EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E"

Transkripts

1 EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (LCI) īstenošanu LV LV

2 1. IEVADS Ar Eiropas Parlamenta un Padomes gada 27. februāra Regulu (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (LCI) (1) izveido vienotu sistēmu, lai dalībvalstis sagatavotu un nosūtītu Komisijai salīdzināmos rādītājus. Komisija (Eurostat) savā tīmekļa vietnē (2) publicē ceturkšņa paziņojumu presei par vienas stundas darbaspēka izmaksu indeksu, kurā ietverta pilna datu kopa saimnieciskās darbības un darbaspēka izmaksu sastāvdaļu dalījumā. Tīmekļa vietnē arī ietverti gan ceturkšņa, gan gada pieauguma rādītāji. Komisija gada jūlijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 1216/2003 (3), ar ko sīkāk noteica indeksa nosūtīšanas kārtību, kas jāievēro dalībvalstīm, ja tās nosūta savus indeksus Komisijai, veicamās sezonālās indeksu izlīdzināšanas un valstu kvalitātes ziņojumu saturu. Komisija gada martā pieņēma Regulu (EK) Nr. 224/2007 (4). Ar to groza Regulu (EK) Nr. 1216/2003 un paplašina darbaspēka izmaksu indeksa darbības jomu, attiecinot to uz saimnieciskajām darbībām, kas definētas NACE 1. redakcijas L, M, N un O sadaļā. Šāds paplašinājums nozīmē, ka tiek aptverti arī ārpustirgus pakalpojumi. Ārpustirgus pakalpojumi veido lielāko daļu no šajās sadaļās norādītajām saimnieciskajām darbībām, un salīdzinājumā ar tirgus pakalpojumiem tiem var būt atšķirīga dinamika. Komisija gada augustā pieņēma Regulu (EK) Nr. 973/2007 (5). Lai īstenotu to saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kas norādītas NACE 2. redakcijā, ar šo regulu grozīja vairākas regulas par konkrētām statistikas jomām, tostarp par darbaspēka izmaksu indeksu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 450/ pantu Komisija reizi divos gados iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Iepriekšējos ziņojumos tika analizētas retrospektīvās virknes, pašreizējā ziņojumā analizēta darbaspēka izmaksu indeksa datu kvalitāte pārskata ceturkšņos, sākot no gada trešā ceturkšņa (2014Q3) līdz gada otrajam ceturksnim (2016Q2). Regulas (EK) Nr. 1216/2003 I pielikumā ir definēta darbaspēka izmaksu indeksa kvalitāte, izmantojot šādus kritērijus: atbilstība, precizitāte, datu sniegšanas punktualitāte, pieejamība un skaidrība, salīdzināmība, saskaņotība un pilnīgums. Iepriekšējā ziņojumā (6) pievērsās progresam pieejamības un skaidrības jomā un to novērtēja kā apmierinošu. Tāpēc šajā ziņojumā uzmanība tiks pievērsta atbilstības, pilnīguma, OV L 69, , 1. lpp. Ceturkšņa paziņojumu presei publicē datumos, kas noteikti publikāciju kalendārā; abu veidu informāciju var atrast Eurostat tīmekļa vietnē ( pieejama angļu, franču un vācu valodā). Komisijas Regula (EK) Nr. 1216/2003 (2003. gada 7. jūlijs), ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (OV L 169, , 37. lpp.). Komisijas Regula (EK) Nr. 224/2007 (2007. gada 1. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1216/2003 saistībā ar ekonomiskajām darbībām, uz kurām attiecas darbaspēka izmaksu indekss (OV L 64, , 23. lpp.). Komisijas Regula (EK) Nr. 973/2007 (2007. gada 20. augusts), ar ko groza dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām, lai īstenotu NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (OV L 216, , 10. lpp.). COM(2015) 42 ( 2

3 punktualitātes, precizitātes un salīdzināmības uzlabojumiem, un tiks pārskatīta saskaņotība starp darbaspēka izmaksu indeksa datiem un nacionālajiem kontiem. Īpaša uzmanība ir pievērsta tādu datu problēmai, kurus dalībvalstis nav iesniegušas noteiktajos termiņos, un ietekmei uz publicēto Eiropas agregātu kvalitāti. 2. VISPĀRĪGI REZULTĀTI KOPŠ IEPRIEKŠĒJĀ ZIŅOJUMA Izmaiņas likumdošanas jomā kopš pēdējā ziņojuma publicēšanas gadā nav notikušas. Pašreizējā ziņojuma sniegšanas perioda laikā Eurostat ir strādājis, lai vienkāršotu un saskaņotu standartus, kas attiecas uz datiem un metadatiem (kvalitātes ziņojumi), kurus dalībvalstis nosūta Komisijai. Statistikas datu un metadatu apmaiņas (7) (SDMX) standartu izmantošana (visā pasaulē izmantots formāts apmaiņā ar statistikas informāciju) nomenklatūrai un mainīgiem lielumiem, kurus izmanto darbaspēka izmaksu indeksa datos, attiecas uz visām dalībvalstīm. Eurostat sāka atjaunināt SDMX datu struktūras definīciju jaunā redakcijā, lai būtu iespējams vākt vairāk mainīgo lielumu un saskaņot LCI datu vākšanu ar citām statistikas jomām. Testi atjaunināto standartu ieviešanā tika veikti 12 dalībvalstīs, un atjauninājumus statistikas sagatavošanā ir paredzēts ieviest nākamajā pārskata ceturksnī (2016 Q3) pēc papildu testu veikšanas. Arī attiecībā uz izvaddatiem LCI datu nosūtīšanas SDMX formātā Eiropas Centrālajai bankai (ECB) testēšana ir noritējusi veiksmīgi. Abas iniciatīvas ir palīdzējušas vienkāršot statistikas sagatavošanas procesu. Dalībvalstu iesniegtie kvalitātes ziņojumi ir pārvietoti uz jaunās versijas Eiropas Statistikas sistēmas metadatu apstrādes sistēmu Metadata Handler (v2.13) IT rīku, kas ļauj katrai dalībvalstij attālināti augšupielādēt kvalitātes ziņojumus un atjaunināt daļas, kas iepriekšējā gada laikā ir mainījušās, bez vajadzības tās atkārtoti iesniegt pilnībā. Turklāt šis IT rīks ļauj valstu kvalitātes ziņojumus iekļaut Eurostat atsauces datubāzē, tādējādi padarot tos pieejamus visiem lietotājiem. Viena no jomām, kurai joprojām veltīta uzmanība, ir LCI saskaņotība ar citiem darbaspēka izmaksu statistikas datiem, īpaši ceturkšņa nacionālo kontu datiem (sk punktu). Šī joma tika analizēta gan no teorētiskā, gan no empīriskā viedokļa. Eurostat gada maijā organizēja darbsemināru ar dalībvalstīm, lai apspriestu darbaspēka izmaksu statistikas kvalitāti. Tika izvērtētas tādas tēmas kā datu vākšana (avoti un paraugošanas metodes), metodiskie jautājumi, ticamība un saskaņotība, statistikas procesi (korekcija atbilstoši darba dienu skaitam), lietotāju vajadzības un turpmākā attīstība, un tika panākta vienošanās par uzlabojumu priekšlikumiem. Darba tirgus statistikas (LAMAS) darba grupas sanāksmē gada janvārī Eurostat iepazīstināja ar darbaspēka izmaksu indeksa datu ticamības jauno pārbaužu rezultātiem. LAMAS pilnībā atbalstīja šīs jaunās kvalitātes pārbaudes un vienojās tās īstenot valsts līmenī pēc iespējas plašāk. Valstis, kas sezonālajai indeksu izlīdzināšanai neizmanto netiešo metodi 7 (pieejams tikai angļu valodā). 3

4 (algu izmaksas / citas izmaksas un NACE agregāti), LAMAS darba grupas sanāksmē gada oktobrī vienojās šo procedūru īstenot turpmāko divu ceturkšņu laikā. Eurostat pirmo reizi gada aprīlī paziņojumā presei sāka publicēt arī ikgadējās aplēses par vienas stundas darbaspēka izmaksām atbilstīgi NACE dalījumam. Šīs aplēses pamatotas uz darbaspēka izmaksu līmeņiem un darbaspēka izmaksu indeksa tendencēm, un tās tiek veidotas jau trīs mēnešus pēc pārskata perioda beigām. Tās aptver NACE dalījumu, izņemot NACE L sadaļu (Operācijas ar nekustamo īpašumu). Dalībvalstis ir nodrošinājušas un uzturējušas infrastruktūru, kas vajadzīga, lai sagatavotu darbaspēka izmaksu indeksu, savukārt Eurostat ir pastāvīgi uzlabojis sistēmu, kas paredzēta datu saņemšanai, pārbaudīšanai, apstrādei, uzglabāšanai un izplatīšanai. Šīs procedūras sāka pilnībā darboties gadā, un tās pastāvīgi pārskata un atjaunina. 3. DATU KVALITĀTES UN TĀS IETEKMES UZ EIROPAS AGREGĀTIEM NOVĒRTĒŠANA 3.1. ATBILSTĪBA Rādītājs Pārmaiņas darbaspēka izmaksās par nostrādāto stundu ir svarīgs rādītājs, ko izmanto, lai analizētu īstermiņa un vidēja termiņa ekonomikas attīstību. Komisija un ECB izmanto darbaspēka izmaksu indeksu par nostrādāto stundu, (kas atspoguļo īstermiņa darbaspēka izmaksu pārmaiņas), lai novērtētu iespējamo inflācijas spiedienu, ko izraisa pārmaiņas darba tirgū. Katras dalībvalsts, visas Eiropas Savienības (ES) un eurozonas (EZ) indekss savlaicīgi jāaprēķina pēc tam, kad dati kļuvuši ir pieejami. Darbaspēka izmaksu indekss ir svarīgs arī sociālajiem partneriem, kas iesaistīti sarunās par algām, un pašai Komisijai, lai uzraudzītu darbaspēka izmaksu īstermiņa pārmaiņas. Darbaspēka izmaksu indekss ir viens no galvenajiem Eiropas ekonomiskajiem rādītājiem (8). Līdzās pieprasījumam pēc informācijas par procentuālajām ceturkšņa darbaspēka izmaksu pārmaiņām, ko mēra ar darbaspēka izmaksu indeksu, arvien vairāk pieaug interese arī par darbaspēka izmaksu datiem absolūtā izteiksmē (euro stundā). Eurostat gada aprīlī pirmo reizi publicēja agrīnās aplēses par vienas stundas darbaspēka izmaksām euro un valstu valūtās. Eurostat savām ikgadējām aplēsēm, kuras izplatīja gada aprīļa paziņojumā presei un tiešsaistes datubāzē, papildināja ar NACE dalījumu. Gada darbaspēka izmaksu aplēšu publicēšana atbilstīgi NACE dalījumam, pamatojoties uz darbaspēka izmaksu indeksu, palielināja jau tā lielo lietotāju pieprasījumu pēc visaptverošas un savlaicīgas informācijas par vienas stundas darbaspēka izmaksu līmeni. Par šo aplēšu publicēšanu Komisija ir saņēmusi pozitīvas atsauksmes, un tā arī turpmāk sagatavos gada darbaspēka izmaksas atbilstīgi NACE dalījumam. 8 COM(2002) 661, Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei Towards improved methodologies for eurozone statistics and indicators. 4

5 3.2. PILNĪGUMS Kopumā darbaspēka izmaksu indeksa pieejamība un kvalitāte salīdzinājumā ar iepriekšējo ziņojuma sniegšanas periodu turpināja uzlaboties. Eurostat saņēma darba dienu skaita izlīdzinātos datus un sezonāli un atbilstoši darba dienu skaitam izlīdzinātos datus no visām dalībvalstīm. Visas dalībvalstis, izņemot Dāniju un Zviedriju, kurām ir piešķirts atbrīvojums no sezonāli neizlīdzinātu datu iesniegšanas (9), iesniedza arī sezonāli neizlīdzinātus datus. Attiecībā uz Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm (10) Islande par pārskata periodu nav nosūtījusi nekādus darbaspēka izmaksu indeksa datus, savukārt Norvēģija ir nosūtījusi datus par visiem attiecīgajiem ceturkšņiem. Neraugoties uz sezonāli izlīdzināto datu uzlaboto aptvērumu, pēc rūpīgas datu kvalitātes un lietotāju vajadzību analīzes tika nolemts, ka darba dienu skaita izlīdzinātos datus kā galvenos rādītājus publicēs arī turpmāk. Tas jo īpaši nodrošinās skaidrību un saskaņotību ar citiem cenu statistikas datiem (piemēram, patēriņa cenu indeksu). Tomēr visi dati, tostarp sezonāli izlīdzinātās aplēses, ir pieejami tiešsaistē Eurostat datubāzē. Visas dalībvalstis iesniedza valsts kvalitātes ziņojumus par pārskata gadu, un ziņojumus apstiprina un pēc tam dara publiski pieejamus PUNKTUALITĀTE Kopš iepriekšējā gadā publicētā ziņojuma ir uzlabojusies dalībvalstu punktualitāte, nosūtot datus Komisijai. Izņemot Grieķiju un Horvātiju, tika konstatēti tikai nelieli kavējumi. Datu savlaicīga sniegšana ir ārkārtīgi svarīga LCI sagatavošanā, jo kavēšanās ar datu sniegšanu nozīmē, ka ES un eurozonas agregātiem jāizmanto aplēses. Pēc tam tas var izraisīt nevajadzīgas un apjomīgas pārskatīšanas. 1. attēlā parādīts to kopējo ES darbaspēka izmaksu euro īpatsvars, par kurām dati bija pieejami par katru ceturksni laikā, kad publicēts paziņojums presei. 1. attēls. Pieejamie darbaspēka izmaksu indeksa dati publicēšanas laikā; kopējo ES darbaspēka izmaksu euro īpatsvars 100,0% 99,5% 99,0% 98,5% 98,0% 97,5% Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Regula (EK) Nr. 1216/2003 Dānijai, Vācijai, Francijai un Zviedrijai nav pienākuma iesniegt sezonāli neizlīdzinātos datus. EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 134/2003 Regulu (EK) Nr. 450/2003 nepiemēro Lihtenšteinai. 5

6 LCI aptvērums bija pilnīgs, izņemot četrus ceturkšņus, kuros Grieķija (2015 Q1 un Q4, 2016 Q1 un Q2) vai Horvātija (2016 Q1) nebija laikus nosūtījušas savus datus. Savlaicīgums salīdzinājumā ar iepriekšējo ziņojumu sniegšanas periodu vidēji ir uzlabojies, nodrošinot Eiropas Savienības aptvērumu 99 % vai augstākā apjomā visos ceturkšņos, izņemot vienu ceturksni (2016Q1). Attiecībā uz savlaicīgumu kopš pēdējā ziņojuma sniegšanas perioda Grieķija divas reizes ir kavējusies vairāk nekā divas dienas attiecībā uz darbaspēka izmaksu indeksa datiem. Neraugoties uz šādu kavēšanos, datus par Grieķiju bija iespējams iekļaut preses paziņojumā. Kopš gada pirmā ceturkšņa Horvātija atsākusi savlaicīgi nosūtīt savus darbaspēka izmaksu indeksa datus. Attiecībā uz EEZ valstīm Islande par attiecīgo periodu nav nosūtījusi nekādus darbaspēka izmaksu datus, savukārt Norvēģija nosūtīja datus laikus (ar vienu izņēmumu 2015 Q4) PRECIZITĀTE Darbaspēka izmaksu indeksu veido virkne dažādu mainīgo lielumu (piemēram, darbaspēka izmaksas un nostrādātās stundas), ko var iegūt no vairākiem avotiem. Tas nozīmē, ka jebkurā laikā var rasties labojumi, kas ietekmē pēdējā ceturkšņa, vairāku ceturkšņu vai visa gada datus. Ja datu korekcijas attiecas uz pārskata gadu, jāpārskata visa laikrinda. ES galvenais rādītājs (11) (gada pieauguma rādītājs) kopš gada pirmā ceturkšņa trīs reizes labots vairāk nekā 0,2 procentpunktu apmērā. Lielākajā daļā ceturkšņu aplēses ir koriģētas uz augšu. Atšķirībā no iepriekšējā ziņojuma sniegšanas perioda ES agregātu korekcijas nav pārsniegušas 0,3 procentpunktus. 2. attēls. Datu pārmaiņas no pirmā publicētā rādītāja līdz 2016 Q2 publikācijai ES 28 valstīm, NACE 2. redakcija B līdz S sadaļa, agregāts procentpunktos - 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,3-0,1-0,2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Visā pārskata periodā kvalitātes problēmas bijušas tikai Grieķijas sniegtajiem darbaspēka izmaksu indeksa datiem. Eurostat gada maijā notika divpusēja tikšanās ar Grieķijas statistikas iestādes pārstāvjiem, kurā vienojās par plānu, lai risinātu šos strukturālos 11 ES 27 valstis līdz 2013 Q2 un to ieskaitot, pēc tam ES 28 valstis. 6

7 jautājumus. Kopš tā laika ir panākts zināms progress datu kvalitātes un savlaicīguma uzlabošanā nākamajās divās sagatavošanas kārtās SALĪDZINĀMĪBA Lai publicētu salīdzināmus darbaspēka izmaksu indeksa datus par dažādām valstīm, ir svarīgi koriģēt kalendāros un sezonālos faktorus. Komisijas Regulas (EK) Nr. 1216/ pantā ir noteikts, ka darbaspēka izmaksu indeksa dati nosūtāmi kā sezonāli neizlīdzināti, izlīdzināti pēc darba dienu skaita, kā arī sezonāli un pēc darba dienu skaita izlīdzināti dati. Šim noteikumam ir daži izņēmumi: vairākām dalībvalstīm ir piešķirtas atkāpes attiecībā uz sezonāli neizlīdzinātu datu sniegšanu (12). Regulā (EK) Nr. 450/2003 nav skaidri norādīts, vai sezonālā izlīdzināšana un izlīdzināšana pēc darba dienu skaita jāveic, izmantojot tiešo vai netiešo pieeju. Ja attiecībā uz netiešo izlīdzināšanu tiek izlīdzinātas bāzes laikrindas, kuras pēc tam izmanto, lai sagatavotu augstāka līmeņa agregātus, tiešā izlīdzināšana nozīmē, ka atsevišķi izlīdzina katru atsevišķo laikrindu, tostarp augstāka līmeņa agregātus. Abām pieejām ir gan priekšrocības, gan trūkumi, un Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) pamatnostādnēs par sezonālo izlīdzināšanu (13) ir ieteiktas abas pieejas. Dažos gadījumos izlīdzinātais kopējo izmaksu sastāvdaļu indekss bija augstāks vai zemāks nekā abu sastāvdaļu izlīdzinātais indekss (darba algas izmaksas; darbaspēka izmaksas, kas nav darba alga). Tāpēc Eurostat ir sistemātiski pārbaudījis no visām dalībvalstīm saņemtos datus, lai nodrošinātu, ka kopējais indekss ar savām divām sastāvdaļām ir saskaņots ar visiem NACE sadaļu dalījumiem. Eurostat turpināja tikai kopējā indeksa publicēšanas politiku, nerādot sastāvdaļas, ja tās atšķiras par vairāk nekā 0,1 % no kopējās vērtības. Pēdējos divos gados ir panākts zināms progress, kur pieredze datu sagatavošanā liecina, ka netiešā metode izlīdzināšanai sniedz labāku datu kvalitāti. Šī analīze tika sākta gada maija darbseminārā un tika pabeigta gada oktobrī LAMAS darba grupas sanāksmē, kad dalībvalstis vienojās pāriet pie netiešās izlīdzināšanas metodes SASKAŅOTĪBA AR NACIONĀLO KONTU RĀDĪTĀJIEM Saistībā ar gada kvalitātes ziņojumu dalībvalstis tiek aicinātas salīdzināt darbaspēka izmaksu indeksa pieauguma rādītāju ar nacionālajos kontos iekļauto darba ņēmēju vienas stundas atalgojuma rādītāju (ESA2010 definīcija) (14). Nav reāli sagaidīt, ka skaitļi būs pilnīgi vienādi. Pat ja izmanto gandrīz identiskas darbaspēka izmaksu definīcijas, var atšķirties statistiskais atspoguļojums un avoti. Turklāt ir īpaši grūti savākt datus par nostrādātajām stundām gan darbaspēka izmaksu indeksa, gan nacionālo kontu vajadzībām. Neraugoties uz šīm metodikas atšķirībām, ir informatīvi analizēt atšķirību līmeni starp abām datu kopām. Ja līmeņi pārsniedz noteikto relatīvo slieksni, tas var liecināt par kvalitātes problēmām kādā no datu kopām. 12 Regula (EK) Nr. 1216/2003 Dānijai, Vācijai, Francijai un Zviedrijai nav pienākuma iesniegt sezonāli neizlīdzinātos datus. 13 Atjauninātajā pamatnostādņu redakcijā ietverta arī īpaša sadaļa par ķēdes indeksu izlīdzināšanu (pieejama tikai angļu valodā). 14 Regula (ES) Nr. 549/

8 Eurostat veica visu valstu, izņemot Grieķijas un Horvātijas, kuru LCI dati nebija pieejami, NACE 2. redakcijas B līdz S sadaļu agregātu kvalitātes novērtējumu. Šim salīdzinājumam tika izmantoti sezonāli izlīdzinātie LCI dati, izņemot Dānijas un Zviedrijas datus, par kurām bija pieejami atbilstoši darba dienu skaitam izlīdzinātie dati. Tika analizēta atšķirība starp darbaspēka izmaksu indeksa pieauguma radītāju un darbinieku vienas stundas atalgojuma pieauguma rādītāju 10 ceturkšņos un tika nolemts, ka arī turpmāk jāanalizē atšķirības, kas pārsniedz divus procentpunktus gadā. Tā bija Bulgārijas, Dānijas, Latvijas, Polijas un Rumānijas gadījumā (sk. 3. attēlu). Minētās analīzes rezultāti tiks apspriesti ar attiecīgajām dalībvalstīm, jo īpaši attiecībā uz datiem par nostrādātajām stundām. Mērķis ir uzlabot saskaņotību dažādās statistikas jomās. 3. attēls. Darbinieku vienas stundas atalgojuma pieauguma rādītājs un darbaspēka izmaksu indekss Atšķirība procentpunktos - Nacionālo kontu un LCI salīdzinājums - atšķirība procentpunktos 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Piezīme. Dati par Grieķiju un Horvātiju nav pieejami. 4. SECINĀJUMI Kopš iepriekšējā gadā publicētā ziņojuma dalībvalstu un ES darbaspēka izmaksu indeksa kvalitāte kopumā turpināja uzlaboties. Dalībvalstu punktualitāte joprojām bija laba, izņemot Grieķiju, kas darbaspēka izmaksu indeksa datus iesniedza pēc noteiktā termiņa. Tiek paplašināta SDMX standarta izmantošana, un tiek īstenoti jaunākie SDMX formāta uzlabojumi. Dalībvalstu iesniegtie kvalitātes ziņojumi ir pārvietoti uz jaunās versijas Eiropas Statistikas sistēmas metadatu sistēmu Metadata Handler, un tie ir pieejami visiem lietotājiem. 8

9 Tika novērtēta darbaspēka izmaksu indeksa statistikas vispārējā kvalitāte un daži tehniskie aspekti, un tika panākta vienošanās par uzlabojumu priekšlikumiem. Tiek sagaidīts, ka pēc īpaša darbsemināra un LAMAS darba grupas sanāksmēm veicot turpmākus pasākumus, citstarp tiks uzlabota darbaspēka izmaksu indeksa datu saskaņotība. Jo īpaši valstis, kuras sezonālajai indeksu izlīdzināšanai neizmanto netiešo metodi (algu izmaksas / citas izmaksas un NACE agregāti) un kuru dati liecina par ievērojamām neatbilsmēm starp sastāvdaļām un kopumā, vienojās īstenot netiešo metodi līdz gada vidum. Sākot no gada, Komisija (Eurostat) sāka publicēt arī ikgadējās aplēses par vienas stundas darbaspēka izmaksu līmeņiem atbilstīgi NACE sadaļām, pamatojoties uz darbaspēka izmaksu analīzi un darbaspēka izmaksu indeksa tendencēm. Komisija, izmantojot sniegtos datus un citus valstu dokumentus, tostarp kvalitātes ziņojumus, turpinās regulāri uzraudzīt jautājumus saistībā ar neatbilstību un datu kvalitāti. Ja netiks panākti uzlabojumi vai ja tie būs nelieli, Komisija rūpīgi sekos līdzi, kādus pasākumus veic kompetentās valstu statistikas iestādes. 9

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta u

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta u EIROPAS KOMISIJA Briselē, 12.2.2013 COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2017. gada 4. novembris Saturs IV Paziņojumi EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI

Sīkāk

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2019. gada 13. augusts Saturs I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi IETEIKUMI Eiropas Sistēmisko

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai 2018. gada aprīlis 1. Vispārīgi norādījumi par abu veidņu aizpildīšanu 1 Lauki

Sīkāk

TA

TA 29.6.2018 A8-0300/ 001-056 GROZĪJUMI 001-056 iesniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Ziņojums Maria Gabriela Zoană Lauku saimniecību integrēta statistika A8-0300/2017 (COM(2016)0786 C8-0514/2016

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 28.6.2018 A8-0300/57 Grozījums Nr. 57 Czesław Adam Siekierski Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā Ziņojums Maria Gabriela Zoană Lauku saimniecību integrēta statistika COM(2016)0786 C8-0514/2016

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemēro

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemēro EIROPAS KOMISIJA Briselē, 28.6.2013 C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no 2009. līdz 2011. gadam piemērota Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI

2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI 2002O0007 LV 01.10.2008 004.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2002. gada 21.

Sīkāk

COM(2016)551/F1 - LV

COM(2016)551/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 24.8.2016. COM(2016) 551 final 2016/0264 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido vienotu sistēmu tādai Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām,

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

European Commission

European Commission EIROPAS KOMISIJA PAZIŅOJUMS PRESEI Briselē, 2013. gada 3. maijā 2013. gada pavasara prognoze ES ekonomika lēnām atlabst no ieilgušas lejupslīdes Pēc ekonomikas lejupslīdes, kas bija raksturīga 2012. gadam,

Sīkāk

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA70-151-1350 LV Satura rādītājs I. Piemērošanas joma... 3 II. Atsauces uz tiesību aktiem, saīsinājumi un

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 8.7.2016. COM(2016) 454 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI 2015. GADA ZIŅOJUMS PAR TO, KĀ TIEK ĪSTENOTA REGULA (EK) Nr. 300/2008 PAR KOPĪGIEM NOTEIKUMIEM

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžet

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžet Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžeta komiteja Aplēse par Eiropadomes un Padomes izdevumiem

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koksnes biomasas produktu uzskaite: pieejamie dati Vides un enerģētikas statistikas daļa Anna Paturska 2016.gada 15.februāris Saturs Koksnes biomasa - CSP statistikas veidlapās - gada - reizi piecos gados

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis

Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis 2016. gada 27. aprīlis 2016. gada 27. aprīlis Pamatinformācija / sarunu konteksts Eiropas Savienībai un Amerikas Savienotajām

Sīkāk

Recent economic developments in Latvia

Recent economic developments in Latvia Eiro ieviešana Latvijā Ilmārs Rimšēvičs Latvijas Bankas prezidents 2012. gada 15. decembris Iedzīvotāji no eiro ieviešanas necietīs Eiro ieviešana NAV naudas reforma Latus Latvijas Bankā varēs apmainīt

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 nvestīcijas: mazliet teorijas un situācija Latvijā gors Kasjanovs, Ekspertu saruna Latvijas Bankā 20.06.2011 nvestīciju jēdziens nvestīciju jēdziens un to pazīmes makroekonomikā Par investīcijām makroekonomiskajā

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

Eurosistēmas speciālistu makroekonomiskās iespēju aplēses euro zonai, gada jūnijs

Eurosistēmas speciālistu makroekonomiskās iespēju aplēses euro zonai, gada jūnijs EUROSISTĒMAS SPECIĀLISTU MAKROEKONOMISKĀS IESPĒJU APLĒSES EURO ZONAI Pamatojoties uz informāciju, kas pieejama līdz 2009. gada 22. maijam, Eurosistēmas speciālisti sagatavoja euro zonas makroekonomiskās

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.12.2014 C(2014) 10137 final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija Adresāts: Valdis Lokenbahs priekšsēdētājs Fakss: +371

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: 2019. gada 20. jūnijs Saņēmējs: K-jas dok. Nr.: Temats: ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.11.2011 SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentam Priekšlikums Regulai, ar ko groza Regulu

Sīkāk

Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā

Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā Profesionālā izglītība un apmācība Ne Eiropas Komisija, ne personas, kas rīkojas Komisijas vārdā, neatbild par to, kā tiek

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 14. jūnijā (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2019. gada 13. jūnijs delegācijas

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

LV LV LV

LV LV LV LV LV LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 16.8.2010 COM(2010) 433 galīgā redakcija 2010/0232 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA, ar ko groza Direktīvas 98/78/EK, 2002/87/EK un 2006/48/EK

Sīkāk

COM(2015)800/F1 - LV

COM(2015)800/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 16.11.2015. COM(2015) 800 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 2016. GADA BUDŽETA PLĀNU PROJEKTI: VISPĀRĒJAIS NOVĒRTĒJUMS LV LV Kopsavilkums Šajā paziņojumā ir apkopots Komisijas novērtējums

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

2016. gada pārskats

2016. gada pārskats Gada pārskats 2016 Saturs Priekšvārds 2 3 Izdevēja ziņas 6 Saturs 1 Priekšvārds Mario Dragi, Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas priekšsēdētājs Šis ir Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) sestais gada

Sīkāk

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU (IĪT) PĀRKĀPUMU EKONOMISKĀS IZMAKSAS RIEPU UN AKUMULATORU NOZARĒS Pārkāpumu kvantitatīvais novērtējum

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU (IĪT) PĀRKĀPUMU EKONOMISKĀS IZMAKSAS RIEPU UN AKUMULATORU NOZARĒS Pārkāpumu kvantitatīvais novērtējum www.euipo.europa.eu INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU (IĪT) PĀRKĀPUMU EKONOMISKĀS IZMAKSAS RIEPU UN AKUMULATORU Pārkāpumu kvantitatīvais novērtējums gumijas riepu un kameru ražošanā; gumijas riepu protektoru

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

Eiro Latvijā!?

Eiro Latvijā!? Eiro Latvijā?!? Sanita Putniņa, biedrība «Radošās Idejas» Šodien runāsim par... Kāpēc veido monetārās savienības? Kāpēc Latvijā ievieš eiro? Kā notiks eiro ieviešana? Kas ir monetārā savienība? Valstu

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vārdā

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 6.12.2017 COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV LV EIROPAS MONETĀRĀ FONDA STATŪTI I DAĻA DALĪBA UN

Sīkāk

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA34-49-115 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 4 3 Ievērošanas un ziņošanas

Sīkāk

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 13.8.2008. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS NR. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu

Sīkāk

Microsoft Word - lv-COM674.doc

Microsoft Word - lv-COM674.doc EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 10.11.2006 KOM(2006)674 galīgais redakcija KOMISIJAS ZIŅOJUMS Gada ziņojums par pirmspievienošanās struktūrpolitikas instrumentu (ISPA) 2005 SEK(2006)1430 LV LV SATURS

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 FORUMS PAR BŪTISKAJĀM PĀRMAIŅĀM 2014.gada 5.februāris 1 Mērķis AI/SI apmainīties ar pieredzi būtisko pārmaiņu vērtēšanā un vienoties par vienotas prakses piemērošanu būtisko pārmaiņu identificēšanā un

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk