APSTIPRINĀTS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "APSTIPRINĀTS"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana NOLIKUMS (Identifikācijas Nr. AK-17/58) 1. LIETOTIE TERMINI 1.1. Atklāta konkursa Lidostas transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana nolikumā (turpmāk - Nolikums) ir lietoti šādi termini: Komisija - VAS Starptautiskā lidosta Rīga iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt atklātu konkursu; Konkurss atklāts konkurss Lidostas transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana (Identifikācijas Nr. AK-17/58); Pasūtītājs - VAS Starptautiskā lidosta Rīga, Reģ. Nr , juridiskā adrese - "Lidosta "Rīga" 10/1", Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053, tīmekļvietne: Pretendents piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu; SPSIL Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums. 2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 2.1. Iepirkuma metode ir atklāts konkurss Konkursā ir tiesīgas piedalīties apdrošināšanas sabiedrības, kas ir likumīgi tiesīgas sniegt attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu Latvijas Republikā Iepirkuma priekšmeta īss apraksts VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana uz 1 (vienu) gadu saskaņā ar Nolikumu, t.sk. Darba uzdevumu (2. pielikums) (turpmāk Darbi) Darbu izpildes vieta - VAS Starptautiskā lidosta Rīga, "Lidosta "Rīga" 10/1", Lidosta "Rīga", Mārupes nov Līguma/polises darbības laiks ir viens gads, no gada 22. novembra līdz gada 21. novembrim. Paredzamais iepirkuma līguma darbības laiks ir līdz pušu saistību pilnīgai izpildei Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu kopā Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Komisija par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atzīs Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar

2 lielāko punktu skaitu Iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš Pretendentam ir saistošs līdz īsākajam no šādiem termiņiem: (viens simts divdesmit) kalendāra dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas; ja Komisija izvēlas Pretendenta piedāvājumu līdz dienai, kad ir noslēgts Iepirkuma līgums Ja Komisija pieprasa Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu un Pretendents vēlas turpināt dalību Konkursā, Pretendentam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Komisijas rakstiska lūguma saņemšanas ir jāiesniedz apliecinājums par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Pretendents neiesniedz minēto apliecinājumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu piedalīties Konkursā Piedāvājuma iesniegšana ir Pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc, neatkarīgi no Konkursa rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā jāiesniedz: visu personu, kas iekļautas piegādātāju apvienībā vai personālsabiedrībā, parakstīts sabiedrības līgums un/vai vienošanās, protokols vai cits dokuments, kurā jābūt noradītam katras personas atbildības apjomam un lomu sadalījumam (kurš piegādātāju apvienības dalībnieks vai personālsabiedrības biedrs ir pilnvarots pārstāvēt piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību piedāvājuma iesniegšanai un Iepirkuma līguma slēgšanai, kā arī kādu daļu no Iepirkuma līguma izpildīs katrs piegādātāju apvienības dalībnieks vai personālsabiedrības biedrs); piegādātāju apvienības vienošanās par personālsabiedrības reģistrēšanu Iepirkuma līguma izpildei, ja piegādātāju apvienībai kā Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu (jāiesniedz tikai tad, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga Konkursa gaitā sniegt organizatorisku informāciju par Atklātu konkursu: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Annija Veismane, tālr , e-pasts: Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumu, Komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un publicē atbildes, norādot arī uzdotos jautājumus, Pasūtītāja tīmekļvietnē: Atbildes jautājumu iesniedzējam tiek nosūtītas arī pa pastu Pasūtītājs publicē Nolikumu, kā arī tā grozījumus un atbildes uz iespējamo Pretendentu uzdotajiem jautājumiem Pasūtītāja tīmekļvietnē: Pasūtītājs nav atbildīgs par Pretendentu nepilnīgi sagatavotajiem piedāvājumiem, ja Pretendents nav ņēmis vērā izmaiņas, sniegtās atbildes un precizējumus par Nolikumu, kas tiek publicētas Pasūtītāja tīmekļvietnē: Uzaicinājums piedalīties Konkursā tiek publicēts Pasūtītāja tīmekļvietnē: 3. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA 3.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz gada 27. oktobris, plkst , VAS Starptautiskā lidosta Rīga administrācijas ēkā, 609. kabinetā, Iepirkumu nodaļā, darba laikā no plkst. 8:00-12:00 un 13:00-15:30. Saņemot piedāvājumu, tiek reģistrēts tā iesniegšanas datums, laiks, Pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniedzēja vārds un uzvārds Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 3.1. punktā noteiktajā vietā un termiņā. Pretendents pats personīgi uzņemas nesavlaicīgas 2

3 piegādes risku. Iesniedzot piedāvājumu personīgi, Pretendenta pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments: pase vai identifikācijas karte Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, Pasūtītājs šādu piedāvājumu piereģistrē un neatvērtu (tādā stāvoklī, kā saņemts) nosūta atpakaļ Pretendentam pa pastu Piedāvājumi tiks atvērti VAS Starptautiskā lidosta Rīga administrācijas ēkas 4.stāva sanāksmju telpā, 3.1. punktā norādītājā datumā un laikā Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā. Komisija atver iesniegto piedāvājumu un priekšsēdētājs no sējuma Oriģināls nolasa pamatdatus: piedāvājuma iesniegšanas laiks, Pretendenta nosaukums, piedāvātā apdrošināšanas prēmija. Komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma oriģināla eksemplāra Ja Pretendents pieprasa, tad 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas Komisija iesniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas protokola izrakstu Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt, papildināt vai atsaukt tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ja tos iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai tie nav noformēti tā, lai iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, tos iereģistrē un nosūta Pretendentam pa pastu Piedāvājumu atvēršanu Komisija veic atklātā sēdē, bet piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs. 4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS 4.1. Visiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta gada 28. septembra noteikumu Nr. 916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība prasībām, papīra formātā latviešu vai angļu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu vai angļu valodā, kas apliecināts saskaņā ar LR Ministru kabineta gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā Piedāvājuma dokumenti un to kopijas ir jāiesniedz vienā iesaiņojumā: Pretendents nodrošina piedāvājuma un to kopiju drošu iesaiņojumu, lai tiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu; lapām jābūt numurētām; visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot papīra lapiņu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar Pretendenta zīmogu (ja Pretendentam tāds ir) un Pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām pašrocīgu parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam ir jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu; piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem; piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā. Lapu skaits vienā sējumā nedrīkst pārsniegt 300 lapas Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma dokumentu oriģināls un divas kopijas viena kopija papīra formātā un viena kopija elektroniski (ārējais datu nesējs). Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei Oriģināls, uz kopijas Kopija Piedāvājumā dokumenti jāsakārto šādā secībā: pieteikums (1. pielikums); 3

4 kvalifikācijas dokumenti; tehniskais piedāvājums; finanšu piedāvājums Piedāvājuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, pieteikuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai Piedāvājuma dokumenti un to kopijas ir jāiesniedz vienā iesaiņojumā. Uz iesaiņojuma jānorāda: Atklātam konkursam Lidostas transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana (Identifikācijas Nr. AK-17/58); Neatvērt līdz gada 27. oktobrim plkst.14:00; Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese Piedāvājuma papildinājumi, labojumi vai atsaukumi ir jāiesniedz rakstveidā personīgi vai pasta sūtījumā VAS Starptautiskā lidosta Rīga administrācijas ēkas 6.stāvā Iepirkumu nodaļā (609.kab.) līdz 3.1.punktā norādītajam datumam un laikam slēgtā, aizzīmogotā iesaiņojumā. Uz iesaiņojuma jānorāda 4.6.punktā noteiktā informācija un atzīme PAPILDINĀJUMI, LABOJUMI vai ATSAUKUMS Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību Konkursā Nosūtot piedāvājumu pa pastu, Pretendents uzņemas atbildību par to, ka Pasūtītājs saņem piedāvājumu Nolikumā norādītājā laikā un vietā Ja konstatētas pretrunas starp Pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu un piedāvājuma kopiju, par pamatu tiek ņemts piedāvājuma oriģināls. 5. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJA 5.1. Pretendentu kvalifikācijas kritēriji ir obligāti visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības izpildīt Darbus un slēgt Iepirkuma līgumu Pretendentam jāatbilst šādiem Pretendentu kvalifikācijas kritērijiem un kvalifikācijas dokumentos jāiesniedz: IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMU NEATTIECINĀMĪBA Izslēgšanas nosacījums, saskaņā ar kuru Pretendents tiek izslēgts no dalības Konkursā Ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā Dokumenti izslēgšanas nosacījumu neattiecīnāmības pierādīšanai Latvijas Republikā reģistrētai vai pastāvīgi dzīvojošai personai Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā. 4 Dokumenti izslēgšanas nosacījumu neattiecīnāmības pierādīšanai ārvalstīs reģistrētai vai pastāvīgi dzīvojošai personai Ir tiesīgs pievienot attiecīgās ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu.

5 valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150,- euro Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts Konkursa dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu SPSIL 30. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības Konkursā, jo tas ir bijis iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta Nolikuma sagatavošanā saskaņā ar SPSIL 22. panta trešo daļu, un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un Pretendents nevar pierādīt, ka tas vai ar to saistītas juridiskās personas dalība Konkursa nolikuma sagatavošanā neierobežo konkurenci Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šajā punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem vai kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju Uz personālsabiedrības biedru (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai uz piegādātāju apvienības dalībnieku (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība) ir Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzēs. Ja Pretendenta rīcībā ir informācija, ka tas ir saistīts ar Konkursa dokumentu sagatavotāju (Pasūtītāja amatpersonu vai darbinieku), iepirkuma komisijas locekli vai ekspertu SPSIL 30. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē, tas norāda to pieteikumā. Pretendents norāda pieteikumā, ja tas ir bijis iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta Nolikuma sagatavošanā saskaņā ar SPSIL 22. panta trešo daļu un iesniedz pierādījumus, ka nav tādu apstākļu, kas šim Pretendentam dotu jebkādas priekšrocības Konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību piedāvājuma izvērtēšanas laikā. Skatīt punktos norādīto. 5 Ir tiesīgs pievienot attiecīgās ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu. Ja Pretendenta rīcībā ir informācija, ka tas ir saistīts ar Konkursa dokumentu sagatavotāju (Pasūtītāja amatpersonu vai darbinieku), iepirkuma komisijas locekli vai ekspertu SPSIL 30. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē, tas norāda to pieteikumā. Pretendents norāda pieteikumā, ja tas ir bijis iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta Nolikuma sagatavošanā saskaņā ar SPSIL 22. panta trešo daļu un iesniedz pierādījumus, ka nav tādu apstākļu, kas šim Pretendentam dotu jebkādas priekšrocības Konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību piedāvājuma izvērtēšanas laikā. Skatīt punktos norādīto.

6 attiecināmi , , , vai punktā minētie nosacījumi Uz Pretendenta norādīto personu (apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir attiecināmi , , , vai punktā minētie nosacījumi. Atlases noteikumi Skat punktos norādīto. Skat punktos norādīto. Atlases prasība Pretendents, personālsabiedrības biedrs (ja Pretendents ir personālsabiedrība) un/vai Pretendenta norādītā persona (apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā; Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības; Latvijas Republikā reģistrētai vai pastāvīgi dzīvojošai personai iesniedzamie dokumenti Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē par to, ka Pretendents, personālsabiedrības biedrs (ja Pretendents ir personālsabiedrība) un/vai Pretendenta norādītā persona (apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā. 1. Spēkā esoša Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta amatpersonām ar paraksta tiesībām. 6 Ārvalstīs reģistrētai vai pastāvīgi dzīvojošai personai iesniedzamie dokumenti Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, ka Pretendents, personālsabiedrības biedrs (ja Pretendents ir personālsabiedrība) un/vai Pretendenta norādītā persona (apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā; Ja reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu, tad pieteikumā tiek norādīta informācija par reģistrācijas numuru, reģistrācijas laiku, kā arī norādīta kompetentā iestāde reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu. 1. Reģistrācijas valsts kompetentas iestādes, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru, izdota

7 Pretendentam jābūt tiesīgam sniegt sauszemes transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā. 2. Pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja to parakstīs šī pilnvarotā persona. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegtas licences kopija par tiesībām veikt sauszemes transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanu Latvijas Republikā. Ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi Pretendentam nav izsniegta attiecīga licence, Pretendentam ir jāiesniedz Pretendenta rakstveida apliecinājums par to, ka, ja viņam Konkursa rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iesniegs Pasūtītājam attiecīgu licenci, kas apliecina, ka Pretendentam ir tiesības veikt sauszemes transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanu Latvijas republikā. izziņa, kas apliecina Pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesības. 2. Pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja to parakstīs šī pilnvarotā persona. Licences kopija par tiesībām veikt sauszemes transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanu vai līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina Pretendenta likumīgas tiesības sniegt attiecīgos apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā. Ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi Pretendentam nav izsniegta attiecīga licence vai līdzvērtīgs dokuments, Pretendentam ir jāiesniedz Pretendenta rakstveida apliecinājums par to, ka, ja viņam Konkursa rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iesniegs Pasūtītājam attiecīgu licenci vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina, ka Pretendentam ir tiesības veikt sauszemes transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanu Latvijas republikā Izziņas un citus dokumentus, kurus Nolikumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pretendents iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru personu (apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja Pretendents apliecina, ka dokumentā iekļautā informācija ir pareiza. 7

8 Pasūtītājs jebkurā Konkursa stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments pieejams Eiropas komisijas tīmekļvietnē: Aizpildīto Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu Pretendents izdrukā un pievieno piedāvājuma kvalifikācijas dokumentiem, norādot saiti uz to Pasūtītājs pieprasīs, lai Pretendents nomaina personu (apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ja tas atbilst Nolikuma , , , vai punktā minētajam izslēgšanas gadījumam. Ja Pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu Nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošu personu (apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā Lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu, vai uz Nolikuma vai punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi Nolikuma punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz attiecīgo personu neattiecas Nolikuma punktā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs noteiks ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēgs no dalības Konkursā Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana: Pretendents (piegādātāju apvienības dalībnieks, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība; personālsabiedrība vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība), norāda piedāvājumā, ja tas atbilst Nolikuma , , vai punktā minētajam izslēgšanas gadījumam Ja Pretendents (piegādātāju apvienības dalībnieks, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība; personālsabiedrība vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība), kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un 2.6. punktā minētajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Nolikuma , , vai punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Komisija pieprasīs tam iesniegt skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē Ja Pretendents neiesniegs punktā norādīto skaidrojumu un pierādījumus, Komisija izslēgs attiecīgo Pretendentu no dalības Konkursā kā atbilstošu Nolikuma , , vai punktā minētajam izslēgšanas gadījumam Komisija izvērtē Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieks, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība; personālsabiedrība vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība) veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Komisija var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par Pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. 8

9 Ja Komisija veiktos pasākumus uzskatīs par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tā pieņems lēmumu neizslēgt attiecīgo Pretendentu no dalības Konkursā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Komisija pieņems lēmumu izslēgt Pretendentu no tālākas dalības Konkursā Ja Komisija konstatēs, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai vai punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150,- euro, Komisija nosaka termiņu 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas apliecinājuma iesniegšanai par to, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150,- euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Komisija Pretendentu izslēdz no dalības Konkursā Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī vai punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150,- euro, 5.8.punktā minētajā termiņā iesniedz: attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka šai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu); Valsts ieņēmumu dienesta izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu kopiju, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību. 6. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 6.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikumu un Darba uzdevumu, Darba uzdevumā ietverto obligāto prasību izpildi apliecinot ar ierakstu: Apliecinu izpildi un norādot jebkādus uzlabojumus vai speciālus nosacījumus, ja tādi tiek piemēroti. Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj un jāiesniedz: Apdrošināšanas līgums polise, kas uzskatāma par līguma projektu Visi piedāvājumā izmantojamie sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas vispārējie un speciālie noteikumi juridiskām personām, kuri paredz šīm minimālajām prasībām atbilstošu apdrošināšanas segumu. Ja kādi no apdrošināšanas noteikumu nosacījumiem ir pretrunā ar konkursa Darba uzdevumā - minimālajās prasībās noteikto, Pretendenta piedāvājumā ir jāietver apliecinājums, ka piedāvājumam tiek piemēroti Darba uzdevumā - minimālajās prasībās norādītie nosacījumi un iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā tiks veikti atbilstoši apdrošināšanas noteikumu grozījumi; Informācija par Pretendenta kontaktpersonām, norādot, vārdu, uzvārdu, amatu, telefona nr., e-pasta adresi, apdrošināšanas līguma: administrēšanas jautājumos; apdrošināšanas atlīdzību jautājumos apdrošināšanas gadījumu pieteikumu iesniegšanai un informācijas saņemšanai par apdrošināšanas atlīdzību lietu virzību Cita informācija, ko Pretendents uzskata par nepieciešamu norādīt. 7. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 9

10 7.1. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši 3. pielikumam Finanšu piedāvājums. Finanšu piedāvājumā jānorāda apdrošināšanas prēmiju EUR, katram transportlīdzeklim atsevišķi un kopējo apdrošināšanas prēmiju, par kādu tiks sniegts Darba uzdevumam un iesniegtajam piedāvājumam atbilstošs apdrošināšanas pakalpojums uz 1 (vienu) gadu Pretendentam Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu, pamatojoties uz šo Nolikumu un tā pielikumiem Piedāvājumā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem Piedāvātā apdrošināšanas prēmija jānorāda, ņemot vērā šādus nosacījumus: Apdrošināšanas atbildības limits katram transportlīdzeklim norādīts Nolikuma 3. pielikumā; Apdrošināšanas prēmija tiek maksāta četros vienādos maksājumos (reizi ceturksnī) Cenām, kuras piedāvā Pretendents, jābūt fiksētām uz visu Iepirkuma līguma izpildes laiku, un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem, izņemot gadījumus, kad tas ir paredzēts Nolikumā Pasūtītājs var pieprasīt Pretendentam iesniegt detalizētāku cenas veidošanās mehānismu Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata Finanšu piedāvājuma formu nedrīkst mainīt, nedrīkst papildināt un dzēst norādītās ailes. 8. APAKŠUZŅĒMĒJI, PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, PERSONĀLS, TO PIESAISTE UN NOMAIŅA 8.1. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā Pretendents norāda visus paredzamos apakšuzņēmējus un norāda apakšuzņēmējiem izpildei nododamās līguma daļas, darbu veidus un to apjomu procentos (5. pielikums). Papildus piedāvājuma dokumentiem jāpievieno visu piesaistīto apakšuzņēmēju parakstīti apliecinājumi par piekrišanu un apņemšanos izpildīt norādīto Iepirkuma līguma daļu atbilstoši paraugam 6. pielikumā Ja Pretendents piesaista personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendentam jāiesniedz informācija par šādām personām izpildei nododamo Iepirkuma līguma daļu, vai lomu Iepirkuma līguma izpildē un to apjoma apraksts (5. pielikums), kā arī personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, parakstīts apliecinājums par piekrišanu un apņemšanos izpildīt norādīto Iepirkuma līguma daļu (juridiskai personai - 6. pielikums, fiziskai personai 7.pielikums) vai vienošanos, līgumu vai citu dokumentu par lomu sadalījumu Iepirkuma līguma izpildē Piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji, personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, personāls Pretendentam ir jāpiesaista Iepirkuma līguma izpildē attiecīgajā daļā atbilstoši Konkursa piedāvājumā norādītajam nododamo Iepirkuma līguma daļu vai lomu un to apjoma sadalījumam Pretendents, ar kuru Konkursa rezultātā tiks noslēgts Iepirkuma līgums, nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Nolikumā un Iepirkuma līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekritīs piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Iepirkuma līgumā un Nolikuma 8.6. punktā paredzētajos gadījumos, kā arī gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Nolikumā noteiktajām personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tāda pati kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 10

11 8.6. Pasūtītājs nepiekritīs piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Nolikumā noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Konkursā izraudzītais Pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Nolikuma punktā norādītajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem; apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi Pretendenta piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem Pasūtītājs nepiekritīs jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli Nolikuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem Pasūtītājs piekritīs piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi 8.6. punkta nosacījumi, šādos gadījumos: piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties Iepirkuma līguma izpildē; piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst Nolikuma punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēros Nolikuma punktu Pasūtītājs pieņems lēmumu atļaut vai atteikt Pretendenta, ar kuru tiks noslēgt Iepirkumu līgums, personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad būs saņemta visa informācija un dokumenti, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai Konkursā izraudzītais Pretendents ir atbildīgs par to, lai noteikumus par līguma izpildē iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Iepirkuma līguma izpildē ievēro arī tā iesaistītie apakšuzņēmēji Ja Pasūtītājs Iepirkuma līguma izpildes gaitā konstatēs, ka Konkursā izraudzītais Pretendents (tā iesaistītais apakšuzņēmējs) ir pārkāpis Nolikuma un/vai Iepirkuma līguma noteikumus par līguma izpildē iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Iepirkuma līguma izpildē, Pasūtītājs ir tiesīgs Iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā piemērot līgumsodu par katru šādu gadījumu. 9. IESNIEGTO PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA UN PIEDĀVĀJUMU DERĪGUMA TERMIŅA PĀRBAUDE 9.1. Komisija veic Pretendentu iesniegto piedāvājumu, to noformējuma, derīguma termiņa pārbaudi. Noformējuma trūkumu gadījumā Komisija izvērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Komisija ir tiesīga neizvērtēt piedāvājumu, ja konstatē, ka: Piedāvājums nav parakstīts; Piedāvājumam ir tādas noformējuma neatbilstības, kas būtiski ietekmē piedāvājuma vērtēšanu; Piedāvājuma derīguma termiņš neatbilst Nolikuma 2.7. punktā noteiktajiem nosacījumiem; Pretendents iesniedzis piedāvājuma variantus, pārkāpjot Nolikuma 2.5. punkta nosacījumus. 11

12 10. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJA Komisija vērtē Pretendenta piedāvājuma atbilstību Nolikuma 5.2. punktā noteiktajam Pretendents tiek izslēgts no dalības Konkursā, ja piedāvājums neatbilst kādai no 5.2. punktā norādītajai atlases prasībai vai Pretendents atbilst kādam no izslēgšanas nosacījumiem. 11. TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA Komisija vērtē Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 6.punktā un Darba uzdevumā izvirzītajām prasībām Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no dalības Konkursā, ja Komisija konstatē, ka nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti vai tie un to saturs neatbilst Nolikuma un/vai Darba uzdevuma prasībām. 12. FINANŠU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA Komisija veic iesniegto Finanšu piedāvājumu vērtēšanu, salīdzinot Pretendentu norādītās cenas Nepamatoti lēts piedāvājums: Komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums var būt nepamatoti lēts, tā rakstiski pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma realizācijas nosacījumiem Komisija, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus. Komisijai ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja Valsts ieņēmumu dienests šādus datus apkopo Komisija noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato Pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu piedāvājumos. Konstatējot aritmētisku kļūdu, Komisija šo kļūdu labo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas Vērtējot Finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskas kļūdas, Komisija ņem vērā labojumus. 13. SAIMNIECISKI IZDEVĪGĀKĀ PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE, IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA No piedāvājumiem, kuri tiek atzīti par atbilstošiem saskaņā ar Nolikuma punktu, Komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Komisija nosaka saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atbilstoši šī punkta tabulā ietvertajiem kritērijiem. Maksimāli iespējamā piedāvājuma novērtējuma kopsumma ir 100 (viens simts) punkti. Par saimnieciski izdevīgāko atzīstams tas piedāvājums, kas ieguvis lielāko punktu skaitu kopvērtējumā. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji Īpatsvars % Finansiālie izvērtēšanas kritēriji (piedāvājuma cena) 70 Citi vērtēšanas kritēriji: 30 a) Kvalitāte, t.sk: 1) apdrošināšanas seguma apjoms, apdrošinātie riski, uzlabojumi un paplašinājumi; 12 20

13 b) 2) apdrošināšanas seguma izņēmumi un ierobežojumi; 3) apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas principi. funkcionalitāte, citi faktori, t.sk.: 1) apdrošināšanas līguma administrēšanas, t.sk. apdrošināšanas objektu izslēgšanas un pievienošanas nosacījumi; 2) apdrošināšanas atlīdzību administrēšanas nosacījumi Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, pamatojoties uz šādu algoritmu: Finanšu kritērijs piedāvājuma cenas tiek novērtētas, viszemākajai cenai (kopējai gada prēmijai) piešķirot 70 punktus, bet pārējiem piedāvājumiem (ar divām zīmēm aiz komata) punkts aprēķina proporcionāli attiecībā pret lētāko: Zemākā cena / vērtējamā piedāvājuma cena x Citu vērtēšanas kritēriju pozīcijas (kvalitāte, funkcionalitāte un citi faktori) tiek vērtētas katram parametram atsevišķi, salīdzinot pretendentu piedāvājumus savstarpēji, piešķirot balles pēc 10 ballu sistēmas: Piedāvājumam tiek piešķirtas 5 (piecas) balles, ja tas pēc būtības ir atbilstošs apdrošināšanas programmas minimālajām prasībām. Papildus balles, bet ne vairāk par maksimālajām 5 (piecām) papildus vērtējuma ballēm, tiek piešķirtas par būtiskiem uzlabojumiem, papildinājumiem. Par ierobežojumiem, sašaurinājumiem, apgrūtinājumiem un papildus procedūrām vērtējuma ballu skaits tiek samazināts, minimālais ballu skaits ir Kvalitātes novērtējuma punktus aprēķina, saskaitot iegūtās parametru balles kvalitātes ietvaros un lielākajai summai piešķirot 20 punktus, bet pārējiem piedāvājumiem (ar divām zīmēm aiz komata) punktus aprēķina proporcionāli attiecībā pret lielāko ballu summu: vērtējamā piedāvājuma ballu summa / lielākā ballu summa x 20 (piemērs: 6/12 x 20 =10) Funkcionalitātes un citu faktoru novērtējuma punktus aprēķina, saskaitot iegūtās parametru balles funkcionalitātes un citu faktoru ietvaros un lielākajai summai piešķirot 10 punktus, bet pārējiem piedāvājumiem (ar divām zīmēm aiz komata) punktus aprēķina proporcionāli attiecībā pret lielāko ballu summu: Vērtējamā piedāvājuma ballu summa / Lielākā ballu summa x 10 (piemērs: 8/10 x 10 =8) Kopvērtējuma punktus aprēķina, saskaitot punktus par visiem kritērijiem kopā. Finanšu kritērijs + citi vērtēšanas kritēriji Maksimāli iespējamo punktu skaits 100 punkti Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem kādu no šādiem lēmumiem: par Konkursa uzvarētāju atzīt Pretendentu, kurš piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar lielāko punktu skaitu un ar kuru tiks noslēgts Iepirkuma līgums saskaņā ar Nolikumam pievienoto līguma projektu un Konkursam iesniegto Pretendenta piedāvājumu; izbeigt Konkursu, ja Konkursā: 13

14 nav iesniegti piedāvājumi; pretendenti neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām; iesniegti Nolikumam neatbilstoši piedāvājumi; piedāvājumi pārsniedz Nolikumā norādīto paredzamo līgumcenu (ja tāda ir norādīta); piedāvājumi atzīti par nepamatoti lētiem pārtraukt Konkursu, ja: piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens Pretendents un Komisija konstatē, ka Nolikumā izvirzītās atlases prasības nav objektīvas un samērīgas; nākamais pretendents, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kuram bija piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības; tam ir objektīvs pamatojums Komisijas pieņemtais lēmums tiek apstiprināts Pasūtītāja darbību reglamentējošos iekšējos dokumentos noteiktajā kārtībā Lēmumu par Konkursa rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņo rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis Konkursa rezultātus Ja izvēlētais Pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu, Pasūtītājam ir tiesības izraudzīties nākamo Nolikumam atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu vai pieņemt lēmumu par Konkursa pārtraukšanu Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, kas nav reģistrēta Komercreģistrā vai līdzvērtīgā ārvalsts reģistrā, tai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles vai nu reģistrēt Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā ārvalsts reģistrā personālsabiedrību vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, kā arī to, ka piegādātāju apvienības dalībnieki ir solidāri atbildīgi pret Pasūtītāju (turpmāk sabiedrības līgums) Ja piedāvājumu iesniegusī piegādātāju apvienība, kurai tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izvēlas izveidot pilnsabiedrību, tā 20 (divdesmit) dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iesniedz Pasūtītājam izziņas no LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistra vai attiecīgās ārvalsts valsts institūcijas reģistra apliecinātu kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina Pretendenta tiesībspēju un rīcībspēju, un dokumentu, kas apliecina pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statusu Ja piedāvājumu iesniegusī piegādātāju apvienība, kurai tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izvēlas noslēgt sabiedrības līgumu, tā 20 (divdesmit) dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vienojas par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ievērojot piedāvājumā norādīto atbildības sadalījumu, un solidāru atbildību pret Pasūtītāju, un sabiedrības līguma apliecinātu kopiju un, ja nepieciešams, sabiedrības pārstāvja pilnvaru iesniedz Pasūtītājam Ja vai punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājam netiek iesniegti šajos punktos minētie dokumenti, tas tiek uzskatīts par Pretendenta (piegādātāju apvienības) atteikumu slēgt iepirkuma līgumu, un Pasūtītājs ir tiesīgs, paturot piedāvājuma nodrošinājumu, lemt par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 14. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI Komisijas tiesības: rakstiski pieprasīt precizēt iesniegto informāciju un detalizētus paskaidrojumus; 14

15 pārbaudīt visu Pretendenta sniegto ziņu patiesumu; pieaicināt Komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām; piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā Pretendentu pārstāvju klātbūtnē cauršūt Pretendenta iesniegto piedāvājuma dokumentu oriģināla paketi, ja tā iesniegta necauršūta. Šajā gadījumā Komisija neatbild par iesniegto dokumentu komplektāciju; pieprasīt no Pretendenta informāciju par piedāvātās Darbu cenas (t.sk. pozīciju) veidošanās mehānismu; rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt piedāvājumu derīguma termiņu; veikt kvalifikācijas (izslēgšanas nosacījumi, atlases prasības) pārbaudi tikai Pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības; pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, pārtraukt Konkursa norisi un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā laikā pirms Iepirkuma līguma slēgšanas, ja tam ir objektīvs pamatojums un tas nav pretrunā ar LR normatīvajiem aktiem, neatlīdzinot nekādus Pretendentu izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos Konkursā; veikt citas darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Nolikumu Komisijas pienākumi: izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā; pieņemt lēmumu par Konkursa norisi vai rezultātiem. 15. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI Pretendenta tiesības: laikus pieprasīt Komisijai papildu informāciju par Nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu; pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu; Pretendenta pienākumi: rakstveidā, Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem; ievērot visus Nolikumā minētos noteikumus kā pamatu iepirkuma izpildei. 16. INFORMĀCIJAS KONFIDENCIALITĀTE Nekāda sazināšanās starp Pretendentiem no vienas puses un Pasūtītāju vai Komisiju no otras puses visā piedāvājumu vērtēšanas laikā nenotiek, izņemot šajā Nolikumā paredzētos gadījumus Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. 17. PĀRĒJIE NOTEIKUMI Komisija un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Konkursa ietvaros nav saistoša Visi izdevumi, kas saistīti ar Pretendenta piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz Pretendentam. 18. NOLIKUMAM PIEVIENOTIE PIELIKUMI Kā Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi: 15

16 1. pielikums Pieteikums (forma); 2. pielikums Darba uzdevums; 3. pielikums Finanšu piedāvājums (forma); 4. pielikums Informācija par apakšuzņēmējiem (forma); 5. pielikums - apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās apliecinājums. Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja (personiskais paraksts) L.Alksne-Meldere 16

17 1.pielikums Atklāta konkursa nolikumam (Identifikācijas Nr. AK-17/58) PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA dalībai VAS Starptautiskā lidosta Rīga rīkotajā atklātajā konkursā Lidostas transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā. Konkurss: Lidostas transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana, AK-17/58 Kam: VAS Starptautiskā lidosta Rīga Saskaņā ar Konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Konkursa noteikumiem. Piedāvājam nodrošināt VAS Starptautiskā lidosta Rīga sauszemes transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanu atbilstoši Darba uzdevuma un Nolikuma prasībām par šādu cenu: EUR ( euro, centi), bez PVN. 1. Informācija par pretendentu: 1.1. Pretendenta nosaukums: 1.2. Reģistrēts ar Nr Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 1.4. Juridiskā adrese: 1.5. Biroja adrese: 1.6. Kontaktpersona: (Vārds, uzvārds, amats) 1.7. Telefons: 1.8. Fakss: 1.9. E-pasta adrese: Banka: Kods: Konts: 2. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība: 2.1. persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību Konkursā: katras piegādātāju apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra atbildības apjoms:. 3. Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu. 4. Mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas no piedāvājumu iesniegšanas dienas. 5. Mēs izprotam un piekrītam Nolikumā noteiktajām prasībām. 6. Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā. 7. Mēs apliecinām, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem* un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem*. 8. Mēs apliecinām, ka <pretendenta nosaukums> nav bijusi saziņa ar konkurentiem* attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu* nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, 17

18 apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem*, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu. 9. Mēs apliecinām, ka <pretendenta nosaukums> nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam* pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas. 10. Norādām, ka piedāvājuma lapā ir norādīta informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu/komercnoslēpumu atbilstoši Komerclikuma 19.pantam. Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu un atbilstību Konkursa un Darba uzdevuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi. Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no ( ) lapām. Paraksts: Vārds, uzvārds: Amats: Piedāvājums sagatavots un parakstīts 2017.gada z.v. *Konkurents jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. 18

19 2.pielikums Atklāta konkursa nolikumam (Identifikācijas Nr. AK-17/58) Atklāta konkursa Lidostas transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana Iepirkuma identifikācijas Nr. AK-17/58 Nr. 1. Apdrošināmais objekts: Minimālās prasības DARBA UZDEVUMS 1.1. VAS Starptautiskā lidosta Rīga sauszemes transportlīdzekļi (ar visu tajos iemontēto un uz tiem uzstādīto aprīkojumu, krāsojumu, tai skaitā audio sistēmas, bākugunis, rācijas, navigācijas sistēmas, elektroniskās mērierīces, tehnoloģiskās iekārtas, kuras izmanto transportlīdzeklī un kuras ir piestiprinātas transportlīdzeklim, riepas, riteņu diski un reklāmas uzlīmes, kuru apdrošināšana ir spēkā arī tad, ja tie ir vienīgie bojājumi), kas uzskaitīti VAS Starptautiskā lidosta Rīga bilancē vai atrodas tās turējumā, un uzrādīti Finanšu piedāvājuma formā (Nolikuma 3.pielikums) VAS Starptautiskā lidosta Rīga sauszemes transportlīdzekļi (ar visu tajos iemontēto un uz tiem uzstādīto aprīkojumu, krāsojumu, tai skaitā audio sistēmas, bākugunis, rācijas, navigācijas sistēmas, elektroniskās mērierīces, tehnoloģiskās iekārtas, kuras izmanto transportlīdzeklī un kuras ir piestiprinātas transportlīdzeklim, riepas, riteņu diski un reklāmas uzlīmes), kas tiks uzskaitīti VAS Starptautiskā lidosta Rīga bilancē vai tiks pieņemti tās turējumā visā līguma darbības laikā. 2. Apdrošinājuma summa: 2.1. Transportlīdzekļu faktiskā (tirgus) vērtība eiro ar PVN; bez apakšlimitu piemērošanas attiecībā uz transportlīdzekļos iemontēto un/vai uz tiem uzstādīto aprīkojumu, krāsojumu; minimālā apdrošinājuma summa katram konkrētam transportlīdzeklim norādīta Nolikuma 3.pielikumā Jauniem transportlīdzekļiem jauniegādes vērtība eiro ar PVN Apdrošinājuma summa pēc atlīdzības izmaksas konkrētajam transportlīdzeklim nesamazinās. 3. Pašriski: 3.1. Bojājumiem un daļu vai papildus aprīkojuma zādzībai pašrisks netiek piemērots neatkarīgi no apdrošināšana gadījumu skaita apdrošināšanas periodā; 3.2. Visa veida stiklojuma plīsumiem pašrisks netiek piemērots neatkarīgi no apdrošināšana gadījumu skaita apdrošināšanas periodā. Piedāvājums (aizpilda Pretendents) Jāsniedz apliecinājums par šīs prasības izpildi, kā arī jānorāda atbilstošie tehniskās specifikācijas atbilstības parametri un jebkādi speciāli nosacījumi, ja tādi ir. 19

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.maija sēdē (protokols Nr.1) VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA ATKLĀTA KONKURSA Ventilācijas, dzesēšanas, ēku vadības sistēmas (BMS)

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās Rīga, 2019 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss)

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi ID.Nr. BŪ 2019/1/KF APSTIPRINĀTS SIA Bauskas ūdens iepirkuma komisijas 2019.gada 30. jūlija sēdē Iepirkuma procedūra Sarunu procedūra, publicējot dalības paziņojumu. Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes va

APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes va APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām (Id. Nr. RD RPB 2018/7) NOLIKUMS (Iepirkums

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi ID.Nr. BŪ 2019/1/KF APSTIPRINĀTS SIA Bauskas ūdens iepirkuma komisijas 2019.gada 29. marta sēdē Iepirkuma procedūra Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība Projekta id.nr. 5.3.1.0/17/I/020 Ūdenssaimniecības

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Apstiprināts 26.08.2011. Iepirkuma komisijas sēdē (Protokols Nr.5) Nolikums iepirkumam Nr. KNIPP-2011/4 Jumta seguma nomaiņa ēkai Jubilejas ielā 18 A, Indrā 1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā)

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ,

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk