsētas transports un aviosabiedrības guva labākus rezultātus), un tie ierindojas 27. vietā no 30 pakalpojumu tirgiem. Darbības efektivitātes ziņā pastāv ievērojamas atšķirības starp labākajām un sliktākajām dzelzceļa sistēmām. Šīs nepilnības atspoguļo būtiskas atšķirības tādu aktīvu izmantošanā kā, piemēram, ritošais sastāvs un infrastruktūra, kā arī darba ražīgums. Šīs darbības efektivitātes nepilnības radījušas ievērojamu vajadzību pēc publiskā finansējuma salīdzinājumā ar citām ekonomikas nozarēm (nerunājot par infrastruktūras finansējumu), jo daudzi dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi strādā ar zaudējumiem. Pastāv vairāki šķēršļi, kas traucē uzlabot dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti un darbības efektivitāti. Tie attiecas, pirmkārt, uz piekļuvi iekšzemes pasažieru pārvadājumu tirgum un nepietiekamo konkurences spiedienu. Daudzās dalībvalstīs šis tirgus ir slēgts konkurencei, kas ne vien ierobežo izaugsmi, bet rada atšķirības starp tām dalībvalstīm, kuras ir atvērušas savus tirgus un kuras nav. Atšķirīgas valstu pieejas iekšzemes Baltā grāmata "Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu", COM (2011) 144. Vienotā tirgus labāka pārvaldība, COM (2012) LV 2 LV

3 pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu tirgus atvēršanai kavē patiesa dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu iekšējā tirgus izveidi. Tomēr lielāko daļu iekšzemes pasažieru pārvadājumu neveic uz komerciāla pamata, un tāpēc tos veic saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumiem. Ņemot vērā to, ka nav kopēju ES noteikumu par šādu līgumu slēgšanu, dažas dalībvalstis ir ieviesušas piedāvājumu konkursu attiecībā uz šiem līgumiem, savukārt citas piešķir tos tieši. Šīs daudzveidīgās normatīvās sistēmas ES rada grūtības dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem pilnībā izmantot iespējas darboties iekšējā tirgū. Tādēļ šis tiesību aktu kopums attiecas arī uz konkurenci par sabiedrisko pakalpojumu līgumiem, šķēršļiem konkurencei, piemēram, potenciālo pretendentu uz šādiem līgumiem pieeju piemērotam ritošajam sastāvam, un nediskriminējošu piekļuvi informācijas sistēmām un integrētām biļešu pārdošanas sistēmām, ja tas dod labumu pasažieriem Vispārējie mērķi Eiropas Savienības transporta politikas galvenais mērķis ir izveidot iekšējo transporta tirgu, veicinot augstu konkurētspēju un harmonisku, līdzsvarotu un stabilu saimniecisko darbību attīstību gada transporta baltajā grāmatā ir teikts, ka līdz gadam dzelzceļam būtu jāpārvadā lielākā daļa pasažieru vidējā attālumā. Šāda pāreja uz dzelzceļa transportu veicinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu par 20 %, kas paredzēta stratēģijā "Eiropa 2020 stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei" 4. Baltajā grāmatā ir secināts, ka nekādas būtiskas izmaiņas transporta nozarē nebūs iespējamas bez atbilstošas dzelzceļa infrastruktūras un viedākas pieejas tās izmantošanai. Šā ceturtajā dzelzceļa tiesību aktu paketē iekļautā priekšlikuma vispārējais mērķis ir uzlabot dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitāti un palielināt to darbības efektivitāti, tādējādi uzlabojot dzelzceļa konkurētspēju un pievilcīgumu salīdzinājumā ar citiem transporta veidiem, un veicināt vienotas Eiropas dzelzceļa telpas turpmāku attīstību Konkrētie mērķi Šis priekšlikums ietver kopīgus noteikumus par sabiedrisko pakalpojumu līgumu piešķiršanu pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu, kā arī papildu pasākumus, lai palielinātu konkursa procedūru panākumus. Obligāto piedāvājumu konkursu par sabiedrisko pakalpojumu līgumiem mērķis ir pastiprināt konkurences spiedienu uz iekšzemes dzelzceļa tirgiem, lai palielinātu un uzlabotu pasažieru pārvadājumu pakalpojumu apjomu un kvalitāti. Konkursi par dzelzceļa līgumiem var nodrošināt arī labāku naudas izlietojumu par sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumiem. Kopīgi noteikumi par piešķiršanas procedūru palīdz izveidot vienotākus uzņēmējdarbības nosacījumus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem. Šie priekšlikumi ir jāskata saistībā ar ierosinātajiem grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes gada 21. novembra Direktīvā 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (pārstrādāta redakcija) 5, ar kuriem paredz atklātas piekļuves tiesības dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un nostiprina noteikumus par nediskriminējošu piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai. 4 5 Komisijas paziņojums "Eiropa 2020 stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei", COM(2010)2020. OV L 343, , 32. lpp. LV 3 LV

4 2. APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI Lai palīdzētu Komisijai veikt ietekmes novērtējumu, ārējam konsultantam lūdza sagatavot atbalsta pētījumu un veikt mērķtiecīgas apspriedes. Pētījums tika uzsākts gada decembrī, un galīgais ziņojums tika iesniegts gada septembrī. Lai apkopotu ieinteresēto personu viedokļus, tika dota priekšroka ļoti dažādām mērķtiecīgas apspriešanas metodēm, nevis atklātai apspriešanai. No gada 1. marta līdz 16. aprīlim tika nosūtītas īpaši izstrādātas anketas 427 ar dzelzceļu saistītām ieinteresētajām personām (dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, infrastruktūras pārvaldītājiem, sabiedriskā transporta ministrijām, drošības iestādēm, ministrijām, pārstāvības organizācijām, darba ņēmēju organizācijām utt.). Pasažieru viedokļi tika apkopoti, izmantojot Eurobarometer aptauju ar respondentiem, kas sadalīti vienmērīgi visās 25 dalībvalstīs, kurās ir dzelzceļš. Tika izmantots Reģionu komitejas tīkls, lai sasniegtu vietējās un reģionālās pašvaldības. Apspriešanu papildināja ar ieinteresēto personu uzklausīšanas sanāksmi gada 29. maijā (ar aptuveni 85 dalībniekiem), konferenci (ar aptuveni 420 dalībniekiem) gada 24. septembrī, un visa gada gaitā tika rīkoti darbsemināri ar konkrētām ieinteresētajām personām. Komisijas ierēdņi tikās ar Eiropas Dzelzceļu Kopienas (pārstāv dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus), Eiropas Pasažieru transporta operatoru, Eiropas Transporta darbinieku federācijas, Eiropas Pasažieru federācijas, Eiropas Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju un UITP Sabiedriskā transporta starptautiskās asociācijas pārstāvjiem. Īpašas tikšanās ar ieinteresētajām personām organizēja arī Apvienotajā Karalistē, Francijā, Nīderlandē, Polijā, Vācijā un Zviedrijā. Lielākā daļa respondentu (60 %) vienojās, ka papildu jaunas atvērtas piekļuves tiesības, obligāti piedāvājumu konkursi vai to apvienojums varētu veicināt tirgus integrāciju. Brīva piekļuve iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem, kam veikts ekonomiskā līdzsvara tests, ar ko novērtē iespējamo ietekmi uz sabiedrisko pakalpojumu līgumu dzīvotspēju, bija vispopulārākais variants (55 % respondentu). Par pašreizējo organizāciju bija ļoti negatīvs viedoklis (tikai 20 % to atbalstīja). Darba ņēmēju pārstāvji uzskata, ka ikviena iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršana pasliktinās darba apstākļus un izraisīs vairāk streiku. Attiecībā uz obligāto piedāvājumu konkursu 45 % respondentu atbalstīja elastīgas iespējas, līdzīgas sarunu procedūrai par publisko iepirkumu, un pārejas periodus pakāpeniskai visu sabiedrisko pakalpojumu līgumu piedāvāšanai atklātā konkursā (80 % respondentu). Lielākā daļa respondentu (60 %) bija vienisprātis, ka ritošā sastāva izpirkumnomas uzņēmumu izveide palīdzētu uzlabot piekļuvi ritošajam sastāvam, un vairākums (75 %) prasīja piekļuvi tehniskajai informācijai, ko sniedz infrastruktūras pārvaldītājs. Attiecībā uz integrētu biļešu pārdošanu priekšroka tika dota juridiski nesaistošiem noteikumiem vai brīvprātīgiem nolīgumiem, nevis obligātiem pasākumiem ES līmenī vai dalībvalstu līmenī. Apspriešanās ar Dzelzceļa nozaru sociālā dialoga komiteju notika 26. martā un 19. jūnijā, jo īpaši par iespējām un to sociālās ietekmes novērtēšanu. Pamatojoties uz minēto neatkarīgo pētījumu un secinājumiem, kas izdarīti, pamatojoties uz apspriešanas procesu, Komisija veica spēkā esošo reglamentējošo noteikumu modernizēšanas dažādu variantu ietekmes kvalitatīvu un kvantitatīvu novērtējumu. Ietekmes novērtējumā tika konstatēts, ka vislabākā ekonomiskā, vides un sociālā ietekme no gada līdz gadam, radot pašreizējo neto vērtību starp EUR 21 un EUR 29 miljardiem, būtu, kombinējot šos: LV 4 LV

5 plaši definētas brīvas piekļuves tiesības, kuru ietekme uz sabiedrisko pakalpojumu līgumu ekonomisko līdzsvaru ir pārbaudīta; sabiedrisko pakalpojumu līgumus, kas piešķirti konkurences apstākļos; brīvprātīgas valstu integrētas biļešu pārdošanas sistēmas; kā arī pienākumu dalībvalstīm bez diskriminācijas nodrošināt piekļuvi piemērotam ritošajam sastāvam tiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kuri vēlas piedalīties publiskā iepirkuma procedūrā. 3. PRIEKŠLIKUMA JURIDISKIE ASPEKTI 3.1. Kompetentās vietējās iestādes definīcija (2. panta c) punkts) Ar šo grozījumu tiek palielināta juridiskā noteiktība, precizējot, ka "kompetenta vietējā iestāde" aptver pilsētu aglomerāciju vai lauku rajonus, nevis lielu daļu valsts teritorijas Specifikācijas par to, kā kompetentās iestādes nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības un sabiedrisko pakalpojumu līgumu ģeogrāfisko darbības jomu (2. panta e) punkts un jauns 2.a pants) Šajā pantā paredzēta elastīga, bet formāla un pārredzama procedūra, ar ko nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības un sabiedrisko pakalpojumu līgumu ģeogrāfisko darbības jomu, ja kompetentās iestādes uzskata, ka valsts intervence vajadzīga, lai nodrošinātu politiski vēlamu mobilitātes līmeni teritorijā, par kuru tās atbild. Tajā noteikts, ka kompetentajām iestādēm jāizstrādā sabiedriskā transporta plāni, formulējot sabiedriskā pasažieru transporta politikas mērķus un piegādes un snieguma modeļus. Tajā arī noteikts, ka kompetentajām iestādēm jāpamato sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību veids un apjoms, ko tās plāno uzlikt sabiedriskā transporta operatoriem, un sabiedrisko pakalpojumu līgumu joma nolūkā sasniegt mērķus, kas izvirzīti sabiedriskā transporta plānos. Tām jāpiemēro kritēriji, kas balstīti uz atbilstību vispārējiem Līguma principiem, piemēram, nepieciešamība un samērīgums, kā arī ekonomiski kritēriji, piemēram, efektivitāte un finansiālā ilgtspēja. Šajā pantā arī paredzēts, ka kompetentā iestāde nodrošina atbilstīgu apspriešanos ar ieinteresētajām personām, piemēram, pasažieru un darba ņēmēju organizācijām un transporta nozares pārstāvjiem. Attiecībā uz dzelzceļa transportu prasīts neatkarīgām dzelzceļa nozares regulatīvajām iestādēm nodrošināt procedūras juridisku pārskatīšanu. Turklāt noteikts maksimālais pasažieru transporta apjoms pa dzelzceļu saskaņā ar katru sabiedrisko pakalpojumu līgumu, elastīgi, lai nodrošinātu efektīvu konkurenci, vienlaikus ņemot vērā dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgu dažādos izmērus un administratīvās struktūras dalībvalstīs Darbības, tehniskās un finanšu informācijas nodrošināšana par pasažieru pārvadājumiem, uz kuriem attiecas sabiedrisko pakalpojumu līgumu konkurss (4. panta 6. punkts un jaunais 4. panta 8. punkts) Šis jaunais noteikums 4. panta 8. punktā liek kompetentajām iestādēm nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu līguma potenciālajiem pretendentiem konkrētus darbības, finanšu un tehniskos datus, lai tie varētu iesniegt uz informāciju balstītu piedāvājumu un tādējādi veicinātu konkurenci. Grozījums 4. panta 6. punktā paskaidro, ka kompetentajām iestādēm iepirkuma procedūras dokumentos ir skaidri jānorāda, vai tās prasa, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji atbilstu sociāliem standartiem vai kritērijiem Maza apjoma līgumu tiešu piešķīrumu un tiešu piešķīrumu maziem vai vidējiem uzņēmumiem augšējās robežvērtības (5. panta 4. punkts) LV 5 LV

6 Ar šo noteikumu ievieš dzelzceļa transporta nozares maza apjoma līgumu tiešo piešķīrumu īpašas augšējās robežvērtības. Pašreizējās robežvērtības vairāk attiecas uz autobusu un citu tipu sliežu ceļu transportu, nevis uz dzelzceļa pārvadājumiem. Ierosinot robežvērtības attiecībā uz dzelzceļu, ir ievērota tāda loģika, ka ļauj veikt tiešu piešķīrumu, ja konkursa procedūru organizēšanas izmaksas ir lielākas nekā paredzamie ieguvumi. Attiecīgās robežvērtības attiecībā uz vilcienkilometriem atspoguļo noteikumus par dzelzceļa transporta vienības vidējām izmaksām Obligāti konkursi par dzelzceļa pakalpojumu līgumiem (5. panta 6. punkts un 4. pants) 5. panta 6. punkta svītrošana liedz kompetentajām iestādēm iespēju izlemt, vai piešķirt dzelzceļa sabiedrisko pakalpojumu līgumu tieši vai pamatojoties uz konkursu. Vispārīgie noteikumi par piedāvājumu konkursu attieksies arī uz dzelzceļu Piešķīrumu ierobežojumi (jauns 5. panta 6. punkts) Lai uzlabotu konkurenci pēc obligātu konkursu ieviešanas dzelzceļa līgumiem, šis noteikums ļauj kompetentajām iestādēm pieņemt lēmumu, ka līgumi par dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem, kas aptver tā paša tīkla vai maršrutu paketes daļas, tiks piešķirti dažādiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem. Šajā nolūkā kompetentās iestādes var nolemt ierobežot to līgumu skaitu, ko piešķir tam pašam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam pēc konkursa procedūras Piekļuve dzelzceļa ritošajam sastāvam (jauns 5.a pants un jauns 9.a pants) Noteiktais dalībvalstu pienākums nodrošināt efektīvu un nediskriminējošu piekļuvi dzelzceļa ritošajam sastāvam tiem operatoriem, kuri vēlas sniegt sabiedriskos dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, atceļ nopietnu šķērsli efektīvai konkurencei attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu līgumiem. Tajās dalībvalstīs, kurās nav labi funkcionējošu dzelzceļa ritošā sastāva nomas tirgu, kompetentajām iestādēm jāveic pasākumi, lai nodrošinātu piekļuvi ritošajam sastāvam nolūkā atvērt tirgu. Tomēr, tā kā dažādās valstīs situācija un vajadzības var būt atšķirīgas, jaunais noteikums kompetentajām iestādēm atstāj plašas izvēles iespējas, kāds būs vispiemērotākais veids, kā sasniegt mērķi, vienlaikus norādot visbiežāk izmantotos pasākumus. Procedūru un pasākumu apraksts, ar kādiem nodrošina piekļuvi ritošajam sastāvam, tiks definēts īstenošanas aktos, pamatojoties uz pārbaudes procedūru, kas minēta šīs regulas 9.a pantā Konkrētas informācijas par pakalpojumu līgumiem publicēšana (7. panta 1. punkts un 7. panta 2. punkts) Šis noteikums paredz, ka kompetentās iestādes ietver informāciju par sabiedrisko pakalpojumu līgumu sākuma datumu un ilgumu savos gada ziņojumos par sabiedrisko pakalpojumu saistībām, kā arī to iepriekšējos informatīvos paziņojumos par paredzētajām konkursa procedūrām. Šī papildu informācija un dalībvalstu pienākums atvieglot pieeju attiecīgo kompetento iestāžu publicētajiem gada pārskatiem palielinās pārredzamību saistībā ar tiem sabiedrisko pakalpojumu līgumiem, kas jau ir piešķirti, un tiem, ko, iespējams, piešķirs, un tādējādi palīdzēs transporta operatoriem sagatavoties turpmākajām konkursa procedūrām Konkursa procedūrai piemērojamais pārejas periods (8. panta 2. punkts) Ar šo noteikumu tiek skaidri norādīts, ka desmit gadu pārejas periods līdz gada 2. decembrim attiecas tikai uz 5. panta 3. punktu par kompetento iestāžu pienākumu organizēt konkursa procedūru. Visi pārējie 5. panta noteikumi (piemēram, par tieša piešķīruma iespēju iekšzemes operatoram attiecībā uz maza apjoma līgumu vai kā ārkārtēju pasākumu, un piešķiršanas lēmuma juridisku pārskatīšanu) piemērojami uzreiz. LV 6 LV

7 3.10. Tieši piešķirtajiem spēkā esošajiem dzelzceļa līgumiem piemērojamais pārejas periods (jauns 8. panta 2.a punkts) Ar šo noteikumu ievieš papildu pārejas periodu dzelzceļa sabiedrisko pakalpojumu līgumiem, kas tieši piešķirti no gada 1. janvāra līdz gada 2. decembrim. Šie līgumi var palikt spēkā līdz to darbības termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz gada 31. decembrim. Tādējādi tiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kam ir tieši piešķirti sabiedrisko pakalpojumu līgumi, dod pietiekamu laiku pielāgoties un sagatavoties konkursa procedūrām Regulas (EK) Nr. 1370/2007 noteikumu pielāgošana saistībā ar atbrīvojumu no pienākuma sniegt paziņojumu par valsts atbalstu un nosacījumi par valsts atbalsta atbilstību saskaņā ar Līguma prasībām Ierosinātajā Regulas (EK) Nr. 994/98 ("pilnvarojuma regula") 6 grozījumu projektā Komisija ierosināja arī grozīt Regulu (EK) Nr. 1370/2007, lai saskaņā ar Līguma 108. panta 4. punktā un 109. pantā paredzēto procedūru atbalstu transporta koordinācijai vai kompensācijas par dažu saistību izpildi, kas ir būtiskas sabiedrisko pakalpojumu koncepcijā, kā minēts Līguma 93. pantā, ietvertu pilnvarojuma regulas darbības jomā. Tādēļ Komisija plāno secīgu grupālā atbrīvojuma regulu, lai atspoguļotu pašlaik spēkā esošo atbrīvojumu būtību, izņemot tiktāl ciktāl ar šo tiesību akta priekšlikumu Regulu (EK) Nr. 1370/2007 groza attiecībā uz dzelzceļa nozari. 6 Priekšlikums PADOMES REGULAI, ar ko groza Padomes gada 7. maija Regulu (EK) Nr. 994/98 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu un Eiropas Parlamenta un Padomes gada 23. oktobra Regulu (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, COM(2012)730 final, LV 7 LV

8 Priekšlikums 2013/0028 (COD) EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu (Dokuments attiecas uz EEZ) EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. pantu, ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem, ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 7, ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 8, saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, tā kā: (1) Pēdējā desmitgadē pasažieru pārvadājumu apjoma pieaugums pa dzelzceļu nav bijis pietiekams, lai palielinātu to īpatsvaru salīdzinājumā ar autotransportu un aviāciju. Pasažieru pārvadājumu daļa pa dzelzceļu Eiropas Savienībā diezgan stabili ir palikusi 6 % apjomā. Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu attīstība ir atpalikusi no augošajām prasībām pieejamības un kvalitātes ziņā. (2) Starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu Savienības tirgus ir atvērts konkurencei no gada. Turklāt dažas dalībvalstis ir atvērušas konkurencei savus iekšzemes pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, ieviešot brīvas piekļuves tiesības vai organizējot piedāvājumu konkursus publisko pakalpojumu līguma noslēgšanai, vai abējādi. (3) Baltajā grāmatā par transporta politiku, kas pieņemta gada 28. martā 9, Komisija paziņoja par savu nodomu pabeigt iekšējo dzelzceļa tirgu, ļaujot Savienības dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem sniegt visu veidu dzelzceļa transporta pakalpojumus bez liekiem tehniskiem un administratīviem šķēršļiem. (4) Ja kompetentās iestādes organizē savus sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumus, tām jānodrošina, ka sabiedrisko pakalpojumu saistības un sabiedrisko pakalpojumu līgumu ģeogrāfiskā darbības joma ir atbilstoša, vajadzīga un proporcionāla, lai sasniegtu sabiedriskā pasažieru transporta politikas mērķu īstenošanu attiecīgajā teritorijā. Šāda politika būtu jāizklāsta sabiedriskā transporta plānos, paredzot iespēju uz tirgu balstītiem transporta risinājumiem. Sabiedriskā OV C [ ], [ ], [ ] lpp. OV C [ ], [ ], [ ] lpp. Baltā grāmata "Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu", COM (2011) 144. LV 8 LV

9 transporta plānu un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību definēšanas process būtu jāpadara pārredzams attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp potenciālajiem tirgus dalībniekiem. (5) Nolūkā nodrošināt stabilu finansējumu, lai sasniegtu sabiedriskā transporta plānu mērķi, kompetentajām iestādēm ir jāizstrādā sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, lai sasniegtu sabiedriskā transporta mērķus rentablā veidā, ņemot vērā kompensāciju par šo saistību neto finanšu ietekmi, un tām jānodrošina sabiedriskā transporta ilgtermiņa finansiālā stabilitāte saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumiem. (6) Tas ir īpaši svarīgi, ka kompetentās iestādes ievēro šos kritērijus attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām un sabiedrisko pakalpojumu līgumu jomu, lai sabiedrisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus darbotos nevainojami, tāpēc atklātas piekļuves pārvadājumiem jābūt labi koordinētiem ar tiem, kurus veic saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu. Šā iemesla dēļ neatkarīgai dzelzceļa regulatīvajai iestādei būtu jānodrošina, ka šis process tiek pareizi piemērots un ir pārredzams. (7) Jānosaka sabiedrisko pakalpojumu līgumu par pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu maksimālais ikgadējais apjoms, lai veicinātu konkurenci par šādiem līgumiem, vienlaikus atstājot kompetentajām iestādēm zināmu elastību, lai optimizētu apjomu saskaņā ar ekonomiskiem un ekspluatācijas apsvērumiem. (8) Lai atvieglotu piedāvājumu sagatavošanu un tādējādi uzlabotu konkurenci, kompetentajām iestādēm jānodrošina, ka visi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuri ir ieinteresēti iesniegt šādu priekšlikumu, saņem konkrētu informāciju par transporta pakalpojumiem un infrastruktūru, uz ko attiecas sabiedrisko pakalpojumu līgums. (9) Dažas sabiedrisko pakalpojumu līguma tieša piešķīruma augšējās robežvērtības ir jāpielāgo konkrētiem dzelzceļa transporta ekonomiskajiem apstākļiem, kādos notiek piedāvājumu konkursi šajā nozarē. (10) Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu iekšējā tirgus izveidošanai ir vajadzīgs, lai visās dalībvalstīs saskaņoti piemērotu kopējus noteikumus par piedāvājumu konkursiem sabiedrisko pakalpojumu līguma saņemšanai šajā nozarē. (11) Nolūkā radīt pamatnosacījumus, lai sabiedrība varētu pilnībā izmantot priekšrocības, ko sniedz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus faktiska atvēršana, ir svarīgi, ka dalībvalstis nodrošina atbilstīgu sociālās aizsardzības līmeni sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem. (12) Ja tirgus to nenodrošina ar piemērotiem ekonomiskiem un nediskriminējošiem nosacījumiem, tad kompetentajām iestādēm jāatvieglo sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem piekļuve dzelzceļa ritošajam sastāvam, ko veic, izmantojot atbilstīgus un efektīvus pasākumus. (13) Gaidāmo konkursu par sabiedrisko pakalpojumu līgumiem atsevišķām galvenajām iezīmēm ir jābūt pilnībā pārredzamām, lai izraisītu labāku tirgus reakciju. (14) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1370/2007 iekšējo loģiku būtu jāpaskaidro, ka pārejas periods līdz gada 2. decembrim attiecas tikai uz pienākumu organizēt konkursa procedūras par sabiedrisko pakalpojumu līgumiem. (15) Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu sagatavošanai obligātajiem piedāvājumu konkursiem par sabiedrisko pakalpojumu līgumiem ir vajadzīgs papildu laiks, lai nodrošinātu to uzņēmumu, kuriem iepriekš šādi līgumi tika tieši piešķirti, efektīvu un LV 9 LV

10 ilgtspējīgu iekšējo pārstrukturēšanu. Tāpēc ir vajadzīgi pārejas pasākumi attiecībā uz tieši piešķirtajiem līgumiem no dienas, kad šī regula stājas spēkā, līdz gada 3. decembrim. (16) Kad iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus ir atvērts, kompetentajām iestādēm var būt jāveic pasākumi, lai nodrošinātu augstu konkurences līmeni, ierobežojot to līgumu skaitu, ko piešķir vienam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, un būtu jāparedz attiecīgi noteikumi. (17) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šīs regulas 5.a panta īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu jāuztic Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu 10. (18) Regulas (EK) Nr. 994/98 ("pilnvarojuma regula") 11 grozījumu kontekstā Komisija ierosināja arī Regulas (EK) Nr. 1370/2007 (COM(2012) 730/3) grozījumus. Lai saskaņotu pieeju grupālā atbrīvojuma regulām valsts atbalsta jomā un saskaņā ar Līguma 108. panta 4. punktā un 109. pantā paredzēto procedūru atbalstu transporta koordinācijai vai kompensācijas par dažu saistību izpildi, kas ir būtiskas sabiedrisko pakalpojumu koncepcijā, kā minēts Līguma 93. pantā, ietvertu pilnvarojuma regulas darbības jomā. (19) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1370/2007, IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. Regulu (EK) Nr. 1370/2007 groza šādi: 1. pants 1. a) regulas 2. panta c) punktu aizstāj ar šādu: "c) "kompetenta vietēja iestāde" ir jebkura kompetenta iestāde, kuras kompetencē ir ģeogrāfisks apgabals, kas nav valsts, un kura risina pilsētu aglomerācijas vai lauku rajona transporta jautājumus;" b) regulas 2. panta e) punktu papildina šādi: "Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību apjoms neietver visus sabiedriskā transporta pakalpojumus, kas pārsniedz to, kas ir nepieciešams, lai gūtu vietēju, reģionālu vai vietēja līmeņa tīklu ietekmi." 2. Iekļauj šādu 2.a pantu: "2.a pants Sabiedriskā transporta plāni un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības 1. Kompetentās iestādes izveido un regulāri atjauno sabiedriskā pasažieru transporta plānus, kas aptver visus attiecīgos transporta veidus teritorijā, par kuru tās ir atbildīgas. Šie sabiedriskā transporta plāni definē sabiedriskā OV L 55, , 13. lpp. Priekšlikums PADOMES REGULAI, ar ko groza Padomes gada 7. maija Regulu (EK) Nr. 994/98 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu un Eiropas Parlamenta un Padomes gada 23. oktobra Regulu (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, COM(2012)730 final, LV 10 LV

11 transporta politikas mērķus un īstenošanas līdzekļus, aptverot visus attiecīgos transporta veidus teritorijā, par kuru tās ir atbildīgas. Tie ietver vismaz: (c) (d) tīkla struktūru vai maršrutus; pamata prasības, kas jāizpilda sabiedriskā transporta piedāvājumam, piemēram, pieejamība, teritoriālā savienojamība, drošība, transporta un kombinētā savienojumi galvenajos transporta mezglos, piedāvā tādas īpašības kā, piemēram, darbības laiku, pakalpojumu biežumu un minimālo jaudas izmantošanas līmeni; kvalitātes standartus, kas attiecas, piemēram, uz pieturvietu iekārtu iezīmēm un ritošo sastāvu, precizitāti un uzticamību, tīrību, klientu apkalpošanu un informāciju, sūdzību izskatīšanu un pārsūdzību, pakalpojumu kvalitātes uzraudzību; tarifu politikas principus; (e) darbības prasības, piemēram, divriteņu pārvadāšanu, satiksmes pārvaldību, ārkārtas rīcības plānu pārtraukumu gadījumā. Veidojot sabiedriskā transporta plānus, kompetentās iestādes jo īpaši ņem vērā piemērojamos noteikumus par pasažieru tiesībām, sociālo, darba un vides aizsardzību. Kompetentās iestādes pieņem sabiedriskā transporta plānus pēc apspriešanās ar attiecīgajām ieinteresētajām personām un tos publicē. Šīs regulas nolūkos attiecīgās ieinteresētās personas, kas jāņem vērā, ir vismaz transporta operatori, infrastruktūras pārvaldītāji, ja vajadzīgs, un pasažieru un darba ņēmēju pārstāvības organizācijas. 2. Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību noteikšanai un sabiedrisko pakalpojumu līgumu piešķiršanai jābūt saskaņā ar attiecīgajiem sabiedriskā transporta plāniem. 3. Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību specifikācijas, nodrošinot sabiedrisko pasažieru transportu, un to piemērošanas jomu nosaka šādi: (c) tās definē saskaņā ar 2. panta e) punktu; tām jābūt piemērotām, lai sasniegtu sabiedriskā transporta plāna mērķus; tās nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs un samērīgs, lai sasniegtu sabiedriskā transporta plāna mērķus. Novērtējot piemērotību, kas minēta b) apakšpunktā, ņem vērā to, vai publiska intervence pasažieru transporta nodrošināšanā ir piemērots līdzeklis, lai sasniegtu šos sabiedriskā transporta plānu mērķus. Sabiedrisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu nepieciešamības un samērīguma novērtējumā, kas minēts c) apakšpunktā, ņem vērā pārvadājumu pakalpojumus, kurus sniedz saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes gada 21. novembra Direktīvas 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (pārstrādāta redakcija) 12, 10. panta 2. punktu, un ņem vērā visu infrastruktūras pārvaldītāju un regulējošās struktūras sniegto informāciju saskaņā ar minētās direktīvas 38. panta 4. punkta pirmo teikumu. 12 OV L 343, , 32. lpp. LV 11 LV

12 4. Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību specifikācijas un saistītā kompensācija par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību neto finanšu ietekmi: sasniedz sabiedriskā transporta plānu mērķus visrentablākajā veidā; finansiāli atbalsta sabiedriskā pasažieru transporta nodrošināšanu saskaņā ar prasībām, kuras ilgtermiņā noteiktas sabiedriskā transporta plānā. 5. Sagatavojot specifikācijas, kompetentā iestāde izklāsta sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību specifikāciju projektu un to darbības jomu, atbilstības prasībām, kas noteiktas šā panta 2., 3. un 4. punktā, novērtēšanas galvenos posmus un novērtējuma rezultātus. Kompetentā iestāde atbilstošā veidā apspriežas par šīm specifikācijām ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, vismaz ar transporta operatoriem, infrastruktūras pārvaldītājiem, ja vajadzīgs, un pasažieru un darba ņēmēju pārstāvības organizācijām, un ņem vērā to nostāju. 6. Attiecībā uz sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu: novērtējuma un šajā pantā izklāstīto procedūru atbilstību nodrošina regulatīvā iestāde, kas minēta Direktīvas 2012/34/ES 55. pantā, tostarp pēc savas iniciatīvas; maksimālais ikgadējais sabiedrisko pakalpojumu līguma apjoms vilcienkilometru izteiksmē ir lielākā vērtība vai nu 10 miljoni vilcienkilometri, vai viena trešdaļa no kopējā valsts sabiedriskā dzelzceļa pasažieru transporta apjoma saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu." 3. Regulas 4. pantu groza šādi: panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu: "a) skaidri definē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, kas noteiktas 2. panta e) punktā un 2.a pantā, kuras pilda sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kā arī attiecīgās ģeogrāfiskās teritorijas;" panta 1. punkta b) apakšpunkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu: "Attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu līgumiem, kas nav piešķirti saskaņā ar 5. panta 3. punktu, šos parametrus nosaka tā, lai neviens kompensācijas maksājums nevarētu pārsniegt to summu, kas vajadzīga, lai segtu neto finanšu ietekmi uz izmaksām un ieņēmumiem, kas radusies, izpildot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, ņemot vērā ar to saistītos ieņēmumus, ko patur sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, un samērīgu peļņu;" (c) panta 6. punktu aizstāj ar šādu: "Ja kompetentās iestādes saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem prasa, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji atbilstu noteiktiem kvalitātes un sociālajiem standartiem vai izveidotu sociālos un kvalitātes kritērijus, tad šos standartus un kritērijus iekļauj konkursa dokumentācijā un sabiedrisko pakalpojumu līgumos." (d) pantam pievieno šādu 8. punktu: "8. Kompetentās iestādes dara pieejamu visām ieinteresētajām personām attiecīgo informāciju, lai sagatavotu piedāvājumu saskaņā ar konkursa procedūru. Tajā ietver informāciju par pasažieru pieprasījumu, biļešu cenām, izmaksām un ieņēmumiem, LV 12 LV

13 kas saistīti ar sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem, uz kuriem attiecas konkursa piedāvājums, un sīkas ziņas par infrastruktūras specifikāciju, kas attiecas uz vajadzīgo transportlīdzekļu vai ritošā sastāva darbību, lai tās varētu izstrādāt labi informētus biznesa plānus. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji atbalsta kompetentās iestādes, sniedzot visas attiecīgās infrastruktūras specifikācijas. Neatbilstību iepriekš izklāstītajiem noteikumiem juridiski pārskata, kā paredzēts 5. panta 7. punktā." 4. Regulas 5. pantu groza šādi: panta 4. punktu aizstāj ar šādu: "4. Ja tas nav aizliegts ar attiecīgas valsts tiesību aktiem, kompetentās iestādes var pieņemt lēmumu tieši piešķirt sabiedrisko pakalpojumu līgumus: ja to gada vidējo vērtību lēš kā: mazāku par EUR vai mazāku par EUR , ja sabiedrisko pakalpojumu līgumā ietver sabiedrisko dzelzceļa transportu, vai ja tie gadā attiecas uz mazāk nekā kilometriem sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumu vai mazāk nekā kilometriem, ja sabiedrisko pakalpojumu līgumā ietver sabiedrisko dzelzceļa transportu. Attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu līgumu, kas tieši piešķirts mazam vai vidējam uzņēmumam, kas izmanto ne vairāk kā 23 transportlīdzekļus, šīs robežvērtības var palielināt vai nu līdz gada vidējai vērtībai, kas lēsta kā mazāka par EUR , vai ikgadējo sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumu sniegšanai mazāk nekā kilometru garumā." panta 6. punktu aizstāj ar šādu: "Kompetentās iestādes var nolemt, ka, lai palielinātu konkurenci starp dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, līgumus par sabiedriskiem pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu, kas aptver viena tīkla vai maršrutu paketes daļas, piešķir dažādiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem. Šādā nolūkā kompetentās iestādes var pieņemt lēmumu pirms konkursa procedūras sākšanas ierobežot to līgumu skaitu, ko piešķir vienam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam." 5. Iekļauj šādu 5.a pantu: "5.a pants Ritošais sastāvs 1. Dalībvalstis saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu efektīvu un nediskriminējošu pieeju sabiedriskiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem piemērotam ritošajam sastāvam operatoriem, kas vēlas sniegt sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumus, izmantojot dzelzceļu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu. 2. Ja attiecīgajā tirgū nav ritošā sastāva nomas uzņēmumu, kas visiem sabiedrisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu uzņēmējiem nodrošina tāda ritošā sastāva nomu, kā minēts 1. punktā, saskaņā ar nediskriminējošiem un komerciāli dzīvotspējīgiem nosacījumiem, tad dalībvalstis nodrošina, ka ritošā sastāva atlikušās vērtības risku uzņemas kompetentā iestāde saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem, ja operatori, kas paredzējuši un spēj piedalīties konkursos par LV 13 LV

14 sabiedrisko pakalpojumu līgumiem, to pieprasa, lai varētu piedalīties konkursa procedūrās. Kompetentā iestāde var izpildīt prasību, kas izklāstīta pirmajā daļā, vienā no šādiem veidiem: (c) pati iegādājoties ritošo sastāvu, ko izmanto, lai izpildītu sabiedrisko pakalpojumu līgumu, ar nolūku to padarīt pieejamu izraudzītajam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam par tirgus cenu vai kā daļu no sabiedrisko pakalpojumu līguma saskaņā ar 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 6. pantu un, ja vajadzīgs, pielikumu; sniedzot garantijas sabiedrisko pakalpojumu līguma izpildei izmantojamā ritošā sastāva finansēšanai par tirgus cenu vai kā daļu no sabiedrisko pakalpojumu līguma saskaņā ar 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 6. pantu un, ja vajadzīgs, pielikumu. Šāda garantija var attiekties uz atlikušās vērtības risku, vienlaikus attiecīgā gadījumā ievērojot atbilstīgos valsts atbalsta noteikumus; publisko pakalpojumu līgumā apņemoties pārņemt ritošo sastāvu pēc līguma beigām par tirgus cenu. Gadījumos, kas minēti b) un c) apakšpunktā, pēc tam, kad ir izbeidzies sabiedrisko pakalpojumu līgums, kompetentajai iestādei ir tiesības prasīt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nodot ritošo sastāvu jaunajam uzņēmējam, kam piešķir līgumu. Kompetentā iestāde var likt jaunajam sabiedriskā transporta operatoram pārņemt ritošo sastāvu. Līdzekļu pārskaitījums tiek veikts pēc tirgus kursa. 3. Ja ritošo sastāvu nodod jaunajam sabiedriskā transporta operatoram, kompetentā iestāde konkursa procedūras dokumentos dara pieejamu sīku informāciju par ritošā sastāva uzturēšanas izmaksām un tā fizisko stāvokli. 4. Līdz [18 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija pieņem pasākumus, ar ko detalizēti nosaka procedūru, kas jāievēro, piemērojot šā panta 2. un 3. punktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 9.a panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru." 6. Regulas 6. panta 1. punktu aizstāj ar šādu: "1. Visas kompensācijas, kas ir saistītas ar kādiem vispārējiem noteikumiem vai sabiedrisko pakalpojumu līgumu, atbilst 4. panta noteikumiem, neatkarīgi no tā, kā līgums piešķirts. Visas kompensācijas, neatkarīgi no to rakstura, kuras ir saistītas ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu, kas nav piešķirtas saskaņā ar 5. panta 3. punktu, vai ar kādiem vispārējiem noteikumiem, atbilst arī pielikumā ietvertajiem noteikumiem." 7. Regulas 7. pantu groza šādi: panta 1. punktu aizstāj ar šādu: "1. Katra kompetentā iestāde reizi gadā publicē apvienotu ziņojumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām, par kurām tā ir atbildīga, sabiedrisko pakalpojumu līgumu sākuma datumiem un ilgumu, izraudzītajiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kā arī kompensāciju maksājumiem un ekskluzīvām tiesībām, kas minētajiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem piešķirtas kā atlīdzība. Šis ziņojums nošķir autobusu transportu un dzelzceļa transportu. Tas ļauj LV 14 LV

15 pārraudzīt un novērtēt sabiedriskā transporta tīkla darbību, kvalitāti un finansējumu un attiecīgos gadījumos ietver informāciju par jebkuru piešķirto ekskluzīvo tiesību veidu un apjomu. Dalībvalstis atvieglo centralizētu piekļuvi šiem ziņojumiem, izmantojot, piemēram, kopēju tīmekļa vietni." panta 2. punktā pievieno šādu apakšpunktu: "d) sabiedrisko pakalpojumu līguma paredzēto sākuma datumu un ilgumu." 8. Regulas 8. pantu groza šādi: panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu: "2. Neskarot 3. punktu, sabiedrisko pakalpojumu līgumu piešķiršana pārvadājumiem pa dzelzceļu, izņemot pārvadājumus pa citu tipu sliežu ceļiem, piemēram, metro vai tramvajus, no gada 3. decembra atbilst 5. panta 3. punktam. Visiem sabiedrisko pakalpojumu līgumiem, kas attiecas uz pārvadājumiem pa citu tipu sliežu ceļiem un autoceļiem, jābūt piešķirtiem saskaņā ar 5. panta 3. punktu vēlākais līdz gada 3. decembrim. Pārejas perioda laikā līdz gada 3. decembrim dalībvalstis veic pasākumus, lai pakāpeniski izpildītu 5. panta 3. punkta prasības nolūkā novērst nopietnas strukturālas problēmas, jo īpaši attiecībā uz transporta jaudu." iekļauj šādu 2.a punktu: "2.a. Sabiedrisko pakalpojumu līgumus par sabiedriskajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem, kas ir tieši piešķirti no gada 1. janvāra līdz gada 2. decembrim, var turpināt līdz to beigu termiņam. Tomēr tos nekādā veidā nevar turpināt pēc gada 31. decembra." (c) panta 3. punkta otrās daļas pēdējo teikumu aizstāj ar šādu: "Līgumi, kas minēti d) apakšpunktā, var palikt spēkā līdz to darbības termiņa beigām, ja vien tie ir termiņa līgumi un ja to termiņi ir salīdzināmi ar 4. pantā paredzētajiem termiņiem." 9. Iekļauj šādu 9.a pantu: "9.a pants Komitejas procedūra 1. Komisijai palīdz vienotas Eiropas dzelzceļa telpas komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes gada 21. novembra Direktīvas 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (pārstrādāta redakcija) 13, 62. pantu. Šī komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. 2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/ pantu." 2. pants Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 13 OV L 343/32, LV 15 LV

16 Briselē, Eiropas Parlamenta vārdā Padomes vārdā priekšsēdētājs priekšsēdētājs LV 16 LV

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.11.2011 SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentam Priekšlikums Regulai, ar ko groza Regulu

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.12.2014 C(2014) 10137 final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija Adresāts: Valdis Lokenbahs priekšsēdētājs Fakss: +371

Sīkāk

TA

TA 9.3.2018. A8-0315/ 001-094 GROZĪJUMI 001-094 iesniegusi Transporta un tūrisma komiteja Ziņojums Lucy Anderson Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi A8-0315/2017 (COM(2016)0285 C8-0195/2016 2016/0149(COD))

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob 18.7.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

Microsoft Word - lv-COM674.doc

Microsoft Word - lv-COM674.doc EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 10.11.2006 KOM(2006)674 galīgais redakcija KOMISIJAS ZIŅOJUMS Gada ziņojums par pirmspievienošanās struktūrpolitikas instrumentu (ISPA) 2005 SEK(2006)1430 LV LV SATURS

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

untitled

untitled ISSN 1830-5008 LV PADOMES ĢENERĀLSEKRETARIĀTS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments ATSAUCES TEKSTI 2009. GADA DECEMBRIS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments 2009. GADA DECEMBRIS Paziņojums Par

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Snieguma ietvara mehānisms un snieguma rezerve Regulas Nr. 1303/2013 nosacījumi Katram prioritārajam virzienam nepieciešams veidot snieguma ietvaru, kurā iekļaujami iznākuma un finanšu rādītāji. Regula

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E EIROPAS KOMISIJA Briselē, 14.2.2017. COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (LCI)

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: 2019. gada 20. jūnijs Saņēmējs: K-jas dok. Nr.: Temats: ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku 24.3.2012. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 86/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota C 355/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 29.12.2010. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas

Sīkāk

Overskrift

Overskrift PRIMES [3] ZPI process praksē Piedāvā Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Pārskats 1) Iepirkuma process 2) Konkursa kritēriji 3) Pārbaude/pierādīšanas līdzekļi (atbilstības

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2017. gada 4. novembris Saturs IV Paziņojumi EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI

Sīkāk

Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis

Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis 2016. gada 27. aprīlis 2016. gada 27. aprīlis Pamatinformācija / sarunu konteksts Eiropas Savienībai un Amerikas Savienotajām

Sīkāk

LV LV LV

LV LV LV LV LV LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 16.8.2010 COM(2010) 433 galīgā redakcija 2010/0232 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA, ar ko groza Direktīvas 98/78/EK, 2002/87/EK un 2006/48/EK

Sīkāk

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

COM(2018)324/F1 - LV

COM(2018)324/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 2.5.2018. COM(2018) 324 final 2018/0136 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vārdā

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

DPP

DPP IEVADS Darbības programma Infrastruktūra un pakalpojumi 2.prioritāte Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 2.2. pasākums IKT infrastruktūra un pakalpojumi Pašreizējā sabiedrības attīstības

Sīkāk

SANCO/11120/2012-EN

SANCO/11120/2012-EN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 26. septembrī (27.09) (OR. en) 14269/12 DENLEG 93 AGRI 626 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 18. septembris Saņēmējs: Padomes

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt 6.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 141/3 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā 2014. gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: Dins Merirands

Sīkāk

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 20.4.2016 A8-0131/2 Grozījums Nr. 2 Roberto Gualtieri Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā Ziņojums Cora van Nieuwenhuizen Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos COM(2013)0641

Sīkāk

COM(2016)551/F1 - LV

COM(2016)551/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 24.8.2016. COM(2016) 551 final 2016/0264 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido vienotu sistēmu tādai Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām,

Sīkāk

Commission Regulation (EC) No 448/2004

Commission Regulation (EC) No 448/2004 Šis teksts ir Eiropas Kopienu normatīvā akta tulkojums latviešu valodā, kas veikts Tulkošanas un terminoloģijas centrā. Tulkojums nerada nekādas tiesības un neuzliek nekādas saistības. Juridiski saistoši

Sīkāk

Latvijas Pilsoniska alianse

Latvijas Pilsoniska alianse Interešu aizstāvība lēmumu pieņemšanas procesā Rasma Pīpiķe, direktore Latvijas Pilsoniskā alianse Inta Šimanska, politikas koordinatore Latvijas Pilsoniskā alianse Apmācību saturs Sabiedrību veido dažādas

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 13.8.2008. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS NR. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Eiropas Parlaments 2014 2019 Sesijas dokuments A8-0077/2017 28.3.2017 ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Dainis Ozoliņš Eksperts Akadēmiskās informācijas centrs Reglamentētā profesija Reglamentētā profesija Latvijas Republikā reglamentēta profesionālā darbība vai reglamentētu

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pam

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pam EIROPAS KOMISIJA Briselē, 3.7.2012. COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

Sīkāk