. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download ". VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga"

Transkripts

1 . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga, gada 30. maijs

2 SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 STARPPERIODU VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS... 7 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 8 BILANCE... 9 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS SAĪSINĀTĀ FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

3 Informācija par Sabiedrību Uzņēmuma nosaukums Juridiskais statuss Kapitāla daļu turētājs Reģistrācijas numurs komercreģistrā Reģistrācijas datums komercreģistrā Darbības veids NACE kods Juridiskā / pasta adrese Valdes priekšsēdētājs Valdes locekļi Pārskata periods Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība Elektroniskie sakari Valsts akciju sabiedrība Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 100% Radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldība, numerācijas datu bāzes uzturēšana, elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu sniegšana, elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšana u.c (Citi telekomunikāciju pakalpojumi) (Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības) (Tehniskā pārbaude un analīze) 72.1 (Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabas zinātnēs un inženierzinātnēs) 74.9 (Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi) Eksporta iela 5, Rīga, Latvija, LV-1010 Jānis Bārda Vija Gēme Kaspars Paupe gada 1. janvāris gada 31. marts EUR 3

4 VADĪBAS ZIŅOJUMS Starpperiodu vadības ziņojums Darbības analīze pārskata periodā Valsts akciju sabiedrība Elektroniskie sakari (turpmāk arī VAS ES vai Sabiedrība) pārskata perioda neto apgrozījums ir 1 824,9 tūkst. EUR, kas salīdzinājuma ar gada I ceturksni ir par 7,9 % lielāks. Apgrozījuma pieaugums skaidrojams ar ieņēmumu no elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu palielinājumu, kas ir saistīts ar 4G tīklu attīstību un infrastruktūras gatavošanu 5G tīklu ieviešanai, mobilo sakaru operatori veic esošo radiolīniju kapacitātes palielināšanu, kā rezultātā tiek nomainītas esošās iekārtas un tiek palielināti izmantojamā radiofrekvenču spektra apjomi, kas nodrošina strauji augošo pieprasījumu pēc datu pārraides ātrumu palielināšanu, kā arī gūtajiem ieņēmumu no komercpakalpojumiem par radio frekvenču monitoringa iekārtu vadības programmatūras Skudra un SkudraServer pārdošanu. Sniegto pakalpojumu izmaksas pārskata periodā ir 1 557,7 tūkst. EUR, kas ir par 10,7 % vairāk nekā gada I ceturksnī. Izmaksu pieaugums izskaidrojams ar līdzekļu ieguldīšanu VAS ES attīstībā, tehniskā nodrošinājuma pilnveidošanā un modernizācijā, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas efektivitāti un kvalitāti. Saskaņā ar gada trīs mēnešu peļņas zaudējumus aprēķinu - VAS ES pārskata periodu noslēdza ar peļņu 205,9 tūkst. EUR. Pārskata perioda peļņa daļēji tiks izlietota, lai segtu izmaksu pozīcijas gada nākamajos ceturkšņos atbilstoši apstiprinātajam VAS ES budžetam. Finanšu rādītāju analīze un risku vadība Pārskata periodā salīdzinājumā ar gada I ceturksni nedaudz ir samazinājusies realizācijas rentabilitāte (2018. gada I ceturksnis: 11,3 %; gada I ceturksnis: 13,1 %), savukārt likviditātes rādītāji ir palielinājušies (2018. gada I ceturksnis: 5,9; gada I ceturksnis: 5,6), kas norāda, ka VAS ES par savām saistībām spēj norēķināties bez sarežģījumiem. Maksātspējas rādītāji liecina par to, ka Sabiedrība savu saistību segšanai un darbības finansēšanai izmanto savu kapitālu un VAS ES finansiālā darbība vērtējama kā stabila. Rādītājs gada gada 3 mēneši 3 mēneši Saistību īpatsvars bilancē 11,5 % 14,8 % Saistību attiecības pret pašu kapitālu 0,2 0,2 Pašu kapitāla īpatsvars bilancē 75,6 % 72,4 % Normatīvo aktu regulējums Numerācijas pārvaldība Sagatavoti un iesniegti VARAM priekšlikumi informatīvajam ziņojumam Valsts informācijas sistēmas Numerācijas datubāze atjaunošanai nepieciešamā finansējuma piesaiste, lūdzot finanšu līdzekļus EUR apmērā (apmērs tiks precizēts pēc iepirkuma veikšanas) Numerācijas datubāzes izstrādes 2. kārtai piešķirt no VAS ES tīras peļņas daļas par gadu no atliktā uzņēmuma nodokļa saistībām, kas izveidojās saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos. Administratīvo pārkāpumu procesa likums Nodrošināta dalība Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas sēdēs, aizstāvot VAS ES iesniegto priekšlikumu grozījumiem likumprojekta Administratīvo pārkāpumu procesa likums (Nr.1160/Lp11) 317. pantā Kompetentās iestādes likumā noteikto sodu piemērošanai - noteikt, ka kompetentā iestāde elektronisko sakaru jomas administratīvo

5 VADĪBAS ZIŅOJUMS pārkāpumu lietvedības un administratīvo sodu piemērošanā ir VARAM. Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisija priekšlikumu ir atbalstījusi. Nacionālais radiofrekvenču plāns 15. februārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti pēc VAS ES priekšlikumiem izstrādātie grozījumi Ministru kabineta gada 6. oktobra noteikumos Nr Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns) (VSS-152), kas paredz: - ieviest Eiropas Komisijas lēmumu (ES) 2016/2317, kas saistīts ar mobilajiem sakariem gaisa kuģos; - paplašināt 80 GHz frekvenču joslu, kas pieejama fiksētajiem sakariem, nolūkā palielināt komersantiem pieejamo frekvenču resursu; - pārplānot MHz/ MHz PMR/PAMR radiofrekvenču joslas, ņemot vērā to harmonizēšanu citiem lietojumiem CEPT; - jaunu radiofrekvenču joslu, kuras iedalītas tikai valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto radiosakaru sistēmu darbībai (AS joslas), noteikšanu un koplietošanas joslu definēšanu kā AS joslas; - aktualizēt atsauces uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; - noteikumu 1. pielikumā izslēgt anulētos ECC/ERC lēmumus; - izslēgt suņu izsekošanas iekārtu izmantošanas ierobežojumus 5 km attālumā no robežas ar kaimiņvalstīm. VAS ES ir piedalījās un sniedza atbalstu VARAM minētā MK noteikumu projekta saskaņošanas procesā, un MK noteikumu projekts uzskatāms par saskaņotu. Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas 31. janvārī stājušies spēkā pēc VAS ES priekšlikumiem izstrādātie grozījumi Ministru kabineta gada 6. jūnija noteikumos Nr. 453 Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām (Ministru kabineta gada 23. janvāra noteikumi Nr.58 Grozījumi Ministru kabineta gada 6. jūnija noteikumos Nr. 453 Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām, paredzot, ka radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju varēs pieprasīt arī, ja kuģi tikai plānots reģistrēt Latvijā, tā novēršot pretrunu, ka VAS ES kuģa stacijas atļauju nedrīkst izdot bez kuģa reģistrācijas kuģu reģistrā, savukārt, VAS Latvijas Jūras administrācija kuģi nevar reģistrēt Latvijas Kuģu reģistrā bez kuģa stacijas atļaujas. Tehnisko nosacījumu izsniegšana AS joslās 15. februārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti pēc VAS ES priekšlikumiem izstrādātie grozījumi Ministru kabineta gada 6. jūnija noteikumos Nr. 453 Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām (VSS-153), kas noteiktu kārtību, kādā VASES izsniedz tehniskos nosacījumus radiofrekvenču joslu, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem iedalītas tikai valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto radiosakaru sistēmu lietošanai. 5

6 VADĪBAS ZIŅOJUMS Komercpakalpojumu attīstīšana 19. martā VAS ES noslēdza līgumu ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) par radio frekvenču monitoringa iekārtu vadības programmatūras Skudra un SkudraServer piegādi. Šo produktu ir radījuši VAS Elektroniskie sakari inženieri, kuru ikdienas darbs ir Latvijas radiofrekvenču monitoringa nodrošināšana. Skudra un SkudraServer ļauj veikt vienlaicīgu monitoringu vairākos frekvenču diapazonos, nodrošina mērījumu rezultātu uzkrāšanu, apstrādi, saglabāšanu un vizualizāciju, palīdz identificēt signāla avotu, lietotāju un atrašanās vietu. Starptautiskā darbība Laika periodā no 21. līdz 24. februārim Tbilisi norisinājās IV Latvijas - Gruzijas Starpvaldību komisijas sēde ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos. VAS ES valdes priekšsēdētājs Jānis Bārda un Tehniskā departamenta direktors Māris Aleksandrovs, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks Edmunds Beļskis tikās ar Gruzijas Nacionālā sakaru regulatora GNCC (Georgian National Communication Commission) vadības pārstāvjiem un pārrunāja jautājumus, kas skar starp valstu sadarbību un pieredzes apmaiņu. Tika pārrunāti jautājumi arī par kopīgu interešu apzināšanu valsts frekvenču plānošanā, frekvenču monitoringā un iekārtu atbilstībā. Administratīvie jautājumi Pēc VAS ES lūguma kapitāldaļu turētājam VARAM ir izstrādājusi, un gada 15. februārī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma K.Valdemāra ielā 4-35, Rēzeknē, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pamatkapitālā", kas paredz atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ieguldīt valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr ) nedzīvojamo telpu Nr. 35 (telpu grupas kadastra apzīmējums ) 50 m2 platībā, 4800/ kopīpašuma domājamās daļas no būves (būves kadastra apzīmējums ) un 4800/ kopīpašuma domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums ) EUR vērtībā K. Valdemāra ielā 4 35, Rēzeknē. Sabiedrības informēšana 22. martā VAS ES sadarbībā ar Latvijas mobilo telefonu (LMT) piedalījās Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem organizētajā pasākumā Industrijas diena VAS ES pārstāvis sniedza informāciju par radiosignāla peilēšanu ar uzņēmuma profesionālās aparatūras un programmatūras palīdzību, tādejādi parādot par uzņēmuma iespējām iesaistīties Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) militāro spēju attīstībā un uzturēšanā. Citi būtiskākie notikumi Kopš janvāra sākumā VAS ES sadarbībā ar PTAC (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs) piedalās ADCO RED (Administratīvās sadarbības grupa radioiekārtu direktīvas jomā) un CEPT (Eiropas Komisiju un Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference) kopīgi organizētajā kampaņā par 5 GHz WiFi iekārtu atbilstību un to radītajiem traucējumiem meteoroloģijas radariem. Kampaņas ietvaros dalībvalstu radioiekārtu lietošanas uzraudzības institūcijas tiek aicinātas izpētīt iemeslus un 6

7 VADĪBAS ZIŅOJUMS apkopot informāciju par valstī konstatētajiem traucējumiem meteoroloģiskajiem radariem. Tirgus uzraudzības iestādes tiek aicinātas pārbaudīt tirgū esošo iekārtu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Kampaņa noslēgsies jūnija mēnesī. 27. un 28. janvārī Siguldas kamaniņu un bobsleja trasē notika Eiropas čempionāts kamaniņu sportā. Eiropas čempionāta norises nodrošināšanai (tajā skaitā laika uzskaites sistēmas aparatūrai) tika piešķirtas vairākas radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujas, tādēļ Siguldas kamaniņu un bobsleja trasē sacensību norises laikā tika nodrošināta VAS ES spektra uzraudzības inženieru klātbūtne, lai nodrošinātu reaģēšanas operativitāti radiosakaru traucējumu gadījumos. Sacensību rīkotāji tika informēti par monitoringa rezultātiem un konstatētiem nelikumīgas radiofrekvenču spektra izmantošanas gadījumiem. Nolemts, ka nepieciešama sadarbība nākotnē, lai preventīvi mazinātu potenciālo traucējumu risku un nelikumīgu spektra izmantošanu sporta pasākumu norises laikā. Tiks sagatavota un sacensību rīkotājiem nosūtīta informācija par radiofrekvenču spektra izmantošanu Latvijā, tai skaitā sporta pasākumu norises laikā. 07. martā VAS ES radioamatieru eksāmenu sekmīgi kārtoja četri reflektanti, trīs liepājnieki un viens rīdzinieks. Divi no viņiem nokārtoja radioamatiera eksāmenu atbilstoši VAS ES noteiktajām FM radiostacijas operatora eksāmena prasībām un programmai un saņēma FM radiostacijas operatora apliecības, un divi reflektanti nokārtoja radioamatiera eksāmenu atbilstoši CEPT 32. programmai un prasībām un saņēma iesācēja radioamatiera eksaminācijas apliecības. 7

8 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS Saīsinātais finanšu pārskats Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no gada 1. janvāra līdz 31. martam Klasificēts pēc izdevumu funkcijas Piezīmes numurs EUR EUR Neto apgrozījums Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 2 ( ) ( ) Bruto peļņa Administrācijas izmaksas 3 (81 314) (69 811) Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi (t.sk. procentu ieņēmumi) Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas (t.sk. procentu izmaksas) Peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu (650) (1 592) Pārskata perioda peļņa / zaudējumi * *Pārskata perioda peļņa daļēji tiks izlietota, lai segtu izmaksu pozīcijas gada nākamajos ceturkšņos atbilstoši apstiprinātajam VAS ES budžetam.

9 BILANCE Bilance gada 31.martā AKTĪVI Piezīmes numurs Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi Nemateriālo ieguldījumu izveidošana Nemateriālie ieguldījumi kopā Pamatlīdzekļi Nekustamie īpašumi: zemesgabali, ēkas un inženierbūves Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas Pamatlīdzekļi kopā Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Avansa maksājumi par krājumiem Pārējie krājumi Debitori Krājumi kopā Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Uzkrātie ieņēmumi Debitori kopā Naudas līdzekļi Apgrozāmie līdzekļi kopā Aktīvu kopsumma

10 BILANCE PASĪVI Piezīmes numurs Pašu kapitāls Akciju kapitāls (pamatkapitāls) Nesadalītā peļņa a) Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa b) Pārskata perioda peļņa/zaudējumi Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi Citi uzkrājumi Uzkrājumi kopā Kreditori Ilgtermiņa kreditori Nākamo periodu ieņēmumi Atliktā nodokļa saistības Īstermiņa kreditori Ilgtermiņa kreditori kopā No pircējiem saņemtie avansi Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pārējie kreditori Nākamo periodu ieņēmumi Uzkrātās saistības Īstermiņa kreditori kopā Kreditori kopā Pasīvu kopsumma

11 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 31. martā Sagatavots pēc netiešās metodes Pamatdarbības naudas plūsma Pārskata gada peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa korekcijas Korekcijas par: Korekcija par pamatlīdzekļu nolietojumu u.tml Korekcija par izmaiņām debitoros, kreditoros un krājumos Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem (11 046) 0 Pamatdarbības neto naudas plūsma Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Samaksātā nauda par pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu iegādi un to izveidošanu ( ) ( ) Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas Saņemtie procenti Ieguldīšanas neto naudas plūsma ( ) ( ) Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 0 0 Valūtas kursu svārstību rezultāts (70) (33) Pārskata perioda neto naudas plūsma Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās

12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 31. martā Pamatkapitāls Iepriekšējā perioda peļņa vai zaudējumi Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi Pašu kapitāls gada peļņas pārnesums uz iepriekšējā perioda rezultātiem Izmaksātas dividendes par gadu Dividendes saglabāšana Numerācijas datu bāzes izveidei (66 506) (56 530) - (56 530) Pārskata gada peļņa gada peļņas pārnesums uz iepriekšējā perioda rezultātiem (66 506) - Pārskata perioda peļņa gada peļņas pārnesums uz iepriekšējā perioda rezultātiem ( ) - Izmaksātas dividendes par 2017.gadu Pārskata perioda peļņa Saskaņā ar Ministru kabineta protokollēmuma Nr paragrāfu un ārkārtas akcionāru sapulces Nr.4 lēmumu Nr.1 par 85% no gada tīrās peļņas, t.i., ,10 EUR saglabāšanu VAS Elektroniskie sakari rīcībā jaunas valsts informācijas sistēmas Numerācijas datubāze izveides pirmajai kārtai.

13 PĀRSKATA PERIODS SAĪSINĀTĀ FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS Saīsinātā finanšu pārskata pielikums (1) Neto apgrozījums Darbības veids Elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu ieņēmumi Dotācija Numerācijas datu bāzes uzturēšanai Ieņēmumi no radioiekārtu uzstādīšanas tehnisko projektu izskatīšanas un akceptēšanas Citi pamatdarbības ieņēmumi (komercpakalpojumi) Kopā (2) Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas Personāla izmaksas (t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) Iemaksas pensiju fondos Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi Telpu uzturēšanas un tehniskā atbalsta izmaksas Autotransporta (t.sk. apdrošināšanas) izmaksas Komandējumu izmaksas Profesionālās apmācības un kvalifikācijas celšanas izmaksas Dalības maksājumi starptautiskajās organizācijās Darbinieku apdrošināšanas izmaksas Numerācijas datu bāzes izmaksas Datortehnikas piederumu izmaksas Sakaru pakalpojumu izmaksas Mazvērtīgā inventāra izmaksas Nekustamā īpašuma nodoklis Darba aizsardzības izmaksas Telpu remonta un tehnisko iekārtu uzturēšanas izmaksas Mēraparatūras kalibrēšana, remonts un uzturēšanas izmaksas Informatīvā nodrošinājuma izmaksas Pārējās sniegto pamatpakalpojumu izmaksas Kopā

14 SAĪSINĀTĀ FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (3) Administrācijas izmaksas Personāla izmaksas (t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) Iemaksas pensiju fondos Autotransporta (t.sk. apdrošināšanas) izmaksas Bankas pakalpojumu izmaksas Pārējās administrācijas izmaksas Kopā (4) Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi (t.sk. procentu ieņēmumi) Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumiem Eksporta iela 5, Rīga Ieņēmumi no telpu iznomāšanas Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas Procentu ieņēmumi (par depozītiem, krājkontu un norēķinu kontu atlikumiem) Ieņēmumi no citu organizāciju komandējumu izdevumu kompensācijām Pārējie ieņēmumi Kopā (5) Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas (t.sk. procentu izmaksas) Semināru, sanāksmju un kopsapulču nodrošināšanas izdevumi Pārējās izmaksas Kopā (6) Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas Telpu remonts Eksporta iela 5, Rīga Radiofrekvenču uzraudzības sistēmas attīstība Apkures sistēmas izbūve Kondicionēšanas sistēmas izbūve Kopā

15 SAĪSINĀTĀ FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (7) Pircēju un pasūtītāju parādi Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites bruto vērtība Uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem (5 584) (6 063) Kavējuma nauda (354) (412) Kopā neto vērtība (8) Citi debitori Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksa Avansa maksājumi par pakalpojumiem Pārējo debitoru neto vērtība, t.sk.: Pārējo debitoru bruto vērtība Kavējuma nauda 0 (514) Kopā neto vērtība (9) Nākamo periodu izmaksas Programmatūru nodrošinājums Dalības maksa starptautiskajās organizācijās Nekustamā īpašuma nodoklis Darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas izmaksas Autotransporta apdrošināšanas izmaksas Komandējumu izdevumi Pieaicināto ekspertu pakalpojumi Pārējās nākamo periodu izmaksas Kopā (10) Uzkrātie ieņēmumi. Uzkrātie ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem Uzkrātie ieņēmumi par depozītnoguldījumu Kopā

16 SAĪSINĀTĀ FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (11) Naudas līdzekļi euro un ārvalstu valūtā, kas konvertēti euro pēc Eiropas Centrālās bankas kursa uz Sadalījums pa valūtām: Norēķinu konts un krājkonts EUR Depozīta noguldījums EUR Norēķinu konts USD Kopā (12) Pamatkapitāls Pamatkapitāls Kopā VAS Elektroniskie sakari reģistrētais pamatkapitāls ,- ir EUR, kas ir sadalīts parastajās akcijās, kuru turētāja pārskata gadā ir LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr.6). Katras akcijas nominālvērtība ir viens euro. (13) Citi uzkrājumi Uzkrājumi tehniskās rezerves izveidošanai Kopā (14) Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem Norēķini par programmatūras nodrošinājumu un licenču piegādi Norēķini par preču piegādi Pārējie norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem Kopā (15) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Pievienotās vērtības nodoklis

17 SAĪSINĀTĀ FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva Dabas resursu nodoklis 16 3 Uzņēmumu ienākuma nodoklis Kopā (16) Pārējie kreditori Norēķini par tarifu korekciju saskaņā ar MK noteikumu Nr punktu, tajā skaitā par pārskata periodu* 0 0 par iepriekšējiem periodiem Pārējie kreditori Kopā *Tarifu korekcija tiek aprēķināta uz pārskata gada beigām. (17) Uzkrātās saistības Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem Pārējās uzkrātās saistības Kopā (18) Notikumi pēc pārskata perioda beigām Laika posmā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata sastādīšanas dienai nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā. Paziņojums par vadības atbildību Pamatojoties uz VAS Elektroniskie sakari valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. 17

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr Mērvienība:EUR Neauditētais pārskats par periodu no Rīga, 2016

VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr Mērvienība:EUR Neauditētais pārskats par periodu no Rīga, 2016 VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr.40003083998 Mērvienība: Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2016.-30.09.2016. Rīga, 2016 neauditētais finanšu pārskats par periodu no 01.01.2016. līdz 30.09.2016.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Neauditētais pārskats par periodu no APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums

Neauditētais pārskats par periodu no APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2019. - 31.03.2019. APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 7.1. Rīga, 2019 Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība...5 1. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas

Sīkāk

pārskats

pārskats Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2017. - 31.12.2017. APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2018. gada 16. februāra Valdes sēdē Protokols Nr.7, lēmums Nr. 3.1. Rīga, 2018 Saturs Lpp. Informācija par

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

untitled

untitled Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži Vadības ziņojums Roberts Strīpnieks, valdes priekšsēdētājs 2009. gada 5. maijs Darbības veids Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži (turpmāk arī LVM vai uzņēmums)

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats 2018. gada 1. janvāris 31. marts (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums Sabiedrības

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada AKCIJU SABIEDRĪBA Rīgas starptautiskā autoosta (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003361404) 2006. GADA PĀRSKATS (9. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU LIKUMU UN NEATKARĪGU

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk