RSU SKMK Stratēģija

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "RSU SKMK Stratēģija"

Transkripts

1 RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA GADAM Rīga, 2015

2 SATURS Ievads RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes Galvenie Koledžas attīstības pamatelementi gadam Koledžas darbības pamatprofili Ieinteresētās puses Sadarbības partneri un konkurenti Personāla attīstība Koledžas attīstības redzējums līdz 2020.gadam Koledžas SVID analīze Koledžas attīstības mērķi Koledžas stratēģisko mērķu karte Rīcības plāns Pielikumi... 20

3 Ievads Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža ir Rīgas Stradiņa universitātes pārraudzībā esoša augstākās izglītības institūcija, kas ir Koledžas kā izglītības iestādes iepriekšējo periodu tiesību un saistību mantiniece. Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas dibināšana ir saistīta ar Sarkanā Krusta galvenās valdes 1920.gada 21.septembra lēmumu dibināt Latvijas Sarkanā Krusta žēlsirdīgo māsu kursus, kurus 1927.gadā pārveidoja par Latvijas Sarkanā Krusta žēlsirdīgo māsu skolu. Neraugoties uz Koledžas kā izglītības iestādes nosaukumu maiņām valsts vēstures griežos, Koledža vienmēr ir bijusi atpazīstama ar augstiem profesionālās ētikas standartiem un morāles normām, un absolventu augsto profesionālo kompetenci. Attīstības Stratēģija gadam iezīmē Koledžas pastāvēšanas simtgadi. Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža darbojas saskaņā ar LR Satversmi, Izglītības likumu, Zinātniskās darbības likumu, Augstskolu likumu, Profesionālās izglītības likumu un tiem pakārtotiem normatīvajiem aktiem, Rīgas Stradiņa universitātes Satversmi, Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Nolikumu un starptautiskajām tiesību normām. 3

4 1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā (turpmāk - Koledža) tiek īstenotas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, tā radot iespēju kvalitatīvas, Boloņas procesa principiem, Eiropas Savienības Direktīvām 1 un darba tirgus vajadzībām atbilstošas izglītības iegūšanai iedzīvotājiem. Līdztekus pirmā līmeņa augstākajai profesionālajai izglītībai, Koledža realizē darba tirgū pieprasītas arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas. Koledžas misija ir sagatavot augstas kvalitātes speciālistus veselības aprūpes jomā, lai studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un attieksmes būtu atbilstošas ES prasībām un Sarkanā Krusta pamatprincipiem, kā arī tās veidotu stabilu pamatu mūžizglītībai un attīstītu pētniecisko darbību. Koledžas vīzija ir mūsdienīga, prestiža un atpazīstama izglītības institūcija veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā Latvijā un Eiropā. Koledžas attīstības mērķi balstās uz vīziju, misiju un attīstības pamatelementiem - cilvēki, kvalitāte, ilgtspēja. (1.att.) Cilvēki Kvalitāte Ilgtspēja 1.att. Attīstības elementi 1 DIRECTIVE 2013/55/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 November

5 2. Galvenie Koledžas attīstības pamatelementi gadam 1. Cilvēki: Administratīvā, pedagoģiskā un akadēmiskā personāla kompetences pilnveide mācību organizācijas, metodisko jautājumu un tehnoloģiju attīstības kontekstā Akadēmiskā personāla motivācijas paaugstināšana Prakšu vadītāju pedagoģiskās kompetences pilnveide darba vietā Dalība sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanā Jauniešu garantijas sistēmas ietvaros 2. Kvalitāte: Inovatīva studiju vide un E-studijas Studiju programmu satura dinamiska pilnveide Digitālo mācību līdzekļu izstrāde un izmantošana studiju procesā 3. Ilgtspēja: Par vidi un cilvēku domājoša Koledža Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu īstenošanai nepieciešamās mācību vides uzlabošana Koledžā, kas atbilst tautsaimniecības attīstībai un nozares darba tirgus vajadzībām Jaunas studiju un arodizglītības programmas, tajā skaitā, svešvalodās Kopīgas studiju programmas (arī projektu ietvaros) ar Rīgas Stradiņa universitāti un partneriem no citām koledžām. 5

6 3. Koledžas darbības pamatprofili Koledžas darbības pamatprofili ir izglītība un pētniecība, kas ietvertas šādās izglītības tematiskajās jomās (2.att.): Veselības aprūpe Sociālā labklājība Izglītība Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Arodizglītības programmas Profesionālās vidējās izglītības programmas Tālākizglītība Pētniecība Lietišķie pētījumi studiju procesā Starptautiska sadarbība zinātniskās darbības attīstības projektos Akadēmiskā personāla dalība pētniecības projektos 2.att. Darbības pamatprofili Izglītība Koledža realizē pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmas, kas ietilpst studiju virzienā Veselības aprūpe, kā arī, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas. Pētniecība Koledžas lietišķās pētniecības virzieni gadam, kas atbilst sabiedrības veselības un sociālās aprūpes aktualitātēm : Prakses efektivitātes paaugstināšana Studiju virzienā Veselības aprūpe E-veselība- iespējas un sadarbība pacienta labā 6

7 Bioloģiskā novecošanās, ar to saistītās senioru veselības aprūpes problēmas un dzīves kvalitāte Indivīdu ar īpašām vajadzībām veselības aprūpes problēmas Jaunās tehnoloģijas un virtuālā vide pacientu aprūpē Vides ietekme un mijiedarbība veselības saglabāšanai dažādās vecuma grupās Sabiedrības veselības veicināšana. Masiera darbība indivīda veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanā Māsas vai ārsta palīga darbības izpēte primārajā veselības aprūpē Māsas vai ārsta palīga darbības izpēte sekundārajā veselības aprūpē Māsas vai ārsta palīga darbības izpēte terciārajā veselības aprūpē Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Tiek veicināta pielietojamas zinātniskās pētniecības attīstība, studentu un akadēmiskā personāla iesaistīšanās pētniecībā. Pārbaudes rādītāji publikāciju skaits, dalība starptautiskās konferencēs, patenti. 7

8 4. Ieinteresētās puses Koledžas darbībā ieinteresētās puses ir iekšējie un ārējie interesenti (3.att.), kuru ietekme sekmē Koledžas darbību un attīstību. Jaunu studiju programmu izstrādei Koledžai ir nepieciešami sadarbības partneri gan Latvijā, gan ārzemēs. Līdz 2018.gadam nepieciešams noslēgt līdz 30% jaunus papildus sadarbības līgumus ar citām augstākās izglītības iestādēm, darba devējiem un veselības un sociālās aprūpes profesionālajām organizācijām, lai līdz 2020.gadam Koledža būtu gatava īstenot jaunas un realizētu pilnveidotas esošās studiju programmas. Potenciālie studenti Darba devēji Veselības aprūpes iestādes Administratīvais personāls Augstskolas Akadēmiskais personāls Koledžas Studējošie Koledža Valsts pārvalde (IZM, VM) 3.att. Iekšējie un ārējie interesenti 8

9 5. Sadarbības partneri un konkurenti Sadarbības partneri: 1. Izglītībā: 1.1. Rīgas Stradiņa universitāte; 1.2. Citas koledžas un augstskolas, kas piedāvā apgūt līdzīgas studiju programmas; 1.3. Ārvalstu augstskolas ar veselības aprūpes studiju programmām; 1.4. Latvijas māsu asociācija; 1.5. Latvijas ģimenes ārstu asociācija; 1.6. Latvijas Ambulatorā dienesta ārsta palīgu profesionālā biedrība; 1.7. Latvijas Sarkanais Krusts. 2. Pētniecībā: 2.1. Rīgas Stradiņa Universitāte; 2.2. Latvijas Universitāte; 2.3. Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca; 2.4. Medicīnas sabiedrība ARS 2.5. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca; 2.6. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca; 2.7. Rīgas 1.slimnīca; 2.8. Rīgas 2.slimnīca; 2.9. Rīgas pilsētas Dzemdību nams; Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests; Latvijas Infektoloģijas centrs; Reģionālās veselības aprūpes iestādes; Ārstu prakses; Rehabilitācijas centri. Konkurenti: 1. Citas koledžas un augstskolas, kas realizē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas studiju virzienā Veselības aprūpe. 2. Profesionālās biedrības un asociācijas, kuras realizē tālākizglītību veselības aprūpes profesionāļiem. Izglītībā sadarbības partneri vienlaicīgi var būt arī konkurenti, kas stimulē radošu pieeju attīstībai. 9

10 6. Personāla attīstība Koledža nodrošina savu darbinieku profesionālo un intelektuālo izaugsmi, kā arī stimulē viņus ar Latvijā konkurētspējīgu atalgojumu un citiem motivācijas instrumentiem. Akadēmiskais personāls: 2020.gadā Koledžas misijas un vīzijas īstenošanu nodrošinās augsti kvalificēts akadēmiskais personāls: 2020.gadā vismaz 25% pamatdarbību nodrošinošajam akadēmiskajam personālam jābūt ar zinātnisko grādu. Koledža izmanto visas iespējas augstākās kvalifikācijas intelektuālā potenciāla piesaistei galvenajos darbību virzienos, arī augsti kvalificētu ārvalstu akadēmisko personālu, izmantojot resursus no dažādiem finansējuma avotiem, tostarp arī ES fondu līdzekļus; Līdz 2017.gadam B2 līmenim atbilstoša akadēmiskā personāla kompetence vismaz divās svešvalodās. Vispārējais personāls: Koledža veicina administratīvā personāla tālākizglītību profesionālās kvalifikācijas celšanai; Līdz gadam B1 līmenim atbilstoša administratīvā personāla kompetence vismaz divās svešvalodās. 10

11 7. Koledžas attīstības redzējums līdz 2020.gadam Koledža ir mūsdienīga profesionālo augstāko izglītības studiju programmu un arodizglītības programmu īstenotāja veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā kā Latvijas, tā arī citu valstu iedzīvotājiem. Laika periodā no 2016.gada līdz 2020.gadam sagaidāmi sekojoši notikumi un tendences, kas var ietekmēt Koledžas attīstību: 1. jaunais plānošanas periods ES fondu apguvei; 2. jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana Latvijā; 3. demogrāfiskās situācijas radītas studēt gribētāju skaita izmaiņas kvantitatīvi un vecuma grupās; 4. e-veselība un digitālās veselības aprūpes transformācija veselības aprūpes sistēmā; 5. aktīvāka darba devēju iesaistīšanās un mācību organizēšana darba vidē reģionos; 6. jaunu tehnoloģiju ieviešana studiju procesa organizēšanā. 11

12 8. Koledžas SVID analīze Stiprās puses Rīgas Stradiņa universitātes zīmols Profesionāli kompetents un humāns akadēmiskais personāls ar lielu praktiskā darba pieredzi veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā Studiju programmu kvalitāte uz sešiem gadiem akreditēts studiju virziens Aktīva un radoša Koledžas iekšējā un ārējā vide Vēsture, tradīcijas, reputācija Docētāju nepārtraukta profesionālās un pedagoģiskās kvalifikācijas celšana Sadarbība ar absolventiem un darba devējiem Regulāra studentu un darba devēju aptauju veikšana, studiju programmu īstenošanas kvalitātes izvērtēšanai Sadarbība ar Latvijas augstskolām un koledžām un iespēja izglītoties un gūt pieredzi 13 partneraugstskolās Plašs, tajā skaitā reģionālo veselības aprūpes iestāžu, tīkls ar līgumattiecībām par prakses vietu nodrošināšanu Valsts budžets un sekmīgs menedžments efektīvai finanšu resursu izmantošanai Studentu iesaistīšana pētniecībā Vājās puses Slikti prognozējams valsts budžets un nepietiekams finansējums uz vienu studentu Boloņas principiem atbilstošas izglītības pēctecības trūkums studiju programmai Ārstniecība (Ārsta palīgs) Nepietiekoša ārvalstu vieslektoru un speciālistu piesaiste studiju procesā Nepietiekošs svešvalodu zināšanu līmenis gan docētājiem, gan studentiem Nepietiekams docētāju skaits ar doktora zinātnisko grādu Pasīva docētāju dalība pētījuma projektu tēmu, pieteikumu izstrādē un pētījumu finansējumu avotu meklējumos Nepietiekamas prasmes ES struktūrfondu līdzekļu apguvē Grūtības organizēt ERASMUS mobilitāti studiju programmas Ārstniecība studentiem Finanšu līdzekļu trūkums, lai piedalītos starptautiskajās konferencēs 12

13 Akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskā darbība Aktīva studentu pašpārvaldes darbība Sadarbība ar medicīnas sabiedrību ARS Sadarbība ar Latvijas Sarkano Krustu, tās jauniešu organizāciju Koledžai ērts izvietojums (tuvu transporta līdzekļi, netālu no pilsētas centra) Iespējas Gan Latvijas, gan Eiropas Savienības valstu darba tirgū pieprasīti speciālisti Iedzīvotāju dzīvildzes paaugstināšanās ietvaros mūžizglītības iespējas un ar to saistīta iespējama studējošo skaita palielināšanās Kopīgo studiju programmu veidošana Profesionālās pilnveides tālmācības, e- izglītības un citu jaunu virtuālajā vidē bāzētu virzienu attīstīšana Pašu ieņēmumu palielināšana no maksas studiju programmām Ārvalstu studentu piesaistīšana Eiropas struktūrfondu piedāvājums koledžām Koledžas līmeņa izglītības popularitātes pieaugums Draudi Konkurence augstākajā izglītībā veselības aprūpes nozarē Demogrāfiskā situācija, kas nosaka vidējo izglītību ieguvušo absolventu skaita samazināšanos Motivācijas trūkums docētājiem, uzsākt un turpināt studijas doktorantūrā un promocijas darba izstrādē. 13

14 9. Koledžas attīstības mērķi 1. Pilnveidot studiju programmu un arodizglītības programmu kvalitāti. 2. Pilnveidot studiju vides iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, atbilstoši izcilības pieejai. 3. Attīstīt tālākizglītību, nodrošinot vismaz 25 tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursus. 4. Veicināt pētniecības attīstību veselības aprūpei prioritārajos virzienos. 5. Optimizēt budžeta izmaksas. 6. Koledžas attīstībai piesaistīt līdzekļus no ES fondiem, līdz 2020.gadam tiem sasniedzot vismaz 5% no Koledžas pamatbudžeta. 7. Ieviest e-studijas un līdz gadam pilnībā sakārtot e-studiju vidi 8. līdz 2020.gadam nodrošināt studentu kompetenci lietot e-veselības platformas un rīkus. 9. Uzlabot komunikāciju ar iekšējiem un ārējiem interesentiem un atrast jaunus sadarbības partnerus. 10. Veicināt Koledžas sadarbību ar klīniskajām bāzēm, tajā skaitā reģionos, veidojot vienotu stratēģiju studējošo klīniskās apmācības un pētniecības organizēšanai. 14

15 10. Koledžas stratēģisko mērķu karte Augstākais mērķis Mūsdienīga, prestiža un atpazīstama izglītības institūcija veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā Latvijā un Eiropā Koledžas stabilitāte Finanses Valsts finansējums esošajā līmenī + jomas izmaksu koeficients Pašu pelnītie līdzekļi EUR gadā ESF finansējums arī Jauniešu garantijas sistēmas ietvaros arodizglītībai EUR gadā Darbības sfēras Valsts apmaksātās studiju vietas Par maksu studējošie: apgrozījums EUR gadā Tālākizglītība: apgrozījums 8000 EUR gadā Zinātniskie projekti: (DeDiWe): EUR līdz 2018.gadam Iekšējie procesi Studiju programmu kvalitātes celšana Budžeta izmaksu optimizācija Studiju vides un administratīvo procesu sakārtošana Attīstība Materiāli tehniskās bāzes paplašināšana atbilstoši profesionālās izglītības vajadzībām e-vides un digitālo mācību līdzekļu ieviešana studiju procesā Sadarbība ar klīniskajām bāzēm (tajā skaitā-reģionos) Komunikācijas attīstīšana ar iesaistītajām pusēm

16 11. Rīcības plāns Minēto mērķu sasniegšanai veicami dažādi darbi un uzdevumi: Nr. p.k. 1. Darbība Mērķis Termiņš Atbildība Studiju programmu kvalitātes celšana Pieaugoša studiju kvalitāte 1.1. Pilnveidot studiju programmas 1x gadā Sagatavoties studiju virziena Veselības aprūpe kārtējai akreditācijai Pilnveidot studiju vides iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu Nodrošināt Koledžas akadēmiskā personāla, vispārējā personāla un studējošo mobilitāti Izcilības pieejas ieviešana 10% studējošo gadā; Akadēmiskais un vispārējais personāls vismaz reizi 6 gados 2019.gadā 2016.gads Studiju programmu direktori; Studiju nodaļas vadītājs Studiju programmu direktori; Studiju nodaļas vadītājs; Studiju virziena iekšējās kvalitātes padome; Sabiedrisko attiecību un starptautiskās sadarbības vadītājs 2. Neformālās tālākizglītības attīstīšana EUR gadā 2.1. Veikt neformālās tālākizglītības tirgus pētījumu 2016.gads Sabiedrisko attiecību un starptautiskās sadarbības vadītājs; Tālākizglītības metodiķis 2.2. Pilnveidot tālākizglītības programmas Tālākizglītības metodiķis 2.3. Apzināt valsts un pašvaldību tālākizglītības programmu pasūtījuma iespējas Tālākizglītības metodiķis; Sabiedrisko attiecību un starptautiskās sadarbības vadītājs 2.4. Ieviest e-izglītības principus un metodes tālākizglītībai 2018.gads Tālākizglītības metodiķis 3. Pētniecības attīstības veicināšana prioritārajos virzienos Publikācijas, komercializējami produkti, patenti

17 3.1. Pārskatīt un precizēt prioritāros pētniecības virzienus veselības aprūpē 2016.gads 3.2. Attīstīt daudzprofilu pētniecisko darbību akadēmiskā personāla paaudžu nomaiņas sekmēšanai, kvalifikācijas paaugstināšanai, pētniecības un studiju integrācijai Studiju virziena iekšējās kvalitātes padome; 3.3. Organizēt zinātnes popularizācijas pasākumus, rosināt jauniešus pētnieciskajai karjerai veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā Studiju programmu direktori; 4. Budžeta un finanšu efektīva izmantošana Piesaistīt EUR 4.1. Palielināt budžeta izmaksu efektivitāti racionāli un ekonomiski izmantojot piešķirtos un pašu iegūtos finanšu līdzekļus Galvenā grāmatvede; Direktors 4.2. Palielināt pašu ieņēmumus EUR Galvenā grāmatvede; Direktors 4.3. Piesaistīt ES līdzekļus infrastruktūras attīstībai, izvērtējot to prioritātes un uzturēšanās izdevumus Kopā piesaistīt vismaz EUR Projektu koordinators; Struktūrvienību vadītāji 4.4. Palielināt ES līdzekļu apgūšanas kapacitāti 2016.gads Projektu koordinators; Struktūrvienību vadītāji 4.5. Apzināt ārējā finansējuma piesaistes iespējas un iesniegt priekšlikumus 2016.gads Galvenā grāmatvede 4.6. Aprēķināt budžeta vietas faktiskās izmaksas gadā atbilstīgi faktiskajam studējošo skaitam Galvenā grāmatvede; Direktors 4.7. Izstrādāt valsts dotāciju un pašu ieņēmumu budžetu optimālu plānošanu Galvenā grāmatvede; Direktors Koledžas papildpakalpojumu klāsta attīstīšana Izīrēt Koledžas mācību inventāru EUR Galvenā grāmatvede EUR Saimniecības vadītājs; 17

18 Projektu koordinators 5.2 Zinātniskie projekti (DeDiWe) EUR 2018.gads Projektu koordinators 6. Esošās infrastruktūras optimizēšana Pārvaldības uzlabošana 6.1. Optimizēt telpu noslodzi, paredzot jaunās studiju programmas 2016.gads Studiju nodaļas vadītājs; 6.2. Pilnveidot personāla politiku (motivācija, pieredzes apmaiņa, valodas kursi u.t.t.) 2017.gads Personāla vadītājs 6.3. Paplašināt sadarbību ar veselības aprūpes iestādēm reģionos 2016.gads 6.4. Attīstīt infrastruktūru: Direktoru vietnieki; Studiju programmu direktori Saimniecības vadītājs; iepirkumu koordinators Ieviest E-vides un digitālos mācību līdzekļus, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus 2017.gads Projektu koordinators; Regulāri atjaunot datoru parku 25% - 30% ikgadēja datoru atjaunošana Projektu koordinators Pilnveidot Iekšējās Kvalitātes kontroles sistēmu Organizēt Koledžas stratēģijas izpildes regulāru pārskatu Organizēt Koledžas stratēģijas atjaunošanu, stratēģisko mērķu precizēšanu 1x ceturksnī 1x gadā 7. Infrastruktūras attīstīšana Infrastruktūras attīstība Modernizēt Koledžas aktu zāles, auditoriju un laboratoriju aprīkojumu, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus Projektu koordinators; Struktūrvienību vadītāji Komunikācijas ar iesaistītajām pusēm attīstīšana Pilnveidot e-komunikācijas vidi (interneta mājas lapas, intranets) Sabiedrisko attiecību un starptautiskās sadarbības vadītājs 18

19 Organizēt pasākumus personālam lojalitātes veicināšanai Organizēt pasākumus Koledžas atpazīstamības veicināšanai Regulāri aptaujāt un analizēt studējošo, personāla, absolventu apmierinātību Personāla vadītājs; Sabiedrisko attiecību un starptautiskās sadarbības vadītājs Sabiedrisko attiecību un starptautiskās sadarbības vadītājs; Sabiedrisko attiecību un starptautiskās sadarbības vadītājs; Studiju programmu direktori 8.5 Sadarboties ar partneriem Darba vidē balstītu mācību ietvaros arodizglītības un vidējā profesionālās izglītības programmās ; Struktūrvienību vadītāji Īstenot starptautiskus sadarbības projektus Erasmus+ stratēģisko partnerību ietvaros Koledžas sadarbības ar klīniskajām bāzēm pilnveide (arī reģionos), veidojot vienotu stratēģiju studējošo klīniskās apmācības un pētniecības organizēšanai 2018.gads Sabiedrisko attiecību un starptautiskās sadarbības vadītājs; Studiju programmu direktori; Studiju nodaļas vadītājs; Izskatīts RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Padomes sēdē, lēmums Nr. 3-3 Ināra Upmale RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas direktore 19

20 12. Pielikumi 1. pielikums RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Attīstības stratēģijai gadam IESPĒJAMIE RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS INDIKATORI Indikatoru saraksts uzskatāms par ideju apkopojumu, kas tālāk pilnveidojams un papildināms. Studējošie: - studējošo apmierinātība; - studējošo skaits; - absolventu skaits, kuri strādā profesijā; - absolventu alga 3 gadu laikā pēc beigšanas (pievienotā vērtība); - cik ātri absolvents atrod darbu pēc beigšanas; - absolventu ieņemamais amats; - absolventu profesionālā izaugsme. Studiju programmas: - konkurss uz studiju vietām studiju programmās. Vispārīgie: - piesaistīto līdzekļu apjoms; - e-vidē realizēto studiju kursu skaits. Personāls: - akadēmiskā personāla skaits; - cik % akadēmiskā personāla ir zinātniskais grāds; - docētāju vidējais vecums; - darbinieku sociālās garantijas. Pētniecība: - patentu skaits, - starptautiskajos citēšanas indeksos iekļauto publikāciju skaits; - līdzdalība ES un citos starptautiskos pētnieciskos projektos. Darba devēju un profesionālo asociāciju atsauksmes par absolventiem. 20

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation No profesijas standarta līdz reformai 2019. gada 16. martā. 19.03.2019 1 Reforma Sieviešu dzimtes vārds Pārkārtojums, pārveidojums, saglabājot galveno no līdzšinējā Pārmaiņa, pārkārtojums kādā sabiedrības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR 2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES PAKĻAUTĪBU STRUKTŪRSHĒMA Satversmes sapulce Akadēmiskā šķirējtiesa Senāts Rektors* Studējošo pašpārvalde

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

PM_Izglītības _prasības_v.1.1

PM_Izglītības _prasības_v.1.1 Valsts atbalsta programma dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai PALĪGMATERIĀLS PAR IZGLĪTĪBU PAMATOJOŠAJIEM DOKUMENTIEM MĀJOKĻU GARANTIJU PROGRAMMĀ Mājokļu garantijas VAR piešķirt personām, kuras ieguvušas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

SARKANĀ KRUSTA

SARKANĀ KRUSTA Pārskatā izmantoti dati no RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 2016.gada pārskatiem, informācija no RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas informatīvās sistēmas (RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža nolikums APSTIPRINĀTS ar LU Senāta 27.02.2012. lēmumu Nr. 198 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz

Sīkāk

Rektora rīkojums

Rektora rīkojums RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE Reģistrācijas Nr. 90000013771 Dzirciema 16, Rīga, LV-1007, Latvija Tālr. 67409230, fakss 67471815 E-pasts: rsu@rsu.lv, www.rsu.lv REKTORA RĪKOJUMS 21.01.2019 Rīgā Nr. 5-1/32/2019

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

Domnīcas LU ceļš uz izcilību ceļa karte Ceļa karte sastāv no 2016.gada 28.septembra domnīcas LU ceļš uz izcilību ekspertu ierosinājumiem un priekšliku

Domnīcas LU ceļš uz izcilību ceļa karte Ceļa karte sastāv no 2016.gada 28.septembra domnīcas LU ceļš uz izcilību ekspertu ierosinājumiem un priekšliku Domnīcas LU ceļš uz izcilību ceļa karte Ceļa karte sastāv no 2016.gada 28.septembra domnīcas LU ceļš uz izcilību ekspertu ierosinājumiem un priekšlikumiem, lai savā 100 gadu jubilejā LU būtu izcila augstskola.

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

Ventspils Augstskolas

Ventspils Augstskolas Apstiprināta Ventspils Augstskolas Senāta sēdē 2015. gada 28. oktobrī ar lēmuma Nr. 15-93 Ventspils Augstskolas attīstības stratēģija laika posmam no 2016. līdz 2020. gadam VENTSPILS 2015 1 Saturs Lietotie

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Liene Kubliņa liene.kublina@cvor.lv www.cvor.lv IT nozares attīstības iespējas ierobežota darba tirgus apstākļos Latvijas darba tirgus Ko dara Latvijas IT uzņēmumi Patiesie motivatori un jēgpilna komandas

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018 Latvijas Lauksaimniecības universitāte STUDIJU VIRZIENA Iekšējā drošība un civilā aizsardzība Pārskats par 2017./2018. studiju gadu Apstiprināts Senātā 12.12.2018. Nr. 9 185 Studiju virziena vadītājs Dr.silv.

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

Pieņemta JVLMA Satversmes sapulces sēdē JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA Rīga, 2016

Pieņemta JVLMA Satversmes sapulces sēdē JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA Rīga, 2016 Pieņemta JVLMA Satversmes sapulces sēdē 19.10.2016. JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. - 2020. Rīga, 2016 JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina Par spīti organizācijas darbības iekšējiem izaicinājumiem pārskata periodā, LSA aktualizējusi un risinājusi virkni problēmjautājumu,

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

B_Briede

B_Briede LLU pirmā kursa studentu pašvirzītās studijas LLU TF IMI prof. Baiba Briede Saturs Pašvirzīto studiju būtība Aktualitāte Pasaules ekonomikas foruma 2018 un Boloņas procesa kontekstā LLU 1. kursa studentu

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

Turisms_virziens 12_13

Turisms_virziens 12_13 BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA Studiju virziena VIESNĪCU UN RESTORĀNU SERVISS UN TŪRISMA UN ATPŪTAS ORGANIZĀCIJA Pašnovērtējuma ziņojums par 2012./2013. mācību gadu APSTIPRINĀTS BSA Senāta sēdē 2014.gada

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Ko tās dod augstākajā izglītībā ieinteresētājām pusēm? Vai varam atļauties to neieviest? Prof. Andrejs Rauhvargers Kā aprakstīsim kvalifikācijas? Pateiksim, cik

Sīkāk

Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā

Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā Profesionālā izglītība un apmācība Ne Eiropas Komisija, ne personas, kas rīkojas Komisijas vārdā, neatbild par to, kā tiek

Sīkāk

2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE

2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE 2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE SATuRS: PRIEKŠROCĪBAS, KO SNIEDZ AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS... 3 FAKTI PAR BANKU AUGSTSKOLU... 5 EFEKTĪVAS STUDIJU METODES...

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas pieredze LKI 2-4.līmenī 2018 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārvaldes vecākā referente Līva Šmaukstele Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Dompalma_21Apr_2009

Microsoft PowerPoint - Dompalma_21Apr_2009 UNODC grantu shēma un atbalstītie projekti Evija Dompalma, UNODC Nacionālā koordinatore Latvijā Prezentācijas saturs UNODC grantu shēmas mērķis un attīstības posmi HIV profilakses punktu iesniegto projektu

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp Studiju programmas raksturojums 2015./2016. a 1. uzdevumi. Programm Studiju programmas. 1. Sagatavot. 2. N. 3. N 1 2. 4. V. 5., balstoties noteikt izm Studiju programmas uzdevumi. 1.. 2. V ir. 3. Nodro.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU Valsts asinsdonoru centra 2017. gada darbības plāns APSTIPRINU Valsts asinsdonoru centra direktora p.i. S.Zaharāne (personiskais paraksts) 2017. gada 23.janvārī Nr. Pasākums Sagaidāmais rezultāts / rādītājs

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2016.gada 19.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA 2016 Saturs Vispārējie principi... 2 Misija, vīzija un vērtības... 2 Korporatīvā sociālā atbildība... 3 KSA mērķis... 3 KSA aktivitāšu virzieni un prioritātes...

Sīkāk

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera,

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2022. Valmiera, 2018 1 SATURA RĀDĪTĀJS 1. ESOŠĀ SITUĀCIJA, DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS... 3 2. STRATĒĢIJAS

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Baltic HIV Association

Baltic HIV Association - 2014.gada pārskats 12/03/2015 Inga Upmace, Valdes priekšsēdētāja Dibināta 2010.gadā Reģ. Nr.40008153882 Fakti par biedrību Jurid. adrese Druvienas iela 36-144, LV-1079 Valdes sastāvs E.Dompalma-Linuža,

Sīkāk

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums ES programma Radošā Eiropa (2014-2020) Andrejs.Lukins@km.gov.lv www.km.gov.lv/radosaeiropa facebook.com/radosaeiropa @radosaeiropa 05/04/2018, Valmiera ES programma RADOŠĀ EIROPA 2014-2020 - Eiropas Komisija

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINU Valsts asinsdonoru centra direktora p.i. A. Daugavvanaga Valsts asinsdonoru centra 2017. gada darbības plāns aktualizēts 02.08.2017. Nr. Pasākums Sagaidāmais rezultāts / rādītājs Izpildes laiks

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Studiju programmas nosaukums

Studiju programmas nosaukums Latvijas augstāko izglītības iestāžu ieguldījums mērniecības izglītībā Latvijā Jauno jomas speciālistu sagatavošana Latvijas Lauksaimniecības specialitātē Vivita Puķīte LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Studiju virzienu reģistrs svr.aic.lv Asnate Kažoka, AIC eksperte Inita Zaļkalne, AIC eksperte Rīga, 2016.gada 27.oktobris Vēsture Studiju virzienu reģistrs izveidots 2013.gadā Izglītības kvalitātes valsts

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk