APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr. SIA RNP 2015/100-04) ATKLĀTA KONKURSA PLĀNVEIDA SADZĪVES ATKRITUMU SAVĀKŠANA NO SIA RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS PĀRVALDĪŠANĀ ESOŠAJIEM OBJEKTIEM NOLIKUMS ID Nr. SIA RNP 2015/100 Rīga, 2015

2 SATURS 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma procedūras veids Pasūtītājs Paredzamā līgumcena Kontaktpersona Pretendenti Apakšuzņēmēji Atklāta konkursa nolikuma saņemšana Papildu informācijas sniegšana Piedāvājuma nodrošinājums Piedāvājuma noformēšanas prasības Piedāvājuma iesniegšana Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana Piedāvājumu atvēršana INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU Iepirkuma priekšmeta apraksts Iepirkuma līguma būtiskie noteikumi Līguma izpildes garantija Apdrošināšana PRETENDENTU ATLASE UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI Pretendentu atlase Pretendentu atlases prasības un dokumenti Tehniskais piedāvājums Finanšu piedāvājums PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA Piedāvājuma izvēles kritērijs Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi Piedāvājuma nodrošinājumu pārbaude Piedāvājuma noformējuma pārbaude Pretendentu atlase Piedāvājuma pārbaude Piedāvājumu vērtēšana ATKLĀTA KONKURSA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana Iepirkuma līguma slēgšana IEPIRKUMA KOMISIJA Iepirkuma komisijas tiesības: Iepirkuma komisijas pienākumi: PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI Pretendenta tiesības: Pretendenta pienākumi: IEPIRKUMA NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS

3 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs SIA RNP 2015/ Iepirkuma procedūras veids 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu - atklāts konkurss Pasūtītājs Pasūtītāja nosaukums: SIA Rīgas namu pārvaldnieks (turpmāk Pasūtītājs). Reģistrācijas numurs: Pasūtītāja profila adrese: Paredzamā līgumcena Līdz ,00 EUR (piecpadsmit miljoni pieci simti piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit viens euro un 00 centi). Sadalījums pa iepirkuma priekšmeta daļām: Rīgas Centra rajona un Latgales priekšpilsētas administratīvā teritorija ,00 EUR (četri miljoni trīs simti piecdesmit septiņi tūkstoši vienpadsmit euro, 00 centi); Rīgas Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas administratīvā teritorija ,00 EUR (pieci miljoni pieci simti trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši euro, 00 centi); Rīgas Vidzemes priekšpilsētas un Ziemeļu rajona administratīvā teritorija ,00 EUR (pieci miljoni seši simti sešdesmit divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri euro, 00 centi) Kontaktpersona Kontaktpersona: Juridiskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas juriste Inga Mašņikova. Tālruņa numurs: Faksa numurs: E-pasta adrese: Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu Pretendenti Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu atklātā konkursā Plānveida sadzīves atkritumu savākšana no SIA Rīgas namu pārvaldnieks pārvaldīšanā esošajiem objektiem, identifikācijas Nr. SIA RNP 2015/81 (turpmāk Atklāts konkurss) Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Atklāta konkursa pieteikumu. 3

4 Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus Apakšuzņēmēji Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% (divdesmit procenti) no iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu Pretendents veic apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē Publisko iepirkumu likuma 68. panta noteiktajā kārtībā Atklāta konkursa nolikuma saņemšana Ieinteresētais piegādātājs Atklāta konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājaslapā internetā: Lejuplādējot Atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā interneta mājas lapā pie Atklāta konkursa nolikuma Papildu informācijas sniegšana Iepirkuma komisija un ieinteresētais piegādātājs ar informāciju apmainās rakstiski Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Atklāta konkursa nolikumu uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā no pirmdienas līdz ceturtdienas no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:15, piektdienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 16: Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (atbilstoši PIL 30. panta trešajai daļai) pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Atklāta konkursa nolikumu, iepirkuma komisija atbildi sniedz 5 (piecu) dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras ir saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājas lapā sadaļā Iepirkumi pie paziņojuma par Atklātu konkursu Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā publicētajai informācijai par Atklātu konkursu Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja mājaslapā internetā 4

5 1.10. Piedāvājuma nodrošinājums Pretendentam nav saistoša konkrēta piedāvājuma nodrošinājuma forma, piedāvājuma nodrošinājumam ir jāsatur Atklāta konkursa nolikumam pievienotajā Piedāvājuma nodrošinājums paraugā (4.pielikums) ietvertie būtiskie nosacījumi Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu iesniedz atsevišķi (neiešūtu), bet piedāvājuma nodrošinājuma kopijai jābūt iešūtai kopējā piedāvājuma paketē Pretendents iesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu piedāvājuma nodrošinājumu ,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā par katru iepirkuma daļu, kurā tas iesniedz savu piedāvājumu Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem: līdz 2016.gada 13.maijam; līdz iepirkuma līguma noslēgšanai Galvotājs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja pretendents: atsauc savu piedāvājumu piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa laikā; neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā Pasūtītājs atgriež piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu pretendentam: pēc lēmuma pieņemšanas par Atklāta konkursa pārtraukšanu vai izbeigšanu neizvēloties nevienu piedāvājumu; pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un iepirkuma līguma noslēgšanas ar Atklāta konkursa uzvarētāju Piedāvājuma noformēšanas prasības Atklātā konkursā jāiesniedz piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei ORIĢINĀLS, bet uz piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei KOPIJA Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli Piedāvājuma dokumentiem: jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā; lapām jābūt numurētām; visiem ir jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu; ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem; piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā; pretendents tulkojumu un iesniegto dokumentu kopiju pareizību apliecina atbilstoši Ministru kabineta gada 28. septembra noteikumiem Nr.916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība. Ja iepirkuma komisijai 5

6 rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz notariāli apliecinātu dokumenta kopiju Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā: pieteikums (3. pielikums); piedāvājuma nodrošinājums (kopija); atlases dokumenti (atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 3. nodaļai); tehniskais piedāvājums (6. pielikums); finanšu piedāvājums (7. pielikums); Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda: SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV 1011, Latvija /pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālrunis/ Atklātam konkursam Plānveida sadzīves atkritumu savākšana no SIA Rīgas namu pārvaldnieks pārvaldīšanā esošajiem objektiem identifikācijas Nr. SIA RNP 2015/100. Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei 2016.gada 29.janvārim plkst Piedāvājuma iesniegšana Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz līdz 2016.gada 29.janvārim plkst : personīgi Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 42, 102.kab., vai nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā (adrese: SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV 1011, Latvija) Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka piedāvājums tiek saņemts līdz Atklāta konkursa nolikuma punktā minētajam termiņam Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts pēc Atklāta konkursa nolikuma punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana Pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz Atklāta konkursa nolikuma punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam un atbilstoši un punktiem Uz piedāvājuma papildinājuma vai atsaukuma iesaiņojuma norāda Atklāta konkursa nolikuma punktā noteiktā informācija un papildus norāde: PAPILDINĀJUMS vai ATSAUKUMS. 6

7 1.14. Piedāvājumu atvēršana Piedāvājumu atvēršana notiek 2016.gada 29.janvārī plkst , Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā (sēžu zālē) Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Iepirkuma komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas iepirkuma komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, piedāvāto cenu Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas iepirkuma komisijas sekretārs protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. Sēdes protokola kopiju izsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no rakstveida pieprasījuma saņemšanas Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. 2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts Iepirkuma priekšmets ir plānveida sadzīves un dalīto atkritumu savākšana no Pasūtītāja pārvaldīšanā esošajiem objektiem (turpmāk Pakalpojums) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu Iepirkuma priekšmets sadalīts 3 (trīs) daļās: daļa - Rīgas Centra rajona un Latgales priekšpilsētas administratīvā teritorija; daļa - Rīgas Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas administratīvā teritorija; daļa - Rīgas Vidzemes priekšpilsētas un Ziemeļu rajona administratīvā teritorija Piedāvājumi var tikt iesniegti par par atsevišķām iepirkuma priekšmeta daļām, bet par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu Nav pieļaujama piedāvājuma variantu iesniegšana Iepirkuma līguma būtiskie noteikumi Līguma darbības termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, vai līdz līgumsummas apguvei, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais Iebildumus par iepirkuma līguma projekta (8. pielikums) nosacījumiem iesniedz rakstiski Atklāta konkursa nolikuma 1.9. punktā noteiktajā kārtībā. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iebildumi par iepirkuma līguma projektu netiks ņemti vērā Plānotais iepirkuma apjoms: atbilstoši tehniskajai specifikācijai (1. pielikums) un adrešu sarakstam (2.pielikums). 7

8 Norēķinu kārtība par Pakalpojuma izpildi noteikta iepirkuma līguma projekta (8. pielikums) noteikumos Līguma ietvaros netiks izmaksāts avansa maksājums (apmaksa notiks par faktiski veikto darbu apjomu) Izpildītājs uzsāk Pakalpojuma izpildi 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Izpildītājs veic atkritumu konteineru uzstādīšanu objektos un citus ar Pakalpojuma izpildes uzsākšanu saistītos sagatavošanās darbus Iepirkuma līguma izpildes vieta: Rīgas pilsētas administratīvā teritorija Līguma izpildes garantija Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, noslēdzot līgumu, vienlaicīgi iesniedz Pasūtītājam bankas izdotu līguma izpildes garantiju (9.pielikums) par garantēto līguma izpildes summu ,00 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) apmērā Līguma izpildes garantijai jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Līguma izpildes garantijas summu pilnā apmērā: ja Izpildītājs pirms termiņa vēlas izbeigt iepirkuma līgumu; ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem vai tos veic nekvalitatīvi un Pasūtītājs par to rakstiski ir brīdinājis izpildītāju vismaz 3 (trīs) reizes ja Izpildītājs nepilda līgumsaistības, kā rezultātā Pasūtītājam ir radušies zaudējumi Apdrošināšana Izraudzītais Pretendents, noslēdzot līgumu, vienlaicīgi iesniedz Pasūtītājam vispārējo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tās apstiprinātu kopiju par Pretendenta vispārējo civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai vai mantai nodarītajiem zaudējumiem, vismaz EUR (trīs simts tūkstoši EUR) apmērā. Polisei jābūt derīgai visa Līguma darbībaslaikā. 3. PRETENDENTU ATLASE UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 3.1. Pretendentu atlase Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu Iesniedzot Atklāta konkursa nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma līguma izpildei Pretendentu atlases prasības un dokumenti Prasība Iesniedzamais dokuments Pretendenta pieteikums par Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā piedalīšanos Atklātā konkursā, kas konkursā (3.pielikums). jāparaksta pretendenta pārstāvim ar Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām vai tā pārstāvības tiesībām izdota pilnvara pilnvarotai personai. (oriģināls vai apliecināta kopija) citai 8

9 Prasība Pretendentam 3 (trīs) iepriekšējos gados līdz piedāvājuma iesniegšanai ir pieredze plānveida sadzīves un dalīto atkritumu savākšanā un pārvadāšanā Pretendentam ir spēkā esošas visas nepieciešamās atļaujas atkritumu savākšanai un pārvadāšanai, t.sk. Valsts vides dienesta atļauja atkritumu savākšanai un pārvadāšanai, kas izsniegta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra Iesniedzamais dokuments personai parakstīt piedāvājumu un iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Uzņēmumu reģistrā norādītās Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām Apliecinājums par pretendenta pieredzi, kas jāiesniedz atbilstoši Atklāta konkursa nolikumā norādītajai veidlapai (5.pielikums) Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu (piegādātāju) grupa, apliecinājumu iesniedz par personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības dalībnieku, kurš tiek piesaistīts, lai izpildītu Atklāta konkursa nolikuma punktā noteikto prasību (5.pielikums) Ja pretendents balstās uz personas iespējām, lai pierādītu atbilstību Atklāta konkursa nolikuma punktā noteiktajai prasībai, apliecinājumu iesniedz par personu, kura tiek piesaistīta, lai izpildītu Atklāta konkursa nolikuma punktā noteikto prasību (5.pielikums) Apliecinājumam (5.pielikums) jāpievieno vismaz 1 (viena) pozitīva atsauksme no pasūtītāja, kas apliecina pretendenta pieredzi plānveida sadzīves un dalīto atkritumu savākšanā un pārvadāšanā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā. Atsauksmes devējs var būt: pašvaldība; cita persona - atsauksmē/-ēs jānorāda veikto darbu apjoms, kas nevar būt mazāks kā 10% no tā darbu apjoma, uz kādu pretendents iesniedz savu piedāvājumu Atklātā konkursā Pretendents iesniedz Valsts vides dienesta atļauju atkritumu savākšanai un pārvadāšanai (kopija) un apliecina, ka tā būs spēkā visu iepirkuma līguma darbības laiku (3.pielikums). 9

10 Prasība noteikumiem Nr.703 Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību Pretendenta kopējais finanšu apgrozījums 3 (trijos) iepriekšējos gados pārsniedz iepirkuma priekšmeta daļu līgumsummu, kurās Pretendents iesniedz piedāvājumu Pretendentam ir iepirkuma priekšmeta izpildei atbilstošs tehniskais nodrošinājums, lai pretendents spētu izpildīt Pasūtītāja noteiktās prasības: Ja piedāvājums tiek iesniegts uz iepirkuma priekšmeta 1. daļu, Pretendenta rīcībā ir jābūt 6 (sešām) atkritumu izvešanas mašīnām, kurām jāatbilst vismaz Euro IV emisijas standarta prasībām. Ja piedāvājums tiek iesniegts uz iepirkuma priekšmeta 2.daļu, Pretendenta rīcībā ir jābūt 8 (astoņām) atkritumu izvešanas mašīnām, kurām jāatbilst vismaz Euro IV emisijas standarta prasībām. Ja piedāvājums tiek iesniegts uz iepirkuma priekšmeta 3.daļu, Pretendenta rīcībā ir jābūt 8 (astoņām) atkritumu izvešanas mašīnām, kurām jāatbilst vismaz Euro IV emisijas standarta Iesniedzamais dokuments Pretendenta vadītāja (personas ar pārstāvības tiesībām) apliecinājums par apgrozījumu 3 (trīs) iepriekšējos finanšu gados Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu (piegādātāju) grupa, apliecinājumu iesniedz par personālsabiedrības vai grupas dalībnieku, kurš tiek piesaistīts, lai izpildītu punktā noteikto prasību Ja pretendents balstās uz personas iespējām, lai pierādītu atbilstību Atklāta konkursa nolikuma punktā noteiktajai prasībai, pretendents iesniedz Atklāta konkursa nolikuma punktā minēto apliecinājumu par katru personu Informācija tehnisko spēju novērtēšanai jānorāda Tehniskajā piedāvājumā (6.pielikums). Papildus Pretendents pievieno sarakstu, kurā norāda visas savā rīcībā esošās tehnikas vienības. 10

11 Prasība prasībām. Ja piedāvājums tiek iesniegts uz vairākām iepirkuma priekšmeta daļām, Pretendenta rīcībā jābūt atkritumu izvešanas mašīnu skaitam, kas atbilst attiecīgo iepirkuma priekšmetu daļās norādīto mašīnu kopsummai. Iesniedzamais dokuments Pretendenta rīcībā uz līguma izpildes laiku jābūt atkritumu konteineru rezervēm atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītajam skaitam Tehniskais piedāvājums Apliecinājums par atkritumu konteineru rezervju nodrošināšanu jāaizpilda Tehniskajā piedāvājumā (6.pielikums) Tehnisko piedāvājumu (6.pielikums) pretendents sagatavo atbilstoši tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) drukātā formātā Finanšu piedāvājums Finanšu piedāvājuma (7.pielikums) cenā ietver visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, tai skaitā plānveida sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas izmaksas, auto transporta izmaksas, administratīvas izmaksas, sadzīves atkritumu konteineru uzturēšanas izmaksas bojāto konteineru nomaiņa, konteineru mazgāšana un dezinficēšana pēc nepieciešamības (bet ne retāk kā divas reizes gadā), plānveida dalīto atkritumu savākšanas un pārvadāšanas izmaksas, deponēšanas izmaksas atkritumu poligonā, kā arī visus nodokļus un nodevas, ja tādi ir paredzēti, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kā arī visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā Piedāvājumā visas cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata Pretendents iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifu likmēm profesiju grupās Piedāvājuma izvēles kritērijs 4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA Atklāta konkursa nolikumam atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu katrā iepirkuma daļā atsevišķi Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz pretendentu un PIL panta 7., 8. un 9.punktā minētajām personām dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, ir attiecināmi PIL panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi Lai pārbaudītu vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, vai PIL panta 7., 8. un 9.punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi PIL pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, iepirkuma 11

12 komisija, izņemot PIL panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, ka uz to neattiecas PIL pirmajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai iepirkuma komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Konkursā Ja, veicot pārbaudi, iepirkuma komisija konstatē PIL panta pirmās daļas 5. punktā minētos apstākļus, tā rīkojas atbilstoši PIL panta astotās daļas 2. punktam Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos: piedāvājuma nodrošinājuma pārbaude; piedāvājuma noformējuma pārbaude; pretendentu atlase; piedāvājuma pārbaude; piedāvājuma vērtēšana. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā. 12

13 4.3. Piedāvājuma nodrošinājumu pārbaude Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents ir iesniedzis Atklāta konkursa nolikuma punktā noteiktajām prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu Ja pretendents nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu un/vai tas neatbilst Atklāta konkursa nolikuma punktā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Atklātā konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē Piedāvājuma noformējuma pārbaude Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Atklāta konkursa nolikuma punktā noteiktajām prasībām Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu Pretendentu atlase Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 3. nodaļā noteiktajām pretendentu atlases prasībām Ja pretendents neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma 3. nodaļā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Atklātā konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē Piedāvājuma pārbaude Iepirkuma komisija pārbauda vai tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskā piedāvājuma formai (6.pielikums) un Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), vai finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši Atklāta konkursa 3.4.punkta prasībām Ja piedāvājums neatbilst Atklāta konkursa nolikumā izvirzītajam prasību līmenim, iepirkuma komisija attiecīgo pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Atklātā konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē Piedāvājumu vērtēšana Iepirkuma komisija novērtē pretendentu finanšu piedāvājumu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumus, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus Iepirkuma komisija izvēlas Atklāta konkursa prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu EUR bez PVN katrā iepirkuma daļā atsevišķi Ja divi vai vairāki pretendenti ir piedāvājuši vienādu līgumcenu, priekšroka slēgt iepirkuma līgumu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā tiek noteikta izlozes veidā. 5. ATKLĀTA KONKURSA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 5.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas Pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Pasūtītājs veic pārbaudi par PIL panta pirmās daļas 5.punktā minētā pretendentu izslēgšanas gadījuma esamību attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 13

14 un PIL panta 7., 8. un 9.punktā minētajām personām. Ja,veicot pārbaudi, iepirkuma komisija konstatē PIL panta pirmās daļas 5. punktā minētos apstākļus, tā rīkojas atbilstoši PIL panta astotās daļas 2. punktam Lai pārbaudītu, vai uz pretendentu, kuram piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ja tas ir ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents, neattiecas PIL panta pirmās daļas 5.punktā noteiktais izslēgšanas gadījums, iepirkuma komisija, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas attiecīgais izslēgšanas nosacījums. Termiņu izziņu iesniegšanai iepirkuma komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Konkursā Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu katrā iepirkuma daļā atsevišķi Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Atklāta konkursa rezultātu 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas Ja Atklātā konkursā nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt Atklāto konkursu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par Atklāta konkursa rezultātu Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Atklāto konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē pretendentus par iemesliem, kuru dēļ Atklāts konkurss tiek pārtraukts. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu norādot apstākļus, kas bija par pamatu Atklāta konkursa pārtraukšanai Iepirkuma līguma slēgšana Pasūtītājs slēdz ar Atklāta konkursa uzvarētāju iepirkuma līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67. panta piekto daļu ne ātrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Iepirkuma līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu un Atklāta konkursa uzvarētāja iesniegto piedāvājumu Atklāta konkursa uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma komisijas nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu (arī e pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Atklāta konkursa uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu kā rezultātā iestājas piedāvājuma nodrošinājuma ieturēšanas gadījums Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu: reģistrē personālsabiedrību Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 10 (desmit) darba dienu laikā no iepirkuma komisijas nosūtītā uzaicinājuma; noslēdz sabiedrības līgumu, kur visi biedri par uzņemtajām saistībām atbild solidāri, iesniedzot Pasūtītājam sabiedrības līguma kopiju. 14

15 6. IEPIRKUMA KOMISIJA 6.1. Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Atklāta konkursa nolikumu un Pasūtītāja rīkojumu par iepirkuma komisijas izveidošanu Iepirkuma komisijas tiesības: pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus; pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu; pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām; pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu; noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu; veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu Iepirkuma komisijas pienākumi: nodrošināt Atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu; nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem; pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Atklāta konkursa nolikumu; vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Atklāta konkursa nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu; veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu Pretendenta tiesības: 7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Atklāta konkursa nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu; rakstiski pieprasīt Atklāta konkursa nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā izmantojot elektronisko pastu; veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Atklātā konkursā; pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu; iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu; veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu Pretendenta pienākumi: lejupielādējot vai saņemot Atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī 15

16 iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja mājaslapā internetā sniegt patiesu informāciju; ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Atklāta konkursa nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā; rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu; pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta piedāvājuma finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu; katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Atklāta konkursa nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Atklāta konkursa izpildei; veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu. 8. IEPIRKUMA NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS 1. pielikums Tehniskā specifikācija. 2. pielikums Adrešu saraksts. 3. pielikums Pieteikums (veidlapa). 4. pielikums Piedāvājuma nodrošinājums (paraugs). 5. pielikums Apliecinājums (veidlapa). 6. pielikums Tehniskais piedāvājums (veidlapa). 7. pielikums Finanšu piedāvājums (veidlapa). 8.pielikums Iepirkuma līguma projekts. 9.pielikums Līguma izpildes garantija (paraugs). Komisijas priekšsēdētājs J.Romaņenko 16

17 1. pielikums Atklāta konkursa, identifikācijas Nr. SIA RNP 2015/100, nolikumam TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Plānveida sadzīves un dalīto atkritumu savākšana no SIA Rīgas namu pārvaldnieks pārvaldīšanā esošajiem objektiem 1. Iepirkuma priekšmets plānveida sadzīves un dalīto atkritumu savākšana (turpmāk Pakalpojums) no SIA Rīgas namu pārvaldnieks pārvaldīšanā esošajiem objektiem, Rīgas administratīvās teritorijas robežās. 2. Iepirkums tiek dalīts trīs daļās: 1.iepirkuma daļa Rīgas Centra rajona un Latgales priekšpilsētas administratīvā teritorija; 2.iepirkuma daļa Rīgas Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas administratīvā teritorija; 3.iepirkuma daļa Rīgas Vidzemes priekšpilsētas un Ziemeļu rajona administratīvā teritorija. 3. Izpildītājs Pakalpojumu nodrošina ar savu darbaspēku, inventāru, transportu un tehnisko nodrošinājumu. 4. Pakalpojuma sniedzējs, 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju konteineru piegādes grafiku pa adresēm, nodrošina 0,24 m 3, 0,36 m 3, 0,66 m 3, 1,0 m 3, 1,1 m 3, cieto sadzīves atkritumu konteineru uzstādīšanu, lai nodrošinātu 2. pielikumā norādītā atkritumu apjoma savākšanu objektos. 5. Pakalpojumu sniedzējam jānodrošina dalīto atkritumu vākšana adresēs, kas minētas 2.Pielikumā, bez papildus samaksas. 6. Pakalpojumu sniedzējam jānodrošina marķētas atkritumu tvertnes vizuāli un tehniski labā stāvoklī, norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu, adresi un kontaktinformāciju. 7. Pakalpojumu sniedzējs bez papildus samaksas nodrošina CSA konteineru mazgāšanu un dezinfekciju 2 (divas) reizes gadā - pirms un pēc vasaras sezonas, iepriekš informējot Pasūtītāju par darbu izpildes grafiku. 8. Pakalpojuma sniedzējs apliecina, ka viņa rīcībā ir visu veidu atkritumu konteineri, izvietošanai pēc nepieciešamības un Pasūtītāja pieteikuma. 9. Pakalpojuma sniedzējs, 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju konteineru piegādes grafiku pa adresēm, nodrošina dalīto sadzīves atkritumu savākšanai paredzēto atkritumu konteineru uzstādīšanu, saskaņā ar 2.pielikumā norādīto konteineru skaitu objektos. Pakalpojumu sniedzējs, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai konteineru izvešanas laika grafiku pa objektiem, norādot laika intervālsu kurā tiks apkalpots objekts. Laika intervāls objekta apkalpošanai nedrīkst pārsniegt 3 (trīs) stundas. 17

18 10. Pretendentam ir visas nepieciešamās atļaujas atkritumu savākšanai un pārvadāšanai, t.sk. reģionālās vides pārvaldes atļauja atkritumu apsaimniekošanai, izsniegta saskaņā ar Republikas Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību ; 11. Līguma izpildes laikā izpildītājs atbild par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, kas attiecas uz pakalpojumu izpildes kārtību un kvalitāti, ievērošanu. 12. Pakalpojuma izpilde notiek saskaņā ar līguma pielikumā esošo pakalpojuma sniegšanas grafiku, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī katrā objektā. 13. Pakalpojuma cena tiek noteikta par 1 m³ sadzīves atkritumu savākšanu un nodošanu apglabāšanai Rīgas pilsētas atkritumu poligonā, saskaņā ar finanšu piedāvājumu. 14. Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina iespēja savākt sadzīves atkritumus objektā atbilstoši nepieciešamībai: novietojot sadzīves atkritumu konteinerus pasūtītāja norādītājā apjomā un pasūtītāja norādītajā vietā teritorijā un nodrošinot patstāvīgu atkritumu konteineru iztukšošanu, bez pasūtītāja pārstāvja līdzdalības laika posmā no pulksten 7.00 līdz novietojot sadzīves atkritumu konteinerus daudzdzīvokļu ēkās atkritumu novietņu telpās zem atkritumu vadiem un nodrošinot patstāvīgu atkritumu konteineru izstumšanu līdz specializētajam transportlīdzeklim, iztukšošanu un novietošanu atpakaļ, bez pasūtītāja pārstāvja līdzdalības; nodrošina sadzīves atkritumu savākšanu bez konteineriem pakalpojuma sniedzējs, saskaņā ar iepriekš saskaņotu grafiku piebrauc pie 2.pielikumā norādītājiem objektiem, un Pasūtītāja pārstāvji iekrauj atkritumu maisus specializētajā transportlīdzeklī. Sadzīves atkritumu izvešana adresēs, kurās nav izvietoti konteineri, notiek reizi dienā laika posmā no pulksten 07:00 līdz 09:00 un no 18:00 līdz 20: Pakalpojumu sniedzējam jāsavāc atkritumi, kas atrodas 5 m rādiusā ap konteineru laukumiem, nepieprasot par to papildus samaksu. 15. Paredzētie atkritumu izvešanas apjomi: Apsaimniekojamā teritorija Atkritumu izvešanas apjoms, m 3 * Apsaimniekojamo objektu skaits 1. daļa- Rīgas Centra rajona un Latgales priekšpilsētas administratīvā teritorija 4327, daļa- Rīgas Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas administratīvā teritorija 5497, daļa- Rīgas Vidzemes priekšpilsētas un Ziemeļu rajona administratīvā teritorija 5625, * Atkritumu izvešanas apjoms nedēļā * Faktiskais Pakalpojuma apjoms var nesasniegt tabulā norādīto apjomu, apmaksa notiek tikai atbilstoši faktiski izpildītajam Pakalpojuma apjomam. 17. Pasūtījuma izpildītāja rīcībā visā līguma izpildes laikā ir jābūt konteineru rezervēm vismaz 3% apmērā no kopējā Pakalpojuma veikšanai nepieciešamā konteineru skaita. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 24 (divdesmit četru) stundu laikā jānodrošina to nomaiņa objektos. 18. Saskaņā ar Rīgas domes 2013.gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.90, nešķirotie sadzīves atkritumi nogādājami Rīgas pilsētas atkritumu poligonā. 18

19 2. pielikums Atklāta konkursa, identifikācijas Nr. SIA RNP 2015/100, nolikumam ADREŠU SARAKSTS Adrešu saraksts EXCEL failā atrodas sadaļā Iepirkumi. 19

20 3. pielikums Atklāta konkursa, identifikācijas Nr. SIA RNP 2015/100, nolikumam VEIDLAPA PIETEIKUMS Iepirkumam: Plānveida sadzīves atkritumu savākšana no SIA Rīgas namu pārvaldnieks pārvaldīšanā esošajiem objektiem, identifikācijas Nr. SIA RNP 2015/100 (turpmāk Atklāts konkurss). Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā. Kam: SIA Rīgas namu pārvaldnieks Mārtiņa iela 7, Rīga, LV-1048, Latvija No: (pretendenta nosaukums un adrese) Godātā iepirkuma komisija, saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumu es/mēs, apakšā parakstījies/-ušies, apstiprinu/-ām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu. 1. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība: 1) personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ; 2) katras personas atbildības līmenis. 2. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka: 1) apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ; 2) apakšuzņēmēja atbildības līmenis %. 3. Apliecinu, ka: mums ir spēkā esoša atļauja atkritumu savākšanai un pārvadāšanai, un tā būs spēkā visu iepirkuma līguma darbības laiku; nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Atklātā konkursā un pildīt nolikumā norādītās prasības; neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Atklātā konkursā. 4. Mēs apņemamies: ievērot Atklāta konkursa noteikumus; atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību līdz Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par pasūtījuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiekam atzīti par uzvarētāju līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Atklātā konkursā: Pretendenta nosaukums: Reģistrēts Komercreģistrā: ar Nr. Juridiskā adrese: Korespondences adrese: 20

21 Kontaktpersona: Telefons: Fakss: E-pasta adrese: Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: Banka: Kods: Konts: (vārds, uzvārds, amats) Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Atklātam konkursam iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Atklāta konkursa nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi. Pieteikumam pievienoju (dokumentu nosaukumi) un tās atrodas piedāvājuma lapās. Piedāvājuma dokumentu kopums sastāv no ( ) lapām. Datums: Amats: Vārds, uzvārds: Paraksts: 21

22 4. pielikums Atklāta konkursa, identifikācijas Nr. SIA RNP 2015/100, nolikumam PARAUGS Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda banka vai apdrošināšanas sabiedrība un noformē uz savas veidlapas PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS Ievērojot to, ka (turpmāk Pretendents) (pretendenta nosaukums) ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumam Plānveida sadzīves atkritumu savākšana no SIA Rīgas namu pārvaldnieks pārvaldīšanā esošajiem objektiem, (identifikācijas Nr. SIA RNP 2015/100), (turpmāk Piedāvājums), mēs (turpmāk Galvotājs) izsniedzam šo galvojumu SIA Rīgas namu pārvaldnieks, reģ. Nr , A.Čaka iela 42, Rīga, LV-1011, EUR ( euro un 00 centi) apmērā. Galvotājs samaksā SIA Rīgas namu pārvaldnieks galvojuma summu šādos gadījumos, ja: 1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 2) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu SIA Rīgas namu pārvaldnieks noteiktajā termiņā. Galvotājs apņemas samaksāt SIA Rīgas namu pārvaldnieks pēc tā pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz galvojuma summu ar noteikumu, ka savā pieprasījumā SIA Rīgas namu pārvaldnieks norāda, ka tā pieprasītā summa ir jānomaksā viena vai vairāku augstākminēto gadījumu dēļ. Šis galvojums ir spēkā līdz 2016.gada 13.maijam, un jebkurš prasījums šī galvojuma ietvaros ir jāiesniedz Galvotājam ne vēlāk kā līdz šim datumam. Galvotājs: Paraksts: (iestādes nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese) (galvotāja pārstāvja paraksts) Vārds, uzvārds: Amats: Tālrunis: Fakss: E-pasta adrese: Galvojums izsniegts 201_. gada. 22

23 5. pielikums Atklāta konkursa, identifikācijas Nr. SIA RNP 2015/100, nolikumam VEIDLAPA APLIECINĀJUMS Pretendentam 3 (trīs) iepriekšējos gados līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze plānveida sadzīves un dalīto atkritumu savākšanā un pārvadāšanā. Nr. p.k. Pasūtītāja nosaukums Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis) Pakalpojumu sniegšanas periods (datums no - līdz) Tabulu aizpilda pēc nepieciešamības ar tik ailēm, cik nepieciešams, lai izpildītu nolikuma punkta prasību. Apliecinājumam pievienoju ( ) atsauksmi/-es no veikto pakalpojumu pasūtītāja/- iem un tā/-s atrodas piedāvājuma.,., un lapās. Datums: Amats: Vārds, uzvārds: Paraksts:

24 TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 6. pielikums Atklāta konkursa, identifikācijas Nr. SIA RNP 2015/100, nolikumam VEIDLAPA 1. Mūsu rīcībā ir šādas atkritumu savākšanas mašīnas, kuras atbilst Euro IV emisijas standarta prasībām*: Vienības nosaukums Valsts reģistrācijas numurs Svarīgākie tehniskie dati (pilna massa) Pieejamības apraksts Informācija par nomas līgumu un iznomātāju * Tabulu aizpilda ar tik ailēm, cik nepieciešams, lai izpildītu nolikuma punktā noteikto prasību. Tabulu aizpilda, norādot visu pieprasīto informāciju. Pieejamības aprakstā jānorāda vai tehnikas vienība ir īpašumā vai nomā. Ja mašīna tiek/tiks nomāta, jānorāda nomas līguma noslēgšanas datums, numurs, iznomātājs un kontakttālrunis. Jāpievieno norādīto vienību tehniskās pases (kopijas). 2. Apliecinām, ka darbu izpildei nepieciešamajai tehnikai būs veikta valsts tehniskā apskate. 3. Apliecinām, ka mūsu rīcībā visā līguma izpildes laikā būs atkritumu konteineru rezerves vismaz 3% procentu apmērā no kopējā Pakalpojuma veikšanai nepieciešamā konteineru skaita. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 24 (divdesmit četru) stundu laikā apņemamies nodrošināt konteineru nomaiņu objektos. Datums: Amats: Vārds, uzvārds: Paraksts: 24

25 FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 7. pielikums Atklāta konkursa, identifikācijas Nr. SIA RNP 2015/100, nolikumam Pretendenta (nosaukums, reģistrācijas nr.) vārdā iesniedzu piedāvājumu Atklātā konkursā Plānveida sadzīves atkritumu savākšana no SIA Rīgas namu pārvaldnieks, identifikācijas Nr. SIA RNP 2015/100 (norādīt iepirkuma priekšmenta daļas numuru un nosaukumu, kurā pretendents iesniedz savu piedāvājumu. Ja pretendents iesniedz piedāvājumu vairākās iepirkuma priekšmeta daļās, par katru daļu iesniedz atsevišķu Finanšu piedāvājuma veidlapu) 1. Piedāvātā līgumcena Izmaksas Maksa par 1 m 3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu kopā: Tajā skaitā: 1. sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas Rīgas pilsētas atkritumu poligonā * 1.1. dabas resursu nodoklis 2. kopējie atkritumu apsaimniekotāja izdevumi (detalizēts maksas aprēķins saskaņā ar Finanšu piedāvājuma 2.tabulu Atkritumu apsaimniekotāja izdevumi) * Aprēķinos jāizmanto, ka 1 m 3 sadzīves atkritumu svars vidēji ir 118 kg. Cena EUR (neieskaitot PVN) N.p.k. 2. Atkritumu apsaimniekotāja izdevumi Izmaksu veidi Atkritumu apsaimniekotāja izdevumu atšifrējums: 1. Darbinieku darba algas 2. Darba devēja nodokļi 3. Transporta izdevumi 4. Atkritumu tvertņu uzturēšana sanitārā kārtībā Sadzīves atkritumu tvertņu novietošanas vietas sakopšana pēc 5. tvertņu iztukšošanas Citi izdevumi pēc pretendenta ieskatiem, lai nodrošinātu tehnisko 6. specifikāciju prasību izpildi (atšifrēt) 7. KOPĀ (1-6) 1 m 3 izmaksas EUR (neieskaitot PVN) Datums: Amats: Vārds, uzvārds: Paraksts:

26 8. pielikums Atklāta konkursa, identifikācijas Nr. SIA RNP 2015/100, nolikumam PROJEKTS Līgums Nr. par plānveida sadzīves atkritumu savākšanu no SIA Rīgas namu pārvaldnieks pārvaldīšanā esošajiem objektiem (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RNP 2015/100) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas namu pārvaldnieks, kas darbojas uz statūtu pamata, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā gada 29. decembrī ar vienoto reģistrācijas Nr , un uz 2011.gada 5.jūlijā ar Rīgas pilsētas pašvaldību noslēgtā Dzīvojamo māju pārvaldīšanas līguma Nr.RD lī pamata,turpmāk Pasūtītājs, tās personā, (pārstāvja ar paraksta tiesībām amats, vārds, uzvārds), novienas puses, un (nosaukums atbilstoši Uzņēmumu reģistram), kas darbojas uz pamata (darbības pamats), reģistrētiem 201.gada. (reģistrācijas vieta un datums) ar vienoto reģistrācijas Nr. (reģistrācijas numurs), turpmāk Izpildītājs, tās (pārstāvja ar paraksta tiesībām amats, vārds, uzvārds) personā, no otras puses, turpmāk abi kopā saukti kā Puses, pamatojoties uz atklāta konkursa Plānveida sadzīves atkritumu savākšana no SIA Rīgas namu pārvaldnieks identifikācijas Nr. SIA RNP 2015/100 (turpmāk Atklāts konkurss) rezultātu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums): 1. Līguma priekšmets 1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem resursiem un saviem darbiniekiem apņemas veikt plānveida sadzīves un dalīto atkritumu (turpmāk Atkritumu) savākšanu (turpmāk - Pakalpojums) no SIA Rīgas namu pārvaldnieks pārvaldīšanā esošajiem objektiem Rīgas administratīvajā teritorijā (turpmāk - Pakalpojums) Pakalpojuma izpilde notiek saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, kā arī saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kas attiecas uz Pakalpojuma izpildi, ievērojot Pasūtītāja norādījumus Pakalpojuma apraksts un izpildes noteikumi noteikti saskaņā ar Pasūtītāja tehnisko specifikāciju (1.pielikums) Pakalpojuma sniegšanas apjomi var mainīties atkarībā no Izpildītāja pārvaldīšanā esošo objektu skaita izmaiņām Pakalpojuma cena noteikta saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Atklātā konkursā. 2. Apakšuzņēmējs (sadaļu Līgumā iekļauj, ja nepieciešams) 2.1. Izpildītājs nodod apakšuzņēmējam: (nosaukums, reģ. Nr.) % ( ) no Līguma apjoma (turpmāk Apakšuzņēmējs) Izpildītājs pilnībā uzņemas atbildību par Līguma izpildi, tajā skaitā, nodrošina, ka Apakšuzņēmējs ievēros visus Līguma noteikumus Izpildītājs Līguma darbības laikā Apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Izpildītājs ir balstījies Atklātā konkursā, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Atklāta konkursa noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus. 26

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.maija sēdē (protokols Nr.1) VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA ATKLĀTA KONKURSA Ventilācijas, dzesēšanas, ēku vadības sistēmas (BMS)

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā)

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ,

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28 Pieņemts: 23.05.2014. Stājas spēkā: 30.05.2014. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 103 (5163), 29.05.2014. OP numurs: 2014/103.7 Attēlotā

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk