Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar"

Transkripts

1 Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta gada 14. jūlija noteikumu Nr. 407 Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi 2.5. apakšpunktu un ievērojot noteikumos noteiktās prasības. Vadlīnijas ir izstrādātas ar mērķi sniegt augstskolām/koledžām 1 strukturētu ietvaru pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai. Vadlīnijas nosaka pašnovērtējuma ziņojumā ietveramo informāciju, tās vēlamo struktūru un formu. Vienotu pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīniju ievērošana atvieglos darbu gan augstskolām/ koledžām pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes procesā, gan ekspertiem studiju virziena vērtēšanas procesā. Pašnovērtējuma procesa mērķis Pašnovērtējuma procesa mērķis augstskolā/ koledžā ir iegūt vispusīgu un padziļinātu studiju virziena analīzi, kas izmantojama turpmākai studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pilnveidei. Pašnovērtējuma procesa laikā augstskola/koledža veic analītisku un kritisku savas darbības izvērtējumu studiju virziena ietvaros. Pašnovērtējuma ziņojuma mērķis Pašnovērtējuma ziņojums tiek sagatavots kā analītisks izziņas materiāls, un tas sastāv no vērtēšanas kritēriju un to aspektu raksturojuma un analīzes, kas pamatoti ar konkrētiem piemēriem. Pašnovērtējuma ziņojumā ietvertie kvantitatīvie rādītāji papildina augstskolas/ koledžas veikto kvalitatīvo analīzi. Studiju virziena novērtēšanas komisija (turpmāk - ekspertu grupa) pašnovērtējuma ziņojumu izmanto, lai iegūtu vispusīgu informāciju par augstskolu/ koledžu un tās īstenoto studiju virzienu un novērtētu studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu kvalitāti. Pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanas process Pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai augstskola/ koledža izveido pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes grupu, kurā ir iekļauts augstskolas/ koledžas administrācijas pārstāvis, par studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu īstenošanu atbildīgie augstskolas/koledžas pārstāvji, mācībspēku 2 pārstāvji, vismaz viens studējošo pārstāvis, darba devēju un/vai sociālo partneru pārstāvji. Pašnovērtējuma ziņojumu izstrādā: vadlīnijās noteiktajā secībā, pamatojot izteiktos apgalvojumus un sniedzot atsauces un piemērus; 1 Šajā dokumentā lietotais termins augstskola/ koledža ir attiecināms uz visām Augstskolu likumā minētajām augstākās izglītības un zinātnes institūcijām, kas īsteno akadēmiskās un profesionālās studiju programmas, kā arī nodarbojas ar zinātni, pētniecību un māksliniecisko jaunradi (universitātes, augstskolas, akadēmijas, institūti un koledžas). 2 Šajā dokumentā lietotais termins mācībspēki ir attiecināms uz attiecīgās augstskolas/ koledžas akadēmisko personālu un viesprofesoriem, asociētajiem viesprofesoriem, viesdocentiem, vieslektoriem un viesasistentiem. 1

2 ievērojot valsts valodas literārās un gramatikas normas, juridisko un akadēmisko terminoloģiju; novērtējot iepriekšējā periodā sasniegto; norādot nākotnes plānus, projektus un perspektīvas. Sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumu, augstskola/koledža sniedz informāciju atbilstoši vadlīnijās norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Pie katra vērtēšanas kritērija slīprakstā norādītas vadlīnijas tā raksturošanai, analīzei un novērtēšanai. Augstskola/koledža var iekļaut papildus informāciju, ja augstskolas/koledžas ieskatā tā ir būtiska attiecīgā kritērija pilnvērtīgai novērtēšanai. Šo vadlīniju pielikumiem ar piezīmi PARAUGS ir rekomendējošs raksturs, augstskola/ koledža var iesniegt attiecīgo informāciju augstskolai/ koledžai vēlamā formā. Augstskolai/ koledžai ir pienākums sniegt tikai pārbaudāmas ziņas, un tai jābūt gatavai klātienē ekspertu grupas vizītes laikā demonstrēt apliecinājumus pašnovērtējuma ziņojumā minētajam. Pašnovērtējuma ziņojums ir studiju virziena akreditācijas iesnieguma neatņemama sastāvdaļa. Studiju virziena akreditācijas iesniegums un pašnovērtējuma ziņojums jāiesniedz: papīra formā, pievienojot elektronisko dokumenta versiju datu nesējā, vai elektroniskā formā. Papīra formā iesniegtā dokumenta lapām ir jābūt sanumurētām un dokumentam jābūt iesietam tā, lai lapas nevarētu atdalīt. Elektroniskā formā iesniegtu iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām; valsts valodā ar tulkojumu angļu valodā (citu organizāciju sniegto dokumentu tulkojumiem var norādīt atzīmi darba tulkojums ). Pēc studiju virziena akreditācijas procesa noslēguma pašnovērtējuma ziņojums tiek publicēts Studiju virzienu reģistrā (svr.aic.lv). Studiju virzienu reģistrā netiek publicēti pielikumi, kuri iesniegti tikai elektroniskā formā. Pašnovērtējuma ziņojuma struktūra: Satura rādītājs I Informācija par augstskolu/ koledžu II Informācija par studiju virzienu K1. Studiju virziena kā vienota veseluma un tam atbilstošo studiju programmu aktualitāte, mērķi un uzdevumi, to skaidrība, sasniedzamība, saskaņotība ar augstskolas / koledžas kopējo stratēģisko attīstību K2. Studiju virziena vadība K3. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāte K4. Studiju virziena resursi un nodrošinājums K5. Zinātniskā pētniecība un, vērtējot studiju virzienu "Mākslas", arī mākslinieciskā jaunrade K6. Sadarbība un internacionalizācija 2

3 K7. Studējošo pašpārvaldes darbība K8. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši) III Studiju programmas raksturojums K9. Studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas, mērķu un uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu savstarpējā atbilstība K10. Studiju saturs K11. Studiju programmas resursi un nodrošinājums K12. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas Pielikumi Citi dokumenti pēc augstskolas/koledžas ieskatiem 3

4 [augstskolas/ koledžas logo] Pašnovērtējuma ziņojums STUDIJU VIRZIENS Nosaukums Augstskolas/koledžas nosaukums PILSĒTA, 20 4

5 SATURA RĀDĪTĀJS I. Informācija par augstskolu/ koledžu... 6 II. Studiju virziena raksturojums... 7 K1. Studiju virziena kā vienota veseluma un tam atbilstošo studiju programmu aktualitāte, mērķi un uzdevumi, to skaidrība, sasniedzamība, saskaņotība ar augstskolas/ koledžas kopējo stratēģisko attīstību... 7 K2. Studiju virziena vadība... 7 K3. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāte... 9 K4. Studiju virziena resursi un nodrošinājums... 9 K5. Zinātniskā pētniecība un, vērtējot studiju virzienu "Mākslas", arī mākslinieciskā jaunrade K6. Sadarbība un internacionalizācija K7. Studējošo pašpārvaldes darbība K8. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši) III. Studiju programmas Nosaukums raksturojums K9. Studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas, mērķu un uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu savstarpējā atbilstība K10.Studiju saturs K11. Studiju programmas resursi un nodrošinājums K12. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas IV. PIELIKUMI

6 I. Informācija par augstskolu/ koledžu 1. Pamatinformācija par augstskolu/ koledžu un tās stratēģiskajiem attīstības virzieniem Augstskolas/ koledžas un tās stratēģisko attīstības virzienu īss raksturojums, ietverot šādus punktus: - īss augstskolas/ koledžas raksturojums; - misija; - vīzija; - īstenotie studiju virzieni un studiju programmu skaits tajos; - vispārīga informācija par augstskolas/ koledžas filiālēm (ja vērtējamajam studiju virzienam atbilstošās studiju programmas tiek īstenotas filiālēs, pielikumā pievienot detalizētu informāciju par filiālēm saskaņā ar pielikumā norādīto informāciju); - studējošo skaita augstskolā/koledžā dinamika novērtēšanas periodā; - augstskolas/ koledžas attīstības stratēģija - norādīt galvenos attīstības mērķus un darbības virzienus ( pievienot elektronisko saiti uz vietni, kur attīstības stratēģija pieejama gan latviešu, gan angļu valodā). 2. Augstskolas/ koledžas pārvaldības struktūra Raksturot galvenās lēmumu pieņemšanā iesaistītās institūcijas, to sastāvs (procentuāli pēc piederības, piemēram, akadēmiskais personāls, administrācijas pārstāvji, studējošie) un šo institūciju pilnvaras. Pielikumā pievienot sarakstu, kurā norādīti galvenie iekšējie normatīvie akti un regulējumi (piemēram, augstskolas/koledžas Satversme vai nolikums, Ētikas kodekss, kvalitātes politika, studiju reglaments, u.c.), norādītas institūcijas/-a, kas regulējumu apstiprinājušas, kā arī saite, kurā šie dokumenti pieejami elektroniski (rekomendējoši, pievienotajā saitē jābūt pieejamai informācijai gan latviešu, gan angļu valodā). Pielikumā pievienot augstskolas/ koledžas pārvaldības struktūru shematiski. 3. Augstskolas/ koledžas kvalitātes politika un sistēma Raksturot kvalitātes politiku un mehānismu (stratēģija vai pieeja, vai modelis) tās ieviešanai, tajā skaitā norādot kvalitātes politikas izstrādē iesaistītās puses un to lomu kvalitātes politikas ieviešanā. Pievienot elektronisko saiti uz vietni, kur šī politika pieejama latviešu un angļu valodā (ja informācija nav pieejama elektroniskajā vietnē, pievienot pielikumā papīrformā). 6

7 II. Studiju virziena raksturojums K1. Studiju virziena kā vienota veseluma un tam atbilstošo studiju programmu aktualitāte, mērķi un uzdevumi, to skaidrība, sasniedzamība, saskaņotība ar augstskolas/ koledžas kopējo stratēģisko attīstību 1. Studiju virziena un tajā iekļauto studiju programmu izveides pamatojums, novērtējums studiju programmu sasaistei savā starpā, kā arī studiju programmu nozīme (unikalitāte) salīdzinājumā ar citām līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs analīze. 2. Studiju virziena mērķi un to atbilstība augstskolas/koledžas darbības jomai, stratēģiskās attīstības virzieniem, sabiedrības un tautsaimniecības attīstības vajadzībām un attīstības tendencēm. Papildus sniegt mērķu izstrādes procesa raksturojumu un novērtējumu, norādīt mērķu izstrādē iesaistītās puses. 3. Studiju virziena SVID analīze attiecībā uz izvirzītajiem mērķiem. Detalizēta SVID analīze, ietverot skaidrojumus, kā augstskola/ koledža plāno novērst/uzlabot vājās puses, izvairīties no draudiem, izmantot iespējas u.c. 4. Studiju virziena attīstības plāns Vērtējums par studiju virziena attīstības plānu nākamajiem sešiem gadiem un attīstības plāna izstrādes procesu. Ja attīstības plāns nav izstrādāts vai mērķi/ uzdevumi izstrādāti īsākam laika periodam, sniegt informāciju par studiju virziena attīstības plāna izstrādi nākamajam periodam. Pielikumā pievienot studiju virziena attīstības plānu (ja piemērojams). K2. Studiju virziena vadība 1. Studiju virziena vadības (pārvaldības) struktūras, tajā skaitā studiju virziena vadītāja un studiju programmu vadītāju lomas, atbildības un sadarbības ar citiem studiju programmu vadītājiem novērtējums Studiju virziena vadības (pārvaldības) efektivitātes analīze un novērtējums. Pielikumā pievienot studiju virziena pārvaldības struktūru shematiski. 2. Studiju programmu izveides un pārskatīšanas procesa novērtējums 7

8 Analīze un novērtējums, sniedzot piemērus, par: - jaunu studiju programmu izveides procesu studiju virzienā; studiju programmu pārskatīšanas procesu (pievienot elektronisko saiti uz iekšējo normatīvo regulējumu); studiju programmu pārskatīšanas mērķi; studiju programmu pārskatīšanas regularitāti; studiju programmu pārskatīšanā iesaistītajām pusēm un to atbildību; atgriezeniskās saites iegūšanas un sniegšanas mehānismu, tajā skaitā darbā ar studējošajiem, absolventiem un darba devējiem. 3. Studējošo uzņemšanas prasību novērtējums Raksturot un novērtēt sistēmu, kas nosaka studējošo uzņemšanas kārtību un prasības, norādot normatīvo regulējumu, kur tā noteikta. 4. Studiju perioda, profesionālās pieredzes, iepriekš iegūtās formālās un neformālās izglītības atzīšanas procedūras studiju virziena ietvaros novērtējums. Studiju perioda, profesionālās pieredzes, iepriekš iegūtās formālās un neformālās izglītības atzīšanas procedūras raksturojums un novērtējums, sniedzot konkrētus procedūru piemērošanas piemērus. 5. Studējošo sasniegumu un studiju rezultātu vērtēšanas sistēmas raksturojums un novērtējums, tajā skaitā novērtēšanas metožu un procedūru apraksts un novērtējums. Studējošo sasniegumu vērtēšanā izmantoto metožu un procedūru novērtējums, principi, kā tās tiek izvēlētas, kā tiek analizēta novērtēšanas metožu un procedūru atbilstība studiju programmu mērķu sasniegšanai un studējošo vajadzībām. Ja studiju virzienam atbilstošās studiju programmas tiek īstenotas tālmācības studiju formā, raksturota to sasniegumu vērtēšanas un pārbaudījumu kārtošanas sistēma (metodes un procedūras). 6. Studējošo sūdzību un priekšlikumu iesniegšanas un izskatīšanas novērtējums Studējošo sūdzību un priekšlikumu iesniegšanas un izskatīšanas procedūru un/vai sistēmas (izņemot studējošo aptauju veikšanu) raksturojums un novērtējums, norādot, vai un kādā veidā studējošajiem ir pieejama informācija par iespējām iesniegt sūdzības un priekšlikumus, kādā veidā tiek paziņots par sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas rezultātiem un uzlabojumiem, sniedzot piemērus. 7. Akadēmiskā godīguma principu ievērošanas studiju procesā novērtējums Akadēmiskā godīguma principu studiju virzienā un to ievērošanas mehānismu, kā arī iesaistīto pušu informēšanas veidu raksturojums un novērtējums, izmantotie pretplaģiāta rīki, sniedzot rīku un mehānismu piemērošanas piemērus. 8

9 K3. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāte [Studiju virziena attīstības mērķu sasniegšanai, izvērtējot iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas aspektus] 1. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitātes novērtējums studiju virziena ietvaros un indikatori studiju virziena mērķu sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai Novērtējums, sniedzot piemērus konkrētām darbībām studiju virzienā iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ietvaros. Indikatori (un to novērtējums) studiju virziena mērķu sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai. 2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošana studiju virziena ietvaros atbilstoši Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG) Novērtējums un analīze, norādot, kā tiek ieviesti ESG 1. daļā norādītie standarti, sniedzot piemērus. K4. Studiju virziena resursi un nodrošinājums Šajā sadaļā ir iekļauta informācija par studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu īstenošanai nepieciešamo nodrošinājumu, tajā skaitā, par finansējumu, mācībspēkiem, infrastruktūru, materiāltehnisko nodrošinājumu, metodisko nodrošinājumu, informatīvo nodrošinājumu, atbalsta sistēmu, nodrošinājumu studiju programmu īstenošanai tālmācības formā (ja piemērojams). 1. Finanšu nodrošinājums 1.1. Studiju virziena finanšu resursu nodrošinājuma izvirzīto mērķu sasniegšanai un finanšu plānošanas mehānisma novērtējums Finanšu resursu nodrošinājuma novērtējums, iekļaujot datus par pieejamo finansējumu studiju programmām. Finanšu plānošanas mehānisma raksturojums un novērtējums, raksturojot izmantotos finanšu plānošanas rīkus studiju virziena ietvaros Studiju vietas izmaksas uz vienu studējošo un to novērtējums. Izmaksas uz vienu studējošo studiju virziena ietvaros (visām studiju virziena studiju programmām), norādot aprēķinā iekļautās pozīcijas. Sniegta analīze par finansējuma pietiekamību studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai. 9

10 1.3. Izmaksu procentuālā sadalījuma studiju virziena ietvaros novērtējums Norādīt kopējo izmaksu pozīcijas un to procentuālo sadalījumu. Novērtēt pieejamā finansējuma sadalījuma efektivitāti Zinātniskā pētniecība un/vai mākslinieciskās jaunrades 1.5. Finansēšanas avoti un augstskolas/ koledžas rīki to pārvaldībai Pieejamo pētniecības un/vai mākslinieciskās jaunrades finansēšanas avotu novērtējums un to izmantošana studiju virziena attīstībai. 2. Infrastruktūras un materiāltehniskais nodrošinājums 2.1. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu īstenošanai paredzētās infrastruktūras, tās pieejamības studējošajiem un mācībspēkiem novērtējums 2.2. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu īstenošanai paredzētā materiāltehniskā, tajā skaitā telpu aprīkojuma un laboratoriju, nodrošinājuma un tā pieejamības studējošajiem un mācībspēkiem novērtējums Specifisku aprīkojumu, kas paredzēts konkrētai studiju programmai, norādīt pielikumā pievienotā tabulā. 3. Metodiskais un informatīvais nodrošinājums 3.1. Metodiskā nodrošinājuma studiju procesa īstenošanai novērtējums Augstskolas/ koledžas metodiskā nodrošinājuma, t.sk. augstskolas/ koledžas informācijas sistēmu( piemēram, e-studiju vide u.c.) novērtējums, to izmantošana studiju procesā, funkcijas, efektivitāte Informatīvo resursu (bibliotēka un pieejamās datubāzes) novērtējums Bibliotēkas un datubāzu pieejamības studējošajiem un atbilstības studiju virziena vajadzībām raksturojums un novērtējums, ietverot šādus punktus: - bibliotēkas darba laiks ir atbilstošs studējošo vajadzībām un nodrošina pieejamību informatīvajiem resursiem; - telpu skaits/platība, piemērotība pastāvīgam studiju un pētniecības darbam; - bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi; - bibliotēkā pieejamā literatūra studiju virziena īstenošanai; - studējošajiem pieejamās datubāzes atbilstošajā jomā, to lietošanas statistika; - bibliotēkas krājumu papildināšanas procedūra un datu bāzu abonēšanas procedūra; 10

11 - bibliotēkas krājuma digitalizācijas līmenis, datu pieejamība augstskolas / koledžas digitālajā vidē; - informatīvā nodrošinājuma atjaunošanas un pilnveidošanas iespējas. 4. Atbalsta sistēma 4.1. Augstskolas/ koledžas administratīvā un tehniskā personāla studiju virziena ietvaros sniegtā atbalsta novērtējums 4.2. Studējošajiem pieejamā atbalsta novērtējums Studējošajiem pieejamā atbalsta, tajā skaitā atbalsta studiju procesā, karjeras atbalsta, psiholoģiskā atbalsta, īpaši norādot atbalstu, kas paredzēts konkrētām studējošo grupām (piemēram, studējošajiem no ārvalstīm, nepilna laika studējošajiem, tālmācības studiju formā studējošajiem, studējošajiem ar īpašām vajadzībām u.c.) novērtējums. 5. Tālmācības studiju formas nodrošinājuma vērtējums (ja piemērojams) Ja studiju virzienam atbilstošās studiju programmas tiek īstenotas tālmācības studiju formā, tālmācības studiju formai paredzētās infrastruktūras, telpu un specifiska aprīkojuma nodrošinājuma, kā arī metodiskā nodrošinājuma raksturojums un novērtējums. 6. Mācībspēki 6.1. Mācībspēku atlases un pieņemšanas darbā novērtējums Mācībspēku piesaistes un/vai nodarbinātības procesu (t.sk. vakanču izsludināšana, darbā pieņemšana, ievēlēšanas procedūra u.c.) un tā atklātības, pievienojot elektronisko saiti uz iekšējiem normatīvajiem aktiem, kur process reglamentēts, raksturojums un novērtējums Mācībspēku izaugsmes veicināšanas (didaktisko prasmju uzlabošanas un kvalifikācijas paaugstināšanas) novērtējums. Kvalifikācijas celšanai piedāvāto iespēju mācībspēkiem (mācībspēku iesaistīšana aktivitātēs, mācībspēku iesaistes motivācija, rezultātu novērtējums, u.c.) raksturojums un novērtējums, sniedzot piemērus Studiju virziena īstenošanā iesaistīto mācībspēku raksturojums un novērtējums. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto mācībspēku un to atbilstības studiju virzienam raksturojums un novērtējums. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto mācībspēku akadēmiskās un pētnieciskās slodzes analīze un novērtējums. Mācībspēku sastāva izmaiņu analīze pārskata periodā un tās novērtējums. Elektroniskā formā pievienot tabulu (Excel formā), kurā sniegta pamatinformācija par studiju virziena īstenošanā iesaistītajiem mācībspēkiem, norādot to grādu/ kvalifikāciju, ievēlēšanas statusu augstskolā/ koledžā, studiju programmas un studiju kursus, kuru 11

12 īstenošanā tie piedalās un valsts valodas un svešvalodas (ja piemērojams) zināšanu apliecinājumu. Elektroniskā formā pievienot mācībspēku biogrāfijas (Curriculum Vitae Europass formātā) Studiju virziena īstenošanā iesaistīto mācībspēku mobilitātes raksturojums un novērtējums pārskata periodā. Izejošās mācībspēku mobilitātes novērtējums pārskata periodā. Izejošās mobilitātes dinamikas, grūtību, ar kurām augstskola/koledža saskaras mācībspēku mobilitātē, raksturojums un analīze. Pielikumā pievienot statistikas datus par mācībspēku izejošo mobilitāti. Ienākošās mācībspēku mobilitātes novērtējums pārskata periodā. Ienākošās mobilitātes dinamikas, grūtību, ar kurām augstskola/koledža saskaras mācībspēku mobilitātē, raksturojums un novērtējums. Pielikumā pievienot statistikas datus par mācībspēku ienākošo mobilitāti. K5. Zinātniskā pētniecība un, vērtējot studiju virzienu "Mākslas", arī mākslinieciskā jaunrade [organizācija studiju virziena ietvaros un augstskolas/ koledžas akadēmiskā personāla un studējošo zinātniskās pētniecības un, vērtējot studiju virzienu "Mākslas", arī mākslinieciskās jaunrades darbs] 1. Studiju virziena zinātniskās pētniecības un/vai mākslinieciskās jaunrades virzienu raksturojums un novērtējums, atbilstība augstskolas/ koledžas un studiju virziena mērķiem. 2. Zinātniskās pētniecības un/vai mākslinieciskās jaunrades sasaiste ar studiju procesu. Zinātniskās pētniecības un/vai mākslinieciskās jaunrades darbības sasaistes ar studiju procesu, tajā skaitā to rezultātu izmantošanas studiju procesā, raksturojums un novērtējums. 3. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības un/vai mākslinieciskās jaunrades darbības novērtējums Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības un/vai mākslinieciskās jaunrades studiju virzienam atbilstošajā nozarē raksturojums un novērtējums, sniedzot piemērus. Kvantitatīvo datu apkopojums (statistika) par studiju virzienam atbilstošām zinātniskās pētniecības un/vai mākslinieciskās jaunrades aktivitātēm pārskata periodā akadēmiskā 12

13 personāla publikācijām, dalību konferencēs, mākslinieciskās jaunrades aktivitātēm, dalību projektos u.c., sakārtojot pēc nozīmīguma. 4. Starptautiskās sadarbības zinātniskajā pētniecībā un/vai mākslinieciskajā jaunradē novērtējums Starptautiskās sadarbības zinātniskajā pētniecībā un/ vai mākslinieciskajā jaunradē un sadarbības attīstības raksturojums un novērtējums par pārskata periodu, norādot arī kopīgos projektus, pētījumus u.c. Norādīt studiju programmas, kuras iegūst no šīs sadarbības. 5. Studējošo iesaistes zinātniskajā pētniecībā un/vai mākslinieciskās jaunrades darbībā raksturojums un novērtējums. Sistēmas, kā katra studiju programmas līmeņa, kurš tiek īstenots studiju virzienā (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu, profesionālo/ akadēmisko bakalaura studiju programmu, profesionālo/akadēmisko maģistra studiju programmu, doktorantūras studiju programmu), studējošie tiek iesaistīti zinātniskajā pētniecībā un/vai mākslinieciskajā jaunradē raksturojums un novērtējums. Informācija par studējošajiem piedāvātajām un studējošo izmantotajām iespējām. 6. Inovatīvi risinājumi studiju procesā, to raksturojums un novērtējums. Augstskolas/ koledžas darbībā, galvenokārt novērtējamā studiju virzienā, piemēroto inovāciju formu (piemēram, produktu inovācijas, procesa inovācijas, mārketinga inovācijas, organizatoriskās inovācijas) īss raksturojums un novērtējums, sniedzot piemērus un novērtējot to ietekmi uz studiju procesu. K6. Sadarbība un internacionalizācija [atbilstība studiju virziena attīstības mērķu sasniegšanai, studiju virziena atbilstošo studiju programmu īstenošanai un ar to saistītajai pētniecībai un, vērtējot studiju virzienu "Mākslas", arī mākslinieciskajai jaunradei] 1. Sadarbības un internacionalizācijas mērķu un to pārvaldības studiju virziena ietvaros novērtējums. Noteikto sadarbības un internacionalizācijas attīstības virzienu atbilstības augstskolas/ koledžas apstiprinātajiem attīstības mērķiem un studiju virziena mērķiem novērtējums. 2. Sadarbības veidu un formu raksturojums un novērtējums Pielikumā pievienot informāciju par noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar citām institūcijām, līguma priekšmetu un darbības termiņu (rekomendējošās formas paraugs pielikumā). Raksturot un novērtēt, sniedzot piemērus, sadarbību ar šādām iesaistītajām pusēm: 13

14 - sadarbība ar citām Latvijas augstskolām/ koledžām; - sadarbība ar ārvalstu augstākās izglītības iestādēm; - sadarbība ar citām nozares, tajā skaitā nozares darba devēju organizācijām; - sadarbība ar pašvaldībām, ārvalstu organizācijām u.c. Raksturot un novērtēt sadarbību ar darba devējiem: - raksturojot un novērtējot mehānismu darba devēju iesaistei studiju virziena īstenošanā; - sniedzot kopsavilkumu par darba devēju iesaisti studiju virziena īstenošanā, norādot darba devēju iesaistes veidus un piemērus; - ja darba devēju aptaujas notiek studiju virziena līmenī, iekļaujot darba devēju aptauju rezultātu analīzi. Studējošajiem piedāvāto prakses iespēju un prakses nodrošinājuma un organizācijas raksturojums un novērtējums, tajā skaitā informācija, vai augstskola/ koledža palīdz studējošajiem atrast prakses vietu (ja piemērojams). Pielikumā pievienot studējošo prakses organizācijas aprakstu (prakses nolikums). Pielikumā pievienot informāciju par līgumiem u.c. apliecinājumiem par studējošo prakses nodrošinājumu studējošajiem. 3. Ārvalstu studējošo un mācībspēku piesaistes studiju virziena ietvaros novērtējums Raksturot un novērtēt ārvalstu studējošo un mācībspēku piesaistes mehānismu, ārvalstu studējošo un mācībspēku ietekmi uz studiju kvalitāti un studiju pilnveidi. 4. Studējošo mobilitātes raksturojums un novērtējums pārskata periodā Studējošo izejošās un ienākošās mobilitātes kvalitatīvie rādītāji studiju virziena ietvaros, mobilitātes dinamikas un grūtību raksturojums un analīze. Pielikumā pievienot studējošo mobilitātes statistikas datus, izejošajā mobilitātē norādot studējošā studiju programmu. 5. Kopīgo studiju programmu raksturojums un novērtējums Ja studiju virzienā tiek īstenotas kopīgās studiju programmas, kopīgo studiju programmu (ar Latvijas vai ārvalstu augstskolām/ koledžām) izveides pamatojuma un partneraugstskolu izvēles raksturojums un novērtējums, iekļaujot informāciju par kopīgo studiju programmu veidošanas un īstenošanas principiem un procesu. Ja studiju virzienā netiek īstenotas kopīgās studiju programmas, raksturot un novērtēt augstskolas/ koledžas plānus šādu studiju programmu izveidei studiju virziena ietvaros. 6. Studiju virziena starptautiskajā vidē raksturojums un novērtējums (ja piemērojams) Augstskolas/ koledžas iesaistes studiju virzienam atbilstošajās starptautiskajās organizācijās, studiju programmām piešķirto starptautisko kvalitātes zīmju, sertifikātu, akreditāciju utt. raksturojums un novērtējums. 14

15 K7. Studējošo pašpārvaldes darbība 1. Studējošo pašpārvaldes darbības principi Studējošo pašpārvaldes darbības principu raksturojums, sniedzot informāciju par studējošo pašpārvaldes darbības uzsākšanas gadu. 2. Studējošo pašpārvaldes darbības atbilstība Augstskolu likumam Studējošo pašpārvaldes darbības atbilstības Augstskolu likumam raksturojums un novērtējums, ietverot informāciju par šādiem aspektiem (pie katra aspekta norādīt svarīgākos notikumus, veiktās darbības pārskata periodā): studējošo interešu pārstāvniecība akadēmiskajos jautājumos; studējošo interešu pārstāvniecība materiālajos (sociālajos) dzīves jautājumos; studējošo interešu pārstāvniecība kultūras dzīves jautājumos; kārtība, kādā studējošie tiek ievēlēti augstskolas/ koledžas koleģiālajās institūcijās (norādot augstskolas/ koledžas koleģiālās institūcijas, kurās studējošie darbojas, studējošo skaitu katrā no tām (faktiski un procentuāli), studējošo pilnvaras koleģiālo institūciju ietvaros); studējošo pašpārvalde no augstskolas/ koledžas budžeta tiek finansēta apmērā, kas nav mazāks par vienu divsimto daļu no augstskolas/ koledžas gada budžeta. 3. Augstskolas/ koledžas vadības atbalsts studējošo pārstāvniecības attīstības un studējošo pašpārvaldes darbības veicināšanā Sniegt informāciju, kā augstskola/ koledža sekmē un atbalsta studējošo pārstāvniecību, tās attīstību, un veicina studējošo pašpārvaldes darbību. K8. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši) 1. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā vai studiju programmu licencēšanā ekspertu sniegto rekomendāciju ieviešanas plāna izpilde Ekspertu sniegto rekomendāciju ieviešanas plāna izpildes un sniegto rekomendāciju ietekmes uz studiju kvalitāti vai procesu pilnveidi studiju virzienā un tam atbilstošajās studiju programmās novērtējums. Pielikumā pievienot rekomendāciju izpildes plānu (rekomendējošās formas paraugs pielikumā) (ja piemērojams). 15

16 III. Studiju programmas Nosaukums raksturojums K9. Studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas, mērķu un uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu savstarpējā atbilstība 1. Studiju programmas Nosaukums parametri. Norādīt tikai tos parametrus, kuri attiecas uz studiju programmu. Studiju programmas nosaukums Studiju programmas nosaukums angļu valodā Studiju programmas kods saskaņā ar Latvijas izglītības klasifikāciju Studiju programmas veids un līmenis Piemērs: Profesionāla bakalaura studiju programma Iegūstamais kvalifikācijas līmenis (EKI) Profesijas kods profesiju klasifikatorā Studiju programmas apjoms (KP) Īstenošanas forma, veids, ilgums (ja nepilni gadi, norādīt mēnešos) un īstenošanas valoda pilna laika klātiene pilna laika neklātiene pilna laika neklātiene (tālmācība) nepilna laika klātiene nepilna laika neklātiene nepilna laika neklātiene (tālmācība) Īstenošanas vieta Studiju programmas direktors/-e Uzņemšanas prasības Studiju turpināšanas iespējas Cita attiecīgās augstskolas/ koledžas vai citas augstskolas/ koledžas studiju programma, kurā studiju programmas slēgšanas gadījumā augstskola/ koledža Piemērs: 4 gadi un 6 mēneši Piemērs: Latviešu un angļu Ja programma tiek īstenota arī filiālēs, jānorāda gan īstenošanas vieta, gan atsauce uz pielikumu, kur sniegta informācija par filiāles darbību Vārds, uzvārds, grāds Pielikumā pievienot apliecinošu dokumentu 16

17 nodrošina studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi Studiju programmas mērķis Studiju programmas uzdevumi Sasniedzamie studiju rezultāti Studiju programmas noslēgumā paredzētais noslēguma pārbaudījums Piemērs: eksāmens vai kvalifikācijas darbs utt. Ja, atkarībā no uzņemšanas prasībām, tiek piešķirts atšķirīgs grāds un/vai kvalifikācija, ir atšķirīgs studiju ilgums vai studiju programmas apjoms kredītpunktos, jāaizpilda zemāk esošā tabula (1.variants). 1.variants Apjoms kredītpunktos Studiju ilgums gados Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Uzņemšanas prasības Ja studiju virziena ietvaros tiek īstenota kopīgā studiju programma, tad studiju virziena novērtēšanas ietvaros tiek izvērtēta novērtējamās augstskolas/ koledžas īstenotā kopīgās studiju programmas daļa. Pielikumā pievienot tabulu par kopīgo studiju programmu (rekomendējošās formas paraugs pielikumā). 2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā un to analīze Studējošo skaita, tā izmaiņu tendenču, izmaiņu ietekmes faktoru analīze un novērtējums. Analizējot atsevišķi, izdalīt dažādas studiju formas, veidus, valodas. Pielikumā pārskatāmā formā pievienot statistikas datus par studējošajiem pārskata periodā. 3. Studiju programmas parametru sasaiste Analīze un novērtējums par studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas mērķu un uzdevumu, kā arī uzņemšanas nosacījumu savstarpējo atbilstību. K10. Studiju saturs Studiju satura kvalitātes novērtēšanai pielikumā pievienot: studiju programmas plānu (katram studiju programmas īstenošanas veidam un formai) (rekomendējošās formas paraugs pielikumā); studiju programmas studiju kursu (moduļu) aprakstus (studiju kursos/moduļos iekļaujamā informācija ir norādīta pielikumā); studiju kursu kartējumu studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanai; 17

18 tabulu par studiju programmas atbilstību valsts izglītības standartam 3 (rekomendējošās formas paraugs pielikumā); tabulu par Studiju programmā Nosaukums iegūstamās kvalifikācijas atbilstību profesijas standartam (rekomendējošās formas paraugs pielikumā). 1. Studiju kursu/ moduļu satura aktualitātes un atbilstības nozares, darba tirgus vajadzībām un zinātnes tendencēm novērtējums Papildus sniegt informāciju, vai, un kā studiju kursu/ moduļu saturs tiek aktualizēts atbilstoši nozares, darba tirgus un zinātnes attīstības tendencēm. 2. Studiju kursu/ moduļu savstarpējās sasaistes un atbilstības studiju programmas mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem novērtējums Studiju kursos/ moduļos iekļautās informācijas, sasniedzamo rezultātu, izvirzīto mērķu u.c. rādītāju savstarpējās sasaistes, studiju kursu/ moduļu mērķu sasaistes ar studiju programmas mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem novērtējums. 3. Studiju īstenošanas metožu (tajā skaitā vērtēšanas) atbilstības studiju kursu rezultātu un izvirzītā studiju programmas mērķa sasniegšanai novērtējums, iekļaujot informāciju, kā tiek ņemti vērā studentcentrētas izglītības principi Studiju īstenošanas metožu (tajā skaitā vērtēšanas) novērtējums, iekļaujot analīzi par to, kā tiek izvēlētas studiju kursos/ moduļos izmantotās studiju īstenošanas (tajā skaitā vērtēšanas) metodes, kādas tās ir un kā tās veicina studiju kursu rezultātu un studiju programmas mērķu sasniegšanu. Iekļaut informāciju, kā studiju procesa īstenošanā ņemti vērā studentcentrētas izglītības principi. 3. Studējošo prakses sasaistes ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju rezultātiem novērtējums Studiju programmā iekļauto studējošo prakšu uzdevumu sasaistes ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju rezultātiem analīze un novērtējums. Norādīt, kā augstskola/ koledža atbalsta studējošos studiju prakses ietvaros izvirzīto uzdevumu sasniegšanai. 4. Studējošo noslēgumu darbu tēmu analīze un novērtējums Analīze un novērtējums par studējošo noslēguma darbu tēmām, to aktualitāti nozarē, tajā skaitā darba tirgū, un noslēguma darbu vērtējumiem. 5. Studējošo aptauju rezultātu analīze gada 20. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 141 Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu : gada 13. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 240 Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu gada 26. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 512 Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 18

19 Analīze un novērtējums par studējošo aptauju rezultātiem, to izmantošanu studiju satura un kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus. 6. Absolventu un darba devēju aptauju rezultātu analīze Analīze un novērtējums par absolventu un darba devēju aptauju rezultātiem, to izmantošanu studiju satura un kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus 7. Studiju programmas atbilstības valsts standartiem augstākajā izglītībā un profesiju standartam (ja piemērojams) novērtējums K11. Studiju programmas resursi un nodrošinājums 1. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku kvalifikācijas atbilstības studiju programmai novērtējums Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku kvalifikācijas novērtējums, sniedzot informāciju par to, kā tā palīdz sasniegt studiju programmas izvirzītos mērķus. Mācībspēku sadarbības novērtējums studiju kursu/moduļu savstarpējās sasaistes nodrošināšanā. Norādīt arī studējošo un mācībspēku skaita attiecību studiju programmas ietvaros (pašnovērtējuma ziņojuma iesniegšanas brīdī). K12. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas 1. Studiju programmas absolventu nodarbinātības novērtējums Absolventu nodarbinātības rādītāji un to dinamikas pārskata periodā novērtējums. 2. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas Absolventu nodarbinātības prognoze un perspektīvas atbilstoši nozares un vidējā un ilgtermiņa darba tirgus attīstības tendencēm un nākotnē nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm. 19

20 IV. PIELIKUMI Pašnovērtējuma ziņojuma satura rādītājā iekļaut un numurēt arī pielikumus. Pielikums Norāde uz pašnovērtējuma ziņojuma kritēriju/ punktu Iesniegšanas forma (P/E)* Informācija par augstskolu/ koledžu Studiju programmas īstenošana XXX filiālē 1.punkts P/E Galvenie iekšējie normatīvie akti un regulējumi 2.punkts P/E Augstskolas/koledžas pārvaldības struktūra 2.punkts P/E Informācija par studiju virzienu Studiju virziena attīstības plāns K1. 4. punkts E Studiju virziena pārvaldības struktūra K2. 1.punkts P/E Specifisks aprīkojums studiju programmām K4. 2.punkts P/E Statistikas dati par mācībspēku izejošo un ienākošo K4. 6. punkts E mobilitāti Sadarbības līgumu saraksts K6. 2.punkts P/E Studējošo prakses organizācijas apraksts (prakses K6. 2.punkts E nolikums) Statistikas dati par studējošo izejošo un ienākošo K6. 4.punkts E mobilitāti Iepriekšējās akreditācijas vai licencēšanas ekspertu sniegto rekomendāciju ieviešanas plāna izpilde K8. 1.punkts P/E Informācija par studiju programmu Nosaukums Informācija par kopīgo studiju programmu K9. 1.punkts P/E Apliecinājums par studiju turpināšanas iespējām vai finansiālajām garantijām studiju programmas likvidācijas gadījumā K9. 1. punkts P/E Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā... K9. 2 punkts P/E Studiju programmas... plāns K10. P/E Studiju programmas... kursu/ moduļu apraksti K10. E Studiju programmas... kartējums K10. E Studiju programmas... atbilstība valsts izglītības K10. E standartam Studiju programmas... atbilstība profesijas standartam K10. E (ja piemērojams) Studiju virziena un atbilstošo studiju programmu atbilstība normatīvo aktu prasībām E **P papīra formā, E elektroniski, P/E gan papīra, gan elektroniskā formā. 20

21 Pielikumi, kuriem iesniegšanas veids norādīts tikai elektroniski, var tikt iesniegti tikai elektroniskā formā, nosūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz PIELIKUMS NR. Studiju programmu īstenošana XXX filiālē Ja studiju virzienam atbilstošās studiju programmas tiek īstenotas arī filiālēs, pašnovērtējuma ziņojuma PIELIKUMĀ pievienot raksturojumu par studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas procesu, pieejamajiem resursiem un nodrošinājumu filiālēs. Sagatavot atsevišķu raksturojošu dokumentu par katru filiāli, tajā norādot šādu informāciju: 1. Filiāles izveidošanas pamatojums, filiāles iekļaušanās augstskolas/koledžas attīstības stratēģijā un turpmāka attīstības perspektīva. 2. Filiāles pārvaldība un vieta augstskolas/koledžas pārvaldības struktūrā. 3. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas pamatojums filiālē. 4. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai pieejamie resursi un materiāltehniskais nodrošinājums filiālē, atsevišķi izdalot: finanšu resursus; infrastruktūras resursus; metodisko nodrošinājumu; informatīvo nodrošinājumu; administratīvā un tehniskā personāla nodrošinājumu studiju programmu nodrošinājumu ar mācībspēkiem Ja studiju programmu īstenošanā pilnā apmērā vai daļēji piedalās tie mācībspēki, kuri īsteno studiju virziena atbilstošās studiju programmas augstskolas/ koledžas pamata īstenošanas vietā, sniegt skaidrojumu par to, kā tiek organizēts šo mācībspēku darbs (noslodze, transports u.c.). Ja resursus un materiāltehnisko nodrošinājumu iespējams izdalīt atsevišķi katrai no studiju programmām, lūdzam resursu aprakstu veidot atsevišķi katrai studiju programmai. 5. Studiju procesa organizācijas raksturojums un novērtējums, norādot filiāles administrācijas un mācībspēku funkcijas un atbildību. 21

22 Sadarbības līgumu saraksts PIELIKUMS NR. (K6.2.punkts) PARAUGS Nr. Institūcija, ar kuru līgums noslēgts Līguma priekšmets Līguma darbības termiņš PIELIKUMS NR. (K8. 1.punkts) Iepriekšējās akreditācijas vai licencēšanas ekspertu sniegto rekomendāciju ieviešanas plāna izpilde Nr. Ekspertu grupas rekomendācija 1. Lūdzam norādīt precīzu ekspertu rekomendācijas formulējumu studiju virzienam Augstskolas/ koledžas aktivitāte Lūdzam sniegt skaidrojumu/ aprakstu, kā tiek izpildīta ekspertu rekomendācija s īstenošana Sasniedzamie rezultāti Lūdzam norādīt plānotos sasniedzamos rezultātus Ieviešanas termiņš Lūdzam norādīt termiņu (var arī norādīt starptermiņ u, ja rekomendāij u plānots ieviest pa posmiem) PARAUGS Rekomendācijas izpilde Lūdzam norādīt precīzu ekspertu rekomendācijas formulējumu katrai studiju programmai, 22

23 norādot studiju programmas nosaukumu Informācija par kopīgo studiju programmu PIELIKUMS NR. (K9. 1.punkts) Ja studiju virziena ietvaros tiek īstenota kopīgā studiju programma, tad studiju virziena novērtēšanas ietvaros tiek izvērtēta novērtējamās augstskolas/ koledžas īstenotā kopīgās studiju programmas daļa. Kritēriji no Augstskolu likuma panta Kopīgā studiju programma Studiju programmas atbilstība Augstskola/ koledža kopā ar partnerinstitūciju /- ām ir noslēgusi rakstisku vienošanos par kopīgas studiju programmas īstenošanu Studiju programmu veido augstskolas/ koledžas un partnerinstitūciju vienāda augstākās izglītības līmeņa studiju programmu daļas Studiju programmas īstenošanā iesaistītā augstskola/ koledža un partnerinstitūcijas katra īsteno vismaz vienu desmito daļu no visas attiecīgās studiju programmas Vienotas prasības attiecībā uz kopīgās studiju programmas īstenošanu, noslēguma pārbaudījumiem, studijās iegūstamo grādu un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu Kopīgās studiju programmas daļas kopā veido saturiski vienotu un secīgu kopīgu studiju programmu Augstskola/ koledža un partnerinstitūcijas ir kopīgi izveidojušas kopīgās studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu Ir nodrošināta studējošo mobilitāte, kas ļauj apgūt kopīgās studiju programmas samērīgu un būtisku daļu arī vienā vai vairākās partnerinstitūcijās Ir nodrošināta akadēmiskā personāla mobilitāte, lai tas varētu mācīt arī vismaz vienā partnerinstitūcijā Ir noteikts kopīgās studiju programmas apguves rezultātā piešķiramais grāds vai profesionālā kvalifikācija, kas atbilst Latvijas normatīvajos aktos noteiktajai studijās iegūstamo grādu vai profesionālās kvalifikācijas sistēmai 23

24 Ir noteikts augstskolas/ koledžas un partnerinstitūciju kopīgi izsniedzamā diploma, kā arī diplomam pievienotā pielikuma saturs Apliecinājums, ka partnerinstitūcijas īstenotā kopīgā studiju programma ir atzīta attiecīgajā ārvalstī noteiktajā kārtībā (piemērojams, ja studiju programma tiek īstenota kopā ar ārvalstu institūciju). PIELIKUMS NR. Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā Nosaukums (K9. 2. punkts) Statistikas dati uzskatāmā formā (tabulas vai grafika veidā) atsevišķi pa studiju veidiem un formām (piemēram, pilna laika klātiene) pārskata periodā. Uzņemto studējošo skaita dinamika (pa kursiem un studiju gadiem); Absolventu skaita dinamika; Studējošo atbirums (pa gadiem un kursiem), norādot arī atbiruma iemeslus; Studējošo skaita sadalījums pa studiju programmu īstenošanas valodām (piemēram, latviešu, krievu, angļu, u.c.); Studējošo skaita sadalījums pa finansējuma avotiem (valsts budžeta vietas, privāts finansējums); Statistika par pilna laika (ārpus apmaiņas programmu ietvara) studējošajiem no ārvalstīm, norādot studējošo mītnes valsti; Studiju programmas Nosaukums plāns 24 PIELIKUMS NR. Studiju programmas plānu pievienot katram studiju programmas īstenošanas veidam un formai. Kursa/ moduļa nosaukums Atbildīgā mācībspēka vārds, uzvārds KP A daļa Plānojums 1.kurss 2. kurss 3.kurss Semestris (K10.) PARAUGS

25 4 4 B daļa C daļa Kopā: Studiju programmas Nosaukums kursu/ moduļu apraksti PIELIKUMS NR. (K10.) Lūdzam norādīt, cik studiju kursu aprakstu pievienots pielikumā, sadalījumu, cik no tiem (skaits) ir A daļas kursi (skaits), B daļas kursi (skaits), C daļas kursi, kā arī pievienot studiju kursu saraksturādītāju. Studiju kursu aprakstos jāiekļauj šāda informācija: - Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai; - Studiju kursa īstenošanas mērķis un plānotie studiju rezultāti; - Studiju rezultātu sasniegšanai nepieciešamais studiju kursa saturs; - Kursa kalendārs; - Obligātā literatūra, papildliteratūra u.c. informācijas avoti; - Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums; - Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji; - Iegūstamais kredītpunktu un ieteicams arī Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS) apmērs; Ja studiju programma tiek īstenota studiju moduļu veidā, jāiekļauj šāda informācija: - Studiju moduļa apguves rezultātā sasniedzamie studiju rezultāti; - Studiju darba laika plānojums; - Studiju moduļa saturs; Ieteicams iekļaut šādu informāciju - Apjoms (kontaktstundu skaits semestrī); - Studiju kursa autori (vārds/uzvārds, struktūrvienība, amats); Ja studiju programmā paredzēta prakse, pievienot prakses plānojumu. 25

26 Studiju kursa A plānotie rezultāti (1) Studiju kursa B plānotie rezultāti (2) Studiju kursa C plānotie rezultāti (3) Studiju kursa D plānotie rezultāti (4) Studiju programmas Nosaukums studiju kursu kartējums Studiju programmā sasniedzamie rezultāti (1) X Studiju programmā sasniedzam ie rezultāti (2) X X Studiju programmā sasniedzamie rezultāti (3) X PIELIKUMS NR. Studiju programmā sasniedzamie rezultāti (4) X (K10.) PARAUGS 26

27 PIELIKUMS NR. Studiju programmas Nosaukums atbilstība valsts izglītības standartam Norādīt, kuram valsts izglītības standartam studiju programma atbilst. (K10.) Ministru kabineta gada 20. marta noteikumi Nr. 141 Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu : Ministru kabineta gada 13. maija noteikumi Nr. 240 Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu Ministru kabineta gada 26. augusta noteikumi Nr. 512 Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu PARAUGS Prasības* Standartā noteiktais Programmas rādītāji Studiju programmas apjoms (KP) Studiju programmas īstenošanas ilgums Programmu daļas un to apjoms ( obligātā, ierobežotās izvēles, izvēles), t.s. noslēguma darba apjoms Kontaktstundu apjoms (%) Obligātais saturs atbilstoši standarta prasībām Atbilstība Vides aizsardzības likuma un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma noteiktajām prasībām Piešķiramais grāds Studiju turpināšanas iespējas Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi un kārtība Studiju prakses raksturojums (ja attiecināms) *Atbilstoši piemērojamajam valsts izglītības standartam 27

28 PIELIKUMS NR. Studiju programmas Nosaukums atbilstība profesijas standartam (ja piemērojams) (K10.) Pamatinformācija par atbilstošo profesijas standartu un elektronisko saiti uz atbilstošo profesijas standartu. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas Priekšstata līmenis Izpratnes līmenis Lietošanas līmenis Atbilstošie studiju kursi studiju programmā... PARAUGS Studiju kursa apjoms KP 28

29 PIELIKUMS NR. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilstība normatīvo aktu prasībām Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilstības normatīvo aktu prasībām novērtēšanai: 1. Pievienot par studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugus. 2. Augstskolas/koledžas rektora, direktora, studiju programmas vai virziena vadītāja parakstīts apliecinājums, ka studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla valsts valodas zināšanas atbilst noteikumiem par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai. 3. Ja studiju virziena ietvaros tiek īstenotas doktora studiju programmas, pievienot apliecinājumu, ka doktora studiju programmas akadēmiskā personāla sastāvā ir ne mazāk kā pieci doktori, no kuriem vismaz trīs ir Latvijas Zinātnes padomes apstiprināti eksperti tajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē, kurā studiju programma plāno piešķirt zinātnisko grādu. 4. Ja studiju virziena ietvaros tiek īstenotas akadēmiskās studiju programmas, pievienot apliecinājumu, ka akadēmisko studiju programmu akadēmiskais personāls atbilst Augstskolu likuma 55. panta pirmās daļas trešajā punktā noteiktajām prasībām. 5. Pievienot apliecinājumu un pamatojumu tam, ka akadēmiskā personāla atalgojums atbilst pedagogu darba samaksas noteikumiem. 6. Pievienot studiju līguma paraugu/-s. 7. Ja studiju virziena ietvaros tiek īstenotas akadēmiskās studiju programmas, kurās paredzēts, ka studēs mazāk nekā 250 pilna laika studējošie, pievienot attiecīgu Augstākās izglītības padomes atzinumu atbilstoši Augstskolu likuma 55. panta otrajai daļai. 29

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Studiju virzienu reģistrs svr.aic.lv Asnate Kažoka, AIC eksperte Inita Zaļkalne, AIC eksperte Rīga, 2016.gada 27.oktobris Vēsture Studiju virzienu reģistrs izveidots 2013.gadā Izglītības kvalitātes valsts

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

PM_Izglītības _prasības_v.1.1

PM_Izglītības _prasības_v.1.1 Valsts atbalsta programma dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai PALĪGMATERIĀLS PAR IZGLĪTĪBU PAMATOJOŠAJIEM DOKUMENTIEM MĀJOKĻU GARANTIJU PROGRAMMĀ Mājokļu garantijas VAR piešķirt personām, kuras ieguvušas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

RSU SKMK Stratēģija

RSU SKMK Stratēģija RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2020.GADAM Rīga, 2015 SATURS Ievads... 3 1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes... 4 2. Galvenie Koledžas

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Ko tās dod augstākajā izglītībā ieinteresētājām pusēm? Vai varam atļauties to neieviest? Prof. Andrejs Rauhvargers Kā aprakstīsim kvalifikācijas? Pateiksim, cik

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Snieguma ietvara mehānisms un snieguma rezerve Regulas Nr. 1303/2013 nosacījumi Katram prioritārajam virzienam nepieciešams veidot snieguma ietvaru, kurā iekļaujami iznākuma un finanšu rādītāji. Regula

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation No profesijas standarta līdz reformai 2019. gada 16. martā. 19.03.2019 1 Reforma Sieviešu dzimtes vārds Pārkārtojums, pārveidojums, saglabājot galveno no līdzšinējā Pārmaiņa, pārkārtojums kādā sabiedrības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Stocktaking report

Stocktaking report Bologna Stocktaking Boloņas Procesa panākumu izvērtējums Prof. Andrejs Rauhvargers, Latvija Izvērtējuma pētījuma darba grupas vadītājs QEII Konferenču centrs, Londona 2007. gada 17. & 18. maijs Eiropas

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Studiju programmas nosaukums

Studiju programmas nosaukums Latvijas augstāko izglītības iestāžu ieguldījums mērniecības izglītībā Latvijā Jauno jomas speciālistu sagatavošana Latvijas Lauksaimniecības specialitātē Vivita Puķīte LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas

Sīkāk

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018 Latvijas Lauksaimniecības universitāte STUDIJU VIRZIENA Iekšējā drošība un civilā aizsardzība Pārskats par 2017./2018. studiju gadu Apstiprināts Senātā 12.12.2018. Nr. 9 185 Studiju virziena vadītājs Dr.silv.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Dainis Ozoliņš Eksperts Akadēmiskās informācijas centrs Reglamentētā profesija Reglamentētā profesija Latvijas Republikā reglamentēta profesionālā darbība vai reglamentētu

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 V 62 APSTIPRINĀTS ar SIA Biznesa augstskola Turība Valdes 09.06.2017. lēmumu Nr.18 s atlaižu piemērošanas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis ,

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis , LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

DPP

DPP IEVADS Darbības programma Infrastruktūra un pakalpojumi 2.prioritāte Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 2.2. pasākums IKT infrastruktūra un pakalpojumi Pašreizējā sabiedrības attīstības

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas pieredze LKI 2-4.līmenī 2018 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārvaldes vecākā referente Līva Šmaukstele Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Pasnovertejums komunikacija-mediji

Pasnovertejums komunikacija-mediji Studiju virziena Informācijas un komunikācijas zinātnes Pašnovērtējums par 2015./2016.akadēmisko gadu 1 1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Pieņemta JVLMA Satversmes sapulces sēdē JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA Rīga, 2016

Pieņemta JVLMA Satversmes sapulces sēdē JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA Rīga, 2016 Pieņemta JVLMA Satversmes sapulces sēdē 19.10.2016. JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. - 2020. Rīga, 2016 JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža nolikums APSTIPRINĀTS ar LU Senāta 27.02.2012. lēmumu Nr. 198 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Liene Kubliņa liene.kublina@cvor.lv www.cvor.lv IT nozares attīstības iespējas ierobežota darba tirgus apstākļos Latvijas darba tirgus Ko dara Latvijas IT uzņēmumi Patiesie motivatori un jēgpilna komandas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina Par spīti organizācijas darbības iekšējiem izaicinājumiem pārskata periodā, LSA aktualizējusi un risinājusi virkni problēmjautājumu,

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

B_Briede

B_Briede LLU pirmā kursa studentu pašvirzītās studijas LLU TF IMI prof. Baiba Briede Saturs Pašvirzīto studiju būtība Aktualitāte Pasaules ekonomikas foruma 2018 un Boloņas procesa kontekstā LLU 1. kursa studentu

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Turisms_virziens 12_13

Turisms_virziens 12_13 BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA Studiju virziena VIESNĪCU UN RESTORĀNU SERVISS UN TŪRISMA UN ATPŪTAS ORGANIZĀCIJA Pašnovērtējuma ziņojums par 2012./2013. mācību gadu APSTIPRINĀTS BSA Senāta sēdē 2014.gada

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE

2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE 2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE SATuRS: PRIEKŠROCĪBAS, KO SNIEDZ AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS... 3 FAKTI PAR BANKU AUGSTSKOLU... 5 EFEKTĪVAS STUDIJU METODES...

Sīkāk

Prezentacija

Prezentacija LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam UZŅEMŠANAS KOMISIJA Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755,

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Pieredze diplomu atzīšanā: izglītības dokumenti no Bangladešas un Ķīnas S E M I N Ā R A Ā RVA L S T U I Z G L Ī T Ī B A S D O K U M E N T U S AT U R A N O Z Ī M E T O AT Z Ī Š A N Ā L AT V I J Ā I E T

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk