Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst"

Transkripts

1 Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām RĪGA 2018

2 2 Saturs Informācija par sabiedrību 3 Padome 5 Valde 5 Akcionāri 5 Vadības ziņojums 6 Kopsavilkums 7 Jauni tarifi apstiprināti 7 Drošības rezerves nodrošināšana 7 Galvenie darbības rādītāji 8 Segmentu darbības rezultāti 8 Notikumi pēc pārskata perioda beigām 9 Paziņojums par Valdes atbildību 9 Finanšu pārskati 10 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 11 Bilance 12 Pārskats par izmaiņām pašu kapitālā 14 Naudas plūsmas pārskats 15 Finanšu pārskata pielikumi 16

3 3 Informācija par sabiedrību

4 4 Informācija par sabiedrību Akciju sabiedrība (AS) Conexus Baltic Grid (turpmāk Sabiedrība, Conexus) ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā, kurš pārvalda vienu no modernākajām dabasgāzes krātuvēm Eiropā - Inčukalna pazemes gāzes krātuvi (turpmāk Inčukalna PGK, krātuve) un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu, kas tieši savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar Lietuvu, Igauniju un Krievijas Ziemeļrietumu reģionu. Conexus klientiem piedāvā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas pakalpojumus atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajiem tarifiem. Conexus ir dibināts gada 22. decembrī, reorganizācijas rezultātā no AS Latvijas Gāze nodalot pārvades un glabāšanas darbības virzienus. Conexus mērķi veicināt dabasgāzes kā produkta plašāku pielietošanu, vienlaicīgi nodrošinot nepieciešamās tehniskās prasības, kā arī tehnoloģiju efektīvu izmantošanu mainīgos tirgus apstākļos; nodrošināt klientiem iespēju iegādāties uzglabāšanas un pārvades pakalpojumus viegli pieejamā un caurskatāmā veidā; kļūt par Baltijas reģiona līderi dabasgāzes apgādes sistēmas balansēšanas pakalpojuma sniegšanā. Conexus misija nodrošināt stabilu un drošu dabasgāzes apgādi un efektīvu tirgus funkcionēšanu Baltijas jūras reģionā. Conexus vīzija sadarbojoties pārvades infrastruktūras attīstīšanā un, izmantojot pazemes gāzes krātuves iespējas, kļūt par galveno dabasgāzes avotu Baltijas reģionā apkures sezonas laikā. Conexus vērtības droša un draudzīga darba vide, augsti profesionālie un ētikas standarti un komandas darbs, kas ir vērsts uz klientiem - mūsu galveno vērtību. Ilgtspēja esam sociāli atbildīgs uzņēmums, kas nodrošina darbinieku izaugsmi un kopējo nozares attīstību, radot ilgtspējīgu nodarbinātību un pievienoto ekonomisko vērtību, tajā pašā laikā rūpējoties par tehnoloģisko procesu ietekmi uz apkārtējo vidi. Uzņēmums Reģistrācijas numurs Reģistrācijas datums un vieta Akciju sabiedrība Conexus Baltic Grid gada 2. janvāris, Rīga Adrese Aristida Briāna iela 6 Rīga, LV 1001 Latvija Lielākie akcionāri AS Augstsprieguma tīkls (34,36 %) PAS Gazprom (34,10 %) Marguerite Gas I S.à r.l. (29,06 %) Finanšu pārskatu periods gada 1. janvāris gada 30.jūnijs

5 5 Padome Pilnvaru termiņš no gada 3.janvāra Kaspars Āboliņš Viljams Pīrsons Ilze Bērziņa Sanita Greize Ilmārs Šņucins Gijoms Rivrons Franks Zīberts Martins Sičelkovs Padomes priekšsēdētājs Padomes priekšsēdētāja vietnieks Padomes locekle Padomes locekle Padomes loceklis Padomes loceklis Padomes loceklis (līdz 2018.gada 31.martam) Padomes loceklis (no 2018.gada 27.aprīļa) Akcionāri Conexus ir slēgta akciju sabiedrība, kuras akcijas 100% apmērā ir vārda akcijas. Kopējais akciju skaits ir , to nominālvērtība 1.00 EUR. Kopējais akcionāru skaits pārsniedz 4,8 tūkstošus. 97,52% no kopējā akciju skaita pieder trīs lielākajiem akcionāriem gadā mainījās Conexus akcionāru struktūra, kad Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS Augstsprieguma tīkls (AST) noslēdza darījumus ar Vācijas enerģētikas uzņēmuma Uniper Ruhrgas International GmbH (Uniper) par tam piederošo 18,31% akciju iegādi un ar SIA ITERA Latvija par tam piederošo 16,05% akciju iegādi dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatorā, tādējādi kļūstot par lielāko Conexus akciju īpašnieku, kam pieder 34,36% akciju. Valde Pilnvaru termiņš no gada 31. decembra Zane Kotāne Gints Freibergs Mārtiņš Gode Valdes priekšsēdētāja 34,36% AS Augstsprieguma tīkls 29,06% Marguerite Gas I S.à r.l. 2,48% Pārējie akcionāri 34,10% PAS Gazprom

6 6 Vadības ziņojums

7 7 Kopsavilkums Pārskata periodā Conexus nodrošināja nepārtrauktu dabasgāzes piegādi Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas vajadzībām. 76 % no kopējām pārvadītajām plūsmām bija Latvijas tirgus vajadzībām gada 1. pusgadā pārvadītās gāzes apjoms sasniedza GWh, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir palielinājies par 27%. Pārskata periodā ir pieauguši pārvadītās gāzes apjomi citu valstu vajadzībām, kā arī par 4% lielāks ir pārvadītās gāzes apjoms Latvijas lietotāju vajadzībām. Jauni tarifi apstiprināti gada 26. aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) apstiprināja jaunus Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifus. Lietotājiem tiek piedāvāti trīs jauni pamata produkti grupētās jaudas produkts, tirgus produkts, virtuālās pretplūsmas produkts, kas tika mērķtiecīgi izstrādāti, lai to izmantošana būtu ērta un ekonomiski pamatota jaunajos dabasgāzes tirgus apstākļos gada 18.jūnijā Regulators apstiprināja jaunus Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifus, kas stājas spēkā: 2018.gada 18.jūlijā - gada, ceturkšņa, dienas un pašreizējās dienas produktiem; 2018.gada 1.augustā - mēneša produktiem. Drošības rezerves nodrošināšana gada 8.maijā Ministru kabinets pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr. 312 Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā, kas stājās spēkā 2018.gada 25.maijā, ar kuriem tiek noteikts, ka līdz nākamā gada 1.martam Inčukalna pazemes gāzes krātuvē atrodas aktīvās dabasgāzes daudzums, kas nav mazāks par 3160 tūkst. MWh un ir paredzēts Latvijas dabasgāzes apgādes nodrošināšanai, un izmaksas, kas ar šo nosacījumu ir saistītas, tiek ietvertas dabasgāzes pārvades sistēmas attiecināmajās izmaksās. Lēmumi par Conexus sertificēšanu Ievērojot Enerģētikas likumā noteikto un, pamatojoties uz Conexus iesniegto sertificēšanas iesniegumu, un tam pievienotos dokumentus, gada 16. maijā Regulatora padome pieņēma lēmuma projektu Par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora sertificēšanu, saskaņā ar kuru paredzēts sertificēt un apstiprināt Conexus kā neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru ar konkrētiem nosacījumiem gada 31. maijā minētais lēmums ir nosūtīts Eiropas Komisijai atzinuma sniegšanai.

8 8 Galvenie darbības rādītāji Visi Conexus ienākumi tiek gūti no regulētiem pakalpojumiem, piemērojot gadā un 2018.gada 26.aprīlī apstiprinātos uzglabāšanas pakalpojumu tarifus, un gada 30. maijā apstiprinātos pārvades pakalpojumu tarifus. Pārskata periodā Conexus ieņēmumi sasniedza tūkst. EUR, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada periodu, pieauga par 15%, EBITDA sasniedza tūkst. EUR, kas ir par 18% mazāka, savukārt peļņa ir tūkst. EUR. Galvenie finanšu rādītāji Neto apgrozījums EBITDA EBITDA, % 50% 71% Neto peļņa Neto rentabilitāte, % 21% 22% Segmentu aktīvi Nauda un tās ekvivalenti Aktīvu kopsumma EBITDA peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentiem, nolietojuma un amortizācijas Galvenie darbības rādītāji Pārvadītā dabasgāze, tūkst. MWh Aktīvā dabasgāze Inčukalna PGK, tūkst. MWh Dabasgāze Latvijas patēriņam, tūkst. MWh Maģistrālo gāzes vadu garums, km Darbinieku skaits, vidējais Segmentu darbības rezultāti Sabiedrībai ir divi darbības segmenti: gāzes pārvade (ietver dabasgāzes transportēšanu pa augsta spiediena cauruļvadiem, lai piegādātu to krātuvei, citām valstīm, sadales sistēmai vai tieši lietotājiem) un gāzes uzglabāšana (dabasgāzes uzglabāšana Inčukalna pazemes gāzes krātuvē). Pārvades segments ieņēmumus gūst gan no dabasgāzes patēriņa Latvijā, gan no starptautiskiem dabasgāzes pārvadājumiem, gan arī no dabasgāzes kustības, iesūknējot vai izņemot dabasgāzi no Inčukalna PGK. Pārvades segmenta ienākumi pārskata periodā bija 19 milj. EUR. un EBITDA sasniedza 8,2 milj. EUR, kas nodrošina 59% no Sabiedrības kopējās EBITDA. Pārvades segmenta peļņa sasniedza 3,4 milj. EUR. Pārvades segments ir lielākais segments pēc aktīvu apjoma. Segmenta aktīvi gada 30. jūnijā bija 179 milj. EUR un sastādīja 52 % no kopējiem Sabiedrības aktīviem. Uzglabāšanas segments pārskata periodā darbojās ar 8,7 milj. EUR ienākumiem, kas nodrošināja EBITDA 5,7 milj. EUR apmērā un 2,3 milj. EUR peļņu. Segmenta aktīvi pārskata perioda beigās bija 159,1 milj. EUR.

9 9 Segmentu informācija Gāzes pārvade EUR'000 Neto apgrozījums Segmenta peļņa pirms nodokļiem Segmenta aktīvi Tarifu projektā apstiprinātā regulējamo aktīvu bāze Nolietojums un amortizācija Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde EBITDA Gāzes glabāšana EUR'000 Neto apgrozījums Segmenta peļņa pirms nodokļiem Segmenta aktīvi Tarifu projektā apstiprinātā regulējamo aktīvu bāze Nolietojums un amortizācija Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde EBITDA Notikumi pēc pārskata perioda beigām 2018.gada 5.jūlijā Regulators ir izsludinājis publiskās konsultācijas par grozījumiem Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā un Uzglabāšanas paklapojuma tarifa aprēķināšanas metodikā. Paziņojums par Valdes atbildību Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Valde ir atbildīga par Sabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanu. Sabiedrības Conexus Baltic Grid nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas beidzas gada 30. jūnijā, ir sagatavoti atbilstoši Eiropas Konsultāciju mērķis svītrot metodikās noteikto kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas kārtību. Turpmāk paredzēts, ka kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas kārtību regulējamās nozarēs, kurās tarifu projektos kapitāla izmaksās iekļauj kapitāla atdevi, noteiks Regulatora izdota metodika Kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodika, par kuru arī tiek izsludināta publiskā konsultācija. Ņemot vērā izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa regulejumā un kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas pieejā, grozījumu projekts paredz izslēgt uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksu pozīciju. Kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikas projekts paredz izmaiņas kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas pieejā, kur kapitāla atdeves likme pēcnodokļu izteiksmē aizstāta ar kapitāla atdeves likmi pirmsnodokļu izteiksmē. Savienībā apstiprinātiem starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finanšu stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Zane Kotāne Valdes priekšsēdētāja Gints Freibergs Mārtiņš Gode

10 10 Finanšu pārskati

11 11 Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pielikums Ieņēmumi no pamatdarbības Pārējie ieņēmumi Materiālu un pakalpojumu izmaksas 3 (7 636) (1 807) Personāla izmaksas 4 (4 399) (4 115) Nolietojums, amortizācija un pamatlīdzekļu vērtības samazinājums 6, 7 (8 122) (10 547) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 5 (1 798) (1 407) Bruto peļņa Finanšu ieņēmumi, neto (97) (103) Peļņa pirms nodokļiem Uzņēmumu ienākuma nodoklis (948) Pārskata perioda peļņa Pielikumi no 14. līdz 25. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Zane Kotāne Valdes priekšsēdētāja Gints Freibergs Mārtiņš Gode

12 12 Bilance Aktīvi Pielikums Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie aktīvi Pamatlīdzekļi Ilgtermiņa nākamo periodu izdevumi Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Avansa maksājumi par krājumiem 1 12 Pircēju parādi Pārējie debitori Nauda un tās ekvivalenti Apgrozāmie līdzekļi kopā: AKTĪVU KOPSUMMA: Pielikumi no 14. līdz 25. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Zane Kotāne Valdes priekšsēdētāja Gints Freibergs Mārtiņš Gode

13 13 Bilance (turpinājums) Saistības un pašu kapitāls Pielikums Pašu kapitāls: Akciju kapitāls Pašu akcijas (38) (39) Rezerves Nesadalītā peļņa Pašu kapitāls kopā: Ilgtermiņa saistības Nākamo periodu ieņēmumi Darbinieku labumu saistības Aizņēmumi no kredītiestādēm Ilgtermiņa saistības kopā: Īstermiņa saistības Aizņēmumi no kredītiestādēm Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Uzņēmumu ienākuma nodoklis Pārējās saistības Nākamo periodu ieņēmumi No pircējiem saņemtie avansi Īstermiņa saistības kopā: SAISTĪBU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA: Pielikumi no 14. līdz 25. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Zane Kotāne Valdes priekšsēdētāja Gints Freibergs Mārtiņš Gode

14 14 Pārskats par izmaiņām pašu kapitālā Sākuma atlikums Saņemts reorganizācijas rezultātā Pārvērtēšanas rezerves samazinājums Akciju kapitāls Pašu akcijas Rezerves Nesadalītā peļņa Kopā ( ) Pašu akciju iegāde - (39) - - (39) Citi apvienotie ienākumi: Citi apvienotie ienākumi Pārskata gada peļņa Kopā citi apvienotie ienākumi gada 31. decembrī (39) Pārvērtēšanas rezerves samazinājums (3 066) Dividendes - 1 (13 926) (13 925) Pārskata gada peļņa Kopā - 1 (3 066) (5 095) (8 160) gada 30. jūnijā (38) Pielikumi no 14. līdz 25. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Zane Kotāne Valdes priekšsēdētāja Gints Freibergs Mārtiņš Gode

15 15 Naudas plūsmas pārskats Pielikums Naudas plūsma no saimnieciskās darbības Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa Korekcijas: pamatlīdzekļu nolietojums nemateriālo aktīvu amortizācija zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas 67 6 līdzdalība starpvalstu pārrobežu projektā ES dotāciju amortizācija (134) - kredīta procenti Izmaiņas saimnieciskajos aktīvos un saistībās, izslēdzot reorganizācijas ietekmi: debitoru palielinājums (3 693) avansa maksājumu par krājumiem palielinājums 11 (2) krājumu palielinājums (178) 514 kreditoru palielinājums (5 137) Samaksātais uzņēmuma ienākuma nodoklis (1 103) - Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības Naudas plūsma no ieguldījumu darbības Pamatlīdzekļu iegāde (3 961) (3 947) Nemateriālo aktīvu iegāde (7) (38) Pamatlīdzekļu pārdošanas rezultātā gūtie ienākumi 11 - Līdzdalība starpvalstu pārrobežu projektā - (1 713) Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības (3 957) (5 698) Naudas plūsma no finanšu darbības Samaksātie kredīta procenti (95) (103) Samaksāts kredīts (1 750) (875) ES dotācijas 35 - Samaksātās dividendes (13 839) - Neto naudas plūsma no finanšu darbības (15 649) (978) Neto naudas plūsma (9 213) Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās Pielikumi no 14. līdz 25. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Zane Kotāne Valdes priekšsēdētāja Gints Freibergs Mārtiņš Gode

16 16 Finanšu pārskata pielikumi Peļņas vai zaudējumu aprēķina pielikumi 1. Ieņēmumi Ieņēmumi no pārvades Ieņēmumi no uzglabāšanas Pārējie ieņēmumi Ieņēmumi no ES līdzfinansējuma Citi ieņēmumi (36) Materiālu un pakalpojumu izmaksas Tehnoloģiskais patēriņš Dabasgāzes izmaksas Materiālu izmaksas Pārvades un uzglabāšanas sistēmas uzturēšanas pakalpojumi Transporta un mehānismu uzturēšana IT infrastruktūras uzturēšana Personāla izmaksas Darba alga Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Dzīvības, veselības un pensiju apdrošināšana Pārējās personāla izmaksas

17 17 5. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Telpu un teritorijas uzturēšanas un citu pakalpojumu izmaksas Nodokļi un nodevas Biroja un citas administratīvās izmaksas Bilances pielikumi 6. Nemateriālie aktīvi Nemateriālie aktīvi Sākotnējā vērtība Perioda sākumā Saņemts reorganizācijas rezultātā Iegādāts Norakstīts (7) (13) Perioda beigās Amortizācija Perioda sākumā Saņemts reorganizācijas rezultātā Amortizācija pārskata periodā Norakstīts (6) (6) Perioda beigās Atlikusī vērtība perioda beigās

18 18 7. Pamatlīdzekļi Zeme, Ēkas, būves Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces Pārējie pamatlīdzekļi Avārijas rezerves daļas Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas KOPĀ Reorganizācija Iegādāts Pārklasificēts (9 717) Norakstīts (716) (630) (110) - - (1 456) Pārvietots 7 (720) Nolietojums Reorganizācija Aprēķināts Pārvērtēts (10) (10) Norakstīts (526) (499) (92) - - (1 117) Pārvietots 7 (362) Atlikusī bilances vērtība

19 19 Pamatlīdzekļi (Turpinājums) Zeme, Ēkas, būves Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces Pārējie pamatlīdzekļi Avārijas rezerves daļas Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas KOPĀ Iegādāts Pārklasificēts (601) - Norakstīts (99) (134) (17) - - (250) Pārvietots Nolietojums Aprēķināts Norakstīts (49) (106) (17) - - (172) Atlikusī bilances vērtība Krājumi Materiāli un rezerves daļas Dabasgāze Uzkrājumi lēnas aprites krājumiem (69) (69) 9. Pārējie debitori Nākamo periodu izdevumi Citi debitori

20 Rezerves Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve Pēcnodarbinātības pabalstu pārvērtēšanas rezerve Reorganizācijas rezerve Aizņēmumi no kredītiestādēm Aizņēmumi no kredītiestādēm Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm Nākamo periodu ieņēmumi Ilgtermiņa daļa Īstermiņa daļa Nākamo periodu ieņēmumu izmaiņas Sākuma atlikums Pārņemts reorganizācijas rezultātā No EK saņemtie līdzekļi Ietverts pārskata perioda ieņēmumos (134) (267) Pārnests uz nākamajiem periodiem Pārējās saistības Pārējās saistības Uzkrājumi nesaņemtiem rēķiniem Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas Nekustamā īpašuma nodoklis Uzkrātās izmaksas prēmijām Pievienotās vērtības nodoklis Darbinieku atalgojums Sociālās apdrošināšanas iemaksas Pārējās īstermiņa saistības Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Dabas resursu nodoklis

21 21 Finanšu risku vadība Conexus ir pakļauta kredītriskam attiecībā finanšu aktīviem un likviditātes riskam attiecībā finanšu saistībām. Saimnieciskie darījumi pārsvarā tiek veikti euro valūtā, tāpēc nepastāv būtisks ārvalstu valūtas risks. Conexus izmanto vispārēju aizņēmumu, tāpēc pastāv procentu likmju risks. Conexus finanšu aktīvu sastāvā tiek uzskaitīti pircēju un pasūtītāju parādi, citi debitori, nauda un naudas ekvivalenti. Finanšu saistību sastāvā uzskaita aizņēmumus, parādus piegādātājiem un pārējiem kreditoriem. Likviditātes risks Likviditātes risks saistīts ar spēju izpildīt saistības noteiktajos termiņos. Conexus nodrošina piesardzīgu likviditātes risku vadību. Finanšu resursus pieejamību plāno, izmantojot naudas plūsmas plānošanas rīkus un izveidojot gada, ceturkšņa un mēneša naudas plūsmas, lai noteiktu pieprasījumu pēc operatīvās naudas plūsmas. Tirgus risks Procentu likmju risks Procentu zīmju risks veidojas, jo likviditātes nodrošināšanai izmanto aizņemtos naudas resursus. Conexus saimnieciskās darbības finansēšanai izmanto vispārēju aizņēmumu. Sabiedrības īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumiem ir mainīgas procentu likmes. Sabiedrības politika paredz nodrošināt, lai lielākās aizņēmumu daļas procentu likme būtu mainīga. Pārējiem finanšu aktīviem un saistībām nav noteikti procenti. Tā kā Sabiedrība uzskaita visus finanšu aktīvus un saistības amortizētajā iegādes vērtībā, tā nav pakļauta patiesās vērtības procentu likmju riskam Kredītrisks Conexus ir pakļauta kredītriskam, t.i., riskam, ka gadījumā, ja darījuma partneris nespēs pildīt līgumsaistības, radīsies zaudējumi. Kredītrisks veidojas no naudas un tās ekvivalentiem un no savlaicīgi nenokārtotiem debitoru parādiem. Kredītriska ierobežošanai Conexus izmanto drošības naudas piesaisti. Kredītrisks saistīts ar lielākajiem Conexus klientiem. Visas kredītiestādes, ar kurām tiek veikta vai tiek plānota sadarbība, tiek periodiski, bet ne retāk kā reizi ceturksnī vērtētas pēc to finanšu un nefinanšu rādītājiem. Iekšējā novērtējuma ietvaros Sabiedrība arī analizē konkrētas kredītiestādei vai tās gala mātesuzņēmumam piešķirto Moody s Investor Services kredītreitingu. Kapitāla riska vadība Sabiedrības mērķi attiecībā uz kapitāla riska vadību ir nodrošināt Sabiedrības spēju turpināt tās darbību, dodot atdevi tās īpašniekam un sniedzot labumus citām ieinteresētajām pusēm, kā arī uzturēt optimālu kapitāla struktūru, tādējādi samazinot kapitāla cenu. Sabiedrība veic kapitāla vadību, vadoties pēc aizņemtā kapitāla attiecības pret kopējo kapitālu. Šis rādītājs tiek aprēķināts kā Sabiedrības kopējo saistību attiecība pret tās kopējo kapitālu. Saistības iekļauj visas ilgtermiņa un īstermiņa saistības, savukārt kopējais kapitāls iekļauj visas Sabiedrības saistības un pašu kapitālu. Šis rādītājs tiek pielietots, lai novērtētu Sabiedrības kapitāla struktūru, kā arī tās maksātspēju. Sabiedrības stratēģija ir nodrošināt, ka minētā attiecība nav lielāka par 50%. Grāmatvedības uzskaites politika Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes Conexus finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Šie finanšu pārskati ietver pārskata periodu no gada 1. janvāra līdz gada 30. jūnijam. Finanšu pārskati sagatavoti, balstoties uz darbības turpināšanas pieņēmumu. Aktīvi un saistības finanšu pārskatos novērtētas pēc sākotnējo izmaksu principa, patiesajā vērtībā ir pārvērtēti pamatlīdzekļi. Naudas plūsmas pārskats sagatavots saskaņā ar netiešo metodi. Finanšu rādītāji Conexus finanšu pārskatos ir norādīti tūkstošos euro, ja vien nav noradīts citādi. Sagatavojot Conexus finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, finanšu pārskatu posteņu atlikumi iespējami precīzi ir novērtēti, pamatojoties uz vadības rīcībā esošo informāciju par pašreizējiem notikumiem, un darbībām, balstoties uz pieņēmumiem un aplēsēm.

22 22 Grāmatvedības un uzskaites novērtēšanas pamatprincipi, kas izklāstīti šajā sadaļā, ir konsekventi piemēroti visā pārskata periodā. Nemateriālie ieguldījumi Conexus nemateriālie aktīvi, galvenokārt, sastāv no programmatūras licencēm un patentiem. Nemateriālo ieguldījumu amortizāciju aprēķina pēc lineārās metodes, norakstot tā vērtību aplēstajā lietošanas laikā. Nemateriālo ieguldījumu vidējais lietošanas laiks ir 5 gadi. Pamatlīdzekļi Pamatlīdzekļi ir materiāli aktīvi, kurus paredzēts izmantot vairāk nekā vienā periodā, lai veiktu pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi vai saimnieciskām vajadzībām. Conexus galvenās pamatlīdzekļu grupas ir ēkas, pārvades gāzesvadi un ar tiem saistītās tehnoloģiskās iekārtas, Inčukalna pazemes gāzes krātuves būves, iekārtas un mašīnas. Ēkas un būves un tehnoloģiskās iekārtas finanšu pārskatos ir uzrādītas pārvērtētajā vērtībā. Pārvērtēšanu veic pietiekami regulāri, lai nodrošinātu, ka šo aktīvu uzskaites vērtība būtiski neatšķirtos no tās, kas tiktu noteikta, izmantojot patieso vērtību pārskata perioda beigās. Pārējos pamatlīdzekļus, tai skaitā, zemi, bufergāzi un tehnoloģisko dabasgāzi vados un rezerves daļu avārijas rezervi uzskaita iegādes vērtībā. Pamatlīdzekli atzīst kā aktīvu, ja pastāv liela varbūtība, ka tiks saņemti ar šo aktīvu saistītie nākotnes saimnieciskie labumi un aktīva izmaksas var ticami noteikt. Aktīvi būvniecības vai uzstādīšanas procesā, kas iegādes brīdī vēl nav gatavi paredzētajam pielietojumam, finanšu pārskatos ir uzrādīti nepabeigto celtniecības objektu sastāvā. Turpmākās izmaksas iekļauj aktīva bilances vērtībā, balstoties uz aktīva atzīšanas kritērijiem. Pamatlīdzekļu uzturēšanas vai kārtējo remontu izmaksas iekļauj pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurās tās ir radušās. Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums ir uzrādīts pašu kapitālā postenī Rezerves. Pārvērtēšanas rezervi samazina, ja pārvērtēto pamatlīdzekli atsavina, likvidē vai vērtības palielinājumam saskaņā ar vadības novērtējumu vairs nav pamata. Finanšu pārskatos norakstīto pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves atlikumu ieskaita pašu kapitālā uzkrātās peļņas sastāvā. Pārvērtētā aktīva lietošanas laikā katrā pārskata periodā daļu no pārvērtēšanas rezerves, ko aprēķina kā starpību starp nolietojumu no aktīva pārvērtētās uzskaites vērtības un nolietojumu no aktīva sākotnējās izmaksu vērtības, atzīst pašu kapitālā uzkrātās peļņas sastāvā. Finanšu pārskatos pamatlīdzekļus uzrāda, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājuma norakstījumus. Pamatlīdzekļiem aprēķina nolietojumu pēc lineārās metodes to derīgās izmantošanas laikā: gadi Ēkas Būves, ieskaitot pārvades sistēmu Iekārtas un mašīnas 5-30 Pārējie pamatlīdzekļi 3-10 Gadījumos, ja pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā pamatlīdzekļa vērtība tiek nekavējoties norakstīta līdz tā atgūstamajai vērtībai. Peļņu vai zaudējumus no pamatlīdzekļu izslēgšanas aprēķina kā starpību starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pamatlīdzekļa pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem. Izslēdzot pārvērtētu pamatlīdzekli, tā pārvērtēšanas rezerves atlikumu iekļauj pašu kapitālā nesadalītās peļņas sastāvā. Ilgtermiņa nākamo periodu izdevumi Par ilgtermiņa nākamo periodu izdevumiem klasificē Conexus veiktos maksājumus, kas pēc to ekonomiskās būtības attiecas uz nākamajiem periodiem, kas sāksies pēc vairāk nekā viena gada pēc bilances datuma. Ilgtermiņa nākamo periodu izdevumiem nosaka amortizācijas periodu un tos pakāpeniski atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā atbilstoši to ekonomiskajai būtībai. Krājumi Finanšu pārskatos krājumus uzrāda zemākajā no pašizmaksas vai neto pārdošanas vērtības. Neto pārdošanas vērtība ir normālas Sabiedrības darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas cena, atskaitot krājumu pabeigšanas un pārdošanas izmaksas.

23 23 Krājumu sastāvā uzskaitītās dabasgāzes, materiālu un rezerves daļu krājumus novērtē vidējās svērtajās cenās. Krājumus atzīst izdevumos peļņas vai zaudējuma aprēķinā pārskata periodā, kad tie ir izlietoti. Novecojošu, lēna apgrozījuma vai bojātu krājumu vērtības samazinājumam ir izveidoti uzkrājumi, kuru nepieciešamo apjomu periodiski pārskata, bet ne retāk kā reizi pārskata periodā. Debitori Debitoru parādus finanšu uzskaitē sākotnēji atzīst patiesajā vērtībā un turpmāk novērtē amortizēto izmaksu vērtībā, izmantojot efektīvo procentu likmi un atskaitot uzkrājumus vērtības samazinājumam. Uzkrājumi debitoru parādu vērtības samazinājumam veido debitora parādam, kuram nav nodrošinājuma un ir pamatoti pierādījumi, ka Conexus sākotnēji noteiktajā atmaksas termiņā nevarēs saņemt parādu pilnā apjomā. Uzkrājumu debitoru parādu iespējamam vērtības samazinājumam aprēķina kā starpību starp aktīva bilances vērtību un aplēstās nākotnes naudas plūsmas pašreizējo vērtību, diskontējot ar efektīvo procentu likmi. Nauda un naudas ekvivalenti Naudas līdzekļus un naudas ekvivalentus veido nauda norēķinu kontos bankās un pieprasījuma depozīti bankās, kā arī īstermiņa, augsti likvīdi ieguldījumi ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām, kas viegli pārvēršami naudā un nav pakļauti būtiskam vērtību izmaiņu riskam. Dividendes Finanšu pārskatos dividenžu izmaksu atzīst kā saistības periodā, kurā dividendes apstiprina Conexus akcionāri. Kreditori Kreditoru saistības finanšu uzskaitē sākotnēji atzīst patiesajā vērtībā un turpmāk novērtē pēc amortizēto izmaksu vērtības, izmantojot efektīvo procentu likmes metodi. Kreditoru saistības klasificē pēc maksājuma termiņa. Uzkrājumi Uzkrājumus saistībām atzīst, ja pagātnes notikumu rezultātā Conexus pastāv juridisks vai prakses radīts pašreizējs pienākums un pastāv varbūtība, ka pienākuma izpilde prasīs noteiktu resursu aizplūdi. Uzkrājumus atzīst, ja izmaksu summa ir ticami nosakāma. Uzkrājumus neveido nākotnes darbības zaudējumiem. Uzkrājumus vērtē pēc pašreizējās vērtības saskaņā ar iespējami precīzāko aplēsi. Nepieciešamo uzkrājumu summu periodiski pārskata, bet ne retāk kā reizi gadā. Uzkrātās atvaļinājumu izmaksas Darbinieku neizmantoto atvaļinājumu izmaksas atzīst kā uzkrātās izmaksas, aplēšot izmaksu summu kā reizinājumu starp darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos un pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. Aizņēmumi un procentu izmaksas Aizņēmumus sākotnēji atzīst patiesajā vērtībā, atskaitot darījuma izmaksas. Turpmākajos periodos aizņēmumus atzīst amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Aizņēmumu izmaksas, kas radušās saistībā ar vispārējiem aizņēmumiem vai tieši attiecas uz ilgtermiņa aktīvu iegādi vai izveidošanu, uzkrāj aktīvu izveidošanas izmaksās līdz brīdim, kad aktīvi ir sagatavoti paredzamajai izmantošanai. Naudas vienība un ārvalstu valūtu pārvērtēšana Finanšu pārskatu posteņi ir izteikti EUR, kas ir Conexus ekonomiskās darbības vides funkcionālā valūta un oficiālā valūta Latvijas Republikā. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti EUR pēc Eiropas centrālās bankas valūtas kursa attiecīgo darījumu norises dienā. Ienākumi vai zaudējumi no ārvalstu valūtu pārvērtēšanas ir iekļauti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Darbinieku labumi Conexus atzīst uzkrājumus darbiniekiem gadījumā, ja tas izriet no līguma vai pastāv pagātnes prakse, kas rada pamatotas saistības.

24 24 Saistības un izmaksas par prēmijām ir atzītas pamatojoties uz formulu, kas ņem vērā Conexus akcionāriem pienākušos peļņu pēc noteiktiem labojumiem. Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā Conexus veic Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktā apjomā. Papildus Conexus veic iemaksas ārējā fiksēto iemaksu privāto pensiju plānā. Sociālās apdrošināšanas un pensiju plāna iemaksas atzīst kā izmaksas pēc uzkrājuma principa un iekļauj darbinieku izmaksās. Pēcnodarbinātības un citi labumi Saskaņā ar koplīgumu Conexus darbiniekiem, kuru nodarbinātības nosacījumi atbilst noteiktiem kritērijiem, nodrošina noteiktus labumus darba attiecību izbeigšanas gadījumā un pārējā dzīves laikā. Pēcnodarbinātības pabalstu saistības aprēķina, ņemot vērā esošo algas līmeni, darbinieku skaitu, kuriem ir, vai nākotnē radīsies tiesības saņemt šos pabalstus, kā arī aktuāra pieņēmumus. Pabalstu saistības aprēķina reizi gadā, diskontējot plānoto naudas plūsmu, izmantojot tirgus likmes par valdības obligācijām. Nodokļi Sākot ar taksācija gadu, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķina par sadalīto peļņu (20/80 no neto summas, kas izmaksājama dalībniekiem [akcionāriem]). Uzņēmumu ienākuma nodokli par sadalīto peļņu aprēķina brīdī, kad Sabiedrības dalībnieki [akcionāri] pieņem lēmumu par peļņas sadali. Citus nodokļus aprēķina un uzskaita saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu normatīvajiem aktiem un uzrāda bilancē kā saistības par valsts budžetā maksājamām summām. Dotācijas Īpašiem kapitālieguldījumu veidiem saņemtās dotācijas tiek uzskaitītas kā nākamo periodu ienākumi, kurus pakāpeniski ietver ieņēmumos saņemto vai par dotācijām iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda laikā. Dotācijas izdevumu segšanai atzīst ieņēmumos tajā pašā periodā, kad radušies attiecīgie izdevumi, ja ir izpildīti visi ar dotācijas saņemšanu saistītie nosacījumi. Sabiedrība ir saņēmumi dotācijas no ES kā līdzfinansējumu kapitālieguldījumiem. Ieņēmumi Ieņēmumus novērtē saņemtās vai saņemamās atlīdzības patiesajā vērtībā. Summas, ko uzrāda ieņēmumos, neietver atlaides un summas, kas iekasētas trešo pušu vārdā. Sabiedrība atzīst ieņēmumus, kad to summu var ticami novērtēt un pastāv liela varbūtība, ka nākotnes ekonomiskie labumu ieplūdīs Sabiedrībā. Sabiedrības galveno ieņēmumu veidu uzskaites politikas ir izklāstītas zemāk. Ieņēmumi no pārvades Pārvades jaudu produktu tirdzniecība ir regulēts pakalpojums, kuru Conexus sniedz pārvades sistēmas lietotājiem, piemērojot apstiprinātos tarifus. Tiek piedāvāti īstermiņa (ceturkšņa, mēneša, dienas un pašreizējās dienas jaudas) un ilgtermiņa pārvades jaudas (gada jaudas) produkti. Ieņēmumus no pārvades jaudas tirdzniecības produktiem peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzīst par katru pārskata mēnesi proporcionāli lietotāja rezervētajam attiecīgā pārvades jaudas produkta periodam. Ieņēmumi no balansēšanas Conexus uztur informāciju par pārvades sistēmas lietotāju pārvades sistēmā ievadīto un no pārvades sistēmas izvadīto dabasgāzes daudzumu un aprēķina nebalansu. Dienas nebalansa daudzums ir ievades uz izvades starpība. Gadījumos ja pārvades sistēmas lietotājam veidojas negatīvs nebalanss, tiek aprēķināta maksa par nebalansa apjomu katrai dienai, aprēķināto daudzumu reizinot ar noteiktā kārtībā publicēto dienas balansēšanas dabasgāzes pārdošanas cenu. Ieņēmumus no balansēšanas pakalpojumu sniegšanas atzīst par katru pārskata mēnesi, kad pārvades sistēmas lietotājam veidojas nebalanss, kas radījis dabasgāzes iztrūkumu pārvades sistēmā. Ieņēmumi no uzglabāšanas Inčukalna pazemes gāzes krātuves jaudas tirdzniecības pakalpojumu Conexus sniedz pa apstiprinātiem tarifiem krātuves lietotājiem, kuri rezervējuši dabasgāzes krātuves jaudu uzglabāšanas sezonā. Ieņēmumus no uzglabāšanas jaudu tirdzniecības atzīst par katru pārskata mēnesi atbilstoši uzglabāšanas tarifam un proporcionāli atlikušajiem mēnešiem līdz uzglabāšanas sezonas beigām.

25 25 Procentu ienākumi Procentu ienākumus atzīst, izmantojot efektīvo procentu likmi. Procentu ieņēmumus no termiņdepozītiem klasificē kā citus ienākumus. Procentu ienākumus no naudas līdzekļiem finanšu ienākumus. Ienākumi no soda naudām Līgumsodus un nokavējuma naudas par kavētiem norēķiniem ieņēmumos atzīst, kad ir skaidri zināms, ka Conexus saņems ekonomiskos labumus, t.i., ieņēmumu atzīšana parasti sakrīt ar brīdi, kad līgumsods ir saņemts. Citi ienākumi Citus ieņēmumus no pakalpojumu sniegšanas atzīst periodā, kad tie tiek sniegti. Citus ieņēmumus no materiālu pārdošanas atzīst tad, kad pircējs ir tos akceptējis. Būtiskas aplēses un spriedumi Finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši SFPS, izmantojot būtiskas vadības aplēses un spriedumus. Pieņēmumi un grāmatvedības aplēses ietekmē aktīvu un pasīvu summas uz finanšu pārskatu datumu un ieņēmumu un izdevumu summas pārskata periodā. Faktiskie rezultāti var atšķirties no aplēsēm un pieņēmumiem attiecībā uz nākotnes notikumu iznākumu. Vadība ir noteikusi šādas finanšu pārskatu jomas, attiecībā uz kurām ir bijušas nepieciešamas nozīmīgas aplēses vai spriedumi: pamatlīdzekļu pārvērtēšanas biežuma un pamatlīdzekļu aizvietošanas vērtības novērtēšana, pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laika aplēse. Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiki Nemateriālo ieguldījumu amortizāciju un pamatlīdzekļu nolietojumu nosaka, piemērojot apstiprinātus lietderīgās lietošanas laikus, kuri noteikti, balstoties uz iepriekšēju pieredzi un nozares praksi. Pārvērtēšanas procesa ietvaros tiek noteikts arī pārvērtējamo pamatlīdzekļu atlikušais lietderīgas kalpošanas laiks, ko parasti pagarina, salīdzinot ar iepriekšējo aplēsi tehnoloģisko jauninājumu ietekmē. Šāda prakse saskan ar nozarē pieņemto. Pamatlīdzekļu pārvērtēšana Conexus grāmatvedības uzskaites politika paredz periodiski veikt pamatlīdzekļu pārvērtēšanu, ja iegādes cenas un vidējās būvniecības izmaksas ir būtiski mainījušās. Pārvērtēto pamatlīdzekļu aizvietošanas vērtību un lietderīgās lietošanas laiku nosaka, atbilstoši nekustamā īpašuma vērtēšanas standartiem, neatkarīgi sertificēti vērtētāji. Pēdējā ēku, būvju, tehnoloģisko iekārtu pārvērtēšana notika gadā, pirms AS Latvijas Gāze reorganizācijas. Pārvērtēto pamatlīdzekļu atlikumi tika pārnesti uz Sabiedrību reorganizācijas rezultātā to iepriekšējās uzskaites vērtībās. Vadības aplēsi, ka pārvērtēto pamatlīdzekļu uzskaites vērtības būtiski neatšķiras no to patiesās vērtības veic ne retāk kā vienu reizi pārskata gadā. Darbinieku labumu saistības Vadības iespējami labākās aplēses par darbinieku labumu saistību summu ir balstītas uz veikto galveno finansiālo un demogrāfisko pieņēmumu novērtējumu, izmantojot periodisku padomu saņemšanu no aktuāra. Shēmas saistību diskontēšanai izmantotā likme atspoguļo valdības obligāciju ar sākotnējo termiņu 5 gadi un vairāk vidējo peļņas likmi, kas noteikta pēdējās divās izsolēs. Inflācijas likmi nosaka, atsaucoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem attiecīgā gada 12 mēnešos, un tā atspoguļo vidējās patēriņa cenu izmaiņas %, salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Pieņēmumi par mirstību tiek noteikti atbilstoši aktuāra padomiem, saskaņā ar statistiku. Finanšu pārskatu sagatavotājs: Dace Freimane Finanšu uzskaites daļas vadītāja

26

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konsolidētie 216. gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati 28.2.217 / RĪGA Atruna Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai darīti pieejami saistībā ar to (turpmāk kopā saukti - prezentācija),

Sīkāk

AS SADALES TĪKLS GADA AS "SADALES PĀRSKATS TĪKLS" GADA PĀRSKATS AS SADALES TĪKLS gada pārskats 1 no 47

AS SADALES TĪKLS GADA AS SADALES PĀRSKATS TĪKLS GADA PĀRSKATS AS SADALES TĪKLS gada pārskats 1 no 47 2017 2018 AS SADALES TĪKLS GADA AS "SADALES PĀRSKATS TĪKLS" GADA PĀRSKATS AS SADALES TĪKLS 2018. gada pārskats 1 no 47 SATURS Galvenie darbības rādītāji 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskati * Peļņas vai

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

2013_6M_LV

2013_6M_LV Nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 213. gada 3. jūnijā 213. gada 3. augusts Atruna Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai

Sīkāk

2016_Latvijas_Gaze_Reorganizacijas_prospekts

2016_Latvijas_Gaze_Reorganizacijas_prospekts Akciju sabiedrības LATVIJAS GĀZE reorganizācijas prospekts Rīgā 2016.gada 1.jūlijs. Ievads Akciju sabiedrības Latvijas Gāze reorganizācijas prospekts (turpmāk Prospekts) sagatavots atbilstoši Komerclikuma

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs SEESAM LATVIA AAS Gada pārskats par 2009. gadu Saturs lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 7 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 8 Pārskats

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk