Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2"

Transkripts

1 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām N O L I K U M S Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2017/14 Rīga,

2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Iepirkuma (turpmāk Iepirkums) identifikācijas numurs: LU 2017/ Pasūtītājs: Pasūtītāja nosaukums Latvijas Universitāte (turpmāk LU vai Pasūtītājs) Adrese Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 Reģistrācijas Nr. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) reģistrā PVN maksātāja reģ. Nr. LV Tālruņa Nr Faksa Nr Anete Andržejevska, LU Juridiskā departamenta Iepirkumu Kontaktpersona nodaļas juriste Tālruņa Nr E-pasta adrese Darba laiks darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.17: Iepirkuma procedūru veic ar 2016.gada 22.februāra rīkojumu Nr.1/86 Par iepirkumu komisiju sastāviem izveidota LU Centralizēto iepirkumu komisija (turpmāk- Komisija) Iepirkuma priekšmets: Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām. Iespieddarbu iespiešana un piegāde saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju (turpmāk Pakalpojums) Iepirkuma priekšmets atbilst CPV klasifikatoram: (Iespiešanas un saistītie pakalpojumi) Iepirkuma priekšmets dalīts 4 (četrās) daļās: Iepirkuma priekšmeta daļa Iespieddarbi digitālai drukai (brošūras u.c. iespieddarbi) ; Iepirkuma priekšmeta daļa Grāmatas mīkstos vākos, bukleti, kalendāri u. c. iespieddarbi (ofseta druka) ; Iepirkuma priekšmeta daļa Grāmatas cietos vākos ; Iepirkuma priekšmeta daļa Dažādi iespieddarbi, dažādas tirāžas Iepirkums tiek finansēts: no LU budžeta un nepieciešamības gadījumā no projektu līdzekļiem Pakalpojuma sniegšanas periods: 3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas dienas vai līdz līguma summas apguvei, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestāsties pirmais. Iespieddarbu izgatavašanas un piegādes termiņš saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā Finanšu piedāvājums Pasūtītāja noteikto termiņu Iespieddarbu piegādes vieta Rīga, LU struktūrvienības Paredzamā līgumcena visām Iepirkuma priekšmeta daļām kopā: līdz ,00 EUR (bez PVN): Iepirkuma priekšmeta daļā EUR (bez PVN); Iepirkuma priekšmeta daļā EUR (bez PVN); Iepirkuma priekšmeta daļā EUR (bez PVN); Iepirkuma priekšmeta daļa EUR (bez PVN). 2

3 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Piedāvājuma izvēles kritērijs: Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss (turpmāk-konkurss), atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk- PIL) un nolikumā noteiktajam. II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA 2.1. Noformējot piedāvājumu (turpmāk Piedāvājums), jāievēro šī Konkursa nolikumā (turpmāk Nolikums), ietvertās prasības un piedāvājumā jāietver: titullapa, kas satur pretendenta (turpmāk Pretendents) nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru un šī Konkursa nosaukumu; Piedāvājuma satura rādītājs; Pretendenta kvalifikācijas dokumenti (skatīt šī Nolikuma V daļu); Pieteikums dalībai Konkursā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma veidlapas paraugam; tehniskais Piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma veidlapas paraugam; finanšu Piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma veidlapas paraugam; Izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās (Pretendents atbilstoši PIL 48.panta 1 1 daļas regulējumam Piedāvājumam pievieno izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai. Ja Pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai). Ja Pretendenta darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā, Pretendentam ir tiesības, iesniedzot Piedāvājumu, pievienot detalizētu paskaidrojumu par vidējo stundas tarifa likmju atšķirībām Pretendents Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā, atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība un PIL prasībām Pretendents noformē svešvalodā iesniegto dokumentu tulkojumus latviešu valodā atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā noteiktajai kārtībai. Savukārt iesniegto dokumentu kopijas Pretendents noformē atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība. 3

4 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Informatīvie materiāli, kas tiek iesniegti papildus Nolikuma prasībām, var tikt iesniegti arī angļu valodā (netulkoti) Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu dokumentu kopuma pēdējā lapā Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, paraksttiesīgā persona, vai piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis. Ja Piedāvājumu Iepirkumam iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta gan pieteikumu, gan tehnisko, gan finanšu Piedāvājumu. Gadījumā, ja Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis, Piedāvājumam jāpievieno personu apvienības dalībnieku izdota pilnvara (oriģināls vai kopija) Ja Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, Piedāvājumam pievieno Pretendenta pārstāvja (Pretendenta paraksttiesīgās personas) izdotu pilnvaru (oriģināls vai kopija), kas apliecina Pretendenta pilnvarotās personas pārstāvības tiesības un apjomu Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma oriģināls (ar norādi Oriģināls ), 1 (viena) kopija (ar norādi Kopija ) papīra formātā un 1 (viena) Piedāvājuma kopija elektroniskā formā (Word vai pdf formātā) USB zibatmiņā vai CD diskā Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizlīmētā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija: LU Centralizēto iepirkumu komisijai, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV-1586; Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese/ fiziskai personai - vārds, uzvārds, adrese; Piedāvājums LU atklātam Konkursam: Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/14); atzīme: Neatvērt līdz 2017.gada 5.aprīlim plkst.11:00! Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu Juridiskā departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30, līdz 2017.gada 5. aprīlim plkst.11:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc šajā punktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam Iesniegto Piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz Nolikuma 2.9.punktā norādītajam Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot uz aploksnes papildus Nolikuma 2.8.punktā norādītajai informācijai atzīmi GROZĪJUMI Iepirkuma komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Piedāvājumus, kas noformēti saskaņā ar Nolikuma 2.8.punktā noteikto, proti, noformēti tā, lai Piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja Piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 2.8.punktā noteiktajam, Komisija Piedāvājumu atdod atpakaļ tā iesniedzējam un Pretendenta Piedāvājumu nereģistrē. 4

5 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Piedāvājumu atvēršana notiks 153.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, un sāksies 2017.gada 5.aprīlī plkst.11:00. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas Pieeja iepirkuma dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa: Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LU mājas lapā internetā sadaļā Iepirkumi, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar Iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot no Iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt Iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz Piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Saskaņā ar PIL 30.panta ceturto daļu papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājas lapā internetā sadaļā Iepirkumi, kurā ir pieejami Iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu Saskaņā ar PIL 30.panta piekto daļu, ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus Iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem LU mājas lapā internetā sadaļā Iepirkumi, kurā ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, Iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta Pasūtītāja mājas lapā internetā saistībā ar šo Konkursu Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildu informāciju, nosūtot Komisijai adresētu vēstuli pa pastu: LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa, Rīga, LV-1586, vai faksu: vai elektroniski: Pasta adrese: LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa, Rīga, LV Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu Pretendents Piedāvājumu var iesniegt par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma priekšmeta daļām. Pretendents nedrīkst iesniegt Piedāvājuma variantus. III PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI 3.1. Komisija izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā jebkurā no PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem Komisija neizslēdz Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā PIL 39.¹ panta otrās daļas 1. un 2.punktā noteiktajos gadījumos Komisija pārbaudi par Nolikuma 3.1.punktā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 5

6 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām 3.4. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkuma procedūrā PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona ir sodīta Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, Komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 1) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu; 2) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1.punktā minēto personu (personu, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) un par šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem no Uzņēmumu reģistra; 3) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 5.punktā minētajiem faktiem no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu, vai PIL 39.¹ panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Komisija, izņemot PIL 39.¹ panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz Pretendentu, vai PIL 39.¹ panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minēto personu neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības Iepirkuma procedūrā Ja Komisija konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju Pretendentam vai 39.¹ panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minētajai personai Piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Komisija nosaka termiņu 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas apliecinājuma iesniegšanai par to, ka Pretendentam Piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Komisija Pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā. 6

7 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām IV UZTICAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI IESNIEGTO PIERĀDĪJUMU VĒRTĒŠANA 4.1. Atbilstoši panta 2.daļā noteiktajam, ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to Piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē Atbilstoši panta 3.daļā noteiktajam, ja Pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Komisija izslēdz attiecīgo Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā kā atbilstošu PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam Atbilstoši panta 4.daļā noteiktajam Komisija izvērtē Pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Komisija var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par Pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē Atbilstoši panta 5.daļā noteiktajam, ja Komisija veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tā pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Komisija pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no tālākas dalības Iepirkuma procedūrā. V PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJA UN PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI 5.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām: Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam sniegt Nolikuma prasībām atbilstošu Pakalpojumu; Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Latvijas Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja normatīvie akti to paredz); Pretendenta amatpersonai vai pilnvarotai personai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības; Ja Pretendents piedāvājumu iesniedz par 1.Iepirkuma priekšmeta daļu: Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (2014., 2015., un 2017.gadā (līdz Piedāvājuma iesniegšanas termiņam)) ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu Pakalpojumu sniegšanā. Par līdzvērtīgu Pakalpojumu uzskatāma iespieddarbu pakalpojumu sniegšana, kas atbilst šādiem kritērijiem: pēc satura atbilst Iepirkuma priekšmetam, tajā skaitā veikti brošūru iespieddarbi digitālā drukā*; 7

8 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām kopējais apjoms naudas izteiksmē par norādīto pieredzi ir vismaz ,00 EUR bez PVN** Ja Pretendents piedāvājumu iesniedz par 2.Iepirkuma priekšmeta daļu: Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (2014., 2015., un 2017.gadā (līdz Piedāvājuma iesniegšanas termiņam)) ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā. Par līdzvērtīgu Pakalpojumu uzskatāma iespieddarbu pakalpojumu sniegšana, kas atbilst šādiem kritērijiem: pēc satura atbilst Iepirkuma priekšmetam, tajā skaitā veikti grāmatu mīkstos vākos iespieddarbi ofseta drukā*; kopējais apjoms naudas izteiksmē par norādīto pieredzi ir vismaz ,00 EUR bez PVN** Ja Pretendents piedāvājumu iesniedz par 3.Iepirkuma priekšmeta daļu: Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (2014., 2015., un 2017.gadā (līdz Piedāvājuma iesniegšanas termiņam)) ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā. Par līdzvērtīgu Pakalpojumu uzskatāma iespieddarbu pakalpojumu sniegšana, kas atbilst šādiem kritērijiem: pēc satura atbilst Iepirkuma priekšmetam, tajā skaitā veikti grāmatu cietos vākos iespieddarbi; kopējais apjoms naudas izteiksmē par norādīto pieredzi ir vismaz ,00 EUR bez PVN** Ja Pretendents piedāvājumu iesniedz par 4.Iepirkuma priekšmeta daļu: Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (2014., 2015., un 2017.gadā (līdz Piedāvājuma iesniegšanas termiņam)) ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā. Par līdzvērtīgu Pakalpojumu uzskatāma iespieddarbu pakalpojumu sniegšana, kas atbilst šādiem kritērijiem: pēc satura atbilst Iepirkuma priekšmetam, veikti dažādi iespieddarbi***; kopējais apjoms naudas izteiksmē par norādīto pieredzi ir vismaz ,00 EUR bez PVN**. *Pretendentam tabulā Informācija par Pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem (Iepirkuma procedūras 4.pielikums) jānorāda iespieddarbi veikti digitālā vai ofseta druka; ** Apjoms naudas izteiksmē par 3 (trīs) līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanu kopā; *** Vismaz kāds no Iepirkuma procedūras nolikuma 2.pielikuma Tehniskā specifikācija 4. iepirkuma priekšmeta daļā minētajiem iespieddarbiem Pretendents Līguma izpildei ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām: Pretendents Nolikuma 1.pielikuma Pieteikuma veidlapa sadaļā Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts ietver informāciju (turpmāk Saraksts) par apakšuzņēmēju un personu, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām. Pretendentam sarakstā jānorāda vismaz tie apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējās Iepirkuma līguma vērtības un lielāka. Apakšuzņēmēja sniedzamā pakalpojuma kopējā vērtība pretendentam ir jāaprēķina Publisko iepirkumu likuma 20.panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā; 8

9 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Sarakstā pretendents norāda apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu apjomu (procentos) no Līguma kopējās cenas un apakšuzņēmēju un personu, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, līdzatbildību par Līguma izpildi Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendentu kvalifikācijas dokumenti: Pieteikums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 1.pielikuma veidlapu Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu. Faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA Lursoft IT un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu); Dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta Piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja paraksta (pārstāvības) tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pasūtītājs pats par to pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA Lursoft IT un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu). Ja Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, Pretendents iesniedz Pretendenta pārstāvja (Pretendenta paraksttiesīgās personas) izdotu pilnvaru (oriģināls vai kopija), kas apliecina Pretendenta pilnvarotās personas pārstāvības tiesības un apjomu; Pretendenta sagatavota informācija par Pretendenta iepriekšējos 3 (trijos) gados sniegtajiem Pakalpojumiem, kas apliecina noteiktās Pretendenta pieredzes esamību attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, par kuru Pretendents iesniedz Piedāvājumu (nolikuma apakšpunktos noteiktajām prasībām) (Pretendents sniegto Pakalpojumu sarakstu sastāda atbilstoši Nolikuma 4. pielikuma veidlapai, norādot vismaz 3 (trīs) Iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgus Pakalpojumus). Pretendents sarakstā norāda līguma priekšmetu (uzskaitot piegādātos iespieddarbus piemēram, grāmatas cietos vākos, brošūras), izpildes gadus, pasūtītājus, to kontaktpersonu tālruņu numurus, lai Pasūtītājs no norādītās informācijas pārliecinātos par Pretendenta atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām Pretendents piedāvājumam pievieno kopā vismaz 3 (trīs) pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par Informācija par Pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem norādītajiem sniegtajiem pakalpojumiem Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, Piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv personu apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu. Šādā gadījumā Pretendents iesniedz piegādātāju apvienības dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājums vai vienošanās), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka uzņemtās konkrētās saistības attiecībā uz šī Iepirkuma realizāciju un piedalīšanos Līguma izpildē un atbildības sadalījumu. 9

10 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Tāpat arī jāiesniedz piegādātāju apvienības apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā Konkursā, 10 (desmit) darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem (par to rakstiski informējot Pasūtītāju), vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu un vienu tā eksemplāru (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesnieguši kopīgu Piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, izņemot Nolikuma un punktus, kas ir izpildāmi katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi Gadījumā, ja pretendents pieaicina apakšuzņēmēju (-us), tad iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz pretendenta un apakšuzņēmēja (-u) parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina apakšuzņēmēja (-u) piekrišanu būt par apakšuzņēmēju (-iem), apakšuzņēmējam (-iem) nododamās Līguma daļas aprakstu un apjomu procentos un atbildības sadalījumu. Pretendenta pieteikumā minēto apakšuzņēmēju nomaiņa vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšana rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju Ja pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir pienākums pierādīt Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā Līguma izpildei Informācija Pretendentiem par Eiropas vienoto Iepirkuma procedūras dokumentu: atbilstoši grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, kas stājās spēkā 2016.gada 20.maijā, ir ieviests Eiropas vienotais Iepirkuma procedūras dokuments (Publisko iepirkumu likuma pants); Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto Iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām (Pretendents ir tiesīgs neiesniegt Piedāvājumā sākotnēji visus Pasūtītāja Nolikumā pieprasītos dokumentus, ja tas apliecina atbilstību ar Eiropas vienoto Iepirkuma procedūras dokumentu) Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto Iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, kas tas atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos (Konkursa Nolikumā) noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu (Eiropas vienotais Iepirkuma procedūras dokuments), kas ir pieejams aizpildīšanai word dokumenta formātā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē Pretendents iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto Iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto Iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā Iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza Pretendenti, kuri neatbildīs šī Nolikuma V daļā norādītajām prasībām, tiks noraidīti, un to iesniegtie Piedāvājumi tālāk netiks vērtēti. 10

11 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām VI PRETENDENTA TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 6.1. Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti: Tehniskais piedāvājums: Pretendents savu Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma veidlapai Tehniskā specifikācija/pretendenta tehniskais piedāvājums, Tehniskajā piedāvājumā iekļaujot visas Nolikuma 2.pielikumā Tehniskā specifikācija/ Pretendenta tehniskais piedāvājums norādītās Pasūtītāja prasības Finanšu piedāvājums: Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam Finanšu piedāvājums ; Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Tehniskās specifikācijas/pretendenta tehniskais piedāvājums un Iepirkuma Līguma prasību izpildi, tajā skaitā visi nodokļi (izņemot PVN) un nodevas u.c. izmaksas; Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajai Pakalpojuma cenai ir jābūt nemainīgai visā Līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi (izņemot nodokļu izmaiņas) nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot Finanšu piedāvājumu; Pasūtītājs ir tiesīgs Pretendentam pieprasīt detalizētu cenas veidošanās mehānismu Pretendenta piedāvājumā finanšu piedāvājums jāiesniedz papīra formātā tā, lai tas ir salasāms, kā arī jāiesniedz elektroniskā formātā USB zibatmiņā vai CD diskā. VII PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 7.1. Komisija veic iesniegto Pretendentu Piedāvājumu vērtēšanu slēgtā sēdē un pārbauda Piedāvājumu atbilstību visām Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām, un izvēlas Piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto Piedāvājuma izvēles kritēriju viszemākā cena attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā Komisija Pretendentu Piedāvājumu izvērtēšanu veic 5 (piecos) posmos: Piedāvājumu noformējuma pārbaude: Komisija izvērtē, vai Piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma II daļas prasībām. Pretendenti, kuru Piedāvājumi nav noformēti atbilstoši Nolikuma II daļas prasībām, no tālākās dalības Konkursā tiek izslēgti, ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājuma neatbilstība Nolikuma II daļas prasībām ir būtiska Pretendentu kvalifikācijas pārbaude: Komisija veic Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, kuras laikā Komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikuma V daļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un Piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka: 11

12 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām 1) Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma V daļā noteiktajām noteiktajām kvalifikācijas prasībām; 2) Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma V daļā noteiktajām prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma V daļā noteiktajām prasībām; 3) ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Konkursa Nolikuma V daļā minētajiem kvalifikācijas dokumentiem Ja tikai viens Pretendents atbilst visām Konkursa Nolikumā noteiktajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām, Komisija sagatavo un ietver Iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka noteiktās Pretendentu kvalifikācija prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja Komisija nevar pamatot, ka noteiktās Pretendentu kvalifikācijas prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude: Komisija izvērtē Pretendenta tehnisko Piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām un iesniegtajiem dokumentiem Pretendenti, kuru Piedāvājumi neatbilst Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, no tālākās dalības Konkursā tiek izslēgti Finanšu piedāvājuma vērtēšana: Komisija izvērtē Pretendentu iesniegto finanšu Piedāvājumu atbilstību Nolikuma 3.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanā Komisija Piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto Piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus Komisijai ir pienākums izvērtēt, vai iesniegtais Pretendenta Piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tā konstatē, ka Pretendenta darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja Pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai. Komisija pieprasa, lai Pretendents kopā ar Piedāvājumu iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās Piedāvājuma vērtēšana saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju viszemākā cena attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, lai pārliecinātos par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, ka uz viņu neattiecas Nolikuma III daļā norādītie Pretendentu izslēgšanas noteikumi, veic pārbaudi par Pretendentu atbilstoši PIL 39.¹ pantā noteiktajai kārtībai Ja Komisija pirms pieņem lēmumu par Iepirkuma Līguma slēgšanu, konstatē, ka Piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam Piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, 12

13 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām tā izvēlas Piedāvājumu, kuru iesniedzis Pretendents, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās (atbilstoši PIL 46.panta ceturtajai daļai). Ja neviens no Pretendentiem notiesātos ieslodzījuma vietā nenodarbina, tad uzvarētājs tiks noteikts veicot izlozi Pretendentu klātbūtnē. VIII IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 8.1. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētājs nosaka Komisija sēdes vietu, laiku un kārtību, kā arī sasauc un vada Komisijas sēdes Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar Konkursa Nolikumu un PIL Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem Komisijas locekļiem. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss Komisijas tiesības un pienākumi: izskatīt Pretendentu Piedāvājumus un izvērtēt Piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām; pieņemt lēmumu par Pretendenta Piedāvājuma neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi; izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā, ja Pretendents nav iesniedzis visu Komisijas pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju; izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā, ja Pretendenta Piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām; izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu Piedāvājumu. Komisija pirms šī Piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem Piedāvājuma nosacījumiem atbilstoši PIL 48.pantā noteiktajam; ja Komisija konstatē, ka atbilstoši PIL 39. 1, 40., 41., 42., 43. un 44.panta noteikumiem iesniegtajos Piedāvājuma dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai; ja Komisija saskaņā ar Nolikuma punktā noteikto (atbilstoši PIL 45.panta pirmajai daļai) ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Komisijas noteiktajām prasībām, Komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija; pieaicināt ekspertus Piedāvājuma atbilstības pārbaudē un Piedāvājuma vērtēšanā; pieņemt lēmumu par Konkursa rezultātiem. IV PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 9.1. Pretendenta tiesības un pienākumi: Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā Nolikumā noteiktās prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina Pretendenta piekrišanu visiem šī Nolikuma noteikumiem. 13

14 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Pretendentam ir pienākums rakstveidā un Komisijas norādītajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un Komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai Pretendenta Piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts Pretendentam ir pienākums no Pasūtītāja saņemtos Konkursa materiālus nenodot trešajām personām un izmantot tos tikai Konkursa Piedāvājuma izstrādei Pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par Komisijas darbību attiecībā uz Konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Komisija nav ievērojuši Iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpusi Pretendenta likumīgās tiesības un intereses Pretendentam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam par Piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. X IEPIRKUMA LĪGUMA NOTEIKUMI Iepirkuma Līguma projekts ir pievienots Nolikumam kā 5.pielikums. Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents piekrīt visiem Līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu Piedāvājumu Komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem paziņo visiem Pretendentiem rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu, izbeigt vai pārtraukt Konkursu Līgumu starp Pasūtītāju un Konkursa uzvarētāju noslēdz atbilstoši PIL 67.pantā noteiktajam Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās Līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta tiesiskajam regulējumam Pasūtītājs veic Līguma grozījumus atbilstoši PIL 67.pantā un pantā noteiktajam Pasūtītājs slēgs Iepirkuma Līgumu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā ar izraudzīto Pretendentu pēc tam, kad būs izpildīts spēkā esošais Iepirkuma līgums par iespieddarbu veikšanu. 14

15 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām 1.pielikums Pieteikums LU Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikumam Pretendenta nosaukums: Reģ.Nr. PVN maksātāja Nr. Juridiskā adrese Korespondences adrese (tajā skaitā Iepirkuma komisijas lēmumu saņemšanai) Tālruņa Nr.: E-pasta adrese: Faksa Nr.: Vispārīgā interneta adrese: Kontaktpersona: Kontaktpersonas tālruņa Nr.: Kontaktpersonas e-pasta adrese: Norēķinu konta Nr.: Banka: Bankas kods: PIETEIKUMS Ar šo apliecinām, ka: 1) vēlamies piedalīties LU atklātā konkursā Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma ident.nr.lu 2017/14) (aizpilda Pretendents).Iepirkuma priekšmeta daļā; 2) apstiprinām, ka pilnībā piekrītam Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un pievienotā Līguma projekta noteikumiem; 3) piedāvājam sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Konkursa Nolikuma prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu; 4) mums nav iebildumu attiecībā uz Konkursa Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu un piedāvāto Pakalpojuma sniegšanu; 5) garantējam savā Piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā. 15

16 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS (aizpilda, ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus vai balstās uz personas iespējām, lai apliecinātu, atbilstību kvalifikācijas prasībām) Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona Apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms (% no līguma kopējās cenas), īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts Līdzatbildība par Līguma izpildi Amatpersona (Pretendenta pilnvarotā persona): /vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/ 2017.gada. /sastādīšanas vieta/ 16

17 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām 2.pielikums Tehniskā specifikācija/ Pretendenta tehniskais piedāvājums LU Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikumam TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 1.daļa Iespieddarbi digitālai drukai (brošūras u.c. iespieddarbi) Pirkuma mērķis: nodrošināt Latvijas Universitāti ar dažādiem iespieddarbiem akadēmiskā mācību procesa nodrošināšanai. Nr. p.k. Tehniskās prasības iespieddarbiem (Tehniskā specifikācija) 1. Brošūra Nr. 1 Izmērs: 210x297 mm; Lpp. skaits: 80; Papīrs vākam: Galerie Art Silk 300 g/m 2 vai ekvivalents: Papīrs iekšlapām: Galerie Art silk 115 g/m 2 Druka iekšlapām: 4+4 Apstrāde: līmēta (karstlīme) brošūra, Gloss lamināts. 2. Brošūra Nr. 2 Izmērs: 210x297 mm; Lpp. skaits: 128; Papīrs vākam: Invercote Creato Matt 240 g/m 2 Papīrs iekšlapām: Amber Graphic 80 g/m 2 Druka iekšlapām: 1+1; Apstrāde: līmēta (karstlīme) brošūra, matēts lamināts. 3. Brošūra Nr. 3 Izmērs mm; Lpp. skaits: 600; Papīrs vākam: Invercote Creato Matt Pretendenta piedāvājums* (Jāiekļauj detalizēta informācija par piedāvāto iespieddarbu veikšanu un piegādi, kas apliecina atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām Pasūtītāja prasībām) 17

18 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām 240 g/m 2 Papīrs iekšlapām: Amber Graphic 80 g/m 2 Druka iekšlapām: 1+1; Apstrāde: līmēta (karstlīme) brošūra, matēts lamināts. 4. Brošūra Nr. 4 Izmērs: mm; Lpp. skaits: 160; Papīrs vākam: Carta Elega 255 g/m 2 vai Papīrs iekšlapām: Amber Graphic 80 g/m 2 Druka iekšlapām: 144 lpp. 1+1, 16 lpp. 4+4 (4+4 lpp. nav vienā blokā, to izvietojumu saskaņo pirms drukāšanas); Apstrāde: līmēta (karstlīme) brošūra, matēts lamināts. 5. Brošūra Nr. 5 Izmērs mm; Lpp. skaits: 160; Papīrs vākam: Carta Elega 255 g/m 2 vai Papīrs iekšlapām: Gprint 115 g/m 2 vai Druka iekšlapām: 4 + 4; Apstrāde: līmēta (karstlīme) brošūra, matēts lamināts. 6. Brošūra Nr. 6 Izmērs mm; Lpp. skaits: 128; Papīrs vākam: Carta Elega 255 g/m 2 vai Papīrs iekšlapām: Amber Graphic 80 g/m 2 Druka iekšlapām: 1 + 1; Apstrāde: līmēta (karstlīme) brošūra, matēts lamināts. 7. Brošūra Nr. 7 Izmērs: 148x210 mm; Lpp. skaits: 96; Papīrs vākam: Carta Elega 255 g/m 2 vai 18

19 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Druka vākam: 1+0; Papīrs iekšlapām: Amber Graphic 80 g/m 2 Druka iekšlapām: 1+1 Apstrāde: līmēta (karstlīme) brošūra, matēts lamināts. 8. Brošūra Nr. 8 Izmērs: A5 Lpp. skaits: 64 Vāka krāsainība: 4+0 Iekšlapu krāsainība: Vāka materiāls: Galery Art Silk 250 g/m 2 Iekšlapu materiāls: Amber Graphic 80 g/m 2 Apstrāde: līmēta (karstlīme) brošūra, matēts lamināts. 9. Brošūra Nr. 9 Izmērs: 148x210 mm; Lpp. skaits, neskaitot vāku: 32; Papīrs vākam: Galery Art Silk 200 g/m 2 Druka vākam: 4+4; Papīrs iekšlapām: Gprint 130g/m 2 vai Druka iekšlapām: 4+4; Apstrāde: 2 skavas, matēts lamināts 10. Brošūra Nr. 10 Izmērs: 148x210 mm; Lpp. skaits: 160; Papīrs vākam: Invercote Creato Matt 240 g/m 2 Papīrs iekšlapām: Amber Graphic 80 g/m 2 Druka iekšlapām: 128 lpp un 32 lpp. 4+4 (4+4 lpp. nav vienā blokā, to izvietojumu saskaņo pirms drukāšanas); Apstrāde: līmēta (karstlīme) brošūra, matēts lamināts. 11. Brošūra Nr. 11 Izmērs: 160x240 mm; Lpp. skaits: 36; Papīrs vākam: Carta Elega 230 g/m 2 vai 19

20 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Papīrs iekšlapām: Amber Graphic 80 g/m 2 Druka iekšlapām:.1 + 1; Apstrāde: līmēta (karstlīme) brošūra, matēts lamināts. 12. Brošūra Nr. 12 Izmērs: A5; Lpp. skaits: 60; Papīrs vākam: Carta Elega 230 g/m 2 vai Papīrs iekšlapām: Amber Graphic 80 g/m 2 Druka iekšlapām:.1 + 1; Apstrāde: līmēta (karstlīme) brošūra, matēts lamināts. 13. Brošūra Nr. 13 Izmērs: mm; Lpp. skaits, neskaitot vāku: 16; Papīrs vākam: Galery Art Silk 200 g/m 2 Papīrs iekšlapām: Gprint 150 g/m 2 vai Druka iekšlapām: 4+4; Apstrāde: skavota, Gloss lamināts. 14. Brošūra Nr. 14 Izmērs: 210x297 mm; Lpp. skaits, neskaitot vāku: 24; Papīrs vākam: Galerie Art Silk 200 g/m 2 Druka vākam: 4+4; Papīrs iekšlapām: Galerie Art Silk 150 g/m 2 Druka iekšlapām: 4+4; Pēcapstrāde: skavota, matēts lamināts. 15. Brošūra Nr. 15 Izmērs: 210x297 mm; Lpp skaits, neskaitot vāku: 48; Papīrs vākam: Galerie Art Silk 300 g/m 2 Druka vākam: 4+4; Papīrs iekšlapām: Galerie Art Silk 150 g/m 2 Druka iekšlapām: 4+4; 20

21 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Pēcapstrāde: skavota, matēts lamināts. 16. Brošūra Nr. 16 Izmērs: 210x297 mm; Lpp skaits, neskaitot vāku: 16; Papīrs vākam: Galerie Art Silk 200 g/m 2 Druka vākam: 4+4; Papīrs iekšlapām: Galerie Art silk 150 g/m 2 Druka iekšlapām: 4+4; Apstrāde: skavota, matēts lamināts. 17. Brošūra Nr. 17 Izmērs 148x210 mm; Lpp skaits, neskaitot vāku: 24; Papīrs vākam: Galerie Art Silk 200 g/m 2 Druka vākam: 4+4; Papīrs iekšlapām: Galerie Art Silk l50 g/m 2 Druka iekšlapām: 4+4 ; Apstrāde: skavota, matēts lamināts. 18. Brošūra Nr. 18 Izmērs 148x210 mm; Lpp skaits, neskaitot vāku: 40; Papīrs vākam: Galerie Art Silk 200 g/m 2 Druka vākam: 4+4; Papīrs iekšlapām: Galerie Art Silk l50 g/m 2 Druka iekšlapām: 4+4; Apstrāde: skavota, matēts lamināts. 19. Brošūra Nr. 19 Izmērs: mm; Lpp skaits, neskaitot vāku: 112; Papīrs vākam: Galerie Art Silk 200 g/m 2 Druka vākam: 4+4; Papīrs iekšlapām: Gprint 90 g/m 2 vai Druka iekšlapām: 4+4; Apstrāde: skavota, matēts lamināts. 20. Brošūra Nr. 20 Izmērs: 148x210 mm; Lpp. skaits, neskaitot vāku: 96; Papīrs vākam: Invercote Creato Matt 21

22 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām 260 g/m 2 Papīrs iekšlapām: Amber Graphic 80 g/m 2 Druka iekšlapām: 80 lpp un 16 lpp. 4+4 (4+4 lpp. nav vienā blokā, to izvietojumu saskaņo pirms drukāšanas); Apstrāde: spirāles iesējums, matēts lamināts. 21. Brošūra Nr. 21 Izmērs: mm; Lpp skaits, neskaitot vāku: 112; Papīrs vākam: Invercote Creato Matt 260 g/m 2 Papīrs iekšlapām: Gprint 90 g/m 2 vai Druka iekšlapām: 4+4; Apstrāde: spirāles iesējums, matēts lamināts. 22. Žurnāls Izmērs: mm; Lpp skaits: 40; Papīrs: Grapho Matt 60 g/m 2 vai Druka: 4+4; Apstrāde: skavots. 23. Žurnāls Nr. 2 Izmērs: mm; Lpp skaits neskaitot vāku: 200; Papīrs iekšlapām: HP Printing Paper 80 g/m 2 Druka iekšlapām: 1+1 samazināta tonera intensitāte (jāsaskaņo ar pasūtītāju), viena lpp. 4+1; Papīrs vākam: Invercote G Reljef 240 g/m 2 linen embossed Druka vākam: 2+0; Apstrāde: līmēts (karstlīme) žurnāls. 24. Vispārīgās prasības: Konsultācija par iespējamiem drukas darbiem jānodrošina 1 darba dienas laikā; Pēc Pasūtītāja pieprasījuma pirms drukāšanas ir jānodrošina darba parauglokšnu apstiprināšana. Materiālu drīkst uzsākt drukāt tikai pēc 22

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.maija sēdē (protokols Nr.1) VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA ATKLĀTA KONKURSA Ventilācijas, dzesēšanas, ēku vadības sistēmas (BMS)

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās Rīga, 2019 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss)

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi ID.Nr. BŪ 2019/1/KF APSTIPRINĀTS SIA Bauskas ūdens iepirkuma komisijas 2019.gada 30. jūlija sēdē Iepirkuma procedūra Sarunu procedūra, publicējot dalības paziņojumu. Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

APSTIPRINU Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora p. i. A. Krūze Rīgā, Rīgas pilsētas pašvaldības grantu programmas Rīgas d

APSTIPRINU Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora p. i. A. Krūze Rīgā, Rīgas pilsētas pašvaldības grantu programmas Rīgas d APSTIPRINU Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora p. i. A. Krūze Rīgā,14.08.2018. Rīgas pilsētas pašvaldības grantu programmas Rīgas drosmes grants konkursa nolikums Identifikācijas numurs

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā)

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ,

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi ID.Nr. BŪ 2019/1/KF APSTIPRINĀTS SIA Bauskas ūdens iepirkuma komisijas 2019.gada 29. marta sēdē Iepirkuma procedūra Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība Projekta id.nr. 5.3.1.0/17/I/020 Ūdenssaimniecības

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk