APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora krēslu piegādi 1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 1.1. LB/2017/57 2. PASŪTĪTĀJS 2.1. Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, APJOMS UN CPV KODS (trīsdesmit divu) konferenču zāles krēslu un 2 (divu) lektora krēslu piegāde un to kvalitātes nodrošināšana atbilstoši iepirkuma nolikuma (tālāk tekstā nolikums) tehniskajā specifikācijā (noteikumu 1. pielikums) noteiktajām prasībām un līguma projektā (noteikumu 2. pielikums) minētajiem nosacījumiem Iepirkuma priekšmetam atbilstošākais CPV kods "Krēsli". 4. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA 4.1. Līguma izpildes laiks: krēslus piegādā 30 (trīsdesmit) darbadienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas; piegādāto krēslu kvalitāti nodrošina laika periodā, kas nav mazāks par piedāvāto krēslu ražotāja noteikto garantijas periodu un nav mazāks par 8 (astoņiem) gadiem pēc krēslu piegādes dienas (izņemot polsterējumu un audumu), polsterējuma un auduma kvalitāti nodrošina ne mazāk kā 5 (piecus) gadus pēc krēslu piegādes dienas; 4.2. Līguma izpildes vieta (krēslu piegādes adrese) Latvijas Bankas ēka K. Valdemāra iela 2A, Rīgā. 5. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA 5.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājuma variantu iesniegšana nav atļauta Pretendenta piedāvājuma dokumenti: noteikumu 3. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstoša, pilnībā aizpildīta piedāvājuma forma;

2 tehniskā informācija latviešu, angļu vai vācu valodā, vai aizpildītajā piedāvājuma tabulā ievietota hipersaite uz publiski pieejamu piedāvāto krēslu ražotāja produktu katalogu, kas apliecina piedāvāto krēslu atbilstību visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām; ja pretendents, tā norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas nolikumā (tālāk tekstā saistītā persona), vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav reģistrēts Latvijas Republikā, izziņas, ko izsniegusi pretendenta, saistītās personas vai personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas valsts kompetenta institūcija, kas apliecina, ka pretendentam, saistītajai personai vai personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta tā saimnieciskā darbība un tas netiek likvidēts; ja pretendents savas atbilstības no nolikuma izrietošajām pretendenta kvalifikācijas prasībām apliecināšanai balstās uz saistītās personas iespējām, pretendents piedāvājumā papildus iekļauj šādus dokumentus: saistītās personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei; nolikuma prasībām atbilstošu informāciju, kas apliecina saistītās personas atbilstību no nolikuma izrietošajām kvalifikācijas prasībām; ja saistītā persona nav reģistrēta Latvijas Republikā, saistītās personas reģistrācijas apliecības kopiju; ja pretendents ir personu apvienība, personu apvienības dalībnieku vienošanos par personu apvienības izveidošanu Piedāvājuma dokumentus ievieto slēgtā aploksnē. Aploksni nosūta pa pastu (saņemšanas termiņš Latvijas Bankā līdz gada 30. maija plkst ) vai iesniedz Latvijas Bankā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (ieeja no Noliktavas ielas), darbadienās no plkst līdz plkst (piektdienās no plkst līdz plkst ) līdz gada 30. maija plkst ar norādi: "Latvijas Bankas iepirkuma komisijai. Iepirkums LB/2017/57 "Par konferenču zāles un lektora krēslu piegādi"" un norādot pretendenta nosaukumu un adresi Piedāvājumu, kas iesniegts (iesūtīts) pēc nolikuma 5.3. punktā noteiktā termiņa, vai nav noformēts atbilstoši nolikuma 5.3. punkta prasībām, nepieņem un atdod, vai nosūta pretendentam Ja pretendents, tā saistītā persona vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav reģistrēta Latvijas Republikā vai Latvijā neatrodas tā patstāvīgā dzīvesvieta, Latvijas Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā Komisija) ir tiesīga pieprasīt pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbadienu laikā iesniegt izziņas, ko izsniegusi pretendenta, tā saistītās personas vai personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvieta valsts kompetenta institūcija, kas apliecina, ka uz pretendentu, saistīto personu vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi Nolikuma punktā minētajai izziņai ir jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms tās iesniegšanas dienas, ja izziņas izdevējs nav norādījis īsāku tās derīguma termiņu Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasīto izziņu nolikuma 5.5. punktā noteiktajā termiņā, Komisija pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā.

3 3 6. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE, PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLE 6.1. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu šādos gadījumos: pretendents, tā norādītā saistītā persona vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst kādam no Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; pretendents sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis pieprasīto informāciju Ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, tad: prasībām, kas izriet no nolikuma punkta, ir jāatbilst visiem personu apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem), savukārt citām kvalifikācijas prasībām, ja tādas noteiktas, jāatbilst vismaz vienam personu apvienības dalībniekam (personālsabiedrības biedram); personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (piemēram, jānodibina pilnsabiedrība), jānoslēdz sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma pantam, vienojoties par personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai jāuzņemas solidāra atbildība par iepirkuma līguma saistību izpildi, ar attiecīgiem noteikumiem papildinot nolikuma 2. pielikumā iekļauto līguma projektu Komisija noraida pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu ar viszemāko līgumcenu Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši nolikuma 6.4. punktā noteiktajam piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam divu vai vairāku piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas tam pretendentam, kura piedāvājumā paredzētais krēslu kvalitātes uzturēšanas laiks ir garāks Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais pretendents neparaksta līgumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc pasūtītāja sagatavotā līguma projekta iesniegšanas pretendentam, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām, un kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski izdevīgākais, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 7. CITA VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 7.1. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par nolikumu, ja pieprasījums Komisijai iesniegts laikus, ņemot vērā, ka Komisija nav tiesīga sniegt ieinteresētajiem piegādātājiem papildu informāciju vēlāk nekā 4 (četras) kalendārās dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (e-pasta adrese: fakss ; adrese Latvijas Bankas iepirkuma komisijai K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV 1050), pieprasījumā norādot iepirkuma identifikācijas numuru un iepirkuma nosaukumu Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmitajai daļai šā iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts Latvijas Bankas tīmekļvietnē. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt

4 4 atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. nolikumā iekļautā informācija Iesniegtos piedāvājumus pretendentiem neatdod Kontaktpersona Latvijas Bankā Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs, Einārs Cišs (tālr , fakss , e-pasta adrese: 7.5. Strīdus un domstarpības starp pasūtītāju un pretendentiem risina sarunu ceļā. Ja sarunu rezultātā puses nevienojas, strīdus izskata Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tiesas vieta Rīga, Latvija Nolikums uzrakstīts uz 13 (trīspadsmit) lapām, t.sk. 1. pielikums uz 2 (divām) lapām, 2. pielikums uz 5 (piecām) lapām un 3. pielikums uz 2 (divām) lapām. * * *

5 5 1. pielikums gada 16. maija iepirkuma nolikumam (iepirkums LB/2017/57) TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 1. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 1.1. Krēslus paredzēts izmantot iekštelpās normālā klimatā Krēslu stils klasisks, askētiski mūsdienīgs un saderīgs ar Latvijas Bankas konferenču telpas interjeru, kā arī saskanīgs ar esošajām Latvijas Bankas mēbelēm. Nav pieļaujami etnogrāfiskā un retro stila krēsli Krēslu apdare bez krokām, ielocēm un kniedēm krēsla redzamajās plaknēs, bez hromētām detaļām Vispārēja atbilstība standartiem: drošība, stiprība, izturība LVS EN 16139:2013 vai LVS EN 13761:2013; auduma nodilumizturība LVS EN 14465; auduma un polsterējuma ugunsdrošība LVS EN PIEGĀDĀJAMO KRĒSLU VEIDI 2.1. Konferenču zāles krēsli Lektora krēsli. 3. KRĒSLU KOPMLEKTĀCIJA UN MATERIĀLU PAMATPRASĪBAS 3.1. Konferenču zāles krēsli: komplektācija: sēde polsterēta; atzveltne elastīgs tīklveida audums; roku balsti profilēta metāla caurule (biezums ne mazāk kā 1,5 mm); atzveltnes augšējā daļā rokturis krēsla ērtākai pārvietošanai; kājas liekts L-veida metāla profils (biezums ne mazāk kā 1,5 mm), rūpnieciski pārklāts ar pelēku (sudrabs) pulverveida epoksīda krāsu; izmēri: sēdes izmēri dziļums 450 ± 10 mm, platums 450 ± 10 mm; atzveltnes izmēri augstums ne mazāk kā 450 ± 10 mm, platums 450 ± 10 mm; attālums starp roku balstiem 500 ± 10 mm; roku balstu platums ne mazāks par 30 mm; materiāli: sēdes polsterējums poliuretāna vai poliētera putas, biezums ne mazāk kā 25 mm, blīvums ne mazāk kā 80 kg/m 3 ; atzveltne tīklveida poliestera un poliamīda audums; sēdes audums krāsa tumši pelēka, smalki rūtaina vai graudaina, auduma svars ne mazāk kā 500 g/m 2, auduma nodilumizturība (pēc Martindeila) ne mazāk kā cikli; atzveltnes audums tīklveida poliestera un poliamīda audums, krāsa tumši pelēka, svars ne mazāk kā 350 g/m 2 ; auduma nodilumizturība (pēc Martindeila) ne mazāk kā cikli;

6 roku balstu virsma no poliamīda vai cita veida melnas vai tumši pelēkas cietas plastmasas; 3.2. Lektora krēsli: komplektācija: sēde polsterēta; kājas pamatne apaļa (metāla rāmim uzkausēts poliuretāns), nodrošina krēsla noliekšanas iespēju, krāsa melna; krēsla augstuma regulēšana ar gāzes pacēlājmehānismu, kustības amplitūda ne mazāka par mm, krāsa melna; izmēri: sēde dziļums 250 ± 10 mm, platums 370 ± 10 mm; materiāli: sēdes polsterējums poliuretāna putas. Sēdes polsterējuma biezums ne mazāks par 40 mm, blīvums ne mazāks par 70 kg/m 3 ; sēdes audums krāsa tumši pelēka, smalki rūtaina vai graudaina, auduma svars ne mazāk kā 500 g/m 2, auduma nodilumizturība (pēc Martindeila) ne mazāk kā cikli.

7 7 2. pielikums gada 16. maija iepirkuma nolikumam (iepirkums LB/2017/57) Rīga gada. PROJEKTS LĪGUMS Nr. LB-07/2017/ Par konferenču zāles un lektora krēslu piegādi (iepirkums LB/2017/57) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS) (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kas darbojas saskaņā ar (pārstāvības tiesību pamats), no vienas puses, un (konkursa uzvarētājs) (tālāk tekstā PIEGĀDĀTĀJS) (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kas darbojas saskaņā ar (pārstāvības tiesību pamats), no otras puses (abi kopā tālāk tekstā PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā līgums). 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un PIEGĀDĀTĀJS apņemas veikt 32 (trīsdesmit divu) (krēsla marka, modelis, auduma kods) konferenču zāles krēslu un 2 (divu) (krēsla marka, modelis, auduma kods) lektora krēslu (tālāk tekstā PRECE) piegādi PASŪTĪTĀJA ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, saskaņā ar iepirkuma LB/2017/57 noteikumiem un PIEGĀDĀTĀJA finanšu piedāvājumu (līguma 1. pielikums) PASŪTĪTĀJS uzdod un PIEGĀDĀTĀJS veic piegādātās PRECES kvalitātes nodrošināšanu. 2. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA 2.1. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PRECI PASŪTĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) darbadienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas Vienlaikus ar PRECES piegādi PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES piegādes attaisnojuma dokumentu/rēķinu. PASŪTĪTĀJS paraksta PRECES piegādes attaisnojuma dokumentu/rēķinu, apliecinot PRECES saņemšanas faktu PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES saņemšanas pārbauda PRECES atbilstību līguma noteikumiem un pieņem PRECI vai, ja PRECEI konstatēti trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS novērš PRECES trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda PRECES atbilstību līguma noteikumiem un pieņem PRECI, parakstot PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja PRECEI konstatēti trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI PRECES piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS piegādājis PRECI PASŪTĪTĀJAM un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES piegādes attaisnojuma dokumentu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI līguma 2.3. punktā

8 8 noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PRECES piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI līguma 2.4. punktā noteiktajā kārtībā. 3. PRECES KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 3.1. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PRECES (izņemot polsterējuma un auduma) kvalitāti ( ) (ne mazāk kā ražotāja noteiktais garantijas periods un ne mazāk kā 8 (astoņus) gadus) gadus pēc PRECES piegādes dienas un PRECES polsterējuma un auduma kvalitāti ( ) (ne mazāk kā ražotāja noteiktais garantijas periods un ne mazāk kā 5 (piecus) gadus) gadus pēc PRECES piegādes dienas (tālāk tekstā garantijas laiks) Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē PRECES trūkumu vai defektu (tālāk tekstā defekts), kas nav radies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību (tālāk tekstā paziņojums) PIEGĀDĀTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību līguma noteikumiem un pieņem tā novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatē defekta novēršanas nepilnības, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS novērš atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu Defekta novēršanas diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS ir novērsis PASŪTĪTĀJA paziņojumā norādīto defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis defekta novēršanu atbilstoši līguma 3.5. punktā noteiktajai kārtībai PIEGĀDĀTĀJS līguma punktā noteiktajā kārtībā nodrošina PRECES defekta novēršanas ietvaros izpildīto darbu un izmantoto materiālu (izņemot polsterējuma vai auduma) kvalitāti 8 (astoņus) gadus pēc PRECES defekta novēršanas dienas un PRECES polsterējuma vai auduma defekta novēršanā izpildīto darbu un izmantoto materiālu kvalitāti 5 (piecus) gadus pēc PRECES defekta novēršanas dienas Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums citādi izbeidzas, PIEGĀDĀTĀJA PRECES kvalitātes nodrošināšanas saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 4.1. Līguma summa ir EUR (summa cipariem) ( (summa vārdiem) euro), t.sk. atlīdzība par PRECI EUR (summa cipariem) ( (summa vārdiem) euro) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) EUR (summa cipariem) ( (summa vārdiem) euro).

9 Līguma summā iekļauti visi PIEGĀDĀTĀJA izdevumi, kas saistīti ar PRECES piegādi un garantijas laikā konstatēto PRECES defektu, kuru rašanās cēlonis nav PRECES nepareiza ekspluatācija, novēršanu, t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM līguma summu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES pieņemšanas un rēķina saņemšanas. 5. PUŠU ATBILDĪBA 5.1. Par līguma 2.1. vai 3.3. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 3.3. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas PIEGĀDĀTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt PIEGĀDĀTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktā PASŪTĪTĀJA maksājuma Par līguma 4.3. punktā minētā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto darbadienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no kavētā maksājama summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu PIEGĀDĀTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PIEGĀDĀTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. 6. KONFIDENCIALITĀTE 6.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, kas nav publiski pieejama, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Līguma 6.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums izbeidzas citādi. 7. NEPĀRVARAMA VARA 7.1. PUSE nav atbildīga par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk tekstā nepārvaramas varas apstākļi) PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nekavējoties par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu dokumentu.

10 10 8. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 8.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to PIEGĀDĀTĀJAM, šādos gadījumos: PIEGĀDĀTĀJS kavē līguma 2.1. punktā noteikto termiņu vairāk kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas; tiesā ierosināts PIEGĀDĀTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma punktu, PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas 10 (desmit) darbadienu laikā pēc paziņojuma par līguma izbeigšanu saņemšanas PUSEI ir tiesības vienpusēji, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus. 9. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 9.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar līgumu, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, PUSES izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta Rīga, Latvija Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: parakstīt līguma 2.2. punktā minēto PRECES piegādes attaisnojuma dokumentu/rēķinu Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas saimniecības vadītājs vai Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs saskaņot līguma 3.3. punktā minēto defekta novēršanas termiņu PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai līguma saistību izpildei Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī Līguma pielikums ir līguma neatņemama sastāvdaļa Līgums uzrakstīts uz (skaits cipariem) ( (skaits vārdiem)) lapām, t.sk. tā pielikums uz (skaits cipariem) ( (skaits vārdiem)) lapas/-ām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs pie PIEGĀDĀTĀJA. 11. PUŠU REKVIZĪTI PASŪTĪTĀJS Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR , BIC kods LACBLV2X PIEGĀDĀTĀJS (nosaukums), (juridiskā adrese), reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. un Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar

11 11 Nr.. Norēķinu konts (bankas nosaukums), Nr., BIC. PASŪTĪTĀJS PIEGĀDĀTĀJS / / / / gada gada.

12 12 3. pielikums gada 16. maija iepirkuma nolikumam (iepirkums LB/2017/57) PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA FORMA Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotajā iepirkumā "Par konferenču zāles un lektora krēslu piegādi" (iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2017/57; tālāk tekstā iepirkums). Informācija par pretendentu Pretendenta statuss (atzīmē atbilstošo) Informācija par pretendentu* (norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi) Kontaktinformācija, kas iepirkuma ietvaros izmantojama saziņai ar pretendentu (norāda pasta adresi, e-pasta adresi un faksa numuru, kā arī pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu un tālruņa numuru) Informācija par citu/-ām personu/-ām (tālāk tekstā saistītā persona), uz kuras/-u iespējām konkrētā līguma izpildei balstās pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā (norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un saistītās personas lomu** iepirkuma līguma izpildē) Piezīme juridiskā persona juridisko personu apvienība (nereģistrēta) reģistrēta personālsabiedrība cits statuss (norāda pretendentam atbilstošu statusu) * Ja pretendents ir personu apvienība (nereģistrēta), attiecīgo informāciju sniedz par katru personu apvienības dalībnieku. Savukārt, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecīgo informāciju sniedz par katru personālsabiedrības biedru. ** Sniedz informāciju par līguma izpildes pasākumiem, kurus pretendents nodos saistītajai personai, un resursiem, kurus saistītā persona apņemas nodot pretendenta rīcība, kā arī veidu, kādā šie resursi tiks pretendentam nodoti. Piedāvājam veikt šādu krēslu piegādi Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, un to kvalitātes nodrošināšanu saskaņā ar iepirkuma nolikumu par šādu līgumcenu:

13 13 Nosaukums Ražotājs, marka, Līgumcena Vienas modelis, auduma Skaits (EUR bez vienības cena kods PVN) A B C D E=(C*D) Konferenču zāles krēsls 32 Lektora krēsls 2 Apliecinām, ka: Līgumcena kopā: 1. pretendenta piedāvājumā iekļautās ziņas ir precīzas un patiesas; 2. pretendenta piedāvājums ir atbilstošs visām iepirkuma noteikumā noteiktajām prasībām; 3. piedāvāto krēslu (izņemot polsterējuma un auduma) kvalitātes nodrošināšanas laiks ir (skaits cipariem) ( (skaits vārdiem)) (ne mazāk par ražotāja noteikto garantijas periodu un ne mazāk kā 8 (astoņi)) gadi pēc krēslu piegādes dienas, krēslu polsterējuma un auduma kvalitātes nodrošināšanas laiks ir (skaits cipariem) ( (skaits vārdiem)) (ne mazāk par ražotāja noteikto garantijas periodu un ne mazāk kā 5 (pieci)) gadi pēc krēslu piegādes dienas. 4. piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas iepirkumā paredzēto krēslu iegādei, piegādei un kvalitātes nodrošināšanai, tajā skaitā nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Apliecinām, ka (atzīmēt atbilstošo): mūsu piedāvājums nesatur komercnoslēpumu un mēs piekrītam tajā iekļautās informācijas publicēšanai; mūsu piedāvājums satur šādu komercnoslēpumu: (norāda, kura tieši piedāvājumā iekļautā informācija ir komercnoslēpums)... Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, paraksts: Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: Datums:

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./20 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 19. janvāra sēdes lēmumu I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIR

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 19. janvāra sēdes lēmumu I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIR APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 19. janvāra sēdes lēmumu I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOTEIKUMI Par gāzes un apkures iekārtu tehnisko

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u Rīgā 2017. gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/269 2017. gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņu un starpsienas skaņas izolācijas uzlabošanu,

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk