IZRAKSTS KONSOLIDĒTS LATVIJAS REPUBLIKA RUNDĀLES NOVADS RUNDĀLES NOVADA DOME Reģ. Nr , Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundā

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "IZRAKSTS KONSOLIDĒTS LATVIJAS REPUBLIKA RUNDĀLES NOVADS RUNDĀLES NOVADA DOME Reģ. Nr , Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundā"

Transkripts

1 IZRAKSTS KONSOLIDĒTS LATVIJAS REPUBLIKA RUNDĀLES NOVADS RUNDĀLES NOVADA DOME Reģ. Nr , Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV 3921, Tālr , fakss , e-pasts: Rundāles pagastā, Rundāles novadā APSTIPRINĀTI ar Rundāles novada domes 2015.gada 30.jūnija lēmumu Nr. 7, (prot.nr.8) PRECIZĒTI ar Rundāles novada domes 2015.gada 16.jūlija lēmumu Nr. 1, (prot.nr.9) Ar grozījumiem, kas veikti ar Rundāles novada domes 2016.gada saistošajiem noteikumiem Nr.2 PRECIZĒTI Ar Rundāles novada domes 2016.gada 29. septembra lēmumu Nr.16 (prot.nr.9) Ar grozījumiem, kas veikti ar Rundāles novada domes 2017.gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.3 RUNDĀLES NOVADA DOMES 2015.GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4 PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM RUNDĀLES NOVADĀ Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, likuma Par pašvaldībām 43.panta trešo daļu I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi), nosaka Rundāles novada domes sociālo pabalstu un pašvaldības pabalstu (turpmāk tekstā pabalsts) veidus, to apmērus, kārtību, kādā tie piešķirami un izmaksājami, kā arī personas (ģimenes), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus (turpmāk tekstā Klients). 2. Iesniegumus izskata, pabalstus aprēķina un to piešķiršanas lietderību nosaka Rundāles novada domes Sociālais Dienests (turpmāk tekstā - Dienests), pieņemot koleģiālu lēmumu, izņemot Noteikumu 50.punktā noteikto kārtību.

2 3. Klientu saraksti nav publicējami. 4. Klientam pabalstu var izmaksāt naudā vai arī par pabalsta summu samaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami Klienta vai tā ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai. 5. Sociālās palīdzības pabalstu veidi: 5.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai; 5.2. Dzīvokļa pabalsts 5.3. Pabalsts medicīniskiem pakalpojumiem; 5.4. Pabalsts apģērbam un personīgo mācību līdzekļu iegādei; 5.5. Bērnu ēdināšanas pabalsts; 5.6. Pabalsts absolventiem; 5.7. Pabalsts aprūpei; 6. Pašvaldības pabalstu veidi, neizvērtējot Klienta ienākumus: 6.1. Apbedīšanas pabalsts; 6.2. Pabalsts bēru organizēšanai un apbedīšanas pakalpojumu segšanai; 6.3. Pabalsts personai, kura atbrīvota no ieslodzījuma iestādes; 6.4. Vienreizējs pabalsts ģimenei, sakarā ar bērnu piedzimšanu; 6.5. Vienreizējs pabalsts personai (ģimenei) krīzes situācijā; 6.6. Izslēgts ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.9, kas stājas spēkā Pabalsts politiski represētai personai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā; 6.8. Ziemassvētku pabalsts; 6.9. Pabalsts jubilejās. II. PERSONAS, KURĀM IR TIESĪBAS SAŅEMT SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTUS, IZVĒRTĒJOT PERSONAS (ĢIMENES) IENĀKUMUS 7. Tiesības saņemt pabalstus ir Klientam, kura deklarētā un faktiskā pamatdzīvesvieta ir Rundāles novada administratīvajā teritorijā, izņemot garantēto minimālo ienākuma (turpmāk tekstā - GMI) pabalstu, kas tiek piešķirts pēc Klienta deklarētās pamatdzīvesvietas, un tā atbilst šādai kategorijai: 7.1. trūcīga persona (ģimene), saskaņā ar attiecīgās iestādes pieņemto lēmumu par trūcīgās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu; 7.2. persona (vientuļais pensionārs), kura saņem vecuma vai invaliditātes pensiju, ja tai nav laulātā un bērnu, vai persona, kurai noteikta pirmās grupas invaliditāte, un ja vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo 3 (trīs) mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas normālā darba laika ietvaros noteiktos apmērus, un tai nepieder nekustamais īpašums, kas lielāks par 3 ha un nekustamais īpašums vai tā daļas, izņemot to īpašumu, kurā dzīvo minētā persona, kā arī tai nav naudas līdzekļu uzkrājums, kurš nepārsniedz divas valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru; 7.3. politiski represētā persona, vai persona, kurai ir noteikta otrā invalidites grupa, vai daudzbērnu ģimene, vai Černobiļas avārijas seku likvidators, vai pensionārs, kura apgādnieki ir nespējīgi viņu apgādāt, ja vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo 3 (trīs) mēnešu laikā nepārsniedz 230 euro un Klientam vai kādam no ģimenes locekļiem nepieder nekustamais īpašums, kas lielāks par 3 ha un nekustamais īpašums, izņemot to īpašumu, kurā dzīvo minētā persona, kā arī tai nav naudas līdzekļu uzkrājums, kurš nepārsniedz divas valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru; 7.4. ģimene, kurā ir bērnam, kuram ir noteikta invaliditāte, ja ģimenes vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo 3 (trīs) mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas normālā darba laika ietvaros noteiktos apmērus. Pabalsts piešķirams 2

3 tikai bērnam, kuram ir noteikta invaliditāte, izņemot dzīvokļa pabalstu, kā arī tai nav naudas līdzekļu uzkrājums, kurš nepārsniedz divas valstī noteiktās minimalās darba algas apmēru, (izņemot gadījumus, kad uzkrājums tiek veidots bērna invalīda veselības stāvokļa uzlabošanai); 7.5. ģimene, kurā ir aizbildnībā esošs bērns, ja ģimenes vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo 3 (trīs) mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas normālā darba laika ietvaros noteiktos apmērus. Pabalsts piešķirams tikai aizbildnībā esošam bērnam, izņemot dzīvokļa pabalstu, kā arī tai nav naudas līdzekļu uzkrājums, kurš nepārsniedz divas valstī noteiktās minimalās darba algas apmēru Noteikumu punktā minētajām personām, lai novērtētu viņu materiālo stāvokli, pieprasot sociālo pabalstu, iztikas līdzekļu deklarācija jāaizpilda 1 (vienu) reizi kalendārā mēnesī; 7. 1 Papildus Noteikumu 7.punktā norādītajām kategorijām, Noteikumu V. nodaļas Dzīvokļa pabalsts noteikto pabalstu ir tiesīgas saņemt personas, kurām ir noteikts maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.9, kas stājas spēkā ) III. KLIENTA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 8. Klienta pienākums ir aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, likumu Par sociālo drošību un Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr. 299 Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, kā arī: 8.1. reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk tekstā - NVA), ja Klients ir persona darbspējīgā vecumā; 8.2. iesaistīties NVA un pašvaldības realizētajos projektos sociālo iemaņu iegūšanai un uzturēšanai; 8.3. aktīvi iesaistīties darba meklēšanā un gadījuma darbu veikšanā; 8.4. pārtraukt alkohola un atkarību izraisošu vielu lietošanu; 8.5. Klientam, kuram ir nepilngadīgi bērni, nodrošināt bērna izglītošanu un audzināšanu; 8.6. izmantot sociālo palīdzību tikai pamatvajadzību nodrošināšanai; 8.7. pēc Sociālā dienesta pieprasījuma iesniegt kases čeku kopijas par sociālās palīdzības izmantošanas veidu, kredītiestāžu kontu izdrukas u.c. dokumentus; 8.8. piedalīties Sociālā dienesta norīkotajos personas darba iemaņu iegūšanas un saglabāšanas pasākumos; 8.9. sniegt patiesas ziņas par sevi; iesaistīties pasākumos, kas vērsti uz Klienta nodrošināšanu ar pārtiku, mājokļa sakārtošanu un uzturēšanu. 9. Klientam, kurš vēršas Sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības, ir pienākums atļaut Sociālā dienesta darbiniekiem apsekot Klientu viņa dzīvesvietā. Ja Klients neļauj apsekot dzīvesvietā, Dienests ir tiesīgs atteikt sociālo palīdzību. IV. PABALSTS GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ IENĀKUMA LĪMEŅA NODROŠINĀŠANAI 10. Dienests GMI pabalstu piešķir Ministru kabineta noteikumos noteiktajā apmērā un kārtībā. 11. GMI pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā Klientam līdz katra mēneša 27.datumam. 12. GMI pabalstu klientam var izmaksāt naudā vai arī samaksāt pakalpojumus (preces), kas nodrošina klienta vai ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanu. 3

4 V. DZĪVOKĻA PABALSTS 13. Dzīvokļa pabalsts Klientam, tā īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošo nekustamo īpašumu (dzīvojamo māju vai dzīvokļu), kuru atrašanās vieta ir Rundāles novada administratīvajā teritorijā. Dzīvokļa pabalsta mērķis ir dzīvokļa vai dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu segšana, kas ietver sevī maksu par apsaimniekošanu, īri un pakalpojumiem (apkuri, ūdensapgādi, kanalizāciju un atkritumu izvešanu, elektroenerģiju). 14. Klientam dzīvokļa pabalstu, kuram ir centralizētā apkure, piešķir apkures sezonā - līdz sešiem mēnešiem, bet Klientam, kuram ir individuālā apkure, pabalstu piešķir vienu reizi kalendārā gadā; 15. Ja Klientam vai personai, ar kuru viņš mitinās vienā mājoklī un ir kopēji izdevumi par uzturu, pieder mežs platībā 1 ha un lielāks, tad tā nevar saņemt dzīvokļa pabalstu. 16. Pabalsta kopējais apmērs kalendārā gadā nevar pārsniegt valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru; 17. Nosakot pabalsta apmēru, izmaksas tiek aprēķinātas, ņemot vērā dzīvokļa (ēkas dzīvojamās mājas) kopējo platību, bet ne vairāk kā par 40 kv.m., 18. Nosakot pabalsta apmēru personām, kurām ir individuālā apkure, apkures izmaksa par 1m 2 ir konstanta EUR 1.75; 19. Dzīvokļa pabalstu personām, kurām ir individuālā apkure, aprēķina pēc šādas formulas: P = (R x L) x K R = S x M S dzīvojamās telpas platība (m 2 ), bet ne vairāk kā 40 m 2 L apkures sezona 6 mēneši K - noteiktais piemērojamo procentu apmērs, R - rēķins M izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, izņemot apkuri,(īre, elektroenerģija, patērētais ūdens, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām; 20. Dzīvokļa pabalstu Klientam, kurām ir individuālā apkure, komunālo maksājumu čeku kopijas jāiesniedz par pēdējiem trijiem mēnešiem no iesnieguma reģistrēšanas datuma. 21. Dzīvokļa pabalstu Klientam, kuram ir centralizētā apkure un dzīvojamā platība ir lielāka par 40 m 2, aprēķina pēc šādas formulas: P = 40 x R x K S S platība (m 2 ); R rēķina summa; 40 maksimālā normatīvā platība; K - noteiktais piemērojamo procentu apmērs, atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem. 22. Noteikto piemērojamo procentu apmēru nosaka pēc šādas formulas: K = 1- vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli Minimālā mēneša darba alga 4

5 23. Dzīvokļa pabalsts Klientam, kurām ir centralizētā apkure un dzīvojamā platība ir mazāka par 40 m 2, aprēķina pēc šādas formulas: P = R x K R rēķina summa; K - noteiktais piemērojamo procentu apmērs, atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem. 24. Ja klientam, kuram ir parādi par īri pašvaldības izīrētajos dzīvokļos un/vai parādi par apsaimniekošanu un/vai komunālajiem pakalpojumiem un/vai nekustamā īpašuma nodokļa parāds, no piešķirtā pabalsta vispirms tiek segti iepriekšminētie parādi nodokļu administrācijai un pakalpojuma sniedzējam. ; 25. Dzīvokļa pabalsts individuālajai apkurei tiek izmaksāts Klientam vai pakalpojuma sniedzējam pēc iesniegtā čeka kopijas vai rēķina. 26. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja Klients faktiski nedzīvo dzīvojamā telpā, par kuru pieprasīts dzīvokļa pabalsts. VI. PABALSTI MEDICĪNISKAJIEM PAKALPOJUMIEM 27. Pabalsts medicīniskajiem pakalpojumiem: zobārstniecības pakalpojumiem 50% apmērā no kopējās apmaksātās summas ne vairāk kā 100 euro kalendārā gadā; briļļu iegādei - līdz 50 euro kalendārā gadā; pacienta iemaksu, manipulāciju, operāciju un maksas pakalpojumu atmaksai veselības aprūpes iestādēs 50% (piecdesmit procenti) apmērā no kopējās summas, bet ne vairāk kā 150 euro kalendārā gadā katrs ģimenes loceklis. Ja persona iesniedz rēķinu, pabalstu var izmaksāt arī pārskaitot medicīnas iestādei; medikamentu iegādes izdevumu kompensācijai 50% (piecdesmit procenti) apmērā no kopējās apmaksātās summas, bet ne vairāk kā 150 euro kalendārā gadā katrs ģimenes loceklis; personas labprātīgai ārstēšanai no alkohola un narkotisko vielu atkarības līdz 60 euro kalendārā gadā. VII. PABALSTS APĢĒRBAM UN PERSONĪGO MĀCĪBU LĪDZEKĻU IEGĀDEI 28. Pabalsts apģērbam un personīgo mācību līdzekļu iegādei klašu audzēkņiem, kuri mācās Rundāles novada administratīvajā teritorijā izveidotajās izglītības iestādēs līdz 30 euro mācību gadā. VIII. BĒRNU ĒDINĀŠANAS PABALSTS 29. Bērna ēdināšanas pabalsts Rundāles novada pašvaldības izveidotajās pirmsskolas izglītības iestādēs, kurš tiek piešķirts uz vienu mācību semestri, atbilstoši pašvaldības lēmumam par pakalpojuma izmaksām un noslēgtajam līgumam par ēdināšanas pakalpojumu; IX. PABALSTS ABSOLVENTIEM 30. Pabalsts 9. un 12.klašu absolventiem, kuri mācās Rundāles novada administratīvajā teritorijā izveidotajās vispārējās izglītības iestādēs, profesionālajās vidusskolās, vai cita novada administratīvo teritoriju izveidotajās speciālajās internātskolās, ja tai ir piešķirts trūcīgās personas (ģimenes) statuss 70 euro. X. PABALSTS APRŪPEI 31. Pabalsts personai (vientuļajam pensionāram), kura saņem vecuma vai invaliditātes pensiju, ja tai nav laulātā un bērnu, pensionāriem, kuru apgādnieki ir sociāli nespējīgi viņus apgādāt, sevis aprūpei. 32. Pabalsta saņemšanai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus: personas iesniegums un situācijas apraksts; 5

6 32.2. izziņa no ģimenes ārsta par aprūpes nepieciešamību. 33. Dienests pēc iesnieguma saņemšanas veic personas apsekošanu dzīvesvietā un sastāda individuālo aprūpes plānu, kuru saskaņo ar Klientu; 34. Pabalsta apmērs tiek noteikts, ņemot vērā nepieciešamo darba stundu skaitu minētās palīdzības sniegšanai, vienas darba stundas vērtību pielīdzinot valstī noteiktajai minimālajai stundas tarifu likmei. XI. PAŠVALDĪBAS PABALSTI, NEIZVĒRTĒJOT KLIENTA IENĀKUMUS 35. Tiesības saņemt pabalstus ir Klientam, kura faktiskā un deklarētā dzīvesvieta ir Rundāles novada administratīvajā teritorijā, izņemot Noteikumu 36.punktā un 37.punktā minēto pabalstus, kura saņēmējs var būt jebkura fiziska persona, kas uzņēmusies mirušā apbedīšanu, ja mirušā pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Rundāles novada administratīvajā teritorijā. 36. Apbedīšanas pabalsts 75 euro. 37. Pabalsts bēru organizēšanai un apbedīšanas pakalpojumu segšanai personai, kura uzņēmusies mirušā apbedīšanu, ja mirušā pēdējā deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir bijusi Rundāles novada administratīvajā teritorijā, kā arī tai ir bijis piešķirts trūcīgās personas (ģimenes) vai maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss 100 euro ; 38. Pabalsts personai, kura atbrīvota no ieslodzījuma iestādes 30 euro. 39. Vienreizējs pabalsts ģimenei, sakarā ar bērnu piedzimšanu 200 euro par katru Rundāles novada administratīvajā teritorijā deklarēto bērnu. Piedzimšanas pabalsts izsniedzams ne vēlāk kā mēneša laikā no bērna piedzimšanas brīža. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība, atrašanās ārstniecības iestādē u.c.) nokavēts minētais termiņš, Dienests lemj par pabalsta piešķiršanu. Ja viens no bērna vecākiem ir deklarēts cita novada administratīvajā teritorijā, tad jāiesniedz izziņa no attiecīgās pašvaldības par to, ka nav saņemts pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu. 40. Vienreizējs pabalsts personai (ģimenei) krīzes situācijās, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības ne vairāk kā 430 euro, ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas. 41. Izslēgts ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.9, kas stājas spēkā Pabalsts politiski represētai personai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā 50 euro. 43. Ziemassvētku pabalsts (pabalsti netiek summēti, ja Klients atbilst vairākām iedzīvotāju kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt attiecīgos pabalstus, bet tiek piešķirts lielākā pabalsta apmērs): bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam 30 euro; personai, kura saņem vecuma vai invaliditātes pensiju, ja tai nav laulātā un bērnu (vientuļais pensionārs) 15 euro; personai, kurai noteikta pirmā invaliditātes grupa un bērnam, kuram ir noteikta invaliditāte 30 euro; personai, kurai noteikta otrā invaliditātes grupa un, kurai ir piešķirts trūcīgās personas (ģimenes) statuss 15 euro; daudzbērnu ģimenei, kurā ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni,un, ja tai ir piešķirts trūcīgās personas (ģimenes) statuss 30 euro. 44. Pabalsts jubilejās personām: sasniedzot 80 un 85 gadu vecumu, kā arī 90 un katrā nākamajā jubilejā 30 euro; 6

7 44.2. sasniedzot 100 un katrā nākamājā jubilejā 100 euro. XII. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA 45. Klients, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Dienestā vai arī Svitenes vai Viesturu pagastu pārvaldēs iesniedz iesniegumu (rakstveidā, elektroniskā veidā vai mutvārdos) par attiecīgā pabalsta piešķiršanu, aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļa deklarāciju un attiecīgi pievieno: invaliditātes apliecības kopiju; pensionāra apliecības kopiju; politiski represētās personas apliecības kopiju; Černobiļas avārijas seku likvidatora apliecības kopiju; lēmuma par trūcīgās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu (ja to piešķīrusi cita pašvaldība) lēmumu par aizbildņa iecelšanu. 46. Pēc Dienesta darbinieka pieprasījuma, Klientam ir jāiesniedz: izziņa par darba samaksu pēc nodokļu nomaksas par pēdējiem 3 (trīs) mēnešiem; nekustamā īpašuma īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai tā lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija; ārstniecības iestādes slēdziens par aprūpes nepieciešamību Klientam; izziņa no Rundāles novada pirmsskolas vai vispārējās izglītības iestādes; rēķini, samaksas čeku kopijas (pēc nepieciešamības urzrādot oriģinālu) par pakalpojumu vai preci, kas pierāda izdevumu apmēru par saņemtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem, kuru izdošanas datums nav agrāk kā trīs mēnešus no iesnieguma pabalsta saņemšanai iesniegšanas dienas; rēķini, pavadzīmes vai maksājumu apliecinoši dokumenti par kurināmā iegādi un/vai komunālajiem pakalpojumiem; kā arī citi dokumenti pēc nepieciešamības. 47. Dienests Klientu iesniegumus, kuros ietverts to kompetencē esošs lūgums, izskata kārtējā Dienesta sēdē, pieņemot koleģiālu lēmumu un atbildes uz tiem sniedz Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. 48. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Dienesta darbinieki pievieno Klienta lietai. 49. Klientam piešķirtais pabalsts tiek izmaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā skaidrā naudā Rundāles novada domes kasē vai Viesturu pagasta pārvaldes kasē, vai Svitenes pagasta pārvaldes kasē, vai Saulaines pakalpojumu punktā, vai ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Klienta iesniegumā norādīto norēķina kontu bankā, izņemot dzīvokļa pabalstu centralizētai apkurei, kuru centralizēti, ar bezskaidras naudas pārskaitījumu, pārskaita uz pakalpojuma sniedzēja norēķina kontu bankā. 50. Noteikumu 36. punktā minētos pabalstus ir tiesīgs piešķirt Dienesta vadītājs vai tā darbinieki, pieņemot vienpersonisku lēmumu, kas var tikt noformēts kā rezolūcija uz Klienta iesniegtā iesnieguma. XIII. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 51. Klientam lēmumu par pabalsta piešķiršanu nosūta pa pastu, vai, ja Klients to ir pieprasījis savā iesniegumā - izsniedz personīgi vai paziņo telefoniski. Atteikuma gadījumā, lēmumu nosūta iesniedzējam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā vai izsniedz personīgi, ja Klients to ir norādījis iesniegumā. 52. Dienesta pieņemtos lēmumus par pabalsta piešķiršanu vai tā atteikumu var apstrīdēt Rundāles novada domē. 53. Rundāles novada domes pieņemtos lēmumus Klientam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 7

8 XIV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 54. Noteikumi stājas spēkā nakamājā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā Rundāles novada ziņas. 55. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi, savu spēku zaudē Rundāles novada domes 2009.gada saistošie noteikumi Nr.2 Par pašvaldības pabalstiem, izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un Rundāles novada domes 2009.gada saistošie noteikumi Nr.3 Par pašvaldības pabalstiem, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus Rundāles novada domes priekšsēdētājs IZRAKSTS PAREIZS Rundāles novada domes Kancelejas vadītāja Rundāles novadā, I.Neilande Aivars Okmanis 8

9 Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts Paskaidrojuma raksta sadaļas 1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2. Īss projekta satura izklāsts 3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 5. Informācija par administratīvajām procedūrām 6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Norādāmā informācija Saistošie noteikumi Nr.4 Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Rundāles novadā izstrādāti ar mērķi, lai nodrošinātu visām personām (ģimenēm) vienādas iespējas un neierobežotu tiesības saņemt to vajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību, t.i., svītrot sekojošus ierobežojumus - sociālās palīdzības saņemšana attiecībā uz deklarēšanās ilgumu, personas (ģimenes), kuras saņem GMI un dzīvokļa pabalstu, vienlaikus nevar saņemt citus sociālās palīdzības pabalstus. Noteikumu projektā ir mainīti arī kritēriji dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanā, ņemot vērā to, ka dzīvokļa pabalsta mērķis ir dzīvokļa vai dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu segšana, kas ietver sevī maksu par apsaimniekošanu, īri un pakalpojumiem (apkuri, ūdensapgādi, kanalizāciju un atkritumu izvešanu). Nosakot pabalsta apmēru personām, kurām ir individuālā apkure, apkures izmaksa par 1m 2 ir noteikta konstanta EUR 1.75 (puse no vidējā lieluma, kas nepieciešams 1 m 2 apsildīšanai). Paplašināts pabalsts ārkārtas situācijā, kas nodrošina materiālu atbalstu personām ārkārtas situācijā. Tā saistošajos noteikumos Nr. 2 Par sociālās palīdzības pabalstiem izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un noteikumos Nr. 3 Par sociālās palīdzības pabalstiem neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus izdarāmo grozījumu apmērs ir liels, tad ir sagatavots jauns saistošo noteikumu Nr.4 Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Rundāles novadā projekts Saistošajiem noteikumiem nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu, jo netiek ieviesti jauni pabalsti Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā Rundāles novada ziņas un Rundāles novada domes mājaslapā Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Rundāles novada Sociālais dienests. Tika veikta Rundāles novada Sociālā dienesta sociālās palīdzības un pakalpojumu analīze un aptauja par sociālās palīdzības un pakalpojumu kvalitātes novērtējumu, tika izmantoti LR Valsts kontroles un iedzīvotāju ieteikumi, sociālo darbinieku darba procesā gūtās atziņas. Domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis 9

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI Ministru kabineta noteikumi Nr.279 Noteikumi par kārtību, kādā persona saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijā, un prasībām

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV Reģ.Nr , Tālr ; fakss ; e-pasts novad

LATVIJAS REPUBLIKA JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV Reģ.Nr , Tālr ; fakss ; e-pasts novad LATVIJAS REPUBLIKA JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202. Reģ.Nr. 90009116789, Tālr. 65220730; fakss 65220731; e-pasts novads@jekabpilsnovads.lv Jēkabpilī 2010.gada 26.augustā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: APSTIPRINĀTS: Olaines pagasta padomes 2006.gada 15.februāra sēdē (prot. Nr.3 5..1.p.) Saistošie noteikumi Nr.4 Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS ĀDAŽU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra sēdes protokolu Nr.4 7.2. Izdots saskaņā ar,,sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro

Sīkāk

JAUNUMS! KAS VAR SAŅEMT PABALSTU? Seniori, kas saņem LR valsts vecuma pensiju un Jūrmalā deklarēti ne mazāk kā gadu Ārstējies! Iegādājies zāles

JAUNUMS! KAS VAR SAŅEMT PABALSTU? Seniori, kas saņem LR valsts vecuma pensiju un Jūrmalā deklarēti ne mazāk kā gadu Ārstējies! Iegādājies zāles JAUNUMS! KAS VAR SAŅEMT PABALSTU? Seniori, kas saņem LR valsts vecuma pensiju un Jūrmalā deklarēti ne mazāk kā gadu. 1. 2. Ārstējies! Iegādājies zāles, medicīnas preces, optiku Paņem čeku, stingrās uzskaites

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90000074812 Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv Aizkrauklē

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

PIELIKUMS

PIELIKUMS PIELIKUMS Balvu novada Domes 2012.gada 8.marta lēmumam (prot. Nr.5,6. ) Grozījumi: 10.10.2013, prot.nr.16, 37. 2012.gada 8.martā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Balvos Nr.8/2012 PAR APRŪPES MĀJĀS DARBA ORGANIZĒŠANU

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 12 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 214. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta adrese P Ā R G A U J A S NOVADA BĀRIŅTIESA Pagastmāja,

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Pielikums

Pielikums Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs (Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1491 redakcijā) BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2013. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai” 1.grupa un grupa - 31.

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem   “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai”    1.grupa un grupa - 31. Laba pārvaldība Rīgas domes Labklājības departamentā Inese Švekle Rīgas domes Labklājības departamenta direktore 2012.gada 21.novembris Zinātniski praktiskā konference: «Laba pārvaldība. Vīzija un realitāte»

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2011. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2012.GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Spēkā no Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2013 Mārupē Apstiprināti ar Mārupes novada Domes gada 24. aprīļa sēdes Nr.7,

Spēkā no Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2013 Mārupē Apstiprināti ar Mārupes novada Domes gada 24. aprīļa sēdes Nr.7, Spēkā no 11.06.2013. Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2013 Mārupē Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2013. gada 24. aprīļa sēdes Nr.7, lēmumu Nr.15 Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata u

MK noteikumi Nr.407 Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata u 05.05.2010. MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu" ("LV",

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami AdazuVe

Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami   AdazuVe Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums 2019. gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami www.adazi.lv AdazuVestis_pielikums_2019_julijs_217.indd 1 11.07.19 11:57

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, Tālr./fakss , e-pasts: mazs

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, Tālr./fakss , e-pasts: mazs MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr.90009114167, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, Tālr./fakss 64251908, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG 1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAGASTU APVIENĪBA STRUKTŪRVIENĪBAS DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2010. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Jelgavas novada bāriņtiesa Pasta adrese Pasta iela 37, Jelgava LV 3001 Bāriņtiesas priekšsēdētājs

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Saistošie noteikumi-publiskie ūdeņi un krasti

Saistošie noteikumi-publiskie ūdeņi un krasti Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ. Nr 90000067986 Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130 Talr. 67910518, fakss 67910532 Stopiņu novadā 2010.gada 15.decembra Nr. 13/10 Stopiņu novadā

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Kredītmaksājumu un regulāro izdevumu apdrošināšanas noteikumi

Kredītmaksājumu un regulāro izdevumu apdrošināšanas noteikumi AAS BALTA KREDĪTMAKSĀJUMU UN REGULĀRO IZDEVUMU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI NR. 1501.202 1. Apdrošināšanas līgumā lietotie termini 1.1. Apdrošinātais Apdrošināšanas polisē norādītā fiziskā persona, kas noslēgusi

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Kredītmaksājumu un regulāro izdevumu apdrošināšanas noteikumi

Kredītmaksājumu un regulāro izdevumu apdrošināšanas noteikumi AAS BALTA KREDĪTMAKSĀJUMU UN REGULĀRO IZDEVUMU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI NR. 1501.204 1. Apdrošināšanas līgumā lietotie termini 1.1. Apdrošinātais Apdrošināšanas polisē norādītā fiziskā persona, kas noslēgusi

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

Atskaite

Atskaite VAS Latvijas valsts meži 2011.gada ziedojuma sociālajai jomai izlietojums 2012 LVM 2011.gadā sociālās jomas atbalstam piešķīra ziedojumu 400 000 latu apjomā. Ziedojums tika sadalīts nevalstiskajām organizācijām

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28 Pieņemts: 23.05.2014. Stājas spēkā: 30.05.2014. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 103 (5163), 29.05.2014. OP numurs: 2014/103.7 Attēlotā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts:

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts: Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000067986 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr. 67910518, fakss 67910532 e-pasts: novada.dome@stopini.lv P R O T O K O L S Ulbroka, Stopiņu novadā 2017.gada

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

1

1 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā A P S T I P R I N Ā T I ar Ādažu novada domes 2019.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.14 22) 2019.gada 25.jūnijā Nr. 14/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

avize_makets_1lpp.indd

avize_makets_1lpp.indd SKRUNDAS NOVADS Labdien, lasītāj! Dace Grāvele, Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Ziema vēl negrib atkāpties no savas saltās un sniegotās valdīšanas, bet cik nu vairs ilgi... Saulīte dienā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi VISA Electron 1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu) Maksa par kartes izsniegšanu Komplekts "Universālais" VISA Electron 1, Visa Classic Debit kartes gada maksa komplekta "Universālais"

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRU

LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRU LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622 DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, E-PASTS: dome@aluksne.lv

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Microsoft Word - saist_not27.doc

Microsoft Word - saist_not27.doc Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv Stājas spēkā

Sīkāk