CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET"

Transkripts

1 NOLĪGUMS PAR DARBA APSTĀKĻIEM UN ATALGOJUMU KONFERENČU TULKIEM 1, KO PIEŅĒMUŠAS DARBĀ EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀDES anotēts gada 13. oktobrī pēc tam, kad tika pieņemta Padomes gada 22. marta Regula (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kas stājās spēkā gada 1. maijā Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija un Eiropas Kopienu Tiesa, rīkojoties Eiropas Kopienu iestāžu un struktūru vārdā, no vienas puses; Konferenču tulku starptautiskā asociācija (A.I.I.C.), ko pilnvarojušas tulku profesionālās asociācijas, kas atzītas par pārstāvības iestādēm atbilstīgi uzaicinājumam izteikt ieinteresētību, no otras puses; Ņemot vērā rezultātus uzaicinājumam izteikt ieinteresētību, kas publicēts Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī Nr. C gada 14. augustā; Ņemot vērā sarunu pilnvaras, ko piešķīruši konferenču tulki (KT), ko atzinušas iestādes un tulku profesionālās asociācijas, kas atzītas par pārstāvības iestādēm atbilstīgi uzaicinājumam izteikt ieinteresētību; Uzsverot starp A.I.I.C. un iestādēm kopš gada 1. janvāra noslēgto nolīgumu nepārtrauktību, jo īpaši attiecībā uz noteikumiem sociālās aizsardzības jomā; Ņemot vērā KT ieguldījumu iestāžu darbībā kopš gada; Ņemot vērā, ka KT ir pakļauti Kopienas nodokļa maksāšanai saskaņā ar Padomes Regulu 260/68; Ņemot vērā Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 90. panta 2 noteikumus, Vienojušies par šo: 1. pants: Nolīguma piemērošanas joma Šo nolīgumu piemēro KT neatkarīgi no to norīkojuma vietas, kurus pieņēmis darbā Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija vai Eiropas Kopienu Tiesa savā un citu Eiropas Savienības iestāžu un struktūru vārdā, kā arī to organizāciju vārdā, uz kurām attiecas Kopienu tiesības un kuras izveidotas ar Līgumiem vai Kopienas atvasinātajiem tiesību aktiem (turpmāk iestādes ). 1 Saskaņā ar 78. panta (spēkā līdz gada 31. decembrim) un 90. panta noteikumiem (piemērojami no gada 1. janvāra) Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā, norādes s.p.t. ( sesijas palīgtulks ) un ā.t. ( ārštata tulks ) aizstāj ar KT ( konferenču tulks ) pants līdz gada 31. decembrim.

2 Darbā pieņem saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti noteikumos attiecībā uz KT, kas piemērojami iestādē, kurā šie tulki sniedz savus pakalpojumus. Šis nolīgums ir vispārēji piemērojams un to neierobežo nekādi ģeogrāfiski apsvērumi. Visas parakstītājas puses savu attiecīgo kompetenču robežās raugās, lai tiktu ievēroti visi šie noteikumi, kā arī lai tie tiktu pienācīgi pildīti. I sadaļa: Vispārējie nosacījumi KT pieņemšanai darbā 2. pants: Darbā pieņemšanas nosacījumi Ikvienam KT - iesācējam 3, kas akreditēts pēc pārskatītā nolīguma stāšanās spēkā un kas pieņemts darbā saskaņā ar šā nolīguma 1. panta otro daļu, ir jānostrādā 250 darba dienas iestādēs pirms viņš(-a) tiek atzīts(-a) par pieredzējušu tulku. 2.a pants: Konfidencialitātes klauzula KT ir pilnībā jāievēro dienesta noslēpums. Dienesta noslēpums ir jāievēro attiecībā uz visām personām, un tas attiecas uz visu informāciju, ko tulks ir uzzinājis, pildot savus pienākumus slēgtās sanāksmēs. 3. pants: Konsekutīvā tulkošana Tā kā konsekutīvās tulkošanas prasme ir konferenču tulka profesijas būtisks elements, ikvienam KT ir jāpraktizē šī tulkošanas forma iestāžu sanāksmēs. Šī prasība netiek izvirzīta pienācīgi konstatētas fiziskas invaliditātes gadījumā. 4. pants: Kvalifikācijas celšana un lingvistisko zināšanu pilnveidošana KT, kas regulāri strādā iestādēs, var piedalīties kvalifikācijas celšanas un lingvistisko zināšanu pilnveidošanas kursos (jo īpaši informātikas apguvē, kas nepieciešama, lai izmantotu terminoloģijas datu bāzes), ko iestādes organizē saviem ierēdņiem un darbiniekiem, ja vien šī dalība ir savienojama ar pakalpojumu labu nodrošinājumu. KT saskaņā ar katras iestādes izstrādātiem nosacījumiem ir pieejamas mācību stipendijas. Konferenču tulkus atbilstoši informē par šiem nosacījumiem. 5. pants: Darbā pieņemšanas politika Abu pušu interesēs iestādes cenšas iespēju robežās saglabāt zināmu stabilitāti darbā pieņemšanas politikā, pieņemt darbā nepastarpināti un individuāli, kā arī izvairīties no jebkādas darba attiecību pēkšņas pārtraukšanas. 3 Skatīt pielikumā gada 20. jūnija lēmumu par savstarpējo vienošanos, ko pieņēmuši Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas, Eiropas Kopienu Tiesas un Konferenču tulku starptautiskās asociācijas pārstāvji attiecībā uz tulka iesācēja jēdziena interpretāciju, ņemot vērā to, ka šā lēmuma pirmspēdējā punktā minētie izņēmumi attiecas uz trūkstošo valodu nodrošinājumu. Minētais pielikums ir šā nolīguma neatņemama sastāvdaļa. 2

3 II sadaļa: Atalgojums 6. pants: Dienas samaksa Samaksas summu par darba dienu pieredzējušam KT indeksē pēc algas, ko saņem pakāpes AD līmeņa 4 ierēdnis, kas strādā Briselē. Samaksa ir divdesmitā daļa no šīs pakāpes ierēdņa pamatalgas, reizināta ar koeficientu 0, Samaksas summa par darba dienu KT - iesācējam ir noteikta 72 % apmērā no pieredzējuša KT algas. Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts nekavējoties informē pārējās šī nolīguma parakstītājas puses par samaksas indeksāciju, kas izriet no iepriekš minētajiem noteikumiem. 7. pants: Ceļojuma vienotā likme Ceļojuma vienotā likme ir puse no samaksas par darba dienu. Šīs atlīdzības piešķiršanas nosacījumi ir noteikti nolīguma piemērošanas kārtībā. 7.a pants: Kompensācijas vienotā likme Kompensācijas vienotā likme ir puse no samaksas par darba dienu. Šo atlīdzību izmaksā, ja ir veikts tāls ceļojums vai ja ir jāceļo komandējuma ietvaros. 8. pants: Nodoklis KT atalgojums ir pakļauts Kopienas nodoklim saskaņā ar Padomes Regulu 260/68, un saskaņā ar 13. pantu Protokolā par privilēģijām un neaizskaramību tas nav pakļauts valsts nodoklim. 9. pants: Dienas nauda KT, kas norīkots darbā ārpus vietējās zonas, t.i., tālāk nekā 60 km no savas profesionālās dzīvesvietas, saņem pabalstu, kas ir vienāds ar tās iestādes ierēdņu komandējuma dienas naudu, kurā KT pieņemts darbā. KT, uzrādot viesnīcas rēķinu, saņem atmaksājumu par viesnīcas izdevumiem, kas nepārsniedz minētajiem ierēdņiem noteiktās robežvērtības. Vajadzības gadījumā KT saņem papildu dienas naudu. 4 Pakāpe A*12, 5. līmenis līdz gada 30. aprīlim. 3

4 10. pants: Ceļa izdevumu atlīdzināšana KT, kas dzīvo ārpus vietējās zonas, savus ceļojumus organizē, ņemot vērā rentablāko risinājumu. Izdevumus, kuri radušies saistībā ar ceļojumu, atmaksā, pamatojoties uz iesniegtajiem apliecinošajiem dokumentiem. Ja atlīdzināšanu veic avansā, tā ir tajā valūtā, kurā apmaksāta transporta biļete. 11. pants: Nestrādātās dienas Ja laikā (augstākais trīs dienas) starp diviem secīgiem norīkojumiem KT nav iespējams atgriezties savā profesionālajā dzīvesvietā, tas par katru nestrādāto dienu saņem divas trešdaļas no samaksas, kas noteikta 6. pantā, kā arī 9. pantā noteikto dienas naudu. Ar nosacījumu, ka iepriekšējā daļā noteiktās summas nepārsniedz ceļojuma biļetes cenu un atbilstošos pabalstus, šo pašu sistēmu var piemērot KT, kurš vēlas uzturēties norīkojuma vietā. KT, kas vēlas uzturēties norīkojuma vietā, dienestam(-iem), kas viņu pieņem darbā, jāiesniedz lūgums piemērot šo pantu pirms nestrādāto dienu sākuma. 12. pants: Tāli ceļojumi un nogurdinoši komandējumi Attiecībā uz šādiem komandējumiem ir paredzētas kompensācijas. Tās noteiktas atsevišķu nolīguma noteikumu piemērošanas kārtībā. 13. pants: Profesionālā dzīvesvieta Lai piemērotu šo sadaļu, konferenču tulkiem vienlaicīgi nedrīkst būt vairāk par vienu profesionālo dzīvesvietu. Profesionālā dzīvesvieta jāpaziņo vēlākais, slēdzot pirmo līgumu; par visām izmaiņām jāinformē rakstiski, un tām jāattiecas uz nepārtrauktu vismaz sešu mēnešu periodu. Profesionālā dzīvesvieta ir KT izbraukšanas un/vai atgriešanās vieta uz norīkojuma vietu un/vai no tās. KT profesionālā dzīvesvieta 5 jānorāda KT Curriculum Vitae, kas pieejams SCIC tīkla 6 lietotājiem. 14. pants: Anulēšana Ja līgumu, kuram KT bija nolīgts, anulē vismaz 60 dienas pirms paredzētā datuma, KT nepienākas nekāds atalgojums vai pabalsts. 5 AIIC paziņo, ka tās dalībnieku profesionālā dzīvesvieta ir tā, kura ir norādīta asociācijas datu bāzē, kas pieejama Internetā. 6 Iespējama šīs dzīvesvietas izpaušana nav pretrunā ar noteikumiem par piekļuvi personas datiem (Regula (EK) Nr. 45/2001). 4

5 Jebkāda anulēšana, ko dienests, kas pieņem darbā, veic mazāk kā 60 dienas pirms līguma izpildes datuma, dod tiesības uz pilnu atalgojumu par katru anulētā līguma dienu, izslēdzot jebkuru citu atlīdzinājumu. III sadaļa: Sociālā drošība 15. pants: Vecuma un nāves gadījumu apdrošināšana Strādājošiem KT ir jāveic iemaksas vecuma un nāves gadījumu apdrošināšanā. Šajā nolūkā KT pievienojas Komisijas atzītam apdrošināšanas fondam. Iemaksas sastāv no divām daļām: - vienu uzņemas iestāde, kura pieņem darbā KT; šī daļa ir 16,50 % no dienas samaksas un, vajadzības gadījumā, no ceļojuma vienotās likmes; - otra daļa ir 8,25 % no dienas samaksas un, vajadzības gadījumā, no ceļojuma vienotās likmes, un to atvelk no samaksas. Gadījumā, ja KT pēc pienācīga brīdinājuma nav paziņojis Komisijai izvēlēto apdrošināšanas fondu, kurā jāieskaita iemaksas vecuma un nāves gadījumu apdrošināšanai, iemaksas summa (gan darba devēja, gan KT daļa) minētajai apdrošināšanai tiek ieskaitīta apdrošināšanas fondā, kuru izvēlējusies Komisija. 16. pants: Apdrošināšana slimības un nelaimes gadījumiem Komisija slēdz apdrošināšanas līgumu, lai aizsargātu KT nelaimes, slimības un no tiem izrietošo ienākumu zudumu gadījumos, kas radušies darba dienu un ceļojumu laikā, kuri veikti Eiropas Savienības uzdevumā, kā arī 11. pantā minēto nestrādāto dienu laikā 7. Iestādes iemaksā apdrošināšanā iemaksu par katru dienu, ko KT nostrādājis to norīkojumā. Apdrošināšanas polise nodrošina iespēju tiem KT, kuri vēlas, apdrošināties bez iestāžu finansiālā ieguldījuma par dienām, kuru laikā tie nestrādā ES norīkojumā. Komisija apspriežas ar visām šī nolīguma parakstītājām pusēm par darbībām, kas saistītas ar konkursa uzaicinājumiem, ko tā publisko, lai noslēgtu vai atjaunotu apdrošināšanas polises. IV sadaļa: Maksāšanas kārtība 17. pants: Euro lietošana Summas, kas pienākas KT vai kas tiek maksātas to labā, aprēķina euro, un maksājumus veic ar pārskaitījumu. Gadījumā, ja veiktie maksājumi euro sagādās sarežģījumus kādā no valstīm, 7 Nodrošinājums par nestrādātajām dienām saskaņā ar 11. pantu stāsies spēkā tikai no gada 1. marta. 5

6 Komisija centīsies tos atrisināt visīsākajā laikā un starpposmā izmantos to valūtu, kuru tā parasti izmanto finanšu sakaros ar šo valsti. 18. pants: Maksāšanas termiņi Maksājumus veic 1) četru nedēļu laikā, skaitot no sestdienas tajā nedēļā, kuras laikā nostrādāta pēdējā darba diena; šis termiņš attiecas uz samaksu, pabalstiem un izdevumiem, iepriekš atskaitot iemaksas, kas jāieskaita apdrošināšanas fondā, kuram pievienojies KT, KT iemaksu daļu slimības un nelaimes gadījumu apdrošināšanā un, vajadzības gadījumā, atskaitot pabalstu un izdevumu daļu, ko uzņēmusies cita iestāde vai trešā puse; 2) astoņu nedēļu laikā, skaitot no sestdienas tajā nedēļā, kuras laikā nostrādāta pēdējā darba diena; šis termiņš attiecas uz maksājumiem vecuma un nāves gadījumu apdrošināšanai. Trešajā darba dienā tajā nedēļā, kas seko nedēļai, kuras laikā tika sniegti pakalpojumi, Komisija veic samaksas iemaksu 80 % apmērā. V sadaļa: Attiecības starp parakstītājām pusēm 19. pants: Nolīguma pārskatīšana un apspriešanās Ir paredzēta apspriešanās pušu starpā, ja tiek plānots grozīt nolīgumu vai tā pielikumus. Grozījumi stājas spēkā tikai tad, kad tie iekļauti rakstiski noformētā papildlīgumā. Apspriedes pēc vienas puses pieprasījuma organizē, lai pārbaudītu nolīguma izpildes kārtību un lai nodrošinātu savstarpēju informācijas apmaiņu. Kad tiek lūgta vai paredzēta apspriede, katra puse paziņo pārējām delegācijas sastāvu, kas to pārstāvēs. Delegācijas tiekas ne vēlāk kā 6 nedēļas pēc lūguma paziņošanas. Puses apņemas veikt vajadzīgos pasākumus, lai panāktu vienošanos visīsākajā laikā. 20. pants: Profesionālo pārstāvju delegācijas Katrā parakstītājā iestādē izveido profesionālo pārstāvju delegāciju, kas uzrauga nolīguma īstenošanu. Šī delegācija iesniedz katrai iestādei savu dalībnieku sarakstu. Iestādes atvieglina šo delegāciju darbu, proti, norādot kompetento kontaktpersonu attiecīgajam gadījumam. Pēc delegāciju vai attiecīgo iestāžu lūguma tiek rīkotas tikšanās. 21. pants: Arodbiedrību garantijas Pieņemot darbā, nolīguma parakstītājas iestādes apņemas izvairīties no jebkāda veida diskriminācijas attiecībā uz sarunu delegāciju un profesionālo pārstāvju delegāciju dalībniekiem, kā arī attiecībā uz KT, kas veic jebkuras citas pārstāvniecības funkcijas. 6

7 22. pants: Nolīguma interpretācija Jebkuras domstarpības attiecībā uz šī nolīguma interpretāciju, ko nav iespējams atrisināt apspriedēs saskaņā ar 19. pantu, izskata šķīrējtiesā. Šajā nolūkā katra puse ieceļ šķīrējtiesnesi 4 nedēļu laikā, skaitot no brīža, kad viena puse paziņojusi par pieprasījumu pielietot šķīrējtiesas procesu, neskarot šo nolīgumu un tā pielikumus. Šie divi šķīrējtiesneši 3 nedēļu laikā ieceļ trešo šķīrējtiesnesi, kuram nav vai nav bijis saistību ne ar vienu no pusēm. Šie trīs šķīrējtiesneši veido šķīrējtiesas padomi, kurai, skaitot no tās izveides brīža, ir 10 nedēļas laika, lai atrisinātu domstarpības tādā ceļā, ko tā uzskata par vispiemērotāko. Ja kādu no šķīrējtiesnešiem neieceļ norādītajā termiņā, to ieceļ Eiropas Kopienu Tiesas priekšsēdētājs. VI sadaļa: Individuālo domstarpību risināšana 23. pants: Pārsūdzība Saskaņā ar 117. pantu 8 Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā individuālo domstarpību pārsūdzība notiek saskaņā ar Civildienesta noteikumu VII sadaļu. VII sadaļa: Darba apstākļi 24. pants: Norīkojuma noteikumi un komandu sastādīšana KT norīkojuma noteikumi un komandu sastādīšanas noteikumi ir tie, kurus piemēro tulkiem ierēdņiem iestādē, kuras vārdā KT ir pieņemts darbā, piemērojot noteikumus attiecībā uz pēdējo nodarbinātības dienu. Iestādes izveido un pārvalda KT pieņemšanu darbā un to norīkošanas programmu tā, lai nodrošinātu kvalitāti un ierobežotu starpnieku skaitu. 19. panta 2. un 3. daļas noteikumus piemēro pilnā mērā Eiropas Savienības lingvistiskās situācijas izmaiņu gadījumā vai, grozot noteikumus, kas attiecas uz pastāvīgo tulku norīkošanu. 25. pants: Norīkojuma vieta KT norīkojuma vieta ir noteikta darba līgumā. Ja to pieprasa darba vajadzības, iestādes patur sev iespēju pēc apspriešanās ar tulku mainīt iestādi vai norīkojuma vietu, kas norādīta līgumā. KT var norīkot viņa profesionālajā dzīvesvietā, ja tiek anulēts norīkojums ārpus dzīvesvietas pants līdz gada 31. decembrim. 7

8 26. pants: Dokumentācija Iestādes sniedz konferenču tulkiem, kas norīkoti to sanāksmēm, visu pieejamo dokumentāciju, kas vajadzīga KT darbam. 27. pants: Tehniskais aprīkojums Iestāžu tehniskā aprīkojuma uzstādīšanas vai uzlabošanas gadījumā, iestādes apņemas ievērot ISO un Starptautiskās elektrotehnikas komisijas normas un specifikācijas un, vajadzības gadījumā, normas un specifikācijas, kas noteiktas ar savstarpēju vienošanos ar organizācijām, kuras pārstāv attiecīgi pastāvīgos tulkus un KT. Iestādes cenšas ievērot tās pašas normas un specifikācijas sapulcēs, kas notiek ārpus to telpām. Tai pašā laikā KT atsakās strādāt ar aprīkojumu, ko iestādes noraida tā neatbilstības attiecīgajām normām un specifikācijām dēļ. Attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām, neskarot 27.a panta noteikumus, parakstītājas puses iespēju robežās raugās, lai tiktu ievērots Kodekss jauno tehnoloģiju izmantošanai konferenču tulkošanā. 27.a pants: Teletulkošana Tiek pilnībā piemēroti noteikumi, kas ietverti iestāžu nolīgumā par teletulkošanas noteikumiem, kurš noslēgts starp Eiropas Kopienu Tiesas un Eiropas Parlamenta administrācijas pārstāvjiem un Eiropas Komisijas pārstāvjiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu Tiesas un Eiropas Parlamenta tulku ierēdņu un konferenču tulku pārstāvjiem, kā arī Komisijas arodbiedrības un profesionālo organizāciju un KT pārstāvjiem, no otras puses. 27.b pants: KT tiesību aizsardzība un atteikšanās klauzula Ja mutisko tulkojumu ieraksta un nodod publiskai lietošanai vai pārraida, iestādes uzrauga, lai pārraides līdzeklī un jo īpaši tad, ja tas notiek ar Interneta starpniecību, tiktu ietverts paziņojums par to, ka mutiskā tulkojuma mērķis ir atvieglināt saziņu un ka tas nav uzskatāms par debašu autentisku atveidojumu. Iestādes ietver arī atteikšanās klauzulu, ar kuru mutiskais tulks atsakās no jebkādas atbildības par iespējamām kļūdām vai izlaidumiem, kas var rasties mutiskās tulkošanas procesā, attiecībā pret oriģinālās runas saturu vai informāciju, uz kuru šī runa ir balstīta, kā arī attiecībā uz kaitējumu, ko var radīt mutiskās tulkošanas izmantošana. VIII sadaļa: Nobeiguma noteikumi 28. pants: Nolīguma ilgums 8

9 Šis nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. To var lauzt katra puse, paziņojot par to divpadsmit mēnešus iepriekš. Nolīguma laušanas gadījumā pilnā mērā tiek veiktas 19. pantā paredzētās apspriedes. 29. pants: Noteikumu pielāgošana Katra iestāde pielāgo savus noteikumus attiecībā uz KT saskaņā ar šo nolīgumu. 30. pants: Pievienotie dokumenti un deklarācija Še pievienotā atsevišķu nolīguma noteikumu piemērošanas kārtība, nolīguma parakstītāju iestāžu kopīgā deklarācija par tehniskās palīdzības piešķiršanu mutiskās tulkošanas jomā, kā arī gada 20. jūnija lēmums, ar kuru nosaka tulka - iesācēja jēdzienu, ir šī nolīguma neatņemama sastāvdaļa. 31. pants: Nolīguma stāšanās spēkā Nolīgums stājas spēkā gada 1. septembrī. 9

10 Sastādīts četros eksemplāros Briselē gada 28. jūlijā Eiropas Kopienu iestāžu un struktūru vārdā A.I.I.C., ko pilnvarojušas mutisko tulku profesionālās asociācijas, kas atzītas par pārstāvības iestādēm atbilstīgi uzaicinājumam izteikt ieinteresētību, vārdā: Eiropas Parlamenta vārdā: Julian PRIESTLEY Ģenerālsekretārs Malick SY A.I.I.C. priekšsēdētājs Komisijas vārdā: Carlo TROJAN Ģenerālsekretārs Eiropas Kopienu Tiesas vārdā: Roger GRASS Tiesas sekretārs Tiesas pārstāvja veikta nolīguma parakstīšana nekādā gadījumā neietekmē tās kā juridiskas iestādes nostāju. 10

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžet

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžet Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžeta komiteja Aplēse par Eiropadomes un Padomes izdevumiem

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

untitled

untitled ISSN 1830-5008 LV PADOMES ĢENERĀLSEKRETARIĀTS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments ATSAUCES TEKSTI 2009. GADA DECEMBRIS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments 2009. GADA DECEMBRIS Paziņojums Par

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA Šajā dokumentā ir ietverta Līgumiem pievienotā 3. protokola par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, kurā grozījumi ir izdarīti ar Eiropas Parlamenta

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

Commission Regulation (EC) No 448/2004

Commission Regulation (EC) No 448/2004 Šis teksts ir Eiropas Kopienu normatīvā akta tulkojums latviešu valodā, kas veikts Tulkošanas un terminoloģijas centrā. Tulkojums nerada nekādas tiesības un neuzliek nekādas saistības. Juridiski saistoši

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

© A/s DATI,

© A/s DATI, Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 58, 15.04.2003 Available at NAIS (legislation information system)(http://pro.nais.dati.lv) Hāgas 1954.gada 1.martā Konvencija civilprocesa jautājumos Šo Konvenciju parakstījušās

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc KONVENCIJA PAR TIESAS IZVĒLES LĪGUMIEM Konvencijas puses vēlmē veicināt starptautisko tirdzniecību un ieguldījumus, paaugstinot tiesisko sadarbību, ticot, ka šādu sadarbību iespējams veicināt, ieviešot

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Padomes 1968

Padomes 1968 Šis teksts ir Eiropas Kopienu normatīvā akta tulkojums latviešu valodā, kas veikts Tulkošanas un terminoloģijas centrā. Tulkojums nerada nekādas tiesības un neuzliek nekādas saistības. Juridiski saistoši

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE Iepirkuma speciālista amata vakance (pagaidu darbinieks, AD 6) Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (EASO) ATSAUCE: EASO/2016/TA/021 Publikācija Amata nosaukums Ārējā Iepirkuma speciālists 1. MĒS ESAM Eiropas

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai” 1.grupa un grupa - 31.

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem  “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai”  1.grupa un grupa - 31. Laba pārvaldība Rīgas domes Labklājības departamentā Inese Švekle Rīgas domes Labklājības departamenta direktore 2012.gada 21.novembris Zinātniski praktiskā konference: «Laba pārvaldība. Vīzija un realitāte»

Sīkāk

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā VALSTS ATBILDĪBA PAR NEPAREIZIEM TIESU NOLĒMUMIEM SAISTĪBĀ AR ES TIESĪBU PIEMĒROŠANU SANDIJA NOVICKA, zvērinātu advokātu birojs Lejiņš, Torgāns un Partneri zvērināta advokāta palīdze Tiesu pienākums piemērot

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA KONSOLIDĒTĀS VERSIJAS C 321 E/2 LV 29.12.2006. LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI Šis izdevums satur Līguma par Eiropas Savienību

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 6.12.2017 COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV LV EIROPAS MONETĀRĀ FONDA STATŪTI I DAĻA DALĪBA UN

Sīkāk

Microsoft Word - LV_Statute of ESCB and ECB.doc

Microsoft Word - LV_Statute of ESCB and ECB.doc PROTOKOLS PAR EIROPAS CENTRĀLO BANKU SISTĒMAS STATŪTIEM UN EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS STATŪTIEM AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, NOLŪKĀ pieņemt Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtus un Eiropas Centrālās

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk