AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss"

Transkripts

1 IESNIEGUMS PAR KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU/MAIŅU Datums / / 20 Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes sēdē, protokols Nr.58 Klients (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds, uzvārds) Naudas konts Finanšu instrumentu konts Lūdzam izvēlēties vienu no variantiem Nav piešķirts klienta statuss darbam finanšu tirgos Piešķirts privāta klienta statuss profesionāla klienta statuss tiesīga darījuma partnera statuss Lūdzu piešķirt Attiecībā uz: privāta klienta statusu akcijas cits produkts Statusa maiņas iemesls: Lūdzu piešķirt profesionāla klienta statusu Attiecībā uz: Apstiprinu, ka: visi produkti akcijas cits produkts (norādiet veidu) esmu veicis būtiska apmēra darījumus finanšu instrumentu tirgos (par būtiska apmēra darījumu tiek uzskatīts darījums, kura apmērs ir ne mazāks par EUR) vismaz 10 darījumus ceturksnī iepriekšējo četru ceturkšņu laikā; finanšu instrumentu portfeļa vērtība, kas aptver finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus, pārsniedz EUR; man ir vismaz vienu gadu ilga pieredze finanšu sektorā amatā, kurā nepieciešamas zināšanas attiecībā uz darījumiem un pakalpojumiem finanšu instrumentu tirgos. Statusa maiņas iemesls: AS Rietumu Banka (turpmāk Banka) izskatīja Jūsu iesniegumu par privāta klienta statusa maiņu uz profesionāla klienta statusu vai profesionāla klienta statusa piešķiršanu un brīdina, ka pēc profesionāla klienta statusa piešķiršanas Jūs zaudēsiet ieguldītāju tiesību aizsardzību, kas noteikta Latvijas Republikas Ieguldītāju aizsardzības likumā. Kopš gada 1. janvāra Latvijā ir spēkā Ieguldītāju aizsardzības likums. Sākot no gada, katram klientam tiek garantēta atlīdzība 90% apmērā no neatgriezeniski pazudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā euro. Pieteikumu kompensācijas saņemšanai jāiesniedz gada laikā, kopš klientam kļuvis zināms, ka Banka nevar izpildīt savas saistības pret klientu, bet ne vēlāk kā piecus gadus no saistību neizpildes dienas. Klientam neizmaksā kompensāciju, ja klients ir: - sistēmas dalībnieks, apdrošināšanas sabiedrība, ieguldījumu sabiedrība vai cits ieguldītājs, kas darījis zināmu, ka ir profesionāls ieguldītājs vai atzīstams par tādu; - pensiju fonds; - valsts un pašvaldība. Ieguldītāju aizsardzība netiek piemērota, ja klients cieš zaudējumus finanšu instrumentu cenu izmaiņu dēļ vai ja klientam piederošie finanšu instrumenti ir kļuvuši nelikvīdi. Lūdzam uzmanīgi iepazīties ar augstākminēto informāciju un pieņemt Jums piemēroto lēmumu turpmākajai darbībai finanšu instrumentu tirgos. (Klienta paraksts) Iesniegums par Klienta statusa piešķiršanu/maiņu 1/2

2 Klients saprot visus riskus, kas saistīti ar profesionāla klienta statusa piešķiršanu, tajā skaitā ieguldītāja aizsardzības zaudēšanu, ja profesionāla klienta statuss tiks piešķirts attiecībā uz visiem produktiem vai šajā iesniegumā augstāk minētajiem produktiem. Aizpilda AS Rietumu Banka pilnvarotais darbinieks Pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, klientam piešķirts privāta klienta statuss attiecībā uz: akcijas profesionāla klienta statuss attiecībā uz: visi produkti akcijas cits produkts (norādiet veidu) Klienta statusa maiņa atteikta Klientam piešķirto statusu apstiprinu (paraksts, zīmogs) / / 20 (paraksts, zīmogs) / / 20 GR153KVL Iesniegums par Klienta statusa piešķiršanu/maiņu 2/2

3 PAZIŅOJUMS PAR KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU (PROFESIONĀLS KLIENTS) Datums Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes sēdē, protokols Nr.49 Klients (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds, uzvārds) Klienta AS Rietumu Banka norēķinu konta Nr. Cien. Klient! AS Rietumu Banka (turpmāk Banka) informē Jūs par to, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk Likums) prasībām Bankas pienākums ir piešķirt klientam vienu no šādiem statusiem: tiesīgs darījumu partneris, profesionāls klients, privāts klients. Pamatojoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju par Jums un Jūsu veiktajām darbībām finanšu instrumentu tirgos, Banka piešķir Jums profesionāla klienta statusu (Likuma izpratnē). Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs kā profesionāls klients zaudējat zināmu aizsardzību, ko Likums un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi nosaka privātiem klientiem. Attiecībā uz profesionālu klientu Bankai nav pienākums: - analizēt, vai pakalpojums ir piemērots klientam; - informēt klientu par rīkojuma izpildes grūtībām; - pēc noklusējuma piemērot viszemākās kopējās rīkojuma izpildes cenas kritēriju, nosakot vislabāko rezultātu klientam; - izsniegt klientam detalizētu klientu rīkojumu izpildes politiku darbam finanšu instrumentu tirgos; - ievērot Likuma prasības par atskaitēm un sniedzamo informāciju par Banku, pakalpojumiem un to izmaksām, finanšu instrumentu un naudas līdzekļu turēšanu; - veikt citas darbības, kuras Bankai ir jāveic attiecībā uz privātu klientu. Lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar šo paziņojumu un zemāk minētajiem dokumentiem, parakstīt un iesniegt mums atpakaļ šādus dokumentus: 1) Paziņojums par klienta statusa piešķiršanu (profesionāls klients) 2 eksemplāros; 2) Deklarācija par risku izpratni, kas saistīti ar operāciju veikšanu finanšu instrumentu tirgos ; 3) Rīkojums ieguldījumu kontu atvēršanai 2 eksemplāros. Likuma ietvaros Jums ir tiesības lūgt, lai Banka piešķir Jums citu statusu. Tiesīga darījumu partnera statusa piešķiršanas gadījumā Jūs zaudēsiet zināmu aizsardzību, kas noteikta Likumā. Ja vēlaties apspriest Jūsu statusu, lūdzu, sazinieties ar mums. Tomēr vēršam Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar Likumu Banka ir tiesīga atteikt klientam izmainīt statusu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu. Klients, parakstot šo paziņojumu par klienta statusa piešķiršanu (profesionāls klients), apstiprina, ka: - ir profesionāls un pieredzējis investors, kurš ir spējīgs novērtēt ar finanšu instrumentu operācijām saistīto risku, tajā skaitā pilnīgu vai daļēju aktīvu zaudēšanas risku, kas var rasties nelabvēlīga tirgus stāvokļa dēļ atsevišķiem finanšu instrumentiem vai klienta vai Bankas operācijās iesaistīto kontrahentu, finanšu instrumentu emitentu, trešo personu saistību nepildīšanas un maksātnespēju gadījumos; vai klienta aktīvu nacionalizācijas vai bloķēšanas gadījumos, kā arī nepilnīgas tirgus informācijas, nepārvaramas varas gadījumos, kļūdu un krāpšanas gadījumos vai ja atsevišķos tirgos vai attiecīgiem finanšu instrumentiem trūkst likviditātes; - apzinās un pieņem visus izdevumus, kas saistīti vai var rasties saistībā ar klienta operācijām ar finanšu instrumentiem; - izdevumi, veicot vairākas operācijas ar finanšu instrumentiem, var vairākkārt pārsniegt klienta kontos Bankā esošo naudas summu, kas var būt par iemeslu daļējai vai pilnīgai klienta personīgās mantas apķīlāšanai vai atsavināšanai, kā arī minētās klienta saistības pāriet viņa tiesību un pienākumu pārņēmējiem un / vai klienta mantiniekiem; - klientam ir pietiekams zināšanu un pieredzes līmenis uzņēmējdarbības un finanšu jomā, lai novērtētu izdevīgas ieguldījumu iespējas un riskus, kā arī lai patstāvīgi pieņemtu visus ieguldījumu lēmumus. Ar cieņu AS Rietumu Banka Ar šo apstiprinu, ka Paziņojumu par statusa piešķiršanu (profesionāls klients) esmu saņēmis un ar tā nosacījumiem esmu iepazinies un piekrītu tiem, un uzņemos visus augstāk minētos riskus. AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS Apstiprinu augstāk minētās personas identitāti un parakstu, kā arī augstāk minētās personas pilnvarojumu. GI484KVL

4 DEKLARĀCIJA PAR RISKU IZPRATNI, KAS SAISTĪTI AR OPERĀCIJU VEIKŠANU FINANŠU INSTRUMENTU TIRGOS Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes sēdē, protokols Nr.48 Ar šo AS Rietumu Banka (turpmāk Banka) informē Klientu par riskiem, ar kuriem Klients var saskarties, veicot darījumos ar finanšu instrumentiem, un brīdina par iespējamiem zaudējumiem, kas var rasties, saņemot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus no Bankas. Banka informē, ka zemāk minēto risku veidu uzskaitījums nav izsmeļošs un ietver tikai būtiskākos riskus, kas var rasties klientam, noslēdzot darījumus ar finanšu instrumentiem. Klientam, veicot darījumus ar finanšu instrumentiem, var rasties papildu riski. Sistēmas risks risks, kas saistīts ar finanšu instrumentu tirgus kā sistēmas funkcionēšanu un izpaužas kā potenciāla sistēmas vai tās daļas (bankas sistēma, depozītu sistēma, tirgus sistēmas, mijieskaita sistēma un citas finanšu instrumentu tirgus darbību ietekmējošas sistēmas) nespēja izpildīt savas funkcijas. Ārpus sistēmas (individuālais) risks konkrēta finanšu instrumentu tirgus dalībnieka risks: Klienta, Bankas, pilnvarotā pārvaldītāja, Tirdzniecības platformas, depozitārija, emitenta un finanšu instrumentu tirgu regulatoru risks. Cenu risks Klienta ieguldījumu portfeļa tirgus cenas samazināšanās un Klienta daļējs vai pilnīgs Finanšu instrumentos ieguldīto naudas līdzekļu zaudējums nelabvēlīgu cenu izmaiņu rezultātā finanšu instrumentu tirgos. Valūtas risks risks, kas rodas nelabvēlīgu valūtu kursu svārstību rezultātā, kuru dēļ Klienta aktīvi tiek pakļauti inflācijas ietekmei. Likviditātes samazināšanās risks risks, kas saistīts ar tādas situācijas rašanos finanšu instrumentu tirgū, kuras rezultātā aizvērt Klienta agrāk atvērtu pozīciju var būt grūti vai neiespējami. Saistību nepildīšanas risks aktīvu zaudēšanas risks, kas radies finanšu instrumentu tirgus dalībnieka, kuram ir saistības pret Klientu, saistību nepildīšanas, maksātnespējas vai pretlikumīgas darbības rezultātā. GALVENIE RISKI AR ATSEVIŠĶU DARĪJUMU VEIDIEM SAISTĪTIE RISKI Nodokļu risks risks, ka grozījumi nodokļu likumos var samazināt Klienta aktīvu ienesīgumu. Banka nav Klienta konsultants nodokļu, juridiskos un ieguldījumu jautājumos. Politiskais risks šis risks ir saistīts ar nelabvēlīgām izmaiņām politiskajā situācijā vērtspapīru emitenta valstī, jebkura cita finanšu instrumentu tirgus darījumu dalībnieka valstī, kas var atstāt iespaidu uz Finanšu instrumentu cenu, kā arī uz izmaksājamo ienākumu nosacījumiem un apmēriem. Maržinālās tirdzniecības risks maržinālajai tirdzniecībai piemīt augsts risks. Kredīta sviras izmantošana ir iemesls tam, ka nelielas tirgus izmaiņas ievērojami ietekmē Klienta konta stāvokli. Ja tirgus virzās pretēji Klienta pozīcijai, Klientam īsā laika posmā jāiemaksā papildu līdzekļi, pretēja gadījumā Klienta pozīcija var tikt slēgta ar zaudējumiem. Klients var pilnībā zaudēt sākumā ieguldītos līdzekļus un jebkurus citus papildus ieguldītos līdzekļus, kas iemaksāti, lai pozīciju saglabātu atvērtu. FOREX tirgū kotēšanās tiek noteikta saskaņā ar piedāvājuma un pieprasījuma principu, tādēļ attiecīgās tirgus situācijās Klientam var nebūt iespējas veikt darījumu par pieņemamu kursu. Reizēm tirgus svārstās pārāk strauji, un laikā no lēmuma pieņemšanas līdz darījuma veikšanas brīdim Klients var ciest ievērojamus zaudējumus. Darījumu noslēgšanai ārvalstu finanšu instrumentu tirgos piemīt riski, kas atšķiras no riskiem, kuri piemīt darījumiem ar Latvijā emitētiem finanšu instrumentiem. Šāda veida darījumu noslēgšanai piemīt lielāki riski. Darījumu noslēgšanai Tirdzniecības platformās piemīt Sistēmas risks, proti, Klients var ciest zaudējumus, kas radušies informatīvo, elektronisko vai attālināto apkalpošanas sistēmu bojājumu dēļ vai arī ar tirgus infrastruktūras nepilnībām saistītu kļūdu dēļ, tajā skaitā darījumu veikšanas tehnoloģiju un vadības, uzskaites un kontroles sistēmu nepilnībām, kas saistītas ar trešo personu nesankcionētu piekļuvi tirdzniecībai, izmantojot Klientu vārdu. Darījumu noslēgšanai ar atvasinātiem finanšu instrumentiem piemīt augstāki riski. Darījumu noslēgšana notiek, izmantojot finanšu sviru, un rezultātā Klientam var rasties lieli zaudējumi vai pelņa. Sviras mehānisms darbojas arī maržinālajos darījumos. Klients iemaksā tikai daļu no ieguldījuma (sākotnējais drošības depozīts), pārējo daļu Klients aizņemas no Bankas maržinālā kredīta veidā. Klients maksā Bankai procentus par izmantojamo kredītu, un rezultātā Klientam var rasties gan zaudējumi, gan peļņa. DAŽĀDU VEIDU FINANŠU INSTRUMENTU RISKI Akcijas Pērkot akcijas, Klients kļūst par emitenta uzņēmuma biedru un pilnībā uzņemas tā ekonomiskos riskus. Klientam ir tiesības saņemt dividendes (ja tādas tiks dalītas) atbilstoši emitenta uzņēmuma ienākumiem attiecīgajā periodā. Akciju pirkšanai piemīt augstāks risks nekā obligāciju pirkšanai, jo Klienta ienākumi lielā mērā ir piesaistīti emitenta uzņēmuma ienākumiem. Turklāt, pērkot akcijas, rodas papildu riski, piemēram, pastāv liela varbūtība, ka akciju iegādes cena un vēlākā akciju realizācijas cena atšķirsies. Ja Klients vēlas pārdot šādas akcijas uzreiz pēc to iegādes, pastāv liels risks, ka Klients cietīs zaudējumus. Akciju cena var ātri mainīties: kā pieaugt, tā arī samazināties. Akciju īpašnieki ir pakļauti akciju Sistēmu riskiem. Nodokļu likme ienākumiem no akcijām tiek noteikta atkarībā no Klienta uzturēšanās valsts. Lielākajā daļā gadījumu depozitārijs ietur nodokli, saņemot atbilstošus ienākumus Klienta labā, saskaņā ar iekšējām procedūrām un Klients saņem dividendes jau ar atvilktu ieturēto nodokli. Obligācijas Pērkot, Klients kļūst par emitenta uzņēmuma kreditoru un Klientam ir tiesības saņemt atbilstošus procentus no obligācijām, kā arī obligāciju dzēšanas dienā Klientam tiek izmaksāta minimālā obligāciju vērtība. (Klienta paraksts) Deklarācija par risku izpratni, kas saistīti ar operāciju veikšanu finanšu instrumentu tirgos 1/ 2

5 Risks, ka netiks izmaksāti obligāciju kupona ienākumi, pastāv tika tajā gadījumā, ja emitentu uzņēmums ir finansiāli nestabils. Ja procentu likme pieaug, obligāciju cena var samazināties. Klients var ciest daļējus zaudējumus, ja tiek pārdotas pirms dzēšanas termiņa. Ja emitenta uzņēmums kļūst maksātnespējīgs, obligāciju turētājiem salīdzinājumā ar akciju turētajiem ir pirmtiesības saņemt no emitenta uzņēmuma īpašuma realizācijas iegūtos līdzekļus. Obligāciju īpašnieki ir pakļauti obligāciju Sistēmu riskiem. Nodokļu likme ienākumiem no obligācijām tiek noteikta atkarībā no Klienta uzturēšanās valsts. Lielākajā daļā gadījumu depozitārijs ietur nodokli, saņemot atbilstošus ienākumus Klienta labā, saskaņā ar iekšējām procedūrām un Klients saņem kupona ienākumu jau ar atvilktu ieturēto nodokli. Ieguldījumu fondi Dažādiem ieguldījumu fondiem piemīt dažāda līmeņa riski. Naudas un obligāciju ieguldījumu fondi ir drošākie (mazākas vērtības svārstības), bet sabalansētiem ieguldījumu fondiem piemīt lielāks risks (lielākas vērtības svārstības). Ieguldījumu ierobežojami un riski aprakstīti fonda prospektā un/vai nolikumā. Nākotnes līgumi un iespējas līgumi Risks zaudēt naudas līdzekļus, noslēdzot darījumus ar nākotnes un iespējas līgumiem, var sasniegt būtiskus apjomus. Klientam būtu vispusīgi jāizskata jautājums par to, vai šādu operāciju veikšana viņam ir pieņemama, ņemot vērā viņa finanšu resursus. Ja nākotnes un iespējas līgumu tirgū izveidojas Klienta atvērtajai pozīcijai nelabvēlīgs stāvoklis, pastāv varbūtība salīdzinoši īsā laika periodā pazaudēt visus līdzekļus, kas paredzēti šādu pozīciju maržinālajam nodrošinājumam. Ja pastāv Klientam nelabvēlīga nākotnes un iespējas līgumu cenu svārstība, iespējams, ka Klientam, lai uzturētu atvērtu pozīciju tirgū, īsā laika periodā būs jāiegulda papildu līdzekļi, un, ja Klients noteiktajos termiņos nevarēs ieguldīt šos līdzekļus, Klienta pozīcija var tikt likvidēta ar zaudējumiem, kas jāsedz Klientam. Nākotnes un iespējas līgumu tirgū izveidojošos apstākļu rezultātā var būt grūti vai neiespējami aizvērt Klienta atvērto pozīciju. Tas iespējams, piemēram, kad ātru cenu izmaiņu dēļ tirdzniecība nākotnes un iespējas līgumu tirgū tiek apturēta vai ierobežota. Nav teikts, ka zaudējumu ierobežošanai nosūtītie stop rīkojumi ierobežos Klienta zaudējumus līdz paredzamajam līmenim, jo pastāv varbūtība, ka tirgus situācijas dēļ šādu rīkojumu par iepriekš norunāto cenu izpildīt nebūs iespējams, turklāt lielākajā daļā gadījumu stop rīkojumu sistēma paredz izvietot rīkojumus tirgū, kur tirgus nosaka stop cenu. Šajā gadījumā Rīkojums tiek izvietots tirgū par tirgus cenu, kas var būtiski atšķirties no norādītās stop cenas. Risks, kas rodas, pārdodot iespējas līgumu, ir salīdzināms ar nākotnes līgumu darījumu veikšanas risku, proti, pie samērā nelielām nelabvēlīgām cenu svārstībām tirgū Klients ir pakļauts riskam ciest potenciāli neierobežotus zaudējumus, kas pārsniedz no iespējas līguma pārdošanas saņemtos ienākumus. Klients apzinās, ka: Banka neatbild par zaudējumiem, kas Klientam varētu rasties, ja Banka ir izpildījusi Klienta rīkojumu par darījumu veikšanu saskaņā ar Klienta norādījumiem; Banka neatbild par zaudējumiem, kas Klientam varētu rasties trešo personu dēļ, ja šīs personas ir uzzinājušas Klienta kodus un identifikācijas informāciju un izpaušana nav notikusi Bankas vainas dēļ; Klientam jāpaziņo Bankai par savu iekļaušanu iekšējās informāciju turētāju sarakstos. Klients ir informēts par noteikto iekšējās informācijas izmantošanas atbildību; Klients ir informēts par noteikto tirgus manipulācijas atbildību; Banka veic telefona sarunu ar Klientu par darījumu noslēgšanu ar finanšu instrumentiem ierakstu, un šie ieraksti var tikt izmantoti tiesā par Klienta rīkojumu par darījumu veikšanas pierādījumiem. Ar šo apstiprinu, ka esmu iepazinies ar Deklarāciju par risku izpratni, kas saistīti ar operāciju veikšanu finanšu instrumentu tirgos un saprotu visus augstāk minētos riskus. AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS Apstiprinu augstāk minētās personas identitāti un parakstu, kā arī augstāk minētās personas pilnvarojumu. GK446KVL Deklarācija par risku izpratni, kas saistīti ar operāciju veikšanu finanšu instrumentu tirgos 2/ 2

6 Datums / / 20 RĪKOJUMS IEGULDĪJUMU KONTU ATVĒRŠANAI Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes sēdē, protokols Nr.53 Klients (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds, uzvārds) Pases / ID dokumenta / reģistrācijas Nr. Parakstot šo Rīkojumu, piekrītu un apstiprinu, ka: - man ir nepieciešamās pilnvaras, lai parakstītu šo Rīkojumu; - esmu rūpīgi iepazinies ar AS Rietumu Banka un Klienta līguma noteikumiem (turpmāk Noteikumi). Noteikumu teksts un juridiskā būtība man ir zināma un saprotama. Noteikumu nosacījumus uzskatu par sev saistošiem; - esmu iepazinies un piekrītu Deklarācijai par risku izpratni, kas saistīti ar operāciju veikšanu finanšu instrumentu tirgos ; - piekrītu Bankas tarifiem. Bāzes valūta, kurā Banka ieturēs no manis komisijas maksājumus par Finanšu instrumentu konta apkalpošanu, kā arī citus maksājumus Noteikumu ietvaros, priekš manis būs: EUR USD GBP RUB (lūdzu, atzīmējiet vienu variantu) Pamatojoties uz augstāk minēto, lūdzu atvērt man Naudas kontu un Finanšu instrumentu kontu un veikt darbības Operāciju ar Finanšu Instrumentiem veikšanai saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas ir paredzēti Noteikumos. Nosūtīt apliecinājumu par ieguldījumu kontu atvēršanu uz e-pasta adresi: Jā Nē (e-pasts) Aizpilda AS Rietumu Banka pilnvarotais darbinieks Klienta vārdā atvērti šādi konti: Naudas konts Finanšu instrumentu konts LV LV RTMB RTMB Bankas darbinieks (paraksts, zīmogs) AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS Apstiprinu augstāk minētās personas identitāti, parakstu un pilnvarojumu. GE866KVL

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3 KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN BLAKUSPAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI Rīgā, Klients (vai tā pārstāvis) sniedz šajā Klienta anketā ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai (turpmāk tekstā

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05 ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund fonda prospekts Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 02.09.2015. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

IESNIEGUMS

IESNIEGUMS 1. Termini un to skaidrojumi: 1.1. Aktīvi Klientam piederošie FI, kuri tiek uzskaitīti FI kontā, un naudas līdzekļi, kuri tiek uzskaitīti Naudas kontā. 1.2. Apstiprinājums Klientam sniegts paziņojums par

Sīkāk

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated Atvērtā ieguldījumu fonda Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund PĀRVALDES NOLIKUMS Fonds ir reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā Reģistrācijas datums: 23.07.2014. Reģistrācijas

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07 ABLV US Industry USD Equity Fund fonda pārvaldes nolikums Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 11.09.2013. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi VISA Electron 1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu) Maksa par kartes izsniegšanu Komplekts "Universālais" VISA Electron 1, Visa Classic Debit kartes gada maksa komplekta "Universālais"

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________ BROKERPAKALPOJUMU NOTEIKUMI I SADAĻA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi Banka AS Baltic International Bank ; Brokeru pakalpojumi Klienta Rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana;

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata Periods: 01.01.2019-31.03.2019 Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats iepriekšējā pārskata gada beigās NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0 400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc Tagad spēkā esošie tarifi: Tarifi, kuri stāsies spēkā no 7.0.20.: Kontu atvēršana, maksājumi Norēķinu konts Rezidents Nerezidents Neaktīva norēķinu konta uzturēšana: privātpersonām, ja gadu nav notikušas

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts ABLV Bank, AS vienotais reģistrācijas numurs: 5 000 314 940 1 juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 23 interneta adrese: www.ablv.com tālrunis: +371 6777 5222 Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts Norēķinu

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

SIA ExpressCredit OBLIGĀCIJU PROSPEKTS Finanšu instrumenti: Obligācijas ISIN: LV Finanšu instrumentu skaits: 2,100 Nominālvērtība: EUR 1,000

SIA ExpressCredit OBLIGĀCIJU PROSPEKTS Finanšu instrumenti: Obligācijas ISIN: LV Finanšu instrumentu skaits: 2,100 Nominālvērtība: EUR 1,000 SIA ExpressCredit OBLIGĀCIJU PROSPEKTS Finanšu instrumenti: Obligācijas ISIN: LV0000801322 Finanšu instrumentu skaits: 2,100 Nominālvērtība: EUR 1,000.00 Kopējā nominālvērtība: EUR 2,100,000.00 Kupona

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk