APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā)"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMI NOLIKUMS Iepirkuma identifikācijas Nr. DzĪKS Mežmala 2015/1 Daugavpils novads

2 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: DzĪKS Mežmala 2015/ Informācija par Pasūtītāju: Pasūtītāja nosaukums: Juridiskā adrese: DzĪKS Mežmala (turpmāk tekstā Pasūtītājs) 18. novembra iela , Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5417 Reģistrācijas numurs: Banka: Konta numurs: Kods: AS SEB banka LV10UNLA UNLALV2X; AS Swedbank LV81HABA HABALV22 Mob.: E pasta adrese: Vispārējā adrese: Iepirkuma komisija Iepirkumu veic DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisija (turpmāk Komisija), kas apstiprināta ar DzĪKS Mežmala valdes priekšsēdētāja 2015.gada 1.jūnija rīkojumu Nr. 14/15. Kontaktpersonas: Par iepirkuma dokumentāciju: Komisijas loceklis Andrejs Rudāns, mob , e-pasts: Par iepirkuma priekšmetu un tehnisko projektu: DzĪKS Mežmala valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Čerņavskis, mob , e-pasts: 1.3. Iepirkuma metode: iepirkums Publisko iepirkumu likuma (turpmāk PIL) 8. 2 panta kārtībā Iepirkuma nolikuma pieejamība un saņemšanas iespējas: Ar iepirkuma dokumentiem iepirkuma nolikumu (turpmāk Nolikums), Tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr. 1) un Tehnisko projektu (Nolikuma pielikums Nr. 2), var iepazīties DzĪKS Mežmala mājas lapā internetā sadaļā Iepirkumi; Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem ar iespēju apskatīt un lejupielādēt DzĪKS Mežmala mājas lapā sadaļā Iepirkumi; Pretendentam ir pienākums sekot aktuālajai informācijai mājas lapā un ievērot to savā piedāvājumā. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt personīgi vai ar kurjera starpniecību pēc adreses: DzĪKS Mežmala, 18.novembra iela , Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov., 2

3 LV-5417, iepriekš obligāti sazinoties ar Nolikuma 1.2.punktā norādīto kontaktpersonu pa tālr , vai atsūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā līdz 2015.gada 26.jūnijam plkst. 16:00 uz adresi: DzĪKS Mežmala, 18.novembra iela , Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Pretendents ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti norādītajā termiņā tiks uzskatīti par spēkā neesošiem; Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā, uz aploksnes atzīmējot saņemšanas datumu un laiku. Aploksnes tiek glabātas neatvērtas līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un noteiktajai piedāvājumu atvēršanas sanāksmei; Pretendents var grozīt, atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā DzĪKS Mežmala, 18.novembra iela , Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5417, iepriekš obligāti sazinoties ar Nolikuma 1.2.punktā norādīto kontaktpersonu pa tālr un apmainot piedāvājumus. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis; Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku); Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem. Piedāvājumi, kas saņemti pēc Nolikuma punktā norādītā iesniegšanas termiņa, nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, netiek izskatīti un vērtēti. Pēc pieprasījuma tie neatvērti tiks atdoti atpakaļ Pretendentam; Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un Komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība: Piedāvājumi tiks atvērti tūlīt pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām 2015.gada 26.jūnijā plkst. 16:10 DzĪKS Mežmala struktūrvienībā, 18.novembra iela 420, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5417; Piedāvājumu atvēršanai tiek rīkota piedāvājumu atvēršanas sanāksme. Piedāvājumu atvēršanas norise tiek protokolēta; Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā drīkst piedalīties ikviena persona. Sanāksmes dalībnieki reģistrējas Komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā; Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes darba kārtība: Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi, paziņo klātesošajiem Komisijas sastāvu un nolasa piedāvājumu iesniegušo Pretendentu sarakstu; Katrs Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts PIL 23.panta pirmās daļas izpratnē; Komisija atver Pretendentu iesniegtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, Pretendenta piedāvāto cenu ar un bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā PVN) un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu, un katrs Komisijas loceklis paraksta Pretendenta Finanšu piedāvājumu; 3

4 Pēc visu Pretendentu piedāvājumu atvēršanas un Nolikuma punkta apakšpunktos minēto darbību pabeigšanas piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. 2. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS 2.1. Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus iepirkuma noteikumus un prasības; 2.2. Piedāvājums iesniedzams slēgtā (aizlīmētā) un aizzīmogotā aploksnē (iepakojumā) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, uz kuras jānorāda: Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., jur., pasta adrese, tālr., fakss un e-pasts Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasts DzĪKS Mežmala iepirkumu komisijai 18.novembra iela , Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5417 Piedāvājums iepirkumam DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMI, iepirkuma identifikācijas Nr. DzĪKS Mežmala 2015/1 Neatvērt līdz 2015.gada 26.jūnijam plkst. 16: Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, datorrakstā, tiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, dzēsumiem un svītrojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt apstiprinātiem ar Pretendenta vai tā pilnvarotā pārstāvja parakstu, bet, ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotos dokumentus, kuriem nav pievienots atbilstošs tulkojums valsts valodā, netiek pieņemts un Komisija uzskatīs, ka šis dokuments nav iesniegts. Pretendenta apliecinājums ietver: Norādi TULKOJUMS PAREIZS ; Apliecinājumu parakstījusi paraksta tiesīgā amatpersona, norādot pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu; Apliecinājumā norādīts apliecinājuma izdarīšanas vietas nosaukums un datums; 2.4. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā; 2.5. Pretendents iesniedzot dokumentu, kā arī piedāvājuma kopijas, tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver: Norādi KOPIJA un KOPIJA PAREIZA ; Apliecinājumu parakstījusi paraksta tiesīga amatpersona, norādot pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu; Apliecinājumā norādīts apliecinājuma izdarīšanas vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums (ja ir); 2.6. Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu; Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss 4

5 piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots; 2.7. Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši likuma Dokumentu juridiskā spēka likums prasībām un Ministru kabineta noteikumu Nr.916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība prasībām; 2.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem; 2.9. Piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs, kurā norādīts secīgs piedāvājumā iesniegto dokumentu nosaukumu saraksts un attiecīgās piedāvājuma lapaspuses numurs, kurā konkrētais dokuments atrodas; Piedāvājumam, ar visiem tajā iekļautajiem dokumentiem, jābūt cauršūtam ar diegu vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt (arī piedāvājuma kopija). Lapas jānumurē un tām jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Piedāvājumam uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā diega vai auklas gali nostiprināmi ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmogu apliecina Pretendents vai tā pilnvarotais pārstāvis. Teksta un tabulu daļa nedrīkst būt cauršūta, visai informācijai jābūt skaidri izlasāmai. Piedāvājums ir jāievieto Nolikuma 2.2.punktā minētajā aploksnē; Piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un atbilst visām Nolikuma 2.2.punktā minētajām prasībām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši PIL prasībām. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei; Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar būvuzraudzības pakalpojumu veikšanu saistītās izmaksas gan paredzamās, gan tādas, kuras Pretendentam vajadzētu paredzēt, un atbilstošos nodokļus. Būvdarbi sevī ietver visus nepieciešamos būvdarbus, būvdarbu kvalitātes pārbaudes, kā arī citas darbības, kuras izriet no Tehniskā projekta un normatīvo aktu prasībām; Piedāvājumā jāietver: Pretendenta atlases dokumenti atbilstoši Nolikuma punktam; Ja Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, pilnvaras oriģināls; Piedāvājuma grozījumus noformē un iesniedz atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, uz aploksnes papildus iepriekš prasītajai informācijai norādot atzīmi: Piedāvājuma grozījumi ; Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 3. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 3.1. Iepirkuma priekšmets Dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 422, Vecstropos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, gala sienu siltināšana, saskaņā ar Nolikumu, Tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr. 1) un Tehnisko projektu (Nolikuma pielikums Nr. 2); 3.2. CPV kods (Siltumizolācijas darbi. Būvdarbi.); 3.3. Būvdarbu veikšanas vieta 18.novembra iela 422, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads; 3.4. Līguma darbības laiks 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas; 5

6 3.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu; 3.6. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Piedāvājumi, kuri nebūs iesniegti par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, no tālākās vērtēšanas tiks izslēgti. 4. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 4.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā: Pretendents ir juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kura atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un uz kuru neattiecas PIL 8. 2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā noteiktie ierobežojumi Pretendenta dalībai iepirkumā; 4.2. Prasības Pretendenta profesionālās darbības veikšanai: Pretendents (kā arī pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs) ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā citā valstī, atbilstoši normatīvo aktu prasībām; Pretendents (kā arī pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs) ir reģistrēts Būvkomersanta reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu; 4.3. Prasība attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli: Pretendenta gada kopējam finanšu apgrozījumam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014.) jābūt vismaz 3 (trīs) reizes lielākam par Pretendenta Finanšu piedāvājumā piedāvāto līgumcenu bez PVN. Ja Pretendenta darbības ilgums ir mazāks nekā 3 (trīs) gadi, tas norāda apgrozījumu par faktisko darbības laiku Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas: Pretendentam iepirkuma priekšmeta izpildei ir jānodrošina: būvdarbu vadītājs, kuram ir: būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, sertifikāts ir spēkā esošs; augstākā izglītība būvniecības specialitātē; iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014.) ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīgu būvobjektu publisku ēku būvdarbu vadīšanā; 4.5. Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība: Gadījumā, ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam piedāvājumā jāuzrāda visi darbu izpildei paredzētie apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 % no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu, atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr. 5 un Nr. 6. Pretendents ir atbildīgs par līguma izpildi neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma, atbilstoši PIL 20. un 8. 2 panta piektajā daļā noteiktajām prasībām un skaidrojumiem. 5. PRETENDENTA IESNIEDZAMIE ATLASES DOKUMENTI 5.1. Lai izvērtētu Pretendentu atbilstību saskaņā ar PIL un šajā Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendents iesniedz sekojošus atlases dokumentus: Finanšu piedāvājums, kas ir sagatavots atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr. 3 pievienotajai 6

7 formai, kurā uzrādīta līgumcena EUR bez PVN 21% un līguma summa EUR, t.sk. PVN 21 %, par kādu Pretendents veiks būvdarbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr. 1) un Tehnisko projektu (Nolikuma pielikums Nr. 2); Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izsniegtas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā; Pretendenta parakstīta izziņa par Pretendenta kopējo finanšu apgrozījumu bez PVN iepriekšējos trīs gados (2012., 2013., 2014.), norādot apgrozījumu katrā attiecīgajā finanšu gadā. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk izziņa par finanšu apgrozījumu to darbības laikā, norādot apgrozījumu katrā attiecīgajā finanšu gadā; Pretendenta piedāvātā Būvuzrauga kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts, kas iesniedzams atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr. 4 norādītajai formai un kvalifikācijas apliecinošu dokumentu (sertifikāti, diplomi, apliecību u.c.) apliecinātas kopijas, kas apliecina atbilstību minētajām prasībām; Gadījumā, ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr. 5 sagatavota informācija par Pretendenta apakšuzņēmēju(-iem) un nododamo būvdarbu saraksts un apjoms; Apakšuzņēmēju apliecinājums par izpildāmo darbu apjomu, kas iesniedzams atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr. 6 Apakšuzņēmēja apliecinājums pievienotajai formai Ja saskaņā ar šo Nolikumu piedāvājuma dokumenti jāsagatavo saskaņā ar pielikumos pievienotajām formām, tad tie iesniedzami tikai atbilstoši šīm formām. Gadījumos, ja piedāvājumā iesniegti dokumenti, neizmantojot dotās formas, tiks vērtēts, vai tajos sniegta visa pievienotajās formās prasītā informācija. 6. PIEDĀVAJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS 6.1. Vispārīgā informācija: Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs; Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē; Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī Nolikuma punktā minētā termiņā, netiks vērtēti. Tie neatvērti tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam; Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, Pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā; Informācija, kas attiecas uz Pretendentu piedāvājumu izskatīšanu, izskaidrošanu, novērtēšanu un salīdzināšanu, un iepirkuma uzvarētāja izvēli, netiks izpausta Pretendentiem vai jebkurām citām personām, kuras nav oficiāli iesaistītas šajā procesā līdz brīdim, kamēr netiek paziņots iepirkuma uzvarētājs Piedāvājumu vērtēšanas kārtība: Komisija sākotnēji veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi atbilstoši Nolikumā 2.punktā 7

8 noteiktajām prasībām; Pretendentu atlases laikā Komisija pārbauda vai Pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 5.punktā prasītos atlases dokumentus, un vai attiecīgie dokumenti atbilst Nolikuma pielikumos pievienotajām formām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuros būs iesniegti visi dokumenti un tajos sniegta visa prasītā informācija, kā arī sniegtā informācija apliecinās Pretendenta atbilstību Nolikuma 4.punktā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kuros nebūs iesniegti visi minētie atlases dokumenti vai nebūs norādīta visa prasītā informācija, vai arī ja sniegtā informācija neatbildīs Pretendentiem izvirzītajām prasībām, tiks noraidīti un tālāk netiks vērtēti; Komisija pārbauda, vai Pretendenta Finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas konstatēs, tad tās tiks izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņos Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņems vērā labojumus. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām Komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam; Vērtējot piedāvājumu, ja Komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, Komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot PIL noteikto kārtību un paredzētās iespējas. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, Komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, Komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata; Pasūtītājs par Pretendentu, kuram, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par PIL 8. 2 panta piektajā daļā noteikto izslēgšanas gadījumu esamību. Pārbaude tiek veikta atbilstoši 8. 2 panta septītajā daļā noteiktajam; Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem netiks atzīts par atbilstošu Nolikuma prasībām, Komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un pieņemt lēmumu par jauna iepirkuma organizēšanu; Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu. 7. UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMS 7.1. Komisija par uzvarētāju iepirkumā, ar tiesībām slēgt iepirkuma līgumu (turpmāk Līgums), atzīst Pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, ir iesniedzis visām Nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 8. 2 panta piekto daļu; 7.2. Vienlaikus visi Pretendenti tiek rakstveidā informēti par iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc galīgā lēmuma pieņemšanas slēgt Līgumu vai pārtraukt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu; 7.3. Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, Pretendents apliecina, ka tas piekrīt visiem Nolikuma pielikumā Nr. 7 pievienotā Līguma nosacījumiem; 7.4. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās Līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu; 7.5. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji 8

9 izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu; 7.6. Līguma darbības laiks 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas; 7.7. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu Līgumu, pamatojoties uz Pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar šī Nolikuma noteikumiem, par pamatu ņemot Nolikumam pievienoto Līguma projektu (Nolikuma pielikums Nr. 7) Komisijas tiesības: 8. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI Pieprasīt no Pretendentiem precizētu informāciju par savu piedāvājumu, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas; Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei un piedāvājumu vērtēšanai, kā arī lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti Komisijai; Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot Pretendentu piedāvājumos konstatētās aritmētiskās kļūdas, informējot par to Pretendentus; Darbā pieaicināt atbilstoša profila speciālistu ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai; Izvēlēties nākamo piedāvājumu par viszemāko cenu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju; Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu; Neizvērtēt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām; Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums Komisijas pienākumi: Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu; Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem; Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu, vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu; (trīs) darba dienu laikā pēc lēmumu pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkumā pieņemto lēmumu Pretendenta tiesības: 9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI Iepazīties ar Nolikumu un pielikumā pievienotajiem dokumentiem; Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts; Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu; 9

10 Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē; Pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu PIL 8. 2 panta 18.daļas noteiktajā kārtībā Pretendenta pienākumi: Rūpīgi iepazīties ar Nolikumā minētajiem nosacījumiem, sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām; Patstāvīgi sekot Pasūtītāja mājas lapā: publicētajai informācijai par papildus informāciju Nolikumā un ietvert publicēto informāciju piedāvājumā; Sniegt patiesu informāciju; Ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā pēc Komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas rakstveidā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumu par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai; Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu; Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 10. PIELIKUMI Nolikumam pievienotie pielikumi ir šī Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas: Pielikums Nr. 1 Tehniskā specifikācija Pielikums Nr. 2 Tehniskais projekts Pielikums Nr. 3 Finanšu piedāvājums Pielikums Nr. 4 Būvuzrauga kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts Pielikums Nr. 5 Informācija par pretendenta apakšuzņēmēju(-iem) un nododamo būvuzraudzības darbu saraksts un apjoms Pielikums Nr. 6 Apakšuzņēmēja apliecinājums Pielikums Nr. 7 Būvdarbu līguma projekts 10

11 Nolikuma pielikums Nr. 1 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA iepirkumam DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMI, identifikācijas Nr. DzĪKS Mežmala 2015/1 Nr. p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Fasādes 1. Metāla inventārsastatņu lietošana fasāžu apdares m 2 179,80 darbos (noma), sastatņu izbūve un nojaukšana sastatnes m 2 179,80 aizsargsiets m 2 179,80 2. Cokola un sienas remonts m 2 179,80 cem.java kg 89,90 3. Fasāžu un cokola virsmu attīrīšana un apstrāde ar m 2 179,80 gruntu Sakret UG l 26,97 4. Siltumizolācijas pielīmēšana sienai fasādē m 2 153,80 akmens vate PAROC Linio 15 b=150mm vai m 2 169,18 ekvivalents dībeļi gb. 769,00 līmjava kg 845,90 cokola profils m 20,50 skrūves, dībelis (cokola profilam) gb. 102,50 5. Loga un durvju aiļu malas siltināšana līmējot m 2 17,26 akmens vates plāksnes 20mm biezumā ar līmjavu siltumizolācija vate PAROC Linio 15 20mm vai m 2 18,99 ekvivalents dībeļi gb. 86,31 6. Loga un durvju aiļu malas nostiprināšana ar zemapmetuma līstītēm ar sietu līmjava kg 94,94 m 17,20 līmjava kg 94,60 stūra līstes m 20,60 7. Izolēto virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras sietu, m 2 171,06 stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līmjavu līmjava kg 940,84 stiklašķiedras siets m 2 196,72 dažādi stūra profili m 35,00 8. Fasādes virsmu apmešana ar dekoratīvo javu m 2 171,06 grunts kg 25,66 dekoratīvs apmetums kg 598,72 9. Sienu un aiļu gruntēšana un krāsošana ar fasādes krāsu m 2 171,06 11

12 grunts kg 25,66 krāsa ar ton. l 51,32 Cokols 10. Cokola sienas atrakšana 1200cm dziļumā. Grunts m 3 19,60 izstrādāšana ar roku darbu 11. Cokola sienu virsmu notīrīšana m 2 26, Pamatu hidroizolācija ar bit.mastiku 2 kārtās m 2 26, Cokola siltināšana ar putupolistirolu b=100mm vai m 2 26,00 ekvivalents grunts l 3,90 putu polistirols EPS100 b=100mm vai ekvivalents m 2 26,78 dībeļi gb. 133,90 līmjava kg 156, Armēta sieta pielīmēšana virs zemes līmeņa m 2 26,00 stiklašķiedras siets m 2 29,90 līmjava kg 83, Cokola špaktelēšana m 2 26,00 grunts kg 6,50 špaktele kg 52, Cokola gruntēšana, krāsošana virs zemes līmeņa m 2 26,00 grunts kg 2,60 krāsa cokola l 7, Atrakto sienu pēc siltināšanas aizbēršana ar m 3 19,60 minerālo grunti ar blietēšanu 18. Blietēta smilts pamatojuma izbūve b=150mm m 3 3,90 smilts m 3 4, Šķembu pamatojums h=80mm m 2 26,00 dolomīta šķembas (fr.0-18) ar piegādi m 3 2,08 ģeotekstils m 2 32, Bruģa seguma ierīkošana m 2 26,00 bruģa segums m 2 31,20 cem.java m 3 1, Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdevumi % Īpašie noteikumi: 1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti. 2. Tāmē iekļaut visu nepieciešamo mehānismu un elektroinstrumentu izmaksas. Ailes griezt ar elektrisko instrumentu, nerādot dinamisko slodzi. 3. Visus būvdarbus veikt, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un standartus. 4. Veicot darbus, nepieciešamības gadījumā, uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju elektroenerģijas un ūdens skaitītāju ūdens patēriņa uzskaitei. 5. Pēc būvdarbu pabeigšanas, apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju un ūdeni DzĪKS Mežmala. 6. Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei sākot no būvdarbu sākuma līdz būvniecības perioda beigām. 7. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 12

13 polisei sākot no būvdarbu sākuma līdz būvniecības perioda beigām. 8. Darba garantija 60 (sešdesmit) mēneši. 9. Jāiesniedz garantijas polise uz 60 (sešdesmit) mēnešiem. 10. Darbu veikšanas laiks 2015.g. jūlija vidus septembra vidus. 11. Būvdarbus veikt 2 (divu) mēnešu laikā. 12. Pēc būvdarbu izpildes ir jāsagatavo segto darbu akts, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi, pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm. 13. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar LR standartiem un normatīvajiem dokumentiem. 14. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN Būvizmaksu noteikšanas kārtība. 15. Darbus veikt saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr. 1) un Tehnisko projektu (Nolikuma pielikums Nr. 2). Fasādes krāsošanā izmantot: sienas krāsot ar fasādes silikātu krāsu, toņi 0117 un 0183, pēc Vivacolor 2006.gada kataloga, cokolu krāsot ar fasādes silikātu krāsu, tonis 0181, pēc Vivacolor 2006.gada kataloga. 13

14 Nolikuma pielikums Nr. 2 TEHNISKAIS PROJEKTS iepirkumam DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMI, identifikācijas Nr. DzĪKS Mežmala 2015/1 (elektroniski pieejams sadaļā Iepirkumi ) 14

15 Nolikuma pielikums Nr. 3 FINANŠU PIEDĀVĀJUMS iepirkumam DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMI, identifikācijas Nr. DzĪKS Mežmala 2015/1 1. IESNIEDZA Pretendenta nosaukums Reģ.Nr.: Juridiskā adrese: Pasta adrese: Banka: Kods: Konta Nr.: Tālrunis: Fakss: E-pasta adrese: Rekvizīti 2. KONTAKTPERSONA Vārds, uzvārds Amats Pasta adrese Tālrunis Fakss E-pasta adrese 3. PIEDĀVĀJUMS 3.1. Mēs piedāvājam veikt būvdarbu pakalpojumus projektam Dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 422, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi saskaņā ar Nolikumā, Tehniskajā specifikācijā un Tehniskajā projektā minētajiem nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem Mūsu piedāvājums ir: Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma cena EUR bez PVN PVN 21% EUR Piedāvājuma summa EUR (Piedāvājuma cena ar PVN 21%) Dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 422, Vecstropos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, gala sienu siltināšana 3.3. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem, tajā skaitā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu (ar tajos iekļautajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem un darba apjomu) Apliecinām, ka tika veikta objekta apsekošana, darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem būvdarbiem Piedāvājuma cenā iekļautas visas paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir 15

16 paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai būvdarbu izpildei Apliecinām, ka būvdarbus veiks kvalificēts tehniskais personāls Garantējam darbu kvalitātes garantiju 60 (sešdesmit) mēneši no darbu pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus novēršam uz sava rēķina Apliecinām, ka būvdarbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām. Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: Vārds, uzvārds, amats Paraksts, zīmoga nospiedums Vieta, datums 16

17 Nolikuma pielikums Nr. 4 BŪVDARBU VADĪTĀJA KVALIFIKĀCIJAS, IZGLĪTĪBAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTS iepirkumam DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMI, identifikācijas Nr. DzĪKS Mežmala 2015/1 1. Uzvārds: 2. Vārds: 3. Dzimšanas gads: 4. Izglītība: Mācību iestāde Mācību periods (no-līdz) gads Iegūtā kvalifikācija, grāds 5. Darba pieredze (iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā): Uzņēmuma nosaukums Darba periods (no-līdz) gads Ieņemamais amats Īss darba apraksts 6. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā realizētie projekti kā sertificēts būvdarbu vadītājs (vismaz 3 (trīs) būvobjekti): Gads (Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis) Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) Projekta nosaukums un kopējais būvdarbu līguma apjoms EUR bez PVN Īss projektā veikto darbu un to apjomu apraksts (Aprakstā jānorāda tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina nolikumā prasīto) 7. Profesionālās darbības būvprakses sertifikāti: Sertifikācijas joma Būvprakses sertifikāta izdevējs Būvprakses sertifikāta Nr. Būvprakses sertifikāta derīguma termiņš Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. Ar šo es apņemos kā būvdarbu vadītājs strādāt pie līguma Dzīvojamās mājas 18.novembra 17

18 ielā 422, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi izpildes <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu. Ar šo apliecinu, ka esmu iepazinies ar Tehnisko projektu, darbu apjomiem, Līguma nosacījumiem un Nolikumu. Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā. Vārds, uzvārds, ieņemamais amats Paraksts Datums 18

19 Nolikuma pielikums Nr. 5 INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJU(-IEM) UN NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS UN APJOMS iepirkumam DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMI, identifikācijas Nr. DzĪKS Mežmala 2015/1 Nosaukums Adrese, telefons, kontaktpersona Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) un EUR bez PVN Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: Vārds, uzvārds, amats Paraksts, zīmoga nospiedums Vieta, datums 19

20 APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS Nolikuma pielikums Nr. 6 iepirkumam DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMI, identifikācijas Nr. DzĪKS Mežmala 2015/1 Iepirkuma Dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 422, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, identifikācijas Nr. DzĪKS Mežmala 2015/1, ietvaros Ar šo /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ apliecina, ka: piekrīt piedalīties DzĪKS Mežmala (turpmāk Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā Dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 422, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi (ID Nr. DzĪKS Mežmala 2015/1) kā /Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ (turpmāk Pretendents) apakšuzņēmējs, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: veikt šādus būvniecības darbus: /īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam/ un nodot pretendentam šādus resursus: /īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/. /Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds/ /Paraksttiesīgās personas paraksts/ 20

21 Nolikuma pielikums Nr. 7 Būvdarbu līgums Nr. (Projekts) Dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 422, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Daugavpils novada Naujenes pagastā 2015.gada. Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība Mežmala, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: 18.novembra iela , Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5417, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Čerņavskis, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un, reģistrācijas Nr./personas kods, ielā, LV, <kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas >, turpmāk - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī Puses vai Puse, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma Dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 422, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ID Nr. DzĪKS Mežmala 2015/1 rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums: 1. Līguma priekšmets 1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas par samaksu Līguma noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 422, Vecstropos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, gala sienu siltināšanas darbus (turpmāk Darbi) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr. 1) un Tehnisko projektu (Pielikums Nr. 2), kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 2. Pušu saistības 2.1. Izpildītāja saistības: Izpildītājs apņemas Darbus veikt 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, ja to pieļauj meteoroloģiskie laika apstākļi Pirms Darbu uzsākšanas norīkot iepirkuma ietvaros norādīto atbildīgo būvdarbu vadītāju / /, kā arī nodrošināt visu Darbu izpildes laiku ar atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni objektā, kurš veic savu darbu koordinēšanu ar Pasūtītāju Pirms Darbu uzsākšanas norīkot atbildīgo par darba drošības un aizsardzības noteikumu un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu objektā Darbu veikšanai saņemt visas normatīvajos aktos paredzētās atļaujas (izņemot būvatļauju), licences un apmaksāt visus ar to saņemšanu saistītos izdevumus Normatīvos dokumentos paredzētajā kārtībā norobežot Darbu zonu Saistību izpildē izmantot tikai Latvijā sertificētus materiālus un izstrādājumus. Tādu izstrādājumu un materiālu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, tiek atļauta, ja to sertifikātā un tehniskajā dokumentācijā uzrādītās kvalitātes īpašības tiek nodrošinātas ar izgatavotāja garantiju vai ja sertifikāts nav pretrunā ar Eiropas Kopienas standartu prasībām Atbildēt par savām iekārtām, materiāliem un mehānismiem Darbu zonā un tai pieguļošā teritorijā Atbildēt par darba drošības, aizsardzības noteikumu un vides aizsardzības prasību ievērošanu, ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, ievērot tīrību un sanitārās normas, būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabāt Izpildītāja konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Būvgružus un citus atkritumus Izpildītājs savlaicīgi izved uz atkritumu 21

22 izgāztuvi, neuzkrājot tos līdz Darbu nobeigumam Izpildot Darbus, ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c. prasības Jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu Nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, transportu, mehānismiem un darbaspēku Ar Darbu nodošanas pieņemšanas aktu nodot Darbus Pasūtītājam Kompensēt zaudējumus, kas Pasūtītājam vai citām personām radušies Izpildītāja vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas Nekavējoties rakstiski ziņot Pasūtītājam par apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei vai radīt zaudējumus Ievērot darba laiku objektā organizēt darbu atbilstoši Darba likuma normām Izpildītājs garantē un apliecina, ka tā darbība gan uz Līguma noslēgšanas dienu, gan visā tā spēkā esamības laikā, atbilst visām Latvijas Republikas spēkā esošām normatīvo aktu prasībām Pasūtītāja saistības: Ja Pasūtītājam ir pamatotas pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti, tad tas ir tiesīgs neparakstīt Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, un pieprasīt no Izpildītāja defektu novēršanu nekavējoties Ja Izpildītājs nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, kavē jebkuru darbu veidu vai etapu, atsakās vai vilcina Līguma darbības laikā un garantijas laikā radušos defektu novēršanu vairāk kā par 5 (piecām) kalendāra dienām (vai citā Līgumā noteiktā termiņā), tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu darbaspēka piesaistīšanu vai arī attiecīgos darbus nodot izpildei trešajai personai. Šajā gadījumā Izpildītājs sedz Pasūtītājam radušos zaudējumus un izdevumus saskaņā ar Pasūtītāja pieaicinātās trešās personas iesniegto un Pasūtītāja apstiprināto Darbu tāmi. Tas neatbrīvo Izpildītāju no pārējo tam uzticēto darbu veikšanas, kā arī no Līguma saistību izpildes Pasūtītājs nav atbildīgs par Izpildītāja materiāliem, instrumentiem, iekārtām, tehniku un citu tā lietotu mantu, kas atrodas objektā Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības dot Izpildītājam priekšrakstus un rīkojumus Darbu veikšanai Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Darbu vadītāja, atbildīgā par darba drošības un aizsardzības noteikumu, ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, nomaiņu, ja viņi nepienācīgi pilda savus pienākumus, neatrodas objektā vai viņu kvalifikācija nav atbilstoša veicamo Darbu apjomam un sarežģītībai Veikt Līgumā paredzētos maksājumus. 3. Darbu pieņemšana nodošana 3.1. Par Darbu nodošanu - pieņemšanu Izpildītājs sastāda nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru paraksta abas Puses. Ja Pasūtītājs izvirza pamatotas pretenzijas par Darbu kvalitāti nodošanas brīdī, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu, un Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes Izmaiņas Darbu veidos vai apjomos var tikt veiktas tikai pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju. Nesaskaņotas darbu veidu vai apjomu izmaiņas Pasūtītājs neapmaksā Darbu pabeigšanas datumu nodošanas - pieņemšanas aktā norāda Pasūtītāja nozīmēts pārstāvis. 4. Līgumcena un norēķinu kārtība 4.1. Kopējā Līguma summa, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, ir EUR (summa vārdiem), tai skaitā PVN 21% EUR (izdalīts 22

23 atsevišķi, vārdiem). Šajā punktā noteiktā kopējā Līguma summā ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda Izpildītājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi Kopējā līgumcenā ietverti nodokļi, nodevas un visi izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību pienācīgai izpildei Līguma ietvaros. Izpildītājs apliecina un uzņemas atbildību par to, ka iesniegtais Finanšu piedāvājums (Iepirkuma nolikuma pielikums Nr. 3) ietver sevī visus Līguma priekšmeta sasniegšanai nepieciešamos un derīgos darbus, t.sk. iekārtu darbībai nepieciešamo aprīkojumu, konstrukciju stiprinājumus, nepieciešamo mezglu detalizēto zīmējumu izstrādi, ieregulēšanas un palaišanas darbus u.tml., kā arī Darbu izpildei nepieciešamo būvizstrādājumu un būvkonstrukciju piegādi, nepieciešamo atļauju (izņemot būvatļauju) un licenču sagādāšanu, nepieciešamās un (vai) derīgas izpilddokumentācijas noformēšanu un nodošanu Pasūtītājam, nepieciešamos un derīgos apzīmēšanas, testēšanas un mērīšanas darbus, tīrības nodrošināšanu būvdarbu veikšanas teritorijā, visu darbam nepieciešamo nostiprinājumu un uzrakstu nodrošināšanu un izdevumus par Darbu veikšanai nepieciešamo elektroenerģiju, ūdeni un citus izdevumus, kas nepieciešami saistību pienācīgai izpildei Līguma ietvaros. Par darbu pozīcijām, kas nav iekļautas Darbu apjomu sarakstā, tiek uzskatīts, ka tās ir iekļautas kādā no vienību cenām (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Darbu izpildes un Darbu nodošanas pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, izpilddokumentācijas un rēķina saņemšanas, Pasūtītājs veic norēķinu par izpildītajiem Darbiem. Pasūtītājs apmaksā kvalitatīvi paveiktos Darbus un iespējamos līgumsodus. Avansa maksājums nav paredzēts Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme). 5. Garantijas 5.1. Izpildītājs atbild par izpildīto Darbu un izmantoto materiālu un iekārtu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un Latvijas Republikas noteiktajiem standartiem, to drošu ekspluatāciju Izpildītāja veiktajiem Darbiem (t.sk. iebūvētās iekārtas, mehānismi un materiāli u.c. veiktie derīgie darbi, kas veikti Līguma ietvaros) tiek dots garantijas laiks 60 (sešdesmit) mēneši no Darbu nodošanas pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas Izpildītājs apņemas nekavējoties pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par saviem līdzekļiem novērst garantijas laikā pēc Darbu veikšanas atklājušos un/vai radušos defektus. 6. Papildu līgumsaistību nodrošinājums 6.1. Izpildītājam jāapdrošina Darbu risks sākot no Darbu sākuma līdz būvniecības perioda beigām. Izpildītājs veic būvniecības visu risku apdrošināšanu, t.sk. civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu un atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas faktu apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus Izpildītājs ir atbildīgs par Līgumā paredzēto Darbu veikšanā izmantojamo celtniecības iekārtu, instrumentu un cita aprīkojuma apdrošināšanu un gadījumā, ja apdrošināšana nav veikta un iepriekšminētās iekārtas tiek bojātas vai iznīcinātas, tad neatkarīgi no bojājuma vai zuduma cēloņa, Pasūtītājs nav atbildīgs. 7. Pušu atbildība un strīdu risināšana 7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu kvalitāti Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem Par nepienācīgu saistību izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam piemērot līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no līgumcenas par katru pārkāpuma dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs arī ieturēt no galīgā norēķina, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma, samaksas kavējuma gadījumā, samaksu nesaņēmusī 23

24 Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no maksājuma kavējuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes Visus ar Līgumu saistītos strīdus Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa var tikt veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteikto kārtību. 8. Līguma darbības laiks, grozīšanas un laušanas kārtība 8.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā laušanai Līgumā noteiktā kārtībā Izņemot 8.3. un 8.5.punktā noteikto kārtību, Līgumu var grozīt vai lauzt Pusēm vienojoties rakstveidā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no līgumcenas 10 (desmit) darbu dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem Darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti Neviena no Pusēm neatbild par Līguma noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešanu, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par augstāk minētās nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu. 9. Citi nosacījumi 9.1. Pasūtītāja kontaktpersona operatīvo jautājumu risināšanai un Darbu pieņemšanai ir valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Čerņavskis (mob ) Darbu nodošanas pieņemšanas aktu no Pasūtītāja puses paraksta valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Čerņavskis Izpildītāja pārstāvis Darbu veikšanā ir (tālr. ) Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem Līgums sastādīts latviešu valodā un sastāv no teksta daļas uz ( ) lapām, 1.pielikuma Tehniskās specifikācijas uz 2 (divām) lapām, 2.pielikuma Tehniskā projekta uz ( ) lapām, 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens atrodas pie Izpildītāja un viens pie Pasūtītāja. 10. Pušu rekvizīti un paraksti Pasūtītājs Izpildītājs DzĪKS Mežmala Vien. reģ. Nr Adrese: 18.novembra iela , Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5417 Banka: AS SEB banka Konta Nr. LV10UNLA /A.Čerņavskis/ Valdes priekšsēdētājs 24

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Apstiprināts 26.08.2011. Iepirkuma komisijas sēdē (Protokols Nr.5) Nolikums iepirkumam Nr. KNIPP-2011/4 Jumta seguma nomaiņa ēkai Jubilejas ielā 18 A, Indrā 1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u Rīgā 2017. gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/269 2017. gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņu un starpsienas skaņas izolācijas uzlabošanu,

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk