banku gada pārskats

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "banku gada pārskats"

Transkripts

1 Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās gada 30. jūnijā

2 SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Revidentu ziņojums 6-7 Saīsinātie starpperioda Koncerna konsolidētie un Bankas atsevišķie finanšu pārskati: Saīsinātais starpperioda Koncerna konsolidētais un Bankas atsevišķais peļņas vai zaudējumu aprēķins 8 Saīsinātais starpperioda Koncerna konsolidētais un Bankas atsevišķais visaptverošo ienākumu pārskats 9 Saīsinātais starpperioda Koncerna konsolidētais un Bankas atsevišķais finanšu stāvokļa pārskats Saīsinātais starpperioda Koncerna konsolidētais kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats 12 Saīsinātais starpperioda Bankas kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats 13 Saīsinātais starpperioda Koncerna konsolidētais un Bankas atsevišķais naudas plūsmas pārskats Saīsināto starpperioda Koncerna konsolidēto un Bankas atsevišķo finanšu pārskatu pielikums

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA gadā AS Akciju komercbanka Baltikums mainīja nosaukumu uz. (turpmāk tekstā Banka) ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā gada 22. jūnijā kā akciju sabiedrība. Bankas adrese ir Mazā Pils iela 13, Rīga, LV Banka ir kredītiestāde, kas specializējas eksporta un importa operāciju apkalpošanā, tirdzniecības un jūras transporta finansēšanā, kā arī investīciju pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanā. Banka darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un Latvijas Bankas izsniegto licenci. Puse, kurai ir kontrole pār Banku, ir AS Baltikums bankas grupa (AS BBG ), kam pieder 100% Bankas balsstiesīgo akciju gadā AS Baltikums bankas grupa mainīja nosaukumu uz AS BBG. AS BBG pieder četriem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem un 2 privātpersonām. 2. FINANŠU PĀRSKATU SAGATAVOŠANAS PAMATS (a) Atbilstības paziņojums Šie (Banka) un tās meitas sabiedrību (Koncerns) saīsinātie starpperioda Koncerna konsolidētie un Bankas atsevišķie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar 34. Starptautisko grāmatvedības standartu Starpperioda finanšu pārskati. Šie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati neietver visu informāciju, kas veido pilnus finanšu pārskatus, un tāpēc šie finanšu pārskati ir jāizvērtē kopā ar Koncerna konsolidētajiem un Bankas atsevišķiem finanšu pārskatiem par gadu, kas noslēdzās gada 31. decembrī. Koncerna revidētie konsolidētie un Bankas atsevišķie finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31. decembrī, ir pieejami Bankas interneta vietnē: Saīsinātos starpperioda Koncerna konsolidētos un Bankas atsevišķos finanšu pārskatus valde apstiprināja izdošanai gada 17. augustā. Akcionāriem ir tiesības veikt izmaiņas finanšu pārskatos. (b) Funkcionālā un finanšu pārskata valūta Finanšu pārskati uzrādīti tūkstošos latu (LVL 000), ja vien nav noteikts citādi. Lati ir Bankas funkcionālā valūta. 3. SVARĪGĀKĀS PIELIETOTĀS GRĀMATVEDĪBAS POLITIKAS Šo saīsināto starpperioda Koncerna konsolidēto un Bankas atsevišķo finanšu pārskatu sagatavošanā Koncerns un Banka pielietoja grāmatvedības uzskaites politikas, kas atbilst tām grāmatvedības uzskaites politikām, kas tika pielietotas Koncerna konsolidēto un Bankas atsevišķo finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās gada 31. decembrī, sagatavošanā. Uzņēmuma ienākuma nodoklis starpperiodā tiek uzkrāts, izmantojot nodokļa efektīvo likmi, kas būs piemērojama prognozētajai gada kopējai peļņai. 15

16 Jauni standarti un interpretācijas Pastāv vairāki jauni standarti, esošo standartu grozījumi un interpretācijas, kas stājas spēkā pārskata periodā, kas sākās gada 1. janvārī. Nevienam no šiem standartiem nav būtiskas ietekmes uz saīsinātajiem starpperioda Koncerna konsolidētajiem un Bankas atsevišķajiem finanšu pārskatiem. Pārstrādātais 24. SGS Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm ; Pārstrādātā SFPIK Interpretācija Nr SGS Ierobežojumi attiecībā uz noteikto pabalstu aktīviem, minimālās finansējuma prasības un to attiecība ; SFPIK Interpretācija Nr. 19 Finanšu saistību dzēšana, izmantojot kapitāla vērtspapīrus (spēkā pārskata periodiem, sākot ar gada 1. jūliju); Pārstrādāts 32. SGS Finanšu instrumenti: Informācijas atklāšana Pirmpirkuma tiesību emisiju klasificēšana (spēkā pārskata periodiem, sākot ar gada 1. februāri). 4. RISKA VADĪBA Visi Bankas un Koncerna riska vadības mērķu un politiku aspekti atbilst tiem, kas uzrādīti Koncerna konsolidētajos un bankas atsevišķos finanšu pārskatos par gadu, kas beidzās gada 31. decembrī. 5. KAPITĀLA VADĪBA Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka un pārrauga kapitāla prasības Bankai kā galvenajai Koncerna pamatdarbības struktūrvienībai. Banka kā kapitālu definē tos posteņus, kas kā kapitāls definēti tiesiskajā regulējumā. Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajām kapitāla prasībām bankām jāuztur kapitāla rādītāji atbilstoši riska svērtajiem aktīviem ( likumā noteiktais pašu kapitāla rādītājs ) virs noteiktā minimuma līmeņa gada 30. jūnijā minimālais līmenis ir 8%. Banka atbilda likumā noteiktajiem pašu kapitāla rādītājiem sešu mēnešu periodos, kas noslēdzās gada 30. jūnijā, gada 31. decembrī un gada 30. jūnijā. Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs gada 30. jūnijā bija 15 % (2010. gada 31. decembrī: 15% un gada 30. jūnijā: 19%). 6. APLĒSES UN SPRIEDUMI Lai sagatavotu starpperioda finanšu pārskatus, vadībai ir nepieciešams izdarīt spriedumus, aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē grāmatvedības politikas piemērošanu un uzrādītās aktīvu un saistību summas, ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Sagatavojot šos saīsinātos starpperioda Koncerna konsolidētos un Bankas atsevišķos finanšu pārskatus, svarīgākie vadības izdarītie spriedumi par Bankas un Koncerna grāmatvedības politikas piemērošanu un galvenie aplēšu nenoteiktības avoti bija tie paši, kas tika izmantoti Koncerna konsolidētajos un Bnkas atsevišķos finanšu pārskatos par gadu, kas beidzās gada 31. decembrī. Minētās aplēses ir šādas: Uzkrājumi nedrošiem parādiem; Finanšu instrumentu novērtēšana; Finanšu instrumentu vērtības samazināšanās (izņemot kredītus); Nemateriālās vērtības samazināšanās; Pārņemtās kredītu ķīlas novērtēšana; Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība iegādes brīdī (skat. 17. piezīmi); Kuģu patiesā vērtība. Aplēšu jūtīgums tika novērtēts, bet netiek uzrādīts šajos saīsinātajos finanšu pārskatos, jo nav bijušas būtiskas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā perioda finanšu pārskatiem. 16

17 7. NETO PROCENTU IENĀKUMI Sešu mēnešu periods, kas noslēdzās gada 30. jūnijā Sešu mēnešu periods, kas noslēdzās gada 30. jūnijā Procentu ienākumi no amortizētajā pašizmaksā uzrādītajiem aktīviem: Depozīti kredītiestādēs Kredīti un debitoru parādi Procentu ienākumi no pārdošanai pieejamajiem finanšu aktīviem Procentu ienākumi no patiesajā vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem un saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Procentu ienākumi no līdz termiņa beigām turētajiem vērtspapīriem Procentu ienākumi kopā Procentu izdevumi Procentu izdevumi par amortizētajā pašizmaksā novērtētajām saistībām: (196) (181) (185) (170) Parādi kredītiestādēm (15) - (15) - Noguldījumi (181) (181) (156) (156) Emitētās obligācijas - - (14) (14) Pārējie procentu izdevumi (124) (124) (96) (96) Procentu izdevumi kopā (320) (305) (281) (266) Neto procentu ienākumi

18 8. NETO KOMISIJAS NAUDAS IENĀKUMI Sešu mēnešu periods, kas noslēdzās gada 30. jūnijā Sešu mēnešu periods, kas noslēdzās gada 30. jūnijā Komisijas naudas ienākumi Maksājumi Korporatīvo klientu finansēšana Darījumi ar vērtspapīriem Uzticības (trasta) darījumi Kontu apkalpošana Ieguldījumu fondu un plānu pārvalde Citi Komisijas naudas ienākumi kopā Komisijas naudas izdevumi Korespondentkonti (200) (200) (291) (291) Norēķini skaidrā naudā un maksājumu karšu darījumi (51) (51) (34) (34) Klientu piesaiste un fonda daļu izmaksa - - (3) (3) Darījumi ar vērtspapīriem (23) (23) (33) (33) Citi (24) (24) - - Komisijas naudas izdevumi kopā (298) (298) (361) (361) Neto komisijas naudas ienākumi UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS Sešu mēnešu periods, kas noslēdzās gada 30. jūnijā Sešu mēnešu periods, kas noslēdzās gada 30. jūnijā Aprēķinātais ienākuma nodoklis Atliktais nodoklis Uzņēmuma ienākuma nodoklis

19 Aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodokļa apmērs atšķiras no teorētiski iespējamās nodokļa summas, kas būtu jāmaksā, Bankai piemērojot likumā noteikto 15% likmi gada 30. jūnijā un gada 30. jūnijā, šādi: Sešu mēnešu periods, kas noslēdzās gada 30. jūnijā Sešu mēnešu periods, kas noslēdzās gada 30. jūnijā Peļņa pirms nodokļu aprēķināšanas Teorētiskais nodoklis, 15% likme Neatskaitāmie izdevumi un neapliekamie ienākumi, neto Uzņēmumu ienākuma nodoklis KASE UN PRASĪBAS UZ PIEPRASĪJUMU PRET CENTRĀLĀJĀM BANKĀM gada 30. jūnijs gada 31. decembrī Nauda Prasības pret Latvijas Banku Prasības pret Kipras Centrālo Banku Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām kopā NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI gada 30. jūnijs gada 30. jūnijs Nauda un prasības pret centrālājām bankām Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, kuru termiņš nepārsniedz 3 mēnešus Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, kuru termiņš nepārsniedz 3 mēnešus (1 191) (1 191) (61) (61) Nauda un tās ekvivalenti kopā

20 12. NOGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS gada 30. jūnijs gada 31. decembrī Prasības pret kredītiestādēm uz pieprasījumu Latvijā reģistrētās kredītiestādes OECD valstu kredītiestādes Citu valstu kredītiestādes Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Noguldījumi kredītiestādēs kopā gada 30. jūnijā Bankai bija prasības pret 2 kredītiestādēm un citām finanšu iestādēm, kuru kopsumma pārsniedza 10% no kopējām prasībām pret kredītiestādēm. Kopējā minēto atlikumu vērtība gada 30. jūnijā bija tūkstoši LVL: AS DNB NORD Banka (Latvija) tūkstoši LVL un COMMERZBANK AG (Vācija) tūkstoši LVL gadā 31.decembrī Bankai bija prasības pret 4 kredītiestādēm un citām finanšu iestādēm, kuru kopsumma pārsniedza 10% no kopējām prasībām pret kredītiestādēm. Kopējā minēto atlikumu vērtība gadā 31.decembrī bija tūkstoši LVL. 13. PATIESAJĀ VĒRTĪBĀ NOVĒRTĒTIE FINANŠU AKTĪVI AR ATSPOGUĻOJUMU PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINĀ gada 30. jūnijs gada 31. decembris Vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Valdības vērtspapīri (Serbija) Pašvaldību vērtspapīri (Krievija) Ne-OECD valstu sabiedrību un kredītiestāžu emitētās eiroobligācijas Kopā Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ne-OECD valstu sabiedrību un kredītiestāžu emitētās akcijas OECD valstu sabiedrību emitētās akcijas Ieguldījumu fonda apliecības Kopā Kopā patiesajā vērtībā novērtētie vērtspapīri ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

21 Patiesajā vērtībā novērtēto finanšu instrumentu ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā kredītkvalitātes analīze, balstoties uz reitinga aģentūru piešķirtajiem reitingiem, ir šāda: gada 30. jūnijs gada 31. decembris 000 LVL 000 LVL Vērtspapīri ar fiksētu un nefiksētu ienākumu - Valdības un pašvaldību vērtspapīri No BBB+ līdz BBB No BB+ līdz BB Valdības un pašvaldību vērtspapīri kopā Komercsabiedrību parāda vērtspapīri AAA līdz A- - - No BBB+ līdz BBB No BB- līdz BB Zemāks par B Nav reitinga Komercsabiedrību parāda vērtspapīri kopā Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu kopā Vērtspapīri ar fiksētu un nefiksētu ienākumu kopā PĀRDOŠANAI PIEEJAMIE FINANŠU AKTĪVI gada 30. jūnijs gada 31. decembris Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu SWIFT akcijas Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi kopā KREDĪTI UN DEBITORU PARĀDI (a) Kredīti un debitoru parādi gada 30. jūnijs gada 31. decembris Finanšu institūcijas Korporatīvie klienti Fiziskās personas Kredīti un debitoru parādi kopā Uzkrājumi zaudējumiem no vērtības samazināšanās (1 903) (1 901) (2 744) (2 533) Neto kredīti un debitoru parādi

22 (b) Kredītu analīze pēc veidiem gada 30. jūnijs gada 31. decembris Kredītportfelis Korporatīvie kredīti Industriālie kredīti Maksājumu karšu kredīti Ar hipotēku nodrošinātie kredīti Citi kredīti Kredītportfelis kopā Ar vērtspapīriem nodrošinātie kredīti Atpakaļatpirkšanas darījumi (reverse repo) Ar vērtspapīriem nodrošinātie kredīti kopā Kredīti un debitoru parādi kopā Uzkrājumi zaudējumiem no vērtības samazināšanās (1 903) (1 901) (2 744) (2 533) Neto kredīti un debitoru parādi (c) Kredītu ģeogrāfiskā segmentācija gada 30. jūnijs gada 31. decembris Kredīti Latvijas rezidentiem Kredīti OECD valstu rezidentiem Kredīti ne-oecd valstu rezidentiem Kredīti un debitoru parādi kopā Uzkrājumi zaudējumiem no vērtības samazināšanās (1 903) (1 901) (2 744) (2 533) Neto kredīti un debitoru parādi Vidējā kredītportfeļa procentu likme gada 30. jūnijā bija 6,95% (2010. gada 31. decembrī: 6,32%). Vidējā procentu likme atpirkšanas darījumos gada 30. jūnijā bija 3,26% (2010. gada 31. decembrī: 3,31%). (d) Būtiska kredītriska koncentrācija gada 30. jūnijā Bankai bija divi aizņēmēji vai savstarpēji saistīti aizņēmēji, kuru kopējās kredītsaistības pārsniedza 10% no kopējiem izsniegtajiem kredītiem, šo aizņēmēju kredītu atlikums bija tūkst. latu gada 31. decembrī Bankai bija 1 aizņēmējs vai savstarpēji saistītu aizņēmēju grupa, kuras kopējās kredītsaistības pārsniedza 10 % no kopējiem izsniegtajiem kredītiem. Aizņēmēja kredīta atlikums bija tūkstoši latu. Saskaņā ar regulatora prasībām Bankas kredītriska koncentrācija ar vienu klientu vai saistītu klientu grupu nedrīkst pārsniegt 25% no Bankas kapitāla gada 30. jūnijā un gada 31. decembrī Banka bija nodrošinājusi atbilstību šīm prasībām. 22

23 (e) Kredītportfeļa sadalījums pēc maksājumu termiņa kavējuma Banka Kopā No kuriem No kuriem kavēti šādos termiņos LVL 000 nav kavēti pārskata datumā Zem 30 dienām dienas dienas Virs 180 dienām Kavēto parādu neto uzskaites vērtība gada 30. jūnijā Uzskaites vērtība neto No kuriem vērtības samazinājums gada 31. decembrī Neto uzskaites vērtība No kuriem ir samazinājusies vērtība Koncerna kredītu kvalitātes struktūra būtiski neatšķiras no iepriekš norādītās Bankas struktūras. (f) Kredīti, kuru vērtība ir samazinājusies gada 30. jūnijs 000 LVL gada 31. decembris 000 LVL Bruto kredīti, kuru vērtība ir samazinājusies Uzkrājumi zaudējumiem no vērtības samazināšanās (1 903) (1 901) (2 744) (2 533) Neto kredīti un debitoru parādi (g) Izmaiņas uzkrājumos zaudējumiem no vērtības samazināšanās gada 30. jūnijs gada 31. decembris Koncerns LVL 000 Banka LVL 000 Koncerns LVL 000 Banka LVL 000 Uzkrājumi zaudējumiem no vērtības samazināšanās Atlikums perioda sākumā Vērtības samazināšanās zaudējumi Vērtības samazināšanās zaudējumu atcelšana (616) (407) (146) (146) Norakstītie kredīti (805) (805) (1 757) (1 879) Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursa svārstībām (127) (127) Atlikums perioda beigās (h) Kredītportfeļa iedalījums pēc nozarēm (Banka) gada 30. jūnijs 000 LVL gada 31. decembris 000 LVL Ūdenstransports Finanšu pakalpojumi Vairumtirdzniecība Izklaide, atpūta, sports Citi pakalpojumi Neto kredīti un debitoru parādi

24 (i) Kredītu analīze pēc ķīlas veida (Banka) LVL gada 30. jūnijā % no kredītportfeļa gada 31. decembrī % no kredītportfeļa Komerciālās ēkas Komercaktīvu ķīla Komercaktīvu ķīla jūras transporta līdzekļi Tirdzniecības vērtspapīri Citi Bez nodrošinājuma Neto kredīti un debitoru parādi Iepriekšējā tabulā uzrādītās summas ir kredītu uzskaites vērtības, un ne visos gadījumos tās atspoguļo ķīlas patieso vērtību. (j) Pārstrukturētie kredīti LVL gada 30. jūnijs gada 31. decembris Samazināta procentu likme Pagarināts atmaksas termiņš Pārstrukturētie kredīti kopā LĪDZ TERMIŅA BEIGĀM TURĒTIE FINANŠU AKTĪVI gada 30. jūnijs gada 31. decembris Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Latvijas kredītiestāžu emitētās eiroobligācijas Citu valstu sabiedrību un kredītiestāžu emitētās eiroobligācijas Parāda vērtspapīri kopā Uzkrājumi zaudējumiem no vērtības samazināšanās (280) (280) (282) (282) Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, neto Līdz termiņa beigām turēto finanšu aktīvu kredītkvalitātes analīze, balstoties uz reitinga aģentūru piešķirtiem reitingiem, ir šāda: gada 30. jūnijs gada 31. decembris 000 LVL 000 LVL Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu - Komercsabiedrību parāda vērtspapīri No BBB+ līdz BBB No BB- līdz BB Zemāks par B Nav reitinga Komercsabiedrību parāda vērtspapīri kopā Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

25 Izmaiņas uzkrājumos zaudējumiem no vērtības samazināšanās Banka un Koncerns gada 30. jūnijs 000 LVL gada 31. decembris 000 LVL Atlikums pārskata perioda sākumā Vērtības samazināšanās zaudējumi Iepriekš izveidoto uzkrājumu atcelšana (1) (302) Vērtspapīru vērtības norakstīšana - (756) Ārvalstu valūtas kursu svārstības (1) 39 Atlikums perioda beigās IEGULDĪJUMI ASOCIĒTO UN MEITAS SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (a) Konsolidācijā iekļautās meitas sabiedrības Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā (Banka) Sabiedrība Ieguldījums kapitālā Iegādes vērtība Iegādes vērtība gada gada 30. jūnijs 31. decembris LVL 000 LVL 000 SIA Baltikums Līzings 100% Uzkrājumi zaudējumiem no vērtības - (186) samazināšanās AS IPS Baltikums Asset Management 100% SIA Konsalting Invest 100% SIA Zapdvina Development 100% SIA CityCap Service 100% Rostman Ltd. 100% Benmar Maritime S.A. 100% Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā (citas Koncernā ietilpstošās sabiedrības) Ieguldījums kapitālā Iegādes vērtība gada 30. jūnijs Iegādes vērtība gada 31. decembris Sabiedrība LVL 000 LVL 000 Hartmile Projects S.A 100% 5 5 KamalyDevelopment EOOD 100% Banka palielināja meitas sabiedrības SIA Baltikums Līzings pamatkapitālu par daļām ar nominālvērtību 100,00 LVL par kopējo summu LVL apmērā. Pēc pamatkapitāla palielināšanas SIA Baltikums Līzings pamatkapitāls sastāv no daļām ar nominālvērtību 100,00 LVL par kopējo summu LVL apmērā. Kapitāla palielināšanas iemesls Koncerna uzņēmumu biznesa restrukturizācija. Uzkrājumi zaudējumiem no vērtības samazināšanas tika atcelti, jo meitas sabiedrības aktīvu kvalitāte ir uzlabojusies. 25

26 (b) Meitas sabiedrību pārdošana gadā Pārdotais ieguldījums kapitālā Neto aktīvi darījuma datumā LVL 000 Nemateriālā vērtība LVL 000 Saņemtā atlīdzība LVL 000 Grupas zaudējumi no meitas sabiedrību pārdošanas LVL 000 Meitas sabiedrību pārdošana gadā Benmar Maritime S.A. 100% - (8) 1 (7) - (8) 1 (7) Meitas sabiedrību nauda - Neto saņemtā nauda gada februārī Banka pārdeva 100% līdzdalību meitas sabiedrībā Benmar Maritime S.A..Meitas sabiedrības pārdošanas rezultātā Bankai radās zaudējumi 896 tūkstošu LVL apmērā. (c) Meitas sabiedrību pirkšana gadā pēc pārskata perioda beigām, bet pirms saīsināto starpperioda finanšu pārskatu apstiprināšanas Pēc pārskata perioda beigām, bet pirms pārskatu apstiprināšanas, Banka ir ieguvusi kontroli jaunajā meitas sabiedrībā: Daļu iegāde gadā: Iegūta līdzdalība Tīrie aktīvi iegādes brīdī LVL 000 Samaksātā summa LVL 000 Nemateriālā vērtība LVL 000 SIA Pils Pakalpojumi 51% 941 (700) gadā 20. jūlijā Banka nopirka 51% SIA Pils Pakalpojumi. Minētā komercsabiedrība ir ēkas Rīgā, Smilšu ielā 6, īpašnieks, un Banka plāno izmantot minēto ēku savam birojam. Bankas vadība ir pārskatījusi aktīvu atgūstamo vērtību iegādes datumā un uzskata, ka atgūstamā vērtība būtiski neatšķiras no aktīvu uzskaites vērtības, attiecīgi 941 tūkstoši LVL. Nekontrolējošo dalībnieku daļas (49%) vērtība tiek aprēķināta proporcionāli neto aktīvu vērtībai iegādes brīdī. Ilgtermiņa aktīvi Apgrozāmie līdzekļi naudai Apgrozāmie līdzekļi Debitori Uzskaites vērtība pirms iegādes LVL 000 Neto identificējamie Neto Nemateriālā identifi- vērtība Īstermiņa aktīvi cējamie iegādes saistības 100% aktīvi 51% rezultātā Iegādes pašizmaksa Atzītā vērtība pēc iegādes (3 800)

27 (d) Ieguldījumi asociēto sabiedrību kapitālā (Banka un Koncerns) Sabiedrība Ieguldījums kapitālā Uzskaites vērtība Uzskaites vērtība LVL 000 LVL 000 AAS Baltikums 49,86% AS Termo biznesa Centrs 26,15 % Kopā Līdzdalības asociēto sabiedrību kapitālā vērtības pieaugums OOO Балтикумс Траст, Kijeva AS Termo biznesa Centrs AAS Baltikums Kopā Vērtība gada 31. decembrī Iegādāts (samaksa naudā) Saņemtās dividendes - - (155) (155) Līdzdalība asociēto sabiedrību neto peļņā Likvidēts (2) - - (2) Vērtība gada 31. decembrī Līdzdalība asociēto sabiedrību neto peļņā Vērtība gada 30. jūnijā

28 18. AKTĪVU VĒRTĪBAS SAMAZINĀŠANĀS (a) Aktīvu vērtības samazināšanās (Banka) Sešu mēnešu periods, kas noslēdzās gada 30. jūnijā Sešu mēnešu periods, kas noslēdzās gada 30. jūnijā Gads, kas noslēdzās gada 31. decembrī LVL 000 LVL 000 LVL 000 Uzkrājumi pārskata perioda sākumā kopā Uzkrājumu zaudējumiem no kredītu un pārējo aktīvu vērtības samazināšanās pieaugums Uzkrājumu zaudējumiem no vērtspapīru vērtības samazināšanās pieaugums/(samazinājums) (1) (247) 293 Uzkrājumu zaudējumiem no ieguldījumu meitas sabiedrību kapitālā atcelšana (186) - - Uzkrājumu kredītiem un līdz termiņa beigām turētiem finanšu aktīviem atcelšana (407) - (448) Izmaiņas pārskata periodā 113 (83) Norakstīti aktīvi pārskata periodā (805) (1 285) (2 635) Izmaiņas uzkrājumos valūtas kursu svārstību dēļ (128) Uzkrājumi pārskata perioda beigās kopā (b) Aktīvu vērtības samazināšanās (Koncerns) Sešu mēnešu periods, kas noslēdzās gada 30. jūnijā Sešu mēnešu periods, kas noslēdzās gada 30. jūnijā Gads, kas noslēdzās gada 31. decembrī LVL 000 LVL 000 LVL 000 Kopējie uzkrājumi perioda sākumā Uzkrājumu zaudējumiem no kredītu vērtības samazināšanās pieaugums Uzkrājumu zaudējumiem no vērtspapīru vērtības samazināšanās pieaugums/(samazinājums) (1) (247) 293 Uzkrājumu kredītiem un līdz termiņa beigām turētajiem finanšu aktīviem atcelšana (616) - (448) Izmaiņas pārskata periodā 90 (83) Aktīvu norakstīšana pārskata periodā (805) (1 285) (2 513) Izmaiņas uzkrājumos valūtas kursu svārstību dēļ (128) Uzkrājumi pārskata perioda beigās kopā

29 19. IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMS gada 30. jūnijs gada 31. decembris Zeme un ēka Ūdens ielā 12, Rīgā Zeme un ēka Raiņa ielā 28, Daugavpilī Telpas Tallinā, Igaunijā Zemes gabals Akācijas ielā 5, Daugavpilī Zemes gabals Mūkupurva ielā, Rīgā Zemes gabals Liepājā Zemes gabals Klaipēdā, Lietuvā Nekustamais īpašums Bulgārijā Koncerns Banka LVL 000 LVL gada 31. decembrī Ieguldījumu īpašuma iegāde Pārņemti kredītu nodrošinājumi Pārvietots no avansa maksājumiem (41) (41) Ēku nolietojums (168) (32) Ieguldījumu īpašuma Bulgārijā pārvērtēšana gada 31. decembrī Ieguldījumu īpašuma pārdošana (zeme un ēka: Ūdens ielā 12, Rīgā; Raiņa ielā 28, Daugavpilī) (308) (538) Izslēgts nolietojums Ēku nolietojums (81) (11) Citi gada 30. jūnijā Bankai nepieder īpašumtiesības uz pārņemtā kredīta nodrošinājumu zemes gabalu Klaipēdā, Lietuvā, bet Banka kontrolē pārņemtos aktīvus pamatojoties uz noslēgto fiduciāro pakalpojumu līgumu. 29

30 20. PĀRĒJIE AKTĪVI gada 30. jūnijs gada 31. decembris Priekšapmaksa par meitas sabiedrības iegādi* Meitas sabiedrības parāds par pamatkapitāla samazināšanu Pārņemtās ķīlas kuģi Nauda vērtspapīru norēķiniem pie brokeriem PVN pārmaksa Debitoru parādi SPOT darījumos Pārējie debitoru parādi Pārējie aktīvi kopā *Meitas sabiedrības iegādes rezultātā iegādes cena tika noteikta 700 tūkstošu LVL apmērā. Priekšapmaksa tūkstošu LVL apmērā tika veikta saskaņā ar sākotnējo līgumu, un tās atmaksa tiek sagaidīta no pārdevēja. Darījuma apraksts ir sniegts 30. piezīmē. 21. AIZŅĒMUMI NO KREDĪTIESTĀDĒM UN CITĀM FINANŠU IESTĀDĒM gada 30. jūnijs gada 31. decembris Latvijā reģistrētās kredītiestādes Latvijā reģistrētās finanšu iestādes Gada procentu likme saistībām pret Latvijā reģistrētajām finanšu iestādēm (AAS Baltikums ) gadā 30. jūnijā bija 3%. Gada procentu likme saistībām pret Latvijā reģistrētajām kredītiestādēm (AS SEB banka ) gadā bija 6 mēnešu EURIBOR + 1,75%. 22. AMORTIZĒTĀJĀ IEGĀDES VĒRTĪBĀ VĒRTĒTĀS FINANŠU SAISTĪBAS: NOGULDĪJUMI gada 30. jūnijs gada 31. decembris Norēķinu konti: Finanšu institūcijas Uzņēmumi Fiziskās personas Termiņnoguldījumi: Finanšu institūcijas Uzņēmumi Fiziskās personas Noguldījumi kopā gada 30. jūnijā Banka turēja klientu noguldījumus 454 tūkstošu LVL apmērā (2010: 411 tūkstoši LVL), kas bija bloķēti kā nodrošinājums Bankas izsniegtajiem kredītiem un citiem kredītu instrumentiem. 30

31 Vidējā procentu likme termiņnoguldījumiem gadā 30. jūnijā bija 3,47 % (2010. gadā 2,51%). Vidējā procentu likme noguldījumiem uz pieprasījumu gadā 30. jūnijā bija 0,01 % (2010. gadā 0,26%) gada 30. jūnijā Bankā nebija klienta/klientu grupas, kuru noguldījumi pārsniedza 10% no kopējiem klientu noguldījumiem gada 31. decembrī Bankā bija viens klients/klientu grupa, kuru noguldījumi pārsniedza 10% no kopējiem klientu noguldījumiem, un to atlikums bija LVL. 23. AMORTIZĒTĀJĀ IEGĀDES VĒRTĪBĀ VĒRTĒTĀS PAKĀRTOTĀS SAISTĪBAS: gadā saņēma pakārtotos noguldījumus: Darījuma partneris Valsts Procentu likme Pieņemšanas datums Dzēšanas datums Valūta Nominālā vērtība, valūtā Bilances vērtība, `000 LVL Fiziskā persona Turkmenistāna 6% USD Fiziskā persona Krievija 5% EUR Pakārtotās saistības, kopā ATVASINĀTIE FINANŠU AKTĪVI UN SAISTĪBAS Koncerns un Banka gada 30. jūnijs 000 LVL Uzskaites Nominālvērtība vērtība Koncerns un Banka gada 31. decembris 000 LVL Uzskaites Nominālvērtība vērtība Aktīvi Nākotnes līgumi Opcijas Atvasinātie finanšu aktīvi kopā Saistības Nākotnes līgumi Atvasinātās saistības kopā gada 30. jūnijā Bankai bija 15 biržā netirgoto valūtas maiņas nākotnes līgumu (2010. gada 31. decembrī: 25 līgumi). 31

32 25. DARĪJUMI AR SAISTĪTĀM PUSĒM Kredīti, noguldījumi un citas prasības un saistības pret saistītajām pusēm ietver: gada 30. jūnijs gada 31. decembris Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām t.sk. mātes sabiedrībai t.sk. meitas sabiedrībām Aizdevumi citu Koncerna sabiedrību starpā Atvasinātie finanšu instrumenti Kredīti un citas prasības kopā Termiņa un pieprasījuma noguldījumi un aizņēmumi t.sk. no mātes sabiedrības t.sk. no meitas sabiedrībām t.sk. no asociētajām sabiedrībām Aizņēmumi citu Koncerna sabiedrību starpā Noguldījumi un saistības kopā Sešu mēnešu periods, kas noslēdzās gada 30. jūnijā Sešu mēnešu periods, kas noslēdzās gada 30. jūnijā Procentu likme % Procentu likme % Procentu likme % Procentu likme % Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām Termiņa un pieprasījuma noguldījumi Padomes un Valdes atalgojums gada 6 mēnešos bija 152 tūkstoši LVL (2010. gada 6 mēnešos: 212 tūkstoši LVL ). Sešu mēnešu periods, kas noslēdzās gada 30. jūnijā Sešu mēnešu periods, kas noslēdzās gada 30. jūnijā Ienākumi no darījumiem ar saistītajām pusēm Komisijas naudas ieņēmumi Procentu ienākumi Dividendes Citi Izdevumi darījumos ar saistītajām pusēm Procentu izmaksas Citi Īres maksājumi

33 26. AKTĪVI PĀRVALDĪŠANĀ gada 30. jūnijs gada 31. decembris Aktīvi pārvaldīšanā Prasības pret Latvijā reģistrētajām kredītiestādēm Prasības pret ārvalstu kredītiestādēm Kredīti Vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, no kuriem: ieķīlāti atpirkšanas darījumu ietvaros Pārējie aktīvi Aktīvi pārvaldīšanā kopā Pasīvi pārvaldīšanā Nerezidentu trasta saistības Rezidentu trasta saistības Pasīvi pārvaldīšanā kopā gada 30. jūnijā aktīvi pārvaldīšanā ietver darījumus ar Bankas saistītajām pusēm tūkstošu LVL apmērā gada 31. decembrī aktīvi pārvaldīšanā ietver darījumus ar Bankas saistītajām pusēm tūkstošu LVL apmērā. 27. IESPĒJAMĀS SAISTĪBAS Kreditēšanas darbības ietvaros Bankai ir saistības jebkurā laikā izsniegt zināmu kredītu apjomu. Šādas saistības veido apstiprinātie kredīti un kredītkaršu limiti, kā arī overdrafti. Banka sniedz finanšu garantijas un akreditīvus, kas garantē tās klientu saistību izpildi pret trešajām pusēm. Šādos līgumos parasti ir ierobežojumi un to darbības termiņš parasti nepārsniedz 5 gadus. Tabulā ir uzrādītas līgumos norādītās saistību summas sadalījumā pēc kategorijām. Uzrādot saistības tabulā, tiek pieņemts, ka summas ir pilnībā izsniegtas. Tabulā uzrādītās garantiju un akreditīvu summas ir maksimālā zaudējumu summa, kas tiktu atzīta bilancē, ja darījumu puses nespētu nekādā mērā pildīt savas saistības gada 30. jūnijs gada 31. decembris Neizmantotie kredītresursi Neizmantotie kredītkaršu resursi Garantijas Kopējās līgumos noteiktās un iepriekš minēto saistību izsniegt kredītus summas varētu nebūt vienādas ar nākotnē nepieciešamo naudas plūsmu, jo šādu saistību termiņš var beigties pirms saistības tiek pieprasītas. 33

34 28. KAPITĀLA PIETIEKAMĪBAS APRĒĶINS (BANKA) gada gada 30. jūnijā 31. decembrī 000 LVL 000 LVL Pirmā līmeņa kapitāls Pamatkapitāls Rezerves kapitāls Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa Pārskata perioda peļņa Nemateriālie aktīvi (196) (224) Pārējie atskaitījumi (1 355) ( 1 416) Kopā pirmā līmeņa kapitāls Otrā līmeņa kapitāls Pirmā un otrā līmeņa kapitāla samazinājums (2 820) (2 820) Pašu kapitāls Riska svērtā vērtība Bankas portfelis Tirdzniecības portfelis Darbības risks Kopā riska svērtie aktīvi Kopā kapitāls, procentuāli no riska svērtajiem aktīviem ( kopējais kapitāla rādītājs ) Kopā pirmā līmeņa kapitāls, procentuāli no riska svērtajiem aktīviem ( pirmā līmeņa kapitāla rādītājs ) 15% 15% 15% 15% gada 30. jūnijā Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs bija 15% (2010. gadā: 15%), kas pārsniedz iepriekš minēto minimālo kapitāla pietiekamības prasību 8%, ko nosaka Bāzeles konvencija un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi. 29. KAPITĀLS UN REZERVES gada februārī Bankas akcionārs AS Baltikums Bankas Grupa pieņēma lēmumu novirzīt pagājušā gada nesadalīto peļņu Bankas pamatkapitālā 638 tūkstošu LVL apmērā Skaits 000 LVL Skaits 000 LVL Pamatkapitāls Parastās akcijas ar balsstiesībām Dividendes Izmaksājamo dividenžu apmērs ir ierobežots un nepārsniedz Bankas nesadalītās peļņas apmēru, ko nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Saskaņā ar Latvijas likumdošanu pārskata perioda beigu datumā nesadalītā peļņa ir tūkstoši LVL (2010. gadā: 878 tūkstoši LVL). Rezerves 17 tūkstošu LVL apmērā (2010. gadā: 17 tūkstoši LVL) ir izveidotas no nesadalītās peļņas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Šīs rezerves nav ierobežotas, un tās var izmaksāt, akcionāriem pieņemot atbilstošu lēmumu. 30. NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA PERIODA BEIGĀM gada jūlijā Banka ir ieguvusi kontroli komercsabiedrībā SIA Pils Pakalpojumi, kuras pamatdarbības veids ir nekustamā īpašuma apsaimniekošana. Minētā komercsabiedrība ir ēkas Rīgā, Smilšu ielā 6, īpašnieks, un Banka plāno izmantot minēto ēku savam birojam. 34

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats AS BLUEORANGE BANK 2017. gada IV ceturkšņa finanšu pārskats 2 SATURS 3 Pamatinformācija 4 Bankas akcionārs 5 Padome un Valde 6 Darbības stratēģija un mērķi 7 Bankas struktūra 8 Konsolidācijas grupas sastāvs

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc PAR PERIODU NO 1997.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 1997.GADA 31.DECEMBRIM SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums Ziņojums par Vadības atbildību Padomes un Valdes sastāvs Peļņas un zaudējumu aprēķins l Bilance 2 Ārpusbilance

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc S NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN PAR 1998. GADA UN 1997.GADA 31. DECEMBRI SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par Vadības atbildību 4 Padomes un Valdes sastāvs 5 Neatkarīgo auditoru ziņojums 6

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

AS PrivatBank gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Atskaite-LV-3 ceturksnis

Atskaite-LV-3 ceturksnis 2018 Finanšu pārskats 2018.gada 1. ceturksnis Saturs / 3 / 4 / 5 / 67 / 812 Vispārīga informācija AS "Rietumu " struktūra s akcionāri s padomes sastāvs s valdes sastāvs Konsolidācijas grupas sastāvs Finanšu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

Pillar LV LAT FINAL

Pillar LV LAT FINAL Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) 2017 Satura rādītājs Saturs Lpp. Par šo ziņojumu 2 Iekšējais kapitāla pietiekamības novērtējuma process (ICAAP) 3 Pašu kapitāls un kapitāla

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

Financial statements

Financial statements Starpperioda pārskats par sešu mēnešu periodu līdz 2019. gada 30. jūnijam Īsumā par Koncernu Galvenie finanšu rādītāji Citadele turpināja attīstīt digitālos pakalpojumus klientiem Baltijā, veicot uzlabojumus

Sīkāk

Pillar LV LAT form

Pillar LV LAT form AS SEB banka Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums 2016 AS SEB banka Kapitāla pietiekamības riska pārvaldības (3. pīlārs) 2016 1 Satura rādītājs Saturs Lpp. Par šo ziņojumu 2 Iekšējais kapitāla

Sīkāk

NorvikBanka_PubliskaisParskats_4_2011_LAT_ J.indd

NorvikBanka_PubliskaisParskats_4_2011_LAT_ J.indd BANKAS PUBLISKAIS IV.2011 PĀRSKATS PAR 2011. GADA IV CETURKSNI CIENĪJAMIE KLIENTI UN AKCIONĀRI! 2011. gadā AS NORVIK BANKA un tās Grupas darbību raksturo stabilitāte galvenajos finanšu rādītājos, tai skaitā

Sīkāk