Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku attīstības programmas gadam pasākuma Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem projekta Sabiles kultūras nama zāles un jauniešu sporta laukuma rekonstrukcija ieviešanai Projekta ident.nr L NOLIKUMS 2010.gads

2 1. Vispārīgā informācija 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs TNP 86/10/ ELFLA 1.2. Pasūtītājs un kontaktinformācija Pasūtītāja nosaukums: Adrese: Papildus adrese Talsu novada pašvaldība Kareivju iela 7, Talsos, Talsu novads, LV-3201 Reģistrācijas numurs: E-pasta adrese: Kontaktpersona Talsu novada Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde Pilskalna ielā 6, Sabile, Talsu novads, LV-3294 Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Vilnis Dragunas, tel Iepirkuma priekšmets Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija, atbilstoši SIA REMM izstrādātajam tehniskajam projektam. Ar iepirkuma nolikumu, tā pielikumiem un tehnisko projektu (CD formātā) var iepazīties Talsu novada pašvaldības mājas lapā Kontaktpersona Vilnis Dragunas, tālr Identifikācijas numurs: TNP 86/10/ELFLA Projektam: ELFLA projekta Latvijas Lauku attīstības programmas gadam pasākuma Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem projekts Sabiles kultūras nama zāles un jauniešu sporta laukuma rekonstrukcija Projekta ident.nr L CPV kodi: Informatīvais paziņojums Informatīvais paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu portālā Darbu izpildes vieta un termiņš Ventspils iela 14, Sabilē, Talsu novads, LV Darbu izpildes termiņš ir līdz 2011.gada 15. augustam Iepirkuma līguma sākuma un izpildes beigu termiņš No līdz Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2010.gada 13.decembrim plkst. 12:00 Talsu novada pašvaldības Sabiles pilsētas Abavas pagasta pārvaldē, Pilskalna ielā 6, Sabilē, Talsu novads, 14.kabinetā personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam Piedāvājumi tiks atvērti Talsu novada pašvaldības Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē, Pilskalna ielā 6, 2010.gada 14. decembrī plkst. 10: Iepirkuma piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. 2

3 1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 dienas, skaitot no nolikuma (turpmāk - Nolikums) punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam Piedāvājuma noformēšana Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: pasūtītāja nosaukums un adrese; pretendenta nosaukums un adrese; atzīme Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija Talsu novada Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde, identifikācijas Nr. TNP 86/10/ELFLA Neatvērt līdz 2010.gada 14.decembrim, plkst. 10: Pretendentam ir jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un divas kopijas Piedāvājums sastāv no trim daļām: pretendentu atlases dokumenti (viens oriģināls un divas kopijas), ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā; tehniskais piedāvājums (viens oriģināls un divas kopijas); finanšu piedāvājums (viens oriģināls un divas kopijas) Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai iepirkumā ir jāsašuj kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, tiem atbilstoši lietvedības noteikumiem uz cauršuvuma jābūt uzlīmei ar cauršūto lapu skaitu, parakstu un zīmogu, un ievietotiem punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, parakstītiem un apzīmogotiem Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī atbildības sadalījumu katrai personai Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Katru piedāvājuma daļu atdala ar titullapu un attiecīgu uzrakstu Pretendenta atlases dokumenti, Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums, kas ievietotas punktā minētajā aploksnē. Visu piedāvājuma daļu dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma visas lapas neatkarīgi no jau esošajiem parakstiem lapas stūrī jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai pilnvarotajai personai. Dokumentiem jābūt sakārtotiem tādā secībā, kā minēts Nolikumā, sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Uz visiem piedāvājuma oriģināla dokumentiem un tā kopiju dokumentiem norāda attiecīgi ORIĢINĀLS un KOPIJA. Piedāvājuma oriģinālam pretendents pievieno kompaktdisku (CD) ar Tehnisko piedāvājumu, kā arī finanšu (MS Excel formātā) piedāvājuma elektronisko versiju Iesniedzot iepirkuma piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums 5% (piecu procentu) apmērā no piedāvājuma cenas ar PVN, kas jāiesniedz bankas galvojuma veidā (7.pielikums) vai jāiemaksā Talsu novada pašvaldības norēķinu kontā :SEB bankā, konta Nr. LV49UNLA

4 Iesniegtie piedāvājumi, paliek Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem Pretendentu piedāvātā cena nedrīkst pārsniegt Talsu novada pašvaldības noteikto paredzamo līgumcenu ,00 Ls bez (PVN). 2.Informācija par iepirkuma priekšmetu 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija saskaņā ar Nolikumu un darba materiālu un apjomu tāmēm (5.pielikums) Piekļuve būvniecības objektam, 2010.gada 6.decembrī no plkst. 10:00-12:00 vienojoties ar Gerda Zeberiņa, telefons Pretendents nevar iesniegt vairākus piedāvājuma variantus. 3. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā Pretendents (juridiska persona) nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā (vai līdzvērtīgā institūcijā ārvalstīs) Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts, kas kopā pārsniedz 100 LVL Likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos Likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu nomaksas pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas Pretendenta darbu ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red.klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc VID apkopotajiem datiem. 3.2.Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām sniegt pakalpojumu Pretendents vai apakšuzņēmējs, kas veiks būvdarbus, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, tiem ir kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāti vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, lai varētu veikt minētos darbus Pretendenta būvdarbu vadītājiem ir jābūt sertifikāts līguma izpildes ietvaros paredzēto darbu veikšanai Pretendenta pašu spēkiem veicamajam būvdarbu apjomam, šajā iepirkumā, jābūt ne mazākam par 30% (trīsdesmit procentiem) no kopējā būvdarbu apjoma Pretendentam jānodrošina: būvniecības un montāžas darbu visu risku apdrošināšana 100% apmērā no līguma cenas; uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par summu, kura nav mazāka par 10% no piedāvātās līguma summas ar PVN. 4. Iesniedzamie dokumenti Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. (pielikums Nr.1) 4

5 Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija Līguma slēgšanas gadījumā pretendentam (uzvarētājam) jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota izziņa (ja dalībvalsts tādas izsniedz), ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā (neattiecas uz fiziskām personām) Līguma slēgšanas gadījumā pretendentam (uzvarētājam) jāiesniedz Izziņa, ko ne agrāk kā mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas pārsniedz Ls Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izsniegtās būvniecības komercreģistra apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt uzņēmējdarbību būvniecībā Pretendenta izziņa, ka pēdējo trīs gadu laikā nav konstatēti pārkāpumi darba algu izmaksā bez sociālā nodokļa un citu obligāto maksājumu nomaksas Pēdējos trīs gados veikto lielāko būvdarbu saraksts (4.pielikums) Izziņa par būvdarbos iesaistītajiem atbildīgajiem speciālistiem. (3. pielikums) Izziņa par darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem) to saraksts un tiem nododamo būvdarbu apjoms naudas izteiksmē un procentos no kopējā darba apjoma Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes izziņu, ka pēc būvdarbu pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas tiks izsniegta izpildīto darbu kvalitātes garantija 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās līgumcenas ar PVN uz Pretendenta piedāvāto garantijas laiku.(minēt laiku mēnešos) Apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka pretendenta uzvaras gadījumā pirms līguma slēgšanas tiks veikta būvniecības un montāžas darbu visu risku apdrošināšana 100% apmērā no līguma cenas un uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par summu, kura nav mazāka par 10% no piedāvātās līguma summas ar PVN Pretendenta uzņēmumā ieviestās kvalitātes vadības sistēmas apraksts vai ISO kvalitātes vadības sertifikāta kopija Pretendenta izsniegtu izziņu par tiesu un šķīrējtiesu spēkā stājušiem tiesas spriedumiem par saistību neizpildi, kuru summa pārsniedz LVL; Ja pretendents plāno piesaistīt darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus), tiem jāiesniedz 4.1.2, , punktos minētos dokumentus. Sastāv no: 5. Tehniskais piedāvājums 5.1 Detalizētas darbu veikšanas programmas, kas sniedz priekšstatu par darbu veikšanas gaitu un kas sagatavota saskaņā ar šādu veidni: N.P.K Darba nosaukums Mērv. Daudz. Sākuma datums Beigu dat. Darbu izpilde dienās Laika grafika vizualizācija (nedēļās) 5.2 Iesaistīto pušu (t.sk., institūciju, organizāciju) sadarbības plāns, norādot sadarbības shēmu, metodes un komunikāciju Garantijas nosacījumi un nodrošināšanas plāns. Garantijas laiks jānorāda mēnešos Materiālu ražotāja vai izplatītāja izstrādājumu aprakstus tāmēs norādītajām krāsām, grīdu segumiem, špaktelēm. Šiem aprakstiem jābūt latviešu valodā. 5

6 5.2.3 Līguma kopija ar uzņēmumu, kurš veiks būvgružu utilizāciju Aizpildītajām lokālajām tāmēm un kopsavilkuma aprēķiniem (2.pielikums) Pretendentam izcenojumos jāievērtē visus darbu pilnīgai pabeigšanai nepieciešamos un derīgos būvdarbus, t.sk. iekārtu darbībai nepieciešamo aprīkojumu, konstrukciju stiprinājumus, nepieciešamo mezglu izveidi, transporta pakalpojumus un palīgmehānismus, ievērtējot visas būvniecības un drošības normas u.t.t. Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar būvdarbu izpildi noteiktajā termiņā, ņemot vērā darbu veidu, specifiku un paredzamos laika apstākļus, tajā skaitā, kas saistītas ar nodokļiem, nodevām, atļaujām, transporta pakalpojumiem un citiem iespējamajiem maksājumiem (būvgružu utilizācija ūdens, elektroenerģijas patēriņš u.t.t.). Pretendents nedrīkst papildināt vai samazināt formās norādītās pozīcijas, tajās iekļautos materiālus vai mainīt pozīcijās norādītos darbu apjomus un daudzumus. Pretendentam ir jāņem vērā, ka pasūtītāja norādītie standarti, zīmoli (ražotāji) vai preču nomenklatūras numuri ir pasūtītāja prasības aprakstoši, bet ne ierobežojoši. Pretendents piedāvājumā var iekļaut alternatīvus standartus, zīmolus (ražotājus) un preču nomenklatūras numurus. Šo materiālu kvalitātei jābūt tādai pašai vai pārākai par pasūtītāja norādīto. 6. Finanšu piedāvājums 6.1.Finanšu piedāvājumi uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Tehniskajām specifikācijām (būvdarbu tāmēm 2.pielikums) kā būvniecības koptāme (5.pielikums). 6.2.Tehniskajās specifikācijās darbu nosaukumu ailes, kas iekrāsotas pelēkā krāsā, jāaizpilda visas. Baltās ailes, kurās ir materiālu nosaukumi, jāaizpilda materiālu izmaksa par vienu vienību un par visu apjomu. 6.3.Finanšu piedāvājuma koptāmē jāparedz finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 10(desmit) % apmērā no paredzamo darbu summas. 6.4.Būvuzņēmējam piedāvājumā jāparedz maksa par patērēto elektroenerģiju un jāiekļauj darbības un izmaksas, kas saistītas ar rekonstruēto telpu inventarizācijas lietas pasūtīšanu Valsts Zemes dienestā, pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā Piedāvājums tiks noraidīts ja: Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām Piedāvājums nav sagatavots vai noformēts atbilstoši nolikuma prasībām Pretendents sniedzis nepatiesu informāciju Pretendents vispār nav iesniedzis kādu no nolikumā prasītajiem dokumentiem Pretendenta darbu ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red.klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc VID apkopotajiem datiem Pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts, kas kopā pārsniedz 100 LVL Pretendenta piedāvātā līgumacena pārsniedz Pasūtītāja paredzamo līguma cenu 59900,00 Ls bez PVN. 6

7 7. Piedāvājumu vērtēšanas un piedāvājuma izvēles kritēriji 7.1. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes sēdes laikā tiks pārbaudīta piedāvājumu atbilstība iepirkuma nolikuma prasībām Piedāvājuma izvēles kritēriji. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajām specifikācijām, ņemot vērā sekojošus kritērijus ar punktos izteiktu īpatsvaru: - Cena (LVL bez PVN) 60 punkti; - Reaģēšanas laiks (stundās) 20 punkti, - izpildīto darbu Garantijas termiņš 20 punkti; Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā Cena aprēķina pēc šādas formulas: P=Cx/Cy*Pmax, Kur: Cx lētākā piedāvājuma cena, Cy vērtējamā piedāvājuma cena, Pmax noteiktais maksimālais punktu skaits, P vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā Cena. Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā Reaģēšanas laiks aprēķina pēc šādas formulas: P=Rx/Ry*Pmax, Kur: Rx īsākais piedāvātais reaģēšanas laiks, Ry vērtējamais reaģēšanas laiks, Pmax noteiktais maksimālais punktu skaits kritērijā Reaģēšanas laiks, P vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā Reaģēšanas laiks Ja rodas šaubas par pretendenta piedāvāto reaģēšanas laiku, komisijai ir tiesības to pārbaudīt, zvanot pieteikumā norādītajai kontaktpersonai. Ja Pretendenta pārstāvis objektā neierodas norādītajā reaģēšanas laikā, tas attiecīgajā kritērijā saņem nulle punktus. Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā Garantijas termiņš aprēķina pēc šādas formulas: P=Gx/Gy*Pmax, Kur: Rx vērtējamais piedāvātais garantijas laiks, Ry lielākais piedāvātais garantijas laiks, Pmax noteiktais maksimālais punktu skaits kritērijā Garantijas laiks, P vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā Garantijas laiks Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas saņēmis lielāko punktu skaitu. 7

8 8. Iepirkuma līgums un samaksas noteikumi Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (6.pielikums) Ja pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāizsaka ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc minētā termiņa iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā Nepamatoti papildus darbi vai tādi, kuri nav iekļauti līgumā un izcenoti saskaņā ar dotajiem būvdarbu apjomiem, netiks apmaksāti Avansa maksājums nav paredzēts. Pasūtītājs samaksā izpildītājam par mēnesī padarītajiem darbiem, sastādot par to Formu2 10 (desmit) darba dienu laikā no formas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Galīgo norēķinu veic pamatojoties uz nodošanas pieņemšanas aktu un atbilstoša uzņēmēja piestādīta rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu kvalitātes garantijas 5% apmērā (uz piedāvāto garantijas laiku) no līguma summas ar PVN iesniegšanas. 9. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 9.1. Iepirkuma komisijas tiesības Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.9.punktā minētajām prasībām Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos Pieaicināt ekspertus piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā Izvēlēties nākamo pretendentu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju Iepirkuma komisijas pienākumi Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 10. Pretendenta tiesības un pienākumi Pretendenta tiesības Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts Pirms piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt no pasūtītāja apliecinājumu, ka piedāvājuma nodrošinājums ir pieņemams Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 8

9 10.2. Pretendenta pienākumi Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām Sniegt patiesu informāciju Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. Pielikumi: 1.pielikums. Pieteikums dalībai konkursā. 2.pielikums. Tehniskās specifikācijas.(darbu apjomi) 3.pielikums. Atbildīgo speciālistu saraksts. 4.pielikums. Pretendenta veikto būvdarbu saraksts. 5.pielikums. Finanšu piedāvājums. 6.pielikums. Iepirkuma līguma projekts. 7. pielikums. Piedāvājuma nodrošinājuma forma. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs V. Dragunas 9

10 1. pielikums PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ Iepirkuma procedūras nosaukums: (identifikācijas numurs ) Iepazinušies ar iepirkuma procedūras Nolikumu (turpmāk Nolikums), mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt: 1. <norādīt iepirkuma priekšmetu> saskaņā ar Nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma procedūras noteikumiem, par šādu summu: Piedāvājuma cena bez PVN (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) Pievienotās vērtības nodoklis Piedāvājuma cena ar PVN (PVN 21% vārdos un skaitļos) (piedāvājuma cena ar PVN 21% vārdos un skaitļos) Garantijas laiks darbiem ir mēneši no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas. Reaģēšanas laiks (ierašanās objektā) ir stundas no Pasūtītāja telefoniskas vai rakstiskas ziņas saņemšanas. Kontaktpersona : Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies veikt būvdarbus saskaņā ar Nolikuma noteikumiem, tehniskajām specifikācijām (darbu apjomu tabulām) un pabeigt tos līdz. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs iesniegsim izpildīto darbu kvalitātes garantija 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās līgumcenas ar PVN, kuru uzturēsim spēkā visu izpildīto darbu garantijas laiku. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, avanss netiks pieprasīts, un piekrītam nolikumā un līgumā minētajiem apmaksas noteikumiem. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā dienas no iesniegšanas termiņa beigām. Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet. Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumentiem, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma. Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs: <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> <Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 10

11 Pielikums Nr.2 Sagatavojams saskaņā ar papildus pievienotajām lokālajām tāmēm un kopsavilkuma aprēķiniem. 11

12 Pielikums Nr.3 BŪVDARBOS IESAISTĪTO ATBILDĪGO SPECIĀLISTU SARAKSTS N.P.K Vārds,Uzvārds, sertifikāta Nr. Darba vietas nosaukums un darbā stāšanās laiks Sertificētā joma Pielikums Nr.4 Pasūtītājs (nosaukums un adrese) PRETENDENTA VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS Būves veids Vieta Būvdarbu Apjoms (Ls) Pretendenta veiktais darbu apjoms(%) Būvdarbu veikšanas laiks mēnešos 12

13 Finanšu piedāvājums. Pielikums Nr.5 APSTIPRINU (pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums) Z.v....gada... Būvniecības koptāme Būves nosaukums: Objekta nosaukums: Objekta adrese: Tāme sastādīta 2010.gada Nr.p.k. Objekta nosaukums Objekta izmaksas (Ls) 1. Sabiles saieta nama rekonstrukcija 2. Neparedzētie darbi (10% no ) Kopā: PVN (21%): Pavisam būvniecības izmaksas ar PVN: Sastādīja / / (paraksts un tā atšifrējums, datums) 13

14 6. pielikums LĪGUMS Nr. Talsos, gada Talsu novada pašvaldība adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, kuras vārdā saskaņā ar pilnvarojumu (Talsu novada domes lēmums Nr. 655, ) rīkojas Talsu novada Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītāja Viļņa Dragunas personā, turpmāk saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un, tās valdes priekšsēdētāja personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk saukts Uzņēmējs, no otras puses, abi turpmāk kopā vai atsevišķi saukti Puses, noslēdz līgumu par Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukciju saskaņā iepirkumu ar identifikācijas Nr. TNP 86/10/ ELFLA nolikumu un līguma 1. pielikumu, 2. pielikumu, 3. pielikumu. 1. Līguma priekšmets 1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, uzņemas veikt Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukciju saskaņā ar SIA REMM izstrādāto tehnisko projektu (turpmāk tekstā Būvdarbi), šā Līguma noteikumiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija tiek veikta ELFLA projekta Latvijas Lauku attīstības programmas gadam pasākuma Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem projekta Sabiles kultūras nama zāles un jauniešu sporta laukuma rekonstrukcija, projekta ar ident.nr L , ietvaros Puses vienojas, ka Būvdarbu veikšanas pamats, saskaņā ar kuru Uzņēmējs izpilda darbus, ir Tehniskais piedāvājums līguma 2. pielikums Būvdarbi sevī ietver visus būvniecības darbus, piegādes un montāžas darbus, kā arī būvniecības vadību un organizēšanu, materiālu un iekārtu piegādi, uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu ekspluatācijā un citas darbības Būvdarbiem jābūt izpildītiem saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, attiecīgās pašvaldības izdotajiem saistošajiem aktiem, Latvijas nacionālajiem standartiem un citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem piemērojamiem attiecībā uz Objektu Būvdarbiem jābūt izpildītiem līdz gada 15. augustam atbilstoši Laika grafikam līguma 1. pielikums Uzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma priekšmetu. Uzņēmējs apliecina, ka Līguma summā un Darbu un materiālu apjomos ir ietvertas visas ar šā līguma realizāciju saistītās Uzņēmēja izmaksas Par iekārtām un materiāliem, kuri saskaņā ar Darbu un materiālu apjomu (2. pielikums) Uzņēmējam jāpiegādā un jāuzstāda, Uzņēmējs nes pilnu atbildību līdz to pieņemšanai ekspluatācijā Saskaņā ar līgumu izpildītie Būvdarbi tiek pieņemti šajā līgumā noteiktajā kārtībā. 2. Samaksas noteikumi 2.1. Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam līguma summu LVL ( ) (turpmāk Līguma summa), un PVN 21% ( )LVL. Līguma cena tiek noteikta atbilstoši Finanšu piedāvājumam līguma 3. pielikums Veicot līgumā noteikto Būvdarbu izpildi, Uzņēmējs uz sava rēķina nodrošina arī tādu Būvdarbu izpildi, kuri nav noteikti Tāmēs, bet kuri objektīvi ir nepieciešami Būvdarbu veikšanai, tajā skaitā nepieciešamā autotransporta nodrošināšana, celtņu nodrošināšana, uzstādīšana un apkalpe, nepieciešamo saskaņojumu saņemšana, būvatkritumu izvešana, būvlaukuma sakopšana u.tml Līguma summas samaksa tiek veikta šādā kārtībā: 2.1. Pasūtītājs samaksā izpildītājam par mēnesī padarītajiem darbiem, sastādot par to Formu2 10 (desmit) darba dienu laikā no formas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Galīgo norēķinu veic pamatojoties uz nodošanas pieņemšanas aktu un atbilstoša uzņēmēja piestādīta rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā. Visi šī līguma ietvaros veicamie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja norādīto bankas kontu, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegtajiem rēķiniem un šā līguma nosacījumiem. 14

15 3. Būvdarbu izpildes termiņi 3.1. Būvdarbu izpildi Uzņēmējs veic līdz šā līguma 1.6.punktā noteiktajam termiņam Būvdarbu izpildi Uzņēmējs veic Darbu izpildes laika grafikā noteiktajos termiņos Līgumā noteikto saistību izpildi un nodošanu Pasūtītājam ar pieņemšanas - nodošanas aktu Uzņēmējs veic Darbu izpildes laika grafikā noteiktajā termiņā Pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildi un nodošanu Pasūtītājam ar akta par būvju pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar gada 13. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 299 Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanu Uzņēmējs pabeidz Darbu izpildes laika grafikā noteiktajā termiņā. 4. Projekta vadītājs 4.1. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Dragunas Ja vien nav noteikts citādi, projekta vadītājs ir tiesīgs izlemt ar līgumu saistītos jautājumus, starp Pasūtītāju un Uzņēmēju, pārstāvot Pasūtītāja intereses: projekta vadītājs nav tiesīgs apstiprināt vienību cenu un būtiskas projekta izmaiņas Projekta vadītājs, vienojoties ar Pasūtītāju, ir tiesīgs nodot savas tiesības un pienākumus citiem darbiniekiem, paziņojot par to Uzņēmējam. 5. Sazināšanās starp pusēm 5.1. Visi paziņojumi starp Pusēm tiek īstenoti tikai rakstveidā. Paziņojumi, kas netiek īstenoti rakstveidā, tiek uzskatīti par spēkā neesošiem. 6. Savlaicīgs brīdinājums 6.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Būvdarbu kvalitāti, termiņus vai mainīt Līguma summu saskaņā ar šā līguma punktu, Uzņēmējs, cik savlaicīgi vien iespējams, rakstiski brīdina projekta vadītāju un iesniedz ietekmes novērtējumu Ja ir iespējams samazināt vai izvairīties no sekām, ko var radīt šā līguma 6.1. punktā minētie apstākļi, Uzņēmējs veic visas iespējamās darbības, kā arī sadarbojas ar projekta vadītāju un izpilda viņa dotos norādījumus apstākļu vai seku novēršanai un samazināšanai Uzņēmējam nav tiesības pretendēt uz Līguma summas un/vai Būvdarba izpildes termiņa izmaiņām, ja nav veikta savlaicīgā brīdinājuma procedūra un šā līguma 6.2. punktā noteiktās darbības. 7. Uzņēmēja pienākumi un tiesības 7.1. Uzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu. Uzņēmējs Būvdarbu izpildes laikā nodrošina būvlaukuma norobežošanu no pārējās Objekta teritorijas Uzņēmējs nodrošina visu Būvdarbu uzsākšanai, veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu attiecīgajās valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībā un citās iestādēs, kuru saskaņojumi ir nepieciešami Būvdarbu izpildei. Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam visu būvatļaujas izņemšanai nepieciešamo dokumentāciju Uzņēmējs ir atbildīgs par Būvdarbu veikšanas koordināciju un vadību Uzņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no šā līguma parakstīšanas izstrādā un saskaņo ar Pasūtītāju Būvdarbu organizācijas plānu un pieņemšanas ekspluatācijā programmu, paredzot nepieciešamās iekārtu pārbaudes, testus, kas veicami pirms iekārtu palaišanas un nodošanas ekspluatācijā (četrpadsmit) dienu laikā no šā līguma parakstīšanas izstrādā un saskaņo ar Pasūtītāju Objekta kvalitātes nodrošināšanas plānu Uzņēmējs Būvdarbu izpildē ievēro šo līgumu un tā pielikumus. Jebkura atkāpe ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 15

16 7.7. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāro un vides aizsardzības normu ievērošanu visā Būvdarbu izpildes laikā Uzņēmējs Būvdarbu izpildi veic secībā un termiņos, kā tas ir noteikts Darbu izpildes laika grafikā. Jebkuras izmaiņas Darbu izpildes laika grafikā ir spēkā tikai pēc to abpusējas saskaņošanas un šo izmaiņu noformēšanas rakstiski ar attiecīgiem līguma grozījumiem Uzņēmējs ir tiesīgs uz sava riska un rēķina pieaicināt tikai attiecīgajā jomā licencētus specifisko darbu apakšuzņēmējus. Pieaicinot apakšuzņēmējus, kuri nav iepriekš norādīti, nepieciešama Pasūtītāja iepriekšēja rakstiska piekrišana. Pasūtītājs apstiprina apakšuzņēmēju nomaiņu tad, ja piedāvātā aizstājēja kvalifikācija ir vienāda vai labāka kā Uzņēmēja piedāvājumā piedāvātā Uzņēmējam jānodarbina piedāvājumā piedāvātais personāls. Būvdarbu laikā Objektā jāatrodas atbildīgajam sertificētajam būvdarbu vadītājam vai viņa nozīmētai atbildīgai personai, par ko ir izdarīts ieraksts būvdarbu žurnālā. Pasūtītājs apstiprina darbinieku nomaiņu tikai tad, ja piedāvāta aizstājēja kvalifikācija, prasmes un iemaņas ir vienādas vai labākas saskaņā ar konkursa noteikumos prasīto Uzņēmējs ir atbildīgs par visu Būvdarbu veikšanai nepieciešamo iekārtu un materiālu piegādi. Uzņēmējs Līguma izpildē izmanto materiālus un piegādā iekārtas, kuras ir norādītas tāmēs Darbu un materiālu apjomā. Citu materiālu vai iekārtu izmantošana ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu Uzņēmējam, pēc Pasūtītāja piestādītā rēķina, ik mēnesi ir jānorēķinās ar Pasūtītāju par faktiski patērēto Būvdarbu veikšanai nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni būvdarbu teritorijā. Pieslēgums ar skaitītājiem iepriekš minētajiem resursiem ir jāizveido Uzņēmējam Uzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic būvdarbu laikā radušos būvgružu un būvatkritumu utilizācija Uzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā Uzņēmējs ir atbildīgs par Uzņēmēja, tā apakšuzņēmēju vai darbinieku darbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem Uzņēmējs rīko regulāras sapulces Būvdarbu izpildes vietā visā būvdarbu veikšanas gaitā. Sapulcēs piedalās būvdarbu vadītājs, būvuzraugs un projekta vadītājs, kā arī viņu pieaicinātās personas, un sapulces tiek sasauktas ne retāk kā vienu reizi nedēļā, ja starp būvuzraugu, būvdarbu vadītāju un projekta vadītāju nav citas vienošanās. Uzņēmējs nodrošina sapulču protokolēšanu un pēc 2 (divām) dienām visiem sapulces dalībniekiem nosūta protokola kopiju Uzņēmējs pēc attiecīgās Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam visu ar būvniecību saistīto dokumentāciju (projektēšanas dokumentāciju, būvdarbu veikšanas, iekārtu un aprīkojuma u.c. dokumentāciju). Minētās dokumentācijas nodošana ir priekšnoteikums pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis citu atskaites iesniegšanas termiņu Uzņēmējam ir pienākums pielaist Pasūtītāja pieaicināto būvuzraugu Objekta būvuzraudzības veikšanai. Būvuzraudzība neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Būvdarbu kvalitāti, atbilstību Līgumam, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem Gadījumā, ja, sagatavojot vai veicot Būvdarbus, tiek atklāti neparedzēti apstākļi vai darbi, kas var kavēt izpildīt ar šo līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību, Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Uzņēmējs turpina pildīt līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt turpmāku būvdarbu izpildi. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo Būvdarbu apjomā un līgumā Uzņēmējam būs jāorganizē Līguma 11.sadaļā noteiktā Būvdarbu un Objekta pieņemšanas nodošanas procedūra. 8. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 8.1. Pasūtītājam ir pienākums sniegt atbildes uz Uzņēmēja rakstiski iesniegtajiem jautājumiem, parakstīt iesniegto dokumentāciju vai arī sniegt rakstiski motivētus atteikumus Līgumā noteiktajos termiņos, bet, ja termiņš nav noteikts 14 (četrpadsmit) dienu laikā. 16

17 8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt būvuzraugu Būvdarbu uzraudzībai Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Būvdarbus, ja Uzņēmējs vai tā darbinieki neievēro uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo līgumu. Būvdarbus Uzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Uzņēmējam nav tiesību uz līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu. 9. Apdrošināšana 9.1. Uzņēmējs uz sava rēķina apņemas noslēgt šādus apdrošināšanas līgumus, apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju: Būvdarbu un montāžas darbu visu risku apdrošināšanu par 100% no Līguma summas; Uzņēmējs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par 10% no līguma summas. Šo apdrošināšanu Uzņēmējs uztur spēkā visā būvdarbu veikšanas laikā. Uzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz pēdējam minētās polises kopiju Kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs saskaņā ar un punktos minētajām polisēm tiek norādīts Pasūtītājs. Minētās apdrošināšanas Uzņēmējs uztur spēkā visā būvdarbu veikšanas laikā. Uzņēmējs minētās apdrošināšanas polises iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms Darbu uzsākšanas Objekta teritorijā. 10. Izmaiņas un papildinājumi Jebkurus papildu darbus, par kuriem Puses varētu vienoties Līguma izpildes gaitā, Pasūtītājs apmaksā tikai gadījumā, ja Puses par to nepieciešamību un cenu ir iepriekš rakstiski vienojušās. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka to izmaksas ir iekļautas Līguma summā Ja Būvdarbi tiek pārtraukti vai apturēti pēc Pasūtītāja iniciatīvas vai Pasūtītāja vainas dēļ, Puses vienojas par izmaiņām Būvdarbu izpildes termiņā, kā arī Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam kompensāciju par dīkstāvi Pušu savstarpēji saskaņotā apmērā. Kompensācijas apmērs šādā gadījumā nevar pārsniegt Uzņēmēja tiešās izmaksas par celtņu un citu iekārtu nomu attiecīgajā laika periodā. Par Pasūtītāja iniciatīvu šī punkta izpratnē nav uzskatāma Būvdarbu apturēšana no Pasūtītāja vai pieaicinātā būvuzrauga puses sakarā ar Būvdarbu neatbilstību līgumam, normatīvajiem aktiem vai kādas citas Uzņēmēja vainas dēļ Ja Būvdarbi tiek pārtraukti vai apturēti Uzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt segt radušos zaudējumus Ja Būvdarba izpildes laikā nepieciešams veikt darbus, kas nav ietverti līgto Būvdarbu sarakstā un kam nav piedāvājuma vienību cenas, Pasūtītājs ir tiesīgs apstiprināt Pušu vienošanās vienību cenu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, ja ir veikta savlaicīga brīdinājuma procedūra šī līguma 6.1. punktā noteiktā kārtībā Uzņēmējs sagatavo Būvdarbu apjoma grozījumu dokumentu, ko saskaņo ar projekta vadītāju un viņa norādītām personām. 11. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība Pēc Būvdarbu pabeigšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam paziņojumu par Būvdarbu gatavību pieņemšanai, paziņojumam pievienojot no savas puses parakstītu Būvdarbu izpildes aktu. Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no šāda paziņojuma saņemšanas veic Būvdarbu pieņemšanu, pārliecinoties par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem un uzstādītajām iekārtām, kā arī Būvdarbu un iekārtu gatavību pieņemšanai ekspluatācijā. Ja pieņemšana ir sekmīga, Pasūtītājs šajā termiņā paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu, savukārt nesekmīgas pieņemšanas gadījumā sastāda defektu aktu, kurā norāda konstatētos Būvdarbu vai iekārtu trūkumus vai nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus. Defektu akta sastādīšana apliecina Pasūtītāja atteikumu veikt pieņemšanu Defektu aktā norādīto trūkumu novēršanu veic Uzņēmējs uz sava rēķina. Defektu aktā norādītais trūkumu vai nepilnību novēršanas termiņš nav uzskatāms par Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu Pēc trūkumu novēršanas notiek atkārtota Būvdarbu pieņemšana, ievērojot šā Līguma punktā noteikto pieņemšanas kārtību Pēc Objekta pieņemšanas, Objekta pieņemšanas ekspluatācijā laikā, Uzņēmējs nodrošina testu un pārbaužu veikšanu. Pārbaudes un testi tiek veikti saskaņā ar Pasūtītāja saskaņoto Objekta un Būvdarbu 17

18 pārbaužu un pieņemšanas ekspluatācijā programmu. Jebkuras atkāpes no šīs programmas ir pieļaujamas vienīgi ar Pasūtītāja piekrišanu Nesekmīga testa vai pārbaudes gadījumā Uzņēmējs uz sava riska un rēķina novērš konstatētos trūkumus un nepilnības un Pasūtītāja noteiktajā termiņā par saviem līdzekļiem nodrošina atkārtota testa vai pārbaudes veikšanu, pie kam šis Pasūtītāja noteiktais termiņš nav uzskatāms par Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu Būvdarbu pieņemšana ekspluatācijā tiek veikta tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā organizēšanu, kā arī tai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu veic Uzņēmējs Pieņemšanas nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par slēptiem, aktu parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem Pieņemšanas - nodošanas akts, pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu Pusēm ir tiesības, uz sava rēķina pieaicināt neatkarīgus ekspertus, Būvdarbu izpildes kvalitātes novērtēšanai. 12. Pušu atbildība Ja Uzņēmējs neievēro līgumā noteikto attiecīgās kārtas un Būvdarbu izpildes un Būvdarbu nodošanas termiņu, vai ja Uzņēmējs neievēro kādu no Darbu izpildes laika grafikā noteiktajiem starptermiņiem, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas Līgumsods neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ Ja Pasūtītājs nokavē kādu no šajā līgumā noteiktajiem maksājumiem, tas maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod tiesības pret kādu no Pusēm piemērot Līgumsodu, tad otra Puse iesniedz rēķinu līgumsoda apmērā. 13. Garantijas Uzņēmējs garantē Būvdarbu un piegādāto iekārtu un materiālu kvalitāti, atbilstību Līgumam un, kā arī Būvdarbu funkcionālo darbību. Uzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Objektā un izpildītajos Būvdarbos, ieskaitot defektus izmantotajos materiālos un piegādātajās iekārtās, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir saskaņā ar Garantijas nosacījumiem līguma 4. pielikums no akta par būvju pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar gada 13. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 299 Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas brīža Uzņēmējs, saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu noteiktajā garantijas termiņā, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību līgumam, Tehniskajam projektam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Uzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai Norādītajā termiņā puses sastāda defektu aktu, tajā norādot Būvdarbos konstatētos trūkumus vai neatbilstības, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Uzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Uzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Uzņēmējam rakstiski, norādot akta sastādīšanas vietu un laiku Gadījumā, ja Pasūtītājs un Uzņēmējs, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ar Uzņēmēju saskaņotu ekspertu, kura viedoklis ir izšķirošais. Eksperta izdevumus puses sedz vienādās daļās Gadījumā, ja Uzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus vai neatbilstības defektu aktā noteiktajā termiņā, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam par kavējumu līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no defektu aktā norādīto darbu summas par katru nokavēto dienu līdz attiecīgā trūkuma vai neatbilstības novēršanai. 18

19 13.6. Gadījumā, ja Uzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus vai neatbilstības defektu aktā noteiktajā termiņā un tā nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt uz garantiju attiecināmo defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus, kā arī maksā līgumsodu atbilstoši šā līguma punktam. 14. Līguma izbeigšana Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstisku paziņojumu vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, neizmaksājot Uzņēmējam nekādu kompensāciju, ja: Uzņēmējs līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu, vai arī ja iesniegtais Līguma izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku; Uzņēmējs neievēro Būvdarbu izpildes termiņus, tajā skaitā neievēro kādu no Darbu izpildes laika grafikā noteiktajiem starptermiņiem, un ja Uzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas; Uzņēmējs neievēro likumīgus būvuzrauga norādījumus vai arī nepilda kādus šajā līgumā noteiktos pienākumus, un ja Uzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts Līguma punktā noteiktajā kārtībā, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no kopējās Līguma summas Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot Uzņēmējam rakstisku paziņojumu, ja ir uzsākta Uzņēmēja likvidācija vai ja Uzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu Izbeidzot Līgumu 14.1., vai punktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu un to vērtību, un Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam par padarīto tādā apmērā, kādā padarītais darbs ir nācis par labu Pasūtītājam. Ja faktiski izpildīto būvdarbu apjoma vērtība ir mazāka par summu, ko Pasūtītājs jau samaksājis Uzņēmējam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību. 15. Nepārvarama vara Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma parakstīšanas, un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja vai izpildvaras institūciju no jauna pieņemtie akti, un citi līdzīga rakstura apstākļi, kuri ierobežo vai būtiski ietekmē līgumā noteikto saistību izpildi, un kuri neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās Tai Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 60 (sešdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu. Ja līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras zaudējumu atlīdzību. Šādā gadījumā Puses sastāda aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu un to vērtību, un Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam aktā noteiktajā faktiski izpildīto Būvdarbu apmērā, bet ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, ko Pasūtītājs ir samaksājis Uzņēmējam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. 16. Strīdu izšķiršana Pusēm ir jāpieliek visas pūles, lai neformālās, tiešās sarunās atrisinātu jebkādas domstarpības vai strīdu, kas izcēlies starp tām saistībā ar līgumu vai tā izpildi Gadījumā, ja Puses nespēj atrisināt strīdu vai domstarpības pārrunu ceļā, jebkura Puse var griezties tā atrisināšanai tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā Līgums ir noslēgts, tiek pildīts un interpretēts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 17. Konfidencialitāte 19

20 17.1. Neviena no Pusēm nedrīkst bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas atklāt līgumu vai tā noteikumus, vai jebkuru specifikāciju, plānu, rasējumu, vai informāciju, ko otra Puse vai persona, kas darbojas tās vārdā, ir iesniegusi saskaņā ar līgumu jebkurai personai, izņemot gadījumus, kas noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Līguma atklāšana personai, kas nolīgta līguma saistību izpildei, pieļaujama tikai tādā mērā, kas pasargā līgumā noteikto konfidencialitāti un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešami līguma saistību izpildei. 18. Citi noteikumi Veicot līgumā noteikto Būvdarbu izpildi, Uzņēmējs uz sava rēķina nodrošina arī tādu Būvdarbu izpildi, kuri nav noteikti Tāmē, bet kuri objektīvi ir nepieciešami Būvdarbu veikšanai, tajā skaitā nepieciešamā autotransporta nodrošināšana, celtņu nodrošināšana, uzstādīšana un apkalpe, nepieciešamo saskaņojumu saņemšana, būvatkritumu izvešana, būvlaukuma sakopšana u.tml Atbildīgās personas līguma izpildei ir: No Pasūtītāja puses Vilnis Dragunas; No Uzņēmēja puses Pieņemšanas nodošanas aktus apstiprina: No Pasūtītāja puses Vilnis Dragunas; No Uzņēmēja puses Līgums vai tā pielikumi var tikt grozīti vai papildināti, tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, un šīs vienošanās kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei Līgums noslēgts 3 identiskos eksemplāros latviešu valodā uz 8 (astoņām) lapām, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs un vienu Uzņēmējs, bet trešais tiek pievienots projekta dokumentācijai. Līguma Pielikumi (neatņemamas sastāvdaļas): 1. Pielikums Nr.1 Laika grafiks 2. Pielikums Nr.2 Tehniskais piedāvājums 3. Pielikums Nr.3 Finanšu piedāvājums 19. Pušu juridiskās adreses un bankas rekvizīti: PASŪTĪTĀJS UZŅĒMĒJS Talsu novada pašvaldība Kareivju iela 7, Talsi Talsu novads, LV Reģ. Nr Valsts kase Kods TREL LV 22 Konta Nr. LV35TREL Talsu novada Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs V. Dragunas 20

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā)

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ,

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk