SIA (VAS)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "SIA (VAS)"

Transkripts

1 SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28

2 Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss Pamatdarbības veids (NACE) Reģistrācijas Nr., vieta un datums Dalībnieks Juridiskā adrese LDZ infrastruktūra SIA 4212 dzelzceļa un metro būvniecība , Rīga, gada 8. decembrī VAS Latvijas dzelzceļš, 100% daļu īpatsvars Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Pasta adrese Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050 Valdes priekšsēdētājs Jānis Ceicāns (no ) Valdes locekļi Valdemārs Daļeckis (no ) Marina Kabaļska (no ) Sandis Vētra (no ) Pārskata periods

3 Saturs 1. SIA LDZ infrastruktūra darbības veids Īss Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā Galvenās atkāpes no plānotajiem rādītājiem un iepriekšējā gada datiem Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas Turpmākā Sabiedrības attīstība Finanšu instrumentu izmantošana Finanšu instrumentu izmantošana

4 1. SIA LDZ infrastruktūra darbības veids SIA LDZ infrastruktūra (turpmāk Sabiedrība) ir sekojoši galvenie darbības veidi: Sliežu ceļu un tiltu klātnes būve un remonts, Pārmiju pārvedu nomaiņa, Dzelzceļa mašīnu, instrumentu un mehānismu remonts un vagonu modernizācija, Sliežu metināšanas darbi un garsliežu transportēšana, Ūdens novadsistēmu ierīkošana un remonts, Zemes klātnes sagatavošana. Sliežu ceļu būve un kapitālais remonts ir galvenais Sabiedrības darbības veids. Stratēģiskais darbu pasūtītājs ir VAS Latvijas dzelzceļš. 2. Īss Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā Sabiedrības pamatkapitāls uz ir EUR, kas sastāv no piecpadsmit miljoni pieci simti divdesmit trīs tūkstoši astoņdesmit astoņām daļām ar vienas daļas nominālvērtību 1 EUR (viens euro). Sabiedrības pašu kapitāla apjoms uz 2016.gada 30.jūniju ir tūkst. EUR. Sabiedrības investīciju apjoms pārskata periodā sastāda 131 tūkst. EUR, 2016.gadam ieplānoti līdzekļi investīcijām 547 tūkst. EUR. Darbības finansiālo rādītāju analīze 2016.gada 6 mēnešos neto apgrozījums no pamatdarbības ir tūkst. EUR, kas ir par 449 tūkst. EUR vai par 15.4% mazāk kā 2015.gada 6 mēnešos (2 910 tūkst. EUR). Sabiedrības darbībai ir izteikts sezonalitātes raksturs, bez tam gada pirmajā pusgadā parasti norisinās darbs pie juridiskās un tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un parakstīšanas, kā rezultātā ir salīdzinoši nelieli ieņēmumi un salīdzinoši lieli nepabeigto pasūtījumu apjomi (uz nepabeigtie pasūtījumi tūkst. EUR) gada 1.pusgada faktiskie ieņēmumi un izmaksas ir mazākas par plānotajām, jo ir aizkavējies ražošanas dokumentācijas sagatavošanas process un attiecīgi darbu nodošana un ieņēmumu rēķinu izrakstīšana. Zaudējumi pirms nodokļiem 2016.gada 6 mēnešos ir 328 tūkst. EUR (2015.gada 6 mēnešos zaudējumi bija 595 tūkst. EUR). Pārskata perioda zaudējumi pēc nodokļiem, rēķinot uz vienu pašu kapitāla EURO, ir - 0,02 EUR (2015.gada 6 mēnešos zaudējumi bija 0,03 EUR) gada 6 mēnešos Sabiedrības īstermiņa saistības nepārsniedz tās apgrozāmos līdzekļus, kā rezultātā likviditāti izdevies nodrošināt 2.24 (2015.gada 6 mēneši 1.27). Uzskatām, ka Sabiedrība varēs segt savus kārtējos maksājumus, kā arī nodrošināt investīciju plāna izpildi. 4

5 Pārskata periodā aprēķinātie nodokļi parādīti 1. tabulā. Sabiedrības aprēķinātie nodokļi un nodevas 2016.gada 6 mēnešos 1.tabula Nodokļu veids EUR Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, t.sk. darba devēja (vispārējā gadījumā likme 23,59%) darba ņēmēja (vispārējā gadījumā likme 10.50%) Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis 77 Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 866 Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis 399 Dabas resursu nodoklis 1132 Ievedmuitas nodoklis 2666 Pievienotās vērtības nodoklis (budžetā maksājamā nodokļa summa) Kopā gada 6 mēnešos Sabiedrībā saskaņā ar Gada pārskatu likumu vidēji tika nodarbināti 391 darbinieks, kas ir par 6 darbiniekiem (1,51%) mazāk nekā plānots (397 darbinieki), un par 131 darbinieku (25,1%) mazāk nekā attiecīgajā laika periodā gadā (522 darbinieki). Nodarbināto skaita samazinājums gan salīdzinājumā ar plānoto gan ar 2015.gada attiecīgo laika periodu skaidrojams ar to, ka Sabiedrībā turpinās gada beigās uzsāktais personāla izmaksu optimizācijas un darbinieku skaita samazināšanas process, kā arī iekšējo darba resursu optimizācija, kas nepieļauj vakanču nokomplektēšanai piesaistīt jaunus darbiniekus no ārpuses. Vidējā darba alga gada 6 mēnešos sastādīja 1119,2 EUR, kas ir par 37,2 EUR (3,44%) mēnesī vairāk nekā plānots (1082,0 EUR) un par 55,4 EUR (5,21%) mēnesī vairāk nekā attiecīgajā laika periodā gadā ( EUR). Vidējās darba algas pieaugums salīdzinājumā ar plānoto izskaidrojams ar darbiniekiem piešķirto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu izmaksu pieaugumu, ko ietekmēja iepriekšēja gada salīdzinoši augstā vidējā izpeļņa un nobīde atvaļinājumu grafikos. Savukārt vidējas darba algas pieaugumu salīdzinājumā ar 2015.gada attiecīgo laika periodu noteica gan krietni lielākā apjomā darbiniekiem izmaksātās kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu, gan arī piešķirto ikgadējo atvaļinājumu un līdz ar to izmaksātās lojalitātes piemaksas apmērs. 5

6 Sabiedrības finanšu rādītāji ir atspoguļoti 2.tabulā. Sabiedrības peļņas un zaudējumu aprēķina rādītāji 2016.gada 6 mēnešos 2.tabula Rādītāji Neto apgrozījums Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas Administrācijas izmaksas Pārējās saimnieciskās darbības rezultāts, t.sk. procentu maksājumi Pārskata perioda peļņa (+) vai zaudējumi (-) pēc nodokļiem Budžets 2016.g. 6mēn. Fakts 2016.g. 6mēn. Fakts 2015.g. 6mēn. Novirze pret budžetu, +, - tūkst.eur Novirze pret 2015.g. 6mēn., +, Sabiedrības valdes darbība 2016.gada 6 mēnešos Periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 30.jūnijam svarīgākie ir sekojoši Valdes lēmumi: Reģistrācijas Nr. Datums INF / Nosaukums Par SIA LDZ infrastruktūra fiksētā telekomunikāciju tīkla pakalpojumu lietotāju saraksta un mēneša limitu apstiprināšanu. INF / Par SIA LDZ infrastruktūra mobilo sakaru pakalpojumu lietotāju saraksta un mēneša limitu apstiprināšanu. INF / Par SIA "LDZ infrastruktūra" vidējā termiņa darbības stratēģijas gadam atkārtotu precizēšanu. 6

7 INF / Par SIA "LDZ infrastruktūra"2016. gada budžeta investīcijas programmas grozījumu apstiprināšanu. INF / Par gada Amata vienību un mēneša darba algu saraksta apstiprināšanu jaunā redakcijā. INF / Par SIA "LDZ infrsastruktūra" stratēģijas precizēšanu gadam. INF / Par SIA "LDZ infrastruktūra" izmaiņām struktūrā. INF / Par gada Amata vienību un mēneša darba algu saraksta grozījumu apstiprināšanu. INF / Par SIA "LDZ infrastruktūra" transporta līdzekļu lietošanu. INF / Par SIA "LDZ infrastruktūra" gada budžeta grozījumu apstiprināšanu. INF / Par tehnoloģiskā autotransporta statusa noteikšanu un piešķiršanu lietošanā. Par grozījumu apstiprināšanu SIA "LDZ INF / infrastruktūra"attīstības un administratīvo lietu direkcijas nolikumā. INF / Par SIA "LDZ infrastruktūra" gada iepirkumu budžeta plāna apstiprināšanu. INF / INF / INF / INF / INF / INF / Par SIA "LDZ infrastruktūra" gada pārskata par gadu, atkarības pārskata par gadu un budžeta izpildes pārskata par gadu iesniegšanu Dalībnieku sapulcei. Par SIA "LDZ infrastruktūra" gada budžeta apstiprināšanu. Par SIA "LDZ infrastruktūra" vidējā termiņa darbības stratēģiju gadam. Par gada Amata vienību un mēneša darba algu saraksta apstiprināšanu jaunā redakcijā. Par 2016.gada Amata vienību un mēneša darba algu saraksta grozījumu apstiprināšanu. Par SIA "LDZ infrastruktūra"2016. gada iepirkumu plāna apstiprināšanu. Riski Riski, kas var ietekmēt VAS Latvijas dzelzceļš un attiecīgi Sabiedrības darbības rezultātus, ir Eiropas Savienības politika un Krievijas Federācijas Baltijas jūras ostu attīstība, kā rezultātā samazinās dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms no Krievijas uz Latvijas Republikas ostām. Tātad, būtiski riski, ar kuriem nākamajā darbības periodā saskarsies Sabiedrība, ir politiskie riski un konkurence kravas pārvadājumu tirgū. 7

8 Paskaidrojumi par pielikumiem Bilance ir sagatavota uz un tā atspoguļo Sabiedrības finansiālo stāvokli uz šo datumu nevis par periodu. Rādītāji tiek salīdzināti ar bilances rādītājiem uz Aktīva un Pasīva pielikumos nav iekļauti plāna rādītāji. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots pēc apgrozījuma izmaksu metodes. 3. Galvenās atkāpes no plānotajiem rādītājiem un iepriekšējā gada datiem Šajā sadaļā aprakstītas atkāpes no plānotajiem rādītājiem un iepriekšējā gada datiem, kas būtiski ietekmē Sabiedrības finanšu rezultātus. Pamatlīdzekļu bilances vērtība samazinājusies par tūkst. EUR, kas skaidrojams tādejādi, ka pēdējā gada laikā investīciju apjoms nesasniedza aprēķināto pamatlīdzekļu finanšu nolietojumu. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi, kas ir pasūtītāja parādi atskaites periodā nav mainījušies. Krājumi ir samazinājušies par tūkst. EUR, kas skaidrojams ar to, ka uz par tūkst. EUR ir samazinājies nepabeigto pasūtījumu apjoms, kas ir saistīts ar to, ka 2016.gadā salīdzinājumā ar 2015.gadu gandrīz 2 reizes ir kritušies ražošanas apjomi. Debitoru parādu apjoms samazinājies par 798 tūkst. EUR vai par 36.8%, no tā: - pircēju un pasūtītāju parādi samazinājušies par 611 tūkst. EUR; - citu debitoru parādi samazinājušies par 195 tūkst. EUR un uz ir 88 tūkst. EUR, no tiem PVN pārmaksa ir 73 tūkst.eur. Naudas līdzekļi banku kontos uz palielinājušies par tūkst. EUR un sastāda tūkst. EUR gada 1.pusgadā sakarā ar darbu sezonalitātes raksturu Sabiedrības ieņēmumi par 2016.gadā paveiktajiem darbiem ir niecīgi, pamatā 2016.gada 1. pusgadā saskaņā ar līguma nosacījumiem tika saņemta un lietota priekšapmaksas nauda par 2016.gadā veicamajiem darbiem. Pašu kapitāla apjoms uz 2016.gada 30.jūniju ir tūkst. EUR. Salīdzinot ar iepriekšējā gada 30.jūniju, tas ir palielinājies par 908 tūkst. EUR vai par 5.5%., kas ir 2015.gada un 2016.gada pirmā pusgada saimnieciskās darbības rezultāts. Uzkrājumi kopumā ir samazinājušies par 231 tūkst. EUR, uz 2015.gada 30.jūniju bija izveidoti uzkrājumi atlīdzības izmaksai darbiniekiem. Ilgtermiņa kreditoru parādi pārskata periodā ir palielinājušies par 190 tūkst. EUR, 169 tūkst. EUR apmērā ir palielinājies atliktā uzņēmuma ienākuma nodoklis. 8

9 Īstermiņa saistības pārskata periodā samazinājušās par tūkst. EUR, no tā: - no pircējiem (VAS Latvijas dzelzceļš ) saņemtie avansi samazinājušies par tūkst. EUR; - parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem samazinājušies par 956 tūkst. EUR.; - parādi radniecīgajām sabiedrībām samazinājušies par 981 tūkst. EUR; - nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas samazinājušies par 82 tūkst. EUR. Sabiedrībai uz nav kavētu nodokļu maksājumu budžetā. Īstermiņa saistību samazinājums ir skaidrojams ar darbu apjoma samazinājumu 2016.gadā, kā jau iepriekš minēts, par aptuveni 50%. Saistību īpatsvars bilancē (kopējās saistības pret bilances kopsummu), salīdzinot ar ir samazinājies par 0,17 ( koeficients ir 0,19, bet koeficients bija 0.36). Saistību apjoma vērtēšanā galvenais kritērijs ir finansiālā riska līmenis. Risku ietekmē aktīvu finansēšanas avoti un veidi pieaugot aizņemtā kapitāla īpatsvaram bilances pasīvā, pieaug finanšu riska līmenis. 9

10 Ieņēmumi, Neto apgrozījums Faktiskais neto apgrozījums salīdzinājumā ar plānoto attēlots 3.tabulā. Sabiedrības pamatdarbības ieņēmumu struktūra 2016.gada 6 mēnešos 3.tabula Pamatdarbības ieņēmumi kopā, t.sk. Ieņēmumu atšifrējums 1. Ieņēmumi no VAS Latvijas dzelzceļš par darbiem, kuriem ir kapitālieguldījumu raksturs 2. Pārējie ieņēmumi no VAS Latvijas dzelzceļš un koncerna uzņēmumiem 3. Ieņēmumi ārpus koncerna Budžets 2016.g. 6mēn. Fakts 2016.g. 6mēn. Fakts 2015.g. 6mēn Novirze pret budžetu, +, - (tūkst.eur) Novirze pret 2015.g. 6mēn. +, Uzņēmums pilda 2016.gada 6.mēnešu apstiprinātos darba plānus, bet sakarā ar apstiprināto būvprojektu saņemšanas un dokumentācijas noformēšanas termiņu novirzi darbu nodošana pasūtītājam aizkavējas. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu vērojams ieņēmumu apjoma kritums par 449 tūkst. EUR, kas skaidrojams ar to, ka kopumā visam 2016.gadam ir ieplānots ieņēmumu ievērojams samazinājums, salīdzinājumā ar 2015.gadu aptuveni 50%. 10

11 Izmaksas Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas Sabiedrības pamatdarbības nodrošināšanai tika izlietoti tūkst. EUR, izmaksu pozīcijas atspoguļotas 4.tabulā. Nr.p. k. 4.tabula Sabiedrības pamatdarbības izmaksu struktūra gada 6 mēnešos (tūkst. EUR) Izmaksu atšifrējums Budžets 2016.g. 6 mēn. Fakts 2016.g. 6mēn. Fakts 2015.g. 6mēn. Novirze pret budžetu Novirze pret iepriekšējo gadu 1 Izmaksas, kas saistītas ar darba samaksu Sociālās apdrošināšanas izmaksas Materiālu izmaksas Degviela un kurināmais Elektroenerģija Inženiertehn.būvju un zemes klātnes remonta pakalp.izmaksas (ārpus koncerna) Inženiertehn.būvju un zemes klātnes remonta pakalp.izmaksas (koncernā) Maksa par lokomotīvju un brigāžu darbu saimnieciskajā kustībā Pamatlīdzekļu kārtējais remonts (koncernā) Maksa par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu Smago sliežu ceļa mašīnu un mehānismu darbi Telpu un ēku nomas maksa Pārējās izmaksas Nolietojums Kopā pamatdarbības izmaksas Nepabeigtie pasūtījumi uz perioda sākumu Nepabeigtie pasūtījumi uz perioda beigām Kopā pamatdarbības izmaksas, ņemot vērā nepabeigto pasūtījumu izmaiņas

12 Pamatdarbības izmaksas, ņemot vērā nepabeigto pasūtījumu izmaiņas, 2016.gada 1.pusgadā salīdzinājumā ar 2015.gada 1.pusgadu ir mazākas par 445 tūkst. EUR jeb par 14%, attiecīgi arī NETO apgrozījums 2016.gada 1.pusgadā ir par 449 tūkst. EUR jeb par 15% mazāks. Materiālu izmaksas Materiālu izmaksas pamatdarbībā ir 768 tūkst. EUR, kas ir plāna robežās. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu materiālu izmaksu sadaļā ekonomija sastāda 756 tūkst. EUR, kas skaidrojams ar mazāku ceļu mašīnu tekošā remonta apjomu nekā tas bija 2015.gada 1.pusgadā, kā arī ar to, ka 2016.gadā kapitālais remonts tiek veikts ar pasūtītāja materiāliem. Degviela un kurināmais Sakarā ar sliežu ceļu kapitālā remonta apjomu samazinājumu 2016.gadā, ievērojami ir samazinājušās arī sliežu ceļu mašīnu ekspluatācijas izmaksas, t.sk. degvielas izmaksas. Inženiertehnisko būvju un zemes klātnes remonta pakalpojumu izmaksas 2015.gada 1.pusgadā tika pabeigti darbi posmā Garkalne-Krievupe B tipa remonts un posmā Sakstagals-Rēzekne A tipa remonts, kā arī uzsākti darbi pārējos 2015.gada objektos, tādejādi 2015.gada 6 mēnešos izmaksas sastādīja tūkst. EUR, savukārt 2016.gada 1.pusgadā attiecīgi darbi netika veikti un izmaksu nav. Maksa par lokomotīvju un brigāžu darbu saimnieciskajā kārtībā Izmaksas šajā izdevumu sadaļā 2015.gada 1. pusgadā bija 1186 tūkst. EUR apmērā jeb par 824 tūkst. EUR lielākas nekā šogad, kas skaidrojams tādejādi, ka 2015.gadā ātrāk tika uzsākti remonta darbi un ļoti savlaicīgi tika veiktas sliežu ceļu virsbūves materiālu iegādes, bet pats galvenais - kapitālā remonta darbu apjomi 2016.gadā ir uz pusi mazāki nekā 2015.gadā. Pamatlīdzekļu kārtējais remonts (koncernā) Izmaksas 2016.gada 1.pusgadā salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu 2015.gadā, ir samazinājušās par 324 tūkst. EUR, kas skaidrojams ar to, ka 2015.gada 1.pusgadā bija iestājušies obligātie stingri reglamentētie kravas vagonu tekošā remonta izpildes termiņi, kas arī noteica pamatlīdzekļu kārtējam remontam iztērēto līdzekļu apjoma palielinājumu 2015.gada 1. pusgadā. Kapitālie izdevumi Sabiedrībā kapitālieguldījumi netiek plānoti atkarībā no iepirkuma apjoma, bet atbilstoši projektu realizācijai. Kopējais Sabiedrības kapitālieguldījumu apjoms 2016.gada 6 mēnešos sasniedza 131 tūkst. EUR, kas ieguldīti pamatlīdzekļu iegādē un modernizācijā. 12

13 Atalgojums Darba samaksas fonds, ieskaitot pamatdarbības darba samaksas fondu (2 319 tūkst. EUR), gada 6 mēnešos kopumā sastādīja tūkst. EUR, kas par 26 tūkst. EUR (1,09%) mazāk nekā plānots (2 376 tūkst. EUR), savukārt salīdzinājumā ar gada attiecīgo laika periodu tas ir samazinājies par 758 tūkst. EUR., ko galvenokārt ietekmēja Sabiedrības darbinieku vidējā skaita samazinājums atbilstoši gadam plānotajiem darbu apjomiem. 4. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas Kopš pārskata perioda beigām nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības 2016.gada 6 mēnešu pārskata novērtējumu. 5. Turpmākā Sabiedrības attīstība Salīdzinot ar laika periodu no līdz gadam, gadā ir samazinājies Sliežu ceļa kapitālā remonta apjoms, ko plāno veikt Koncerna valdošais uzņēmums VAS Latvijas Dzelzceļš (turpmāk LDz). Plānotais A tipa kapitālā remonta apjomu samazinājums pret iepriekšējo periodu ir vidēji 46%, B tipa kapitālā remonta apjomu samazinājums ir 23%, bet vidējais strādājošo skaits samazināsies par vidēji 20%. Sabiedrība pārskata tās procesus un cilvēkresursu efektivitāti, lai rastu risinājumus izmaksu optimizācijai, saglabājot atbilstību tehnoloģisko procesu un darba drošības prasībām. Pamatojoties uz LDz Vidējā termiņa darbības stratēģiju gadam, kas apstiprināta ar gada 07. janvāra LDz valdes lēmumu Nr. VL-1/2, šajā periodā tiek plānots veikt km A tipa kapitālā remonta darbus un 93,79 km B tipa kapitālā remonta darbus, vidēji 36.2 km kapitālā remonta darbus gadā. Lai Sabiedrība sekmīgi atrisinātu ar darba apjoma samazinājumu saistītos izaicinājumus un realizētu līdz šim iesāktos attīstības projektus, ir svarīgi izvērtēt tās ilgtermiņa darbības mērķus nodrošināt kvalitatīvus un ekonomiski izdevīgus sliežu ceļu būvniecības un remonta pakalpojumus. Kā arī, nospraust skaidras veicamo darbu prioritātes. Kā būtiskākās prioritātes var minēt, tehnoloģisko procesu pilnveidošana ar jaunām efektīgām iekārtām un mehānismiem, esošo pārvaldības sistēmu pārskatīšana un Sabiedrības sertificēšana atbilstoši ISO 9001:2015 kvalitātes pārvaldības sistēmas un ISO 14001:2015 vides pārvaldības sistēmas prasībām. 6. Finanšu instrumentu izmantošana Sabiedrībai uz nav aizņēmumi. 7. Pielikumi 1. Sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2016.gada 6 mēnešiem uz 1 lapas. 2. Sabiedrības bilance uz uz 2 lapām 13

14 3. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2016.gada 6 mēnešiem uz 1 lapas 4. Sabiedrības naudas plūsmas pārskats par 2016.gada 6 mēnešiem uz 1 lapas 14

15 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc apgrozījuma izmaksu metodes) (EUR) Rādītāja nosaukums 2016.gada 1. pusgads 2015.gada 1.pusgads Neto apgrozījums Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas ( ) ( ) Bruto peļņa Administrācijas izmaksas ( ) ( ) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (26 864) ( ) Pārējie procentu ieņēmumi u. tml. ieņēmumi - 31 Procentu maksājumi u. tml. izmaksas - (1 014) Zaudējumi pirms nodokļiem ( ) ( ) Pārskata perioda zaudējumi pēc nodokļiem ( ) ( ) Pielikums 15.lapa ir šī Finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 15

16 1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI I. Nemateriālie ieguldījumi BILANCE (EUR) A K T Ī V S uz uz Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u. tml. tiesības II. Pamatlīdzekļi I KOPĀ Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana un nepab. celtn. objektu izmaksas III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi II KOPĀ Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi III KOPĀ I E D A Ļ A S K O P S U M M A APGROZĀMIE LĪDZEKĻI I. Krājumi 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Nepabeigtie pasūtījumi Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Avansa maksājumi par precēm II. Debitori I KOPĀ Pircēju un pasūtītāju parādi Radniecīgo sabiedrību parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas II KOPĀ III. Nauda III KOPĀ I E D A Ļ A S K O P S U M M A B I L A N C E

17 1. PAŠU KAPITĀLS P A S Ī V S BILANCE uz (EUR) uz Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Pārējās rezerves Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Pārskata gada nesadalītā peļņa ( ) ( ) 1. I E D A Ļ A S K O P S U M M A UZKRĀJUMI 1. Citi uzkrājumi I E D A Ļ A S K O P S U M M A KREDITORI I. Ilgtermiņa kreditori 1. Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Atliktā nodokļa saistības II. Īstermiņa kreditori I KOPĀ Finanšu nomas saistības īstermiņa daļa No pircējiem saņemtie avansi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Parādi radniecīgajām sabiedrībām Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pārējie kreditori Uzkrātās saistības II KOPĀ I E D A Ļ A S K O P S U M M A B I L A N C E Pielikums 16. un 17.lapa ir šī Finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 17

18 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS (pēc horizontālās shēmas) Pamatkapitāls Pārējās rezerves Par 2015.gada 1.pusgadu Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Pārskata gada nesadalītā peļņa (EUR) Pašu kapitāls kopā Uz gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu Pārskata perioda nesadalītā peļņa Uz Uz gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu Pārskata perioda nesadalītā peļņa Uz ( ) ( ) ( ) ( ) Par 2016.gada 1.pusgadu ( ) ( ) ( ) ( ) Pielikums 18.lapa ir šī Finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 18

19 1. Pamatdarbības naudas plūsma NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc netiešās metodes) 2016.gada 1.pusgads (EUR) 2015.gada 1. pusgads Peļņa/(zaudējumi) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem ( ) ( ) 1.1. Korekcijas Nemateriālo ieguldījumu nolietojums Pamatlīdzekļu nolietojums Pamatlīdzekļu izslēgšana Uzkrājumu izmaiņas (71 170) Valūtas kursu svārstības 78 (651) Procentu izmaksas Procentu ieņēmumi - (31) 1.2. Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu izmaiņu ietekmes korekcijām Krājumu izmaiņas ( ) ( ) Nākamo periodu izdevumi (3 113) (4 528) Debitoru izmaiņas Kreditoru izmaiņas Bruto pamatdarbības naudas plūsma ( ) Samaksātie procenti - (1 014) Samaksātais uzņēmuma ienākuma nodoklis - (64 492) Pamatdarbības neto naudas plūsma ( ) 2.Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2.1. Pamatlīdzekļu iegāde ( ) ( ) 2.2. Saņemti procentu ieņēmumi Nemateriālo aktīvu iegāde - (1 239) Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma ( ) ( ) 3.Finansēšanas darbības naudas plūsma 3.1. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam - (7 504) Finansēšanas darbības neto naudas plūsma - (7 504) Valūtas kursa svārstību rezultāts 1 - Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā ( ) Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās Pielikums 19.lapa ir šī Finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 19

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats 2018. gada 1. janvāris 31. marts (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums Sabiedrības

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība...5 1. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr Mērvienība:EUR Neauditētais pārskats par periodu no Rīga, 2016

VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr Mērvienība:EUR Neauditētais pārskats par periodu no Rīga, 2016 VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr.40003083998 Mērvienība: Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2016.-30.09.2016. Rīga, 2016 neauditētais finanšu pārskats par periodu no 01.01.2016. līdz 30.09.2016.

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

pārskats

pārskats Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2017. - 31.12.2017. APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2018. gada 16. februāra Valdes sēdē Protokols Nr.7, lēmums Nr. 3.1. Rīga, 2018 Saturs Lpp. Informācija par

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Neauditētais pārskats par periodu no APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums

Neauditētais pārskats par periodu no APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2019. - 31.03.2019. APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 7.1. Rīga, 2019 Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada AKCIJU SABIEDRĪBA Rīgas starptautiskā autoosta (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003361404) 2006. GADA PĀRSKATS (9. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU LIKUMU UN NEATKARĪGU

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konsolidētie 216. gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati 28.2.217 / RĪGA Atruna Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai darīti pieejami saistībā ar to (turpmāk kopā saukti - prezentācija),

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk