Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor"

Transkripts

1 Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel , e-pasts: Dzelzceļa infrastruktūras pārskats /vilcienu kustības grafika periodam, kurš sāksies 2016.gada 29.maijā un beigsies 2017.gada 27.maijā/ Apstiprināts ar SIA PortRail valdes lēmumu Nr. 5/ gada 15.jūnijā

2 SATURS 1. Vispārīgā informācija Dzelzceļa infrastruktūras sastāvs Tīkla pārskata izstrādes pamatojums un mērķis Tīkla pārskata struktūra Atruna Dzelzceļa infrastruktūras pieejamības prasības Pārvadātājam noteiktās Dzelzceļa infrastruktūras pieejamības prasības Valsts noteiktās Dzelzceļa infrastruktūras pieejamības prasības pārvadātājam Pārvaldītāja noteiktās Dzelzceļa infrastruktūras pieejamības prasības pārvadātājam Manevru darbu veicējam noteiktās Dzelzceļa infrastruktūras pieejamības prasības Dzelzceļa infrastruktūras apraksts Dzelzceļa infrastruktūras tehniskais raksturojums Dzelzceļa infrastruktūras tīkla shēma Dzelzceļa iecirkņu caurlaides spēja Kustības intensitātes nosacījumi Tehniskās ekspluatācijas nosacījumi un ierobežojumi Dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadale Dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales kārtība Pārvaldītāja rīcība Dzelzceļa infrastruktūras pārslodzes gadījumā Pārvadājumu veikšanas iesnieguma saturs un izskatīšanas kārtība Rīcība pēc jaudas sadales Pārvadātājiem sniedzamie pakalpojumi Dzelzceļa infrastruktūras izmantošana pārvadājumiem Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas papildpakalpojumi Maksājumi Maksā par Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem iekļauto pakalpojumu apjoms Maksājumu par Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem noteikšanas principi Norēķinu kārtība Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksa Dzelzceļa infrastruktūras pārslodzes gadījuma Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksas atlaides pielikums Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistrācijas apliecība Nr pielikums Vilcienu garumu un svaru normas pielikums Dzelzceļa infrastruktūras tīkla shēma pielikums Dzelzceļa infrastruktūras caurlaides spēja pielikums Jaudas pieprasījuma iesnieguma paraugs

3 1. Vispārīgā informācija Dzelzceļa infrastruktūras sastāvs. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail, vienotais reģistrācijas numurs , (turpmāk Pārvaldītājs) ir dzelzceļa infrastruktūras, kuras sastāvā ietilpst sliežu ceļi Nr. 301, 302, 303, 101a un pārmiju pārvedas Nr. 34, 32, 302, 303, 101, 101a (turpmāk Dzelzceļa infrastruktūra) pārvaldītājs, kas Latvijas Dzelzceļa administrācijā ir reģistrēta kā privātās lietošanas Dzelzceļa infrastruktūra (sk. 1.pielikums Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistrācijas apliecība Nr. 1924). Dzelzceļa infrastruktūras īpašnieks ir AS Rīgas 1. Saldētava vienotas reģistrācijas numurs Dzelzceļa infrastruktūra atrodas Rīgas Krasta stacijas rajonā Tīkla pārskata izstrādes pamatojums un mērķis. Latvijas Republikas Dzelzceļa likuma 5.panta 3.daļa nosaka: ja privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru izmanto piekļūšanai citiem īpašniekiem piederošai dzelzceļa infrastruktūrai, tā lietošanas un slēgšanas nosacījumu ziņā pielīdzināma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai. Ņemot vērā to, ka Rīgas Brīvostas pārvaldes īpašumā/valdījumā esošajā dzelzceļa infrastruktūrā, kas atrodas Kundziņsalā, varētu tikt atvērta stacija kravu operācijām, un līdz ar to Dzelzceļa infrastruktūra varētu tikt izmantota arī kravu pārvadājumiem, pamatojoties uz LR Dzelzceļa likumu un MK noteikumiem Nr. 461 Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārskata (tīkla pārskata) saturu un publicēšanas kartību (turpmāk - MK noteikumi Nr.461), Pārvaldītājs ir sagatavojis Dzelzceļa infrastruktūras pārskatu par plānotajiem pakalpojumiem vilcienu kustības grafika periodam, kurš sāksies 2016.gada 29.maijā un beigsies 2017.gada 27.maijā (turpmāk Tīkla pārskats), lai sniegtu detalizētu informāciju tiem interesentiem, kas vēlas izmantot Pārvaldītāja pārvaldījumā esošo Dzelzceļa infrastruktūru, un saskaņā ar MK noteikumu Nr pantā noteikto dotu iespēju pārvadātājiem sagatavot jaudas pieprasījumu attiecīgajam periodam Tīkla pārskata struktūra. Tīkla pārskata galvenās nodaļas: 1.nodaļa. Vispārīgā informācija. 2.nodaļa. Dzelzceļa infrastruktūras pieejamības prasības. 3.nodaļa. Dzelzceļa infrastruktūras apraksts. 4.nodaļa. Dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadale. 5.nodaļa. Pārvadātājiem sniedzamie pakalpojumi. 6.nodaļa. Maksājumi Atruna. Tīkla pārskats ir sagatavots, ņemot vērā tiesību aktus, kas bija spēkā uz tā apstiprināšanas dienu, t.i gada 15.jūniju, un ir piemērojami privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai, kas saskaņā ar LR Dzelzceļa likuma 5.panta 3.daļu ir pielīdzināta publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusam, un ir publicēts Pārvaldītāja mājaslapā Ja pēc Tīkla pārskata apstiprināšanas tiks izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas regulē jautājumus, kuri aprakstīti Tīkla pārskatā, piemērojama attiecīgā spēkā esošā normatīvā akta redakcija. Tīkla pārskats šādā gadījumā saprātīgā termiņā tiek grozīts un aktuālā Tīkla pārskata redakcija tiek publicēta Pārvaldītāja mājaslapā. Pārvaldītājam nav pienākuma īpašā veidā informēt katru Dzelzceļa infrastruktūras izmantotāju par Tīkla pārskata izmaiņām, jo ikviens interesents ar tām var iepazīties Pārvadātāja mājaslapā 3

4 Tīkla pārskatam daļā, kas satur normatīvajos aktos ietvertā regulējuma kopsavilkumu, ir informatīvs raksturs. Dzelzceļa infrastruktūras izmantotājiem ir pienākums iepazīties ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un sekot līdzi to aktuālajām redakcijām. Normatīvie akti tiek piemēroti attiecīgajā brīdī spēkā esošajā redakcijā. Pārvaldītājs nav atbildīgs par sekām, kas radušās drukas kļūdu vai nepareizas Tīkla pārskata teksta izpratnes dēļ. Nodaļu nosaukumi Tīkla pārskatā ir paredzēti Tīkla pārskata labākai pārskatāmībai un nav izmantojami Tīkla pārskata noteikumu tulkošanai. 4

5 2. Dzelzceļa infrastruktūras pieejamības prasības. Ja Rīgas Brīvostas pārvaldes īpašumā/valdījumā esošajā dzelzceļa infrastruktūrā, kas atrodas Kundziņsalā, tiks atvērta stacija kravu operācijām, Dzelzceļa infrastruktūra var tikt izmantota gan kravu pārvadājumu veikšanai, gan manevru darbu 1 veikšanai. Ņemot vērā minēto, Dzelzceļa infrastruktūru var izmantot gan pārvadātāji, gan arī komersanti, kas MK noteikumu Nr.57 Noteikumi par drošības apliecības izsniegšanas, darbības apturēšanas un anulēšanas kritērijiem un kārtību (turpmāk MK noteikumi Nr.57) noteiktajā kārtībā ir saņēmuši drošības apliecību, kas piešķir tiesības komersantam veikt manevru darbus pa Dzelzceļa infrastruktūru Pārvadātājam noteiktās Dzelzceļa infrastruktūras pieejamības prasības Valsts noteiktās Dzelzceļa infrastruktūras pieejamības prasības pārvadātājam. Saskaņā ar LR Dzelzceļa likuma 1. panta 14. daļu pārvadātājs ir komercsabiedrība, kas saņēmusi pārvadātāja licenci dzelzceļa (pasažieru vai kravu) pārvadājumu veikšanai starp stacijām un šim nolūkam nodrošina vilci, vai arī komercsabiedrība, kas saņēmusi pārvadātāja licenci un sniedz tikai vilces pakalpojumus starp stacijām. Lai varētu izmantot publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru pārvadājumu veikšanai, komercsabiedrībai: 1) jāsaņem pārvadātāja licence; Pārvadātāja licenci (speciālu atļauju dzelzceļa pārvadājumu veikšanai) tiesīgas saņemt komercsabiedrības, kuras var nodrošināt dzelzceļa pārvadājumu veikšanai nepieciešamos pamatnosacījumus, kā arī attiecīgo dzelzceļa speciālistu līdzdalību. Pārvadātāja licence apliecina pārvadātāja tiesības nodarboties ar tajā norādīto komercdarbības veidu, bet nedot tiesības piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, pārvadātāja licenci kravu pārvadājumiem izsniedz Valsts dzelzceļa administrācija, bet dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. 2) jāsaņem drošības sertifikāts; Lai iegūtu tiesības piekļūt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai un garantētu drošu pakalpojumu sniegšanu attiecīgajos infrastruktūras posmos, pārvadātājam, pirms pārvadājumu uzsākšanas, jāsaņem drošības sertifikāts, kas sastāv no A un B daļas. Drošības sertifikāta A daļu Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija vai Eiropas Savienības dalībvalsts attiecīgā iestāde izsniedz pārvadātājam, kas ir izveidojis un uztur drošības pārvaldījuma sistēmu. Drošības sertifikāta B daļu Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izsniedz pārvadātājam, kas atbilst Latvijā noteiktajām prasībām tehniskās ekspluatācijas jomā un drošības prasībām attiecībā uz personālu, ritošo sastāvu un komercsabiedrības iekšējo struktūru un kam ir spēkā esoša drošības sertifikāta A daļa. 3) jānodrošina dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu ievērošana un jāgarantē satiksmes drošība; Komercsabiedrībām, kā arī citām dzelzceļa darbībā iesaistītajām juridiskajām un fiziskajām personām ir jānodrošina Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu ievērošana un jāgarantē satiksmes drošība. Lai garantētu dzelzceļa drošu ekspluatāciju un satiksmes drošību, visiem dzelzceļa darbībā iesaistītajiem dzelzceļa speciālistiem nepieciešamas pietiekami plašas un dziļas zināšanas par darba veikšanai atbilstošu darba organizāciju un Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumiem. 1 Ar manevru darbiem Tīkla pārskata ietvaros tiek apzīmēta ritošā sastāva pārvietošana ar vilces līdzekļiem, lai pārvietotu ritošo sastāvu uz iekraušanas vai izkraušanas vietām. 5

6 Ritošā sastāva īpašnieks vai lietotājs atbilstoši Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumiem nodrošina ritošā sastāva uzturēšanu un ekspluatāciju tā, lai tas neapdraudētu cilvēku dzīvību, veselību un dzelzceļa satiksmes drošību un vidi. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā drīkst ekspluatēt tikai tādu ritošo sastāvu, kas ir reģistrēts Valsts ritošā sastāva reģistrā. 4) jāsaņem pārvadājumu veikšanai nepieciešamā dzelzceļa infrastruktūras jauda; Dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales un jaudas pieprasījumu iesniegšanas kārtība, kā arī citi jautājumi, kas saistīti ar jaudas sadalīšanu aprakstīti Tīkla pārskata 4.nodaļā. 5) jānoslēdz līgums ar infrastruktūras pārvaldītāju par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu. Komercsabiedrībām, kuras ir saņēmušas pārvadātāja licenci, drošības sertifikātu un pārvadājumu veikšanai nepieciešamo Dzelzceļa infrastruktūras jaudu, lai uzsāktu dzelzceļa pārvadājumus pa Dzelzceļa infrastruktūru, jānoslēdz ar Pārvaldītāju līgums par Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu. Līgumā par Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu tiek noteiktas līdzēju saistības Pārvaldītāja noteiktās Dzelzceļa infrastruktūras pieejamības prasības pārvadātājam. Ņemot vērā to, ka Pārvaldītājam pārvaldīšanā nodotā Dzelzceļa infrastruktūra saskaņā ar LR Dzelzceļa likuma 5.panta 3.daļu lietošanas un slēgšanas nosacījumu ziņā ir pielīdzināma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai, pārvadātājiem lietojot Dzelzceļa infrastruktūru: 1) ir jāievēro dzelzceļa infrastruktūras pieejamības prasības, kuras normatīvajos aktos noteiktas pārvadātājam lietojot publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru; 2) ir jāievēro Tīkla pārskatā noteiktās pieejamības prasības; 3) Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas brīdī ir jābūt spēkā pārvadātāja licencei un drošības sertifikātam, kā arī līgumam, kas noslēgts ar Pārvaldītāju par Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu Manevru darbu veicējiem noteiktās Dzelzceļa infrastruktūras pieejamības prasības. Saskaņā ar LR Dzelzceļa likumu un MK noteikumiem Nr.57, manevru darbus pa Dzelzceļa infrastruktūru ir tiesīgi veikt (turpmāk Manevru darbu veicēji): 1) pārvadātāji, kas saņēmuši drošības sertifikāta A un B daļu un kuriem attiecīgie tehnoloģiskie procesi ir apliecināti drošības sertifikāta A un B daļas dokumentos; 2) komersanti, kas MK noteikumu Nr.57 noteiktajā kārtībā ir saņēmuši MK noteikumu Nr.57 6.punktā noteikto drošības apliecību; 3) komersanti, kas MK noteikumu Nr.57 noteiktajā kārtībā ir saņēmuši MK noteikumu Nr.57 8.punktā noteikto drošības apliecību. Lai varētu izmantot Dzelzceļa infrastruktūru manevru darbu veikšanai: 1) Manevru darbu veicējam Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas brīdī ir jābūt spēkā drošības sertifikātam vai drošības apliecībai, kas apliecina Manevru darba veicēja tiesības veikt attiecīgos manevru darbus, kā arī līgumam, kas dot tiesības izmantot Dzelzceļa infrastruktūru Manevru darbu veikšanai; 2) Manevru darbu veicējam jānodrošina dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu ievērošana un jāgarantē satiksmes drošība, ja līgums par Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu tiek slēgts ar komersantu, kura uzdevumā Manevru darbu veicējs veiks Manevru darbus, vai komersantu, uz kura pievedceļiem tiek padots ritošais sastāvs kravas izkraušanai, par minēto prasību izpildi no Manevru darbu veicēja puses ir atbildīgs attiecīgais komersants, kurš ir noslēdzis līgumu par Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu; 3) Manevru darbu veicējam, vai komersantam, kura uzdevumā Manevru darbu veicējs veiks Manevru darbus, vai komersantam, uz kura pievedceļiem tiek padots ritošais sastāvs kravas izkraušanai, jānoslēdz līgums ar Pārvaldītāju par Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu. 6

7 4) Manevru darbu veicējam, vai komersantam, kura uzdevumā Manevru darbu veicējs veiks Manevru darbus, vai komersantam, uz kura pievedceļiem tiek padots ritošais sastāvs kravas izkraušanai, jāsaņem manevru darbu veikšanai nepieciešamā Dzelzceļa infrastruktūras jauda. 7

8 3. Dzelzceļa infrastruktūras apraksts Dzelzceļa infrastruktūras tehniskais raksturojums. Dzelzceļa infrastruktūras sastāvā ietilpstošo sliežu ceļu platums ir 1520 mm. Gabarīti atbilst Latvijas Valsts standartam LVS 282:2013 Dzelzceļa būvju tuvinājuma un ritošā sastāva gabarīti. Dzelzceļa infrastruktūras tīklā pieļaujamā ass slodze ir 23,5 t. Dzelzceļa infrastruktūras sliežu ceļu maksimālais slīpums ir 9,6 mm/m (sliežu ceļš Nr. 302). Saskaņā ar Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumiem un Pārvaldītāja izstrādātajām instrukcijām, vilcienu un cita ritošā sastāva kustības pieļaujamais ātrums kravu vilcieniem, pašgājēju tipa ceļa mašīnām un citam ritošajam sastāvam pa Dzelzceļa infrastruktūras sliežu ceļiem ir 15 km/h. Šķērsojot Dzelzceļa infrastruktūras pārbrauktuves un vārtus pieļaujamais ātrums ir 10 km/h. Ātruma ierobežojumi var tikt grozīti. Aktuālā informācija par ātrumu ierobežojumiem tiek publicēta Pārvaldītāja interneta mājas lapā Vilcienu sastāva garuma un svara normas, kas var izmantot Dzelzceļa infrastruktūru, ir norādītas 2.pielikumā. 2.pielikumā norādītās vilcienu sastāva garuma un svaru normas attiecas arī uz citu ritošo sastāvu, kas izmanto Dzelzceļa infrastruktūru. Dzelzceļa infrastruktūrā nav izvietots tehniskais aprīkojums ar signalizācijas un bloķēšanas sakaru sistēmām, kā arī nav staciju, vagonu tehniskās apkopes punktu, drošības posteņu, vilcienu un cita ritošā sastāva kontroliekārtu. Dzelzceļa infrastruktūras sastāvā neietilpst valsts robežkontroles un muitas kontroles stacijas, un nav robežšķērsošanas vietas Dzelzceļa infrastruktūras tīkla shēma. Pārvaldītājs var piedāvāt izmantošanai zemāk norādīto platsliežu dzelzceļa iecirkni: Dzelzceļa infrastruktūras Valsts reģistrācijas indekss Dzelzceļa infrastruktūras iecirkņa nosaukums 566 AS Rīgas 1. Saldētava pievedceļi, stacija Čiekurkalns Dzelzceļa līnijas nosaukums Starpposms starp ceļa posteni 3.km (LDZ) un Kundziņsalas parku (RBP) Dzelzceļa infrastruktūras tīkla shēma norādīta 3.pielikumā Dzelzceļa iecirkņu caurlaides spēja. Dzelzceļa infrastruktūras iecirkņa AS Rīgas 1. Saldētava pievedceļi, stacija Čiekurkalns caurlaides spēja norādīta 4.pielikumā Kustības intensitātes nosacījumi. Kustības intensitātes galvenais nosacījums, lai vilcienu un cita ritošā sastāva kustība diennakts laikā tiktu organizēta vienmērīgi. 8

9 3.5. Tehniskās ekspluatācijas nosacījumi un ierobežojumi. Dzelzceļa infrastruktūras tehniskās ekspluatācijas nosacījumi un ierobežojumi ir norādīti Tīkla pārskatā un Pārvaldītāja apstiprinātajā instrukcijā, kas nosaka Dzelzceļa infrastruktūras pievedceļu apkalpošanas un kustības organizēšanas kārtību. Papildus minētajam, pārvadātājiem un manevru darbu veicējiem ir jāievēro līgumos par Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktie dzelzceļa infrastruktūras tehniskās ekspluatācijas nosacījumi un ierobežojumi. 9

10 4. Dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadale Dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales kārtība. Dzelzceļa infrastruktūras jaudu Pārvaldītājs sadala starp pārvadātājiem un manevru darbu veicējiem, ievērojot LR Dzelzceļa likuma 5.panta 1.daļas pirmajā punktā noteikto vienlīdzības principu, kā arī LR Dzelzceļa likuma un MK noteikumos Nr.539 Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali (turpmāk MK noteikumi Nr.539) noteikto jaudas sadales kārtību, ciktāl to ir iespējams piemērot, jaudas sadales kārtībai attiecībā uz Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem un manevru darbiem ņemot vērā Dzelzceļa infrastruktūras īpatnības. Ņemot vērā faktisko situāciju, Dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales brīdī, Pārvaldītājs nepieciešamības gadījumā var izstrādāt papildus noteikumus Dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales kārtībai, lai nodrošinātu LR Dzelzceļa likuma 5.panta 1.daļas pirmajā punktā noteikto vienlīdzības principu Pārvaldītāja rīcība Dzelzceļa infrastruktūras pārslodzes gadījumā. Ja Dzelzceļa infrastruktūra ir pārslogota, Pārvaldītājs rīkojas ņemot vērā MK noteikumos Nr. 539 noteikto kārtību, ciktāl to ir iespējams piemērot konkrētajai Dzelzceļa infrastruktūrai, nepieciešamības gadījumā izstrādājot papildus kārtību, lai nodrošinātu LR Dzelzceļa likuma 5.panta 1.daļas pirmajā punktā noteikto vienlīdzības principu Pārvadājumu veikšanas iesnieguma saturs un izskatīšanas kārtība. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.539, pārvadātājiem, jaudas pieprasījuma iesniegumā jānorāda šāda informācija: 1) iecirkņa nosaukumu atbilstoši Publiskās infrastruktūras reģistrā noteiktajai kārtībai. Pārvadātājiem, kuriem viena iecirkņa robežās mainās vilcienu skaits, pieteikumā šis iecirknis jāsadala posmos pa iecirkņa stacijām, kurās mainās vilcienu skaits; 2) vilcienu skaitu vidēji diennaktī; 3) vilcienu kustības nosacījumus sezonai, mēnešiem vai nedēļas dienām, kā arī jāpievieno vēlamā vilcienu kustības saraksta laiku starp iecirkņa galastacijām/galapunktiem, ja pārvadātājam tas ir būtiski. Norāda arī precīzu pieturpunktu katram vilcienam; 4) vilces līdzekļa sērijas; 5) vilciena svaru, ko var pavilkt attiecīgais vilces līdzeklis. Lai noteiktu garumu, pasažieru vilcieniem norāda vagonu skaitu; 6) vilces līdzekļa faktiski iespējamo kustības ātrumu iecirknī (ievērojot visus ierobežojumus); 7) pamatdepo un iecirknī esošo vilces līdzekļu apgrozības punktu; 8) to operāciju ilgumu, kuras nepieciešamas, lai vilces līdzekli sagatavotu kustībai, kā arī jāpievieno laika atšifrējumu pa operāciju veidiem; 9) iecirknī esošos vagonu tehniskās apskates punktus (VTAP); 10)īpašus pārvadātāja nosacījumus, kas ietekmē kustības laiku un apstākļus (ja tādi ir), pievienojot sīkāku skaidrojumu. Jaudas pieprasījuma iesnieguma paraugs ir pievienots Tīkla pārskatam kā 5. pielikums. Saskaņā ar MK noteikumu Nr punktu, pārvadātājiem jaudas pieprasījuma iesniegumiem jāpievieno: 1) citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegtu dzelzceļa pārvadātāja licences kopiju, ja dzelzceļa pārvadātāja licence nav izsniegta Latvijā; 2) iepriekšējā gada jaudas pieprasījuma iesnieguma izpildes analīzi atbilstoši tajā norādītajiem datiem; 10

11 3) informāciju par infrastruktūras izmantošanas maksājumiem iepriekšējā jaudas piešķiršanas periodā un garantijas, ja līdzšinējās saistības par infrastruktūras izmantošanu nav izpildītas; 4)informāciju par Valsts dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumu, ja pārvadātājs vēlas priekšrocības saskaņā ar MK noteikumu Nr punkta nosacījumiem. Ja jaudas pieprasījuma iesniegumā nepieciešami labojumi vai papildinājumi, Pārvaldītājs par to rakstiski paziņo pārvadātājam. Pēc paziņojuma saņemšanas pārvadātājs jaudas pieprasījuma iesniegumā veic nepieciešamos labojumus vai papildinājumus un septiņu darbdienu laikā iesniedz tos Pārvaldītājam. Pārvadātāji jaudas pieprasījuma iesniegumam pievieno jaudas pieprasījuma pamatojumu. Ja pārvadātājam nav drošības sertifikāta darbībai pieprasītajos infrastruktūras iecirkņos, tas var pretendēt tikai uz nesadalīto jaudas daļu Rīcība pēc jaudas sadales. Pēc jaudas sadales pārvadātājam tiek piešķirtas tiesības izmantot Dzelzceļa infrastruktūru pārvadājumiem, noslēdzot līgumu ar Pārvaldītāju par Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu. 11

12 5. Pārvadātājiem sniedzamie pakalpojumi Dzelzceļa infrastruktūras izmantošana pārvadājumiem. Pakalpojumi, kas iekļauti maksā par Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem ietver: 1) Dzelzceļa infrastruktūras jaudas pieprasījumu pārvadājumiem iesniegumu izskatīšana; 2) tiesības izmantot piešķirto Dzelzceļa infrastruktūras jaudu pārvadājumiem; 3) Dzelzceļa infrastruktūras ekspluatācijā esošo pārmiju un sliežu ceļu lietošana pārvadājumiem; 4) vilcienu kustības vadību, kas ietver vilcienu kustības organizēšanu un koordināciju Dzelzceļa infrastruktūras robežās; 5) nodrošināšanu ar informāciju, kas ir nepieciešama, lai ieviestu vai sniegtu pakalpojumus, kam iedalīta Dzelzceļa infrastruktūras jauda Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas papildpakalpojumi. Papildpakalpojumi, kas nav iekļauti Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksā par pārvadājumiem, un var tikt sniegti pārvadātājiem, kā arī citiem Dzelzceļa infrastruktūras izmantotājiem par atsevišķu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem: 1) Dzelzceļa infrastruktūras jaudas pieprasījumu manevru darbiem iesniegumu izskatīšana; 2) tiesības izmantot piešķirto Dzelzceļa infrastruktūras jaudu manevru darbiem; 3) Dzelzceļa infrastruktūras ekspluatācijā esošo pārmiju un sliežu ceļu lietošana manevru darbiem; 4) ritošā sastāva, kas veic manevru darbus kustības vadību, kas ietver ritošā sastāva kustības organizēšanu un koordināciju; 5) nodrošināšanu ar informāciju, kas ir nepieciešama, lai ieviestu vai sniegtu pakalpojumus, kam iedalīta Dzelzceļa infrastruktūras jauda. 12

13 6. Maksājumi Maksā par Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem iekļauto pakalpojumu apjoms. Maksā par Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem tiek ietverti pakalpojumi, kas uzskaitīti Tīkla pārskata 5.1. punktā Maksājumu par Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem noteikšanas principi. Maksa par Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem tiek aprēķināta balstoties uz Pārvaldītāja kopējām izmaksām, kuras nepieciešamas, lai Pārvaldītājs varētu nodrošināt Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu Tīkla pārskata 5.1.punktā norādītajiem pakalpojumiem. Maksa par Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem tiek aprēķināta saskaņā ar Pārvaldītāja izstrādātajiem noteikumiem, kuros ir ietverti LR Dzelzceļa likumā un Metodikā maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem (turpmāk Metodika), kas apstiprināta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/21, noteiktie principi maksas aprēķināšanai par Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem, ciktāl tie ir piemērojami konkrētajai Dzelzceļa infrastruktūrai Norēķinu kārtība. Pārvaldītājs un pārvadātāji savstarpējos norēķinus par Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem veic līgumā par Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu noteiktajā kārtībā, kas ir noteikta vadoties pēc spēkā esošo normatīvo aktu prasībām Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksa Dzelzceļa infrastruktūras pārslodzes gadījumā. Ja Dzelzceļa infrastruktūra ir pārslogota, t.i. ritošā sastāva caurlaišanas jauda tajā tiek izmantota vismaz 75 procentu apmērā (sk. LR Dzelzceļa likuma 27.panta 11.daļa) Pārvaldītājs ievērojot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un regulējumu, var paaugstināt maksu par pārslogotas Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksas atlaides. Pārvaldītājs nosaka, ka Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksas atlaides var tikt piemērotas vilcieniem un citam ritošam sastāvam, kas nepiedalās dzelzceļa kravu pārvadājumos pa Dzelzceļa infrastruktūru vai manevru darbu veikšanā pa Dzelzceļa infrastruktūru, bet ir saistīti ar avārijas seku novēršanu vai likvidēšanu, Dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanu vai remonta darbu veikšanu. 13

14 SIA PortRail Dzelzceļa infrastruktūras pārskata 1. pielikums Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistrācijas apliecība. 14

15 SIA PortRail Dzelzceļa infrastruktūras pārskata 2. pielikums Vilcienu sastāva garumu un svara normas. 15

16 SIA PortRail Dzelzceļa infrastruktūras pārskata 3. pielikums Dzelzceļa infrastruktūras tīkla shēma 16

17 SIA PortRail Dzelzceļa infrastruktūras pārskata 4. pielikums Dzelzceļa infrastruktūras caurlaides spēja. Nr. p.k Līnijas nosaukums Dzelzceļa iecirkņu kateg. Kravas vilcienu svara norma pēc vilces jaudas Vilces veids Nepārā virz. Pārā virz. Starptautiskie vilcieni g.g. grafika vilcienu skaits pasažieru Iekšzemes vilcieni Piepilsēt as vilcieni Kravas Kopā Plānoto logu ilgums nākošā periodā st. (turp/ atpakaļ) Vilcienu skaits jaunam grafikam Starpposms starp ceļa posteni 3.km (LDZ) un Kundziņsalas parku (RBP) - 2M62/ 2M62U 5400/ / /0 0/0 0/0 0/0 0/0-12/12 17

18 SIA PortRail Dzelzceļa infrastruktūras pārskata 5. pielikums Jaudas pieprasījuma iesnieguma paraugs Nr. p.k. Iecirkņa nosaukums Plānotais vilcienu skaits Braukšanas periodiskums pasažieru satiksmē Vilces līdzekļa veids Vilcienu svars un garums Vilces līdzekļa ātrums Vilces līdzekļa dislokācijas vieta Papildus nepieciešamās sagatavošanās operācijas Vilcienu tehniskās apkalpošanas vietas Īpašie vilcienu caurlaides noteikumi Paskaidrojumi ailē norāda iecirkņa nosaukumu atbilstoši Publiskās infrastruktūras reģistrā noteiktajai kārtībai. Pārvadātājiem, kuriem viena iecirkņa robežās mainās vilcienu skaits, pieteikumā šis iecirknis jāsadala posmos pa iecirkņa stacijām, kurās mainās vilcienu skaits; 2. 3.ailē norāda vilcienu skaitu vidēji diennaktī; 3. 4.ailē norāda vilcienu kustības nosacījumus sezonai, mēnešiem vai nedēļas dienām, kā arī jāpievieno vēlamā vilcienu kustības saraksta laiku starp iecirkņa galastacijām/galapunktiem, ja pārvadātājam tas ir būtiski. Norāda arī precīzu pieturpunktu katram vilcienam; 4. 5.ailē norāda vilces līdzekļa sērijas; 5. 6.ailē norāda vilciena svaru, ko var pavilkt attiecīgais vilces līdzeklis. Lai noteiktu garumu, pasažieru vilcieniem norāda vagonu skaitu; 6. 7.ailē norāda vilces līdzekļa faktiski iespējamo kustības ātrumu iecirknī (ievērojot visus ierobežojumus); 7. 8.ailē norāda pamatdepo un iecirknī esošo vilces līdzekļu apgrozības punktu; 8. 9.ailē norāda to operāciju ilgumu, kuras nepieciešamas, lai vilces līdzekli sagatavotu kustībai, kā arī jāpievieno laika atšifrējumu pa operāciju veidiem; ailē norāda iecirknī esošos vagonu tehniskās apskates punktus (VTAP); ailē norāda īpašus pārvadātāja nosacījumus, kas ietekmē kustības laiku un apstākļus (ja tādi ir), pievienojot sīkāku skaidrojumu. 18

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail Vienotais reģistrācijas numurs Juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail Vienotais reģistrācijas numurs Juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail Vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 Juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_APR_SHEMA_KONSOLIDETA_21_08_2018.docx

Microsoft Word - LRN_APR_SHEMA_KONSOLIDETA_21_08_2018.docx APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" valdes 2017.gada 30.jūnija sēdē, prot.nr.jalp-1.2/31-2017 N O T E I K U M I Rīgā 2017.gada 30.jūnijā Nr.JALP-7.6/01-2017 Maksas aprēķināšanas shēma Izdoti saskaņā

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Dainis Ozoliņš Eksperts Akadēmiskās informācijas centrs Reglamentētā profesija Reglamentētā profesija Latvijas Republikā reglamentēta profesionālā darbība vai reglamentētu

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1302„/„ ( gada novembris) - par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1302„/„ ( gada novembris) - par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā L 356/228 12.12.2014. KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1302/2014 (2014. gada 18. novembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas ritošā sastāva

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Seminārs Droša kuģošana CSDD 2017 CSDD loma kuģošanas drošības jomā Kuģu vadītāju apliecību izsniegšana. CSDD izsniedz divu veidu atpūtas kuģu vadītāju apliecības: atpūtas kuģu vadītāju apliecības; starptautiskās

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.06.2018. Stājas spēkā: 18.07.2018. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 132 (6218), 04.07.2018. OP numurs: 2018/132.13 Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Ref. Ares(2018) /01/2018 Satiksmes ministrija 3 /inisin- о/тпищюп of the Republic of Latvia Gogo a iela 3. Riga, LV-1743, Latvia, phone

Ref. Ares(2018) /01/2018 Satiksmes ministrija 3 /inisin- о/тпищюп of the Republic of Latvia Gogo a iela 3. Riga, LV-1743, Latvia, phone Ref. Ares(2018)97999-08/01/2018 Satiksmes ministrija 3 /inisin- о/тпищюп of the Republic of Latvia Gogo a iela 3. Riga, LV-1743, Latvia, phone +371 67028210. fax +371 67217180. e-mail satiksmes.minislrijaíľsam.gov.lv.

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā 2014. gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: Dins Merirands

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S  v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Guide for the application of TSI Loc&Pas

Guide for the application of TSI Loc&Pas Lokomotīvju un pasažieru ritošā sastāva savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju (LOC un PAS SITS) piemērošanas rokasgrāmata Saskaņā ar pamatpilnvarām (2010. gada 29. aprīļa Lēmums C(2010) 2576,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PILSĒTAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA Satiksmes departamenta direktora p.i. Emīls Jakrins Maģistrālo ielu shēma un trūkstošie posmi Salu tilta kompleksa rekonstrukcija 1.kārta Salu tilta kompleksa

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob 18.7.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA

Sīkāk

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi VISA Electron 1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu) Maksa par kartes izsniegšanu Komplekts "Universālais" VISA Electron 1, Visa Classic Debit kartes gada maksa komplekta "Universālais"

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

IEVADS

IEVADS SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Kūdras izstrādes procesa Kalnasalas (Beržovkas) purvā radītā trokšņa novērtējums Rīga, 2017. gada marts SATURS IEVADS... 3 1. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES...

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk