RDI _Default_lv-LV

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "RDI _Default_lv-LV"

Transkripts

1 SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: , turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs Baltrums Mikus, no vienas puses, un, vienotais reģistrācijas numurs:, turpmāk tekstā saukta par "Nomnieku", kuru uz statūtu / pilnvaras (atbilstošo pasvītrot) pamata pārstāv, no otras puses, katra atsevišķi turpmāk tekstā saukta arī par Līdzēju, bet kopā par Līdzējiem, apzinādamās savas darbības juridisko nozīmi un sekas, neviena nepiespiestas, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz sadarbības līgumu, turpmāk tekstā saukts par Līgumu, ar šādu saturu: 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā (nomā) Iznomātāja īpašumā un/vai valdījumā esošās iekārtas un/vai inventāru, turpmāk tekstā saukti vienskaitlī par Inventāru, kā arī sniedz papildpakalpojumus, kas saistīti ar Inventāra transportēšanu, montāžu, demontāžu u.tml., turpmāk tekstā saukti par Papildpakalpojumiem, saskaņā ar Līguma noteikumiem Īpašuma tiesības uz Inventāru Līguma darbības laikā saglabājas Iznomātājam, ja Līgumā nav noteikts citādi un ja Līdzēji rakstveidā nevienojas par Inventāra īpašumu tiesību pāreju Nomniekam vai trešajām personām. 2. INVENTĀRA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA, NOMAS TERMIŅŠ 2.1. Iznomātājs nodod Inventāru Nomniekam, Līdzējiem parakstot Inventāra pieņemšanas nodošanas aktu, kurā norāda: Inventāra pozīciju nosaukumu un daudzumu; Inventāra nomas maksu par stundu vai dienu, bez PVN; Inventāra pieņemšanas nodošanas laiku (stunda, diena, mēnesis, gads); Inventāra pieņemšanas nodošanas vietu vai piegādes vietu; Inventāra izmantošanas vietu; Inventāra nomas minimālo termiņu, kas nosakāms stundās, dienās, mēnešos vai gados; Papildpakalpojumu veidu un izmaksas, bez PVN Inventāra nomas minimālo termiņu dinamisko cenu piemērošanas gadījumā; Inventāra vērtību (bez PVN); Inventāra nomas maksai un Papildpakalpojumiem piemērojamās atlaides; Inventāra nomas plānoto termiņu, kas nosakāms stundās, dienās, mēnešos vai gados Nomnieks nodod Inventāru Iznomātājam, Līdzējiem parakstot Inventāra pieņemšanas nodošanas aktu, kurā norāda: Inventāra pozīciju nosaukumu, daudzumu un tehnisko stāvokli; Inventāra pieņemšanas nodošanas laiku (stunda, diena, mēnesis, gads); Inventāra pieņemšanas nodošanas vietu; Papildpakalpojumu veidu un izmaksas, bez PVN Inventāra (gadījumā, ja nomā nodota traktortehnika) izmantošanas perioda ietvaros faktiski patērēto motorstundu skaitu Dienā, kad Inventārs nodots Iznomātājam, Nomniekam ir pienākums parakstīt Līguma 2.2.punktā noteikto pieņemšanas nodošanas aktu, pretējā gadījumā Iznomātājam ir tiesības noformēt attiecīgo pieņemšanas nodošanas aktu vienpusēji un tas Nomniekam ir saistošs, ar visām no tā izrietošajām tiesiskajām sekām Līguma 2.1. un 2.2.punktā noteikto Inventāra pieņemšanas nodošanas aktu parakstīšanas brīdis ir atbildības par Inventāra bojājumu, zādzības, bojāejas un citu risku pārēju no viena Līdzēja uz otru brīdis Jebkurā gadījumā Inventāra nomas termiņš beidzas dienā, kad Nomnieks iegūst īpašuma tiesības uz Inventāru Līgumā noteiktajā kārtībā Gadījumā, ja, Inventāru nododot atpakaļ Iznomātājam, tiek konstatēti Inventāra bojājumi un/ vai trūkumi, Nomniekam ir pienākums vienlaicīgi ar Inventāra pieņemšanas nodošanas aktu, kas minēts šī līguma 2.2.punktā parakstīt defektācijas aktu par Inventāra bojājumiem un/ vai trūkumiem, pamatojoties uz kuru Iznomātājs ir tiesīgs izrakstīt Nomniekam saistošu rēķinu par summu, kas nepieciešama konstatēto bojājumu un/ vai trūkumu novēršanai. Gadījumā, ja Nomnieks defektācijas aktu nav parakstījis, Iznomātājam ir tiesības vienpusēji sastādīt Nomniekam saistošu defektācijas aktu par konstatētajiem Inventāra bojājumiem un/ vai trūkumiem, pamatojoties uz kuru Iznomātājs ir tiesīgs izrakstīt Nomniekam saistošu rēķinu par summu, kas nepieciešama konstatēto bojājumu un/ vai trūkumu novēršanai. 3. NOMAS MAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 3.1. Līdzēji vienojas, ka nomas maksa par Inventāra nomu, turpmāk tekstā saukta par "Nomas maksu", tiek noteikta Līguma 2.1.punktā noteiktajā Inventāra pieņemšanas nodošanas aktā, savukārt maksa par Papildpakalpojumiem, tiek noteikta Līguma 2.1. un 2.2.punktā noteiktajā Inventāra pieņemšanas nodošanas aktā Iznomātājs nosūta Nomniekam ikmēneša Nomas maksas un, attiecīgajos gadījumos, arī maksas par Papildpakalpojumiem rēķinu katra mēneša 15. (piecpadsmitajā) un katra mēneša pēdējā datumā uz Nomnieka juridisko adresi, ja Līdzēji rakstveidā nav vienojušies par citu rēķinu nosūtīšanas kārtību.

2 3.3. Nomnieks Līguma 3.2.punktā noteiktos rēķinus apmaksā skaidrā naudā Iznomātāja kasē vai ar pārskaitījumu uz attiecīgajos rēķinos norādīto Iznomātāja bankas norēķinu kontu attiecīgajos rēķinos norādītajā samaksas termiņā, bet, ja samaksas termiņš attiecīgajos rēķinos nav noteikts, tad samaksa veicama ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no attiecīgo rēķinu izrakstīšanas dienas. 4. NOMNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 4.1. Nomniekam ir pienākums visā Inventāra nomas periodā nodrošināt Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto darba aizsardzības un tehnikas drošības noteikumu ievērošanu, kā arī lietot, uzturēt un glabāt Inventāru ar nepieciešamu profesionālo sagatavotību, pienācīgu prasmi un atbilstošu rūpību, tajā skaitā par saviem līdzekļiem nodrošinot Inventāram nepieciešamo enerģiju, smērvielas, ikdienas apkopi u.tml Nomniekam ir pienākums izmantot un kontrolēt Inventāra izmantošanu mērķiem, kuriem Inventārs ir paredzēts, atbilstoši Inventāra lietošanas instrukcijai. Gadījumā, ja Inventāram radušies trūkumi un/ vai bojājumi, Nomniekam ir pienākums atlīdzināt Iznomātājam radušos zaudējumus Nomniekam, bez Iznomātāja rakstveida piekrišanas, nav tiesību pārvietot Inventāru uz citu pakalpojuma izmantošanas vietu nekā norādīts Inventāra pieņemšanas-nodošanas aktā, un/vai nodot Inventāru trešajām personām, un/vai izvest Inventāru ārpus Latvijas Republikas teritorijas. Gadījumā, ja Nomnieks, bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas, izved Inventāru ārpus Latvijas Republikas, Nomniekam, pēc Iznomātāja pirmā pieprasījuma, nekavējoties jāatgriež Inventārs Iznomātājam un jāsamaksā līgumsods pārvietotā Inventāra vērtībā, kāda norādīta Inventāra pieņemšanas-nodošanas aktā tādā termiņā kādu norādījis Iznomātājs rakstveida paziņojumā. Iznomātājam par augstāk minēto pārkāpumu ir tiesības līgumsodu pieprasīt divus mēnešu laikā no brīža, kad Iznomātājs uzzināja par līguma pārkāpumu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Nomnieku no nomas maksas un citu aprēķināto līgumsodu samaksas Nomniekam ir pienākums Līgumā noteiktā apmērā un termiņā veikt norēķinus ar Iznomātāju Nomniekam ir pienākums pēc Iznomātāja pieprasījuma nekavējoties nodrošināt Iznomātājam netraucētu iespēju iepazīties ar Inventāra izmantošanas vietu un pārbaudīt tās atbilstību Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajiem darba un tehnikas drošības noteikumiem, un pēc Iznomātāja norādījuma nekavējoties novērst Iznomātāja konstatētos trūkumus un nepilnības Nomniekam ir pienākums laikā, kamēr Inventārs atrodas pie Nomnieka, bet netiek lietots, veikt visus nepieciešamos un iespējamos drošības pasākumus Inventāra aizsardzībai, tajā skaitā: aktivizēt Inventāra signalizāciju un citas Inventāra elektroniskās un/vai mehāniskās drošības sistēmas, ja tādas ir; glabāt Inventāru slēgtā un apsargājamā teritorijā vai telpā Nomniekam ir pienākums pēc Inventāra nomas perioda beigām nodot Inventāru Iznomātājam tīru un tādā stāvoklī, kādā tas tika nodots Nomniekam. Gadījumā, ja Inventārs Iznomātājam tiek nodots netīrs un/ vai bojāts, Iznomātājs veic Inventāra tīrīšanu un/ vai remontu, un aprēķina Nomniekam maksu par Inventāra tīrīšanu un/ vai remontu Nomniekam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Iznomātāju par jebkuru Inventāra bojājumu, zādzību vai bojāeju, kā arī par gadījumiem, ja pret Nomnieku kā juridisku personu ir uzsākts maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process vai likvidācijas process, vai pret Nomnieku kā fizisku personu ir uzsākts maksātnespējas process Nomnieks ir tiesīgs savu vai trešo personu reklāmu un/vai jebkuru citu informatīva rakstura paziņojumu pievienot vai izvietot uz Inventāra tikai to iepriekš rakstveidā saskaņojot ar Iznomātāju Nomniekam ir tiesības iegādāties no Iznomātāja jebkuru nomai piedāvāto inventāru, kā arī papildmateriālus, ja tam piekrīt Iznomātājs. Pirkums tiek veikts pamatojoties uz Iznomātāja izrakstītu pavadzīmi, ievērojot tajā noteiktos samaksas un piegādes nosacījumus Nomniekam ir pienākums informēt Iznomātāju par ražotāja noteiktajām Inventāra regulārajām apkopēm, kas norādītas inventāra lietošanas instrukcijā, kā arī nodrošināt Iznomātājam piekļuvi Inventāram, lai veiktu šo apkopi. 5. IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 5.1. Iznomātājam ir tiesības pirms, kā arī pēc Inventāra nodošanas Nomniekam iepazīties ar Inventāra tehnisko stāvokli un izmantošanas vietu, kā arī pārbaudīt, vai tā atbilst Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajiem darba un tehnikas drošības noteikumiem un prasīt Nomniekam novērst Iznomātāja konstatētos trūkumus un nepilnības Iznomātājs nav tiesīgs traucēt Nomniekam inventāra lietošanu visā Inventāra nomas laikā, izņemot gadījumus, kad Iznomātājam šādas tiesības rodas saskaņā ar Līguma un/vai Latvijas Republikas tiesību aktu noteikumiem Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji izbeigt Līgumu par to rakstveidā paziņojot Nomniekam, ja: Nomnieks nepilda Līguma saistības; ir uzsākts Nomnieka kā juridiskas personas maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process vai likvidācijas process, vai Nomnieka kā fiziskas personas maksātnespējas process; 5.4. Gadījumā, ja Iznomātājs ir izmantojis tam ar Līguma 5.3. punkta noteikumiem piešķirtās tiesības, tad Nomniekam Iznomātāja paziņojumā norādītajā termiņā ir pienākums nodot Inventāru Iznomātājam un parakstīt Līguma 2.2.punktā noteikto pieņemšanas nodošanas aktu. Gadījumā, ja Līguma šajā punktā minētajā termiņā Nomnieks nenodod Inventāru Iznomātājam, tad Nomniekam ir pienākums saskaņā ar Iznomātāja vienpusēji izrakstītu pavadzīmi, kas Nomniekam ir saistoša, samaksāt Iznomātājam neatgrieztā Inventāra jaunvērtību, kas norādīta Līguma punktā Iznomātājs nav atbildīgs par Inventāra kā paaugstinātas bīstamības avota lietošanas vai dīkstāves rezultātā radītajiem zaudējumiem Nomniekam vai trešajām personām visā Inventāra nomas laikā. Atbildība par Inventāru,

3 tā radītajiem zaudējumiem trešajām personām un to materiālajām vērtībām saskaņā ar Līguma noteikumiem pilnībā gulstas uz Nomnieku kā Inventāra turētāju Iznomātājam pirms Inventāra nodošanas nomā Nomniekam ir tiesības: noteikt Nomniekam drošības naudas un/vai priekšapmaksas iemaksu; atteikt Nomniekam nodot nomā Inventāru Gadījumā, ja Nomnieks neievēro Līguma noteikumus, it sevišķi kavē Iznomātāja rēķinu apmaksu, pēc Iznomātāja ieskatiem Inventāra lietošanā neievēro attiecīgos normatīvos aktus vai Iznomātāja norādījumus, vai lieto Inventāru tādā veidā, kas var radīt vai ir radījis Inventāram bojājumus, Iznomātājs bez iepriekšēja brīdinājuma ir tiesīgs pārņemt Inventāru savā valdījumā neatkarīgi no Inventāra atrašanās vietas. Atbildība par Inventāru, tā radītajiem zaudējumiem trešajām personām un to materiālajām vērtībām iepriekšminētajā gadījumā saskaņā ar Līguma noteikumiem pilnībā gulstas uz Nomnieku līdz brīdim, kamēr Iznomātājs to ir pārņēmis savā valdījumā Iznomātājs bez maksas ir tiesīgs savu vai trešo personu reklāmu un/vai jebkuru citu informatīva rakstura paziņojumu izvietot Inventāra izmantošanas vietā, to iepriekš rakstveidā saskaņojot ar Nomnieku Iznomātājam ir tiesības jebkurā brīdī veikt Nomniekam nomā nodotā Inventāra traktortehnikas pārbaudi ar mērķi konstatēt attiecīgās traktortehnikas vienības faktiski patērēto motorstundu skaitu (ievērojot, ka patērējamo motorstundu limits ir noteikts Līguma 2.1. punktā minētajā Inventāra pieņemšanas nodošanas aktā) un konstatējot attiecīgās traktortehnikas motorstundu pārtēriņu, veikt pārrēķinu, izrakstot rēķinu Nomniekam par faktiski patērētajām motorstundām Iznomātājam ir tiesības vienpusēji mainīt Inventāra nomas un Papildpakalpojumu cenas, paziņojot par to Nomniekam 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš Gadījumā, ja Nomnieks nepilda kādu šī Līguma punktu, Iznomātājam ir tiesības nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma, pārņemt savā valdījumā iznomāto Inventāru. 6. INVENTĀRA TRANSPORTĒŠANA UN REMONTS 6.1. Inventāra transportēšanu veic Nomnieks par saviem līdzekļiem, ar savu transportu un darbaspēku, ja Līdzēji nav vienojušies par citu Inventāra transportēšanas kārtību Gadījumā, ja Inventāra transportēšanu veic Iznomātājs: Iznomātājs aprēķina Nomniekam maksu par Inventāra transportēšanu; Iznomātāja transporta līdzekļa vadītāja paraksts uz transporta pavaddokumenta neapstiprina pavaddokumentā Nomnieka norādītās informācijas par Inventāra pozīciju daudzumu, tehniskā stāvokļa pareizību un atbilstību faktiskajiem apstākļiem Inventāra nodošanas Iznomātājam gadījumā, Nomniekam ir pienākums nodrošināt Inventāra sagatavošanu iekraušanai un transportēšanai. Gadījumā, ja Nomnieks nepilda Līguma šajā apakšpunktā noteikto, tad tas maksā Iznomātājam kompensāciju par dīkstāvi, kas Iznomātāja darbiniekiem ir radīta šādas Nomnieka darbības (bezdarbības) rezultātā Gadījumā, ja Inventāram, kas nodots Nomniekam, atklājas slēpti trūkumi un/vai defekti, kuri netika konstatēti parakstot Līguma 2.1.punktā noteikto Inventāra pieņemšanas nodošanas aktu, Nomnieka pienākums ir vienas darba dienas laikā no minētā akta parakstīšanas brīža paziņot Iznomātājam par atklātajiem trūkumiem un/vai defektiem. Iznomātājam ir tiesības vienas darba dienas laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas dienas ierasties Inventāra izmantošanas vietā un novērtēt Nomnieka atklātos Inventāra trūkumus un/vai defektus, un, ja Iznomātājs tos atzīst par pamatotiem, tad Iznomātājs par saviem līdzekļiem novērš attiecīgos trūkumus un/vai defektus Līdzēju rakstveidā saskaņotā termiņā Par remontējamu Inventāru Līguma izpratnē ir uzskatāms Inventārs, kura remonta izmaksas nepārsniedz tā vērtību. Gadījumā, ja remontējama Inventāra remonta izmaksas pārsniedz Inventāra vērtību, tad Nomnieka pienākums ir samaksāt Iznomātājam attiecīgā Inventāra vērtību, pamatojoties uz Iznomātāja izrakstītu pavadzīmi un tajā noteiktajā termiņā. 7. DROŠĪBAS NAUDA UN PRIEKŠAPMAKSA 7.1. Ja Iznomātājs saskaņā ar Līguma punktu ir noteicis Nomniekam drošības naudas un/vai priekšapmaksas iemaksu, tad Iznomātājs izraksta Nomniekam drošības naudas un/vai priekšapmaksas rēķinu, kuru Nomniekam ir pienākums apmaksāt skaidrā naudā Iznomātāja kasē vai ar pārskaitījumu uz attiecīgajā rēķinā norādīto Iznomātāja bankas norēķinu kontu attiecīgajā rēķinā norādītajā samaksas termiņā, bet, ja samaksas termiņš attiecīgajā rēķinā nav noteikts, tad samaksa veicama ne vēlāk kā pirms Līguma 2.1. punktā minētā Inventāra pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža Saskaņā ar Līguma 7.1.punktu Nomnieka iemaksātā drošības nauda un/vai priekšapmaksa var tikt izmantota Nomnieka kavēto rēķinu apmaksai, kā arī Iznomātājam nenodotā, bojātā vai nozaudētā Inventāra vērtības apmaksai. Drošības naudas samaksa saistību neizpildes rezultātā neatbrīvo Nomnieku no pienākuma, maksāt Iznomātājam līgumsodu par kavētiem maksājumiem, kā arī atlīdzināt zaudējumus Ja Nomnieks Līgumā noteiktajā kārtībā ir nodevis Inventāru Iznomātājam un ir veicis visu Iznomātāja rēķinu apmaksu, saskaņā ar Līguma 7.1.punktu Nomnieka iemaksātā drošības nauda pilnībā tiek atmaksāta Nomniekam pēc visu Nomnieka saistību izpildes. 8. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 8.1. Nomnieks ir atbildīgs par visiem Inventāra bojājumiem, kas tam radušies Inventāra nomas laikā neatkarīgi no Nomnieka vainas, neskaitot Inventāra dabisko nolietojumu. Papildus Nomnieks ir atbildīgs arī par Inventāra vērtības samazinājumu, kas radies Līguma punkta neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā.

4 8.2. Nomnieks ir atbildīgs par Inventāra bojāeju, nozaudēšanu vai zādzību, ja tā notikusi Inventāra nomas laikā neatkarīgi no Nomnieka vainas. Saistībā ar Inventāra bojāeju, nozaudēšanu vai zādzību, Nomniekam ir pienākums, pamatojoties uz Iznomātāja izrakstītu pavadzīmi un tajā noteiktajā termiņā, maksāt Iznomātājam bojāgājušā, nozaudētā vai nozagtā Inventāra pozīcijas vērtības summu; 8.3.Par katru maksājuma kavējumu Iznomātājam Nomnieks maksā līgumsodu 0,20% (nulle komats divi procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu Ja inventāra nomas maksai saskaņā ar Līguma punkta noteikumiem tiek piemērots dinamiskās cenas princips (nomas maksas apmēra samazinājums, ja nomas termiņa apmērs ir vienāds vai lielāks kā Līguma punktā noteiktais nomas termiņš vai nomas maksas apmēra palielinājums, ja nomas termiņš ir mazāks kā Līguma punktā noteiktais nomas termiņš), tad gadījumā, ja Nomnieks nodod Inventāru vai kādu atsevišķu Inventāra pozīciju pirms Līguma punktā noteiktajā Inventāra nomas termiņa, tad Nomnieks sedz Iznomātājam zaudējumus, kuru apmērs ir vienlīdzīgs ar Nomas maksas summu par atlikušo Inventāra nomas termiņu Līgumsoda samaksa neatbrīvo Nomnieku no pienākuma izpildīt citas Līguma saistības Iestājoties zaudējumiem Inventāram, par kuru iestāšanos ir atbildīgs Nomnieks un kurus Iznomātājam atlīdzina apdrošināšanas sabiedrība, izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību, Apdrošināšanas sabiedrība, izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības apmērā, pārņem Iznomātāja prasības tiesības pret Nomnieku Ja persona, kas paraksta Līgumu Nomnieka vārdā, Līguma noslēgšanas brīdī nav pilnvarota pārstāvēt Nomnieku, tad viņa uzņemas pati kā fiziska persona visas saistības no parakstītā Līguma un atbild par tā izpildi ar visu savu mantu. 9. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju pilnīgai saistību izpildei. 10. CITI NOTEIKUMI Visas tiesiskās attiecības starp Līdzējiem, kas nav atrunātas Līgumā, risināmas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu noteikumiem. Visi strīdi starp Līdzējiem risināmi sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā Līdzējiem strīdu atrisināt nav iespējams, strīds pēc prasītāja izvēles saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu noteikumiem tiek izšķirts vai nu Latvijas Republikas tiesu instancēs vai Rīgā, Rīgas šķīrējtiesā vai Rīgā, Biznesa šķīrējtiesā, saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā latviešu valodā uz iesniegto dokumentu pamata, pielietojot rakstveida procesu Grozījumu un papildinājumu izdarīšana Līgumā ir pieļaujama vienīgi abiem Līdzējiem par to rakstveidā vienojoties Līgums ir saistošs kā Iznomātāja, tā Nomnieka tiesību un saistību pārņēmējiem Jebkāda veida vēstules, paziņojumi, pretenzijas u.tml. starp Līdzējiem tiek izteiktas rakstveidā. Korespondence tiks uzskatīta par saņemtu piektajā dienā pēc tās izsūtīšanas (pasta zīmogs) uz Līdzēju juridiskajām adresēm Visi Iznomātāja Nomniekam izrakstītie rēķini tiek sagatavoti elektroniskā formā un ir saistoši Nomniekam bez Iznomātāja paraksta Nomnieks piekrīt, ka, gadījumā, ja Nomniekam Līguma saistību izpildes ietvaros izveidojas parāda saistības attiecībā pret Iznomātāju, tad Iznomātājam ir tiesības bez saskaņošanas ar Nomnieku veikt Nomnieka datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas tiesības jebkurai parādu piedziņas sabiedrībai, kā arī apkopot, reģistrēt, glabāt, rediģēt, dzēst, nodot trešajām personām un publiskot Nomnieka datus) Līgums parakstīts divos eksemplāros, abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks Ja šis līgums ir sastādīts divās valodās, tad strīdu vai domstarpību gadījumos Līdzēji apņemas vadīties pēc redakcijas, kas izteikta latviešu valodā. 11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS

5 STORENT, SIA Reģ. Nr Jur. adrese: Zolitūdes iela 89, Rīga, LV-1046, Latvija Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle Konts: LV23NDEA Reģ. Nr. Jur. adrese: Banka: Konts: PARAUGS

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

%CustName%

%CustName% OL_JP_03 Spēkā no 2019.gada 31.maija Nomas līguma Vispārējie Noteikumi 1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI, DEFINĪCIJAS UN LĪGUMA IZTULKOŠANA 1.1. Termini un definīcijas 1.1.1. Apdrošinātājs ir apdrošināšanas sabiedrība

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

%CustName%

%CustName% FL_JP_03 Spēkā no 2019.gada 31.maija Finanšu līzinga (nomas pirkuma) līguma Vispārējie Noteikumi 1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI, DEFINĪCIJAS UN LĪGUMA IZTULKOŠANA 1.1. Termini un definīcijas 1.1.1. Apdrošinātājs

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ekspeditora un pārvadātāja atbildības problēmjautājumi 02.06.2016 Līga Fjodorova, COBALT zvērināta advokāte Biežākie strīdus iemesli 1. Vai atbild kā ekspeditors vai kā pārvadātājs 2. Vai pārvadātājs rīkojies

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība trešā stāva telpām Nr. 1 un Nr. 2 (telpu grupa Nr. 003),

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta

LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums Akciju sabiedrība Latvijas

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķir tiesības uz vairākkārtēju trenažieru zāles apmeklējumu

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

AUTOPĀRVADĀTĀJU (CMR) CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI Nr II līmenis SPĒKĀ NO 2012.GADA 13.APRĪĻA SATURS 1. NOTEIKUMOS LIETOT

AUTOPĀRVADĀTĀJU (CMR) CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI Nr II līmenis SPĒKĀ NO 2012.GADA 13.APRĪĻA SATURS 1. NOTEIKUMOS LIETOT AUTOPĀRVADĀTĀJU (CMR) CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI Nr. 35.1. II līmenis SPĒKĀ NO 2012.GADA 13.APRĪĻA SATURS 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 2 2. APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS 2 3. APDROŠINĀTAIS

Sīkāk

IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At

IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Rīga

Rīga IZSOLES NOLIKUMS nekustamajam īpašumam: Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 94 A Rīgā 2018. gada 23. martā 1. Vispārīgie noteikumi. 1.1. Šis nolikums (turpmāk izsoles nolikums) nosaka kārtību, kādā izsludināma

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

NOTEIKUMI

NOTEIKUMI BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv N O T

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

Version 2 March 8th, 2019 SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas

Version 2 March 8th, 2019 SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi (sk. 1. daļu zemāk) un tos papildina SGS On-Track Noteikumi un Nosacījumi

Sīkāk

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, 2014. gada 1. jūlijā I. Vispārīgie noteikumi 1. Šis starpsavienojuma pamatpiedāvājums, tālāk tekstā Pamatpiedāvājums, kurš sastāv

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

LĪGUMS Nr

LĪGUMS Nr LĪGUMS PAR DOMĒNA VĀRDU REĢISTRĀCIJAS STARPNIEKPAKLPOJUMIEM Līguma parakstīšanas vieta: Rīga Datums: 20. gada Reģistra turētājs: Reģistra turētāja pārstāvis: Pārstāvja amata nosaukums: un Reģistratūra:

Sīkāk

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO Apstiprināti 22.05.2014. ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Šādiem terminiem šajos noteikumos

Sīkāk

Microsoft Word - Garantiju_noteikumi_62_03.docx

Microsoft Word - Garantiju_noteikumi_62_03.docx 1. Speciālie termini 1.1. Garantiju apdrošināšanas līgums Apdrošinātāja rakstveida apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši Garantiju apdrošināšanas līguma noteikumiem, kompensējot Apdrošinātajam

Sīkāk

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 4010

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM NAUDAS KREDĪTS Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VIA SMS, vienotās reģistrācijas Nr. 4010 PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga 31.01.2019. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 40103259867, juridiskā adrese 13. janvāra iela 3, Rīga,

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./20 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Sīkāk

Kafijas automātu nomas un automātos izmantojamo pārtikas produktu iegādes līgums Rīga, sagatavošanas datums Parakstīšanas datums ir pēdējā

Kafijas automātu nomas un automātos izmantojamo pārtikas produktu iegādes līgums Rīga, sagatavošanas datums Parakstīšanas datums ir pēdējā Kafijas automātu nomas un automātos izmantojamo pārtikas produktu iegādes līgums Rīga, sagatavošanas datums 0.08.08. Parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks. AS Latvijas

Sīkāk

DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRVALDĪŠANAS PILNVAROJUMA LĪGUMS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRVALDĪŠANAS PILNVAROJUMA LĪGUMS PROJEKTS DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRVALDĪŠANAS LĪGUMS NR. Lielvārde, 2012.gada.. Mēs apakšā parakstījušies dzīvojamās mājas ielā Nr., Lielvārdē, dzīvokļu īpašnieki, turpmāk tekstā saukts ĪPAŠNIEKI, no vienas

Sīkāk

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi VISA Electron 1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu) Maksa par kartes izsniegšanu Komplekts "Universālais" VISA Electron 1, Visa Classic Debit kartes gada maksa komplekta "Universālais"

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk