APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2016/35 Saulkrasti, 2016

2 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs SND 2016/ Pasūtītājs Pasūtītāja nosaukums: Saulkrastu novada dome Adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 Reģistrācijas numurs LV Konts: LV78UNLA AS SEB banka, Kods: UNLALV2X Tālruņa numurs Faksa numurs e-pasta adrese Domes darba laiks P O T C P bez pusdienas pārtraukuma Pusdienas pārtraukums Kontaktpersonas (par Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste Daina Kučeruka iepirkuma procedūru, tālruņa numurs: , fakss dokumentāciju) e-pasts: 1.3. Piegādātājs Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū veikt preču piegādes Pretendents Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu Iepirkuma procedūras veids Atklāts konkurss Informācijas apmaiņa Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Piegādātājiem notiek rakstveidā - pa pastu, faksu vai elektroniski (izmantojot drošu elektronisko parakstu) Elektroniski nosūtītai informācijai bez elektroniskā paraksta ir tikai informatīvs raksturs Ja ieinteresētais Piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildu informāciju par atklātā konkursa nolikumu, Iepirkumu komisija to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts nolikuma apakšpunktā Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to Atklāta konkursa Degvielas iegāde Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām (iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2016/35) (turpmāk atklāts konkurss) nolikums, tā grozījumi, kā arī Iepirkumu komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem, elektroniskā formā pieejamas Pasūtītāja interneta vietnē: Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Piegādātāji papildus informāciju ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pasūtītāja interneta vietnē: Ar atklāta konkursa nolikumu līdz atklāta konkursa nolikuma apakšpunktā minētā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties arī klātienē pie Pasūtītāja pārstāvja (no pirmdienas līdz ceturtdienai: no plkst līdz 17.00, piektdienās: no ) 2

3 līdz gada 5.decembrim. plkst Saulkrastu novada domē, 107. kab., Raiņa ielā 8, Saulkrastos, iepriekš piesakoties pa tālruni Ja Piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība Piedāvājumi jāiesniedz personīgi Saulkrastu novada domes 107.kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos (no pirmdienas līdz ceturtdienai: no plkst , piektdien: no ) vai nosūtot pa pastu uz adresi: Saulkrastu novada dome, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 5. decembrim plkst Pasta sūtījumiem jābūt nogādātiem šajā punktā minētajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam Pretendents atbilstoši apakšpunktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz atklāta konkursa nolikuma apakšpunktā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs piedāvājumu atdod vai nosūta neatvērtā veidā tā iesniedzējam, ja: piedāvājums būtiski neatbilst nolikuma apakšpunktā minētajām prasībām, t. i., piedāvājuma iepakojums ir bojāts tādā apmērā, kas neļauj nodrošināt piedāvājuma satura anonimitāti līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei vai iepakojuma noformējums un iesniegšanas veids neļauj to identificēt kā atklātam konkursam iesniegtu piedāvājumu; piedāvājums tiek iesniegts pēc apakšpunktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks gada 5.decembrī plkst Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos (2.stāva zālē) Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Iepirkumu komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, kopējo piedāvāto līgumcenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Iepirkumu komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādītas piedāvātās cenas Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu ieinteresētajām personām Iepirkumu komisija nosūta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. 2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 2.1. Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām, izmantojot elektronisās norēķinu kartes, saskaņā ar nolikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām Iepirkuma nomenklatūras kods (CPV): (bezsvina benzīns), (dīzeļdegviela) Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu Tehniskās specifikācijas: Tehniskās specifikācijas norādītas nolikuma 3. pielikumā, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa Līguma izpildes laiks un vieta: Līguma izpildes laiks: no 2017.gada 6.februāra līdz 2020.gada 5.februārim vai līdz līguma summas izlietojumam, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk Līguma izpildes vieta (degvielas iegādes un uzpildes vieta): Pretendenta degvielas uzpildes stacijās: Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā; Lietuvā; Polijā (ja tādas ir) (turpmāk -DUS). 3

4 3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 3.1. Publisko iepirkumu likuma panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi: Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem (izņemot Publisko iepirkumu likuma panta otrās daļas 1. punktā noteikto gadījumu): a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai, e) cilvēku tirdzniecība, f) izvairīšanās no nodokļiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu (izņemot Publisko iepirkumu likuma panta otrās daļas 1. un 2. punktā noteiktos gadījumus); Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa veidošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi (izņemot Publisko iepirkumu likuma panta otrās daļas 2. punktā noteikto gadījumu); ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, vai Pretendents tiek likvidēts; ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā; iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu Publisko iepirkumu likuma 23. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem; Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 11. panta ceturto daļu un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem un Pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci; Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šī nolikuma apakšpunktā noteiktajām prasībām vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. 4

5 3.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai: Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām Pretendents normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir licencēts veikt tehniskajās specifikācijās (nolikuma 3. pielikums) noteikto naftas produktu mazumtirdzniecību Latvijas Republikā, kā arī Polijā un Lietuvā norādītajās degvielas uzpildes staciju izvietojuma vietās Atklāta konkursa nolikuma apakšpunktā ietvertie nosacījumi attiecas atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku (t. sk. personālsabiedrības biedru) (turpmāk - Saistītā persona) Atklāta konkursa apakšpunktā ietvertie nosacījumi attiecas atsevišķi uz katru Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām Lai pierādītu atbilstību nolikuma apakšpunkta prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu personu (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, bet ievērojot nolikuma apakšpunktā noteiktās prasības par Pretendenta pienākumu sniegt Pasūtītājam pietiekamus pierādījumus par sadarbību un resursu un kompetenču nodošanu ar personām, uz kuru iespējām tas balstās, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tās personas resursus un kompetences, uz kuras iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai. 4. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMIEM 4.1. Piedāvājuma noformējuma prasības: Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda: Piedāvājums atklātam konkursam Degvielas iegāde Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām (iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2016/35) Norāde Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam Piedāvājuma sagatavošana: Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojama pilnvara) apstiprināts tulkojums latviešu valodā Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītām Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesnigto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu Piedāvājumā jāietver: Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai; Izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) par Pretendenta (t. sk. par katru piegādātāju apvienības dalībnieku) un tā piedāvājumā katru norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Izdrukas jāiesniedz Latvijas Republikā reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem, kā 5

6 arī par Latvijas Republikā reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem apakšuzņēmējiem; Pretendentu atlases dokumenti (skatīt 4.2. punktu); Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstīts Tehniskais piedāvājums (skatīt 4.4. punktu); Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstīts Finanšu piedāvājums (skatīt 4.5. punktu) Piedāvājuma noformēšana: Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem Piedāvājuma oriģinālam jābūt: cauršūtam (cauršūšanas tehnoloģijai jānovērš iespēja izņemt, pievienot vai aizvietot piedāvājuma lapas); ar secīgi numurētām lapām; ar pievienotu satura rādītāju Pretendentu atlases dokumenti: Ja Pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, Pretendents iesniedz vienošanos ar apakšuzņēmējiem vai apakšuzņēmēju apliecinājumu par līdzdalību līguma izpildē Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (t. sk. personālsabiedrība), papildus jāiesniedz: visu apvienībā iesaistīto Piegādātāju vai Piegādātāju pilnvaroto personu parakstīti dokumenti, kas pierāda Piegādātāju uzņemtās saistības attiecībā pret šī iepirkuma realizāciju, kā arī informācija par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību (t. sk. personālsabiedrību) Ja Pretendents, lai pierādītu atbilstību nolikuma apakšpunktā noteiktajai kvalifikācijas prasībai, balstās uz citu personu (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā šādas prasības: Pretendents piedāvājumā norāda visus uzņēmējus, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi un kompetences (t. sk. pieredze), iesniedzot šo uzņēmēju un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un resursu un kompetenču nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un resursu un kompetenču nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi un kompetences Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu un kompetenču veida; iesniegtajiem dokumentiem par sadarbību un resursu un kompetenču nodošanu jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tās personas resursus un kompetences, uz kuras iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments Pasūtītājs pieņem arī Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru dalībnieku. Piegādātājs var iesniegt pasūtītājam Eiropas vienoto iepirkuma 6

7 procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (skat Prasības Tehniskajam piedāvājumam: Pretendenta piedāvājumam jāatbilst nolikuma 3. pielikumā norādītajām Tehniskajām specifikācijām Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 3. pielikumā norādītajai formai Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstītam Prasības Finanšu piedāvājumam: Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 2. pielikumā norādītajai formai Finanšu piedāvājumā piedāvātajās cenās iekļaujamas visas ar preču piegādi un Tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.); Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda euro, aprēķinos jālieto cenas ar ne vairāk kā 3 (trīs) decimālzīmēm aiz komata, bet summējošās pozīcijas ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata; Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstītam. 5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk tekstā Piedāvājumu vērtēšanu) Iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē Piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic 4 (četros) posmos. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kādā no zemāk norādīto posmu prasībām (izņemot 1. posmu, kur Iepirkumu komisija izvērtē konstatēto neatbilstību būtiskumu iepirkuma nolikuma prasībām), tas tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā (t.i., nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts). Piedāvājumu izvērtēšanas posmi: posms Piedāvājumu noformējuma pārbaude Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma un apakšpunktā norādītajām prasībām posms Pretendentu atlase Iepirkumu komisija pārbauda, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti un publiskajās datu bāzēs un iegūtā informācija apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 3.sadaļas Prasības Pretendentiem 3.2. punktā norādītajām prasībām posms Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude Iepirkumu komisija novērtē, vai tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 4.4. punktā un nolikuma 3. pielikumā norādītajām prasībām posms Piedāvājumu vērtēšana: Iepirkumu komisija izvērtē, vai Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst atklāta konkursa nolikuma 4.5. punktā noteiktajām prasībām, un pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu (nolikuma 6. sadaļa Aritmētisko kļūdu labošana ); Iepirkumu komisija no visiem iepriekšējo izvērtēšanas posmu prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtību (nolikuma 5. pielikums); 7

8 Iepirkumu komisija pārbauda, vai saskaņā ar nolikuma apakšpunktu izvēlētā Pretendenta iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts (nolikuma 7. sadaļa Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana ); Iepirkumu komisija pārbauda, vai uz izvēlēto Pretendentu (t. sk. katru Pretendenta norādīto personu (apakšuzņēmēji), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un katru piegādātāju apvienības dalībnieku (t. sk. personālsabiedrības biedru)), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi (nolikuma 8. sadaļa Publisko iepirkumu likuma panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumu pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības ) un pieņem lēmumu par Pretendenta atzīšanu par atklāta konkursa uzvarētāju un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Gadījumā, ja: piedāvājums neatbilst kādai atklāta konkursa nolikumā noteiktajai prasībai vai piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai Pretendents Iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā nav iesniedzis atklāta konkursa nolikuma 8.1., 8.2., 8.4., 8.5. un 8.8. punktā minētos dokumentus, vai piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc, Iepirkumu komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības atklātā konkursā. 6. ARITMĒTISKO KĻŪDU LABOŠANA 6.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu Ja Iepirkumu komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Iepirkumu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā Iepirkumu komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā labotās kļūdas. 7. NEPAMATOTI LĒTA PIEDĀVĀJUMA NOTEIKŠANA 7.1. Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka piedāvājums konkrētam publiskam pakalpojumu līgumam varētu būt nepamatoti lēts, tad pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem Detalizētais skaidrojums īpaši var attiekties uz: ražošanas procesa izmaksām; izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem preču piegādes apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam; piedāvāto preču īpašībām un oriģinalitāti; darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek piegādātas preces; Pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu; atšķirību starp Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmuma dienesta apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās Iepirkumu komisija izvērtē, vai Pretendenta iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja konstatē, ka Pretendenta darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme atbilstoši Pretendenta piedāvājumā saskaņā ar nolikuma apakšpunktu ietvertajai izdrukai no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja Pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma 8

9 iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai Iepirkumu komisija, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus nolikuma 7.2. punktā minētos faktorus. Iepirkumu komisija nolikuma apakšpunktā minēto faktu izvērtēšanai papildus pieprasa no VID atzinumu par Pretendenta darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes pamatotību atbilstoši Pretendenta veiktajai saimnieciskajai darbībai. Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Iepirkumu komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja pretendenta piedāvājums tiek noraidīts šī iemesla dēļ, tas informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu Ja Pretendenta sniegtais skaidrojums nav pietiekošs, Iepirkumu komisija konsultējas ar Pretendentu, izvērtējot visus nolikuma 7.2. punktā minētos faktorus Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, Iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, Iepirkumu komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata. 8. PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA PANTA PIRMĀS DAĻAS IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMU PĀRBAUDE ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTU, KURAM BŪTU PIEŠĶIRAMAS LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBAS 8.1. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā, saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās aktualizācijas datumā ieveidoto informāciju, Pretendentam vai Publisko iepirkumu likuma panta pirmās daļas 11. punktā minētajai personai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, pasūtītājs nosaka termiņu 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Publisko iepirkumu likuma panta pirmās daļas 11. punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, nolikuma 8.1. punktā noteiktajā termiņā iesniedz attiecīgās personas vai tā pārstāvja: apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka šai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu; pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas vai arī dienas, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Valsts ieņēmumu dienesta izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai vienošanos ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu kopiju, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā atklāta konkursa nolikuma , un apakšpunktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā Publisko iepirkumu likuma panta pirmajā daļā minētā persona ir sodīta Latvijā, kā arī atklāta konkursa nolikuma un apakšpunktā minēto faktu dēļ, Pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: par atklāta konkursa nolikuma , un apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu Publisko iepirkumu likuma panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu; par atklāta konkursa nolikuma apakšpunktā minēto personu (personu, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai personu, 9

10 kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) un par nolikuma apakšpunktā minētajiem faktiem no Uzņēmumu reģistra; par atklāta konkursa nolikuma apakšpunktā minētajiem faktiem no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu Publisko iepirkumu likuma panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu Ja Pasūtītājs konstatē, ka persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, atbilst atklāta konkursa nolikuma , , , , , un apakšpunktā minētajam izslēgšanas gadījumam, tas pieprasa, lai Pretendents nomaina attiecīgo personu. Ja Pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes locekli vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu, vai Publisko iepirkumu likuma panta pirmās daļas 11. punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi atklāta konkursa nolikuma 3.1. punktā minētie gadījumi, Pasūtītājs, izņemot atklāta konkursa nolikuma 8.6. punktā minēto gadījumu, pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz pretendentu, vai Publisko iepirkumu likuma panta pirmās daļas 11. punktā minēto personu neattiecas atklāta konkursa nolikuma 3.1.punktā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā Atklāta konkursa nolikuma 8.5. punktu nepiemēro Publisko iepirkumu likuma panta 11. punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas Pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 8.3. punktu Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša Pretendenta vai citas Publisko iepirkumu likuma panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī Ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, atbilst atklāta konkursa nolikuma , , , , vai apakšpunktā minētajam izslēgšanas nosacījumam, Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē Pasūtītājs izvērtē Pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var pieprasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par Pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē Ja Pasūtītājs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā. 10

11 8.11. Ja Pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, pasūtītājs izslēdz attiecīgo Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu atklāta konkursa nolikuma , , , , vai apakšpunktā minētajam izslēgšanas gadījumam Pēc nolikuma punktā minēto pārbaužu veikšanas Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par Pretendenta noteikšanu par uzvarētāju atklāta konkursā vai izslēgšanu no turpmākās dalības atklātā konkursā Ja Pretendentu izslēdz no dalības atklātā konkursā, Iepirkumu komisija rīkojas saskaņā ar nolikuma un apakšpunktu nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un veic pārbaudi atbilstoši nolikuma un apakšpunkta prasībām. 9. LĒMUMA IZZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA 9.1. Iepirkumu komisija saskaņā ar nolikuma 5. sadaļā noteikto kārtību nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Iepirkumu komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu Iepirkumu komisija ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Pretendentu informēšanas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 32. panta otro daļu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu. Ja nav iesniegts neviens piedāvājums, paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem iesniedz publicēšanai 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (10 dienas pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 32. pantā minētā informācija nosūtīta visiem Pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski un papildus viena darbdiena vai 15 dienas pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 32. pantā minētā informācija nosūtīta kaut vienam pretendentam pa pastu un papildus viena darbdiena), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 83. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Paziņojumā, ko Pasūtītājs nosūta noraidītajam Pretendentam, norāda detalizētu pamatojumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 32. pantu Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais vai pārtraukt atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Iepirkumu komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 10. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI Piedāvājumu izvērtēšanā Iepirkumu komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus vai apliecinātas kopijas, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai Iepirkumu komisijai Pretendentu atlases laikā ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī tiesības pieprasīt Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības Iepirkumu komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus atklātā konkursa nolikumā, nosūtot par to paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, kas tiek ievietots internetā un publicēts Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Ja Iepirkumu komisija izdarījusi grozījumus atklāta konkursa 11

12 nolikumā, tā ievieto informāciju par grozījumiem Pasūtītāja interneta vietnē, kurā ir pieejams konkursa nolikums, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam Iepirkumu komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas Iepirkumu komisijai ir tiesības lemt par atklāta konkursa termiņa pagarinājumu Ja ieinteresētais Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par atklāta konkursa nolikumā iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkumu komisijas pienākums ir vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievietot šo informāciju Pasūtītāja interneta vietnē, kurā ir pieejams atklāta konkursa nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu Iepirkumu komisijas pienākums ir Pasūtītāja interneta vietnē publicēt informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu, neatverot iesniegtos piedāvājumus, ja Iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem lēmumu atļaut slēgt iepirkuma līgumu un atstāt spēkā atklāta konkursa nolikumā noteiktās prasības vai administratīvo lietu izbeidz, Iepirkumu komisija Pasūtītāja interneta vietnē publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem lēmumu aizliegt slēgt iepirkuma līgumu un atcelt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un nosūta vai atgriež tos atpakaļ Pretendentiem Iepirkumu komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām un tiesības noteikt konkursa uzvarētāju Iepirkumu komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas. 11. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus atklātā konkursa nolikumā minētos nosacījumus Pretendentam ir pienākums lūgumus par jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā Pretendentam ir pienākums rakstveidā Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, kā arī iesniegt Publisko iepirkumu likumā noteiktos dokumentus, ja Iepirkumu komisija to pieprasa Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Pasūtītājs rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 20 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas ir saņēmis vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas un informāciju par sanāksmi ievieto Pasūtītāja interneta vietnē vismaz piecas dienas iepriekš. Pasūtītājs sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par atklātā konkursa nolikumā iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 12. LĪGUMA PROJEKTS Ar atklātā konkursā izraudzīto Pretendentu slēdz līgumu saskaņā ar nolikuma 6. pielikumā pievienoto līguma projektu, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa Iepirkuma līgums izstrādāts, pamatojoties uz atklātā konkursa nolikumu un konkursa uzvarētāja piedāvājumu. 12

13 13. PIELIKUMU SARAKSTS Šim nolikumam ir pievienoti 6 (seši) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ( forma) ( 1.pielikums) Finanšu piedāvājums (forma) (2.pielikums) Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums ( forma) ( 3.pielikums) Pretendenta DUS saraksts (4.pielikums) Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība (5.pielikums) Līguma projekts (6.pielikums) 13

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.maija sēdē (protokols Nr.1) VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA ATKLĀTA KONKURSA Ventilācijas, dzesēšanas, ēku vadības sistēmas (BMS)

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi ID.Nr. BŪ 2019/1/KF APSTIPRINĀTS SIA Bauskas ūdens iepirkuma komisijas 2019.gada 29. marta sēdē Iepirkuma procedūra Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība Projekta id.nr. 5.3.1.0/17/I/020 Ūdenssaimniecības

Sīkāk

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi ID.Nr. BŪ 2019/1/KF APSTIPRINĀTS SIA Bauskas ūdens iepirkuma komisijas 2019.gada 30. jūlija sēdē Iepirkuma procedūra Sarunu procedūra, publicējot dalības paziņojumu. Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis 2017. gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS 2018.- 2020.GADĀ (ID Nr. IPR-49128) KANDIDĀTU KVALIFIKĀCIJAS (ATLASES)

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās Rīga, 2019 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420539111 (A42-00400-13/2) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 11.martā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.06.2018. Stājas spēkā: 18.07.2018. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 132 (6218), 04.07.2018. OP numurs: 2018/132.13 Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Apstiprināts 26.08.2011. Iepirkuma komisijas sēdē (Protokols Nr.5) Nolikums iepirkumam Nr. KNIPP-2011/4 Jumta seguma nomaiņa ēkai Jubilejas ielā 18 A, Indrā 1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A. Lieta Nr.11130007313 Lietvedības Nr.K39-0317/13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.Melbergs ar tiesas sēdes sekretāri S.Stāmeri, piedaloties

Sīkāk