LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977"

Transkripts

1 LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss , mob.t , e-pasts: ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 2 Inčukalna novadā 2016.gada 4.februārī Sēdi atklāj plkst Sēde sasaukta plkst Sēdi vada Inčukalna novada domes priekšsēdētāja p.i. L.Vorobjova Sēdi protokolē kancelejas vad. I.Rafelde Sēdē piedalās domes deputāti: A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, A.Nalivaiko, A.Šica, I.Bernats, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs, Ņ.Kozlovs, A.Briņķis nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ S.Gorčinskis nepiedalās Sēdē piedalās: Izpilddirektors O.Kalniņš Juriste I.Igale Vangažu pilsētas pārvaldes vad. J.Jakubovskis Satiksmes ceļu inženieris V.Paiders Darba kārtībā: 1. Izpilddirektora atskaite par laboratorisko pārbaužu rezultātiem (Inčukalna domes sēdes lēmums ) 2. Par izpilddirektora atbrīvošanu no ieņemamā amata. 1. Izpilddirektora atskaite par laboratorisko pārbaužu rezultātiem (Inčukalna domes sēdes lēmums ) O.Kalniņš mums šogad tika veikts daļēji grantēto ceļu remonts, tika noslēgts līgums ar firmu Ceļinieks 01 un firma pirms darba uzsākšanas iesniedza darba veikšanas projektu, kurā atrunātas visas prasības un metodes, kā darbu veiks, arī komplektā tika iesniegts testēšanas pārskats no karjera. Līgums tika noslēgts 6.novembrī, sakarā ar to, ka bija ļoti slapjš, darba izpilde aizkavējās. Kad sākās darba izpilde, viņi veda no 1

2 karjerām materiālu uz objektu. 3.dece,brī biju objektā, Avotkalnu ielā, satiku darba veicējus, tiekoties ar darba vadītāju norādīju, ka materiāls vizuāli izskatās smalks. Viņi veica atkārtotu testēšanu, 8.decembrī karjers bija iesniedzis firmai atkārtotu testēšanas pārskatu, kurā arī pēc pārskata, materiāls atbilda normām. Neradās nekādas aizdomas, ka varētu firmai un karjeram neticēt, un apšaubīt atbilstību. Kad pacēlās jautājums citā līmenī, pieprasīt neatkarīgas laboratorijas materiāla testēšanu, tad sazvanoties ar Latvijas valsts ceļu autoceļu kompetences centru, vienojāmies par laiku, kad brauks un veiks ceļu pārbaudes laboratorijas darbus, Tajā brīdī darbi bija apturēti, zināmā mērā sliktā laika dēļ, un cik paskaidroja laboratorijas vadītājs, tad pēc likuma paraugu drīkst ņemt no materiāla, kas nav izbērts uz ceļa. Aizbraucām 22.decembrī uz karjeru Viesīši un noņēmām materiālu, kas bija atstāts speciāli, gadījumā, kad pieņemam darbus, lai firma varētu veikt remonta darbus. Paņēma paraugu no šī karjera. Radās atkārtota prasība, veikt analīzi no braucamajām daļām, no Bērzu ielas un ceļa uz Jaunajiem kapiem. Laboratorijas vadītājs norādīja, ka tas neatbilst nekādiem kritērijiem, tas ir tikai informatīvais materiāls, to nevar ņemt par pamatu vērtēšanai. 23.decembrī tika veikti analīžu noņemšanas darbi Bērzu ielā, Jauno kapu ceļā. Paraugi noņemti trīs porcijas, viena porcija ceļiniekam, kas strādāja, viena porcija domei un analīzēm. 23.decembrī firma iesniedza pieņemšanasnodošanas aktus, rēķinus. Dokumenti stāv pie manis, nekādā darbībā nav laisti. Pirmā informācija, kas man atnāca no laboratorijas uz manu e-pastu, daļēja informācija. Dokumentu izprintēju, iesniedzu kancelejā, kanceleja viņu reģistrēja, bet tas nebija oficiāli iesniegts dokuments. Pārskatā parādījās, kad smalkās daļiņas ir atbilstošas Latvijas standartiem, pēc laboratorijas secinājuma lielākā neatbilstība bija frakcijām 0,5;1;2;4;8, norādīja, ka materiāls ir smalkāks. Tas ir tas materiāls par ko Liepiņa kungs interesējās, līdz nebija informācijas ko atbildēt. Pēc šī datuma Liepiņa kungam, to kas bija, informāciju sniedzu. Pēc tam bija atkārtots viņa pieprasījums pēc rēķina, ko laboratorija bija atsūtījusi mums, lai mēs apmaksātu rēķinu. Tā bija tikai daļa no visiem materiāliem, informatīvais materiāls. Pēc šī informatīvā materiāla saņemšanas, aizsūtīju firmai šo materiālu un uzrakstījām pretenziju, ka pamatojoties uz šiem rādītājiem, kuri pēc laboratorijas atzinuma nav 100% pareizi, nav izmantots pareizs materiāls. Uz šo pretenziju elektroniski atsūtīja vēstuli, kurā raksta, ka pieprasa paskaidrojumu no ražotāja, kas piegādāja darba izpildei paredzēto grants maisījumu. Ražotāju pārstāvji nav komentējuši radušos situāciju, līdz ar to, kad no ražotāja saņemsim oficiālu vēstuli, tad arī dosim oficiālu atbildi uz pretenziju. Pirms pazvanīju laboratorijai un prasīju, jo nauda bija pārskaitīta, rēķinu saņēmām un apmaksāts, gaidīju, kad atvedīs pilnos testēšanas rezultātus. Pazvanīju laboratorijai un prasīju, kad viņi iedos šo testēšanas pārskatu. Man bija nepatīkams pārsteigums, es uzzināju, ka jau ir bijušas personas, un šo domei paredzēto apmaksāto materiālu ir paņēmušas domes vārdā citas personas, un dublikātus oficiāli saņēmu ar visiem pievienotiem rezultātiem. Tātad neko nevarēju komentēt, stāstīt, kamēr nebija oriģinālie dokumenti uz rokas. Dotajā brīdī, šeit ir darbu nodošanas-pieņemšanas akti neparakstīti, rēķini neparakstīti. Ar firmu nekas nav beidzies. Firmai ir aizsūtīta brīdinājuma vēstule, atbilde nav saņemta, dokumenti nav parakstīti, nav slēgta vienošanās par darba pabeigšanu, un pārskaitīta nauda. Ņ.Kozlovs cik maksā frakcija par 1 kub.m.? O.Kalniņš grants seguma atjaunošanas 20.77, izstrāde, materiāls. J.Liepiņš- būvfirma ņēma paraugu, ņēma atbilstoši? Vai pie Jums palika C paraugs? 2

3 O.Kalniņš materiālu atbilstību iesniedza karjers. Pie manis ir paraugs no 22.un Pieprasīju, lai būvnieks piestāda analīžu rezultātus. J.Liepiņš jā, Jums bija jāpaliek C paraugam, ja ņēma atbilstoši kā paredzēts. O.Kalniņš analīzi pieprasīja no karjera. M.Jaunups C paraugu vajadzēja iesniegt, kas paliek pie Jums. O.Kalniņš tādu paraugu nepiestādīja. J.Liepiņš par šiem rezultātiem nevaram pat runāt. I.Purmalis būvnieks iesniedz saskaņā ar mūsu iepirkuma noteikumiem, tikai sertificētu, nevis C paraugu. Ja gribat C paraugu, jāgriežas pie būvnieka. Jautājums Oskara kungam, Jūs teicāt, ka dokumenti ir izņemti domes vārdā? Jūs iesniedzāt policijai par zādzību iesniegumu? O.Kalniņš ir sagatavoti dokumenti un aizsūtīti. Nolasīšu dokumentu ko saņēmu no Latvijas valsts ceļu laboratorijas, reģ par testēšanas pārskata oriģinālu, ka nosūta oriģinālu dublikātus, un informē, ka dokumentu oriģinālus saņēma deputāti J.Liepiņš un I.Bernats, uzrādot deputātu apliecības. I.Purmalis policijai iesniedzāt? O.Kalniņš mēs prasījām policijai, kur ir oriģināli? I.Purmalis cik izmaksāja kopā visi četri paraugi? O.Kalniņš rēķins bija 1400,- EUR, pāri. I.Purmalis pirms bija laboratorijas cilvēks, kurš ņems paraugus. Vai viņš paskaisdroja, ka laboratorijas paraugu ņemšana no izstrādāta materiāla ir bezjēdzīga, un tas neko nedos attiecībā pret būvfirmu. O.Kalniņš viņi norādīja, ka tas ir tikai informatīvais materiāls. I.Purmalis to pašu viņi norādīja iesniegatā dokumentā? O.Kalniņš jā, tikai informatīvs. I.Purmalis vai bijāt klāt, kad laboratorijas pārstāvis mēģināja atrunāt no bezjēdzīgas naudas izlietošanas? Faktiski ir bezjēdzīgi izlietoti 900 EUR, izšķērdēti no pašvaldības līdzekļiem nevajadzīgiem laboratorijas izmeklējumiem, kur no paša sākuma bija skaidrs, ka tas ir bezjēdzīgi. Vienīgi jēdzīga paņemt no karjera. Kā tad tā, par 1000 EUR Egļupē varēja dīķi izrakt! J.Liepiņš 4 slaidā redzams deputātu pieprasījums domes sēdē, no kurienes bija paredzēts ņemt paraugus. 5 slaidu protokola izraksts, balsojums vienbalsīgi. Nolēmām, ir lēmums, kontrole domes priekšsēdētājam. 6.slaidā garantijas vēstule, rakstījāt precīzi norādot paraugu ņemšanu karjerā. Kāpēc tieši tā? O.Kalniņš Jūs bijāt klāt sarunā, kādēļ no ceļa ņemti paraugi nebūs atbilstoši un precīzi, vienīgā reālā vieta, kur varētu būt atbilstoši paraugi ir karjers. J.Liepiņš Jūs to izlēmāt vienpersoniski. O.Kalniņš nē, Jūs bijāt klāt. J.Liepiņš atvainojos, ir domes lēmums. Ir precīzi uzrakstīts, kā jāizpilda. Bija jāceļ pretenzijas tanī brīdī, ka tas nav pareizi, deputāti vienojušies nepareizi. O.Kalniņš neesmu speciālists, lai pateiktu tajā brīdī. Tad, kad atbrauca laboratorijas cilvēks, viņš izskaidroja, vai ir jēga ņemt no ceļa? Vienīgi reālais ir ņemt no karjera. J.Liepiņš jautājums gāja par to, vai šis materiāls uz ceļa ir atbilstošs? Bija nepieciešams informatīvs materiāls , kad pirmo reizi bijām uz ceļa, kad tika bērts šis materiāls, tika Jums zvanīts, un teicām par to, ka materiāls neatbilst kvalitātei. Jūsu tiesības bija saukt laboratoriju jau tanī brīdī, kad materiāls tika vests uz ceļa, un ņemt paraugus atbilstoši kā tas ir paredzēts. Un pārbaudīt to, ja mums vairākiem cilvēkiem radās pretenzijas pret šo materiālu. Jūs to nedarījāt. 3

4 M.Jaunups Jūs cilvēkam, kurš pateica, ka materiāls nav riktīgs, nosaucāt viņu par to, ka viņš nekā nesaprot un izteicāt rājienu, mūsu būvvaldes cilvēkam. Jūs viņam pateicāt, ka viņš no ceļiem nekā nesaprot, kas attiecās no ceļa ņemtā parauga, es arī biju par to, ka no ceļa tas paraugs ir jāpaņem, tieši kā informatīvs, jo teicāt, ka viss ir kārtībā, nekādu problēmu nav. Arī Latvijas valsts ceļu priekšnieks teica, ka šis dokuments tiesā kā pierādījums nebūs. Bet tas, ka būs skaidrība, vai šis ceļš būs saremontēts ar attiecīgi pareizu vai nepareizu materiālu, tas to pierādīs. Ļoti daudzi uzņēmumi ņem no ceļa materiālus, tīri informatīvi. Šeit naudas izsaimniekošana nav nekāda. Kādēļ un kas Jūs pamudināja mūsu būvvaldes priekšniekam izteikt rājienu, ja viņš bija pirmais, kas deva Jums signālu, ka uz ceļa tiek bērts ne tas materiāls, kas izgājis caur iepirkuma komisiju? O.Kalniņš bijām ar būvvaldes darbinieku uz ceļa, es izteicu aizdomas un redzēju, ka materiāls varētu būt slikts, būvvaldes darbinieks neko neteica, ka būtu kaut kas slikts. Pirmdien, kad klāt bija Liepiņš un Bernats, šis pats cilvēks man pasaka, ka viņš nav nekāds ceļinieks, viņam nav ceļinieka izglītības, lai es viņu nepinu iekšā nekādos aktos. Otrdienā, šis pats cilvēks, pieņem savu slēdzienu, ka materiāls ir slikts. Prasīju, uz kāda pamata tu to dari, Tev ir laboratorijas pārskats, slēdziens? Nē, viņam tā liekoties. M.Jaunups tas bija par pamatu izteikt rājienu? O.Kalniņš tas jautājums ir tā saasinājies, ka viņam var būt tiešām nevajadzēja rakstīt atzinumu, bet apturēt darbus, kā būvinspektoram. Viņam ir tādas tiesības. M.Jaunups Jums arī ir tādas tiesības. Otrkārt, nav neviens dokuments, ka būtu uzdots būvvaldes vadītājam kontrolēt šo procesu. O.Kalniņš pēc amata apraksta jākontrolē visi būvniecības procesi novada teritorijā. I.Purmalis ir pieaicināts būvuzraugs, lai paskaidro, kā ir jāveic paraugu ņemšana, kādi noteikumi ir šinī gadījumā, un kādi likumi to nosaka. I.Bernats vai var atlikt atpakaļ iepriekšējo lapu? Par nesaistītā minerālmaisījuma 032s paraugu veikšanu. Jūs vispār atceraties par ko taisīja iepirkumu, par kādu materiālu? O.Kalniņš es iepirkumu šo netaisīju. Kūrēja no sākuma līdz galam iepirkuma komisija. Un ar tādu materiālu un tādiem kritērijiem, kādus iedeva, slēdzu līgumu. I.Bernats kāpēc nav pieprasījumā drupinātas grants 0,32 maisījums no ceļiem? V.Paiders satiksmes ceļu inženieris. Biju šodien uz Jūsu ceļiem. Zābaki nav jātīra. Nezināju, ko ber uz ceļiem, bet atbildēju, ka jāber 032s. Aizbrauciet visi paskatīties. Par ielu kvalitāti nav ko uztraukties, ir garantijas remonts, ir sablīvēti, pavasarī noplanēs, ielas stāvēs ilgi un dikti. Var ieturēt kādu naudas summu un pieprasīt garantijas remontu. Atpūtas iela prieks skatīties. S nozīmē diluma kārtai. M.Jaunups vai neredzat, ka apmales nav noņemtas, ceļi, kā vanna, tāpēc arī tiem ūdeņiem nav kur noplūst. Arī bildēs redzams. Varat aizbraukt paskatīties uz vietas, apmales nav noņemtas nevienā vietā. V.Paiders par apmalēm nezinu, bet praktiski apmaļu noņemšanai vienmēr pietrūkst finansējums. Nomales visur būtu jānoņem. Nezinu, kā bija nolikumā. O.Kalniņš Bērzu ielā apmales ņēma nost. Kopā noņemti 7 kub.m. J.Liepiņš jautājums par domes lēmuma 2.punktu izpilddirektoram sniegt rakstisku paskaidrojumu par izpildāmā līguma uzraudzību. Kurš uzraudzīja līguma izpildes gaitu, kura bija atbildīgā persona? O.Kalniņš speciāli nozīmēta persona nebija. Būvinspektors pienākumus pildot un par visu atbildu es. A.Blaus starp 032 un 032s ir liela atšķirība? V.Paiders 032s lielākās prasības. 4

5 M.Jaunups cik kopējā līguma summa? O.Kalniņš kopējo summu neizpildījām, sakarā ar to, ka darbi aizkavējās, samazinājām darba apjomu. Rēķins ar PVN EUR. M.Jaunups kā izpilddirektoram, vai Jums neliekas, ja taisām ceļu, tad labāk sataisām mazāku gabalu bet kārtīgi? Tagad ielas izskatās kā lauku variants, nav ilgs mūžs. Nepaies ilgs laiks un būs jāremontē atkal. Nav noteiktas prioritātes pa ceļiem. Tas ir izpilddirektora tiešs uzdevums. Kad būs perspektīvs plāns par ceļu remontiem un visu pārējo? O.Kalniņš divus gadus atpakaļ saremontējām 1,2 km ceļu uz Egļupi, šogad budžetā Atpūtas ielas asfaltēšana, konkursa kārtībā redzēsim summu. Pagājušajā gadā uzklājām asfalta kārtu Inčukalna centrā. Šogad paredzēts Vangažos Vidzemes ielai. J.Liepiņš nolikumā publicēts līguma projekts. Vai līgums saglabājas kā projektā? Jautājums juristei. I.Igale nevaru atbildēt jo šos līgumus un nolikumu netaisu. I.Bernats tad lūdzu priekšsēdētājs, atbildiet. Vai līgums, kas ir izlikts internetā un slēgts pēc iepirkuma, tāds pats tiek saglabāts pēc iepirkuma, vai tiek mainīts un grozīts? A.Nalivaiko jābūt tādam kāds publicēts. I.Bernats Jūs arī parakstiet līgumus, skaitāt naudu, vai esat kontrolējis? A.Nalivaiko ir nolikums, ir iepirkuma komisija, kas pieņem lēmumu, akceptē specifikāciju, paraksta izpilddirektors, pamatojoties uz iepirkuma procedūru. J.Liepiņš konkrēti šis līgums. Punkts punkts kas bija nolikumā un līgumā atšķiras. Kāpēc pieņēmāt lēmumu pagarināt šo līgumu? O.Kalniņš slikto, meteroloģisko laika apstākļu dēļ, jo bija lietus. J.Liepiņš publisko iepirkumu likums aizliedz termiņa pagarināšanu. Ir atrunāts termiņš kādā jāpabeidz darbi. O.Kalniņš līgumā ir arī atrunāts, kad drīkst izmainīt termiņu. J.Liepiņš 6.2.p. pamatojoties uz LR likumdošanu. I.Purmalis publiskā iepirkuma likums 67.prim 2.d.1.p. var mainīt, ja ir paredzēti grozījumi. M.Jaunups būtiskus līguma punktus nevar mainīt. A.Nalivaiko būtiski ir uzsākt ceļa remontu, nebūtu pareizi veikt remontu, ja apstākļi to neļauj. Kāds mērķis sakārtot vai nesakārtot? Domāju, sakārtot, nav būtiski ka pavelk nedēļu garāk atbilstoši laika apstākļiem. I.Bernats vajag lasīt iepirkumus, izstrādāt ne tik drastiskus noteikumus. A.Nalivaiko visu dokumentāciju izstrādā, saskaņo, apstiprina iepirkuma komisija. M.Jaunuprs lielos iepirkumus, pēc tam, kad izskata iepirkuma komisija, laist uz domes sēdi izskatīšanai, apstiprināšanai. Tagad mēs nemaz nezinām, kas un kā notiek? Visa vaina novelta uz iepirkuma komisiju. Nez kāpēc visi pret to, lai tas tā notiktu. Tas tāpēc, lai varētu šādas lietas laist cauri. I.Bernats tas saucas caurspīdīgums visās lietās. A.Nalivaiko darbi, kas plānoti, norit tā, kā rakstīts. Iepirkuma komisijas lēmums ir pēdējais, viņi par to atbild. M.Jaunups jā, bet viņi informē deputātus, tas saucas godīgas pārvaldības princips. Tā ir informācija. A.Nalivaiko informācija pieejama mājas lapā. J.Liepiņš tika saņemts iesniegums no būvniekiem par termiņa pagarinājumu būvnieks turpina darbu. Vai viņš jau zināja, ka līgums tiks pagarināts? O.Kalniņš dokuments bija uzrakstīts Reģistrēts

6 J.Liepiņš kā viņš varēja būt ātrāk? Par norēķina kārtību. Ir saņemts rēķins, darba nodošanas-pieņemšanas akts. Līgumā ir atrakstīts, ka apmaksā 15 dienu laikā pēc nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas. Ja apmaksa nav veikta, aprēķina kavējuma naudu. O.Kalniņš uzrakstījām pretenzijas vēstuli, ka, pamatojoties uz slēdzienu, apmaksu neveiksim. Viņi gaidīs informāciju no karjeras. Tālāk runāsim ko darīt. I.Bernats vai O.Kalniņš ir uzrakstījis paskaidrojumu? O.Kalniņš lēmuma izpildes datums Tajā dienā atradāmies uz ielām un tika ņemti paraugi. Rezultātus saņēmu M.Jaunups kāpēc Jūs nepildāt domes lēmumu? Jūs neiesniedzāt rakstisku paskaidrojumu. I.Bernats jautājuma kontrole bija A.Nalivaiko. A.Nalivaiko piedalījos uz ceļa, kad ņēma analīzes. Laboratorija noņēma analīzes. Atbildes saņēmām prasīju rakstisku paskaidrojumu no O.Kalniņa. Piedalījās Blaus, Liepiņš, Bernats, kad ņēma analīzes. L.Vorobjova ja vairāk jautājumu nav, beidzam debates un pārejam uz otro darba kārtības punktu. 2. Par Inčukalna novada domes izpilddirektora O. Kalniņa atbrīvošanu no amata Ziņo: deputāts M.Jaunups. Ņemot vērā, ka ir iesniegts uzteikuma raksts ( pielikumā), ņemot vērā sistemātisku darbu neizpildi, pārkāpumus, domes lēmumu nepildīšanu, mēs rosinām, deputātu grupa, izteikt izpilddirektoram O.Kalniņam neuzticību. Lūdzu balsot par neuzticības uzteikšanu. Ir sagatavots lēmuma projekts. Inčukalna novada domē saņemts Inčukalna novada domes deputāta M.Jaunupa iesniegums ar lūgumu sasaukt domes ārkārtas sēdi. Ņemot vēra iepriekš minēto, un saskaņā ar likumu Par pašvaldībām" 28.panta 1.punktu, domes priekšsēdētajām ir pienākums sasaukt ārkārtas domes sēdi, ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa deputātu. Likuma Par pašvaldībām" 21.panta 11.punkts nosaka, ka tikai dome ir tiesīga iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru. Darba likuma 101.panta 2.punkts nosaka, ka darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, vienīgi pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar darbinieka uzvedību, viņa spējam vai ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā, šādos gadījumos: darbinieks, veicot darbu rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību. Darba likuma 103.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts, ka darba devējam ir tiesības atbrīvot darbinieku nekavējoties. Inčukalna novada dome atklāti balsojot par pret atturas nolemj: 1. Uzteikt/ neuzteikt darba līgumu izpilddirektoram O. Kalniņam pēc Darba likuma 101.panta pirmās daļas otrā punkta. 6

7 2. Izpilddirektora O. Kalniņa pēdējā darba diena ir noteikta 2016.gada.janvāris. 3. Uzdot O. Kalniņam nodot materiālas vērtības un dokumentāciju Inčukalna novada Vangažu pārvaldes vadītajam J.Jakubovskim nekavējoties normatīvos aktos noteiktajā kārtība. 4. Domes priekšsēdētaja pienākumu izpildītajai L.Vorobjovai sagatavot un izsniegt O. Kalniņam darba devēja uzteikumu pret parakstu. Juristes I.Igales skaidrojums - Darbinieka atlaišana, pamatojoties uz darba devēja uzticības zaudēšanu, ir pieļaujama tikai gadījumā: ja darbinieks ir veicis prettiesisku darbību un šī darbība ir izdarīta darba laikā darba vietā. Lai ievērotu Darba likuma normas, darba devējam jākonstatē prettiesiskas rīcības fakts un jāsavāc pierādījumi šī fakta apstiprināšanai. Lai atlaistu darbinieku uz minētā punkta pamata, darba devējam: 1. Pēc prettiesiskas rīcības fakta konstatēšanas un pierādījumu savākšanas, jāpieprasa darbinieka rakstveida paskaidrojums; 2. Jāizvērtē izdarītā pārkāpuma smagums, apstākļi, kādos tas izdarīts, kā arī darbinieka personiskās īpašības un līdzšinējais darbs; 3. Jānoskaidro, vai darbinieks ir darbinieku arodbiedrības biedrs. Ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs, jāsaņem attiecīgās arodbiedrības iepriekšēja piekrišana; 4. Rakstveidā jāpaziņo darbiniekam par darba uzteikumu. Uzteikumā jānorāda apstākļi, kas ir uzteikuma pamatā. Darba līgumu var uzteikt ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas un ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Sagatavojot lēmuma projektu, nav ievēroti Darba likuma 101.panta otrās daļas nosacījumi. 101.panta otrā daļa: Ja darba devējs ir nodomājis uzteikt darba līgumu, pamatojoties uz 101.panta pirmās daļas 2.punkta noteikumiem, viņam ir pienākums pieprasīt no darbinieka rakstveida paskaidrojumu. Lemjot par iespējamo darba līguma uzteikumu, darba devējam ir pienākums izvērtēt izdarītā pārkāpuma smagumu, apstākļus, kādos tas izdarīts, kā arī darbinieka personiskās īpašības un līdzšinējo darbu. Nav ievēroti 101.panta sestās daļas nosacījumi. 101.panta sestā daļa: Pirms darba līguma uzteikšanas darba devējam ir pienākums noskaidrot, vai darbinieks ir darbinieku arodbiedrības biedrs. Ņemot vērā iepriekš minēto, vēršu Jūsu uzmanību uz to, ka šāds lēmums, kad netiek ievērots Darba likumā noteiktais, var būt par iemeslu tiesvedībai starp O.Kalniņu un Inčukalna novada domi. Tiesvedības iznākums var būt domei nelabvēlīgs. M.Jaunups runājot ar citu juristu, var atlaist no darba par neuzticības uzteikšanu, jo ir sistemātiski pārkāpumi, pārkāpts iepirkums, visa dokumentācija pārkāpta, izmainīti 7

8 svarīgi atbilstoši faktori šim iepirkumam, līgumā. Tas ir punkts ar ko var izteikt neuzticību domes izpilddirektoram. Uzstāju uz to, ka jāveic balsojums. I.Bernats izpilddirektors manās acīs ir zaudējis uzticību. L.Vorobjova lūdzu balsojam. Kas par izpilddirektora O.Kalniņa atbrīvošanu no amata? Atklāti balsojot: PAR- 6 balsis A.Blaus, A.Freimane, A.Šica, I.Bernats, J.Liepiņš, M.Jaunups, PRET 6 balsis A.Cīrulnieks, A.Nalivaiko, I.Purmalis, J.Šaroka, L.Vorobjova, Ņ.Kozlovs, ATTURAS 1 balss M.Keišs, Dome nolemj: Lēmuma projekts ir noraidīts. Sēdi slēdz plkst Sēdes vadītāja paraksts L.VOROBJOVA Protokolēja paraksts I.RAFELDE 8

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

klienta statusa noteikšanas politika

klienta statusa noteikšanas politika AKCEPTĒTS Rigensis Bank AS Valdes priekšsēdētājs Ņikita Monahovs 2014.gada 12.jūnija valdes sēdes protokols Nr.07/22 APSTIPRINĀTS Rigensis Bank AS Padomes 2014.gada 12. jūnija sēdē Protokols Nr.9 KLIENTA

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv -------------------

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā 2014. gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: Dins Merirands

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst. CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 01.02.2019. Sēdi atklāj: 07.02.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 07.02.2019. plkst. 11.45 Sēdē piedalās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977 LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv NOTEIKUMI

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS KANDAVAS NOVADA DOME Dārza ielā 6, Kandavā, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis , , Fakss , e-pasts:

LATVIJAS REPUBLIKAS KANDAVAS NOVADA DOME Dārza ielā 6, Kandavā, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis , , Fakss , e-pasts: LATVIJAS REPUBLIKAS KANDAVAS NOVADA DOME Dārza ielā 6, Kandavā, LV 3120 Reģ. Nr.90000050886, Tālrunis 631 82028, 631 82026, Fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv KANDAVĀ APSTIPRINĀTI Kandavas novada

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420539111 (A42-00400-13/2) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 11.martā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents V.Poķis, tiesneses I.Amona un S.Liniņa Lieta

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI Ministru kabineta noteikumi Nr.279 Noteikumi par kārtību, kādā persona saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijā, un prasībām

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142283312 (1-1088-13/17) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 13.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND

2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND 2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND 30.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.23 SND 26.01.2011.

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Microsoft Word pienemtielemumi.doc

Microsoft Word pienemtielemumi.doc DOMES SĒDES PROTOKOLS Talsos 2008.gada 25.februārī Sēde sasaukta plkst.15.00 Sēdi atklāj plkst.15.00 SĒDĒ PIEDALĀS Domes deputāti: Domes administrācijas darbinieki: SĒDĒ NEPIEDALĀS Domes deputāti: Aivars

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

AM_Ple_Rules

AM_Ple_Rules 7.12.2016 A8-0344/343 Nr. 343 Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 4. nodaļa 167. pants 1. punkts Attiecīgais deputāts divu nedēļu laikā pēc paziņojuma par Parlamenta priekšsēdētāja

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas automātu no Illy! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Fazer Latvija SIA, reģ. nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk