02NewOrleansMP58_LV.indd

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "02NewOrleansMP58_LV.indd"

Transkripts

1 Radio CD USB MP3 WMA New Orleans MP Kasutus- ja installeerimisjuhend Lietošanas un montāžas instrukcija Naudojimo ir įrengimo instrukcija

2

3 Vadības elementi 1 Poga Noņemamā (atvienojamā) vadības paneļa atvēršana. 2 Poga SRC Signāla avota izvēle: radiouztvērējs vai kompaktdisku atskaņotājs, vai (ja ir pievienots vai ieslēgts) kompaktdisku mainītājs, USB datu nesējs un ieeja AUX. 3 Poga TRAF Nospiežot īslaicīgi: satiksmes informācijas gaidīšanas režīma ieslēgšana/izslēgšana. Nospiežot ilgāk: radio datu sistēmas (RDS) ērtību funkcijas ieslēgšana/ izslēgšana. 4 Bultiņu pogas 5 Poga MENU OK Nospiežot īslaicīgi: pamatiestatījumu izvēļņu atvēršana un iestatījumu apstiprināšana. Pārskatīšanas funkcijas deaktivizēšana. Nospiežot ilgāk: pārskatīšanas funkcijas aktivizēšana. 6 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga Nospiežot īslaicīgi: ierīces ieslēgšana. Darba režīmā: skanējuma klusināšana. Nospiežot ilgāk: ierīces izslēgšana. 7 Skaļuma regulators 8 Ekrāns 9 Taustiņi 1-6 : Poga DIS Pulksteņa rādījuma ieslēgšana/ izslēgšana. MP3/WMA režīmā: MP3 pārlūkošanas režīma aktivizēšana. ; Poga ESCAPE Izvēļņu aizvēršana. < Poga BND Nospiežot īslaicīgi: ierīces atmiņā saglabāto FM diapazona radiostaciju grupu un VV un GV diapazona izvēle. Nospiežot ilgāk: radiostaciju automātiskās atmiņā saglabāšanas funkcijas aktivizēšana. = Poga AUD Izvēlnes Audio atvēršana: zemo, augsto, vidējo, infrazemo frekvenču, labā/kreisā un priekšējā/aizmugurējā kanālu balansa regulēšana. Režīma X-BASS ieslēgšana/izslēgšana un regulēšana. Fiksētā ekvalaizera iestatījuma izvēle. > Poga (Izstumšana) Kompaktdiska izstumšana no ierīces.? Kompaktdiska nodalījums 46

4 Satura rādītājs Par šo pamācību Izmantotie simboli Paredzētais izmantošanas mērķis Atbilstības deklarācija Par jūsu drošību Ierīces montāža patstāvīgi Ievērojiet tālāk minētos norādījumus! 50 Norādījumi par tīrīšanu Nolietotu ierīču likvidēšana Piegādes komplektācija Papildaprīkojums (neietilpst piegādes komplektācijā).. 51 Garantijas noteikumi Pakalpojumi Noņemamais vadības panelis Sistēma aizsardzībai pret zādzību Vadības paneļa noņemšana Vadības paneļa uzstādīšana Ierīces izslēgšanās laiks (OFF TIMER) 53 Taimauta funkcija Ieslēgšana/izslēgšana izmantojot ieslēgšanas/ izslēgšanas pogu Ieslēgšana/izslēgšana, izmantojot automašīnas aizdedzes atslēgu Ierīces izslēgšana, izmantojot noņemamo vadības paneli Sveiciena teksta maiņa Skaļuma regulēšana Ierīces ieslēgšanas skaļuma līmeņa iestatīšana Strauja skaļuma samazināšana (Mute) Tālruņa/audiosistēmas vai navigācijas sistēmas/audiosistēmas režīms Apstiprinājuma signāla ieslēgšana/ izslēgšana Automātiskās skaļuma pielāgošanas funkcija Radiouztvērēja režīms Radiouztvērēja regulēšana Radiouztvērēja režīma ieslēgšana RDS ērtību funkcijas (AF, REG) Radioviļņu diapazona/radiostaciju grupas izvēle Noskaņošana uz radiostacijas frekvenci Radiostaciju meklēšanas jutības iestatīšana Radiostaciju saglabāšana atmiņā Radiostaciju saglabāšana atmiņā automātiski (Travelstore) Atmiņā saglabāto radiostaciju klausīšanās Uztveramo radiostaciju pārskatīšana (SCAN) Pārskatīšanas ilguma iestatīšana Pārraižu tips (PTY) Satiksmes informācija Satiksmes informācijas prioritātes ieslēgšana/izslēgšana Satiksmes ziņojumu skaļuma līmeņa iestatīšana Kompaktdisku atskaņošanas režīms.. 64 Kompaktdisku atskaņotāja režīma ieslēgšana Mūzikas ierakstu izvēle Ātrās meklēšanas režīms (ar noklausīšanos) Mūzikas ierakstu atskaņošana jauktā secībā (MIX) Mūzikas ierakstu pārskatīšana (SCAN) Mūzikas ierakstu atkārtošana (REPEAT) Atskaņošanas režīma apturēšana (PAUSE) Pulksteņa rādījums Satiksmes ziņojumi kompaktdisku atskaņošanas režīmā Kompaktdiska izņemšana MP3/WMA režīms MP3 datu nesēja sagatavošana MP3 režīma ieslēgšana Ekrāna rādījuma konfigurēšana LATVISKI

5 Satura rādītājs Direktorija izvēle Mūzikas ierakstu/failu izvēle Direktoriju un mūzikas ierakstu izvēle MP3 pārlūkošanas režīmā Ātrās meklēšanas režīms Mūzikas ierakstu atskaņošana jauktā secībā (MIX) Mūzikas ierakstu pārskatīšana (SCAN) Nepārtraukta atsevišķu mūzikas ierakstu vai visu direktorijā esošo mūzikas ierakstu atskaņošana (REPEAT) Atskaņošanas režīma apturēšana (PAUSE) Kompaktdisku mainītāja režīms Kompaktdisku mainītāja režīma ieslēgšana Kompaktdisku izvēle Mūzikas ierakstu izvēle Ātrās meklēšanas režīms (ar noklausīšanos) Atsevišķu mūzikas ierakstu vai visu kompaktdisku atskaņošanas atkārtošana (REPEAT) Mūzikas ierakstu atskaņošana jauktā secībā (MIX) Visos kompaktdiskos esošo mūzikas ierakstu pārskatīšana (SCAN) Atskaņošanas režīma apturēšana (PAUSE) Pulksteņa rādījums Pulkstenis un laiks Pulksteņa iestatīšana /24 stundu pulksteņa rādījuma režīma izvēle Pulksteņa rādījuma ieslēgšana pastāvīgā režīmā gadījumam, kad ierīce ir izslēgta, bet aizdedze ieslēgta Skanējuma iestatījumi Zemo frekvenču regulēšana (BASS).. 76 Augsto frekvenču regulēšana (TREBLE) Kreisā/labā kanāla skaļuma sadalījuma regulēšana (BALANCE) Priekšējā/aizmugurējā kanāla skaļuma sadalījuma regulēšana (FADER) Ekvalaizera zemo frekvenču regulēšana (E-BASS) Ekvalaizera vidējo frekvenču regulēšana (E-MIDDLE) Ekvalaizera augsto frekvenču regulēšana (E-TREBLE) Priekšpastiprinātāja izeja (Preamp-Out/Sub-Out) Infrazemo frekvenču līmeņa un infrazemo frekvenču robežfrekvences regulēšana X-BASS Funkcijas X-BASS pastiprinājuma regulēšana (X-BASS) Ekvalaizera funkcijas X-BASS regulēšana (E-BASS) Fiksētie ekvalaizera iestatījumi (PRESETS) Ekrāna iestatījumu regulēšana Ekrāna spilgtuma regulēšana Ekrāna izgaismojuma krāsas toņa iestatīšana Ekrāna skata leņķa pielāgošana Ārēji audiosignāla avoti Aizmugurējās ieejas AUX režīma pielāgošana Citu ārēju audiosignāla avotu pievienošana Bluetooth Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana (NORMSET) Tehniskie dati Pastiprinātājs Radiouztvērējs Kompaktdisku atskaņotājs Priekšpastiprinātāja izeja Ieejas jutība Montāžas instrukcija

6 Par šo pamācību Par šo pamācību Šajā pamācībā ir iekļauta svarīga informācija par to, kā bez grūtībām un droši uzstādīt un lietot šo ierīci. Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā izlasiet šos norādījumus. Glabājiet šo pamācību ierīces lietošanas vietā, lai to vienmēr varētu izmantot jebkurš ierīces lietotājs. Nododot ierīci trešajām personām, vienmēr klāt pievienojiet arī šo pamācību. Turklāt ievērojiet šai ierīcei pievienoto ierīču pamācības. Izmantotie simboli Šajā pamācībā ir izmantoti šādi simboli: Paredzētais izmantošanas mērķis Šī ierīce ir paredzēta montāžai un lietošanai automašīnā, kuras elektroiekārtas spriegums ir 12 V, un tā ir jāiemontē DIN standarta uzstādīšanas vietā. Ņemiet vērā tehniskajos datos norādītās parametru robežvērtības. Remonts un montāža nepieciešamības gadījumā jāveic speciālistam. Atbilstības deklarācija Uzņēmums Blaupunkt GmbH apliecina, ka ierīce New Orleans MP58 atbilst direktīvas 89/336/EEK pamatprasībām un citiem saistošajiem noteikumiem. LATVISKI UZMANĪBU! Brīdinājums par lāzerstaru. UZMANĪBU! Brīdinājums par risku sabojāt kompaktdisku dzini. CE marķējums apliecina atbilstību ES direktīvām. Norāda secības pakāpi. Norāda uzskaitījumu. 49

7 Par jūsu drošību Par jūsu drošību Šī ierīce ir izgatavota atbilstoši modernākajam tehnikas attīstības līmenim un saskaņā ar vispāratzītiem drošības principiem. Tomēr, ja netiek ievēroti šajā pamācībā aprakstītie drošības noteikumi, var tikt izraisītas bīstamas situācijas. Ierīces montāža patstāvīgi Ierīces montāžu patstāvīgi drīkstat veikt tikai tad, ja jums ir pieredze automašīnu audiosistēmu uzstādīšanā un transportlīdzekļa elektroiekārta jums ir labi pazīstama. Lai veiktu šādu montāžu, ievērojiet šīs pamācības beigās iekļautajā montāžas pamācībā sniegtos norādījumus. Ievērojiet tālāk minētos norādījumus! UZMANĪBU! Šajā ierīcē ir iebūvēta 1. klases lāzerierīce, kas var izraisīt acu traumas. Neatveriet ierīci un neveiciet nekādas pārveides. Darba režīmā Jebkādas darbības ar ierīci veiciet tikai tad, ja to atļauj satiksmes situācija. Lai veiktu sarežģītākas darbības, apstādiniet automašīnu piemērotā vietā. Vadības paneli pievienojiet vai noņemiet tikai tad, ja automašīna stāv uz vietas. Lai saudzētu dzirdi, ierīci vienmēr noregulējiet mērenā skaļumā. Ja ierīces skanējums ir pieklusināts (piemēram, mainot audiosignāla avotu 50 vai kompaktdisku mainītājā mainot kompaktdisku), skaļuma līmeņa maiņa nav dzirdama. Nepalieliniet skaļumu šādas klusināšanas laikā. Ierīci vienmēr noregulējiet mērenā skaļumā, lai varētu dzirdēt brīdinājuma skaņas signālus (piemēram, policijas sirēnas). Pēc ierīces izslēgšanas Bez šī vadības paneļa ierīce zaglim ir bezvērtīga. Atstājot automašīnu, vienmēr paņemiet līdzi vadības paneli. Pārnēsājiet vadības paneli tā, lai tas būtu pasargāts no triecieniem un netiktu notraipīti tā kontakti. Norādījumi par tīrīšanu Šķīdinātājos, tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļos, kā arī aparatūras paneļa kopšanas aerosolā var būt sastāvdaļas, kas bojā ierīces virsmu. Ierīces tīrīšanai izmantojiet sausu vai nedaudz samitrinātu drānu. Nolietotu ierīču likvidēšana Nepievienojiet nolietoto ierīci sadzīves atkritumiem. Izmantojiet likvidēšanai pieejamās nolietoto ierīču atpakaļnodošanas un savākšanas sistēmas.

8 Piegādes komplektācija Piegādes komplektācija Piegādes komplektācijā ietilpst: Audiosistēma 1 gab. Vadības paneļa futrālis 1 gab. Montāžas rāmis 1 gab. Demontāžas piederumi 2 gab. Vadotnes tapa 1 gab. USB savienojuma kabelis 1 gab. Lietošanas pamācība 1 gab. Papildaprīkojums (neietilpst piegādes komplektācijā) Izmantojiet tikai Blaupunkt lietošanai atļautus piederumus. Komandvadība (Command and Control C'n'C) Šajā ierīcē tiek izmantots Blaupunkt komandvadības interfeiss (C'n'C). C'n'C interfeiss nodrošina iespēju daudz ērtāk vadīt to ierīču un datu nesēju darbību, kas ir pievienoti automašīnas audiosistēmai, izmantojot standartam C'n'C atbilstošu interfeisu (sk. arī informāciju par Bluetooth/ USB interfeisu un ipod/usb interfeisu). Tālvadības pults Tālvadības pults, kas atrodas pie stūres, un/ vai rokas pults nodrošina iespēju droši un ērti regulēt jūsu automašīnas audiosistēmas pamatfunkcijas. Izmantojot tālvadības pulti, ierīci nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. To, kāda tālvadības pults ir piemērota jūsu automašīnas audiosistēmai, varat noskaidrot pie Blaupunkt tirgotāja vai vietnē Bluetooth/USB interfeiss Lai izmantotu tehnoloģijas Bluetooth sniegtās priekšrocības, piemēram, tālruņa bezvadu brīvroku sistēmu vai Bluetooth straumēšanu, ierīcē var aktivizēt Bluetooth interfeisu. Bluetooth/USB interfeiss nodrošina USB papildu savienojumu. Bluetooth/USB interfeiss ir pieejams arī standartam C'n'C atbilstošajā modelī vai tā atbilstību standartam C'n'C var nodrošināt, atjauninot programmatūru. Informāciju par Bluetooth/USB interfeisu var iegūt no Blaupunkt specializētā tirgotāja vai internetā, apmeklējot vietni www. blaupunkt.com. ipod/usb interfeiss ipod vai ipod/usb interfeiss nodrošina iespēju radiouztvērējam pievienot ipod ierīci un ērti vadīt tās atskaņošanas režīmu, izmantojot radiouztvērēja vadības elementus. ipod/usb interfeiss nodrošina USB papildu savienojumu. ipod/usb interfeiss ir pieejams arī standartam C'n'C atbilstošajā modelī vai tā atbilstību standartam C'n'C var nodrošināt, atjauninot programmatūru. Informāciju par ipod/usb interfeisu var iegūt no Blaupunkt specializētā tirgotāja vai internetā, apmeklējot vietni Pastiprinātājs Var izmantot jebkuru Blaupunkt vai Velocity markas pastiprinātāju. Kompaktdisku mainītāji Ierīcei var pievienot šādus Blaupunkt kompaktdisku mainītājus: CDC A 03, CDC A 08 vai IDC A LATVISKI

9 Garantijas noteikumi Garantijas noteikumi Ražojumiem, kas iegādāti Eiropas Savienības teritorijā, mēs nodrošinām ražotāja garantiju. Uz ierīcēm, kas iegādātas ārpus Eiropas Savienības, attiecas atbilstošo mūsu vietējo kompetento aģentūru izdotie garantijas noteikumi. Ar garantijas noteikumiem var iepazīties vietnē vai vēršoties tieši: Blaupunkt GmbH Hotline Robert-Bosch-Str. 200 D Hildesheim, Germany Pakalpojumi Dažās valstīs uzņēmums Blaupunkt nodrošina remonta un ierīces paņemšanas pakalpojumu. Informāciju par šī pakalpojuma pieejamību skatiet vietnē Ja vēlaties izmantot šo pakalpojumu, ierīces paņemšana, iespējams, jāpiesaka internetā. Noņemamais vadības panelis Noņemamais vadības panelis Sistēma aizsardzībai pret zādzību Šī ierīce ir aprīkota ar noņemamu (atvienojamu) vadības paneli, kas ir veids, kā ierīci aizsargāt pret zādzību. Bez šī vadības paneļa ierīce zaglim ir bezvērtīga. Aizsargājiet ierīci pret zādzību, vienmēr paņemot vadības paneli sev līdzi, kad atstājat automašīnu. Neatstājiet vadības paneli automašīnā nedariet to arī slepenā vietā. Piezīmes. Neļaujiet vadības panelim nokrist. Nepakļaujiet vadības paneli tiešai saules staru vai cita karstuma avota iedarbībai. Nepieļaujiet tiešu ādas saskari ar vadības paneļa elektrokontaktiem. Nepieciešamības gadījumā notīriet kontaktus, izmantojot drānu bez plūksnām, kas samitrināta ar spirtu saturošu tīrīšanas līdzekli. Vadības paneļa noņemšana Nospiediet pogu 1. Vadības panelis atveras uz leju. 52 Pieturot vadības paneli labajā pusē, izvelciet to taisnā virzienā no stiprinājuma.

10 Noņemamais vadības panelis Piezīmes. Ierīce izslēdzas pēc iestatītā laika. Papildinformāciju par to, lūdzu, sk. šīs nodaļas sadaļā Ierīces izslēgšanās laiks (OFF TIMER). Ierīces atmiņā saglabājas pēdējais lietotais audiosignāla avots, lai to izmantotu nākamajā ierīces ieslēgšanas reizē. Visi ievietotie kompaktdiski paliek ierīcē. Vadības paneļa uzstādīšana Turiet vadības paneli aptuveni taisnā leņķī pret ierīci (sk. zīm, 1. poz.). Spiediet vadības paneli ierīces priekšpuses apakšējā malā esošajās vadotnēs. Uzmanīgi pagrieziet vadības paneli uz augšu, līdz tas nofiksējas savā vietā. Pagrieziet vadības paneli rievā uz augšu un, nelietojot spēku, iespiediet to savā vietā, līdz atskan klikšķis (sk. zīm, 2. poz.). Ierīces izslēgšanās laiks (OFF TIMER) Pēc vadības paneļa atvēršanas ierīce izslēdzas, kad ir pagājis iestatītais laiks. Šī laika ilgumu var iestatīt no 15 līdz 30 sekundēm. Nospiediet pogu MENU OK 5. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts VARIOUS MENU. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas vai vairākas reizes, līdz ekrānā ir redzams uzraksts OFF TIMER. Iestatiet laiku, nospiežot pogu 4 pie bultiņas vai. nospiediet pogu ESCAPE ;. Taimauta funkcija Ierīcei ir taimauta funkcija (laika sprīdis). Piemēram, pēc pogas MENU OK 5 nospiešanas un kāda izvēlnes elementa izvēles ierīce pārslēdzas iepriekšējā režīmā pēc tam, kad pēc pēdējās jebkura taustiņa nospiešanas reizes ir pagājušas aptuveni 8 sekundes. Veiktie iestatījumi tiek saglabāti. LATVISKI 53

11 Ieslēgšana/izslēgšana Ieslēgšana/izslēgšana Ierīci var ieslēgt/izslēgt vairākos veidos. Ieslēgšana/izslēgšana, izmantojot ieslēgšanas/ izslēgšanas pogu Lai ierīci ieslēgtu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 6. Ierīce ieslēdzas. Lai ierīci izslēgtu, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 6 ilgāk nekā 2 sekundes. Ierīce izslēdzas. Lai saudzētu automašīnas akumulatoru bateriju, ierīce automātiski izslēdzas stundu pēc aizdedzes izslēgšanas. Ieslēgšana/izslēgšana, izmantojot automašīnas aizdedzes atslēgu Ierīce ieslēgsies/izslēgsies vienlaicīgi ar aizdedzi, ja ierīce ir pareizi pievienota automašīnas aizdedzes sistēmai, kā norādīts montāžas pamācībā, un nav izslēgta, izmantojot ieslēgšanas/ izslēgšanas pogu 6. Sveiciena teksta maiņa Pēc ierīces ieslēgšanas tiek parādīta animācija, kurai seko sveiciena teksts. Rūpnīcā tiek iestatīts sveiciena teksts BLAUPUNKT. Var ievadīt personisku sveiciena tekstu, kura garums nepārsniedz 9 rakstzīmes. Nospiediet pogu MENU OK 5. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts VARIOUS MENU. Ekrānā tiek parādīts uzraksts ON MESSAGE. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas vai, lai pašreizējā kursora atrašanās vietā ievadītu rakstzīmi. pārietu uz nākamo rakstzīmes vietu. Nospiediet pogu MENU OK 5, lai saglabātu ievadīto tekstu. nospiediet pogu ESCAPE ;. Ierīces izslēgšana, izmantojot noņemamo vadības paneli Noņemiet vadības paneli. Ierīce izslēdzas pēc laika, kas iestatīts izvēlnē OFF TIMER. Papildinformāciju par to, lūdzu, sk. nodaļas Noņemamais vadības panelis sadaļā Ierīces izslēgšanās laiks (OFF TIMER). 54

12 Skaļuma līmenis Skaļuma regulēšana Skaļumu var regulēt ar iedalījumu no 0 (izslēgts) līdz 50 (maksimālais). Lai skaļumu palielinātu, grieziet skaļuma regulatoru 7 pulksteņrādītāju kustības virzienā. Lai skaļumu samazinātu, grieziet skaļuma regulatoru 7 pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Ierīces ieslēgšanas skaļuma līmeņa iestatīšana Var iestatīt skaļuma līmeni, kas tiks izmantots ierīces ieslēgšanas brīdī. Nospiediet pogu MENU OK 5. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts VOLUME MENU. Ekrānā tiek parādīts uzraksts ON VOLUME. Iestatiet konkrētu ierīces ieslēgšanas skaļuma līmeni, nospiežot pogu 4 pie bultiņas vai. vai Nospiediet pogu 4 pie bultiņas, lai izmantotu iestatījumu LAST VOLUME. Lai atvieglotu regulēšanu, ierīce palielinās vai samazinās skaļumu vienlaicīgi ar iestatījuma izmaiņu. Ja iestatījumu mainīsit uz LAST VOLUME, ierīce tiks ieslēgta skaļumā, kāds tas bija ierīces izslēgšanas laikā. Lai aizsargātu jūsu dzirdi, ierīces ieslēgšanas skaļuma līmeņa vērtība iestatījumā Last Volume nevar būt lielāka par 38. Ja pirms ierīces izslēgšanas skaļuma līmenis ir augstāks, tā vērtība automātiski tiek iestatīta uz 38. Šādi tiek novērsta ierīces ieslēgšana neparedzēti un negaidīti lielā skaļumā. nospiediet pogu ESCAPE ;. Strauja skaļuma samazināšana (Mute) Skaļumu var strauji samazināt līdz iepriekš iestatītam līmenim. Īslaicīgi nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas pogu 6. Ekrānā tiek parādīts uzraksts MUTE. Klusināšanas režīma deaktivizēšana Lai atjaunotu iepriekšējo skaļuma līmeni, vēlreiz īslaicīgi nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas pogu 6. Klusināšanas līmeņa regulēšana Klusināšanas līmeni var regulēt. Nospiediet pogu MENU OK 5. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts VOLUME MENU. 55 LATVISKI

13 Skaļuma līmenis Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts MUTE LEVEL. Iestatiet klusināšanas līmeni, nospiežot pogu 4 pie bultiņas vai. nospiediet pogu ESCAPE ;. Tālruņa/audiosistēmas vai navigācijas sistēmas/ audiosistēmas režīms Klusināšana tālruņa/navigācijas sistēmas režīmā Ja automašīnas audiosistēmai ir pievienots mobilais tālrunis vai navigācijas sistēma, tālruņa zvana saņemšanas vai navigācijas sistēmas ziņojuma skanēšanas laikā tiek klusināts automašīnas audiosistēmas skaļums. Tālruņa saruna vai ziņojums ir dzirdams automašīnas audiosistēmas skaļruņos. Lai šī funkcija darbotos, mobilais tālrunis vai navigācijas sistēma jāpievieno automašīnas audiosistēmai, kā norādīts montāžas pamācībā. To, kāda navigācijas sistēma ir piemērota jūsu automašīnas audiosistēmai, varat noskaidrot pie Blaupunkt tirgotāja. Tālruņa zvana saņemšanas vai navigācijas sistēmas ziņojuma skanēšanas laikā ekrānā ir redzams uzraksts TELEPHONE. Skaļuma regulēšana tālruņa/ audiosistēmas vai navigācijas sistēmas/ audiosistēmas režīmā Tālruņa sarunas vai navigācijas sistēmas ziņojuma skanēšanas laikā netiek ieslēgti satiksmes ziņojumi. 56 Var regulēt tālruņa sarunu vai navigācijas sistēmas ziņojumu atskaņošanas sākotnējo skaļuma līmeni. Nospiediet pogu MENU OK 5. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts VOLUME MENU. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts TEL VOLUME. Iestatiet vajadzīgo skaļuma līmeni, nospiežot pogu 4 pie bultiņas vai. nospiediet pogu ESCAPE ;. Lai regulētu telefona sarunu vai navigācijas sistēmas ziņojumu atskaņošanas skaļuma līmeni to skanēšanas laikā, var izmantot skaļuma regulatoru 7. Apstiprinājuma signāla ieslēgšana/izslēgšana Sistēma aktivizē apstiprinājuma signālu, ja kāda poga ir nospiesta ilgāk nekā 2 sekundes, piemēram, kad piešķirat kādai radiostacijai tās ieslēgšanas pogu. Šo signālu var ieslēgt vai izslēgt. Nospiediet pogu MENU OK 5. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts VOLUME MENU.

14 Skaļuma līmenis Nospiediet pogu 4 pie bultiņas vai vairākas reizes, līdz ekrānā tiek parādīts uzraksts BEEP ON vai BEEP OFF. Ieslēdziet režīmu BEEP ON vai OFF, nospiežot pogu 4 pie bultiņas vai. nospiediet pogu ESCAPE ;. Automātiskās skaļuma pielāgošanas funkcija Šī funkcija nodrošina automašīnas audiosistēmas skaļuma automātisku pielāgošanu automašīnas kustības ātrumam un ar to saistītajiem automašīnas kustības radītajiem trokšņiem. Piemēram, kad automašīnas kustības ātrums palielinās, automātiski tiek palielināts ierīces skaļums, lai kompensētu dzirdamības pasliktināšanos automašīnas kustības radīto trokšņu (piemēram, gaisa plūsmas) dēļ. Lai šī funkcija darbotos, automašīnā jābūt pieejamam tahometra signālam un automašīnas audiosistēmai jābūt pievienotai, kā norādīts montāžas pamācība. Automātiskās skaļuma palielināšanas funkcijai ir pieejamas 6 regulēšanas pakāpes (OFF, 1-5). Nospiediet pogu MENU OK 5. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts VOLUME MENU. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts AUTO SOUND. Iestatiet skaļuma līmeni OFF vai 1-5, nospiežot pogu 4 pie bultiņas vai. nospiediet pogu ESCAPE ;. Optimālais iestatījums skaļuma pielāgošanas funkcijai atkarībā no kustības ātruma ir atkarīgs no konkrētās automašīnas radītā trokšņa līmeņa. Automašīnai vispiemērotāko iestatījumu var noteikt eksperimentāli. 57 LATVISKI

15 Radiouztvērēja režīms Radiouztvērēja režīms Šajā ierīcē ir uzstādīts radiouztvērējs ar radio datu sistēmu (RDS). Daudzas uztveramās FM diapazona radiostacijas raida signālu, kurā ir ietverta ne tikai pati pārraide, bet arī papildinformācija, piemēram, radiostacijas nosaukums un pārraižu tips (PTY). Radiostacijas nosaukums ir redzams ekrānā, tiklīdz radiouztvērējs uztver šo signālu. Radiouztvērēja regulēšana Lai nodrošinātu pareizu radiouztvērēja darbību, ierīce ir jāiestata atbilstoši reģionam, kurā tā tiek izmantota. Var izvēlēties kādu no šādiem reģioniem: Eiropa (EUROPE), ASV (USA) un Taizeme (THAI). Rūpnīcā uztvērēju iestata reģionam, kurā uztvērējs tiek pārdots. Ja rodas problēmas ar radiostaciju uztveršanu, lūdzu, pārbaudiet šo iestatījumu. Radiouztvērēja funkcijas, kas ir aprakstītas šajā lietošanas pamācībā, attiecas uz radiouztvērēja iestatījumu EUROPE. Izslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/ izslēgšanas pogu 6. Nospiediet vienlaikus pogas 1 9 un DIS : un vēlreiz ieslēdziet ierīci, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 6. Tiek parādīts pašreizējais iestatījums (EUROPE, USA vai THAI). Izvēlieties uztvērēja darbības reģionu, nospiežot pogu 4 pie bultiņas vai. Lai saglabātu iestatījumu, nospiediet pogu MENU OK 5. Radiouztvērējs sāk darboties režīmā, kādā iepriekš tika izslēgts (radiouztvērējs, kompaktdisku atskaņotājs, kompaktdisku mainītājs USB vai AUX). Radiouztvērēja režīma ieslēgšana Ja ierīce darbojas kompaktdisku atskaņotāja, kompaktdisku mainītāja, USB vai AUX režīmā, nospiediet pogu BND < VAI nospiediet pogu SRC 2 vairākas reizes, līdz ekrānā tiek parādīts uzraksts TUNER. RDS ērtību funkcijas (AF, REG) RDS ērtību funkcijas AF (Alternatīva frekvence) un REGIONAL paplašina radiouztvērēja funkciju klāstu. AF. Ja RDS funkcija ir aktivizēta, radiouztvērējs automātiski noskaņojas uz pašlaik ieslēgtās radiostacijas vislabāk uztveramo frekvenci. REGIONAL. Dažreiz radiostacijas savas pārraides sadala reģionālās pārraidēs, šādi nodrošinot atšķirīgu saturu. Funkciju REG var izmantot, lai novērstu radiouztvērēja pārslēgšanos uz alternatīvām frekvencēm, kurās tiek translētas cita satura pārraides. Funkcija REGIONAL jāaktivizē/ jādeaktivizē izvēlnē atsevišķi. 58

16 Radiouztvērēja režīms Funkcijas REGIONAL ieslēgšana/ izslēgšana Šis iestatījums ir iespējams tikai radiouztvērēja režīmā. Nospiediet pogu MENU OK 5. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts TUNER MENU. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts REG. Ekrānā līdzās uzrakstam REG tiek parādīts uzraksts OFF vai ON. Lai ieslēgtu/izslēgtu funkciju REGIONAL, nospiediet pogu 4 pie bultiņas vai. nospiediet pogu ESCAPE ;. RDS ērtību funkcijas ieslēgšana/ izslēgšana Lai ieslēgtu vai izslēgtu RDS funkcijas AF un REGIONAL, turiet nospiestu pogu TRAF 3 ilgāk nekā 2 sekundes. Ekrānā īslaicīgi ir redzams izvēlētais iestatījums RDS ON vai RDS OFF. Radioviļņu diapazona/ radiostaciju grupas izvēle Izmantojot šo ierīci, var uztvert pārraides, kas tiek translētas FM frekvenču, kā arī VV un GV (AM) diapazonā. FM radioviļņu diapazonam ir pieejamas trīs atmiņā saglabājamu radiostaciju grupas (FM1, FM2 un FMT) un pa vienai VV (MW) un GV (LW) diapazonam. Katrā grupā var saglabāt sešas radiostacijas. Lai pārslēgtu atmiņā saglabātās FM diapazona (FM1, FM2 un FMT) un VV (MW) un GV (LW) diapazona radiostaciju grupas, nospiediet pogu BND <. Noskaņošana uz radiostacijas frekvenci Ir vairāki veidi, kā radiouztvērēju noskaņot uz radiostacijas frekvenci. Noskaņošana automātiskajā staciju meklēšanas režīmā Nospiediet pogu 4 pie bultiņas vai. Radiouztvērējs noskaņojas uz nākamās uztveramās radiostacijas frekvenci. Ja ir aktivizēta satiksmes informācijas prioritātes funkcija (ekrānā ir redzams satiksmes sastrēguma simbols), tiek iestatīta tuvākā radiostacija, kas pārraida satiksmes informāciju. Manuāla noskaņošana uz radiostaciju frekvencēm Noskaņot radiouztvērēju uz radiostaciju frekvencēm var arī manuāli. Manuālu noskaņošanu uz radiostaciju frekvencēm var veikt tikai tad, ja ir 59 LATVISKI

17 Radiouztvērēja režīms deaktivizēta RDS funkcija un funkcija PTY. Lai uztveršanas frekvenci mainītu ar nelielu soli, īslaicīgi nospiediet pogu 4 pie bultiņas vai. Lai uztveršanas frekvenci mainītu strauji, turiet nospiestu pogu 4 pie bultiņas vai ilgāku laiku. Translācijas tīklu pārlūkošana (tikai FM diapazonā) Ja radiostacija vienlaikus translē vairākas pārraides, var izmantot šīs radiostacijas tā sauktā translācijas tīkla pārlūkošanas iespēju. Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms jāaktivizē RDS ērtību funkcija un funkcija PTY. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas vai, lai ieslēgtu nākamo translācijas tīkla staciju. 60 Lietojot šo funkciju, var ieslēgt tikai iepriekš uztvertās radiostacijas. Lai uztvertu radiostacijas, izmantojiet pārskatīšanas vai radiostaciju automātiskās atmiņā saglabāšanas funkciju. Radiostaciju meklēšanas jutības iestatīšana Var izvēlēties, vai radiouztvērējam jānoskaņojas tikai uz tādu radiostaciju frekvenci, kuru signāls tiek uztverts stabili, vai arī tas var noskaņoties uz tādu radiostaciju frekvencēm, kuru signāls ir vājš. Nospiediet pogu MENU OK 5. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts TUNER MENU. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts SENSITIVITY. Ekrānā ir redzams pašlaik iestatītais jutības līmenis. Ar SENS HI6 tiek apzīmēts visaugstākais jutības līmenis, bet ar SENS LO1 viszemākais. Iestatiet vajadzīgo jutības līmeni, nospiežot pogu 4 pie bultiņas vai. nospiediet pogu ESCAPE ;. Piezīmes. Šis iestatījums ir iespējams tikai radiouztvērēja režīmā. Ierīce saglabā atmiņā to jutības līmeni, kurš ir iestatīts attiecīgajā FM vai AM radioviļņu diapazonā. Radiostaciju saglabāšana atmiņā Radiostaciju saglabāšana atmiņā manuāli Izvēlieties vajadzīgo radiostaciju grupu (FM1, FM2, FMT) vai kādu no radioviļņu diapazoniem (MW vai LW). Noskaņojiet radiouztvērēju uz vajadzīgās radiostacijas frekvenci. Turiet nospiestu kādu no radiostaciju pogām ilgāk nekā 2 sekundes, lai šo pogu piešķirtu radiostacijai.

18 Radiouztvērēja režīms Radiostaciju saglabāšana atmiņā automātiski (Travelstore) Ierīces atmiņā automātiski var saglabāt sešas radiostacijas ar attiecīgajā reģionā visspēcīgāk uztveramo signālu (tikai FM diapazonā). Šīs stacijas tiek saglabātas FMT radiostaciju grupā. Veicot saglabāšanu no jauna, visas šajā radiostaciju grupā iepriekš saglabātās radiostacijas tiek izdzēstas. Turiet nospiestu pogu BND < ilgāk nekā 2 sekundes. Sākas atmiņā saglabāšanas process. Ekrānā tiek parādīts uzraksts FM TRAVELSTORE. Kad atmiņā saglabāšanas process ir pabeigts, radiouztvērējs ieslēdz FMT radiostaciju grupas pirmajā atmiņas vietā saglabāto radiostaciju. Ja ir aktivizēta satiksmes informācijas prioritātes funkcija (ekrānā ir redzams satiksmes sastrēguma simbols), atmiņā tiek saglabātas tikai tās radiostacijas, kas pārraida satiksmes informāciju. Atmiņā saglabāto radiostaciju klausīšanās Izvēlieties radiostaciju grupu vai radioviļņu diapazonu. Nospiediet kādu no radiostaciju pogām Atmiņā saglabātās radiostacijas signāls tiek atskaņots, ja to var uztvert. Uztveramo radiostaciju pārskatīšana (SCAN) Pārskatīšanas funkciju var izmantot, lai īslaicīgi noklausītos uztveramās radiostacijas. Izvēlnē var iestatīt pārskatīšanas laika ilgumu no 5 līdz 30 sekundēm. Funkcijas SCAN aktivizēšana Turiet nospiestu pogu MENU OK 5 ilgāk nekā 2 sekundes. Radiouztvērējs meklē nākamo uztveramo radiostaciju. Ekrānā tiek parādīts uzraksts SCAN un pašreizējā uztveršanas frekvence vai radiostacijas nosaukums. Funkcijas SCAN deaktivizēšana un radiostacijas klausīšanās turpināšana Nospiediet pogu MENU OK 5. Pārskatīšana tiek pārtraukta un turpina skanēt iepriekš uztvertā radiostacija. Pārskatīšanas ilguma iestatīšana Nospiediet pogu MENU OK 5. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts VARIOUS MENU. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts SCAN TIME. Iestatiet vajadzīgo pārskatīšanas ilgumu, nospiežot pogu 4 pie bultiņas vai. nospiediet pogu ESCAPE ;. Iestatīto pārskatīšanas ilgumu sistēma izmanto arī kompaktdisku atskaņotāja un MP3 atskaņotāja režīmā. 61 LATVISKI

19 Radiouztvērēja režīms Pārraižu tips (PTY) Papildus radiostacijas nosaukumam dažas FM diapazona radiostacijas sniedz informāciju arī par translējamo pārraižu tipu. Automašīnas radiouztvērējs var uztvert un attēlot šo informāciju. Piemēram, var būt šādi pārraižu tipi: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT SERVICE POP ROCK SCIENCE CHILDREN Funkciju PTY var izmantot, lai izvēlētos radiostacijas, kurās tiek translētas noteikta tipa pārraides. PTY-EON Ja norādīsit pārraižu tipu un sāksit radiostaciju meklēšanu, radiouztvērējs pārslēgsies no pašlaik uztvertās radiostacijas uz radiostaciju ar izvēlēto pārraižu tipu. Piezīmes. Ja radiouztvērējs neatrod izvēlētajam pārraižu tipam atbilstošu staciju, atskan signāls un ekrānā īslaicīgi tiek parādīts uzraksts NOT AVAILABLE. Pēc tam turpina skanēt iepriekš uztvertā radiostacija. Ja noskaņotā vai cita translācijas tīkla radiostacija jūsu izvēlētā tipa pārraides translēs vēlāk, radiouztvērējs automātiski pārslēgsies no pašlaik uztvertās radiostacijas vai kompaktdisku atskaņotāja, kompaktdisku mainītāja, USB vai AUX režīma uz radiostaciju, kuras pārraižu tips atbilst izvēlētajam. Ja nevēlaties izmantot pārslēgšanos PTY EON režīmā, deaktivizējiet funkciju PTY. Vispirms ieslēdziet radiouztvērēja režīmu, nospiežot pogu SRC 2 vai BND <. Kompaktdisku atskaņotāja, kompaktdisku mainītāja, USB vai AUX režīmā radiouztvērēja izvēlne ar izvēlnes elementu PTY ON/ OFF nav pieejama. Funkcijas PTY ieslēgšana/izslēgšana Nospiediet pogu MENU OK 5. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts TUNER MENU. Ekrānā tiek parādīts uzraksts PTY un pašreizējais iestatījums. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas vai, lai ieslēgtu (PTY ON) vai izslēgtu (PTY OFF) funkciju PTY. nospiediet pogu ESCAPE ;. Funkcijas PTY informācijas valodas izvēle Var izvēlēties pārraižu tipa informācijas valodu. Pieejamās iespējas ir DEUTSCH (vācu), ENGLISH (angļu) un FRANÇAIS (franču). Šis iestatījums ir iespējams tikai radiouztvērēja režīmā. Nospiediet pogu MENU OK 5. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts TUNER MENU. 62

20 Radiouztvērēja režīms Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts PTY LANGUAGE. Iestatiet vajadzīgo valodu, nospiežot pogu 4 pie bultiņas vai. nospiediet pogu ESCAPE ;. Pārraižu tipa izvēle un radiostaciju meklēšanas funkcijas aktivizēšana Pašreizējā pārraižu tipa apzīmējums ekrānā tiek parādīts tikai īslaicīgi. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas vai. Rādījuma laikā nospiediet pogu 4 pie bultiņas vai, lai ieslēgtu citu pārraižu tipu. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas vai, lai aktivizētu radiostaciju meklēšanas funkciju. Pēc tam radiouztvērējs ieslēgs nākamo radiostaciju, kas atbilst izvēlētajam pārraižu tipam. Satiksmes informācija Satiksmes informācija Šī ierīce ir aprīkota ar RDS-EON uztvērēju. EON (Enhanced Other Network) nodrošina to, ka vienmēr, kad tiek translēts satiksmes ziņojums (TA), sistēma automātiski pārslēdzas no radiostacijas, kas nepārraida satiksmes ziņojumus, uz translācijas tīklā esošu radiostaciju, kas piedāvā šādu pakalpojumu. Kad satiksmes ziņojums ir izskanējis, sistēma atkal ieslēdz pārraidi, kuru klausījāties pirms tam. Satiksmes informācijas prioritātes ieslēgšana/izslēgšana Nospiediet pogu TRAF 3. Ja ekrānā tiek parādīts satiksmes sastrēguma simbols, ir aktivizēta satiksmes ziņojumu prioritātes funkcija. Piezīmes. Brīdinājuma signāls norādīs, ka atstājat pašlaik dzirdamās satiksmes ziņojumus raidošās radiostacijas uztveršanas zonu; ka, klausoties mūziku kompaktdisku atskaņotāja, kompaktdisku mainītāja, USB, vai AUX režīmā, atstājat noskaņotās satiksmes ziņojumus raidošās radiostacijas uztveršanas zonu un automātiskās radiostaciju meklēšanas sistēma nespēj atrast citu radiostaciju, kas pārraida satiksmes ziņojumus; ka noskaņojat radiouztvērēju no radiostacijas, kas pārraida satiksmes ziņojumus, uz tādu, kas tos nepārraida. Atskanot brīdinājuma signālam, var vai nu izslēgt satiksmes ziņojumu prioritāti, vai noskaņot radiouztvērēju uz radiostaciju, kas pārraida satiksmes ziņojumus. 63 LATVISKI

21 Satiksmes informācija Satiksmes ziņojumu skaļuma līmeņa iestatīšana Nospiediet pogu MENU OK 5. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts VOLUME MENU. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts TA VOLUME. Iestatiet skaļuma līmeni, nospiežot pogu 4 pie bultiņas vai. Lai atvieglotu regulēšanu, ierīce palielinās vai samazinās skaļumu vienlaicīgi ar iestatījuma izmaiņu. nospiediet pogu ESCAPE ;. 64 Izmantojot skaļuma regulatoru 7, var arī noregulēt pašlaik dzirdamā satiksmes ziņojuma skaļumu. Kompaktdisku atskaņošanas režīms Kompaktdisku atskaņošanas režīms Šo ierīci var izmantot, lai atskaņotu mūziku, kas ierakstīta standarta audio CD, CD-R un CD-RW 8 (mini CD) vai 12 cm diametra kompaktdiskos. Lai izvairītos no problēmām, kas rodas atskaņojot pašierakstītus kompaktdiskus, to ierakstīšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 16x. Risks būtiski sabojāt kompaktdisku dzini! Nedrīkst izmantot kompaktdiskus, kas nav izgatavoti apļveida formā. Mēs neuzņemamies atbildību par kompaktdisku dziņa bojājumiem, kas var būt radušies neparedzētas formas kompaktdisku izmantošanas dēļ. Lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību, izmantojiet tikai kompaktdiskus, uz kuriem ir attēlots kompaktdiska logotips. Pret pavairošanu aizsargātiem kompaktdiskiem var būt atskaņošanas problēmas. Blaupunkt nevar garantēt pret pavairošanu aizsargātu kompaktdisku pareizu darbību. Papildus iespējai atskaņot audio kompaktdiskus ar šo ierīci var atskaņot mūzikas ierakstus, kas saglabāti kompaktdiskos MP3/WMA failu formātā. Papildinformāciju, lūdzu, sk. nodaļā MP3/ WMA režīms. Kompaktdisku atskaņotāja režīma ieslēgšana Ja diskdzinī nav ievietots kompaktdisks, ieslēdziet kompaktdisku atskaņotāja režīmu, ievietojot ierīcē kompaktdisku. Lai ievietotu kompaktdisku, jāatver vadības panelis. Ja vadības panelis ir

22 Kompaktdisku atskaņošanas režīms atvērts, ierīce automātiski tiek izslēgta pēc tam, kad ir pagājis iestatītais ierīces izslēgšanās laiks. Lūdzu, ņemiet vērā šādus norādījumus: Ja ierīce ir izslēgusies pirms kompaktdiska ievietošanas diskdzinī, kompaktdisks netiek ievilkts automātiski. Šādā gadījumā izņemiet kompaktdisku, aizveriet vadības paneli un pirms kompaktdiska ievietošanas ierīcē vēlreiz ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/ izslēgšanas pogu 6. Ja kompaktdisks jau ir ievilkts ierīcē un tā izslēdzas pirms vadības paneļa aizvēršanas, aizveriet vadības paneli un ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 6. Lai novērstu ierīces izslēgšanos pārāk agri, nepieciešamības gadījumā palieliniet ierīces izslēgšanās laiku. Papildinformāciju par to, lūdzu, sk. nodaļas Noņemamais vadības panelis sadaļā Ierīces izslēgšanās laiks (OFF TIMER). Lai ievietotu kompaktdisku, nospiediet pogu 1. Atveras vadības panelis. Ievietojiet kompaktdisku tā dzinī bez spēka ar apdrukāto pusi augšup, līdz sajūtat pretestību. Diskdzinis ievelk kompaktdisku automātiski. Nedrīkst kavēt vai veicināt kompaktdiska ievilkšanu diskdzinī. Aizveriet vadības paneli bez spēka, nedaudz piespiežot, līdz tas nofiksējas savā vietā. Sākas kompaktdiska atskaņošana un ekrānā ir redzams uzraksts CD. Ja kompaktdisku dzinī jau atrodas kompaktdisks, nospiediet pogu SRC 2 vairākas reizes, līdz ekrānā tiek parādīts uzraksts CD. Atskaņošana sākas no vietas, kur tā tika pārtraukta. Mūzikas ierakstu izvēle Nospiediet pogu 4 pie bultiņas vai, lai izvēlētos nākamo vai iepriekšējo mūzikas ierakstu. Nospiežot pogu 4 pie bultiņas vienu reizi, izvēlētais mūzikas ieraksts tiks vēlreiz atskaņots no sākuma. Ātrās meklēšanas režīms (ar noklausīšanos) Lai ātri meklētu mūzikas ierakstus pēc saraksta augšup vai lejup, turiet nospiestu pogu 4 pie bultiņas vai, līdz tiek sākta ātrā mūzikas ierakstu meklēšana pēc saraksta augšup/lejup. Mūzikas ierakstu atskaņošana jauktā secībā (MIX) Nospiediet pogu 5 MIX 9. Ekrānā īslaicīgi tiek parādīts uzraksts MIX ALL, un ir redzams simbols MIX. Pēc tam tiek sākta nākamā jauktā secībā izvēlēta mūzikas ieraksta atskaņošana. Funkcijas MIX deaktivizēšana Vēlreiz nospiediet pogu 5 MIX 9. Ekrānā īslaicīgi tiek parādīts uzraksts MIX OFF, un simbols MIX nodziest. Mūzikas ierakstu pārskatīšana (SCAN) Var pārskatīt (īslaicīgi noklausīties) visus kompaktdiskā saglabātos mūzikas ierakstus. 65 LATVISKI

23 Kompaktdisku atskaņošanas režīms Turiet nospiestu pogu MENU OK 5 ilgāk nekā 2 sekundes. Pēc tam īslaicīgi tiks atskaņots nākamais mūzikas ieraksts. Ekrānā ir redzams uzraksts SCAN un pašlaik atskaņotā mūzikas ieraksta numurs. 66 Šīs pārskatīšanas ilgumu var iestatīt. Papildinformāciju, lūdzu, sk. nodaļas Radiouztvērēja režīms sadaļā Pārskatīšanas ilguma iestatīšana. Funkcijas Scan deaktivizēšana un mūzikas ieraksta klausīšanās turpināšana Lai izslēgtu pārskatīšanas režīmu, nospiediet pogu MENU OK 5. Tiek turpināta pārskatīšanas režīmā pašlaik atskaņotā mūzikas ieraksta atskaņošana. Mūzikas ierakstu atkārtošana (REPEAT) Ja mūzikas ierakstu vēlaties noklausīties atkārtoti, nospiediet pogu 4 RPT 9. Ekrānā īslaicīgi tiek parādīts uzraksts RPT TRK, un ir redzams simbols REPEAT. Mūzikas ieraksts tiek atskaņots bez pārtraukuma līdz atkārtošanas funkcijas deaktivizēšanai. Atkārtošanas režīma deaktivizēšana Ja vēlaties deaktivizēt atkārtošanas režīmu, vēlreiz nospiediet pogu 4 RPT 9. Ekrānā īslaicīgi tiek parādīts uzraksts RPT OFF, un simbols REPEAT nodziest. Pēc tam ierīce atkal tiek ieslēgta parastajā atskaņošanas režīmā. Atskaņošanas režīma apturēšana (PAUSE) Nospiediet pogu 3 9. Ekrānā tiek parādīts uzraksts PAUSE. Apturēšanas režīma deaktivizēšana Apturēšanas režīma laikā nospiediet pogu 3 9. Mūzikas ieraksta atskaņošana tiek turpināta. Pulksteņa rādījums Lai ieslēgtu vai izslēgtu pulksteņa rādījumu, nospiediet pogu DIS :. Satiksmes ziņojumi kompaktdisku atskaņošanas režīmā Ja kompaktdisku atskaņošanas režīmā vēlaties dzirdēt satiksmes ziņojumus, nospiediet pogu TRAF 3. Ja ekrānā ir redzams satiksmes sastrēguma simbols, ir aktivizēta satiksmes ziņojumu prioritātes funkcija. Papildinformāciju, lūdzu, sk. nodaļā Satiksmes informācija. Kompaktdiska izņemšana Nospiediet pogu 1. Vadības panelis atveras uz leju. Nospiediet pogu >, kas atrodas līdzās kompaktdiska nodalījumam. Kompaktdisks tiek izstumts. Izņemiet kompaktdisku un aizveriet vadības paneli. Piezīmes. Ja kompaktdisks atrodas izstumtā stāvoklī, diskdzinis to atkal ievelk atpakaļ pēc aptuveni 10 sekundēm. Kompaktdisku var izņemt arī tad, ja ierīce ir izslēgta vai ir ieslēgts cita audiosignāla avota režīms.

24 MP3/WMA režīms MP3/WMA režīms Šo automašīnas audiosistēmu var izmantot arī tam, lai atskaņotu vienreiz vai daudzkārt ierakstāmajos kompaktdiskos (CD-R un CD-RW), kā arī USB datu nesējos saglabātus MP3 formāta mūzikas failus. Var atskaņot arī WMA formāta failus. Šajā nodaļā ir sniegts tikai MP3 formāta failu atskaņošanas apraksts, jo darbības ar MP3 un WMA formāta failiem ir identiskas. Piezīmes. Ar šo ierīci nevar atskaņot WMA formāta failus, kuri ir iegūti interneta mūzikas ierakstu veikalos un ir pakļauti digitāla satura autortiesību pārvaldībai (Digital Rights Management DRM). Bez traucējumiem var atskaņot tikai tādus WMA formāta failus, kas ir izveidoti, izmantojot programmu Windows Media Player 8 vai tās jaunāku versiju. MP3 datu nesēja sagatavošana Kompaktdiska sagatavošana, saglabājot tajā MP3 formāta failus Izmantojot kompaktdisku ierakstīšanas aparatūru, programmatūru un kompaktdisku matricas dažādās kombinācijās, ierīcē var tikt izraisīti noteiktu kompaktdisku atskaņošanas traucējumi. Ja ir radušies pašierakstīta kompaktdiska atskaņošanas traucējumi, mēģiniet izmantot cita zīmola vai citas krāsas kompaktdiska matricu. Kompaktdiska formātam jāatbilst standarta ISO /2. līmeņa vai Joliet prasībām. Nevar garantēt cita formāta failu atskaņošanas stabilitāti. Veidojot (kodējot) MP3/WMA failus no audio failiem, MP3 failiem jāizmanto datu pārsūtīšanas ātrums no 32 līdz 320 Kb/s, bet WMA failiem no 32 līdz 192 Kb/s. Izmantojot šo ierīci, var atskaņot mūzikas ierakstus, ja to skaits 99 direktorijos nav lielāks par 999. Kompaktdiska direktorijus un tajos iekļautos mūzikas ierakstus var izvēlēties atsevišķi. D01 D02 D03 T001 T002 T003 T004 T005 T001 T002 T003 T004 T005 T006 D04 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 T008 T009 T010 T011 A B A Direktoriji B Mūzikas ieraksti Faili Katram direktorijam var piešķirt nosaukumu, izmantojot personālo datoru. Šajā ierīcē var parādīt direktorija nosaukumu. Lai direktorijiem un mūzikas ierakstiem/failiem piešķirtu nosaukumus, izmantojiet kompaktdisku ierakstīšanas programmatūru. Papildinformāciju sk. programmatūras lietošanas pamācībā. Piezīmes. Piešķirot failiem (direktorijiem un mūzikas ierakstiem) nosaukumus, 67 LATVISKI

25 MP3/WMA režīms nelietojiet garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un īpašās rakstzīmes. Ja failu nosaukumu garums pārsniedz 16 rakstzīmes (ieskaitot paplašinājumu.mp3 vai.wma ), samazinās maksimāli pieļaujamais mūzikas ierakstu un direktoriju skaits. Ja vēlaties, lai faili būtu sakārtoti noteiktā secībā, saglabājiet tos datu nesējā tādā secībā, kā vēlaties, lai tie vēlāk tiktu atskaņoti. Ierīce failus atskaņo tajā secībā, kādā šie faili ir fiziski saglabāti datu nesējā. Lai šajā ierīcē varētu atskaņot failus, MP3 formāta failu paplašinājumam jābūt.mp3, bet WMA.WMA. Piezīmes. Lai atskaņošana noritētu bez pārtraukumiem, nemēģiniet mainīt cita formāta faila paplašinājumu uz.mp3 un pēc tam atskaņot šo failu. Ierīce atskaņošanas režīmā ignorēs šos nederīgos failus; nelietojiet kompaktdiskus, kuros ir dažāda (gan MP3, gan cita) formāta mūzikas ieraksti (ierīce MP3 failu atskaņošanas režīmā atskaņos tikai MP3 formāta failus); nelietojiet kompaktdiskus, kuros jauktā veidā ir saglabāti gan kompaktdisku audio formāta, gan MP3 formāta mūzikas ieraksti. Ja mēģināsit atskaņot jaukta failu formāta kompaktdiskus, tiks atskaņoti tikai kompaktdisku audio formāta faili. USB datu nesēja sagatavošana Lai ierīce varētu atpazīt USB datu nesēju, tam jābūt norādītam kā lielapjoma atmiņas ierīcei, formatētai, izmantojot failu sistēmu FAT16 vai FAT32, un tajā jābūt MP3 vai WMA formāta failiem. 68 USB datu nesējā var saglabāt 1500 failus (direktorijus un mūzikas ierakstus). Izmantojot šo ierīci, direktorijus un mūzikas ierakstus var izvēlēties atsevišķi. Ja failu nosaukumu garums pārsniedz 24 rakstzīmes (ieskaitot paplašinājumu.mp3 vai.wma ), samazinās maksimāli pieļaujamais failu skaits. Blaupunkt nevar garantēt visu tirdzniecībā pieejamo USB datu nesēju pareizu darbību. MP3 ID3 tagi MP3 formāta mūzikas ierakstos var būt iekļauta papildinformācija, piemēram, izpildītāja vārds, albuma un mūzikas ieraksta nosaukums (ID3 tagi). Šajā ierīcē var parādīt tikai 1. un 2. versijas ID3 tagus. MP3 režīma ieslēgšana Kompaktdiska MP3 failu atskaņošanas režīma aktivizēšana MP3 failu kompaktdiska MP3 failu atskaņošanas režīmu aktivizē tāpat kā parasto kompaktdisku atskaņošanas režīmu. Papildinformāciju, lūdzu, sk nodaļas Kompaktdisku atskaņošanas režīms sadaļā Kompaktdisku atskaņošanas režīma ieslēgšana. USB datu nesēja pievienošana un MP3 režīma ieslēgšana Lai ierīcei varētu pievienot USB datu nesēju (piemēram, USB atmiņas spraudni vai USB cieto disku), ierīces aizmugurē saskaņā ar montāžas pamācībā sniegtajiem norādījumiem jāpievieno ierīces komplektācijā iekļautais USB kabelis. Šo kabeli var izvadīt, piemēram, uz cimdu nodalījumu vai piemērotu vietu automašīnas centrālajā panelī.

26 MP3/WMA režīms Lai datu nesējs tiktu pareizi reģistrēts un tiktu pareizi atcelta tā reģistrācija, pirms USB datu nesēja pievienošanas vai atvienošanas ierīce vienmēr jāizslēdz. Pievienojiet USB datu nesēju, izmantojot USB kabeli. Tiklīdz USB datu nesējs ir pievienots ierīcei, to var izvēlēties, nospiežot pogu SRC 2. Ekrānā ir redzams uzraksts USB. Ekrāna rādījuma konfigurēšana Pulksteņa rādījums Nospiediet pogu DIS : vairākas reizes, līdz tiek parādīts pulksteņa rādījums. Izpildītāja vārda un albuma nosaukuma parādīšana Var parādīt pašlaik atskaņotā mūzikas ieraksta izpildītāja vārdu un albuma nosaukumu. Lai parādītu vai nerādītu izpildītāja vārdu un albuma nosaukumu, nospiediet pogu MENU OK 5. Ekrānā ir redzams uzraksts MENU. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts VARIOUS MENU. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas parādīts uzraksts MP3-INFO ON vai MP3-INFO OFF. Nospiediet pogu 4 pie bultiņas vai, lai esošo iestatījumu pārslēgtu uz MP3-INFO ON vai MP3-INFO OFF. nospiediet pogu ESCAPE ;. Izpildītāju vārdi un albumu nosaukumi ir MP3 1. un 2. versijas ID3 tagu sastāvdaļas, un šo informāciju var parādīt tikai tad, ja tā ir saglabāta kopā ar MP3 formāta failiem. Papildinformāciju, lūdzu, sk. personālā datora MP3 failu izveides vai kompaktdisku ierakstīšanas programmatūras lietošanas pamācībā. Direktorija izvēle Lai piekļūtu hierarhijā augstāk vai zemāk izvietotiem direktorijiem, nospiediet pogu 4 pie bultiņas vai vienu vai vairākas reizes. Piezīmes. Ierīce automātiski izlaidīs visus tos direktorijus, kuros nav neviena MP3 formāta faila. Ierīce apstrādā visus direktorijus un apakšdirektorijus kā viena līmeņa objektus. Nospiežot pogu 4 pie bultiņas vai vairākas reizes, tiks atvērti arī visi apakšdirektoriji. LATVISKI 69

27 MP3/WMA režīms Mūzikas ierakstu/failu izvēle Lai atvērtajā direktorijā piekļūtu sarakstā augstāk vai zemāk norādītam mūzikas ierakstam/failam, nospiediet pogu 4 pie bultiņas vai vienu vai vairākas reizes. Nospiežot pogu 4 pie bultiņas vienu reizi, pašlaik atskaņotais mūzikas ieraksts tiks vēlreiz atskaņots no sākuma. Direktoriju un mūzikas ierakstu izvēle MP3 pārlūkošanas režīmā MP3 pārlūkošanas režīmā MP3 datu nesējā saglabātie mūzikas ieraksti un direktoriji tiek parādīti secībā, kādā tie tika fiziski saglabāti datu nesēja direktorijos un apakšdirektorijos. MP3 pārlūkošanas režīmā ir redzams trīs rindu rādījums. Šajā rādījumā visi pašlaik atvērtajā direktorijā esošie mūzikas ieraksti un apakšdirektoriji ir redzami saraksta veidā. Var izvēlēties uz atskaņot šajā sarakstā esošu mūzikas ierakstu vai izvēlēties un atvērt apakšdirektoriju. Turklāt laikā, kad ir atvērts apakšdirektorijs, var pāriet uz augstāka līmeņa direktoriju. MP3 pārlūkošanas režīma ieslēgšana un izslēgšana Lai MP3 pārlūkošanas režīmu ieslēgtu laikā, kad ir redzams standarta rādījums, nospiediet pogu DIS : vairākas reizes, līdz tiek parādīts MP3 pārlūkošanas režīma trīs rindu rādījums. Trīs rindu rādījumā ir redzams pašlaik atvērtā direktorija apakšdirektoriju saraksts un nosaukums. Pašlaik izvēlētais mūzikas ieraksts sarakstā tiek apzīmēts ar pirms mūzikas ieraksta nosaukuma novietotu pa labi vērstu bultiņu. Lai izslēgtu MP3 pārlūkošanas režīmu, nospiediet pogu DIS :. Tiek parādīts standarta rādījums. MP3 pārlūkošanas režīmā nevar izmantot ātrās mūzikas ierakstu meklēšanas režīmu un funkcijas MIX, REPEAT un SCAN. Mūzikas ieraksta un apakšdirektorija izvēle Lai sarakstā pārietu uz vajadzīgo mūzikas ierakstu vai apakšdirektoriju, nospiediet pogu 4 pie bultiņas vai vienu vai vairākas reizes. Izvēlētais mūzikas ieraksts tiek parādīts apvērstā rādījuma režīmā. Piezīmes. Ja sarakstā ir vairāk nekā trīs mūzikas ieraksti un apakšdirektoriji, pārejot no viena saraksta elementa uz citu, saraksts automātiski tiek ritināts uz augšu vai uz leju. Ja saraksta labajā malā vairs netiek rādīta augšup vai lejup vērstā bultiņa, ir sasniegts saraksta sākums vai beigas. Turiet nospiestu pogu 4 pie bultiņas vai, lai ātri ritinātu sarakstu. Lai atskaņotu izvēlēto mūzikas ierakstu vai atvērtu izvēlēto apakšdirektoriju, nospiediet pogu 4. Sākas izvēlētā mūzikas ieraksta atskaņošana vai tiek parādīts izvēlētā apakšdirektorija saturs. 70

28 MP3/WMA režīms Pāriešana uz augstāka līmeņa direktoriju Lai no pašlaik atvērtā direktorija pārietu uz augstāka līmeņa direktoriju, nospiediet pogu 4. Ja pēc tam, kad poga 4 ir nospiesta pie bultiņas un vairs netiek parādīts neviens augstāka līmeņa direktorijs, ir sasniegts datu nesēja augšējais līmenis. Ātrās meklēšanas režīms Lai ātri meklētu mūzikas ierakstus pēc saraksta augšup vai lejup, turiet nospiestu pogu 4 pie bultiņas vai, līdz tiek sākta ātrā dziesmu meklēšana pēc saraksta augšup/lejup. Mūzikas ierakstu atskaņošana jauktā secībā (MIX) Lai pašlaik atvērtajā direktorijā iekļautos mūzikas ierakstus atskaņotu jauktā secībā, nospiediet pogu 5 MIX 9 vienu vai vairākas reizes, līdz tiek parādīts uzraksts MIX DIR. Ekrānā ir redzams simbols MIX. Lai jauktā secībā atskaņotu visos MP3 datu nesēja direktorijos saglabātos mūzikas ierakstus, nospiediet pogu 5 MIX 9 vienu vai vairākas reizes, līdz tiek parādīts uzraksts MIX ALL. Ekrānā ir redzams simbols MIX. Funkcijas MIX deaktivizēšana Lai deaktivizētu funkciju MIX, nospiediet pogu 5 MIX 9 vienu vai vairākas reizes, līdz tiek parādīts uzraksts MIX OFF. Ekrānā nodziest simbols MIX. Mūzikas ierakstu pārskatīšana (SCAN) Var pārskatīt (īslaicīgi atskaņot) visus MP3 datu nesējā saglabātos mūzikas ierakstus. Turiet nospiestu pogu MENU OK 5 ilgāk nekā 2 sekundes. Pēc tam īslaicīgi tiks atskaņots nākamais mūzikas ieraksts. Ekrānā ir redzams uzraksts SCAN un pašlaik atskaņotā mūzikas ieraksta nosaukums. Šīs pārskatīšanas ilgumu var iestatīt. Papildinformāciju, lūdzu, sk. nodaļas Radiouztvērēja režīms sadaļā Pārskatīšanas ilguma iestatīšana. Funkcijas Scan deaktivizēšana un mūzikas ieraksta klausīšanās turpināšana Īslaicīgi nospiediet pogu MENU OK 5. Tiek turpināta pārskatīšanas režīmā pašlaik atskaņotā mūzikas ieraksta atskaņošana. Nepārtraukta atsevišķu mūzikas ierakstu vai visu direktorijā esošo mūzikas ierakstu atskaņošana (REPEAT) Lai pašlaik atskaņoto mūzikas ierakstu atkārtotu vairākas reizes, nospiediet pogu 4 RPT 9 vienu vai vairākas reizes, līdz tiek parādīts uzraksts RPT TRK. Ekrānā ir redzams simbols REPEAT. Lai vairākas reizes atskaņotu visus direktorijā esošos mūzikas ierakstus, nospiediet pogu 4 RPT 9 vienu vai vairākas reizes, līdz tiek parādīts uzraksts RPT DIR. Ekrānā ir redzams simbols REPEAT. 71 LATVISKI

01_SevillaMP38_ee.indd

01_SevillaMP38_ee.indd www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Sevilla MP38 7 648 003 310 Kasutus- ja installeerimisjuhend Lietošanas un montāžas instrukcija Naudojimo ir įrengimo instrukcija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 13 12 11 15 16

Sīkāk

02MilSRemMCarlMP28_LV.indd

02MilSRemMCarlMP28_LV.indd www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Milano MP28 7 648 493 110 Monte Carlo MP28 7 648 483 110 San Remo MP28 7 648 491 110 Kasutus- ja installeerimisjuhend Lietošanas un montāžas instrukcija Naudojimo ir

Sīkāk

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Saturs 1. Audio... 1 2. Tālrunis... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galerija... 8 6. Citi... 8 1. Audio J: Kā es varu pārslēgties starp dažādiem radio un multivides avotiem, piemēram, FM

Sīkāk

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new VIEDTELEVĪZIJAS PRIEKŠROCĪBAS Atklājiet jaunu TV pieredzi! Pieslēdzot savam televizoram Mājas Viedtelevīziju, skatieties vietējos un ārzemju TV kanālus, filmas, seriālus un LMT Straumes tiešraides, kā

Sīkāk

S4M_Quick_Reference_Guide

S4M_Quick_Reference_Guide S4M Rokasgrāmata Izmantojiet šo rokasgrāmatu sava printera ikdienas ekspluatācijā. Plašāku informāciju meklējiet S4M lietošanas instrukcijā. Ārējais izskats. attēls Printera ārpuse Priekšpuse Aizmugure

Sīkāk

DVB-T2 Tuner lv Lietošanas instrukcijas

DVB-T2 Tuner lv Lietošanas instrukcijas DVB-T2 Tuner 7 620 320 031 lv Lietošanas instrukcijas 2 1 2 8 7 3 6 4 5 7 620 320 031 06.2019 Robert Bosch Car Multimedia GmbH Vadīklas lv 3 1 Gatavības režīma poga Pārslēdz starp normālas darbības un

Sīkāk

Formblatt Zafira im Dialog.indd

Formblatt Zafira im Dialog.indd Saturs 1. Audio... 1 2. Navigācija (tikai Navi 900 IntelliLink)... 2 4. Apple CarPlay... 4 5. Android Auto... 6 6. Balss at paz īšana... 9 7. Krāsu mērinstrumentu panelis... 10 8. Izlase... 10 9. Video...

Sīkāk

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata 1. Uzstādīšana 1.1 Identificējiet savu eco termostatu...4 1.2 Iepakojumā...4 1.3 Vārsta adapteru pārskats...5

Sīkāk

ipod shuffle Lietošanas instrukcija

ipod shuffle Lietošanas instrukcija ipod shuffle Lietošanas instrukcija Saturs 5 Par ipod shuffle 5 ipod shuffle jaunumi 6 ipod shuffle pamati 6 ipod shuffle pārskats 7 ipod shuffle vadību izmantošana 8 ipod shuffle savienošana un atvienošana

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

SIMPLY CLEVER Radio Bolero Lietotāja rokasgrāmata

SIMPLY CLEVER Radio Bolero Lietotāja rokasgrāmata SIMPLY CLEVER Radio Bolero Lietotāja rokasgrāmata Lietotāja rokasgrāmatas uzbūve (paskaidrojumi) Rokasgrāmata ir veidota sistemātiska, lai atvieglotu informācijas meklēšanu un lasīšanu. Sadaļu, satura

Sīkāk

DEH-X5700BT_5800BT.pdf

DEH-X5700BT_5800BT.pdf Lietošanas pamācība Augstas izejas jaudas CD disku atskaņotājs RDS radio uztvērējs DEH-X5700BT DEH-X5800BT Pirms Jūs sākat Ja vēlaties šo iekārtu izmest, atceraties, ka to nevajadzētu darīt kopējā atkritumu

Sīkāk

SIMPLY CLEVER Navigācijas sistēma Amundsen+ Lietotāja rokasgrāmata

SIMPLY CLEVER Navigācijas sistēma Amundsen+ Lietotāja rokasgrāmata SIMPLY CLEVER Navigācijas sistēma Amundsen+ Lietotāja rokasgrāmata Lietotāja rokasgrāmatas uzbūve (paskaidrojumi) Rokasgrāmata ir veidota sistemātiska, lai atvieglotu informācijas meklēšanu un lasīšanu.

Sīkāk

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt dažādos OPEL Zafira autoīpašnieku forumos. Līdz šim man

Sīkāk

Microsoft Word - HS-3709.doc

Microsoft Word - HS-3709.doc HS-3709 Krāsu Televizors Darbības Instrukcija GALVENĀS FUNKCIJAS I2 Cmaģistrāles kontrole Spēle Kalendārs 100 saglabājamas programmas AV ieejas un AV izejas termināli Vairāku attēlu režīmu izvēle Programmu

Sīkāk

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Datu lapa Izpildmehānismi trīs punktu vadībai bez drošības funkcijas SU, SD ar drošības funkciju (atspere uz augšu/uz leju) Apraksts Izpildmehānismus bez jebkāda adaptera var izmantot kopā ar: - Vārstu

Sīkāk

Radiopulkstenis AE8000/10 Lietošanas instrukcija Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

Radiopulkstenis AE8000/10 Lietošanas instrukcija Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu Radiopulkstenis AE8000/10 Lietošanas instrukcija Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu www.philips.com/support Satura rādītājs 1 Svarīgi 3 Drošība 3 Dzirdes drošība 4 2 Jūsu radiopulkstenis 5 Ievads

Sīkāk

Beo4 Papildu pogu leksikons

Beo4 Papildu pogu leksikons Beo4 Papildu pogu leksikons 2 PIEZĪME! Ar * marķētas pogas ir piemērojamas vienīgi tālvadības pults Beo4 iepriekšējiem variantiem. A A.AUX (audio papildavots) Bang & Olufsen audio sistēmai pievienota papildu

Sīkāk

SNP3000_UM_LV_2.2.indd

SNP3000_UM_LV_2.2.indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome Philips Presenter SNP3000 LV Lietotāja rokasgrāmata 1 a b c d e g f h 2 3 4 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Wavelength

Sīkāk

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti.

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. support@nintex.com 1 www.nintex.com Saturs 1. Nintex Workflow 2010 instalēšana... 4 1.1. Instalēšanas

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

nüvi sērija īsa īsa rokasgrāmata pamācība lietošanai ar sekojošiem modeļiem: 1300, 1310, lietošanai 1340, 1350, ar šādiem 1370, modeļiem: 13

nüvi sērija īsa īsa rokasgrāmata pamācība lietošanai ar sekojošiem modeļiem: 1300, 1310, lietošanai 1340, 1350, ar šādiem 1370, modeļiem: 13 nüvi 1200 1300 sērija īsa īsa rokasgrāmata pamācība lietošanai ar sekojošiem modeļiem: 1300, 1310, lietošanai 1340, 1350, ar šādiem 1370, modeļiem: 1390 1200, 1210, 1240, 1250, 1260 2009 Garmin Ltd. vai

Sīkāk

BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu www.philips.com/support 2 LV Satura rādītājs 1 Svarīgi drošības norādījumi 4 Dzirdes drošība

Sīkāk

Automašīnas multimediju sistēma Lietotāja rokasgrāmata KONA Electric

Automašīnas multimediju sistēma Lietotāja rokasgrāmata KONA Electric Automašīnas multimediju sistēma Lietotāja rokasgrāmata KONA Electric [[ Šajā pamācībā aprakstītās funkcijas un pakalpojumi var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma to uzlabošanas nolūkos. Ja tiek atjaunināta

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

Imants Gorbāns. E-kursa satura rādītāja izveide IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbī

Imants Gorbāns. E-kursa satura rādītāja izveide IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbī IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi un nodarbinātība prioritātes 1.2. Izglītība un prasmes

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5301 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 32PHS5301 Saturs 1 Televizora apskats 10.1 Par sākuma izvēlni 37 10.2 Sākuma izvēlnes atvēršana 4 1.1 Smart TV

Sīkāk

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 150 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papild

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 150 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papild LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 50 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papildslēdzene TR Priekšplāksnes pagarinājums BV X00- BV X00-2

Sīkāk

(Latvian) DM-RCBR Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50

(Latvian) DM-RCBR Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50 (Latvian) DM-RCBR001-00 Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50 BL-4700 BL-4600 BL-R780 BL-R3000 ST-7900 ST-6700 ST-5700

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

Cenu lapaBerlingo1

Cenu lapaBerlingo1 CITROËN erlingo ideāls ceļojumu auto Cenrādis odelis Transmisija Jauda (kw/zs) egviela Vidējais patēriņš CO2 EUR ar atlaidi Līzinga maksājums VTi 100 Live 72/98 6,4 148 13 900 11 900 110 PureTech 110 Live

Sīkāk

Lietošanas rokasgrāmata

Lietošanas rokasgrāmata Lietošanas rokasgrāmata Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth ir preču zīme, kas pieder tās īpašniekam un ko saskaņā ar licenci izmanto uzņēmums Hewlett-Packard Company. SD

Sīkāk

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7503 series www.philips.com/tvsupport Rokasgrāmata 49PUS7503 55PUS7503 Saturs 1 Jaunumi 9.4 Lietotņu bloķēšana 40 9.5 Tastatūras ievades metodes 9.6 Atmiņa 42 4

Sīkāk

TomTom GO PROFESSIONAL

TomTom GO PROFESSIONAL TomTom GO PROFESSIONAL Lietošanas pamācība 17.1 Saturs Laipni lūdzam navigācijā ar TomTom! 7 Darba sākšana 8 Uzstādīšana automašīnā... 8 Ierīces novietošana... 8 Ieslēgšana un izslēgšana... 8 Drošības

Sīkāk

Multivide Lietotāja rokasgrāmata

Multivide Lietotāja rokasgrāmata Multivide Lietotāja rokasgrāmata Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ir ASV reģistrēta Microsoft korporācijas preču zīme. Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja

Sīkāk

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v Pētījums Nr. 1.16. Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC-11-0003 Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena vadītāja Atis Kapenieks Renāte Strazdiņa Rīga, 2013

Sīkāk

Tick Chart Trader

Tick Chart Trader MT4 Supreme Edition Tick Chart Trader Šajā rokasgrāmatā atradīsiet uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas priekš MT4 Supreme Edition. Instalēšanas process un lietošana ir tāda pati kā jaunajā MT5 Supreme

Sīkāk

Regio RC CDOC

Regio RC CDOC RC-CDOC Ieprogrammēts istabas kontrolieris ar displeju un komunikācijas iespēju RC-CDOC ir pilnībā ieprogrammēts istabas kontrolieris no Regio Midi sērijas, paredzēts sildīšanas, dzesēšanas un CO 2 regulēšanai

Sīkāk

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija_LV (1) (1)

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija_LV (1) (1) Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt APSVEIKUMS Apsveicam! Izvēloties Waterpik Ultra Dental Water Jet, Jūs dodaties pareizā virzienā, lai saglabātu veselas smaganas un veselīgāku smaidu! Ar

Sīkāk

Svarīga informācija Drošība Nodrošiniet, lai jūsu strāvas avota spriegums atbilstu spriegumam, kas norādīts uz identifikācijas uzlīmes, kas atrodas jū

Svarīga informācija Drošība Nodrošiniet, lai jūsu strāvas avota spriegums atbilstu spriegumam, kas norādīts uz identifikācijas uzlīmes, kas atrodas jū Svarīga informācija Drošība Nodrošiniet, lai jūsu strāvas avota spriegums atbilstu spriegumam, kas norādīts uz identifikācijas uzlīmes, kas atrodas jūsu televizora aizmugurē. Ja atvienošanai izmanto strāvas

Sīkāk

PFL8008

PFL8008 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Saturs 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Apskats 3 Smart TV 3 App Gallery

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj pielādēt konteineru līdz malām, turklāt ātrākā veidā,

Sīkāk

IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas pamācība

IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas pamācība IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas amācība Automāta vadības / kontroles elementi 2 Automāta vadības elementi 1. Notekalāte 2. Notekrežģis 3. Durtiņas uzstādījumu režīmu vadības iekļuvei 4. Daudzfunkcionālais

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II aizmugurējām trumuļbremzēm Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Nomainiet bremžu klučus pilnā komplektācijā uz katras ass. Tas nodrošina efektīvu bremzēšanu. Nemazgājiet bremžu sistēmas daļas ar degvielu, dīzeļdegvielu

Sīkāk

A02_[LV]_mb95S_4100uk_DVBT_C_PVR_50188LED_(BMS)_NICKEL24_ indd

A02_[LV]_mb95S_4100uk_DVBT_C_PVR_50188LED_(BMS)_NICKEL24_ indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome Saturs Svarīgi...1 TV izmantošana...2 Tālvadības pults...2 Paziņojumi, funkcijas un piederumi...3 Energoefektivitāte...3 TV ritināšanas

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

AVR-1911_LV.xls

AVR-1911_LV.xls Bāzes vērsija Šajā nodaļā mēs stāstīsim par savienojumiem un pamat-operācijām priekš šīs iekārtas. Savienojumi - skaties lpp.13 Atskaņošana (Pamatoperācija) - skaties lpp.20 Izvēloties klausīšanas režīmu

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MODERNIE VIESNĪCU TELEFONA APARĀTI UN VIESU ISTABAS KOPTĒLS Katrīna Levita Adventus Solutions SATURS Viesnīcu telefonu priekšrocības Kolekcija AEI telefoni Cetis (Teledex, Telematrix) telefoni VTech telefoni

Sīkāk

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8809 55PUS8809 55PUS8809 Rokasgrāmata Saturs 6.6 IS sensors 28 6.7 Baterijas 28 6.8 Tīrīšana 28 1 TV apskats 4 1.1 Android TV 4 1.2 Ultra

Sīkāk

40091_00430_G_Av_comp_000119_LV.indb

40091_00430_G_Av_comp_000119_LV.indb Aventa compact Aventa compact plus LV Lietošanas instrukcija Brauciena laikā glabāt transportlīdzeklī 02. lpp. Aventa compact / plus Satura rādītājs Izmantotie simboli... 2 Norādījumi par drošību... 2

Sīkāk

Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālai

Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālai Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālais transporta līdzeklis Igaunijā. Pārdošanas panākumus ir nodrošinājuši Berlingo modeļa

Sīkāk

Kiox-Online_lv

Kiox-Online_lv Kiox Online-Version (BUI330) lv Oriģinālā lietošanas pamācība Latviešu 1 Drošības noteikumi... 3 Par datu drošību... 4 Sirsnīgi apsveicam!... 5 Izstrādājuma un tā funkciju apraksts... 5 Pielietojums...

Sīkāk

suzuki vitara izpardošana-2

suzuki vitara izpardošana-2 Suzuki Vitara GL 127135 127137 127138 127139 127149 Riepas 215 / 60R16 + tērauda diski (pilna lieluma vāciņi) Melns priekšējais režģis Priekšējā bufera rotājums pelēks (vidus) / melns (sāni) Melns spārna

Sīkāk

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Latvian. 03/2019. Rev.1.0

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Latvian. 03/2019. Rev.1.0 LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Latvian. 03/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Saturs Pamatinformācija 4 Sākumā izlasi mani 7 Ierīces pārkaršanas situācijas un to risinājumi 11 Ierīces

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

Dacia LOGAN Cenu lapa Dacia LOGAN Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā AMBIA

Dacia LOGAN Cenu lapa Dacia LOGAN Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā AMBIA Cenu lapa 25.02.2019 Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā 6 988 AMBIANCE Sedans SCe 75 manuālā 7 865 AMBIANCE Sedans TCe 90 LPG manuālā 9 329 LAUREATE

Sīkāk

i30 Fastback Versija Jauda, kw/zs Ātrumkārba Degvielas patēriņi*, l/100 km CO2 izmeši (g/km) Cena EUR ar PVN 1.0 T-GDI Comfort 88/120 6MT 6,0/4,6/5,2

i30 Fastback Versija Jauda, kw/zs Ātrumkārba Degvielas patēriņi*, l/100 km CO2 izmeši (g/km) Cena EUR ar PVN 1.0 T-GDI Comfort 88/120 6MT 6,0/4,6/5,2 Versija Jauda, kw/zs Ātrumkārba Degvielas patēriņi*, l/100 km CO2 izmeši (g/km) Cena EUR ar PVN 1.0 T-GDI Comfort 88/120 6MT 6,0/4,6/5,2 120 19490 1.0 T-GDI Style 88/120 6MT 6,0/4,6/5,2 120 22490 1.4 T-GDI

Sīkāk

APSTIPRINĀTI

APSTIPRINĀTI APSTIPRINĀTI ar Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr.5341 Rīgas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka Rīgas Centrālās bibliotēkas (turpmāk Bibliotēka) lietotāju

Sīkāk

Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, iz

Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, iz Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, izmantojot internetu, sekojošiem lietotāja interfeisiem:

Sīkāk

Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts

Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts 21.08.2019. 2 Saturs Interneta pieslēgums 4 Darbstacija un ierīces 4 DBVS serveris 6 Servera rekomendācijas 6 Horizon datu bāzu vadības sistēmas

Sīkāk

Nokia Lumia 925 lietotāja rokasgrāmata

Nokia Lumia 925 lietotāja rokasgrāmata Lietotāja rokasgrāmata Nokia Lumia 925 3.0. izdevums LV Psst... Šī rokasgrāmata nav vienīgā pieejamā informācija... Tālrunī ir lietotāja rokasgrāmata tā vienmēr ir līdzās un ir pieejama, kad nepieciešams.

Sīkāk

Cat viedtālrunis S40 Lietotāja rokasgrāmata

Cat viedtālrunis S40 Lietotāja rokasgrāmata Cat viedtālrunis S40 Lietotāja rokasgrāmata Lūdzu, izlasiet šo informāciju, pirms turpināt Piesardzības pasākumi Lūdzu, rūpīgi izlasiet informāciju par piesardzības pasākumiem, lai apgūtu pareizu mobilā

Sīkāk

06LV0061

06LV0061 Kabeļu kanāli darbam un mājai Grīdlīstes kanāli perfekta elektroinstalācija Papildus info mūsu mājas lapā Modernas elektroinstalācijas ierīkošana bieži vien saistīta ar lieliem ieguldījumiem. Vadu un kabeļu

Sīkāk

M (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīš

M (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīš M0087660 (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīšanas produkti) SAFETY.CAT.COM Svarīga informācija par

Sīkāk

Microsoft Word - M-80XT

Microsoft Word - M-80XT Izplatītājs SIA Mednieks LV Reģ. Nr.: 40003884948 info@mednieks.lv Lietošanas instrukcija ierīcei: digitālajam fotoaparātam ar kustību sensoru M-80XT; M80BLX Paldies par Jūsu izvēli iegādāties Moultrie

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

DFU X-Smart WEB

DFU X-Smart WEB LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI LV LAPA ATSTĀTA TUKŠA APZINĀTI 2/48 JAP / F190270.LV / 07 / 2004 / updated 10/2015 Saturs Saturs 1 Ievads................................................ 6 1.1 Indikācijas.............................................

Sīkāk

Dacia SANDERO Cenu lapa Dacia SANDERO Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Hečbeks Sce 75 manuālā

Dacia SANDERO Cenu lapa Dacia SANDERO Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Hečbeks Sce 75 manuālā Cenu lapa 25.02.2019 Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Hečbeks Sce 75 manuālā 7 151 AMBIANCE Hečbeks Sce 75 manuālā 8 028 AMBIANCE Hečbeks TCe 90 LPG E6C manuālā 9

Sīkāk

X-Smart DFU LV WEB

X-Smart DFU LV WEB Lietošanas norādījumi LV LAPA ATSTĀTA TUKŠA APZINĀTI 2/48 BLVXS00DFUWEB / Rev.09 / 10-2018 Saturs Saturs 1 Ievads................................................... 6 1.1 Indikācijas................................................

Sīkāk

Untitled

Untitled nüvi 55/56/65/66 Īpašnieka rokasgrāmata 2014 gada Janvāris 190-00000-00 Drukāts Taivānā Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja N. Jakubovska Daugavpilī, 2018.gada 9.novembrī ZIŅOJUMS Nr /40

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja N. Jakubovska Daugavpilī, 2018.gada 9.novembrī ZIŅOJUMS Nr /40 SASKAŅOJU: pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja N. Jakubovska Daugavpilī, 2018.gada 9.novembrī ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./40 pilsētas pašvaldības iestāde Sociālais dienests uzaicina potenciālos

Sīkāk

JEEP automašīnu tirdzniecības saloni: SIA Autobrava Biķernieku iela 145, Rīga Tel

JEEP automašīnu tirdzniecības saloni: SIA Autobrava Biķernieku iela 145, Rīga Tel WRANGLER CENRĀDIS Kods Versija Pārnesumkārba Degvielas tips Cena, EUR ar PVN 684.111.0 Wrangler Sport 2.2 200 AG AT Dīzeļdegviela 45 990 685.411.0 Wrangler Unlimited Sport 2.2 200 AG AT Dīzeļdegviela 48

Sīkāk

HP Photosmart C6200 All-in-One series

HP Photosmart C6200 All-in-One series HP Photosmart C6200 All-in-One series palīdzība Saturs 1 HP Photosmart C6200 All-in-One series palīdzība...3 2 Ierīces HP All-in-One pārskats Īss ierīces HP All-in-One apraksts...5 Vispārīga informācija

Sīkāk

Microsoft Word - TempoSelect.doc

Microsoft Word - TempoSelect.doc Lietošanas instrukcija Simboli, kas izmantoti instrukcijā Svarīga informācija Papildinformācija Atgādinājumi 1. Lietot tikai AA alkaline tipa baterijas 1.5V (LR06). 2. Nomainīt baterijas katras sezonas

Sīkāk

Kia Niro HEV MY20 Cenu lapa KIA Niro HEV MY20 ĀTRĀS SAITES Piedziņa Dzinējs Pārnesumu kārba Komplektācija Cena 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā LX

Kia Niro HEV MY20 Cenu lapa KIA Niro HEV MY20 ĀTRĀS SAITES Piedziņa Dzinējs Pārnesumu kārba Komplektācija Cena 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā LX Cenu lapa KIA Niro HEV MY20 ĀTRĀS SAITES Piedziņa Dzinējs Pārnesumu kārba Komplektācija Cena 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā LX 23 490 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā EX 26 990 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā TX

Sīkāk

Vacon 100 FLOW Application Manual

Vacon 100 FLOW Application Manual vacon 100 flow FREKVENCES PĀRVEIDOTĀJI LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA PRIEKŠVĀRDS VACON 3 PRIEKŠVĀRDS Dokumenta ID: DPD01525E Datums: 18.3.2016 Programmatūras versija: FW0159V013 PAR ŠO ROKASGRĀMATU Šīs rokasgrāmatas

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Novelciet stāvbremzes sviru. 3 2 Uzstādiet ķīļatbalstus sem aizmugurējām riepām. 4 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izvelnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā

Sīkāk

Microsoft Word - Navigate 8 User Manual Latvian 1.0.doc

Microsoft Word - Navigate 8 User Manual Latvian 1.0.doc 1 Autortiesības 1993-2008 ROUTE 66. Visas tiesības aizsargātas. ROUTE 66 un ROUTE 66 logotips ir reģistrētas preču zīmes. Datu autortiesības NAVTEQ B.V. SVARĪGA PIEBILDE: Neviena daļa no šī izdevuma nedrīkst

Sīkāk

SPECIFIKĀCIJAS

SPECIFIKĀCIJAS SPECIFIKĀCIJAS Komplektācijas nosaukums Dzinējs 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Pārnesumkārba CVT 6MT CVT 6MT CVT 6MT CVT 6MT CVT 6MT CVT 6MT Dzinējs Degviela Benzīns Benzīns Benzīns Benzīns

Sīkāk

Dacia Logan furgons Vēlies vairāk, maksā mazāk!

Dacia Logan furgons Vēlies vairāk, maksā mazāk! Dacia Logan furgons Vēlies vairāk, maksā mazāk! VISLABĀKIE KRAVNESĪBAS PARAMETRI 800 kg KRAVNESĪBA UN 2,5 m 3 tilpums visām Jūsu vajadzībām. Logan ir ideāla automašīna uzņēmumiem, kā arī ikvienas jomas

Sīkāk

TomTom

TomTom TomTom XL 1. Kas ir iekļauts komplektācijā Kas ir iekļauts komplektācijā TomTom XL EasyPort TM turētājs Automašīnas lādētājs RDS-TMC satiksmes uztvērējs* Dokumentācijas paka USB kabelis * Nav iekļauts

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja N. Jakubovska Daugavpilī, 2018.gada 24.oktobrī ZIŅOJUMS Nr /34

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja N. Jakubovska Daugavpilī, 2018.gada 24.oktobrī ZIŅOJUMS Nr /34 SASKAŅOJU: pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja N. Jakubovska Daugavpilī, 2018.gada 24.oktobrī ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./34 pilsētas pašvaldības iestāde Sociālais dienests uzaicina potenciālos

Sīkāk

Piezīmjdatora E-rokasgrāmata

Piezīmjdatora E-rokasgrāmata Piezīmjdatora E-rokasgrāmata LV8233 Pirmais izdevums Jūnijs 2013 Autortiesību atruna Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS")

Sīkāk

D110.book(d110_lv.fm)

D110.book(d110_lv.fm) Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Saturs Instrumenta uzstādīšana- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ievads- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sīkāk

IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU. Lai saņemtu pilnvērtīgāku lietotāja atbalstu, reģistrējiet savu ie

IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU. Lai saņemtu pilnvērtīgāku lietotāja atbalstu, reģistrējiet savu ie IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU. Lai saņemtu pilnvērtīgāku lietotāja atbalstu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register Lejuplādējiet

Sīkāk

Microsoft Word _MU_K_SUI_PORTABLE-LV.docx

Microsoft Word _MU_K_SUI_PORTABLE-LV.docx ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA Gaisa kondicionētāja iezemēšana KP-35 HN8 Pateicamies par portatīvās gaisa kondicionēšanas ierīces iegādi. Pirms gaisa kondicionētāja lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu

Sīkāk

Pārskatu aizpildīšana

Pārskatu aizpildīšana Atkritumu pārvadājumu pavadzīmju izveides instrukcija Atkritumu Pārvadājumu Uzskaites Sistēma (APUS) ir jālieto ir visiem, kam to nosaka MK noteikumi Nr.494 (07.08.2018) (https://likumi.lv/ta/id/300874-atkritumu-parvadajumuuzskaites-kartiba)

Sīkāk

LV11061 Pirmais izdevums Februāris 2016 E-rokasgrāmata

LV11061 Pirmais izdevums Februāris 2016 E-rokasgrāmata LV11061 Pirmais izdevums Februāris 2016 E-rokasgrāmata AUTORTIESĪBU ATRUNA Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pamācība Erasmus+ rīki Kursu katalogs Mobilitātes iespējas Stratēģiskās partnerības www.schooleducationgateway.eu Vispārēja informācija Šī ir pamācība, kas palīdzēs izmantot School Education Gateway vietnes

Sīkāk