Septītā Pamatprogramma

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Septītā Pamatprogramma"

Transkripts

1 Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo

2 Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas Savienības galvenais instruments pētniecības finansēšanai Eiropā. Septītā pamatprogramma, kas paredzēta laikposmam no līdz gadam, turpina Sestās pamatprogrammas darbu un ir izstrādāta, pamatojoties uz konsultācijām ar zinātniekiem, pētniecības un politikas veidošanas iestādēm un citām ieinteresētajām pusēm. Kopš gada, kad programmas tika uzsāktas, tām ir liela nozīme starpdisciplīnu pētniecības un sadarbības pasākumos Eiropā un ārpus tās (sk. budžeta diagrammu). Septītā pamatprogramma turpina šo uzdevumu un ir plašāka un vispusīgāka par iepriekšējām pētniecības pamatprogrammām. Programma ir spēkā no līdz gadam, un tās budžets septiņu gadu posmam ir 53,2 miljardi eiro, kas ir lielākais šādām programmām līdz šim piešķirtais finansējums. Salīdzinājumā ar iepriekšējām programmām Septītajai pamatprogrammai ir dažas būtiskas atšķirības, kuras tiks apskatītas turpinājumā. ES pētniecības pamatprogrammu budžetu novērtējums (miljardi) pamatpr pamatpr pamatpr pamatpr.

3 Kas Septītajā pamatprogrammā ir jauns? Septītajai pamatprogrammai ir dažas nozīmīgas atšķirības salīdzinājumā ar savām priekštecēm, tostarp: Lielāks budžets Septītās pamatprogrammas budžets šībrīža cenās ir par 63% lielāks nekā Sestās pamatprogrammas finansējums. Tas nozīmē, ka pētniecība Eiropā iegūst papildu resursus. Tas ir arī nozīmīgs politisks vēstījums tām ES dalībvalstīm, kas apņēmušās palielināt pētniecībai veltīto finansējumu no pašreizējiem 2% IKP līdz 3% gadā. Koncentrēšanās uz tēmām stingra koncentrēšanās uz galvenajām pētniecības tēmām (piem., veselība, IKT, kosmoss u.c.) lielākās Septītās pamatprogrammas sadaļas Sadarbība ietvaros padara programmu elastīgāku un rūpniecības vajadzībām atbilstīgāku. Eiropas Pētniecības padome (EPP) pirmais Eiropas mēroga dienests pētniecības finansējumam. Jaunizveidotās Eiropas Pētniecības padomes mērķis ir finansēt augstāka riska Eiropas pētniecības nozares, kam piemīt potenciāli liela atdeve jaunās zinātnēs. Zināšanu reģioni Septītā pamatprogramma izveido jaunus zināšanu reģionus, kas reģiona ietvaros apvieno dažādus pētniecības partnerus. Universitātes, pētniecības centri, starptautiski uzņēmumi, reģionālas iestādes un MVU var apvienoties un stiprināt savas pētniecības spējas un potenciālu. Riska dalīšanas finanšu mehānisms jauna riska dalīšanas finanšu iespēja, lai veicinātu privāto investoru atbalstu pētniecības projektiem, uzlabotu piekļuvi Eiropas Investīciju bankas (EIB) aizdevumiem lieliem Eiropas pētniecības pasākumiem. Kopīgo tehnoloģiju iniciatīvas (KTI) lietotāja virzīti papildu pasākumi Eiropas tehnoloģiju platformām (ETP). KTI ir pilnīgi jauna koncepcija, kas apvieno dažādus partnerus, lai sasniegt tādus mērķus, ko nav iespējams īstenot, izmantojot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus. KTI īpaši pievēršas tām pētniecības jomām, kurās ilgtermiņa panākumu gūšanai ir svarīga uzlabota sadarbība un ievērojamas investīcijas.

4 Vienotais palīdzības dienests vienotais palīdzības dienests, Pētniecības informācijas dienests, ir pirmais kontaktpunkts potenciālajiem dalībniekiem, kas atbild uz jautājumiem par visiem ES finansētās pētniecības aspektiem un palīdz pētniecības pamatprogrammu jaunajiem dalībniekiem. Meklējiet informāciju tīmekļa vietnē Septītā pamatprogramma saglabā arī būtiskus iepriekšējo pamatprogrammu elementus. Tiek saglabāts uzsvars uz Eiropas partneru konsorciju, starptautisko sadarbību, atvērtu koordināciju, elastību un pētniecības izcilību.

5 Septītā pamatprogramma prioritātes Prioritātes Septītajā pamatprogrammā ir ietvertas vairākās īpašās programmās: Programma Sadarbība Septītās pamatprogrammas pamats Sadarbības programma septītās pamatprogrammas pamats un lielākā sastāvdaļa veicina kopīgu pētniecību Eiropas mērogā un citās partnervalstīs saskaņā ar dažām galvenajām tematiskajām jomām. Tematiskās jomas ir šādas: veselība; pārtika, lauksaimniecība un zivsaimniecība, un biotehnoloģija; informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas; enerģētika; vide (tostarp klimata pārmaiņas); transports (tostarp aeronautika); sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes; kosmoss un drošība. Šī programma ietver arī jaunās kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas, kas ir rūpniecības virzīti plaša mēroga daudzu avotu finansēti pasākumi, ko dažos gadījumos atbalsta apvienots valsts un privātais finansējums. Citas nozīmīgākās šīs programmas sastāvdaļas ir dalībvalstu pētniecības programmu koordinācija, kuras mērķis ir tuvināt Eiropas valstu un reģionālās pētniecības programmas (piem., ERA-NET), un riska dalīšanas finanšu mehānismu. Īpaša uzmanība tiek veltīta arī starpdisciplīnu un vairākas jomas aptverošai pētniecībai, tostarp vairākām jomām kopīgiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus.

6 Programma Idejas un Eiropas Pētniecības padome (EPP) Programma Idejas ir pirmā ES pamatprogrammas pētniecības programma, kas pilnībā finansē pētniecību jaunās zinātnes un pētniecības jomās neatkarīgi no tematiskajām prioritātēm. Tuvinot šādu pētniecību konceptuālajam avotam, šī Septītās pamatprogrammas labākā programma apliecina pamata pētniecības vērtību, veicinot sabiedrības ekonomisko un sociālo labklājību. Programma Idejas ir īpaši elastīga pieejā ES pētniecībai, jo piedāvātie pētniecības projekti tiek vērtēti tikai pēc to izcilības, veicot salīdzinošo vērtējumu. To īsteno jaunā Eiropas Pētniecības padome (EPP), ko veido zinātnes padome (plāno zinātnisko stratēģiju, izstrādā darba programmu, kvalitātes kontroles un informācijas pasākumus) un izpildes dienests (administrācija, atbalsts pretendentiem, piedāvājuma iespējas, finansiālā atbalsta pārvaldība un praktiskā organizācija). Pētniecību var veikt jebkurā zinātnes vai tehnoloģiju jomā, tostarp inženierzinātnēs, sociālekonomiskajās zinātnēs un humanitārajās zinātnēs. Īpaša uzmanība tiek veltīta jaunām un ātri augošām jomām jaunās zinātnēs un saistīto disciplīnu pētniecībai. Atšķirībā no programmas Sadarbība, starptautiskā sadarbība nav obligāta prasība. Vairāk informācijas meklējiet tīmekļa vietnē Programma Cilvēki atbalsts zinātnieka profesijas izvēlei Eiropā Programma Cilvēki sniedz būtisku atbalstu pētniecības mobilitātei un veicina pētniekus gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās izvēlēties zinātnieka karjeru. Programma tiek īstenota, izmantojot saskaņotu Marijas Kirī vārdā nosauktu pasākumu kopu, kas izstrādāta, lai palīdzētu pētniekiem papildināt savas zināšanas un kompetenci profesionālā izaugsmē.

7 Programma ietver tādus pasākumus kā sākotnējā pētnieku apmācība, atbalsts mūžizglītībai un zināšanu papildināšanai, izmantojot Eiropas starpvalstu finanšu atbalstu un citus pasākumus, kā arī rūpniecības un zinātnieku sadarbību. Starptautiskā sadarbība ar partneriem ārpus ES tiek īstenota, lai pilnveidotu ES pētnieku profesionālo izaugsmi, veidojot starptautisku finanšu atbalstu zinātniekiem, kas ierodas strādāt ES vai dodas apgūt pieredzi ārpus tās robežām, tādējādi veicinot sadarbību ar pētniecības grupām ārpus Eiropas. Programma Iespējas uz zināšanām balstītas ekonomikas veidošana Programma Iespējas ir izveidota, lai palīdzētu stiprināt un optimizēt zināšanas, kas Eiropai vajadzīgas, ja tā vēlas panākt uz zināšanām balstītas ekonomikas uzplaukumu. Stiprinot pētniecības iespējas, jauninājumu apjomu un Eiropas konkurētspēju, programma veicina Eiropas pētniecības potenciālu un zināšanu resursus. Programma aptver sešas konkrētas zināšanu jomas: pētniecības infrastruktūras, pētniecība MVU vajadzībām, zināšanu reģioni, pētniecības potenciāls, zinātne sabiedrībā un starptautiskās sadarbības pasākumi. Kodolpētniecība Šo īpašo programmu veido divas daļas pirmā daļa attiecas uz kodolsintēzi un starptautiskās ITER pētniecības iespējām, kas jāveido Eiropā. Tās mērķi ir izveidot zināšanu bāzi par kodolsintēzi un īstenot eksperimentālu ITER kodolsintēzes reaktoru. ITER ir izstrādāts kā pasaulē lielākais pētniecības projekts. Otra programmas daļa attiecas uz kodoldrošumu, atkritumu apsaimniekošanu kodoldalīšanas objektos un aizsardzību pret radiāciju. Kopīgā pētniecības centra darbība šajā jomā ietver Eiropas līmeņa viedokļa izstrādi par radioaktīvo atkritumu pārvaldību un uzglabāšanu, saglabājot kodoliekārtu drošu darbību un veicinot tālākus pētījumus kodolenerģijas jomā. Vairāk informācijas par šo un citu KPC darbību meklējiet tīmekļa vietnē Vairāk informācijas par šajā brošūrā ietvertajām tēmām meklējiet tīmekļa vietnē

8 Kas var piedalīties? Līdzdalība Septītajā pamatprogrammā ir atvērta plašam organizāciju un cilvēku lokam. Septītajā pamatprogrammā var iesaistīties universitātes, pētniecības centri, starptautiski uzņēmumi, MVU (mazie un vidējie uzņēmumi), valsts pārvaldes organizācijas, pat atsevišķas personas no jebkuras pasaules valsts iespēja līdzdarboties ir ikvienam. Ir spēkā dažādi līdzdalības noteikumi, ko nosaka konkrētā pētniecības iniciatīva. Ar ko sākt? 1. Jums ir ideja vai attīstības redzējums par kādu pētniecības projektu. 2. Iepazīstieties ar Septītās pamatprogrammas nosacījumiem pētniecībai. 3. Atrodiet citus ES sadarbības partnerus vai dalībniekus citās valstīs, kuriem ir līdzīgs attīstības redzējums un ar kuriem jūs varat sadarboties. 4. Iesniedziet pieteikumu Eiropas Komisijā saskaņā ar termiņiem, kas noteikti uzaicinājumā iesniegt priekšlikumu, un īpašo darba programmu. 5. Eiropas Komisija garantē atbilstīgu jūsu pieteikuma izvērtēšanu, ko veic 3 7 neatkarīgie novērtētāji nozares speciālisti. 6. Komisija paziņos jums novērtējuma rezultātu. Ja tas būs pozitīvs, tiks uzsāktas sarunas par līguma slēgšanu. 7. Līguma slēgšana un projekta uzsākšana. Varat kļūt par novērtētāju arī pats. Informācija tīmekļa vietnē

9 Septītā pamatprogramma īsumā Septītā pamatprogramma ietver vairākas īpašas programmas: Sadarbība veicina sadarbību starp rūpniecību un zinātniekiem, lai iegūtu vadošo vietu galvenajās tehnoloģiju jomās. Idejas atbalsta pamata pētniecību jaunās zinātnes jomās (īsteno Eiropas Pētniecības padome). Cilvēki atbalsta mobilitāti un zinātnieku profesionālo izaugsmi gan Eiropā, gan ārpus tās. Iespējas palīdz pilnveidot Eiropai nepieciešamās iespējas, lai panāktu uz zināšanām balstītas ekonomikas uzplaukumu. Kodolpētniecība (Euratom programma) pilnveido Eiropas kodolsintēzes un kodoldalīšanas iespējas. idejas sadarbība cilvēki euratom iespējas

10 Kur iegūt papildu informāciju? Lai uzzinātu vairāk par Septīto pamatprogrammu, izmantojiet šādas iespējas: Meklējiet informāciju Septītajai pamatprogrammai veltītajā Cordis tīmekļa vietnē Šajā tīmekļa vietnē jābūt visam, kas jums jāzina par programmu, tostarp jaunākajai informācijai, uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, atbildēm uz bieži uzdotiem jautājumiem un citai informācijai. KI LV-D Dodieties uz savas valsts kontaktpunktu, kam jānodrošina konsultācijas potenciālajiem pretendentiem valstī. Valstu kontaktpunktu sarakstu meklējiet tīmekļa vietnē Sazinieties ar īpašo Septītās pamatprogrammas palīdzības dienestu, kas var palīdzēt pētniecības pamatprogrammas jaunajiem dalībniekiem. Skatiet arī Septītās pamatprogrammas sadaļu Eiropas pētniecības tīmekļa vietnē Šo publikaciju izveidoja: Eiropas Komisija Pētniecības ģenerāldirektorāts Saziņas nodaļa B-1049 Brisele Fakss: Eiropas Kopienas, gads Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz avotu ir obligāta. Printed in Belgium

11 Brochure FP7_LV 16/01/07 17:47 Page 2 Kas Septītajā pamatprogrammā ir jauns? Septītā pamatprogramma prioritātes Septītajai pamatprogrammai ir dažas nozīmīgas atšķirības salīdzinājumā ar savām priekštecēm, tostarp: Lielāks budžets Septītās pamatprogrammas budžets šībrīža cenās ir par 63% lielāks nekā Sestās pamatprogrammas finansējums. Tas nozīmē, ka pētniecība Eiropā iegūst papildu resursus. Tas ir arī nozīmīgs politisks vēstījums tām ES dalībvalstīm, kas apņēmušās palielināt pētniecībai veltīto finansējumu no pašreizējiem 2% IKP līdz 3% gadā. Koncentrēšanās uz tēmām stingra koncentrēšanās uz galvenajām pētniecības tēmām (piem., veselība, IKT, kosmoss u.c.) lielākās Septītās pamatprogrammas sadaļas Sadarbība ietvaros padara programmu elastīgāku un rūpniecības vajadzībām atbilstīgāku. Eiropas Pētniecības padome (EPP) pirmais Eiropas mēroga dienests pētniecības finansējumam. Jaunizveidotās Eiropas Pētniecības padomes mērķis ir finansēt augstāka riska Eiropas pētniecības nozares, kam piemīt potenciāli liela atdeve jaunās zinātnēs. Zināšanu reģioni Septītā pamatprogramma izveido jaunus zināšanu reģionus, kas reģiona ietvaros apvieno dažādus pētniecības partnerus. Universitātes, pētniecības centri, starptautiski uzņēmumi, reģionālas iestādes un MVU var apvienoties un stiprināt savas pētniecības spējas un potenciālu. Riska dalīšanas finanšu mehānisms jauna riska dalīšanas finanšu iespēja, lai veicinātu privāto investoru atbalstu pētniecības projektiem, uzlabotu piekļuvi Eiropas Investīciju bankas (EIB) aizdevumiem lieliem Eiropas pētniecības pasākumiem. Kopīgo tehnoloģiju iniciatīvas (KTI) lietotāja virzīti papildu pasākumi Eiropas tehnoloģiju platformām (ETP). KTI ir pilnīgi jauna koncepcija, kas apvieno dažādus partnerus, lai sasniegt tādus mērķus, ko nav iespējams īstenot, izmantojot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus. KTI īpaši pievēršas tām pētniecības jomām, kurās ilgtermiņa panākumu gūšanai ir svarīga uzlabota sadarbība un ievērojamas investīcijas. Vienotais palīdzības dienests vienotais palīdzības dienests, Pētniecības informācijas dienests, ir pirmais kontaktpunkts potenciālajiem dalībniekiem, kas atbild uz jautājumiem par visiem ES finansētās pētniecības aspektiem un palīdz pētniecības pamatprogrammu jaunajiem dalībniekiem. Meklējiet informāciju tīmekļa vietnē Septītā pamatprogramma saglabā arī būtiskus iepriekšējo pamatprogrammu elementus. Tiek saglabāts uzsvars uz Eiropas partneru konsorciju, starptautisko sadarbību, atvērtu koordināciju, elastību un pētniecības izcilību. Prioritātes Septītajā pamatprogrammā ir ietvertas vairākās īpašās programmās: Programma Sadarbība Septītās pamatprogrammas pamats Sadarbības programma septītās pamatprogrammas pamats un lielākā sastāvdaļa veicina kopīgu pētniecību Eiropas mērogā un citās partnervalstīs saskaņā ar dažām galvenajām tematiskajām jomām. Tematiskās jomas ir šādas: veselība; pārtika, lauksaimniecība un zivsaimniecība, un biotehnoloģija; informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas; enerģētika; vide (tostarp klimata pārmaiņas); transports (tostarp aeronautika); sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes; kosmoss un drošība. Šī programma ietver arī jaunās kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas, kas ir rūpniecības virzīti plaša mēroga daudzu avotu finansēti pasākumi, ko dažos gadījumos atbalsta apvienots valsts un privātais finansējums. Citas nozīmīgākās šīs programmas sastāvdaļas ir dalībvalstu pētniecības programmu koordinācija, kuras mērķis ir tuvināt Eiropas valstu un reģionālās pētniecības programmas (piem., ERA-NET), un riska dalīšanas finanšu mehānismu. Īpaša uzmanība tiek veltīta arī starpdisciplīnu un vairākas jomas aptverošai pētniecībai, tostarp vairākām jomām kopīgiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. Programma Idejas un Eiropas Pētniecības padome (EPP) Programma Idejas ir pirmā ES pamatprogrammas pētniecības programma, kas pilnībā finansē pētniecību jaunās zinātnes un pētniecības jomās neatkarīgi no tematiskajām prioritātēm. Tuvinot šādu pētniecību konceptuālajam avotam, šī Septītās pamatprogrammas labākā programma apliecina pamata pētniecības vērtību, veicinot sabiedrības ekonomisko un sociālo labklājību. Programma Idejas ir īpaši elastīga pieejā ES pētniecībai, jo piedāvātie pētniecības projekti tiek vērtēti tikai pēc to izcilības, veicot salīdzinošo vērtējumu. To īsteno jaunā Eiropas Pētniecības padome (EPP), ko veido zinātnes padome (plāno zinātnisko stratēģiju, izstrādā darba programmu, kvalitātes kontroles un informācijas pasākumus) un izpildes dienests (administrācija, atbalsts pretendentiem, piedāvājuma iespējas, finansiālā atbalsta pārvaldība un praktiskā organizācija). Pētniecību var veikt jebkurā zinātnes vai tehnoloģiju jomā, tostarp inženierzinātnēs, sociālekonomiskajās zinātnēs un humanitārajās zinātnēs. Īpaša uzmanība tiek veltīta jaunām un ātri augošām jomām jaunās zinātnēs un saistīto disciplīnu pētniecībai. Atšķirībā no programmas Sadarbība, starptautiskā sadarbība nav obligāta prasība. Vairāk informācijas meklējiet tīmekļa vietnē Programma Cilvēki atbalsts zinātnieka profesijas izvēlei Eiropā Programma Cilvēki sniedz būtisku atbalstu pētniecības mobilitātei un veicina pētniekus gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās izvēlēties zinātnieka karjeru. Programma tiek īstenota, izmantojot saskaņotu Marijas Kirī vārdā nosauktu pasākumu kopu, kas izstrādāta, lai palīdzētu pētniekiem papildināt savas zināšanas un kompetenci profesionālā izaugsmē. Programma ietver tādus pasākumus kā sākotnējā pētnieku apmācība, atbalsts mūžizglītībai un zināšanu papildināšanai, izmantojot Eiropas starpvalstu finanšu atbalstu un citus pasākumus, kā arī rūpniecības un zinātnieku sadarbību. Starptautiskā sadarbība ar partneriem ārpus ES tiek īstenota, lai pilnveidotu ES pētnieku profesionālo izaugsmi, veidojot starptautisku finanšu atbalstu zinātniekiem, kas ierodas strādāt ES vai dodas apgūt pieredzi ārpus tās robežām, tādējādi veicinot sadarbību ar pētniecības grupām ārpus Eiropas. Programma Iespējas uz zināšanām balstītas ekonomikas veidošana Programma Iespējas ir izveidota, lai palīdzētu stiprināt un optimizēt zināšanas, kas Eiropai vajadzīgas, ja tā vēlas panākt uz zināšanām balstītas ekonomikas uzplaukumu. Stiprinot pētniecības iespējas, jauninājumu apjomu un Eiropas konkurētspēju, programma veicina Eiropas pētniecības potenciālu un zināšanu resursus. Programma aptver sešas konkrētas zināšanu jomas: pētniecības infrastruktūras, pētniecība MVU vajadzībām, zināšanu reģioni, pētniecības potenciāls, zinātne sabiedrībā un starptautiskās sadarbības pasākumi. Kodolpētniecība Šo īpašo programmu veido divas daļas pirmā daļa attiecas uz kodolsintēzi un starptautiskās ITER pētniecības iespējām, kas jāveido Eiropā. Tās mērķi ir izveidot zināšanu bāzi par kodolsintēzi un īstenot eksperimentālu ITER kodolsintēzes reaktoru. ITER ir izstrādāts kā pasaulē lielākais pētniecības projekts. Otra programmas daļa attiecas uz kodoldrošumu, atkritumu apsaimniekošanu kodoldalīšanas objektos un aizsardzību pret radiāciju. Kopīgā pētniecības centra darbība šajā jomā ietver Eiropas līmeņa viedokļa izstrādi par radioaktīvo atkritumu pārvaldību un uzglabāšanu, saglabājot kodoliekārtu drošu darbību un veicinot tālākus pētījumus kodolenerģijas jomā. Vairāk informācijas par šo un citu KPC darbību meklējiet tīmekļa vietnē Vairāk informācijas par šajā brošūrā ietvertajām tēmām meklējiet tīmekļa vietnē

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums ES programma Radošā Eiropa (2014-2020) Andrejs.Lukins@km.gov.lv www.km.gov.lv/radosaeiropa facebook.com/radosaeiropa @radosaeiropa 05/04/2018, Valmiera ES programma RADOŠĀ EIROPA 2014-2020 - Eiropas Komisija

Sīkāk

Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā

Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā Profesionālā izglītība un apmācība Ne Eiropas Komisija, ne personas, kas rīkojas Komisijas vārdā, neatbild par to, kā tiek

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 392 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITE

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 392 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITE EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.7.2012. COM(2012) 392 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI Stiprāka Eiropas Pētniecības

Sīkāk

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība Atbalsta pasākumi jaunajiem uzņēmējiem Kas ir uzņēmējs? Uzņēmējs ir uzņēmuma īpašnieks, kurš, uzņemoties riskus un atbildību, cenšas gūt peļņu. Biznesa ideju var realizēt tikai tad, ja ir uzņēmējs cilvēks

Sīkāk

IESKATS EIROPAS SAVIENĪBAS POLITIKĀ Pētniecība un inovācija Uz jauniem apvāršņiem un labāku dzīves kvalitāti Pētniecība un inovācija tieši veicina lab

IESKATS EIROPAS SAVIENĪBAS POLITIKĀ Pētniecība un inovācija Uz jauniem apvāršņiem un labāku dzīves kvalitāti Pētniecība un inovācija tieši veicina lab IESKATS EIROPAS SAVIENĪBAS POLITIKĀ Pētniecība un inovācija Uz jauniem apvāršņiem un labāku dzīves kvalitāti Pētniecība un inovācija tieši veicina labklājību Eiropā un labus apstākļus tās iedzīvotājiem

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Microsoft Word - LV 161.doc

Microsoft Word - LV 161.doc EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 4.4.2007 COM(2007) 161 galīgā redakcija ZAĻĀ GRĀMATA Eiropas Pētniecības telpa: jaunas perspektīvas {SEC(2007) 412} LV LV ZAĻĀ GRĀMATA Eiropas Pētniecības telpa: jaunas

Sīkāk

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

Microsoft Word - CONS_CONS_2007_15647_REV1__LV.doc

Microsoft Word - CONS_CONS_2007_15647_REV1__LV.doc EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2008. gada 21. janvārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2006/0197 (COD) 15647/1/07 REV 1 EIT 23 EDUC 215 RECH 395 COMPET 406 CODEC 1334 TIESĪBU AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats:

Sīkāk

Microsoft Word - lv-COM674.doc

Microsoft Word - lv-COM674.doc EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 10.11.2006 KOM(2006)674 galīgais redakcija KOMISIJAS ZIŅOJUMS Gada ziņojums par pirmspievienošanās struktūrpolitikas instrumentu (ISPA) 2005 SEK(2006)1430 LV LV SATURS

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Snieguma ietvara mehānisms un snieguma rezerve Regulas Nr. 1303/2013 nosacījumi Katram prioritārajam virzienam nepieciešams veidot snieguma ietvaru, kurā iekļaujami iznākuma un finanšu rādītāji. Regula

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam Jānis Patmalnieks Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 10.10.2018., Rīga Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 16. novembrī (OR. en) 14254/18 LIMITE RECH 485 COMPET 771 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: prezidentv

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 16. novembrī (OR. en) 14254/18 LIMITE RECH 485 COMPET 771 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: prezidentv Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 16. novembrī (OR. en) 14254/18 LIMITE RECH 485 COMPET 771 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: prezidentvalsts Pastāvīgo pārstāvju komiteja Gatavošanās Konkurētspējas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zinātnieku un praktiķu sadarbības tīkli: ES zinātnisko projektu pieredze Tālis Tisenkopfs Baltic Studies Centre un LU Referāts Starpresoru forumā Mūžizglītības un pieaugušo izglītības sistēma, IZM, Rīga,

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Date

Date Pētniecības izpildaģentūra UZAICINĀJUMS IZTEIKT IEINTERESĒTIBU ATTIECĪBĀ UZ PAGAIDU DARBINIEKU (2. panta f) APAKŠPUNKTS) VIETĀM PĒTNIECĪBAS PROGRAMMU ADMINISTRATORA AD6 AMATĀ REA/TA/AD6/01/18 Šā uzaicinājuma

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Briefing paper on Delivering performance in CohesionDelivering performance in CohesionDelivering performance in Cohesion

Briefing paper on Delivering performance in CohesionDelivering performance in CohesionDelivering performance in Cohesion LV 2019 Rezultātu sasniegšana kohēzijas jomā Informatīvais apskats 2019. g. jūnijs 2 Saturs Punkts Kopsavilkums I-IX Ievads 01-07 Sniegums Eiropas Savienībā 01-02 Kohēzija 03 Šā informatīvā apskata mērķis

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation No profesijas standarta līdz reformai 2019. gada 16. martā. 19.03.2019 1 Reforma Sieviešu dzimtes vārds Pārkārtojums, pārveidojums, saglabājot galveno no līdzšinējā Pārmaiņa, pārkārtojums kādā sabiedrības

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

RSU SKMK Stratēģija

RSU SKMK Stratēģija RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2020.GADAM Rīga, 2015 SATURS Ievads... 3 1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes... 4 2. Galvenie Koledžas

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

IEDZĪVOTĀJU CEĻVEDIS EIROPAS SAVIENĪBAS BUDŽETĀ Vai Jūs zinājāt, ka Eiropas Savienībai (ES) ir savs budžets un ka katra ES dalībvalsts tajā veic iemak

IEDZĪVOTĀJU CEĻVEDIS EIROPAS SAVIENĪBAS BUDŽETĀ Vai Jūs zinājāt, ka Eiropas Savienībai (ES) ir savs budžets un ka katra ES dalībvalsts tajā veic iemak IEDZĪVOTĀJU CEĻVEDIS EIROPAS SAVIENĪBAS BUDŽETĀ Vai Jūs zinājāt, ka Eiropas Savienībai (ES) ir savs budžets un ka katra ES dalībvalsts tajā veic iemaksas? Ik gadus tie ir aptuveni 140 000 000 000 kas ietekmē

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars Plotkāns no Zosēniem Vai cilvēkkapitāls ir kapitāls?

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Liene Kubliņa liene.kublina@cvor.lv www.cvor.lv IT nozares attīstības iespējas ierobežota darba tirgus apstākļos Latvijas darba tirgus Ko dara Latvijas IT uzņēmumi Patiesie motivatori un jēgpilna komandas

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

DPP

DPP IEVADS Darbības programma Infrastruktūra un pakalpojumi 2.prioritāte Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 2.2. pasākums IKT infrastruktūra un pakalpojumi Pašreizējā sabiedrības attīstības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

Īsi par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu

Īsi par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu Īsi par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu 2 Kas ir EIGE? Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) ir neatkarīga Eiropas Savienības institūcija, kas izveidota ar mērķi veicināt un stiprināt dzimumu

Sīkāk

L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sa

L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sa L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sapulce Grobiņa, 26.08.2016. Inga Brieze Rīgas plānošanas

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

LAT_O2_WBL_PRO_EQF_workshops_FINAL REV_180327

LAT_O2_WBL_PRO_EQF_workshops_FINAL REV_180327 WBL-PRO projekts Kvalifikācija, atvērtie resursi, labās prakses un rīku piemēri darba vidē balstītu mācību profesionālim 2016-1-DE02-KA202-003339 IO2: Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra DVB mācību profesionālim

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 401 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITE

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 401 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITE EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.7.2012. COM(2012) 401 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI Virzība uz labāku piekļuvi

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 434 final 2018/0227 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko laikposmam no lī

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 434 final 2018/0227 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko laikposmam no lī EIROPAS KOMISIJA Briselē, 6.6.2018 COM(2018) 434 final 2018/0227 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu

Sīkāk

Remigrācijas veicināšanas rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā

Remigrācijas veicināšanas rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā Remigrācijas veicināšanas rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā Ziņojums Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē 29.03.2019. Ija Groza, remigrācijas jautājumu koordinatore Mērķis Palīdzēt ārvalstīs

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

Komisijas Lēmums (2011. gada 22. februāris) par finansēšanas lēmuma pieņemšanu gadam saistībā ar otro Kopienas rīcības programmu veselības aizsa

Komisijas Lēmums (2011. gada 22. februāris) par finansēšanas lēmuma pieņemšanu gadam saistībā ar otro Kopienas rīcības programmu veselības aizsa 3.3.2011. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 69/1 IV (Paziņojumi) EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI EIROPAS KOMISIJA KOMISIJAS LĒMUMS (2011. gada 22. februāris) par finansēšanas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Изпълнение на план за равенство между половете в академичните среди и изследователските организации — ръководство за действия стъпка по стъпка

Изпълнение на план за равенство между половете в академичните среди и изследователските организации — ръководство за действия стъпка по стъпка STRUKTURĀLAS PĀRMAIŅAS PĒTNIECĪBAS JOMĀ Šo publikāciju sagatavoja saistībā ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta dzimumu līdztiesības integrēšanas programmu. Tā ir pieejama tiešsaistē EIGE Dzimumu

Sīkāk

Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros gadam PROGRAMMAS ROKASGRĀMATA 4. projektu

Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros gadam PROGRAMMAS ROKASGRĀMATA 4. projektu Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros 2007. 2013. gadam PROGRAMMAS ROKASGRĀMATA 4. projektu konkurss 2011. gada 1. februāris Oficiālā Programmas

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Absolventi

Absolventi Latvijas lauku telpas attīstība vēsturiskā skatījumā Gatis Krūmiņš, dr.hist. 2014.gada 9.decembris Latvijas lauku telpas unikalitāte tās vēsturiskajā kontekstā Lauku telpas pārvaldības īpatnības Pēdējos

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis

Transatlantiskā tirdzniecības un  ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis 2016. gada 27. aprīlis 2016. gada 27. aprīlis Pamatinformācija / sarunu konteksts Eiropas Savienībai un Amerikas Savienotajām

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

PDFP8NGRYUBVT.0.doc

PDFP8NGRYUBVT.0.doc EIROPAS KOMISIJA Briselē, 3.5.2011 SEC(2011) 541 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Dokuments, kas papildina šādu dokumentu: KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Prezentacija

Prezentacija LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam UZŅEMŠANAS KOMISIJA Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk