Nolikumsi

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Nolikumsi"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01) NOLIKUMS

2 Saturs 1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona Informācija par iepirkuma priekšmetu Piedāvājums Prasības pretendentiem Pretendentu atbilstības pārbaude atbilstoši PIL 9.panta (8) daļas prasībām Pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana līguma noslēgšana Piegādātāja tiesības un pienākumi Iepikrumu komisijas tiesības un pienākumi... 8 Pielikumi pielikums pielikums pielikums pielikums

3 1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona Pasūtītājs: SIA Getliņi EKO, Reģ.Nr , Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV Pasūtītāja kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Guntis Kampe E-pasts: tel.nr.: fax nr.: Informācija par iepirkuma priekšmetu 2.1. priekšmeta apraksts: priekšmets ir projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (turpmāk Pakalpojums), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. Pielikums) identifikācijas numurs GEKO 2017/11/ Pretendents nevar iesniegt piedāvājumu variantus Līguma izpildes vieta līguma izpildes/piegādes vieta ir cieto sadzīves atkritumu (CSA) poligons Getliņi, Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV Līguma izpildes termiņš 3. Piedāvājums līguma izpildes termiņš 30 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. Pielikums) Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 21.novembrim plkst. 10:00 SIA Getliņi EKO birojā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un atdod/vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir slēgta Piedāvājuma noformējums Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumu iesniedz vienā sējumā, kura lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Pretendents iesniedz savu piedāvājumu, kas ir noformēts tā, lai 3

4 piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par zaudējumiem, kas rodas dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Visus piedāvājumā ietvertos tulkojumus drīkst apliecināt ar vienu apliecinājumu Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu kopiju, atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 4. Prasības pretendentiem Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru, pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru, iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā: Uz Pretendentu neattiecas PIL 9.panta 8.daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi; 4.2. Pretendentu atlases dokumenti sagatavojami saskaņā ar PIL pantos noteiktajām prasībām: Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai (PIL 44.pants): Nr.p.k. Pasūtītāja prasības Pretendenta apliecinošie dokumenti 1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām. Pretendenta sniegtā informācija par tā reģistrāciju atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām Pretendenta profesionālo un tehnisko spēju novērtēšana (PIL 46.pants): Nr.p.k. Pasūtītāja prasības Pretendenta apliecinošie dokumenti Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (skaitot arī līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) jābūt pieredzei vismaz divu sadzīves atkritumu poligonu attīstības projektu sagatavošanā, kuri ir akceptēti un uz kuru pamata pasūtītājs ir piesaistījis līdzfinansējumu (vismaz vienam projektam jābūt sagatavotam par sadzīves atkritumu poligonu ar poligona infrastruktūras jaudu vismaz t/gadā un vismaz vienam projektam jāsatur tehnoloģiskie risinājumi bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādei). Pretendentam jānodrošina vismaz šāda personāla līdzdalība iepirkuma līguma Pretendenta informācija par tā pieredzi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu Veikto piegāžu sarakts. Pretendenta brīvā formā sagatavota un iesniegta informācija par projekta 4

5 izpildē: 1) Projekta vadītājs ar augstāko izglītību vides zinātnēs (vai analogi), kuram pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (skaitot arī līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) ir pieredze vismaz divu sadzīves atkritumu poligonu attīstības projektu sagatavošanā, kuri ir akceptēti un uz kuru pamata pasūtītājs ir piesaistījis līdzfinansējumu (vismaz vienam projektam jābūt sagatavotam par sadzīves atkritumu poligonu ar poligona infrastruktūras jaudu vismaz t/gadā un vismaz vienam projektam jāsatur tehnoloģiskie risinājumi bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādei); 2) Finanšu eksperts ar augstāko izglītību finansēs vai vadībzinībās (vai analogi), kuram pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (skaitot arī līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) ir pieredze vismaz divu sadzīves atkritumu poligonu attīstības projektu finanšu sadaļu sagatavošanā, kuri ir akceptēti un uz kuru pamata pasūtītājs ir piesaistījis līdzfinansējumu; 3) Tehnoloģiju eksperts ar augstāko izglītību vides zinātnēs vai inženierzinātnēs (vai analogi), kuram pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (skaitot arī līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) ir pieredze vismaz viena sadzīves atkritumu poligonu attīstības projekta sagatavošanā, kurš ir akceptēts un uz kura pamata pasūtītājs ir piesaistījis līdzfinansējumu (projekts satur tehnoloģiskos risinājumus bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādei, sadzīves atkritumu poligona infrastruktūras jauda - vismaz t/gadā). realizēšanai piedāvāto vadošo konsultantu (jāpievieno izglītību apliecinoša dokumenta kopija) 4.3. Ja Pretendents savu spēju apliecināšanai balstās uz citu uzņēmēju iespējām šī konkrētā iepirkuma līguma izpildē, neatkarīgi no to savstarpējo attiecību rakstura, tad abi (visi) dalībnieki iesniedz apliecinājumus, adresētus Pasūtītājam par uzņēmēju atbildību šī konkrētā iepirkuma līguma izpildē, kas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiek pievienoti iepirkuma līgumam Finanšu piedāvājums Finanšu piedāvājumu Pretendents iesniedz atbilstoši Nolikumam 3.pielikumā pievienotajai finanšu piedāvājuma paraugformai. Piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. 5. Pretendenta atbilstības pārbaude atbilstoši PIL 9.panta (8) daļas prasībām 5

6 5.1. Pēc Pretendentu atbilstības pārbaudes atbilstoši Nolikuma prasībām Komisija pārbauda, vai uz pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumus, neattiecas PIL 9. panta 8.daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi Komisija izslēdz Pretendentu saskaņā ar PIL 9. panta 8.daļā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem: Pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota uz parādnieka atjaunošanu vērsts pasākumu kopums) apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi). Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un patstāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, ka ievieta Ministru Kabineta noteiktajā informācijassistēmā Valsts ienēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datu aktualizācijas datumā procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks) iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendnetu PIL 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieienteresēts kāda pretendeta izvēlē un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendnetu ierobežojošiem pasākumiem Uz pretendeta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī personālsabiedrība biedru, ja pretendets ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 9.panta 8.daļas 1.,2.un 3.punkta nosacījumi. 6. Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana 6.1. Pretendentu atlase Pēc Pretendentu atbilstības pārbaudes PIL 9.pantā minētajām prasībām Komisija veic Pretendentu atlasi, pārbaudot Pretendentu iesniegto atlases dokumentu atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu Komisija izslēdz Pretendentu no dalības turpmākajās piedāvājumu izvērtēšanas stadijās, ja: 6.2. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle a) Pretendents nav iesniedzis Nolikuma 4.nodaļas 4.2.punktā minētos dokumentus; b) Pretendenta iesniegtie dokumenti ir neatbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām; Pēc Pretendentu atbilstības pārbaudes Komisija salīdzina un vērtē tos piedāvājumus, kas nav noraidīti tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē Komisija izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko līgumcenu Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai pretendentu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. 6

7 Ja Pretendenta finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskas kļūdas, tad Komisija kļūdas izlabo un par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā kļūdas labotas. Vērtējot Pretendenta finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā kļūdu labojumus Ja piedāvājums konkrētajam publiskajam līgumam šķiet nepamatoti lēts, Komisija pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām. 7. līguma noslēgšana 7.1. Ar iepirkuma uzvarētāju tiek slēgts iepirkuma līgums, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, Nolikuma prasībām un iepirkuma līguma projektu Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kas piedāvājis nākošo zemāko līgumcenu vai pārtrauc iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu ar zemāko līgumcenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicies slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru neizvēloties nevienu piedāvājumu Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākošo zemāko līgumcenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu procedūrā izraudzītā Pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību, paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 62.pantā paredzētos nosacījumus Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61.panta nosacījumiem. 8. Piegādātāja tiesības un pienākumi 8.1. Piedāvājumu var iesniegt piegādātājs persona, vai personu (piegādātāju) apvienība jebkurā to kombinācijā. Ja iepirkuma rezultātā Komisija pieņems lēmumu par līguma slēgšanu ar apvienību, tai jāizveidojas atbilstoši tās noteiktajam juridiskajam statusam komersants Ieinteresētais Piegādātājs ir tiesīgs laikus, bet ne vālāk kā četras dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi. 7

8 8.3. Katrs piegādātājs par iepirkuma priekšmetu tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu. Piegādātājs pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme Ja piegādātājs, tā darbinieks vai piegādātāja piedāvājumā norādītā persona ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, piegādātājs nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākļi šim piegādātajam dod priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā tādejādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu. 9. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 9.1. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi Saskaņā ar ieinteresētā piegādātāja laikus pieprasīto papildus informāciju Komisija to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras šas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim netiek sniegta informācija par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisija nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, Nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem Komisija ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju Ja konkrētajai iepirkuma procedūrai nav iesniegti piedāvājumi vai, ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē sniegto informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot saprātīgu termiņu, līdz kuram jāsniedz atbilde Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā Pretendentu iesniegto piedāvājumu pārbaudei, Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertus dokumentācijas sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt Pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar Pretendentu PIL 25.panta pirmās daļas izpratnē. 8

9 9.13. dokumentācijas sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā, vai ka viņi ir saistīti ar tiem PIL 25.panta pirmās daļas izpratnē Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendnetu vai pretendentiem un norāda visus noraidītos pretendnetus un to noraidīšanas iemeslus un visu pretendnetu norādītās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības Komisija 10 darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums konkrētajā iepirkuma daļā vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 9

10 Pielikumi 10

11 1. pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA m Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (iepirkuma identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01) Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana ES KF Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanai sadzīves atkritumu poligonā Getliņi. Līguma ietvaros IZPILDĪTĀJS veic sekojošu uzdevumu izpildi: - Sagatavo novērtējumu par bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) plūsmām un apjomiem Pierīgas AAR; - Sagatavo alternatīvu aprakstu, kas pamato BNA pārstrādes iekārtas izveidi poligonā Getliņi ; - Sagatavo BNA pārstrādes optimālo attīstības scenāriju, kas iekļauj: o Nepieciešamo infrastruktūras objektu un materiāli tehnisko resursu novērtējumu; o Sistēmas pilnveidošanas izmaksu novērtējumu. - Sagatavo projekta izdevumu un ieguvumu analīzi; - Sagatavo projekta iesniegumam pievienojamos grafiskos materiālus. Darba uzdevuma izpildi Izpildītājs veic balstoties un Pasūtītāja sniegto informāciju, publiski pieejamiem informācijas avotiem un Izpildītāja rīcībā esošiem iepriekš veiktu pētījumu rezultātiem. ES KF projekta iesnieguma sagatavošanas termiņš līdz gada 14. decembris. ES KF projekta iesnieguma precizējumu sagatavošanas termiņš atbilstoši Atbildīgās iestādes lēmumā noteiktajiem. 11

12 2. pielikums VEIKTO PIEGĀŽU SARAKSTS dalībai iepirkumā Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (iepirkuma identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01) Nr. p.k. Veikto pakalpojumu raksturojums Pakalpojumu vērtība bez PVN (EUR) Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) Piegādes laiks (gads, mēnesis) 1. < > < > < > < >/< > < > < > < > < > < >/< > < > < > < > < > < >/< > 12

13 FINANŠU PIEDĀVĀJUMS dalībai iepirkumā Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (iepirkuma identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01) Pretendenta nosaukums Adrese Reģistrācijas apliecības Nr. Bankas rekvizīti 3.pielikums Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, <pretendenta nosaukums> piedāvājam atbilstoši nolikumā noteiktajam veikt projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanu: Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN) Pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%) EUR (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) Pakalpojuma kopējā cena ar PVN (PVN vārdos un skaitļos) (piedāvājuma cena ar PVN % vārdos un skaitļos) Apliecinām, ka: 1. piedāvātajā summā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas; 2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas; 3. mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma dokumentos ir izvirzītas pretendentam. Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts, paraksta atšifrējums. Piedāvājuma parakstīšanas datums. 13

14 PARAUGLĪGUMS dalībai iepirkumā Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (iepirkuma identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01) 4.pielikums Stopiņu novads, 2017.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Getliņi EKO, reģistrācijas Nr , tās valdes priekšsēdētāja Imanta Stirāna personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un <Pretendenta nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tās <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem vai Līdzēju, pamatojoties uz SIA Getliņi EKO rīkoto iepirkumu Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana Id. Nr. GEKO 2017/11/01, (turpmāk Konkurss), rezultātiem un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums: 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana, turpmāk tekstā - Pakalpojums, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (līguma pielikums nr.1), bet Pasūtītājs apņemas apmaksāt Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem Piegādātājs apņemas veikt Pakalpojumu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (līguma pielikums nr.1) noteiktajam termiņam. 2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 2.1. Līguma kopējā summa bez PVN ir EUR < > (summa vārdiem) Norēķins par paveiktajiem darbiem tiek veikts ar pēcapmaksu 15 dienu laikā pēc pozitīva lēmuma par projekta līdzfinansējuma apstiprināšanas un darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas Sagatavojot rēķinu, Piegādātājs aprēķina un rēķinā norāda PVN saskaņā ar likumu Pievienotās vērtības nodokļa likums un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad ir izsniegts maksājuma uzdevums no Pasūtītāja bankas konta. Kā apmaksas fakta apliecinājums tiek izmantots bankas maksājuma uzdevums. 3. DARBA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 3.1. Tehniskajā specifikācijā noteikto darbu, visu ar to saistīto dokumentāciju un atskaiti par paveikto darbu Pasūtītāju pārstāvji pārbauda pasūtījuma izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai Gadījumā, ja pārbaudes gaitā tiek atklāta veiktā darba neatbilstība Tehniskajai specifikācijai, dokumentācijas nepilnības, vai Pasūtītājam ir motivētas iebildes par darba izpildes gaitu, Līdzēji sastāda divpusēju aktu, uzrādot izpildes termiņus un nepieciešamos uzlabojumus Ja darba izpildes gaitā viens no Līdzējiem konstatē izpildes neiespējamību vai darba turpināšanas nelietderīgumu, tai ir pienākums apturēt līguma izpildi. Šajā gadījumā Līdzējiem 3 dienu laikā jāvienojas par tālāko darbu veikšanas kārtību un virzieniem vai līguma izbeigšanu. 14

15 1.4. Līdzējiem ir tiesības darbu izpildes gaitā atkāpties no Tehniskajā specifikācijā minētajiem darba uzdevumiem, savstarpēji vienojoties par izmaiņām Tehniskajā specifikācijā un līgumā, izmaiņas noformējot rakstiski ar vienošanās protokolu, kas kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu. 4. LĪDZĒJU SAVSTARPĒJĀS SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 4.1. Ja Pasūtītājs ir nokavējis samaksas termiņu, tad Piegādātājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam Līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līgumā noteiktā termiņā neizpildītā maksājuma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas Ja Piegādātājs ir nokavējis noteikto Pakalpojuma sniegšanas termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības, saskaņā ar Pasūtītāja piestādīto rēķinu, piemērot Piegādātājam Līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Pakalpojuma kopējās vērtības par katru nokavēto piegādes termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas Ja Pasūtītājs ir aprēķinājis kādu no Līgumā atrunātajiem līgumsodiem, apmaksājot Piegādātāja iesniegtos rēķinus, Pasūtītājam ir tiesības veikt līgumsoda ieturējumu Līdzēji ir atbildīgi par Līguma izpildi. Līdzējs, kurš vainīgs Līguma noteikumu neievērošanā, atlīdzina tā vainas dēļ otram Līdzējam nodarītos tiešos zaudējumus Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes. 5. NEPĀRVARAMA VARA 5.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama vara, force majeure), ko attiecīgais Līdzējs nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstveidā otram Līdzējam, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajam Līdzējam iespējama, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījušais Līdzējs atbild otram Līdzējam par visiem zaudējumiem, kuri pēdējam radušies Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 45 (četrdesmit pieci) dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt Līgumu. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par zaudējumiem, kuri radušies otram Līdzējam laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās. 6. LĪGUMA GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU IZSKATĪŠANA 6.1. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, kā arī, tie nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta regulējumam Pasūtītājs, ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, ja Izpildītājs nepilda šī līguma nosacījumus, iesniedzot Izpildītājam motivētu atteikumu. Līdzēji sastāda vienošanās protokolu par projekta pārtraukšanu un savstarpējo norēķinu kārtību. 15

16 7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 7.1. Jebkādi strīdi, nesaskaņas vai prasības, kas radušās saistībā ar Līguma izpildi un kuras nav iespējams atrisināt savstarpēji vienojoties, tiks atrisināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Latvijas Republikas tiesā. 8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 8.1. Šis Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī likumīgiem viņu tiesību un pienākumu pārņēmējiem Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi un/vai bankas rekvizītus, kā arī Līdzēja juridiskā statusa maiņas, likvidācijas maksātnespējas gadījumā, vai nomainot atbildīgās personas, Līdzējs ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Par zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu un nepienācīgu paziņošanu, pilnā apjomā atbild vainīgais Līdzējs Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Piegādātāja. Katram Līguma eksemplāram ir vienāds juridisks spēks Kā Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir pievienoti: Pielikums Nr.1 - Tehniskā specifikācija; 9. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI Pasūtītājs: /amats/ / vārds, uzvārds/ Stopiņu novads, Rumbula, Kaudzīšu iela _.gada. Piegādātājs: /amats/ / vārds, uzvārds/ Stopiņu novads, Rumbula, Kaudzīšu iela _.gada. 16

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk