1

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "1"

Transkripts

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē Jelgavas 6.vidusskola NOLIKUMS Identifikācijas numurs 001/2011 Jelgava,

2 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā PIL ) Publisko iepirkumu likuma 8. panta septīto daļu (likuma 2. pielikuma B daļas pakalpojums) Iepirkuma identifikācijas numurs: 001/ Pasūtītājs: Pasūtītāja nosaukums: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde Jelgavas 6.vidusskola Adrese: Loka maģistrāle 29, Jelgavā, LV-3004 Tālruņa Nr Faksa Nr E-pasta adrese Darba laiks Pirmdiena - Piektdiena 08:00 17:00 Kontaktpersona: Jānis Meija Tālruņa Nr E-pasta adrese 1.3. Iepirkuma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas 6.vidusskola, saskaņā ar šo nolikumu un Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) Iepirkuma nomenklatūras kods (CPV): Līguma darbības termiņš, izpildes vieta un citi noteikumi Pasūtītājs ar nolikumā noteiktajā kārtībā izraudzīto Pretendentu slēgs iepirkuma līgumu Līguma darbības termiņš: 1 (viens) gads no līguma noslēgšanas brīža Līguma izpildes vieta ir Jelgavas 6.vidusskola, Loka maģistrāle 29, Jelgavā, LV Iespējas iepazīties ar iepirkuma nolikumu Iepirkuma nolikums (turpmāk tekstā nolikums ) un tā pielikumi ir brīvi un tieši pieejami Jelgavas 6.vidusskolas mājas lapā internetā: sadaļā Publiskie iepirkumi Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: 2

3 Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Pasūtītājam līdz gada 15.jūlijam, plkst , iesniedzot personīgi Jelgavas 6.vidusskolas direktores kabinetā vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Pasūtītājam līdz šajā punktā norādītajam termiņam Piedāvājumi, kas nav iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim vai kas saņemti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, netiks vērtēti un tiks neatvērti atdoti atpakaļ iesniedzējam Pretendents var atsaukt, grozīt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu Pretendents par iepirkuma priekšmetu var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus nolikuma noteikumus Piedāvājuma spēkā esamība Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, tas ir, saistošs Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku spēkā esamības termiņu Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu Piedāvājuma noformēšana Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (iepakojumā), uz kuras jānorāda: Pasūtītāja nosaukums un adrese; Pretendenta nosaukums un adrese; Atzīme: Piedāvājums iepirkumam Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas 6.vidusskola, identifikācijas Nr. 001/ Piedāvājums sastāv no trim daļām: Pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā; Tehniskais piedāvājums; Finanšu piedāvājuma. 3

4 Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklotam) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt (atbilstoši normatīviem aktiem) Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt apstiprinātiem atbilstoši normatīvajiem aktiem Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Pretendents atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt citā valodā, ja ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretējā gadījumā iepirkumu komisija uzskata, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts Ja piedāvājumam pievieno dokumentu kopijas, tās apliecina saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām un Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 Dokumenti izstrādāšanas un noformēšanas kārtība Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarotā amatpersona, norādot pilnu amata nosaukumu (ietverot organizācijas nosaukumu), parakstu un paraksta atšifrējumu (pievieno pilnvaras kopiju ja attiecināms); Ja piedāvājumu iesniedz Pretendentu apvienība, vai personālsabiedrība piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo Pretendenta apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem Informācijas apmaiņa Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski (e-pasts: ) Ja no ieinteresētā Pretendenta ir saņemts jautājums, Pasūtītājs sagatavo atbildi un nosūta atbildi ieinteresētajam Pretendentam, un atbildi kopā ar uzdoto jautājumu, nenorādot iesniedzēju, ievieto Jelgavas 6.vidusskolas mājas lapā internetā: sadaļā Publiskie iepirkumi Ja nolikumā tiek izdarīti precizējumi, tie tiek ievietotas Jelgavas 6.vidusskolas mājas lapā internetā: sadaļā Publiskie iepirkumi Pretendentam ir pienākums sekot līdzi Jelgavas 6.vidusskolas mājas lapā internetā: sadaļā Publiskie iepirkumi, ievietotajai informācijai. 2. PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši nolikumam pielikumā pievienotajai pieteikuma veidlapai (2.pielikums) Pieteikumu paraksta Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona Uz Pretendentu (tā apakšuzņēmējiem) nedrīkst attiekties neviens no Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā PIL ) 39.panta pirmajā daļā uzskaitītajiem izslēgšanas gadījumiem Iepirkuma komisija pieprasīs un pretendentam (tā apakšuzņēmējam), kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būs piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, būs jāiesniedz: 4

5 izziņa, kas izdota ne agrāk 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka pretendentam un PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Papildus minētajā izziņā ietvertajai informācijai attiecībā uz Latvijā reģistrētiem (Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentiem Valsts ieņēmumu dienests iekļauj arī informāciju par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, vai izziņa, kas izdota ne agrāk vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) un PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus Termiņš izziņu iesniegšanai tiks noteikts 10 (desmit) darbdienas Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs minēto dokumentu, pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkumā Atlases (kvalifikācijas) prasības un to izpildi apliecinoši atlases dokumenti, kuri jāiesniedz Pretendentam: 5

6 Pretendentiem ir jāatbilst šādām atlases (kvalifikācijas) prasībām Prasības Pretendenta profesionālās darbības veikšanai Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām Pretendentam ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgas nozīmes (bērnu skaits, darba organizācija, termiņš) ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā izglītības iestādēs iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, Pakalpojumi tiek sniegti kvalitatīvi. Pretendents pakalpojuma sniegšanā nodrošina kvalificētu personālu: 1) vismaz 1 (vienu) speciālistu ar augstāko profesionālo vai vidējo speciālo izglītību (pārtikas tehnologs); 2) vismaz 1 (vienu) pavāru ar vismaz vidējo speciālo izglītību. Iesniedzamie atlases dokumenti 1) Komercreģistra iestādes Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, nodokļu maksātāju reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības (kopija) vai izziņas, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (kopija). 2) Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība (kopija). Saraksts, kurā uzskaitīti sniegtie līdzīgas nozīmes pakalpojumi iepriekšējos 3 (trīs) gados, norādot: - pakalpojumu saņēmēju (pasūtītāju), - pasūtītāja kontaktinformāciju, - pakalpojumu apjomu (īss apraksts); - laiku. Kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu, apliecina 2 (divas) Pasūtītāju, kuri norādīti sarakstā, pozitīvas atsauksmes. Saraksts, norādot, pretendenta pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personālu: 1) speciālista ar augstāko profesionālo vai vidējo speciālo izglītību (pārtikas tehnologs) vārdu, uzvārdu; 2) pavāra ar vismaz vidējo speciālo izglītību vārdu, uzvārdu; 3) citu darbinieku amatus, skaitu. Pārtikas tehnologa un pavāra izglītību apliecinošu dokumentu kopijas Tehniskais piedāvājums Pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) Tehniskais piedāvājums sastāv no: 6

7 darba organizācijas apraksta (apraksts noformējams brīvā formā), norādot kā tiks nodrošināta Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpilde pakalpojuma izpildes vietā Jelgavas 6.vidusskola, tas ir: - organizatoriskās struktūras shēmu un savstarpējo saistību; - informāciju par personu, kura atbildīga par konkrētā pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, darbinieku skaitu un darbinieku pienākumiem; ēdināšanā izmantoto produktu kvalitātes nodrošināšanas pasākumus aprakstu; ēdienkartes piedāvājuma 10 (desmit) dienām katrai grupai (1.klases skolēniem, klases skolēniem); ēdienkartes tiek sagatavotas ievērojot nolikuma un tā pielikumu prasības un atbilstoši ēdienkartes veidlapai (4.pielikums); tehnoloģiskajām kartēm, kas sagatavotas ēdienkartēs, saskaņā ar nolikuma punktu, norādītajiem ēdieniem un to sastāviem; 2.6. Finanšu piedāvājums Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši veidlapai (5.pielikums) un ēdināšanas cenas nepārsniedz šādas robežas: Ls (bez PVN) Jelgavas 6.vidusskolas 1.klases 1 (vienas) dienas ēdināšanas 0,66 skolniekiem Jelgavas 6.vidusskolas klases skolniekiem (pusdienas) cena 1 (vienas) dienas ēdināšanas (pusdienas) cenas 0, Finanšu piedāvājumā uzrādīt visus ēdiena pagatavošanas izdevumus, kā arī ēdināšanas nodrošināšanas izdevumus (darbinieku darba algas, nomas maksas, komunālie maksājumi u.c. izdevumi), kuri veido ēdināšanas pakalpojuma cenu par bērnu ēdināšanu mēnesī latos (LVL) Finanšu piedāvājumā līgumcena jānorāda bez PVN, PVN norādot atsevišķi, kā arī summu kopā Līgumcenai viena bērna ēdināšanai vienā dienā ir jābūt nemainīgai neatkarīgi no tā cik konkrētajā dienā bērnu ir Jelgavas 6.vidusskola Kopējo līgumcenu aprēķina: piedāvātā ēdināšanas cena vienam bērnam dienā Noformējuma pārbaude. 3. PIEDĀVĀJUMU PĀRBAUDE Iepirkuma komisija sākotnēji veiks piedāvājuma pārbaudi atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām (1.8. punkts - piedāvājuma spēkā esamība, 1.9.punkts noformējums, 2.1. punkts pieteikums dalībai iepirkumā) Ja piedāvājums neatbilst nolikuma 1.8., 1.9. un 2.1. punktā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu. 7

8 3.2. Pretendenta kvalifikācijas pārbaude Iepirkuma komisija pārbaudīs vai uz Pretendentu neattiecās neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem Ja uz pretendentu attiecās, kaut viens no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un nevērtē piedāvājumu Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents atbilst nolikuma 2.4. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs vai ir iesniegti visi Pasūtītāja norādītie dokumenti un sniegta informācija, kas ļauj Iepirkuma komisijai izvērtēt kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām Ja pretendents nav iesniedzis pieprasītos dokumentus (informāciju) vai neatbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un nevērtē piedāvājumu Tehniskā piedāvājuma pārbaude Iepirkuma komisija pārbauda vai Tehniskajā piedāvājumā Pretendents ir iesniedzis visus nolikuma punktā norādītos dokumentus, kas ļauj izvērtēt Tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām Ja Pretendents Tehniskajā piedāvājumā nav iesniedzis nolikuma punktā norādītos dokumentus, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un nevērtē piedāvājumu Finanšu piedāvājuma pārbaude Iepirkuma komisija pārbauda vai Finanšu piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un vai tajā nav aritmētiska kļūda Iepirkuma komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkumu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkumu komisija ņem vērā labojumus Komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.panta noteikumiem. Gadījumā, ja nepieciešams noskaidrot, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, Pasūtītājs var pieprasīt iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts Finanšu piedāvājumā norādītās cenas nedrīkst pārsniegt nolikuma punktā norādītās ēdināšanas cenas robežas Ja Finanšu piedāvājumā norādītās cenas pārsniedz nolikuma punktā norādītās ēdināšanas cenu robežas iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un nevērtē piedāvājumu. 8

9 4. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE 4.1. Iepirkumu komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Iepirkuma komisija vērtē Pretendenta Tehniskajā un Finanšu piedāvājumu. 4.2.Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji: Nr. Kritēriji Maksimālais punktu skaits Ēdiena kvalitāte Iepirkuma komisija vērtē ēdienkartēs un tehnoloģiskās kartēs norādīto informāciju: ēdiena dažādību, veselīgumu un atbilstību nepieciešamajām uztura normām, kaloritātei, normatīvajiem aktiem, nolikumā noteiktajām prasībām, piemērotību tiešajiem pakalpojuma saņēmējiem. 40 Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts Pretendentam/iem, kurš/i piedāvā kvalitatīvāko ēdienu. Attiecīgi, izmantojot salīdzināšanas metodi (salīdzināšanas solis 2), pārējiem Pretendentiem tiek piešķirts mazāks punktu skaits. Pretendentiem piešķirto punktu skaits varbūt vienāds Produktu kvalitāte Iepirkuma komisija vērtē ēdināšanā izmantoto produktu kvalitātes nodrošinājuma pasākumu aprakstā norādīto informāciju. Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts Pretendentam/iem, kurš/i nodrošinās kvalitatīvākos produktus. Attiecīgi, izmantojot salīdzināšanas metodi (salīdzināšanas solis 1), pārējiem Pretendentiem tiek piešķirts mazāks punktu skaits. Pretendentiem piešķirto punktu skaits varbūt vienāds Cena viena 1.klases izglītojamā ēdināšanai (pusdienas) vienā dienā Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts Pretendentam, kurš piedāvājis zemāko cenu. Attiecīgi pārējiem Pretendentiem punkti tiek piešķirti, ņemot vērā proporcionalitātes principu, punktu skaitu aprēķinot pēc formulas: P = Czem/Cver x p, kur P pretendenta iegūtais punktu skaits; Czem zemākā piedāvātā cena; Cver vērtējamā piedāvātā cena; p maksimālais punktu skaits kritērijā Cena viena klases izglītojamā ēdināšanu (pusdienas) dienā. 20 Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts Pretendentam, kurš piedāvājis zemāko cenu. Attiecīgi pārējiem Pretendentiem punkti tiek piešķirti, ņemot vērā proporcionalitātes principu, punktu skaitu aprēķinot pēc 9

10 formulas: P = Czem/Cver x p, kur P pretendenta iegūtais punktu skaits; Czem zemākā piedāvātā cena; Cver vērtējamā piedāvātā cena; p maksimālais punktu skaits kritērijā. Kopā: Iepirkuma komisijas locekļi individuāli aizpilda pretendentu vērtēšanas kritēriju tabulas. Iepirkuma komisijas vērtējumus apkopo vienā tabulā, kurā norāda arī katra pretendenta iegūto vidējo punktu skaitu (summējot iepirkuma komisijas locekļu piešķirtos punktus un dalot ar iepirkuma komisijas locekļu skaitu) Punktu summas aprēķina summējot punktu skaitu katrā no novērtējamajiem kritērijiem. Maksimāli augstākais iegūstamo punktu skaits Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīst pretendenta piedāvājumu, kurš, pamatojoties uz augstāk norādītās tabulas kritērijiem ir ieguvis vislielāko punktu skaitu Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu un nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājumu Iepirkuma komisija ir atzinusi par saimnieciski visizdevīgāko Komisijas tiesības: 5. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI rakstiski pieprasīt, precizēt iesniegto informāciju no Pretendentiem, kas piedalās iepirkumā; pārbaudīt visu Pretendentu sniegto ziņu patiesumu publiski pieejamās datu bāzēs vai pieprasot informāciju kompetentām institūcijām; pēc sava ieskata pieprasīt jebkuram Pretendentam, lai tas rakstiski un/vai mutiski izskaidro sava piedāvājuma saturu, tai skaitā finanšu piedāvājumā norādītos izmaksu aprēķinus; pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus; lūgt Pretendentus rakstveidā pagarināt piedāvājumu derīguma termiņu un piedāvājumu nodrošinājuma termiņu; veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem Komisijas pienākumi: izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā; pieņemt lēmumu; veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem. 6. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 10

11 6.1. Pretendenta tiesības: iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu; veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu Pretendenta pienākumi: ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu līdz Nolikumā noteiktajam termiņam; rakstveidā, Iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu, atbilstot uz uzdotajiem jautājumiem; līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus iepirkuma nolikuma noteikumus; sekot līdzi aktuālajai informācijai (grozījumiem, precizējumiem, skaidrojumiem u.c.) par iepirkumu, kas tiek ievietota Jelgavas 6.vidusskolas mājas lapā internetā: sadaļā Publiskie iepirkumi. 1. pielikums Tehniskā specifikācija; 7. PIELIKUMI 2. pielikums Veidlapa Pieteikums dalībai iepirkumā ; 3.pielikums Veidlapa Tehniskā aprīkojuma saraksts 4.pielikums Veidlapa Ēdienkarte 5.pielikums Veidlapa Finanšu piedāvājums ; Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Nolikumā precizēti un punkti. Ilze Arbidāne 11

12 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 1.pielikums 1. Pretendents nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas 6.vidusskolai izglītojamo ēdināšanas pakalpojums: 1.1. Jelgavas 6.vidusskolas 1.klases izglītojamiem; 1.2. Jelgavas 6.vidusskolas klases izglītojamiem. 2. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta Loka maģistrāle 29, Jelgava. Telpu apskates vieta un laiks: 11.jūlijā plkst:14:00, Loka maģistrāle 29, Jelgavā. 3. Audzēkņu skaits: 3.1. Jelgavas 6.vidusskolas 1.klases izglītojamie 60; 3.2. Jelgavas 6.vidusskolas klases izglītojamie Pretendentam jānodrošina normatīvajos aktos noteiktās sanitārās un higiēniskās prasības, skolēnu ēdināšanai izglītības iestādēs. 5. Ēdiena pasniegšanas metodika jāsaskaņo ar Pasūtīju. 6. Ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas tehniskais aprīkojums, telpu noma un komunālie maksājumi. 6.1.Pasūtītājs, ēdiena pagatavošanai uz vietas, nodot Pretendentam nomas lietošanā telpas (virtuves un palīgtelpas) ar virtuves iekārtām Loka maģistrāle 29, Jelgavā, LV-3004; 6.2.Virtuves un palīgtelpu kopējā platība - ; 6.3.Telpu nomas maksa: Saskaņā ar MK noteikumi Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem", kas 4. punktā nosaka, ka Šo noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro, ja 4.5. iznomā nomas objektu, kas nepieciešams sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai valsts vai atvasinātas publiskas personas iestādēs, tai skaitā izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota publiska pieejamība; Nomājamo telpu Nomas maksa par 1 m 2 platība m 2 (bez PVN), Ls Nomas maksa mēnesī (bez PVN), Ls 265,2 0,43 114,04 7. Papildus Pretendents sedz sekojošus komunālos u.c. maksājumus elektroenerģijas izmantošana izglītības iestādē pēc skaitītāja rādījuma aukstais ūdens un kanalizācijas izmantošana izglītības iestādē pēc skaitītāja rādījuma siltuma nodrošināšana izglītības iestādē- pēc vidējā uz vienu kvadrātmetru par atkritumu izvešanu Pretendents slēdz līgumu ar attiecīgo atkritumu pakalpojumu sniedzēju Pretendentam jānodrošina pakalpojuma sniegšanai, papildus nepieciešamais tehniskais aprīkojums. 8. Prasības ēdienam: 8.1. ēdiens tiek gatavots uz vietas Pasūtītāja telpās; 8.2. ēdieni jāgatavo no dažādām pārtikas grupām: dzīvnieku un putnu gaļa, zivis, dārzeņi, zaļumi, augļi, putraimi, maize, makaroni, piena produkti u.c., izmantojot pēc iespējas plašāku produktu klāsts ar attiecīgu kaloritāti; 12

13 8.3. audzēkņiem ar speciālām vajadzībām tiek nodrošinātas saudzējošas ēdināšanas iespējas; 8.4. ēdienam jābūt atbilstošai temperatūrai : 1) siltiem ēdieniem - temperatūra ne zemāka par +65 grādiem C, 2) aukstiem ēdieniem pasniegšanas temperatūra - ne augstāka pa +12 grādiem C, 3) pārējiem ēdieniem atbilstoši organoleptiskajiem rādītājiem (garša, smarža, izskats) ēdienam jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un normām Katras dienas ēdienkartē jāiekļauj dārzeņi, zaļumi, augļi vai ogas. Jāizvairās no treknas gaļas, desām un cīsiņiem. Nedrīkst izmantot, kečupu, majonēzi. Nedrīkst ēdiena gatavošanai eļļu lietot atkārtoti. Gaļa (arī vistas gaļa) saņemšanas brīdī nedrīkst būt maltā veidā. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja I.Arbidāne 13

14 PIETEIKUMS 2.pielikums VEIDLAPA dalībai iepirkumā Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē Jelgavas 6.vidusskola, identifikācijas Nr. 001/2011 Nosaukums: Reģistrācijas numurs: Reģistrācijas vieta: Reģistrācijas gads: Juridiskā adrese: Biroja adrese: Telefona numurs: Faksa numurs: E-pasts: Kontaktpersona : Telefona numurs: Nodarbināto skaits: Darbības sfēra (īss apraksts): Finanšu rekvizīti Bankas nosaukums: Bankas adrese: Bankas kods: Konta numurs: Iepazinušies ar iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē Jelgavas 6.vidusskola, identifikācijas Nr. 001/2011 (turpmāk iepirkums) nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam sniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei Jelgavas 6.vidusskola ēdināšanas pakalpojumu, atbilstoši nolikuma prasībām, un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, par summu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā /ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas/ no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās. 14

15 Ar šo mēs apliecinām: 1) uz mums neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas no dalības iepirkumā gadījumiem, kā arī nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma nolikumā norādītās prasības; 2) esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un Tehnisko specifikāciju, neesam identificējuši būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas un nebūtiskas nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem; 3) mūsu rīcībā ir viss nepieciešamais papildus aprīkojums ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai; Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti pretendentu kvalifikācijas dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums, kā arī pārējie iepirkuma nolikumā noteiktie dokumenti. Pretendenta nosaukums: Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: 15

16 3.pielikums VEIDLAPA TEHNISKĀ APRĪKOJUMA (SĪKĀ INVENTĀRA) SARAKSTS Apliecinām, ka pretendents nodrošinās pakalpojuma sniegšanai papildus nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, tas ir: Aprīkojuma (iekārtas) nosaukums Izgatavošanas datums Skaits Pretendenta nosaukums: Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: 16

17 4.pielikums VEIDLAPA ĒDIENKARTE 1. Vienas dienas ēdienkarte (pusdienas) Jelgavas 6.vidusskolas 1.klases skolēna ēdināšanai: Rec. 1 porc. Uzturvielas, g Enerģ. Nr.* Ēdiena nosaukums iznāk.,g Olbalt.vielas Tauki Ogļhidrāti Kcal Ls Pusdienas Cena, Kopā 2. Vienas dienas ēdienkarte (pusdienas) Jelgavas 6.vidusskolas klases skolēna ēdināšanai: Rec. 1 porc. Uzturvielas, g Enerģ. Nr.* Ēdiena nosaukums iznāk.,g Olbalt.vielas Tauki Ogļhidrāti Kcal Ls Pusdienas Cena, Kopā Pretendenta nosaukums: Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: 17

18 FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 5.pielikums VEIDLAPA gada. Piedāvājam sniegt ēdināšanas pakalpojumu Jelgavas 6.vidusskolai saskaņā ar šo finanšu piedāvājumu. 1. Ēdināšanas pakalpojuma cena viena Jelgavas 6.vidusskolas 1.klases bērna ēdināšanai (pusdienas) vienā dienā : Līgumcena /bez PVN/ PVN % Līgumcena /kopā ar PVN/ Piedāvājuma cena bez PVN /piedāvājuma cena, bez PVN, vārdos un skaitļos/ 2. Ēdināšanas pakalpojuma cena viena Jelgavas 6.vidusskolas klases bērna ēdināšanai (pusdienas) vienā dienā : Līgumcena /bez PVN/ PVN % Līgumcena /kopā ar PVN/ Piedāvājuma cena bez PVN /piedāvājuma cena, bez PVN, vārdos un skaitļos/ 18

19 Ēdiena pašizmaksas aprēķins 1 (vienam) kalendārajam mēnesim Izdevumi Produkti Darba alga, nodokļi, atvaļ. kompensācijas Elektrība Ūdens, kanalizācija Telpu (iekārt) nomas maksa Mazg, dezinfekcijas, mazvērtīgā inventāra izmaksas Admin. izdevumi Pašreizējie remonti Neplānotie izdevumi u.c. (norādīt, ja tādi ir) Kopā izdevumi bez PVN PVN % Izdevumi kopā ar PVN Ls Līgumcenā iekļauti visas ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas izmaksas, likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi. Pretendenta nosaukums: Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: 19

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā)

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ,

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.maija sēdē (protokols Nr.1) VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA ATKLĀTA KONKURSA Ventilācijas, dzesēšanas, ēku vadības sistēmas (BMS)

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Apstiprināts 26.08.2011. Iepirkuma komisijas sēdē (Protokols Nr.5) Nolikums iepirkumam Nr. KNIPP-2011/4 Jumta seguma nomaiņa ēkai Jubilejas ielā 18 A, Indrā 1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

NORAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA SALlENAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugav

NORAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA SALlENAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugav NORAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA SALlENAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 42139512, Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV 5469, tālr. 65475311, fakss 65475287,

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi ID.Nr. BŪ 2019/1/KF APSTIPRINĀTS SIA Bauskas ūdens iepirkuma komisijas 2019.gada 29. marta sēdē Iepirkuma procedūra Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība Projekta id.nr. 5.3.1.0/17/I/020 Ūdenssaimniecības

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās Rīga, 2019 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss)

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi ID.Nr. BŪ 2019/1/KF APSTIPRINĀTS SIA Bauskas ūdens iepirkuma komisijas 2019.gada 30. jūlija sēdē Iepirkuma procedūra Sarunu procedūra, publicējot dalības paziņojumu. Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes va

APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes va APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām (Id. Nr. RD RPB 2018/7) NOLIKUMS (Iepirkums

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420539111 (A42-00400-13/2) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 11.martā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

APSTIPRINU Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora p. i. A. Krūze Rīgā, Rīgas pilsētas pašvaldības grantu programmas Rīgas d

APSTIPRINU Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora p. i. A. Krūze Rīgā, Rīgas pilsētas pašvaldības grantu programmas Rīgas d APSTIPRINU Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora p. i. A. Krūze Rīgā,14.08.2018. Rīgas pilsētas pašvaldības grantu programmas Rīgas drosmes grants konkursa nolikums Identifikācijas numurs

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk