KPMG Gada Pārskata paraugs

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "KPMG Gada Pārskata paraugs"

Transkripts

1 Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu

2 Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas plūsmas pārskats 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 9 Finanšu pārskata pielikums 10 Paziņojums par vadības atbildību 22 Neatkarīgu revidentu ziņojums 23 2

3 Informācija par Sabiedrību Sabiedrības nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss Reģistrācijas numurs, vieta un datums SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA Akciju sabiedrība , Rīga, gada 26. jūlijā Reģistrācija komercreģistrā gada 19. jūnijā Juridiskā adrese Akcionāri, kam pieder vairāk par 5% no balsstiesīgo akciju skaita Kalnabeites 8, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150 SIA Siguldas mākslīgās apsēklošanas stacija (49,92%) Reģ. Nr Oļegs Radčenko (5,20%) Valdes locekļi Padomes locekļi Nils Ivars Feodorovs, valdes priekšsēdētājs, pieder 400 akcijas Sarmīte Arcimoviča, valdes locekle, pieder akcijas Valda Mālniece, valdes locekle, pieder akcijas Inita Bedrīte, padomes priekšsēdētāja, pieder akcijas Maija Beča, padomes priekšsēdētājas vietniece, pieder akcijas Jekaterina Kreise, padomes locekle, pieder akcijas Baiba Mecauce, padomes locekle, pieder akcijas Maruta Niedrīte, padomes locekle, pieder akcijas Pārskata periods Iepriekšējais pārskata periods Revidenti Vija Dzene Zvērināta revidente Sertifikāta Nr. 108 SIA V. Dzenes Audits Hospitāļu iela 8, Rīga, LV-1013, Latvija Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr

4 Vadības ziņojums Darbības veidi AS Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija (turpmāk Sabiedrība) ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi. Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā un finansiālais stāvoklis Sabiedrības neto apgrozījums. gadā bija 1,1 milj. eiro, kas ir par 18 tūkst. eiro jeb 1,6 % vairāk nekā.gadā. Pamatnodarbošanās ieņēmumu proporcionalitāte, salīdzinot ar.gadu, nav būtiski mainījusies ieņēmumi no vaislas buļļu spermas pārdošanas veidoja 52,5 % no neto apgrozījuma, bet piena analizēšanas un pārraudzības datu apstrādes pakalpojumi kopā sastādīja 36,7 % no neto apgrozījuma..gadā ieguldījuma īpašuma novērtēšana patiesajā vērtībā radīja ieņēmumus 2 tūkst. eiro apmērā, attiecīgi.gadā tas radīja 30 tūkst. eiro zaudējumus..gads noslēdzās ar zaudējumiem 11 tūkst. eiro apmērā. Salīdzinot ar.gadu, pārskata gada peļņa pirms nodokļiem ir samazinājusies par 92 tūkst. eiro, ko radīja personāla un materiālu izmaksu pieaugums.. gadā nebija būtisku notikumu, kas ietekmētu finanšu pārskatu, kā arī nav būtisku risku, ar ko Sabiedrība varētu saskarties un kas varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus. Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība Paaugstinot uzņēmuma darbības efektivitāti, Sabiedrība turpinās strādāt, lai paplašinātu savas produkcijas un sniegto pakalpojumu tirgus apjomu. Notikumi pēc bilances datuma Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad Valde paraksta Pārskatu, nav bijuši nekādi nozīmīgi notikumi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu pārskata gada rezultātus un Sabiedrības finansiālo stāvokli. Filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs Sabiedrībai nav filiāles vai pārstāvniecības ārvalstīs. Priekšlikumi par sabiedrības peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu Valdes priekšlikums ir pārskata gada zaudējumus segt no iepriekšējo gadu peļņas un izmaksāt no iepriekšējo gadu peļņas dividendēs ,20 eiro, kas ir 0,08 eiro par vienu akciju. Nils Ivars Feodorovs Sarmīte Arcimoviča Valda Mālniece Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja gada 22. martā 4

5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins Piezīmes numurs Neto apgrozījums a) no lauksaimnieciskās darbības Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 (188) Materiālu izmaksas: ( ) ( ) a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas ( ) ( ) b) pārējās ārējās izmaksas ( ) ( ) Personāla izmaksas: 6 ( ) ( ) a) atlīdzība par darbu ( ) ( ) b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (91 481) (82 553) c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas (10 174) (9 230) Vērtības samazinājuma korekcijas: (85 987) (68 140) a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (52 784) (44 024) b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām (33 203) (24 116) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 7 (70 733) (94 387) Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa (10 819) Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu - (16 767) Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (10 819) Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (10 819) Peļņa uz 1 akciju (EPS) 17 (0,026) 0,156 Pielikums no 10. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. Nils Ivars Feodorovs Sarmīte Arcimoviča Valda Mālniece Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja gada 22. martā 5

6 Bilance Aktīvs Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi Piezīmes numurs Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. tiesības Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi) Pamatlīdzekļi Nemateriālie ieguldījumi kopā Nekustamie īpašumi zemes gabali, ēkas un inženierbūves Produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļi kopā Ieguldījuma īpašumi Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Avansa maksājumi par krājumiem Debitori Krājumi kopā Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Debitori kopā Nauda Apgrozāmie līdzekļi kopā Aktīvu kopsumma

7 Bilance Pasīvs Pašu kapitāls Kreditori Piezīmes numurs Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Pārējās rezerves Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (10 819) Īstermiņa kreditori Pašu kapitāls kopā No pircējiem saņemtie avansi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pārējie kreditori Uzkrātās saistības Īstermiņa kreditori kopā Kreditori kopā Pasīvu kopsumma Pielikums no 10. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. Nils Ivars Feodorovs Sarmīte Arcimoviča Valda Mālniece Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja gada 22. martā 7

8 Naudas plūsmas pārskats Pamatdarbības naudas plūsma Piezīmes numurs Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem ( ) ( ) Bruto pamatdarbības naudas plūsma Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļu maksājumiem - (16 334) Pamatdarbības neto naudas plūsma Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Ieņēmumi no asociētās sabiedrības daļu atsavināšanas Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (32 852) ( ) Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (21 336) (10 343) Finansēšanas darbības naudas plūsma Saņemtās subsīdijas valsts atbalsta veidā Izmaksātas dividendes (33 795) (63 366) Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (23 079) (52 838) Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (335) (676) Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums (37 176) (31 427) Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās Pielikums no 10. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. Nils Ivars Feodorovs Sarmīte Arcimoviča Valda Mālniece Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja gada 22. martā 8

9 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Akciju kapitāls Pārējās rezerves Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Pārskata gada peļņa Pašu kapitāls kopā gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu (85 322) - Dividendes par gadu - - (63 366) - (63 366) Pārskata gada peļņa gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu (65 798) - Dividendes par. gadu - - (33 795) - (33 795) Pārskata gada peļņa (10 819) (10 819) (10 819) Pielikums no 10. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. Nils Ivars Feodorovs Sarmīte Arcimoviča Valda Mālniece Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja gada 22. martā 9

10 Finanšu pārskata pielikums (1) Vispārīga informācija par sabiedrību (turpmāk tekstā - Sabiedrība) reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā gada 26. jūlijā, un pārreģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā gada 19. jūnijā. Sabiedrības pamatdarbība ir lauksaimniecība un darbības veidi ir: - lauksaimniecības produkcijas augstvērtīgu vaislinieku bioprodukta (spermas) ražošana un pārdošana, - piena analīžu veikšana, - govju eksterjera vērtēšana, - govju mākslīgā apsēklošana, - pārraudzības datu pirmapstrāde, - ciltsdarba organizācija. (2) Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes Sabiedrības finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu veidiem. Naudas plūsmas pārskats ir sagatavots pēc tiešās metodes. Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 13. panta 5. daļas 2. punktā minētajam Sabiedrība atzīst, novērtē, norāda finanšu pārskatā un sniedz paskaidrojošu informāciju par ieguldījumu īpašumiem saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Pielietotie grāmatvedības principi Finanšu pārskatu posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: - pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk; - izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā; - novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību: pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa, ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu, aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; - ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā; - aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; - pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci; - norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā; - saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu. Finanšu instrumenti Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība atspoguļo summu, par kādu iespējams apmainīt aktīvu vai izpildīt saistības darījumā starp labi informētām, ieinteresētām un finansiāli neatkarīgām personām. Ja pēc Sabiedrības vadības domām finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība būtiski atšķiras no bilancē uzrādītās vērtības, tad šo aktīvu un pasīvu patiesā vērtība tiek atspoguļota finanšu pārskata pielikumā. 10

11 Finanšu pārskata pielikums Finanšu risku vadība Kredītrisks Sabiedrības vadība ir izstrādājusi kredītpolitiku, kura tiek nepārtraukti kontrolēta. Klientu izvērtēšana ir noteikta visiem pircējiem virs noteiktas summas. Sabiedrība sadarbojas ar klientiem ar atbilstošu kredītvērtējumu. Valūtas risks Pamatojoties uz pašreizējo Sabiedrības ārvalstu valūtās turēto finanšu aktīvu un saistību struktūru, valūtas risks nav būtisks. Pārskata periods Pārskata periods ir divpadsmit mēneši no. gada 1. janvāra līdz. gada 31. decembrim. Ārvalstu valūtu pārvērtēšana Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir euro (). Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti eiro pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā eiro atsauces kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti eiro pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā eiro atsauces kursa pārskata perioda pēdējā dienā USD 1, ,19930 Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā. Ieņēmumu atzīšana Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. Atzīstot ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī šādi nosacījumi: Preču pārdošana Ieņēmumi tiek atzīti, kad Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgākos ar īpašumtiesībām uz precēm saistītos riskus un atlīdzības. Pakalpojumu sniegšana Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti. Soda un kavējuma naudas Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām tiek atzīti to saņemšanas brīdī. Procenti Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši attiecīgajam laika periodam. Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi Ilgtermiņa posteņos ir uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiņa posteņos. Līzinga darījumi Finanšu līzings Gadījumos, kad pamatlīdzekļi iegūti uz finanšu līzinga nosacījumiem un ir pārņemti ar tiem saistītie riski un atdeve, šie pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti tādā vērtībā, par kādu tos varētu iegādāties ar tūlītēju samaksu. Līzinga procentu maksājumi un tiem pielīdzināmi maksājumi tiek iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie ir radušies. 11

12 Finanšu pārskata pielikums Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi Bilancē visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā nodošanas ekspluatācijā un beidz ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā izslēgšanas no pamatlīdzekļu sastāva. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes un norakstīts attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas periodā, izvēloties par pamatu šādas vadības noteiktas gada nolietojuma likmes: Nemateriālie ieguldījumi: Licences Pamatlīdzekļi: Ēkas un būves Iekārtas un mašīnas Datortehnika un sakaru līdzekļi Saimnieciskais inventārs Pārējie pamatlīdzekļi 5 gadi 10, 20, 25, 40 un 59 gadi 5, 6 un 7gadi 5 gadi 3 un 5 gadi 2 un 3 gadi Pamatlīdzekļu atlikumi ir pārbaudīti gada inventarizācijā. Ieguldījuma īpašumi Ieguldījuma īpašumus veido zeme, kuru sabiedrība tur, lai sagaidītu vērtības pieaugumu. Ieguldījuma īpašumi tiek uzskaitīti sākotnējā vērtībā, kas ir to iegādes vērtība. Pēc sākotnējās atzīšanas, ne retāk kā uz katra pārskata gada beigām ieguldījuma īpašumiem tiek veikts novērtējums. Ieguldījumu īpašumu patiesā vērtība balstās uz aktīva tirgus cenām, kuras nepieciešamības gadījumā tiek koriģētas par jebkādām izmaiņām īpašuma būtībā. Novērtējumu veic sertificēts vērtētājs. Izmaiņas ieguldījumu īpašumu patiesajā vērtībā tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Novērtējumu ar salīdzināmo darījumu metodi veica sertificēts vērtētājs:. SIA Eiroeksperts. SIA Eiroeksperts Krājumi Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto pārdošanas vērtības. Visi krājumi novērtēti, izmantojot vidējās svērtās vērtības metodi. Neto pārdošanas vērtība ir normālas Sabiedrības darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas cena, atskaitot krājumu pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Gadījumos, kad krājumu neto pārdošanas vērtība ir zemāka par to pašizmaksu, šiem krājumiem tiek izveidoti uzkrājumi to vērtības samazināšanai līdz neto pārdošanas vērtībai. Visas tiešās izmaksas, kas saistītas ar vaislas buļļu spermas ražošanu, gada laikā tiek grāmatotas peļņas vai zaudējumu aprēķinā un tiek koriģētas gada beigās, novērtējot krājumus pēc zemākās no pārdošanas vērtības vai pašizmaksas un iekļaujot tos krājumos kā Gatavie ražojumi un preces pārdošanai. Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti atgūstamā vērtībā, atskaitot uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Sabiedrība nevarēs saņemt debitoru parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem. Uzkrājumu šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem apjoms ir starpība starp debitoru parādu amortizēto iegādes vērtību un atgūstamo vērtību. Debitoru parādu atgūstamā vērtība ir plānotās naudas plūsmas pašreizējā vērtība. 12

13 Finanšu pārskata pielikums Uzkrājumi Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai pastāv saistības (juridiskas vai pamatotas) kāda pagātnes notikuma dēļ un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomisko labumu ietverošu resursu aizplūšana no Sabiedrības, un saistību apjomu ir iespējams ticami novērtēt. Uzņēmumu ienākuma nodoklis Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu sastāv no par pārskata periodu aprēķinātā nodokļa. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts, ievērojot likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli prasības, nosakot ar nodokli apliekamo bāzi un piemērojot likumā noteikto 20% nodokļa likmi. Dotācijas Summas, kas saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai augstvērtīgu šķirnes buļļu uzturēšanas izdevumu segšanai, iekļautas ieņēmumos tajā pārskata periodā, kurā tās saņemtas. Aplēšu pielietošana Sagatavojot finanšu pārskatus, Sabiedrības vadībai ir jāveic aprēķini un jāizdara pieņēmumi, kas ietekmē finanšu pārskatos uzrādīto aktīvu un pasīvu novērtējumu uz finanšu pārskatu sastādīšanas dienu, kā arī konkrētajā pārskata periodā uzrādītos ieņēmumus un izdevumus. Vadība ir veikusi peļņas vai zaudējumu novērtējumu un uzskata, ka finanšu pārskati atspoguļo patieso finanšu stāvokli, pamatojoties uz visu pašreiz pieejamo informāciju. 13

14 Finanšu pārskata pielikums (3) Neto apgrozījums Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no Sabiedrība pamatdarbības produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa, atskaitot atlaides. Darbības veids Mājdzīvnieku sperma Piena laboratorijas pakalpojumi Pārraudzības datu apstrāde Mājdzīvnieku mākslīgā apsēklošana Citi ieņēmumi Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem: Latvija (4) Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas Spermas krājumu vērtības izmaiņas Norakstīta sperma (22 794) (25 308) Vaislas buļļu ganāmpulka vērtības izmaiņas (5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas Pamatlīdzekļu atsavināšanas izmaksas (34 696) (11 549) Peļņa no pamatllīdzekļu atsavināšanas (23 180) Peļņa no no ieguldījuma īpašuma novērtēšanas Peļņa no asociētās sabiedrības daļu atsavināšanas Peļņa no ārvalstu valūtas kursu svārstībām Valsts atbalsts lauksaimniecībai Atgūti šaubīgie un bezcerīgie parādi Citi ieņēmumi (188)

15 Finanšu pārskata pielikums (6) Personāla izmaksas Atlīdzība par darbu Dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Izmaiņas saistībās pret darbiniekiem par neizmantoto atvaļinājumu Veselības apdrošināšana Citas izmaksas (7) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Apdrošināšanas maksājumi Komandējuma izdevumi Pārdošanas izdevumi Akreditācijas un darbinieku apmācību izdevumi Apsardzes izdevumi Transportlīdzekļu nodokļi Uzņēmuma vadīšanas un administrācijas izdevumi Regulētā vērtspapīru tirgus izdevumi Gada pārskata obligātā revīzija Zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām Zaudējumi no ieguldījuma īpašuma novērtēšanas Darbinieku atpūtas un tml. izmaksas Nekustamā īpašuma nodoklis Citas izmaksas

16 Finanšu pārskata pielikums (8) Nemateriālie ieguldījumi Sākotnējā vērtība Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Iegādāts Izslēgts Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas Ikgadējā vērtības norakstīšana Izslēgto ieguldījumu uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas Bilances vērtība Bilances vērtība Sākotnējā vērtība Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Iegādāts Izslēgts Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas Ikgadējā vērtības norakstīšana 474 Izslēgto ieguldījumu uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas Bilances vērtība Bilances vērtība

17 Finanšu pārskata pielikums (9) Pamatlīdzekļu kustības pārskats Sākotnējā vērtība Zeme, ēkas un būves Produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Kopā Iegādāti Atsavināti vai likvidēti - (34 696) - (16 059) (50 755) Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas Aprēķinātais nolietojums Atsavināto vai likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums (16 032) (16 032) Bilances vērtība Bilances vērtība gada 31. decembrī nekustamā īpašuma zemes un būvju kadastrālā vērtība bija Sākotnējā vērtība Zeme, ēkas un būves Produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Kopā Iegādāti Atsavināti vai likvidēti (600) - (2 499) (26 051) (29 150) Pārklasificēti no bioloģiskajiem aktīviem Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas Aprēķinātais nolietojums Atsavināto vai likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums (600) - (2 499) (14 502) (17 601) Bilances vērtība Bilances vērtība gada 31. decembrī nekustamā īpašuma zemes un būvju kadastrālā vērtība bija

18 Finanšu pārskata pielikums (10) Ieguldījuma īpašumi Bilances vērtība Novērtēts patiesajā vērtībā (30 000) Bilances vērtība Novērtēts patiesajā vērtībā Bilances vērtība Zeme (11) Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi Iegādes vērtība Bilances vērtība Iegādes vērtība Bilances vērtība (12) Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Buļļu sperma Citas preces pārdošanai (13) Pircēju un pasūtītāju parādi Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība Uzkrājumi nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem (65 064) (42 922)

19 Finanšu pārskata pielikums (14) Citi debitori PVN par saņemtajām precēm un pakalpojumiem Pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis Pārējie debitori (15) Nākamo periodu izmaksas Postenī uzrādītas izmaksas, kas izdarītas pārskata gadā, bet attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem. Reklāmas izmaksas Apdrošināšana Preses un likumdošanas jaunumu abonēšana Serveru uzturēšanas un tml. izmaksas Citas nākamo periodu izmaksas (16) Naudas līdzekļi un valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas kursa Naudas līdzekļu sadalījums pa valūtām: Valūta Valūta Nauda kasē Naudas līdzekļi bankās (17) Pamatkapitāls Kopš gada 21. maija Sabiedrības akcijas ir kotētas biržas Nasdaq Riga Baltijas Otrajā sarakstā (vērtspapīru ISIN kods: LV ). Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no akcionāru ieguldījumiem. Akciju kopskaits ir , vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 eiro. Akciju kopskaits bija , vienas akcijas nominālvērtība 1,40 eiro. Uzrādītāja akcijas ar balsstiesībām Valdei piederošās akcijas bez balsstiesībām akcijas, jeb 99,8% no pamatkapitāla, ir uzrādītāja akcijas, kas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. 19

20 Finanšu pārskata pielikums Sabiedrības balsstiesīgo uzrādītāja akciju īpašnieki pēc pēdējā pieejamā Latvijas Centrālā depozitārija pilnā akcionāru saraksta % % SIA Siguldas mākslīgās apsēklošanas stacija 49,92 49,92 Oļegs Radčenko 5,20 5,20 Swedbank AS Clients account 3,09 5,07 Inita Bedrīte, padomes priekšsēdētāja 0,26 0,26 Maija Beča, padomes priekšsēdētājas vietniece 0,73 0,73 Jekaterina Kreise, padomes locekle 0,87 0,87 Baiba Mecauce, padomes locekle 2,44 2,44 Maruta Niedrīte, padomes locekle 1,97 1,97 Sarmīte Arcimoviča, valdes locekle 0,91 0,91 Valda Mālniece, valdes locekle 3,31 3,31 Citi akcionāri 31,30 29,32 100,00 100, akcijas, jeb 0,24% no pamatkapitāla, kas nav iekļautas regulētajā tirgū, ir personāla vārda akcijas, kuras var iegūt tikai valdes locekļi, un tās dod vienādas tiesības tikai uz dividendes saņemšanu un likvidācijas kvotu saņemšanu. Sabiedrības personāla vārda akciju īpašnieki pēc Sabiedrības kārtotā akcionāru reģistra. skaits skaits Nils Ivars Feodorovs, valdes priekšsēdētājs Sarmīte Arcimoviča, valdes locekle Valda Mālniece, valdes locekle Nav akciju atsavināšanas ierobežojumu, ne nepieciešamība saņemt sabiedrības vai pārējo akcionāru piekrišanu akciju atsavināšanai. Nav balsstiesību ierobežojumu, ne citi līdzīgi ierobežojumi. Peļņa uz vienu akciju Peļņu uz vienu akciju aprēķina, dalot pārskata perioda peļņu ar vidējo svērto akciju skaitu gada laikā. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi (10 819) Vidējais svērtais akciju skaits gada laikā (0,026) 0,156 (18) Pārējās rezerves Sabiedrības akciju denominācijas no latiem uz eiro rezultātā radusies vērtību starpība

21 Finanšu pārskata pielikums (19) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Nodokļa veids Pievienotās vērtības nodoklis Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Dabas resursu nodoklis Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva Nodokļu pārmaksa uzrādīta postenī Citi debitori. (20) Uzkrātās saistības Aplēstās saistības pret darbiniekiem par neizmantoto atvaļinājumu (21) Informācija par vadības locekļu skaitu un atlīdzību Atlīdzība pieciem padomes locekļiem par funkciju pildīšanu kopā ar valsts sociālajām apdrošināšanas iemaksām Atlīdzība trīs valdes locekļiem par funkciju pildīšanu kopā ar valsts sociālajām apdrošināšanas iemaksām Kopā vadības locekļu atlīdzība Nav speciālu noteikumu, kas reglamentē valdes locekļu ievēlēšanu, izmaiņas valdes sastāvā un statūtu grozīšanu. Visiem valdes locekļiem ir vienādas sabiedrības pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Sabiedrību atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi pārstāv Sabiedrību tikai abi kopīgi. Starp Sabiedrību un valdes locekļiem nav vienošanās, kuras paredz jebkādas kompensācijas. (22) Vidējais darbinieku skaits skaits skaits Padomes locekļi (visi darbinieki veic padomes locekļu funkcijas kā papildu darbu līdztekus pamatdarbam) 3 3 Valdes locekļi (divi darbinieki veic valdes locekļu funkcijas kā papildu darbu līdztekus pamatdarbam) 3 3 Pārējie darbinieki Kopā vidējais darbinieku skaits

22 Paziņojums par vadības atbildību Pamatojoties uz valdes rīcībā esošo informāciju, ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par akciju sabiedrības Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu, un vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija. Nils Ivars Feodorovs Sarmīte Arcimoviča Valda Mālniece Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle, Ražošanas un tirdzniecības daļas vadītāja Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja gada 22. martā 22

23

24

25

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada AKCIJU SABIEDRĪBA Rīgas starptautiskā autoosta (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003361404) 2006. GADA PĀRSKATS (9. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU LIKUMU UN NEATKARĪGU

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS SIA JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA REĢ.NR.50003356621 GADA PĀRSKATS PAR 2016.GADU SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" SATURS Lpp Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

AS PrivatBank gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk