Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit"

Transkripts

1 Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis NR bankas BANKU DARBĪBA Aktīvu strukturālās izmaiņas Banku sektora aktīvu apmērs pārskata ceturksnī kopumā samazinājās par 4.5% un marta beigās sasniedza 27.9 mljrd. eiro. Samazinājumu ietekmēja gan valdības noguldījumu sarukums (starptautiskā aizdevuma daļas atmaksa Eiropas Komisijai), gan divu banku** aiziešana no Latvijas tirgus ar š.g. 1. janvāri, gan rezidentu nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību noguldījumu kritums gada sākumā, kas bija vērojams pēc straujā naudas līdzekļu pieplūduma banku kontos iepriekšējā gada nogalē līdz ar gaidāmo eiro ieviešanu. Nauda un prasības pret Latvijas Banku Prasības pret MFI Kredīti rezidentu uzņēmumiem Kredīti rezidentu mājsaimniecībām Pārējie kredīti rezidentiem Kredīti nerezidentiem Vērtspapīri Citi aktīvi * Šeit un turpmāk: R bankas EEZ valstu meitas bankas, šo valstu banku filiāles un Latvijas valsts bankas; NR bankas uz nerezidentu biznesu orientētās bankas ar nerezidentu noguldījumiem virs 2% no šo banku aktīviem. **AS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un AS "Unicredit Banka" Kredītportfelis aizņēmēju kategoriju/nozaru dalījumā (milj. EUR) 18 Nerezidenti No jauna piešķirtie kredīti aizņēmēju kategoriju dalījumā* (ceturkšņu dati, milj. EUR) Operācijas ar nekustamo īpašumu Būvniecība Apstrādes rūpniecība Enerģētika, ūdens apgāde, ieguves rūpniecība Transports un uzglabāšana Tirdzniecība Lauksaimniecība Citas nozares Mājsaimniecības Nerezidenti Rezidentu mājsaimniecības Rezidentu uzņēmumi Pēc eiro ieviešanas bankas būtiski samazināja prasību apmērus pret Latvijas Banku, t.i. R bankas vairāk par pusi, savukārt NR bankas - par ceturto daļu. Kreditēšanai neparedzot straujas attīstības tempus, R bankas turpināja samazināt savas kopējās bilances (pakāpeniski atmaksājot iepriekš saņemto mātes banku finansējumu), savukārt NR bankas palielināja savu ieguldījumu apmērus vērtspapīru portfelī. Marta beigās R banku bilances struktūrā kredīti rezidentiem veidoja 68% no aktīviem, savukārt NR bankas savus līdzekļus lielākā mērā izvietoja gan korespondējošajos kontos citās kredītiestādēs, gan vērtspapīros (attiecīgi 34% un 22% no aktīviem). Kredītportfeļa dinamika Pārskata ceturksnī kredītportfelis saruka par 4.8%, taču to lielā mērā ietekmēja Latvijas Hipotēku un zemes bankas un UniCredit aiziešana no Latvijas tirgus (to tirgus daļa kredītos 213. gada beigās bija 2.6%), kā arī banku bilanču "attīrīšana" no peļņu nenesošajiem aktīviem (ceturkšņa laikā bankas norakstījušas kredītus 6.2 milj. eiro apmērā, t.sk. rezidentu mājsaimniecību 43.8 milj. eiro, rezidentu uzņēmumu 14.9 milj. eiro, nerezidentu 1.4 milj. eiro). Tādējādi, izņemot šo banku un norakstīto kredītu efektu, ceturkšņa laikā kredītportfelis samazinājās par 1.8%, t.sk. rezidentu korporatīvo klientu - par 1%, rezidentu mājsaimniecību - par 1.1%, bet nerezidentu - par 3.6%. Tautsaimniecības nozaru dalījumā kredītportfeļa dinamikā nebija krasu pavērsienu turpinājās sarukums, lielākais devums tajā bija ar nekustamo īpašumu saistītajiem segmentiem (būvniecība, operācijas ar nekustamo īpašumu, kā arī mājsaimniecību hipotekārais portfelis). Rezidentiem* pārskata ceturksnī kļuva pieejami jauni banku kredīti 371 milj. eiro apmērā (t.sk. 29 milj. eiro uzņēmumiem, 53 milj. eiro mājsaimniecībām mājokļa iegādei), savukārt nerezidentiem izsniegti kredīti 299 milj. eiro apmērā (joprojām lielākā daļa ir īstermiņa, nodrošināti ar vērtspapīru ķīlu un/vai noguldījumu). * Izņemot rezidentu finanšu institūciju un valdību kredītus.

2 Kredīti rezidentiem ar maksājumu kavējumiem un izveidotie uzkrājumi Kredītportfeļa kvalitāte (% no aizņēmēja kategorijas kredītportfeļa) Pārskata ceturksnī banku kredītportfeļa kvalitātes rādītāji Mājsaimniecības Korporatīvie klienti turpināja uzlaboties ilgāk par 9 dienām kavēto kredītu īpatsvars kredītportfelī saruka no 8.3% līdz 8.%, tostarp 2 2 rezidentu mājsaimniecību no 12% līdz 11.8%, rezidentu korporatīvo klientu no 6.5% līdz 6.%, nerezidentu portfelī no 4.7% līdz 4.% Ilgāk par 9 dienām kavēto kredītu īpatsvars (% no kredītportfeļa attiecīgajā nozarē) 15 Operācijas ar nekustamo īpašumu Apstrādes rūpniecība 1 5 Vairāk par 9 dienām Līdz 3 dienām dienas Uzkrājumi Tirdzniecība Būvniecība Enerģētika, ūdens apgāde, ieguves rūpniecība Transports un uzglabāšana Lauksaimniecība Citas nozares Neskatoties uz mājsaimniecību atalgojuma pieaugumu un bezdarba līmeņa lejupvērsto tendenci, mājsaimniecību kredītņēmēju maksātspēja saglabājas trausla un kopējais kavēto kredītu īpatsvars marta beigās bija 2.6%. Korporatīvajā segmentā kopējais kavēto kredītu īpatsvars kredītportfelī būtiski nemainījās (11% marta beigās), bet virs 9 dienām kavēto kredītu īpatsvara sarukumu visvairāk ietekmēja uzlabojums nekustamā īpašuma un būvniecības nozarēs. Banku izveidotie uzkrājumi attiecībā pret ilgāk par 9 dienām kavētajiem kredītiem bija augstā līmenī % marta beigās (73.6% decembra beigās), taču attiecībā pret kopējo portfeli uzkrājumi saglabājās iepriekšējā ceturkšņa līmenī - 6.1%. Pārstrukturēto kredītu, kas ir nozīmīgs riska avots bankām, apmērs pārskata ceturksnī saruka par 11% un to īpatsvars kredītportfelī marta beigās veidoja 9% (9.7% - decembra beigās). 69% no pārstrukturētajiem kredītiem pārskata ceturkšņa beigās bija bez kavējuma. Vērtspapīru portfelis emitentu valstu un sektoru dalījumā (milj. EUR) Latvija ASV Krievija Starptautiskās institūcijas Pārējās EEZ valstis Kanāda Citas valstis 24% 19% 32% Likvīdo aktīvu, tekošo saistību un likviditātes rādītāja dinamika (milj. EUR) III 212 VI IX XII III 213 VI IX XII III % 7% 11% Latvijas valdība Citu valstu valdības Monetārās finanšu iestādes Citi finanšu starpnieki Nefinanšu sabiedrības Ieguldījumu fondi Ārpusbilances saistības Pārējās tekošās saistības Nauda ceļā Noguldījumi Saistības pret kredītiestādēm Likvīdie vērtspapīri Prasības pret MFI Prasības pret Latvijas Banku Kase Likviditātes rādītājs, % (labā ass) R bankas (LR) 47.7% Ieguldījumi vērtspapīros Pārskata ceturksnī banku sektora vērtspapīru portfelis pieauga par 9.6% un ceturkšņa beigās veidoja 12.1% no to aktīviem, vērtībai sasniedzot milj. eiro. Pieaugumu veicināja galvenokārt banku portfeļu papildināšana (lielākoties NR banku). Pārskata ceturksnī pieauga ASV un EEZ (galvenokārt, Francijā, Zviedrijā, Vācijā) ieguldījumu īpatsvars un apmērs. Savukārt emitentu sektoru struktūra ceturkšņa laikā būtiski nemainījās - 49% no portfeļa bija ieguldīti centrālo un vietējo valdību vērtspapīros (tostarp Latvijas valdības 19%), 31% finanšu sektora, 11% nefinanšu sabiedrību, 7% ieguldījumu fondu emitētajos vērtspapīros. Lielāko daļu no portfeļa (93%) bankas izvietoja parāda vērtspapīros, no tiem gandrīz 8% bija ar dzēšanas termiņu īsāku par trīs gadiem. Likviditāte un finansējuma struktūra 214. gada 1. ceturksnī likviditātes rādītājs (LR) saglabājās augsts (63.5%*), kaut arī salīdzinot ar 213. gada beigām (64.4%) tas nedaudz sarucis. Pārskata ceturksnī būtiski samazinājās prasību apmērs pret Latvijas Banku līdz eiro ieviešanai bankām bija liels likviditātes pārpalikums latos, kuru pēc eiro ieviešanas 214. gada 1. janvārī tās izvietoja korespondējošos kontos ārvalstu bankās un likvīdos parāda vērtspapīros. Sarūkot pieprasījuma noguldījumiem, kā arī daļēji atmaksājot mātesbanku finansējumu (ceturkšņa laikā saistības pret mātesbankām saruka par 525 milj. eiro jeb 12.9%) tekošo saistību apmērs saruka straujāk par likvīdajiem aktīviem. Pārskata ceturksnī NR bankām pieauga emitēto parāda vērtspapīru (obligācijas) apmērs par 38 milj. eiro jeb 11%, sasniedzot 372 milj. eiro. * Minimālais likviditātes rādītājs 3%. NR bankas (LR) 78.7%

3 Galveno finansējuma avotu termiņstruktūra (milj. EUR) Noguldījumi noguldītāju kategoriju ( ) un valūtu dalījumā 1% 1% 8% 6% 4% 2% % III VI IX XII III III VI IX XII III III Ienākumu un izdevumu struktūra (milj. EUR) Banku sektora ROE dinamika (%) VI IX XII III 214 Saistības pret MFI Rezidentu noguldījumi Nerezidentu noguldījumi Rezidenti Valdība Finanšu institūcijas Uzņēmumi Mājsaimniecības Nerezidenti % 6% 4% 2% % XII 213 III 214 Rezidentu noguldījumi XII 213 III 214 Nerezidentu noguldījumi Ilgtermiņa (ilgāk par 5 gadiem) Vidēja termiņa (1 līdz 5 gadi) Īstermiņa (līdz 1 gadam) Pieprasījuma Tīrie procentu ienākumi Tīrie komisijas naudas ienākumi Tīrie ienākumi no finanšu instrumentu darījumiem Tīrie izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem Citi ienākumi/izdevumi Administratīvie izdevumi Peļņa/Zaudējumi R bankas NR bankas III 214 pārējās valūtas EUR Pārskata ceturksnī būtiski saruka rezidentu noguldījumi - par milj. eiro jeb 5.6%, ko galvenokārt ietekmēja valdības noguldījumu samazināšanās par milj. eiro jeb 28.6% (atmaksājot Eiropas Komisijai daļu no starptautiskā aizdevuma), nefinanšu uzņēmumu par milj. eiro jeb 7%, kā arī mājsaimniecību par 61 milj. eiro jeb 1.3%. Lai arī gada pirmajā ceturksnī bija vērojama rezidentu noguldījumu samazināšanās (vienādā apmērā gan pieprasījuma, gan īstermiņa noguldījumi), tomēr neņemot vērā vienreizējo efektu 213. gada beigās, kad bija vērojams straujš rezidentu noguldījumu pieaugums visās noguldītāju kategorijās (nodrošinot ērtāku latu konvertāciju uz eiro), rezidentu noguldījumu apmērs joprojām pārsniedz 213. gada novembra beigu līmeni. Lai arī nerezidentu noguldījumi turpina palielināties pārskata ceturksnī par 11 milj. eiro jeb 1.2% (galvenokārt ASV dolāros), to pieaugumu temps ir sarucis. Fizisko personu noguldījumi pieauga par milj. eiro jeb 8.3%, ieņemot aizvien lielāku lomu nerezidentu noguldījumos (to īpatsvars 213. gada marta beigās sasniedza 18.6%), nedaudz palielinājās arī finanšu institūciju noguldījumi. Savukārt saruka nerezidentu nefinanšu uzņēmumu noguldījumi - par 42.4 milj. eiro jeb.6%. Situācija Ukrainā un Krievijā nav būtiski ietekmējusi nerezidentu noguldījumu atlikumu izmaiņas. Pelnītspēja un kapitāla pietiekamība Banku sektors kopumā 214. gada pirmajos trijos mēnešos darbojās ar peļņu 43 milj. eiro apmērā un tas bija gandrīz par trešdaļu mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 64.9 milj. eiro. Peļņas kritums bija saistīts ar izmaiņām vienas bankas grupas struktūrā. Šo vienreizējo efektu izslēdzot, banku sektora peļņa kopumā pārskata periodā ir augusi par 28%. Marta beigās banku sektora kapitāla atdeves rādītājs (ROE) sasniedza 13.1% (decembra beigās 8.65%). Martā ar peļņu darbojās 16 Latvijas bankas un trīs ārvalstu banku filiāles (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos 88.1%). Pelnītspēju kopumā pozitīvi ietekmēja gan tīro komisijas naudas ienākumu kāpums (par 8.1%), gan arī tīro procentu ienākumu pieaugums par 5.2% (procentu izdevumu samazinājuma temps joprojām apsteidza procentu ienākumu kritumu, t.i. attiecīgi par 31% un 5.7%, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu). Kredītportfeļa kvalitātei arvien uzlabojoties, banku izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem (kas ilgu laiku bija būtiskākais banku izdevumu postenis) samazinājās par trešdaļu un banku izdevumu struktūrā marta beigās veidoja 29% (iepriekšējā gada attiecīgajā periodā - 39%), savukārt darbības efektivitātes uzlabošana ļāva bankām samazināt arī administratīvos izdevumus (par 6.2%). NR banku grupas biznesa modelis turpināja nodrošināt labākus pelnītspējas rādītājus, un marta beigās to ROE bija 18.7%, savukārt R bankām ROE bija 1.4% (decembrī attiecīgi 13.1% un 6.8%). Sākot ar spēkā ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/213 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/212, kas nosaka kapitāla pietiekamības aprēķināšanas kārtību. Bankas pirmos pārskatus saskaņā ar jaunajām prasībām sniegs par stāvokli līdz 214. gada jūnija beigām. Kapitāla pietiekamības rādītājs, kas aprēķināts saskaņā ar līdz spēkā esošām kapitāla pietiekamības aprēķināšanas prasībām, marta beigās sasniedza 19.98% (213. gada beigās %). Banku kapitalizācijas līmenis pārskata ceturksnī saglabājās augsts, jo nav sagaidāma būtiska jauno prasību ietekme uz banku kapitalizācijas un kapitāla pietiekamības rādītāja līmeni. USD LVL

4 Aktīvu struktūra (tūkst. EUR) Kredītportfeļa kvalitāte (tūkst. EUR) Apdrošinātāju parakstītās bruto prēmijas (milj. EUR) III 213 III * Dati pieejami sākot no 211. gada. VI IX XII III VI IX XII III III 212 III 213 III Kredīti KOOPERATĪVO KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBU DARBĪBA Prasības pret Latvijas MFI Kase un prasības pret LB Pamatlīdzekļi Pārējie aktīvi Ienākumus nenesošie kredīti kopā Uzraugāmie kredīti Standarta kredīti Uzkrājumi % no kredītiem (labā ass) Dzīvības apdrošinātāju prēmijas Nedzīvības apdrošinātāju prēmijas Latvijā parakstītās prēmijas kopā 214. gada pirmajā ceturksnī krājaizdevu sabiedrību kopējais aktīvu apmērs, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, saruka par 1.7%, jeb par 38.2 tūkst. eiro un marta beigās bija 21.6 milj. eiro. Aktīvu sarukumu daļēji ietekmēja Metalurgu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības darbības pārtraukšana. Kopš gada sākuma krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnīja 139 tūkst. eiro jeb par 5% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 146 tūkst. eiro. Peļņas kritumu galvenokārt ietekmēja izdevumu uzkrājumiem nedrošiem kredītiem kāpums gada laikā par 16.3%. Pārskata periodā ar peļņu strādāja 16 krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnot tūkst eiro, savukārt pārējo 18 sabiedrību zaudējumi kopā sasniedza 33.3 tūkst. eiro. Sabiedrību finansējuma struktūrā 99.4% veidoja biedru noguldījumi to atlikums pārskata ceturksnī nedaudz samazinājās (par.7% jeb 14 tūkst. eiro) un marta beigās sasniedza 15.1 milj. eiro. Marta beigās 62.4% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija novērtēti kā standarta, 31.8% kā uzraugāmie un 6.2% bija ieņēmumus nenesošo kredītu kopsumma. Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pašu kapitāla attiecība pret aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu, t.i. kapitāla pietiekamība marta beigās bija 23.8% (noteiktā minimālā kapitāla pietiekamības prasība 1%). APDROŠINĀTĀJU DARBĪBA Parakstītās prēmijas Ekonomikas izaugsme sekmēja apdrošinātāju darbības attīstību - pieauga parakstītās prēmijas, uzlabojās apdrošinātāju maksātspēja un pelnītspēja gada pirmajā ceturksnī apdrošināšanas sektorā parakstīto bruto prēmiju apmērs, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieauga par 13.5% un sasniedza 143 milj. eiro (tostarp ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiālēs 4 milj. eiro), savukārt izmaksāto bruto atlīdzību apmērs saruka (-8.2%) un sasniedza 68 milj. latu (tostarp ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiālēs 17.1 milj. eiro). Apdrošinātāju sniegtie pakalpojumi citās EEZ dalībvalstīs (Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Francijā, Vācijā, Spānijā, Itālijā) sasniedza 35.5% no kopējā apdrošināšanas tirgū parakstītajām bruto prēmijām (pagājušā gada attiecīgajā periodā 32.5%). Apdrošinātāju parakstītās bruto prēmijas apdrošināšanas veidu dalījumā (milj. EUR) Veselības apdrošināšana Sauszemes transporta apdrošināšana Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku CTA* Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas Dzīvības apdrošināšana OCTAA Īpašuma apdrošināšana pret citiem Vispārējās civiltiesiskās atbildības Nelaimes gadījumu apdrošināšana Palīdzības apdrošināšana Galvojumu apdrošināšana Kravu apdrošināšana Pārējie * Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. III 214 III Apdrošināšanas veidu top 5 bruto parakstītajās prēmijās saglabājās bez izmaiņām - veselības apdrošināšanā (24.3 milj. eiro), sauszemes transporta apdrošināšanā (21.5 milj. eiro), sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā (2.9 milj. eiro), tostarp ES dalībvalstīs parakstīto prēmiju lielākais īpatsvars bija par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, īpašuma apdrošināšanu un sauszemes transporta apdrošināšanu (attiecīgi 41%, 23% un 13%). Savukārt lielākie samazinājumi bija vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā (.9 milj. eiro) un kravu apdrošināšanā (.9 milj. eiro).

5 Ieguldījumu struktūra un ģeogrāfiskais izvietojums 1% 8% 6% 4% 2% % III 213 III 214 Ieguldījumi ar apdrošinātāju ieguldījumu risku Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Akcijas ar nefiksētu ienākumu Zemes gabali un ēkas Ieguldījumi 1% 3%3%2% 2% III 214 Apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumu struktūra būtiski 2% nemainījās abiem apdrošināšanas veidiem, lai gan kopējie ieguldījumi salīdzinot ar iepriekšējā gada marta beigām 6% nedaudz pieauga (3%) un sasniedza 442 milj. eiro. 5% 49% Joprojām lielākie ieguldījumi veikti parāda vērtspapīros un 8% citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (228 milj. eiro) un termiņnoguldījumos kredītiestādēs (93 milj. eiro), t.i., 19% attiecīgi 51% un 21% no kopējiem ieguldījumiem. Ieguldījumu apmērs Latvijā pieauga par 6% un sasniedza 217 Latvija Lietuva milj. latu no kopējiem ieguldījumiem. Pārējās Eiropas Luksemburga Pārējās valstis Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs bija ieguldīti 49.4% jeb 218 Polija Vācija Lielbritānija Nīderlande milj. eiro no kopējiem ieguldījumiem (tostarp Lietuvā 86 Francija Somija milj. eiro, Luksemburgā 37 milj. eiro, Polijā 28 milj. eiro). Īrija Maksātspējas rādītājs* 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % III 213 VI IX XII III 214 vidējais maksātspējas rādītājs Maksātspēja un pelnītspēja 214. gada pirmajā ceturksnī nedaudz uzlabojās apdrošināšanas sabiedrību vidējais maksātspējas izpildes rādītājs (175%), ko nodrošināja iepriekšējā gada auditētās peļņas iekļaušana pašu līdzekļos. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām šis rādītājs bija 183%, nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām 177% (213. gada beigās attiecīgi 181.9% un 163%). Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību pārskata ceturksnī pieaugošais piekritušo atlīdzību prasību apmērs tika kopmensēts ar darbības izdevumu samazinājumu, galvenokārt samazinot administratīvos izdevumus, un kombinētais rādītājs, kas raksturo šo sabiedrību pelnītspēju, uzlabojās un 214. gada pirmajā ceturksnī bija 99.3%. * raksturo sabiedrības rīcībā esošo līdzekļu pietiekamību tās minimālās maksātspējas nodrošināšana Apdrošināšanas sabiedrību Nedzīvības sabiedrību Ieguldījumu atdeve visām apdrošināšanas sabiedrībām bija ienesīgums kombinētais rādītājs* pozitīva. Sabiedrībām ar lielāku akciju īpatsvaru ieguldījumu portfelī ienesīgums bija augstāks. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām vidējais ienesīgums sasniedza 1.7%, savukārt 4 1 nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām.7%. 3 8 Apdrošināšanas sabiedrības kopumā no gada sākuma 2 6 nopelnīja 3.6 milj. eiro (213. gada attiecīgajā periodā 1 4 zaudējumi sasniedza.2 milj. eiro), t.sk. nedzīvības 2 apdrošināšanas sabiedrības 2.4 milj. eiro un dzīvības III VI IX XII III apdrošināšanas sabiedrības 1.2 milj. eiro. Peļņas pieaugumu III 213 III pozitīvi ietekmēja nopelnīto prēmiju pieaugums, Izdevumu rādītājs, neto, % Vidējais ienesīgums, % administratīvo un ieguldījumu darbības izdevumu Zaudējumu rādītājs neto, % (no gada sākuma) samazinājums. Kombinētais rādītājs, % Ienākumu un izdevumu struktūra (milj. LVL) m 213 3m 214 Pārējie ienākumi/izdevumi Administratīvie izdevumi Komisijas naudas izdevumi Komisijas naudas ienākumi Peļņa/zaudējumi IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBU DARBĪBA Galvenie darbības rādītāji 214. gada pirmajā ceturksnī ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nopelnīja 2.2 milj. eiro, t.i., par 23% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, ko galvenokārt veicināja komisijas naudas ienākumu pieaugums, palielinoties sabiedrību pārvaldīšanā esošo līdzekļu apmēram, kā arī administratīvo izdevumu samazinājums. To aktīvi ceturkšņa laikā samazinājās par 2.1% un marta beigās sasniedza 36.3 milj. eiro. Aktīvi (milj. EUR) III 214 Atvērtie Slēgtie Kopā Slēgtie Akciju Jauktie Obligāciju un naudas tirgus IEGULDĪJUMU FONDU DARBĪBA Aktīvi 214. gada pirmajā ceturksnī ieguldījumu fondu aktīvi saruka par 41%, marta beigās sasniedzot milj. eiro. Šo lielo sarukumu izskaidro tas, ka 214. gada marta datos vairs netiek iekļauti vienas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldītie slēgtie fondi, kas pilnībā pieder vienai bankai un tādējādi nav uzskatāmi par ieguldījumu fondiem alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma izpratnē. Slēgto fondu aktīvi ceturkšņa laikā saruka par 85.7%. Savukārt atvērto ieguldījumu fondu aktīvi ceturkšņa laikā pieauga par 2.9%, marta beigās sasniedzot milj. eiro, ko galvenokārt ietekmēja pieaugums obligāciju un naudas tirgus fondu segmentā.

6 Vērtspapīru portfelis finanšu instrumentu un valstu grupu dalījumā % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Atvērto ieguldījumu fondu ienesīgums fondu veidu dalījumā (%) Parāda vērtspapīri Akcijas un pārējie vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 3 mēnešu ienesīgums Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Nesadalīti Pārējās valstis ASV Pārējās NVS valstis Krievija Pārējās EEZ valstis Latvija Obligāciju un naudas tirgus Jauktie Akciju Vidējais svērtais ienesīgums (pēc neto aktīviem) Ieguldījumi Ieguldījumu fondu sektorā lielāko tirgus daļu ieņem obligāciju un naudas tirgus fondi un tādējādi arī ieguldījumu fondu kopējā vērtspapīru portfelī lielāko daļu veido parāda vērtspapīri (81%), kam seko ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (11%) un akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (8%). Lielāko daļu no ieguldījumiem parāda vērtspapīros veido ieguldījumi Latvijā vai pārējās EEZ valstīs (66%), savukārt lielāko daļu no ieguldījumiem akcijās veido ieguldījumi Krievijā (37%). Lielākā daļa no ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām ir ASV reģistrētās ieguldījumu fondu apliecības (56%). Ieguldījumu apliecības, kurās ieguldījumu fondi ieguldījuši, pārsvarā ir biržā tirgotie fondi (ETF). Ieguldījumu fondu darbības rādītāji 214. gada pirmajā ceturksnī ģeopolitiskās spriedzes saasināšanās līdz ar Ukrainas un Krievijas notikumiem negatīvi ietekmēja ieguldījumu fondu darbības rezultātus, it īpaši to fondu, kuriem ir būtiski ieguldījumi Krievijā vai Ukrainā gada 31. martā atvērto obligāciju un naudas tirgus fondu triju mēnešu ienesīgums bija robežās no mīnus 9% līdz plus 2.5% (astoņiem no 14 fondiem pozitīvs), atvērtajiem jauktajiem fondiem tas bija robežās no mīnus 1.1% līdz plus 1.1%, savukārt atvērto akciju fondu triju mēnešu ienesīgums bija robežās no mīnus 19.3% līdz plus 2.9% (pozitīvs tikai diviem fondiem no vienpadsmit).

7 Konservatīvie plāni Sabalansētie plāni Aktīvie plāni Konservatīvie plāni Sabalansētie plāni Aktīvie plāni VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANA (otrais pensiju līmenis) Neto aktīvi ieguldījumu plānu veidu dalījumā (milj. EUR) Ieguldījumu plānu darbības rādītāji gada pirmajā ceturksnī valsts fondēto pensiju shēmas 1 līdzekļu ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls 8 pieauga par 3.9% un marta beigās sasniedza 1.75 mljrd. eiro 6 (t.i., par 15.7% vairāk nekā iepriekšējā gada marta beigās). 4 Neto aktīvi pieauga visās ieguldījumu plānu grupās un 2 visstraujākais pieaugums bija vērojams aktīvo plānu kategorijā. Konservatīvie Sabalansētie Aktīvie Ieguldījumu plānu ienesīgums (%) 3 mēnešu ienesīgums Konservatīvie Sabalansētie Aktīvie Vidējais svērtais ienesīgums (pēc neto aktīviem) Kaut arī ceturkšņa laikā, it īpaši martā, finanšu tirgos atspoguļojās ģeopolitiskās spriedzes radītās aktīvu cenu svārstības, šo svārstību ietekme uz valsts fondēto pensiju fondu ieguldījumu plānu rezultātiem nebija būtiska, jo ieguldījumu plāniem nav būtisku ieguldījumu reģionos, kuru finanšu tirgos bija vērojami lielākie satricinājumi. Tikai atsevišķi ieguldījumu plāni 1. ceturksnī uzrādīja negatīvu ienesīgumu - divi aktīvie plāni un viens konservatīvais, taču neviens ieguldījumu plāns necieta būtiskus zaudējumus. Kopumā ceturkšņa laikā labāku sniegumu uzrādīja plāni ar konservatīvāku ieguldījumu politiku. Konservatīvo ieguldījumu plānu triju mēnešu ienesīgums marta beigās bija no mīnus.1% līdz plus 3.9%, sabalansētajiem plāniem tas bija robežās no.4% līdz 1.4%, savukārt aktīvajiem plāniem no mīnus.5% līdz plus 1.7%. Ieguldījumu portfeļa struktūra finanšu instrumentu dalījumā Ieguldījumi % 2% 4% 6% 8% 1% Parāda vērtspapīri Akcijas/ kapitāldaļas Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Termiņnoguldījumi Prasības uz pieprasījumu Zemo procentu likmju ietekmē kopējā ieguldījumu portfelī vērojama termiņnoguldījumu īpatsvara samazināšanās tendence, kas ir izteiktāka konservatīvo un aktīvo ieguldījumu plānu grupā. Gada laikā termiņnoguldījumu īpatsvars ir samazinājies no 12.6% līdz 8.5%, savukārt pieaug ieguldījumi parāda vērtspapīros un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās. Ilgākā termiņā vērojams izteikts valsts emitēto vai garantēto vērtspapīru īpatsvara pieaugums parāda vērtspapīros, kas savā ziņā liecina par riska apetītes samazināšanos, tomēr vērojama arī izteikta tendence palielināties ieguldījumu apliecību īpatsvaram, kas no vienas puses kalpo kā labs ieguldījumu portfeļa risku diversificēšanas instruments, taču no otras puses liecina arī par riska apetītes pieaugumu, jo pieaug netiešie ieguldījumi akcijās. Ieguldījumu portfelis valstu grupu dalījumā % 2% 4% 6% 8% 1% Latvija Pārējās EEZ valstis Krievija Pārējās NVS valstis Pārējās valstis 2. līmeņa pensiju plānu ieguldījumi vērtspapīros gandrīz pilnībā ir ieguldīti EEZ dalībvalstu emitentu vērtspapīros. Latvijā veikto ieguldījumu apmērs, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu pieauga par 11.2% un marta beigās sasniedza 46.4% no kopējiem ieguldījumiem jeb milj. eiro (t.sk. 488 milj. eiro bija ieguldīti valsts emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, 37 milj. eiro komercsabiedrību emitētajos parāda vērtspapīros, 2.5 milj. eiro akcijās, 1.4 milj. eiro ieguldījumu fondos, 2.6 milj. eiro Latvijas riska kapitāla tirgū, savukārt milj. eiro bija izvietoti kredītiestādēs). Savukārt no visiem ieguldījumiem ārvalstīs 95% veidoja ieguldījumi pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

8 Ieguldījumu plānu neto aktīvi (milj. EUR) PRIVĀTO PENSIJU FONDU DARBĪBA (trešais pensiju līmenis) Pensiju plānu darbības rādītāji Iemaksas pensiju plānos (milj. EUR) 3 m III m 21 3 m m 212 Dalībnieku iemaksas Darba devēju iemaksas 3 m 213 3m 214 Pensiju plānu ienesīgums kopš gada sākuma (%) Ieguldījumu portfeļa struktūra finanšu instrumentu un valstu dalījumā (%) III 213 VI IX XII III 214 Vidējais ienesīgums kopš gada sākuma Ekonomiskās situācijas uzlabošanās ir veicinājusi iedzīvotāju intereses pieaugumu par ilgtermiņa ieguldījumu produktiem, turpretī nenoteiktība ārējā vidē ir likusi uzņēmumiem samazināt darbiniekiem papildus darba algai piedāvātos labumus. Ceturkšņa laikā pensiju plānos tika iemaksāti 8.8 milj. eiro, kas ir par 7.7% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā - pensiju plānu dalībnieku iemaksas pieauga par 11%, turpretī darba devēju iemaksas samazinājās par 1.9%. No pensiju plānu kapitāla ceturkšņa laikā tika izmaksāti 4.9 milj. eiro jeb par 38% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, tostarp 99% tika izmaksāti saistībā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos gada marta beigās pensiju plānu uzkrātais pensiju kapitāls sasniedza 24.6 milj. eiro, kopš gada sākuma pieaugot par 2.1%. Uzkrātā pensiju kapitāla pieaugumu galvenokārt nodrošināja augošās pensiju plānu dalībnieku iemaksas. Vidējais pensiju plānu ienesīgums 214.gada 1. ceturksnī bija.6% un individuāliem plāniem tas bija robežās no mīnus 1.2% līdz plus 4.1%. Ieguldījumi 1% % % III 213 III 214 Parāda vērtspapīri Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Noguldījumi un prasības pret kredītiestādēm Pārējie ieguldījumi 1% 5% % III 213 III 214 Latvija Pārējās EEZ valstis NVS valstis ASV Pensiju plānu ieguldījumu struktūrā lielākais īpatsvars bija ieguldījumiem ieguldījumu fondu apliecībās (48%), kā arī parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (34%). Arī privāto pensiju fondu portfeļos līdzīgi kā 2.pensiju līmeņa kopējos ieguldījumos sarūk termiņnoguldījumu īpatsvars. Latvijā veikto ieguldījumu apmērs turpināja pieaugt, marta beigās sasniedzot 92 milj. eiro jeb 38% no kopējiem ieguldījumiem. Savukārt no visiem ieguldījumiem ārvalstīs 97.7% veidoja ieguldījumi pārējās Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs.

9 FKTK pārraudzītie tirgus dalībnieki Tirgus dalībnieki 1. pielikums Īpatsvars Aktīvi (milj. eiro) kopējos Tirgus dalībnieku skaits sektora aktīvos Bankas un ārvalstu banku filiāles Krājaizdevu kooperatīvās sabiedrības Apdrošināšanas sabiedrības un ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāles Privātie pensiju fondi Pensiju plāni Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Ieguldījumu fondi* Atvērtie obligāciju un naudas tirgus** Atvērtie jauktie** Atvērtie akciju** Slēgtie** Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāni Ieguldījumu brokeru sabiedrības Apdrošināšanas brokeru sabiedrības Maksājumu iestādes Elektroniskās naudas institūcijas Kopā * Neieskaitot apakšfondus. ** Norādīts to fondu/apakšfondu skaits, kuriem bija aktīvi attiecīgā perioda beigās.

10 Banku darbības rādītāji (1) 2. pielikums Pozīcijas nosaukums Bilances struktūra (%) Aktīvu gada pieaugums Kredītu gada pieaugums, t.sk rezidentu nefinanšu sabiedrībām rezidentu mājsaimniecībām nerezidentiem Finansējuma no MFI gada pieaugums, t.sk no radniecīgām MFI Finansējums no MFI (% no pasīviem) Noguldījumu gada pieaugums, t.sk rezidentu nefinanšu sabiedrību rezidentu mājsaimniecību nerezidentu Noguldījumi (% no pasīviem) Kredītu kvalitāte (% no kredītportfeļa) Kredītu sadalījums pēc maksājumu kavējuma termiņa bez maksājumu kavējuma ar kavējumu līdz 3 dienām ar kavējumu no 31 līdz 9 dienām ar kavējumu no 91 līdz 18 dienām ar kavējumu virs 18 dienām Uzkrājumi nedrošiem kredītiem Uzkrājumi nedrošiem kredītiem (% no kredītiem ar maksājumu kavējumu virs 9 dienām) Pārstrukturētie kredīti Atgūšanas procesā esošie kredīti Ilgāk par 9 dienām kavētie kredīti, kas nav pārstrukturētie vai atgūšanā Likviditāte (%) Likviditātes rādītājs 5 (1) Nebankām izsniegtie kredīti (% no kopējiem aktīviem) Nebankām izsniegto kredītu attiecība pret nebanku noguldījumiem Nebankām izsniegtie ilgtermiņa kredīti (% no kredītportfeļa) Noguldījumi uz pieprasījumu (% no kopējiem noguldījumiem) Kapitāla pietiekamība* Pašu kapitāls (milj. eiro), t.sk līmeņa kapitāla elementu kopsumma (ar 1. līmeņa kapitāla samazinājumu) Kapitāla prasību kopsumma (milj. eiro), t.sk Kredītriska kapitāla prasības Riska svērtie aktīvi 4 (milj. eiro) Riska svērtie aktīvi (% no kopējiem aktīviem)* Kapitāla pietiekamības rādītājs (%) Līmeņa kapitāla rādītājs (%) Pelnītspējas rādītāji Kapitāla atdeve (ROE) 1 (%) Aktīvu atdeve (ROA) 2 (%) Izdevumu attiecība pret ienākumiem 3 (%) Pārskata gada nesadalītā peļņa (milj. eiro) Analizēta pārskata perioda peļņas/zaudējumu attiecība pret vidējo kapitālu un rezervēm (rādītāja aprēķinā netiek iekļauti ārvalstu banku filāļu dati). 2 Analizētas pārskata perioda peļņas/zaudējumu attiecība pret vidējiem aktīviem. 3 Izdevumu attiecība pret ienākumiem = (administratīvie izdevumi + nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums un atsavināšana)/(tīrie procentu ienākumi + dividenžu ienākumi + neto komisijas naudas + finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa/zaudējumi + finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultāts + citi parastie ienākumi - citi parastie izdevumi + pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu vērtības samazinājuma korekcija). 4 Riska svērtie aktīvi = Kapitāla prasību kopsumma * Likviditātes rādītājs = Likvīdie aktīvi/tekošās saistības (ar atlikušo termiņu līdz 3 dienām), kur Likvīdie aktīvi = nauda kasē + prasības pret centrālajām bankām un citām kredītiestādēm + centrālo valdību parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, savukārt Tekošās saistības = saistības uz pieprasījumu un saistības, kuru atlikušais termiņš nepārsniedz 3 dienas. * Ar spēkā ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/213. Bankas pirmo pārskatu par stāvokli sniegs līdz 214. gada jūnija beigām

11 Krājaizdevu sabiedrību darbības rādītāji Pozīcijas nosaukums 3. pielikums Bilances struktūra (%) Aktīvu gada pieaugums Kredītu gada pieaugums Noguldījumu gada pieaugums Kredīti (% no aktīviem) Noguldījumi (% no pasīviem) Kredītu kvalitāte (% no kredītportfeļa) Kredītu klasifikācija Standarta kredīti Uzraugāmie kredīti Zemstandarta kredīti Šaubīgie kredīti Zaudētie kredīti Uzkrājumi nedrošiem kredītiem Pelnītspējas un kapitāla pietiekamības rādītāji Kapitāla atdeve (ROE) 1 (%) Aktīvu atdeve (ROA) 2 (%) Kapitāla pietiekamība 3 (%) Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi (tūkst. eiro) Anualizētas pārskata perioda peļņas/zaudējumu attiecība pret vidējo kapitālu un rezervēm. 2 Anualizētas pārskata perioda peļņas/zaudējumu attiecība pret vidējiem aktīviem. 3 Kapitāla un rezervju kopsummas attiecība pret kopējiem aktīviem (kas samazināti par uzkrājumiem) un ārpusbilances saistībām. 213

12 Apdrošinātāju darbības rādītāji Pozīcijas nosaukums Nedzīvības apdrošinātāji Dzīvības apdrošinātāji Nedzīvības apdrošinātāji 4. pielikums Dzīvības apdrošinātāji Parakstītās bruto prēmijas* (tūkst. EUR) Dzīvības apdrošināšana, t.sk tirgum piesaistītie līgumi ar uzkrājumu veidošanu bez uzkrājumu veidošanu Nelaimes gadijumu apdrosinasana Veselības apdrošināšana Sauszemes transporta apdrošināšana Dzelzceļa transporta apdrošināšana Gaisakuģu apdrošināšana Kuģu apdrošināšana Kravu apdrošināšana Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Vispārīgāš civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Kredītu apdrošināšana 83 1 Galvojumu apdrošināšana Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana Juridisko izdevumu apdrošināšana 8 3 Palīdzības apdrošināšana OCTAA Pārapdrošināšana Izmaksātās bruto atlīdzības* (tūkst. EURO) Dzīvības apdrošināšana, t.sk tirgum piesaistītie līgumi ar uzkrājumu veidošanu bez uzkrājumu veidošanu 88 8 Nelaimes gadijumu apdrosinasana Veselības apdrošināšana Sauszemes transporta apdrošināšana Dzelzceļa transporta apdrošināšana Gaisakuģu apdrošināšana 19 1 Kuģu apdrošināšana Kravu apdrošināšana Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 1 Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 14 Vispārīgāš civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Kredītu apdrošināšana Galvojumu apdrošināšana Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana Juridisko izdevumu apdrošināšana Palīdzības apdrošināšana OCTAA Pārapdrošināšana 2 15 Apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumu struktūra (%) Zemes gabali un ēkas Ieguldījumi radniecīgajās un asociētajās sabiedrībās Akcijas Parāda vērtspapīri Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Ieguldījumi par labu dzīvības apdrošināšanas ņēmējam, kas uzņemas ieguldījumu risku Pārējie ieguldījumi..1. Apdrošināšanas sabiedrību darbības rādītāji (%) Pašu līdzekļi (tūkst. euro ) Maksātspējas rādītājs Zaudējumu rādītājs Izdevumu rādītājs Kombinētais rādītājs Ieguldījumu atdeve Darbības rādītājs Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (tūkst. euro ) *Apdrošināšanas sabiedrības un ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāles Latvijā Maksātspējas rādītājs = Pašu līdzekļi/maksātspējas norma. 2 Zaudējumu rādītājs, neto = Piekritušās atlīdzību prasības, neto/nopelnītās prēmijas, neto. 3 Izdevumu rādītājs, neto = (Neto darbības izdevumi + Citi tehniskie izdevumi, neto)/nopelnītās prēmijas, neto. 4 Kombinētais rādītājs = Zaudējumu rādītājs + Izdevumu rādītājs. 5 Ieguldījumu atdeve = Neto ienākumi no ieguldījumiem/vidējais ieguldījumu apmērs periodā. 6 Darbības rādītājs = Kombinētais rādītājs Ieguldījumu atdeve gada 1. ceturksnī 214. gada 1. ceturksnī

13 Privāto pensiju fondu darbības rādītāji 5. pielikums Pozīcijas nosaukums Pensiju plānu neto aktīvi (tūkst. eiro) Iemaksas pensiju plānos, t.sk dalībnieku iemaksas darba devēju iemaksas pārējās iemaksas Izmaksātais papildpensijas kapitāls, t.sk personām, kas sasniegušas pensijas vecumu pensiju plānu dalībniekiem sakarā ar invaliditāti mantiniekam sakarā ar personas nāvi Neto aktīvi (tūkst. eiro) Neto aktīvu gada pieaugums (%) Pensiju plānu ieguldījumu portfelis Pensiju plānu ieguldījumu portfelis (tūkst. eiro) Pensiju plānu ieguldījumu portfeļa struktūra finanšu instrumentu dalījumā (%) Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu fondu vai tiem pielīdzināmo kopīgo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecības Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Atvasinātie finanšu instrumenti..... Noguldījumi un prasības uz pieprasījumu Ieguldījumu īpašums Pensiju plānu ieguldījumu portfeļa struktūra valstu grupu dalījumā (%) Latvija Pārējās EEZ valstis Krievija Pārējās NVS valstis Pārējās valstis Pensiju plānu ienesīgums (%) Ienesīgums* (%) Pārvaldīšanas izdevumi** (%) * Pensiju plānu ienesīgums pensiju plānu pārskata gada darbības rezultāta attiecība pret pensiju plānu vidējo neto aktīvu summu, izteikta procentos. ** Pensiju plānu pārvaldīšanas izdevumi pensiju plānu administratīvo izdevumu un ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumu attiecība pret neto aktīvu vidējo vērtību periodā (no gada sākuma), izteikta gada procentos.

14 konservatīvie sabalansētie aktīvie konservatīvie sabalansētie aktīvie Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu darbības rādītāji pielikums Pozīcijas nosaukums/ Ieguldījumu plāna veids pēc ieguldījumu politikas* Ieguldījumu portfelis Ieguldījumu portfelis (tūkst. eiro) Ieguldījumu portfeļa struktūra finanšu instrumentu dalījumā (%) Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Atvasinātie finanšu instrumenti Termiņnoguldījumi Prasības uz pieprasījumu Ieguldījumu portfeļa struktūra valstu grupu dalījumā (%) Latvija Pārējās EEZ valstis Krievija Pārējās NVS valstis Pārējās valstis Neto aktīvi Neto aktīvi (tūkst. eiro) Neto aktīvu gada pieaugums (%) Ienesīgums (%) Ienesīgums**(%) Pārvaldīšanas izdevumi*** (%) * Sadalījums atbilst Mana pensija mājas lapā publicētajam pensiju plānu sadalījumam pēc ieguldījumu politikas: // ** Vidējais svērtais (pēc neto aktīviem) ienesīgums. Atsevišķiem ieguldījumu plāniem aprēķināts kā ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņa pret tās vērtību gada sākumā, izteikta procentos. *** Ieguldījumu plānu pārvaldīšanas izdevumu (atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam, atlīdzība turētājbankai un pārējie ieguldījumu plānu pārvaldes izdevumi) attiecība pret neto aktīvu vidējo vērtību periodā (no gada sākuma), izteikta gada procentos.

15 obligāciju un naudas tirgus jauktie akciju slēgtie obligāciju un naudas tirgus jauktie akciju slēgtie Ieguldījumu fondu darbības rādītāji atvērtie atvērtie 7. pielikums Pozīcijas nosaukums/ Fonda veids pēc ieguldījumu politikas Aktīvu gada pieaugums (%) Aktīvi (tūkst. eiro); t.sk Vērtspapīru portfelis Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Pārējie aktīvi Atvasinātie finanšu instrumenti Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu īpašums Aizdevumi Pārējie aktīvi Pārvaldīšanas izdevumi (%) * Ienesīgums kopš gada sākuma** Ienesīgums 3 mēnešos (%)** Ienesīgums gadā (%)** * Analizēta ieguldījumu fondu pārvaldīšanas izdevumu (atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai, atlīdzība turētājbankai, pārējie fonda pārvaldes izdevumi) attiecība pret vidējiem aktīviem pēdējo 12 mēnešu laikā. ** Vidējais svērtais (pēc neto aktīviem) ienesīgums attiecīgajā fondu grupā (atsevišķiem fondiem aprēķināts kā neto aktīvu uz vienu ieguldījumu apliecību procentuālās izmaiņas attiecīgajā periodā).

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 219 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.8.216 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc IEGULDĪJUMU FONDS CBL Eastern European Fixed Income Funds (iepriekš Citadele Eastern European Fixed Income Funds ) Apakšfonds CBL Eastern European Bond Fund EUR (iepriekš Citadele Eastern European Bond

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

Atskaite-LV-3 ceturksnis

Atskaite-LV-3 ceturksnis 2018 Finanšu pārskats 2018.gada 1. ceturksnis Saturs / 3 / 4 / 5 / 67 / 812 Vispārīga informācija AS "Rietumu " struktūra s akcionāri s padomes sastāvs s valdes sastāvs Konsolidācijas grupas sastāvs Finanšu

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. jūnijā

AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. jūnijā AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 216. gada 3. jūnijā Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 5 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc S NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN PAR 1998. GADA UN 1997.GADA 31. DECEMBRI SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par Vadības atbildību 4 Padomes un Valdes sastāvs 5 Neatkarīgo auditoru ziņojums 6

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata Periods: 01.01.2019-31.03.2019 Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats iepriekšējā pārskata gada beigās NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0 400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats AS BLUEORANGE BANK 2017. gada IV ceturkšņa finanšu pārskats 2 SATURS 3 Pamatinformācija 4 Bankas akcionārs 5 Padome un Valde 6 Darbības stratēģija un mērķi 7 Bankas struktūra 8 Konsolidācijas grupas sastāvs

Sīkāk

Eurosistēmas speciālistu makroekonomiskās iespēju aplēses euro zonai, gada jūnijs

Eurosistēmas speciālistu makroekonomiskās iespēju aplēses euro zonai, gada jūnijs EUROSISTĒMAS SPECIĀLISTU MAKROEKONOMISKĀS IESPĒJU APLĒSES EURO ZONAI Pamatojoties uz informāciju, kas pieejama līdz 2009. gada 22. maijam, Eurosistēmas speciālisti sagatavoja euro zonas makroekonomiskās

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Recent economic developments in Latvia

Recent economic developments in Latvia Eiro ieviešana Latvijā Ilmārs Rimšēvičs Latvijas Bankas prezidents 2012. gada 15. decembris Iedzīvotāji no eiro ieviešanas necietīs Eiro ieviešana NAV naudas reforma Latus Latvijas Bankā varēs apmainīt

Sīkāk

Balcia publiskais ceturksna parskats 2018Q1

Balcia publiskais ceturksna parskats 2018Q1 Balcia Insurance SE Publiskais ceturkšņa pārskats 2018. gada I. ceturksnis Šis pārskats sagatavots saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc PAR PERIODU NO 1997.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 1997.GADA 31.DECEMBRIM SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums Ziņojums par Vadības atbildību Padomes un Valdes sastāvs Peļņas un zaudējumu aprēķins l Bilance 2 Ārpusbilance

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Financial statements

Financial statements Starpperioda pārskats par sešu mēnešu periodu līdz 2019. gada 30. jūnijam Īsumā par Koncernu Galvenie finanšu rādītāji Citadele turpināja attīstīt digitālos pakalpojumus klientiem Baltijā, veicot uzlabojumus

Sīkāk

NorvikBanka_PubliskaisParskats_4_2011_LAT_ J.indd

NorvikBanka_PubliskaisParskats_4_2011_LAT_ J.indd BANKAS PUBLISKAIS IV.2011 PĀRSKATS PAR 2011. GADA IV CETURKSNI CIENĪJAMIE KLIENTI UN AKCIONĀRI! 2011. gadā AS NORVIK BANKA un tās Grupas darbību raksturo stabilitāte galvenajos finanšu rādītājos, tai skaitā

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

FSP 2011-cits.indd

FSP 2011-cits.indd ISSN 1691 1199 FINANŠU STABILITĀTES PĀRSKATS 2011 SAĪSINĀJUMI AS akciju sabiedrība ASV Amerikas Savienotās Valstis BBUK Bāzeles banku uzraudzības komiteja CRD IV kapitāla pietiekamības direktīva IV CSP

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 nvestīcijas: mazliet teorijas un situācija Latvijā gors Kasjanovs, Ekspertu saruna Latvijas Bankā 20.06.2011 nvestīciju jēdziens nvestīciju jēdziens un to pazīmes makroekonomikā Par investīcijām makroekonomiskajā

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

Pillar LV LAT form

Pillar LV LAT form AS SEB banka Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums 2016 AS SEB banka Kapitāla pietiekamības riska pārvaldības (3. pīlārs) 2016 1 Satura rādītājs Saturs Lpp. Par šo ziņojumu 2 Iekšējais kapitāla

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Vaks2016.cdr

Vaks2016.cdr Finanšu stabilitāte tāds finanšu sistēmas (finanšu starpnieki, tirgi un tirgus infrastruk tūras) stāvoklis, kādā tā spēj izturēt šokus, neradot nozīmīgus finanšu starpniecības un kopējo finanšu pakalpojumu

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk