LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis ,

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis ,"

Transkripts

1 LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis , fakss , e-pasts: APSTIPRINĀTS: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 2017.gada 9. maijā Protokola Nr.65 NOLIKUMS PAR STUDIJU UN PĀRBAUDĪJUMU KĀRTĪBU 1.Vispārīgie jautājumi Izstrādāts saskaņā ar: LU Senāta lēmumu Nr. 307 Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas nolikums 1.1. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas (turpmāk LU RMK) īstenotā pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pamatojas uz LR Izglītības likumu, Augstskolu likumu, MK Noteikumiem Nr. 141 Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un citiem augstāko izglītību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem Šis nolikums ir pamatdokuments, kas reglamentē studiju un pārbaudījumu kārtību LU RMK īstenotajās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās Studiju pamatveidi LU RMK ir mācību kursi (lekcijas, praktiskās nodarbības, semināri, patstāvīgais darbs, konsultācijas), mācību prakse ārpus izglītības iestādes ( turpmākprakse) un kvalifikācijas darbs Studiju programmas apguves pārbaudes formas noteiktas studiju kursu programmās, Prakses nolikumā un Valsts noslēguma pārbaudījuma nolikumā. 2. Imatrikulācija 2.1.Imatrikulācija ir personas ierakstīšana LU RMK studējošo sarakstā (matrikulā). Imatrikulēti tiek reflektanti, kuri izgājuši LU RMK noteikto studentu uzņemšanas procedūru. 2.2.Studentu uzņemšana notiek saskaņā ar LU RMK apstiprinātiem Uzņemšanas noteikumiem. 2.3.Pamatojoties uz uzņemšanas konkursa rezultātiem, reflektants noslēdz studiju līgumu, kas ir pamats studenta imatrikulācijai studējošo sarakstā. 2.4.Persona tiek imatrikulēta studiju programmā ar koledžas direktora rīkojumu. 2.5.Imatrikulētajiem studentiem LU RMK izsniedz studenta apliecību. 2.6.No imatrikulācijas brīža studentam ir visas LU RMK studējošā tiesības un pienākumi, ko paredz šis nolikums, Izglītības likums, Augstskolu likums, LU RMK nolikums un citi normatīvie akti, neatkarīgi no tā,vai studijas ir par maksu vai valsts budžeta līdzekļiem.

2 2.7.Studējošo imatrikulāciju vēlākos studiju posmos reglamentē LU RMK noteiktā Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos un Studiju kursu atzīšanas kārtība. 2.8.Studenti, kuri nav nokārtojuši Valsts noslēguma pārbaudījumu kvalifikācijas eksāmenu, vai kādā no tā daļām ieguvuši mazāku vērtējumu par 4 (gandrīz viduvēji), ne agrāk kā nākamajā akadēmiskajā gadā pēc eksmatrikulācijas, ir tiesīgi imatrikulēties atkārtotai Valsts noslēguma pārbaudījuma vai tā daļas kārtošanai, rakstot direktora vietniekam adresētu iesniegumu (skat. 1.pielikumu) vismaz 2 nedēļas pirms Valsts noslēguma pārbaudījuma datuma. 2.9.Studiju saturu nosaka Studiju programma. Studiju programma ir veidota atbilstoši izglītības un profesijas standartam. Par studiju programmas saturu un tās īstenošanu ir atbildīgs studiju programmas vadītājs. Studiju programma nosaka apgūstamos studiju kursus, to apjomu kredītpunktos, sadalījumu pa studiju gadiem, pārbaudījumus, prakses apjomu, skaitu un studiju gala pārbaudījumus Studiju kursu saturu nosaka Studiju kursu programmas Studiju saturu reglamentē arī prakšu programmas, u.c. studiju dokumenti. 3. Studiju procesa organizācija 3.1.Studiju darba apjomu mēra kredītpunktos. Kredītpunkts (turpmāk tekstā KP) ir studiju uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba apjomam (vienai studiju nedēļai). 1 Latvijas kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS ( Eiropas kredītpunktu pārneses uzkrāšanas sistēmas) kredītpunktiem. Studiju procesā ne mazāk kā 30% no studiju kursu apjoma īsteno praktiski. Patstāvīgā darba uzdevumus un to izpildes pārbaudes veidus nosaka programmas studiju kursu aprakstos. Kontaktstunda ir akadēmiskā personāla un studējošā tieša saskarsme, kura tiek īstenota studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanai un kuras ilgums ir viena akadēmiskā stunda. Akadēmiskās stundas ilgums ir 45 minūtes. Praksē 1 KP= 1,5 ECTS atbilst studējošā 40 darba stundām. 3.2.Studiju programmas īstenošanas veids ir pilna laika studijas 40 KP ( 60 ECTS )apjomā studiju gada laikā, kas sastāv no diviem semestriem: rudens un pavasara, katrā semestrī studijas ir 20 KP ( 30 ECTS ) apjomā. Ar direktora rīkojumu var noteikt vasaras semestri 8 KP ( 12 ECTS ) (8 nedēļas) apjomā klīniskās prakses realizēšanai. 3.3.Katrā studiju programmā no studējošajiem tiek veidotas akadēmiskās grupas. Veselības aprūpes iestādēs strādājošiem (apstiprinājums - izziņa no darba devēja, kas iesniegta uzņemšanas komisijai)tiek veidota atsevišķa akadēmiskā grupa, kurai mācības notiek ceturtdienās, piektdienās un sestdienās. Par akadēmiskās grupas maiņu lemj studiju programmu vadītāji pēc studenta rakstiska iesnieguma. 3.4.Studiju gada ilgumu, tā sākumu un beigas, sadalījumu semestros, eksāmenu sesiju skaitu un norises laiku nosaka Studiju kalendārais grafiks. 3.5.Studiju kursu īstenošanas formas ir kontaktstundas (lekcijas, semināri), patstāvīgā darba stundas un praktiskās nodarbības, atbilstoši studiju programmai. 3.6.Studiju semestrī plānoto nodarbību norises laiku un vietu nosaka Nodarbību saraksts. Nodarbību ilgums vienā dienā nepārsniedz 10 akadēmiskās stundas. Teorētiskās nodarbības lekcijas ilgums ir divas akadēmiskās stundas jeb 90 minūtes ar ne mazāk kā 5minūšu pārtraukumu starp stundām un ne mazāk kā 10 minūšu pārtraukumu starp lekcijām. Praktiskās nodarbības ilgums ir astoņas vai desmit akadēmiskās stundas. 3.7.Studiju laikā studentam ir iespējamas konsultācijas par attiecīgā studiju kursa apguves jautājumiem ārpus nodarbību sarakstā noteiktajiem nodarbību laikiem. Konsultāciju laikus katram mācībspēkam nosaka mācībspēku konsultāciju laiku saraksts.

3 3.8.Eksāmenu sesijā plānoto konsultāciju, eksāmenu norises laiku un vietu nosaka Eksāmenu un konsultāciju grafiks. 4. Pārbaudījumi un vērtēšana 4.1.Katra studiju kursa apguves laikā studentam ir jānokārto studiju kursa programmā noteiktie kārtējie pārbaudījumi (testi, referāti u.c.). Studiju kursa noslēgumā students kārto noslēguma pārbaudījumu (eksāmenu vai ieskaiti). Eksāmenu vai ieskaiti drīkst kārtot divas reizes. Pēc diviem nesekmīgiem vērtējumiem studiju kurss tiek uzskatīts kā akadēmiskais parāds un tā kārtošana notiek atbilstoši šī Nolikuma 11. punktam. 4.2.Studiju kursa programmas apguvi vērtē 10 ballu skalā vai ar ieskaitīts / neieskaitīts, ja studiju kursa apjoms ir mazāks kā 2KP: ļoti augsts apguves līmenis- 10- izcili, 9- teicami ; augsts apguves līmenis- 8- ļoti labi, 7- labi ; vidējs apguves līmenis- 6- gandrīz labi, 5- viduvēji, 4- gandrīz viduvēji zems apguves līmenis- 3- vāji, 2- ļoti vāji, 1- ļoti, loti vāji 4.3.Studiju rezultāta vērtējums 4 balles (gandrīz viduvēji) - tiek uzskatīts par mazāko sekmīgo vērtējumu Kvalifikāciju piešķir, ja students valsts pārbaudījumā kvalifikācijas eksāmenā ir ieguvis vērtējumu, kas nav mazāks par 4 ballēm (gandrīz viduvēji) Ja students apstrīd studiju kursa noslēguma vērtējumu, tad viņam pēc noslēguma vērtējuma saņemšanas trīs darba dienu laikā ir jāiesniedz rakstiska motivēta apelācija studiju programmas vadītājam. Studiju programmas vadītājs trīs darba dienu laikā izskata saņemto apelāciju un sniedz rakstisku atbildi Students ir pilnībā atbildīgs par noslēguma vai citu rakstisko darbu saturu, tajos izmantotās informācijas pareizību, kā arī ētikas un autortiesību normu ievērošanu. 47. Ja students pārbaudījuma laikā izmanto neatļautus materiālus, viņš tiek atstādināts no pārbaudījuma Students ir tiesīgs uzlabot vērtējumu vienā studiju kursā pirms kvalifikācijas prakses/darba uzsākšanas. Vērtējuma uzlabošanai students iesniedz rakstisku motivētu iesniegumu studiju programmas vadītājam. Pēc studiju programmas vadītāja atļaujas students vienojas ar studiju kursa mācībspēku par atkārtotu studiju kursa eksāmenu vai ieskaiti. 5. Prakse 5.1.Prakses apjoms pa studiju gadiem noteikts studiju programmā. 5.2.Prakses saturs, mērķi, uzdevumi, sasniedzamie rezultāti un prakses sasniegumu vērtēšana noteikti prakses programmā. 5.3.Prakses organizēšanu, īstenošanu ārpus izglītības iestādes reglamentē Prakses nolikums. 6. Ieskaitīšana nākamajā studiju gadā/ semestrī 6.1.Students turpina studijas nākamajā studiju gadā /semestrī, ja: ir iegūts sekmīgs vērtējums visos semestrī realizētajos studiju kursos; ir izpildītas spēkā esošā studiju līguma par izglītības iegūšanu saistības; neiegūstot sekmīgu vērtējumu divos (2) studiju kursos, students kārto ziemas sesijas (1.,3., 5.semestra) akadēmiskos parādus līdz 28. (29.) februārim un vasaras sesijas (2.,4. semestra) akadēmiskos parādus līdz 30.septembrim. Ja šajā laikā netiek iegūts sekmīgs vērtējums, students tiek eksmatrikulēts vai tiek piešķirts studiju pārtraukums.

4 6.2. Nākamajā semestrī students tiek ieskaitīts ar direktora rīkojumu Studentam jāinformē rakstiski vai elektroniski (SMS vai e-pasts) mācībspēks vai studiju programmas metodiķis gadījumos, ja nevar ierasties uz eksāmenu vai ieskaiti. Ierodoties students uzrāda mācībspēkam vai studiju programmas metodiķim kavējumu attaisnojošu dokumentu. Ja students nevar uzrādīt kavējumu attaisnojošu dokumentu, kavējums tiek uzskatīts kā pārbaudījuma nesekmīgs vērtējums. 7. Noslēguma pārbaudījumi kvalifikācijas piešķiršanai 7.1.Studiju programmas apguve noslēdzas ar valsts noslēguma pārbaudījumu kvalifikācijas eksāmenu, kura sastāvdaļas ir kvalifikācijas eksāmena rakstiskā daļa un/vai praktiskā daļa, un kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 7.2.Valsts noslēguma pārbaudījumu reglamentē Valsts noslēguma pārbaudījuma nolikums. Par valsts noslēguma pārbaudījuma organizēšanu ir atbildīgs studiju programmas vadītājs. 7.3.Tiesības kārtot Valsts noslēguma pārbaudījumu ir studentiem, kuri sekmīgi apguvuši studiju programmu un ieguvuši nepieciešamo kredītpunktu skaitu un nokārtojuši visas studiju līgumā paredzētās saistības. 7.4.Direktors izdod rīkojumu par atļauju studentiem kārtot valsts noslēguma pārbaudījumu- kvalifikācijas eksāmenu. 8. Studentu eksmatrikulācija 8.1. Studentu eksmatrikulācija (atskaitīšana) ir studenta izslēgšana no LU RMK studējošo saraksta Studentu eksmatrikulē, ja: to vēlas students un ir iesniedzis iesniegumu (skat. 2. pielikumu); noskaidrojas, ka studenta imatrikulāciju ir ietekmējusi maldināšana vai cita rīcība, ar kuru pārkāpts pretendentu vienlīdzības princips; students nav nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus tekošā semestra laikā vai nav nokārtojis akadēmiskos parādus noteiktā termiņā, vai nav veicis citus studiju uzdevumus, piem., neapmeklē studijas (par attaisnojošu dokumentu tiek uzskatīta DNB (darba nespējas lapa) A vai B, vai līdzvērtīga ārsta izsniegta izziņa ), nav nokārtojis starppārbaudījumus (ja tādi noteikti studiju kursā) u.c. mācībspēku prasības noteiktajos termiņos; studentam ir nesekmīgs vērtējums trīs un vairāk studiju kursos; students ir pārkāpis LU RMK iekšējās kārtības noteikumus; pēc imatrikulācijas vai atjaunošanās pēc studiju pārtraukuma, nav uzsācis studijas līdz 30.septembrim (ja studijas jāuzsāk pirmajā pusgadā) un līdz 28.(29.) februārim (ja studijas jāuzsāk otrajā pusgadā); nav atjaunojies studijām pēc akadēmiskā atvaļinājuma; nav nokārtojis valsts noslēguma pārbaudījumu kvalifikācijas eksāmenu, vai kādu no tā daļām, vai ir ieguvis mazāku vērtējumu par 4 (gandrīz viduvēji); students ir apguvis studiju programmu un/vai ieguvis kvalifikāciju Rīkojumu par studenta eksmatrikulāciju izdod direktors pēc direktora vietnieka vai studiju programmas vadītāja ierosinājuma vai studiju programmas metodiķa sagatavotās informācijas apkopojuma. Ar rīkojumu par eksmatrikulāciju, studentu iepazīstina e- studiju vidē (Moodle), klātienē vai nosūta pa pastu ierakstītas vēstules veidā. 9. Studiju vietas un vietu aizpilde

5 9.1. Budžeta studiju vietu skaitu katras studiju programmas katrā studiju gadā, ievērojot LU RMK apstiprināto valsts budžeta dotēto studiju vietu skaitu, kā arī studiju vietu skaitu par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem un studiju maksu, nosaka koledžas padome. Budžeta un maksas studiju vietu skaitu apstiprina ar LU RMK direktora rīkojumu ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc semestra beigām Pirmajā studiju gadā pretendenti budžeta studiju vietu iegūst pēc uzņemšanas konkursa rezultātiem LU RMK normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Ja studiju programmā ir brīvas budžeta studiju vietas, tiesības studēt budžeta studiju vietās iegūst sekmīgi studenti ar augstāko vidējo svērto atzīmi, kuri līdz tam studējuši par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem Mainoties studiju finansēšanas avotam noteiktā konkursa rezultātā, līdz akadēmiskā semestra vai gada sākumam var grozīt studiju līguma nosacījumus, parakstot studiju līguma papildvienošanos par studiju finansējuma avota maiņu. 10.Studiju programmas maiņa Ja students vēlas mainīt studiju programmu, viņam jāiesniedz rakstisks noteiktas formas iesniegums direktora vietniekam (skat. 3.pielikumu) Studiju programmas maiņa uz citu tā paša līmeņa LURMK studiju programmu, notiek atbilstoši Studiju uzsākšanas kārtībai vēlākos studiju posmos LU RMK un Studiju kursu atzīšanas kārtībai LU RMK. 11. Studiju parādi Studiju programmā vai studiju kursa programmā ieplānotie pārbaudījumi, kas nav sekmīgi nokārtoti tekošā semestra laikā, ir studiju jeb akadēmiskie parādi Lai varētu kārtot akadēmisko parādu, students: aizpilda iesniegumu un veic samaksu par akadēmiskā parāda kārtošanu atbilstoši LU RMK cenrādim saskaņo ar mācībspēku prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot pārbaudījumu; ierodas uz pārbaudījumu mācībspēka noteiktajā laikā un vietā Pēc sekmīga vai nesekmīga vērtējuma iegūšanas, mācībspēks aizpilda pārbaudījuma protokolu Valsts noslēguma pārbaudījumu kvalifikācijas eksāmenu drīkst kārtot studenti, kuriem ir pozitīvs vērtējums visos studiju kursu noslēgumu pārbaudījumos. 12. Studiju pārtraukumi 12.1.Studiju pārtraukums jeb akadēmiskais atvaļinājums ir laika posms, kurā studējošais neveic aktīvu studiju darbu, tomēr nezaudē studējošā statusu (netiek eksmatrikulēts) Studējot par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, studiju pārtraukumu piešķir studējošajam, kurš ir izpildījis visas finansiālās saistības saskaņā ar Studiju līgumam pievienoto studiju maksas maksāšanas grafiku. Studiju pārtraukuma laikā studiju maksa nav jāmaksā Minimālais viena studiju pārtraukuma ilgums ir viens semestris, maksimālais-divi semestri Studiju pārtraukums ar direktora rīkojumu tiek piešķirts pēc studenta iesnieguma (skat.

6 4. pielikumu) saņemšanas Studiju pārtraukumu studentiem piešķir, sākot no otrā semestra. Pirmā semestra studentiem studiju pārtraukumu var piešķirt, ja iesniegumā norādīts, ka pastāv objektīvi iemesli, kas liedz studējošajam turpināt studijas Studiju pārtraukuma piešķiršana, notiek divas reizes gadā septembrī un februārī (līdz 15.datumam). Atsevišķos gadījumos (slimība, grūtniecība u. c.) studiju pārtraukumu atļauts piešķirt ārpus noteiktā laika. Tad studiju pārtraukuma ilgums var būt mazāks par vienu semestri Studiju pārtraukums nedrīkst būt ilgāks par diviem kalendāriem gadiem. Starp diviem studiju pārtraukumiem jābūt studiju periodam, kura ilgums ir vismaz divi semestri Atsevišķos gadījumos (slimība, grūtniecība, prombūtne u. c.) var piešķirt vairākus studiju pārtraukumus pēc kārtas Studējošais, kuram studiju pārtraukums piešķirts uz diviem semestriem, ir tiesīgs lūgt pārtraukt studiju pārtraukumu un atsākt studijas pirms noteiktā termiņa beigām, iesniedzot rakstisku iesniegumu ar lūgumu atļaut turpināt studijas Atsākot studijas pēc studiju pārtraukuma,, studējošajam ir pienākums noslēgt papildvienošanos pie Studiju līguma par izmaiņām studiju maksā, ja studijas tiek finansētas no fizisko vai juridisko personu līdzekļiem Studiju pārtraukuma laikā students var izmantot Koledžas bibliotēkas pakalpojumus un kārtot akadēmiskos parādus punktā paredzētajā kārtībā Atjaunošanās studijām pamatojas uz studenta iesniegumu (skat.5.pielikumu) un tiek noteikta ar direktora rīkojumu Ja studiju pārtraukuma laikā ir notikušas izmaiņas studiju programmā, students turpina studijas atbilstoši aktualizētās studiju programmas prasībām. Ja nepieciešams, pirms studiju pārtraukuma apgūto studiju programmu atzīšanu veic koledžas normatīvo dokumentu noteiktā kārtībā. 13. Studējošo tiesības un pienākumi Tiesības: Iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību atbilstošajā studiju programmā LU RMK noteiktajā kārtībā izmantot LU RMK telpas, bibliotēku, datortehniku un citas iekārtas un aparatūru, kopēšanas un citus pakalpojumus Noteiktajā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas Noteiktajā kārtībā mainīt studiju programmu Saņemt informāciju jautājumos, kas tieši saistīti ar studijām Saņemt LU RMK noteiktajā kārtībā izziņas, sekmju izdrukas un studiju (akadēmisko) parādu kārtošanai nepieciešamo dokumentāciju Studējošais, arī eksmatrikulētas personas statusā, nav tiesīgs saņemt akadēmiskās un cita veida izziņas, un citus pakalpojumus līdz visu saistību nokārtošanai ar LU RMK LU RMK brīvi paust un aizstāvēt savus uzskatus LU RMK noteiktā kārtībā vēlēt un tikt ievēlētam Studentu pašpārvaldē, Koledžas padomē Pienākumi: Ziņot studiju programmas metodiķim par studiju kavēšanas iemesliem Informēt studiju programmas metodiķi, aizpildot iesnieguma veidlapu, par izmaiņām personas datos tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, uzvārda maiņa u.c. viena mēneša laikā no notikušā brīža Uzņemties personīgu atbildību, regulāri ( vismaz 2 reizes nedēļā) sekojot saviem studiju sasniegumiem- sekmēm e- studiju vidē ( Moodle).

7 Iegūt individuālo informāciju e- studiju vidē ( Moodle) par akadēmiskajiem parādiem no mācībspēku aizpildītām semestra/noslēguma vērtējuma lapām Studējot par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, veikt maksājumu Studiju līguma pielikumā noteiktajā maksājumu grafika paredzētajā termiņā, pārskaitot studiju maksu LURMK norādītajā norēķinu kontā Pirms eksmatrikulācijas (svītrošanas no studentu reģistra) nokārtot visas finansiālās saistības ar LU RMK (studiju maksa, viesnīcas pakalpojumi, bibliotēkas pakalpojumi, samaksa par inventāra bojājumiem u.c. maksājumi). Izstrādāja: Bogdanova

8 1.pielikums RĪKOJUMAM: Imatrikulēt studējošo sarakstā Valsts pārbaudījuma kārtošanai 20 gada. Direktores vietniece: / R.Bogdanova/ Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas direktores vietniecei Rūtai Bogdanovai IESNIEGUMS Vārds, uzvārds Personas kods kontakttālrunis Lūdzu imatrikulēt studējošo sarakstā Valsts noslēguma pārbaudījumu kvalifikācijas eksāmenam kvalifikācijas eksāmena rakstiskai daļai/kvalifikācijas darba aizstāvēšanai(vajadzīgo pasvītrot), studiju programmā Māszinības / Ārstniecība /Masāža un hidroterapija, LURMK noteiktajā termiņā, sakarā ar nenokārtotu Valsts pārbaudījumu kvalifikācijas eksāmenu, vai kādā no tā daļām iegūto vērtējumu mazāku par 4 (gandrīz viduvēji). datums INFORMĀCIJA / paraksts atsifrējums SAŅEMTS: saņēmējs: paraksts, tā atšifrējums Eksmatrikulēta(s). gadā studiju programmā. (Ārstniecības/Māszinību) Kvalifikācijas eksāmena rakstiskā daļa: Kvalifikācijas darbs: nokārtota vērtējums nenokārtota aizstāvēts vērtējums neaizstāvēts Studiju metodiķis:

9 (paraksts, tā atšifrējums) 2. pielikums RĪKOJUMAM: Eksmatrikulēt no studējošo saraksta no 20 gada. Direktores vietniece: / R.Bogdanova/ * Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas direktores vietniecei Rūtai Bogdanovai Studiju programmas kursa studentes/-ta vārds, uzvārds kontakttālrunis IESNIEGUMS Lūdzu mani,, eksmatrikulēt no studējošo saraksta (vārds, uzvārds) no 20 gada.,. (Lūdzu, norādiet iemeslu) datums / paraksts atsifrējums SAŅEMTS: saņēmējs: paraksts, tā atšifrējums 3.pielikums RĪKOJUMAM: Studiju programmas maiņa no uz no 20 gada. Direktores vietniece: / R.Bogdanova/

10 Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas direktores vietniecei Rūtai Bogdanovai Studiju programmas IESNIEGUMS kursa studentes/-ta vārds, uzvārds kontakttālrunis (pieslēgums LMT, Bite, Tele 2, cits atbilstošo apvilkt) Lūdzu man,, atļaut mainīt studiju programmu no (vārds, uzvārds) studiju programmas uz studiju programmu Ārstniecība/Māszinības Ārstniecība/Māszinības no 20 gada.,. (Lūdzu, norādiet iemeslu) datums / paraksts atsifrējums SAŅEMTS: saņēmējs: paraksts, tā atšifrējums INFORMĀCIJA Studiju panākumi: studiju parādi Nav Ir, (studiju kurss/kursi) 4.pielikums LURMK Studiju programma MĀSZINĪBAS/ĀRSTNIECĪBA/MASĀŽA UN HIDROTERAPIJA AKADĒMISKĀ PARĀDA KĀRTOŠANAI* Rīga, Studiju daļā jānodod līdz Studenta vārds, uzvārds Kurss Studiju kurss: Kredītpunkti:

11 Mācībspēks: Vērtējums: Paraksts: Pārbaudījuma datums: Sagatavoja: LURMK Studiju programma MĀSZINĪBAS/ĀRSTNIECĪBA/ MASĀŽA UN HIDROTERAPIJA Rīga AKADĒMISKĀ PARĀDA KĀRTOŠANAI* Studenta vārds, uzvārds Kurss KOPIJA Studiju kurss: Kredītpunkti: Mācībspēks: Vērtējums: Paraksts: Pārbaudījuma datums: Sagatavoja: * Students personīgi saņemstudiju daļā. 5.pielikums RĪKOJUMAM: Piešķirt studiju pārtraukumu no20 gada. līdz 20 gada. Direktores vietniece: / R.Bogdanova/ Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas direktores vietniecei Rūtai Bogdanovai Studiju programmas kursa studentes/-ta

12 IESNIEGUMS vārds, uzvārds kontakttālrunis (pieslēgums LMT, Bite, Tele 2, cits atbilstošo apvilkt) Lūdzu piešķirt man studiju pārtraukumu (akadēmisko studiju gadu) no 20 gada. līdz 20 gada. atbilstoši Nolikuma par studiju un pārbaudījumu kārtību 12.punktam. Pielikumā pievienoju šādus dokumentus (ja studiju pārtraukumu pieprasa īpašos gadījumos): datums STUDĒJOŠĀ PAŠREIZĒJAIS STATUSS Reģistrēts studijām. gadā / paraksts atsifrējums SAŅEMTS: saņēmējs: paraksts, tā atšifrējums Studiju pārtraukums: pirmreizējs atkārtots Studiju panākumi: studiju parādi Nav Ir, Stipendiju: saņem nesaņem (norādīt studiju kursus) Studiju metodiķis: (paraksts, tā atšifrējums) 6.pielikums RĪKOJUMAM: Atsākt studijas pēc studiju pārtraukuma no20 gada. Direktores vietniece: / R.Bogdanova/ 20.gada Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas Direktores vietniecei Rūtai Bogdanovai Studiju programmas

13 kursa studentes/-ta vārds, uzvārds kontakttālrunis (pieslēgums LMT, Bite, Tele 2, cits atbilstošo apvilkt) IESNIEGUMS Lūdzu atjaunot studijām no 20 gada., pēc studiju pārtraukuma (akadēmiskā studiju gada). datums / paraksts atsifrējums SAŅEMTS: saņēmējs: paraksts, tā atšifrējums STUDĒJOŠĀ STATUSS Reģistrēts studijām. gadā studiju programmā. (Ārstniecības/Māszinību/Masāža un hidroterapija) Studiju panākumi: studiju parādi Nav Ir, (norādīt studiju kursus) Studentam izsniegta veidlapa par apgūto un apgūstamo programmas daļujā Nē Studiju metodiķis: (paraksts, tā atšifrējums)

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 V 62 APSTIPRINĀTS ar SIA Biznesa augstskola Turība Valdes 09.06.2017. lēmumu Nr.18 s atlaižu piemērošanas

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Prezentacija

Prezentacija LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam UZŅEMŠANAS KOMISIJA Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755,

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža nolikums APSTIPRINĀTS ar LU Senāta 27.02.2012. lēmumu Nr. 198 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

PM_Izglītības _prasības_v.1.1

PM_Izglītības _prasības_v.1.1 Valsts atbalsta programma dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai PALĪGMATERIĀLS PAR IZGLĪTĪBU PAMATOJOŠAJIEM DOKUMENTIEM MĀJOKĻU GARANTIJU PROGRAMMĀ Mājokļu garantijas VAR piešķirt personām, kuras ieguvušas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation No profesijas standarta līdz reformai 2019. gada 16. martā. 19.03.2019 1 Reforma Sieviešu dzimtes vārds Pārkārtojums, pārveidojums, saglabājot galveno no līdzšinējā Pārmaiņa, pārkārtojums kādā sabiedrības

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc Studiju kursa nosaukums Vācu 1 1. kurss 2 KP ECTS kredītpunktu 3 ECTS Semestris, kad kurss tiek 2 Kursa īstenošanas mērėis Attīstīt saruns prasmi un spēju lietot valodu ikdienas situācijās, apgūt saruns

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Dainis Ozoliņš Eksperts Akadēmiskās informācijas centrs Reglamentētā profesija Reglamentētā profesija Latvijas Republikā reglamentēta profesionālā darbība vai reglamentētu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas pieredze LKI 2-4.līmenī 2018 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārvaldes vecākā referente Līva Šmaukstele Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu

Sīkāk

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa 23.11.2016. Inga Millere Konsultatīvās nodaļas vadītāja Konsultatīvās

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI Ministru kabineta noteikumi Nr.279 Noteikumi par kārtību, kādā persona saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijā, un prasībām

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

APSTIPRINĀTI

APSTIPRINĀTI APSTIPRINĀTI ar Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr.5341 Rīgas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka Rīgas Centrālās bibliotēkas (turpmāk Bibliotēka) lietotāju

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē , Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar grozī

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē , Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar grozī BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT 0002-025 APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē 30.10.2017., Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar 20.06.2018. grozījumiem (Prot.Nr. 18/1.1-07/06) Lietotie termini UZŅEMŠANAS

Sīkāk

Rektora rīkojums

Rektora rīkojums RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE Reģistrācijas Nr. 90000013771 Dzirciema 16, Rīga, LV-1007, Latvija Tālr. 67409230, fakss 67471815 E-pasts: rsu@rsu.lv, www.rsu.lv REKTORA RĪKOJUMS 21.01.2019 Rīgā Nr. 5-1/32/2019

Sīkāk

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI SENIORIEM 2017

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI SENIORIEM 2017 Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI SENIORIEM 2017 SATURS: Ievads... 2.lpp. I- Sacensību nosacījumi... 2 lpp. II- Sacensību dalībnieki... 2.lpp. A. Sastāvs... 2.lpp. B. Nosacījumi... 2.lpp.

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2016.gada 19.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk