Iepirkuma dokumentācija

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Iepirkuma dokumentācija"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma identifikācijas Nr. AD 2016/14) Nolikums Rīga, 2016

2 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Vispārīgā informācija Informācija par iepirkuma priekšmetu Informācija pretendentiem Cita informācija Piedāvājuma derīguma termiņš Piedāvājuma iesniegšana Piedāvājuma noformēšana Pretendentu atlases prasības Pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti Tehniskais piedāvājums Finanšu piedāvājums Konkursa piedāvājumu izskatīšanas kārtība un vērtēšana Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana Iepirkuma komisija Pretendentu tiesības un pienākumi Nolikuma pielikumi Pielikums Nr. 1 - Pieteikums Pielikums Nr. 2- Tehniskā specifikācija Pielikums Nr. 3 - Finanšu piedāvājuma forma Pielikums Nr. 4 - Līguma projekts

3 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ATD 2016/ Pasūtītājs un kontaktinformācija: Pasūtītāja nosaukums: Adrese: Reģistrācijas numurs: Tālruņa numurs: Faksa numurs: E-pasta adrese: Valsts SIA Autotransporta direkcija Rīga, Vaļņu iela 30, LV-1050 Kontaktpersonas Rita Grantiņa , e- pasts 1.3. Iepirkumu organizē Valsts SIA Autotransporta direkcija iepirkumu komisija, kas apstiprināta ar 2016.gada 13.septembra rīkojumu Nr. 1-3/29 Par iepirkuma komisijas izveidi Instrukcija un ar iepirkuma priekšmetu saistītā informācija ir pieejama Valsts SIA Autotransporta direkcija mājaslapā sadaļā Iepirkumi. 2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 2.1. Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums): bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli 95 ; dīzeļdegviela Degvielas iegāde tiek veikta, izmantojot pretendenta izsniegtas bezmaksas degvielas uzpildes kredītkartes CPV kods: Līguma izpildes laiks- 24 mēneši no līguma noslēgšanas brīža Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki Finanšu piedāvājumu varianti Pasūtītājam ir tiesības iegādāties degvielu vajadzīgā apjomā pa veidiem, neizmantojot visu plānoto iepirkuma apjomu. 3. INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM 3.1. Konkursā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēti komersanti, kuri ir iesnieguši šajā Nolikumā un specifikācijā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Konkursa noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi Komisija noraidīs pretendenta piedāvājumu un izslēgs to no turpmākās dalības konkursā, ja tiks konstatēti Publisko iepirkumu likuma panta pirmā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumu pārkāpumi, ja pretendents neatbildīs minētā likuma 40.panta noteiktām prasībām vai, ja pretendenta tehniskās un profesionālās spējas neatbildīs Pasūtītāja (nolikumā) izvirzītajām prasībām. 4.CITA INFORMĀCIJA 4.1. Pasūtītājs un Pretendents savus iesniegumus, lūgumus, informācijas pieprasījumus un citus sūtījumus otrai pusei iesniedz rakstveidā, pieprasījumus nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi otras puses faktiskajā atrašanās vietā. Kā pierādījums par sūtījuma 3

4 iesniegšanu otrai pusei kalpos adresāta pārstāvja paraksts uz pasta sūtījuma apliecinājuma, vai saņēmēja izdarīta atzīme uz iesniegtā dokumenta otra eksemplāra. Vienlaicīgi ar pieprasījuma nosūtīšanu pa pastu, pieprasījums otrai pusei nosūtāms arī pa faksu Komisija pēc iespējamā pretendenta rakstiska pieprasījuma rakstiski sniedz papildu informāciju par iepirkuma nolikumu un iepirkuma priekšmetu ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pieprasījums iesniegts laikus un kārtībā, kāda noteikta Nolikuma 4.1 punktā. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un Komisijas atbildes uz tiem tiek publicētas Valsts SIA Autotransporta direkcija mājas lapā sadaļā Iepirkumi Pasūtītājs nodrošina, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītajam un Komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību, piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājam un Komisijas locekļiem aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu. 5. PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ 5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, termiņu skaitot no piedāvājumu atvēršanas brīža. Pretendents savam piedāvājumam var noteikt ilgāku derīguma termiņu Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Pretendents savu atbildi Pasūtītājam paziņo rakstiski. 6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA 6.1. Pretendents atbilstoši punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu Valsts SIA Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, 225. kabinetā, Rīgā, LV Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz 6.2. punktā minētajam piedāvājuma iesniegšanas termiņam Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst līdz ne vēlāk kā līdz 2017.gada 2.janvāra plkst Piedāvājumus, kas nav iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc nolikumā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata, un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 7. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA 7.1. Piedāvājumi iesniedzami aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (liela apjoma gadījumā var tikt lietots cits iepakojums, piemēram, kaste), uz kuras jānorāda: Pretendenta nosaukums. Adrese, tālruņa un faksa numurs; Norāde: 4

5 Valsts SIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijai Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050 Piedāvājums atklātā konkursā Degvielas un citu transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo preču piegāde (iepirkuma identifikācijas Nr. AD 2016/14) Neatvērt līdz gada 2. janvāra plkst ! 7.2. Piedāvājumam jābūt ar satura rādītāju, cauršūtam, sanumurētam un apliecinātam Piedāvājums iesniedzams kā vienots dokumenta sējums, kurš sastāv no trīs daļām Pretendenta atlases dokumenti, Pretendenta tehniskais piedāvājums un Pretendenta finanšu piedāvājums Piedāvājumu paraksta persona, kurai ir pārstāvības tiesības saskaņā ar Komercreģistra ierakstiem, vai arī uz šādas personas izdotas pilnvaras pamata pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, piedāvājumā ir jāpievieno pilnvaras oriģināls Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā ietvertie dokumenti ir svešvalodā, tiem jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kartībā apliecināts tulkojums latviešu valodā Ja Pretendents iesniedz dokumenta atvasinājumus, tas jāapliecina atbilstoši Ministru kabineta gada 28. septembra noteikumiem Nr. 916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks Ja dokumenti nebūs atbilstoši noformēti, pasūtītāja ir tiesīgs tos atstāt bez izskatīšanas. 8. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 8.1.Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības izpildīt pasūtījumu un slēgt iepirkuma līgumu. 8.2.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja to paredz attiecīgās valsts normatīvie akti. 8.3.Attiecībā uz pretendentu nav iestājies kāds no Publisko iepirkumu likumu pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā nepastāv tādi apstākļi, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma prasībā. 8.4.Nolikuma 8.3. punkts attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējam pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos 5

6 noteiktajām prasībām, uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju. 8.5.Pretendentam ir spēkā esoša Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta izsniegta Speciālā atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai (kopija) vai arī līdzvērtīgas ārvalstu iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem apliecina ārvalstu pretendenta tiesības nodarboties ar degvielas mazumtirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā. 8.6.Pretendentam 2 km attālumā no Pasūtītāja biroja telpām (Rīgā, Vaļņu ielā 30) ir vismaz viena degvielas uzpildes stacija (turpmāk DUS). Maršrutam ir jābūt reāli izbraucamam dabā ar automašīnu, pieļaujamā neatbilstība +/- 100 metri (neietver dzīvojamo māju pagalmu ielas). 9. PRETENDENTA IESNIEDZAMIE ATLASES DOKUMENTI: 9.1.Pretendenta parakstīts pieteikums (Nolikuma 1.pielikums). 9.2.Pretendentu, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, reģistrācijas faktu iepirkumu komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā. Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs, jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem. Ja tāds nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu). 9.3.Dokuments, kas apliecina piedāvājuma paraksta tiesīgas personas paraksta tiesības, ja dati par paraksta tiesībām nav pieejami Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota izziņa par paraksta tiesībām, kas ir spēkā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi) vai atbilstoši noformēta pilnvara, ar kuru amatpersona tiek pilnvarota pārstāvēt pretendentu atklātā konkursā, ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona. 9.4.Spēkā esoša Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta izsniegta Speciālā atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai (kopija) vai arī līdzvērtīgas ārvalstu iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem apliecina ārvalstu pretendenta tiesības nodarboties ar degvielas mazumtirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā. 9.5.Pretendenta parakstīta Tehniskā specifikācija (Nolikuma 2.pielikums). 9.6.Pretendenta parakstīts Finanšu piedāvājums (Nolikuma 3.pielikums). 9.7.Izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesijas grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. 9.8.Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, tas iesniedz sekojošus dokumentus: iesniedz Nolikuma punktā minētos dokumentus; pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmējiem izpildei nododamo līguma daļu un to apjomu (%) aprakstu, ja to vērtība ir vismaz 20% no kopējās līguma vērtības. Papildus jāiesniedz spēkā esoši dokumenti, kas noslēgti ar Pretendentu un apliecina katra apakšuzņēmēja gatavību veikt tam izpildei nodotās līguma daļas (apliecināta sadarbības līguma kopija vai piekrišanas raksta oriģināls), kuri jāparaksta apakšuzņēmēja ar pārstāvības tiesībām vai tai pilnvarotai personai. 9.9.Pretendents apakšuzņēmējam var nodot ne vairāk kā 50% (piecdesmit procenti) no kopējā Līguma izpildes apjoma. 6

7 9.10. Ja Pretendents ir personu apvienība (personālsabiedrība), tad katrs personu apvienības dalībnieks iesniedz Nolikuma punktā minētos dokumentus. Personu apvienības dalībnieki apliecina atbilstību prasībām atbilstoši katras personas atbildības un dalības apjomam Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kuru uz piedāvājuma izsniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, un tā tiek atzīta par uzvarētāju, tad šādā gadījumā šādai personu apvienībai ir nepieciešams izveidot personālsabiedrību saskaņā ar nolikuma prasībām Ārvalstī reģistrēts pretendents, vai PIL panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minētā persona, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, lai pierādītu, ka uz to nav attiecināmi PIL panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu (šāda izziņa nedrīkst būt vecāka par vienu mēnesi), kas apliecina, ka uz pretendentu, vai PIL panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minēto personu neattiecas PIL panta pirmajā daļā minētie gadījumi Pretendents iesniedz DUS sarakstu, kurā ir norādītas DUS adreses Instrukcijas 8.6.punktā un Nolikuma Pielikuma Nr.2 Tehniskā specifikācija 3.1. un 3.2. punktā prasītajām DUS. Instrukcijas 8.6. punktā norādītājām DUS ir nepieciešams norādīt attālumu, kāds ir no DUS līdz Instrukcijas 8.6.punktā norādītājai adresei. 10.TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Tehnisko piedāvājumu iesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācija (Nolikuma 2.pielikums) Tehniskajā piedāvājumā jānorāda: degvielas marka un apjoms; Degvielas uzpildes stacijas, kurās pretendents piedāvā iegādāties degvielu ar degvielas iegādes kredītkartēm 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, ar to atrašanās vietas adresēm; apliecinājums, ka pretendents piedāvā iegādāties degvielu, izmantojot pretendenta bezmaksas kredītkartes degvielas iegādei mazumtirdzniecībā. 11. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 11.1.Finanšu Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Pakalpojumu sniegšanu Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam, kurā jānorāda: Tehniskajā specifikācijā norādītajam prasību līmenim atbilstoša degvielas mazumtirdzniecības cena DUS (mazumtirdzniecības cena atklātā konkursa paziņojuma publicēšanas dienā Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā par vienu litru degvielas tuvākajā Vaļņu ielai 30, Rīgā, pretendenta DUS); atlaide % apakšpunktā norādītajam vienam litram degvielas, kura būs spēkā visu līguma darbības laiku. Atlaides lielumu norāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata; Tehniskajā specifikācijā norādītajam prasību līmenim atbilstoša degvielas litra mazumtirdzniecības cena ar apakšpunktā norādīto atlaidi Cenu norāda bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) Piedāvājuma cenas aprēķina un norāda ar precizitāti 4 (četras) zīmes aiz komata. 12. Konkursa piedāvājumu izskatīšanas kārtība un vērtēšana 12.1.Piedāvājumu atvēršana: 7

8 Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Interesanti, kas piedalās sanāksmē, reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek nosaukts iepirkuma komisijas sastāvs Pēc iepirkuma komisijas sastāva paziņošanas, tiek nolasīts konkursa Pretendentu saraksts Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs atver Pretendentu piedāvājumus, to iesniegšanas secībā Pēc katra piedāvājuma atvēršanas iepirkuma komisijas priekšsēdētājs nosauc Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Visi klātesošie iepirkuma komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma oriģināla Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas augstāk minētās nosauktās ziņas iepirkuma komisija protokolē Kad visi piedāvājumi atvērti un veiktas augstāk minētās darbības, atvēršanas sanāksmi slēdz Piedāvājumu noformējumu pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē Komisija iesniegtos piedāvājumus izvērtē sekojošā kārtībā: Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumi noformēti atbilstoši Nolikuma 7.punktā noteiktajam Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes iepirkuma komisija veic Pretendentu atlases pārbaudi. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents atbilst Nolikuma 8. punktam un ir iesniedzis Nolikuma 9.punktā prasītos dokumentus. Ja pretendents neatbilst kādai no konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām vai nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, iepirkuma komisija turpmāk Pretendenta piedāvājumu neizskata Iepirkuma komisija veic Pretendentu pārbaudi atbilstoši Publisko iepirkuma likuma pantam: Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem, ņemot vērā iepriekš minētajā pantā norādītos izņēmumus, termiņus un pārbaudīšanas kārtību Komisija pārbaudes veic, ievērojot Publisko iepirkumu likuma pantā noteikto kārtību Pēc Pretendentu atlases pārbaudes, iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu iesniegto Tehniskos piedāvājumus. Tehnisko piedāvājumu pārbauda, vai tas ir iesniegts atbilstoši Nolikuma 10. punktam un Nolikuma 2.pielikumā noteiktajam Pēc Tehniskā piedāvājuma pārbaudes, iepirkuma komisija veic Finanšu piedāvājuma pārbaudi un vērtēšanu saskaņā ar Nolikuma 11. punktu un Nolikuma 3.pielikumu Finanšu piedāvājums, kur: Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu; ja iepirkuma komisija piedāvājumos konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo; par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas; turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā labotās kļūdas; iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ievērojot Publiskā iepirkuma likuma 48. pantā noteikto kārtību; ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā Pretendenta iespējamās noraidīšanas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma noteikumiem rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. 8

9 Piedāvājumu vērtēšanas laikā katrs iepirkuma komisijas loceklis individuāli novērtē katru piedāvājumu un vērtējumu piešķir atbilstoši Nolikuma punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Iepirkuma komisija pēc individuālo vērtējumu piešķiršanas piedāvājumam nosaka tā vidējo vērtējumu Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un Pretendentu, kura piedāvājums noteikts kā saimnieciski visizdevīgākais, atzīst par uzvarētāju konkursā Pasūtītājs izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši šādiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem: Vērtēšanas kritēriji Maksimālais iespējamais punktu skaits (P) Līgumā fiksētā atlaide% no degvielas mazumtirdzniecības cenas DUS (A) A=(Ax/Ay)xP, kur Ax vērtējamā piedāvājuma atlaide Ay lielākā piedāvātā atlaide Ja tiks norādītas dažāda lieluma atlaides, tad vērtējamā piedāvājuma atlaide tiks aprēķināta kā vidējā svērtā pēc sekojošas formulas: vid.sv.atlaide = (atlaide benzīnam x88000) + (atlaide dīzelim x 11000) / Aprēķinātā vid.sv.atlaide tiks noapaļota ar precizitāti divas zīmes aiz komata DUS skaits 2 km attālumā no Pasūtītāja adreses Vaļņu ielā 30 Rīgā, braucot pa ielām *. Maršrutam ir jābūt reāli izbraucamam dabā, pieļaujamā neatbilstība +/- 100 metri (B) Neietver dzīvojamo māju pagalmu ielas Degvielas uzpildes staciju (DUS) skaits (pārklājums) Latvijā (ārpus Rīgas) (S) S = (S x/ S y)xp, kur Sx vērtējamā piedāvājuma piedāvātais DUS pārklājums Latvijā (ārpus Rīgas) Sy vislielākais piedāvātais DUS pārklājums Latvijā (ārpus Rīgas) P Nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits Pretendenta un sadarbības partneru DUS kopējais skaits Lietuvā un Igaunijā, kur iespējams saņemt degvielu ar Pretendenta kredītkarti (D). D=(Dx/Dy)xP Dx vērtējamā piedāvājuma piedāvātais DUS pārklājums Lietuvā un Igaunijā Dy vislielākais piedāvātais DUS pārklājums Lietuvā un Igaunijā P Nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits 50 2.punkti par katru DUS, bet ne vairāk kā 4. punkti 18 2 Kopējais maksimālais iespējamais punktu skaits Pretendenta piedāvājuma galīgo vērtējumu (GV) aprēķina pēc formulas: GV= A+B+S+D Gadījumā, ja veicot saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanu divi vai vairāk Pretendenti būs ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad par uzvarētāju tiks atzīts tas Pretendents, kurš būs pirmais iesniedzis piedāvājumu. 13. LĒMUMA PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA 9

10 13.1.Iepirkuma komisija pēc lēmuma pieņemšanas 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Iepirkuma komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot Publisko iepirkumu likuma 32. pantā noteikto: 13.2.noraidītajam Pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus; 13.3.termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publiskā iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1. vai 2.punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Ja tikai viens Pretendents atbilst visām konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām, komisija sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja komisija nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 56.panta septīto daļu Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, komisija pēc lēmuma pieņemšanas 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publiskā iepirkuma likuma 83.panta otrās daļas 1. vai 2.punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Iepirkuma komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas Pretendenta likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darbdienu laikā pēc Pretendentu informēšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 27. pantu Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 67. panta piekto daļu ir: (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, un papildus viena darbdiena; (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā, nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena; ja nogaidīšanas termiņa pēdējā diena ir darbdiena, pirms kuras bijusi brīvdiena vai svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu komisija izvērtē nākamo pretendentu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56. panta sestās daļās nosacījumiem Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam Iepirkuma līguma projekts Vispārīgā informācija: 14. IEPIRKUMA KOMISIJA: 10

11 Iepirkuma komisijas funkcijas, tiesības un pienākumi noteikti normatīvajos aktos un šajā Nolikumā Iepirkuma komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē Iepirkuma komisija ir tiesīga savā darbā piesaistīt ekspertus Pamatotu lēmumu slēgt vispārīgo vienošanos vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, iepirkuma komisija pieņem balsojot Iepirkuma komisijas tiesības: Pārbaudīt Pretendentu iesniegtās informācijas patiesumu, vēršoties pie kompetentām trešajām personām, vai pieprasīt Pretendentam papildus informāciju, pieprasot Pretendentam uzrādīt darba līgumu, nodokļu pārskatu u.c. dokumentu kopijas, kā arī apmeklēt Pretendenta telpas (pakalpojumu sniegšanas vietas). Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir uzskatāms par pilnvarojumu Pasūtītājam iesniegt trešajām personām šādus informācijas pieprasījumus un saņemt atbildes. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentiem iesniegt sniegto pakalpojumu sarakstu un darījumu summu apliecinošu dokumentu (līgumu, preču pavadzīmju rēķinu vai faktūrrēķinu apliecinātas kopijas) Gadījumā, ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka Pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas vai sniedzis nepatiesas ziņas, Iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt Pretendenta piedāvājumu no tālākas vērtēšanas Pieņemt lēmumu par konkursā uzvarējušo Pretendentu noteikšanu, pieņemt lēmumu slēgt līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu Ja konkursa uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, par uzvarētāju iepirkuma komisija var atzīt Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu Iepirkuma komisijas pienākumi: Iepirkuma procedūras norises laikā nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem, garantējot visiem vienādu piekļuvi informācijai par iepirkumu. Iepirkuma komisija nevienam Pretendentam nerada labvēlīgākus apstākļus Pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu Triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ievietot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un nosūtīt paziņojumu visiem Pretendentiem Pretendentu tiesības: 15. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI: Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu Pretendentam piedāvājuma sagatavošanai ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam elektroniskā formā izsniegt Tehniskajā specifikācijā norādītos pieprasāmos dokumentus Pretendentu pienākumi: Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus Nolikumā ietvertos nosacījumus Konkursa uzvarētājam ir pienākums noslēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumam pievienotajam līguma paraugam Nolikuma Pielikums Nr.4 5 (piecu) darba dienu laikā 11

12 pēc pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Iepirkuma līguma projektu sagatavo Pasūtītājs. Gadījumā, ja konkursa uzvarētājs minētajā laikā nenoslēdz iepirkuma līgumu, Pasūtītājs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. 16. NOLIKUMA PIELIKUMI: Šim nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 1. pielikums - Pieteikums; 2. pielikums - Tehniskā specifikācija; 3. pielikums - Finanšu piedāvājuma forma; 4. pielikums - Līguma projekts. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs K. Godiņš 12

13 Pielikums Nr.1 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām nolikumam, Iepirkuma identifikācijas Nr. AD 2016/14 Pieteikums Iepirkums Degvielas iegādes Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (identifikācijas Nr. AD 2016/14) Vieta Datums Informācija par pretendentu Pretendenta nosaukums Reģistrācijas numurs Juridiskā adrese Pasta adrese Tālrunis Fakss E-pasta adrese Vispārējā interneta adrese Finanšu rekvizīti Bankas nosaukums Bankas kods Konta numurs 13

14 Kontaktpersona (atbildīgā persona) Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkuma procedūrā. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. Apliecinām, ka uz mums neattiecas iepirkumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. Apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa. (Pretendents) apliecina, ka visai piedāvātajai degvielai kvalitāte apstiprināta ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu atbilstības sertifikātu un garantē pārdotās degvielas atbilstību valstī noteiktajām kvalitātes prasībām, arī gadījumos, kad šādas prasības tiek mainītas. Vārds, Uzvārds Ieņemamais amats Paraksts 14

15 Pielikums Nr.2 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām nolikumam, Iepirkuma identifikācijas Nr. AD 2016/14 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām Iepirkuma priekšmets ir sauszemes mehānisko transportlīdzekļu degvielas iegāde DUS, izmantojot DUS degvielas kredītkarti: Kopējais Pretendenta Nr. Parametrs Minimālās prasības prognozētais piedāvātās apjoms iespējas divos gados 1. Bezskaidras naudas norēķins ar Jānodrošina pēcapmaksu izmantojot kredītkartes: 2. Iespēja iegādāties degvielu DUS: Katru dienu 24 stundas E markas benzīns Jānodrošina litri 2.2. Dīzeļdegviela Jānodrošina litri 3. DUS skaits un izvietojums (pārklājums) Latvijā, kurās jānodrošina 1. un 2. punktā minētās prasības DUS skaits Rīgā Vismaz 6 DUS 3.2. DUS skaits Latvijā* (ārpus Rīgas) Vismaz 9 DUS, t.sk.: Liepājā Vismaz 1 DUS Jēkabpilī Vismaz 1 DUS Cēsīs Vismaz 1 DUS Daugavpilī Vismaz 1 DUS 4. Iespēja iegādāties degvielu un norēķināties ar degvielas kredītkarti Lietuvā un Igaunijā Iespēja iegādāties degvielu ar degvielas kredītkarti DUS Igaunijā un Lietuvā vismaz 5 DUS katrā valstī * DUS ir jābūt izvietotām minēto pilsētu administratīvās teritorijas robežās.. 1. Degvielas saņemšanu Pretendentu un sadarbības partneru DUS visu diennakts laiku. 2. Iespēju Pasūtītājam, saņemot degvielu DUS, norēķināties ar DUS kredītkartēm. DUS Kredītkaršu izmantošana Pasūtītājam ir bezmaksas. 3. Ar DUS kredītkartēm ir iespējams norēķināties arī par citu transportlīdzekļu ekspluatācijai un uzturēšanai nepieciešamajām precēm. 4. Pasūtītājam nepieciešamo kredītkaršu skaitu 14 bezmaksas DUS kredītkartes, paredzot iespēju izgatavot papildus DUS kredītkartes pēc pasūtītāja atsevišķa pieprasījuma; 15

16 5. Kvalitatīvas, atbilstošas Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, degvielas piegādi; 6. DUS kredītkaršu derīguma termiņš - visā līguma darbības laikā; 7. Degvielas iegādes DUS kredītkaršu izgatavošanu un piegāde ir 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas; 8. Nekvalitatīvas/bojātas vai nozaudētas DUS kredītkartes atjaunošanu ir 2 (divu) darba dienu laikā no rakstiska pieprasījuma izdarīšanas dienas; 9. Iespēju DUS kredītkartēm noteikt limitus (diennakts uzpildes limits, mēneša limits, vienreizējās uzpildes limits), atsevišķus degvielas veidus un ierobežojumus iegādāties preces; 10. Pārdevējs līdz katra mēneša 5.datumam par Karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī iesniedz Pircējam rēķinu (apmaksas dokumentu). Apmaksas dokuments satur informāciju par visām darbībām, kas veiktas ar katru konkrētu Karti attiecīgajā mēnesī, norādot preču nosaukumu, daudzumu un cenu par vienu vienību, veiktās darbības datumu, čeka numuru, iegādes vietu, kā arī piemēroto atlaidi, kopējo apmaksas summu bez PVN, PVN likmes lielumu un summu ar PVN. 11. Savstarpējos norēķinus veikt pēc faktiski saņemtajām precēm, nodrošinot pasūtītājam iespēju veikt 100% pēcapmaksu par saņemtajām precēm 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā apmaksas dokumenta saņemšanas. 12. Pircējam ir tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo degvielas daudzumu. Datums: Pretendenta paraksts /Vārds, uzvārds/ 16

17 Pielikums Nr.3 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām nolikumam, Iepirkuma identifikācijas Nr. AD 2016/14 Finanšu piedāvājuma forma DEGVIELAS IEGĀDE Visas cenas norādāmas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 95E markas benzīns = Degvielas cena* datumā, kurā atklātā konkursa paziņojums tika publicēts (EUR/litrs) - Līgumā fiksētā atlaide % no degvielas mazumtirdzniecības cenas DUS = CENA (EUR/litrs) Dīzeļdegviela = Degvielas cena* datumā, kurā atklātā konkursa paziņojums tika publicēts (EUR/litrs) - Līgumā fiksētā atlaide % no degvielas mazumtirdzniecības cenas DUS = CENA (EUR/litrs) * Tehniskajā specifikācijā norādītajam prasību līmenim atbilstoša degvielas mazumtirdzniecības cena DUS (mazumtirdzniecības cena atklātā konkursa paziņojuma publicēšanas dienā Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā par vienu litru degvielas tuvākajā Vaļņu ielai 30, Rīgā, pretendenta DUS) Pasūtītājs līguma darbības laikā iegādājas degvielu par DUS noteikto cenu. Saņemot Piegādātāja rēķinu, viena litra cenai jābūt piemērotai atlaidei, kura ir spēkā visu paredzamo iepirkuma līguma darbības laiku. Ar šo apliecinām piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību. Finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, lai nodrošinātu nolikumā minēto prasību izpildi. 17

18 Ar šo uzņemos pilnu atbildību par ietvertās informācijas atbilstību nolikuma prasībām. Datums: Pretendenta paraksts uzvārds/ /Vārds, 18

19 Pielikums Nr.4 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām nolikumam, Iepirkuma identifikācijas Nr. AD 2016/14 PAKALPOJUMA LĪGUMS par degvielas piegādi (projekts) Rīga 2016.gada. Sabiedrība, turpmāk Pārdevējs, tās personā, kurš rīkojas atbilstoši, no vienas puses, un valsts SIA "Autotransporta direkcija", tās valdes priekšsēdētāja Kristiāna Godiņa persona un valdes locekļa Modra Jaunupa personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk Pircējs, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma procedūras Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām, identifikācijas Nr. AD 2016/14, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums): 1. LĪGUMA PREKŠMETS 1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs iegādājas degvielu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 2.pielikums), kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa Pircējs pērk degvielu Pārdevēja degvielas uzpildes stacijās (turpmāk tekstā DUS) Latvijas Republikas teritorijā, Lietuvā un Igaunijā, izmantojot Pārdevēja derīgas kredītkartes (turpmāk tekstā Karte). Kartes ir bez maksas un to derīguma termiņš ir spēkā visā Līguma darbības laikā Visā Līguma darbības laikā Pircējs ir tiesīgs iegādāties 95E markas benzīnu vismaz litru apjomā, dīzeļdegvielu vismaz litru apjomā Pasūtītājam ir tiesības pēc nepieciešamības iegādāties degvielu vajadzīgajā apjomā pa veidiem, neizmantojot visu plānoto iepirkuma apjomu. 2. LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 2.1. Pircējs Līguma darbības laikā pērk degvielu un citas preces par kopējo summu, kas nepārsniedz EUR (bez PVN) Degvielas cena tiek noteikta saskaņā ar degvielas mazumtirdzniecības cenu Pārdevēja DUS, piemērojot atlaidi % 95E markas benzīnam un % dīzeļdegvielai no viena litra mazumtirdzniecības cenas degvielas iegādei Latvijas Republikas teritorijā esošajos Pārdevēja DUS. Degvielas ar atlaidi cenā ietilpst visi nodokļi Norēķināšanās par degvielu notiek Pārdevēja DUS, Pircējam izmantojot Kartes Pārdevējs līdz katra mēneša 5.datumam par Karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī iesniedz Pircējam rēķinu (apmaksas dokumentu). Apmaksas dokuments satur informāciju par visām darbībām, kas veiktas ar katru konkrētu Karti attiecīgajā mēnesī, norādot preču nosaukumu, daudzumu un cenu par vienu vienību, veiktās darbības datumu, čeka numuru, iegādes vietu, kā arī piemēroto atlaidi, kopējo apmaksas summu bez PVN, PVN likmes lielumu un summu ar PVN Pārdevējam ir jānodrošina apmaksas dokumenta nosūtīšanu elektroniski Pircējs par faktiski saņemto degvielu 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs iesniedzis Līguma 2.4.punktā noteikto rēķinu, veicot pārskaitījumu Pārdevēja norādītajā bankas norēķinu kontā Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu Pārdevēja norādītajā bankas norēķinu kontā. 3. PUŠU PIENĀKUMI 19

20 3.1. Pārdevēja pienākumi: Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām atbilstošu degvielu; Pārdevējs nodrošina Pircējam iespēju iegādāties degvielu uzreiz pēc Pārdevēja kredītkaršu izsniegšanas brīža Pircējam visās Pārdevēja DUS; Pārdevējs nodrošina Pircējam iespēju iegādāties degvielu visās Pārdevēja DUS 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, izmantojot Karti; Pārdevējs nodrošina patstāvīgu un nemainīgu atlaidi degvielai Līguma darbības laikā; Pārdevējs piešķir Pircējam kredītu, kāds ir norādīts Kartes pieteikumā. Par kredīta pārtērēšanu ir atbildīgs Pircējs; pamatojoties uz Pircēja aizpildīto Kartes pieteikuma veidlapu, Pārdevējs apņemas izgatavot un izsniegt Pircējam tā pasūtītās Kartes 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas; gadījumā, ja pēc Karšu piegādes vai Līguma izpildes gaitā Pircējs konstatē bojātu Karti vai Karte tiek nozaudēta, Pārdevējs bez maksas to apmaina pret nebojātu vai izsniedz jaunu Karti 2 (divu) darba dienu laikā no Pircēja rakstiska pieprasījuma izdarīšanas dienas; nodrošina iespēju Kartēm noteikt limitus (diennakts uzpildes limits, mēneša limits, vienreizējās uzpildes limits), kā arī atsevišķus degvielas veidus Pircēja pienākumi: Pircējs, pasūtot Pārdevējam Kartes, apņemas aizpildīt Kartes pieteikuma veidlapas, norādot Karšu izgatavošanai un turpmākai lietošanai nepieciešamo informāciju; Pircējs apņemas ievērot Pārdevēja norādījumus, kas attiecas uz Karšu izmantošanu; par degvielu Pircējs apņemas samaksāt 2.6. punktā noteiktajā termiņā; gadījumā, ja Karte tiek nozaudēta vai tiek sabojāta, Pircējs vai tā pilnvarotā persona par to paziņo Pārdevējam nekavējoties, tiklīdz tas kļūst zināms, rakstveidā pa faksu Nr. un pa telefonu Nr Katra Puse ir atbildīga par savu saistību pienācīgu un savlaicīgu izpildi. 4. PREČU KVALITĀTE 4.1. Degvielas kvalitātei, kas tiek pārdota saskaņā ar Līguma noteikumiem, jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām Pārdevējs apliecina, ka visai piedāvātajai degvielai kvalitāte ir apstiprināta ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu atbilstības sertifikātu un garantē pārdotās degvielas atbilstību valstī noteiktajām kvalitātes prasībām, arī gadījumos, kad šādas prasības tiek mainītas. 5. PUŠU ATBILDĪBA 5.1. Par Līgumā noteiktā maksājuma termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu Ja Pārdevējs neievēro Līguma un/vai apakšpunktā noteikto kredītkaršu izgatavošanas, piegādes un/vai apmaiņas termiņu, tad tas maksā Pircējam līgumsodu EUR 7.00 (septiņi euro) apmērā par katru nokavēto dienu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pircēja rakstveida pretenzijas saņemšanas dienas Ja Pārdevējs nenodrošina degvielas iegādi atbilstoši Līguma un apakšpunktam, tad tas maksā līgumsodu EUR (piecdesmit euro) apmērā par katru nokavēto kalendāro dienu un atlīdzina visus Pircējam radušos zaudējumus, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pircēja rakstveida pretenzijas saņemšanas Ja Pārdevējs pārdevis Pircējam nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem neatbilstošu degvielu, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu EUR (septiņdesmit euro) apmērā par katru šādu gadījumu un atlīdzina visus Pircējam radušos zaudējumus, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pircēja rakstveida pretenzijas saņemšanas dienas Par konstatēto nekvalitatīvo vai Līguma noteikumiem neatbilstošo konkrēto iegādāto degvielu Pircējs paziņo Pārdevējam rakstveidā pa faksu Nr. 2 (divu) darba dienu laikā pēc konkrētās iegādātās degvielas uzpildīšanas dienas, uzaicinot Pārdevēju sastādīt divpusēju aktu par konstatētajiem trūkumiem. Pārdevēja pārstāvim, pēc paziņojuma saņemšanas, 2 (divu) stundu laikā jāierodas Pircēja norādītajā vietā. Pārdevēja neierašanās gadījumā Pircējam ir tiesības sastādīt aktu bez Pārdevēja piedalīšanās, pieaicinot neieinteresētu personu Pārdevējs par saviem līdzekļiem nomaina nekvalitatīvo vai Līguma noteikumiem neatbilstošo degvielu pret kvalitatīvu 2 (divu) darba dienu laikā no akta sastādīšanas. 20

21 5.7. Ja Pārdevējs nepiekrīt Līguma 5.5.punkta noteiktajā kārtībā sastādītajā aktā norādītājam, Pusēm ir tiesības veikt konkrētās iegādātās Degvielas kvalitātes pārbaudi sertificētā laboratorijā, akta sastādīšanas laikā otras Puses vai neieinteresētās personas klātbūtnē, noņemot konkrētās iegādātās degvielas paraugus, un nekavējoties tos nosūtot sertificētai laboratorijai Ja laboratorijas pārbaudē konkrētās iegādātās degvielas kvalitāte atzīta kā neatbilstoša normatīvajos aktos noteiktajām standartu prasībām, tad Pārdevējs uz sava rēķina nomaina nekvalitatīvo degvielu pret kvalitatīvu 1 (vienas) darba dienas laikā pēc laboratorijas atzinuma izsniegšanas dienas Laboratorijas pakalpojumu apmaksu veic Pārdevējs, izņemot gadījumus, kad laboratorijas pārbaude ir veikta pēc Pircēja ierosinājuma un degvielas kvalitāte ir atzīta kā atbilstoša noteiktajām standartu prasībām Nekvalitatīvas degvielas iegādes gadījumā, kura rezultātā Pircēja transportlīdzeklim ir radušies izdevumi, kas apstiprināti ar atbilstošu ekspertīzes atzinumu, Pārdevējs atlīdzina Pircējam zaudējumus pilnā apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes Puses pilnā apmērā atbild viena otrai par zaudējumiem, kas nav atrunāti Līgumā, ja tādi radīti otrai Pusei ļaunprātības vai neuzmanības dēļ. 6. NEPĀRVARAMA VARA 6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākļu rezultātā, ko Puses nevarēja paredzēt un novērst racionāliem līdzekļiem. Šeit pieskaitāmi dabas katastrofas, ugunsgrēks, plūdi, zibens, elektropadeves bojājumi, blokāde, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kā arī pārējie Pušu kontrolei nepakļautie apstākļi Šādu apstākļu pastāvēšanas gadījumā viena no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā nosūta paziņojumu otrai Pusei un rakstveidā vienojas par Līguma noteikumu tālāko izpildi, kā arī ziņo rakstiski otrai Pusei par laika pagarinājumu, kas nepieciešams saistību izpildei. Tāpat arī vienai Pusei ir jāziņo otrai Pusei par to, kad ir beigusies nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākļu darbība, uz ko balstoties, Puses vienojas par turpmākajām Līguma darbības sekām Ja Puse neinformē par šādiem apstākļiem otru Pusi saprātīgā laikā un kārtībā, tā zaudē tiesības atsaukties uz šādu apstākļu esamību un ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem Pusēm šādos apstākļos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu iespējamos zaudējumus otrai Pusei Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējo norēķinu Nepārvaramas varas apstākļu esamība ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem atsaucas. 7. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA LAUŠANA 7.1. Visus strīdus un domstarpības, kas izriet no šī Līguma, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties 15 (piecpadsmit) dienu laikā no strīda rašanās dienas, jebkura no Pusēm ir tiesīga griezties Latvijas Republikas tiesu iestādēs strīdu izšķiršanai Pircējs vienpusēji var izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot Pārdevēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos: ja Pārdevējs samazina Līguma 2.2.punktā noteikto patstāvīgo atlaidi; ja Pārdevējs atkārtoti pārdod nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem neatbilstošu degvielu, par ko sastādīti Līguma 5.5.punktā minētie akti; gadījumā, ja Pārdevējam beidzas degvielas piegādei nepieciešamo atļauju (licenču) derīguma termiņš un tas netiek pagarināts vai minētās atļaujas (licences) Pārdevējam tiek anulētas Pārdevējs vienpusēji var atkāpties no Līguma, ja Pircējs divu mēnešu laikā atkārtoti neveic apmaksu saskaņā ar Līguma 2.punktā noteikto kārtību un termiņiem, par to rakstveidā brīdinot Pircēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš Līguma 7.2.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu sestajā dienā pēc Pircēja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas. 8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 8.1. Šis Līgums stājas spēkā 2017.gada. un ir spēkā līdz 2018.gada 31.decembrim (ieskaitot). 21

22 8.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir rīkoties atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Puses brīdina viena otru par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām Puses apņemas saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz savstarpējo saistību saturu un to izpildes komerciālajiem noteikumiem Neviena no Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības un saistības, kas attiecas un izriet no šī Līguma, trešajai personai bez otras Puses rakstveida piekrišanas Šajā Līgumā neatrunātajos jautājumos Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Līgums sastādīts divos vienādos eksemplāros latviešu valodā uz ( ) lapām, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līgumam uz tā noslēgšanas brīdi ir pievienots pielikumi uz lapām Ar šo Līgumu Pircējs no savas puses pilnvaro, tālr., e-pasts, savukārt Pārdevējs no savas puses pilnvaro, tālr. kontrolēt šī Līguma izpildi. 9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN NORĒĶINU REKVIZĪTI Pircējs: Valsts SIA "Autotransporta direkcija" Adrese: Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050 Reģ. Nr Banka: AS SWEDBANK Konts: LV57HABA Kods: HABALV22 Pārdevējs: /komersanta nosaukums/ /juridiskā adrese/ /reģistrācijas numurs/ /bankas nosaukums/ /bankas kods/ /konta numurs/ K. Godiņš M.Jaunups z.v. z.v. 22

23 23

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk