Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL"

Transkripts

1 Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija. Valdes priekšsēdētāja Santa Markova Valdes locekle Dagnija Vilnīte Galvenā grāmatvede Iveta Madelāne

2 VADĪBAS ZIŅOJUMS Darbības veids NACE kods 8610 Slimnīcu darbība. Kapitālsabiedrības īss apraksts pārskata periodā un finansiālais stāvoklis SIA Rīgas Dzemdību nama, turpmāk - Dzemdību nams, darbības uzdevums ir dzemdību palīdzības nodrošināšana (grūtnieču, dzemdētāju un jaundzimušo aprūpe) Rīgā, Miera ielā 45. Dzemdību namā ik gadu notiek aptuveni 1/3 daļa no visu dzemdību skaita Latvijā. Dzemdību skaits ir liels pat salīdzinājumā ar citām lielākajām Eiropas Savienības klīnikām. Dzemdību nams ir sistēmiski svarīga slimnīca, kurai atbilstoši veselības nozares Reformas plānā paredzētajam noteikts IV līmeņa mono-profila statuss. Dzemdību namā ir ieviesta un sertificēta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 9001:2008 Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības standarta prasībām. Papildus iepriekš norādītajam, Dzemdību nams ir dzemdību palīdzības iestāde, kas sniedz dzemdību palīdzību arī gadījumos, kad tā jānodrošina īpaši specifisko apstākļos. Uz Dzemdību namu tiek nogādātas palīdzības sniegšanai pacientes no ieslodzījuma vietas, šādas pacientes aprūpējamas īpašām drošības prasībām atbilstošās zālēs. Dzemdību nams nodrošina palīdzību arī pacientēm, kuras tiek stacionētas no Infektoloģijas centra pacientes ar gripu, hepatītiem, sniedz uz pierādījumiem balstītu palīdzību HIV inficētām pacientēm, tādēļ nepieciešamas papildus zāles, jo šādā gadījumā pēc izmantošanas ir ievērojami ilgāks ekspozīcijas laiks. Samazinoties dzemdību skaitam, tiek domāts par personāla skaita optimizāciju. Turpinās gadā uzsāktā darbinieku skaita un slodžu skaita pārskatīšana. Uz Dzemdību namā bija slodzes, no slodzes, galvenokārt samazinātas pārējā personāla slodzes no uz 88.4, samazinoties dzemdību skaitam, pārskatītas arī pacientu aprūpes personāla slodzes. Slodžu samazināšana turpinās arī gada II ceturksnī, no Dzemdību namā ir slodzes. Galvenie kapitālsabiedrību un nozari raksturojošie finanšu rādītāji Veselības aprūpes finansējums Latvijā (pēc starptautiskiem standartiem) ir salīdzinoši zems. Valsts finansējums kopš gada ir mazāks, kā 4 % no IKP. Pēc Pasaules Bankas ekspertu ieteikumiem gadā, mātes un bērna veselība ir noteikta kā prioritāra, dzemdību palīdzības tarifi ilgstoši nenosedza pakalpojuma reālās izmaksas, par ko vairākkārtīgi arī Dzemdību nams informēja gan Veselības ministriju, gan Nacionālo veselības dienestu. Sākot ar 2017., gadu dzemdību tarifi tika palielināti vidēji par aptuveni 50 EUR uz vienu gadījumu gadā tika palielināta fiksētā piemaksa par uzņemšanas nodaļās darbību, kas deva iespēju palielināt atalgojumu ārstniecības personālam. Ievērojams tarifu pieaugums dzemdību palīdzībai ir ar gada 01. janvāri, kas ir devis iespēju arī gadā palielināt atalgojumu Dzemdību nama darbiniekiem - mediķiem vidēji par 20 %. Diemžēl arī procentuāli ievērojamais algu paaugstinājums nenodrošina, iespēju piesaistīt personālu tik cik nepieciešams, lai nebūtu jānodarbina personāls virs normālā darba laika. Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība Nākotnes attīstība tiek veidota ievērojot stratēģisku pieeju, izstrādājot darbības stratēģiju 7 gadu periodam Dzemdību nams darbības stratēģija gadam ir vidēja termiņa politikas dokuments, kas nosaka Dzemdību nama darbības un attīstības virzienus: Pakalpojuma uzlabošana, Klientu apmierinātības uzlabošana, Darba vides uzlabošana, Efektīva personāla vadība, Finanšu efektivitāte, Ieguldījums kapitālsabiedrības veselības veicināšanā. Plānots izstrādāt kritērijus darbinieku materiālās stimulēšanas nodrošināšanai gadā neto apgrozījums plānots, EUR, t.sk. ieņēmumi no valsts pasūtījuma (NVD) EUR. Ir uzsākts ERAF atbalstīts projekts Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, ar kopējo finansējumu EUR, t.sk. ERAF finansējums EUR. 1

3 Pētniecības darbi un attīstības pasākumi Dzemdību nams ir arī lielākā mācību bāze dzemdību palīdzības jautājumos Latvijā. Lai nodrošinātu medicīnu studējošo kompetenci ārstniecībā, teorētisko un praktisko zināšanu apjomu, Dzemdību nams sadarbojas ar divām Latvijas universitātēm un vairākām medicīnas koledžām. Lai uzlabotu pacientu ārstēšanu un pilnveidotu diagnostiku, Dzemdību namā kopīgi ar izglītības iestādēm tiek veikti pētījumi gan pacientu aprūpes jautājumos, gan jaunu ārstēšanas metožu ieviešanā. Kapitālsabiedrības savu daļu un akciju kopums Pārskata perioda laikā kapitālsabiedrības daļu skaits un to nominālvērtības kopsumma nav palielinājusies. pamatkapitāls veido daļas ar nominālvērtību 1 EUR. Kapitālsabiedrības pamatkapitāls EUR uz pilnībā apmaksāts. Finanšu instrumentu izmantošana Kapitālsabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir naudas līdzekļi. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt saimnieciskās darbības finansējumu. Kapitālsabiedrība saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības. Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar kapitālsabiedrības finanšu instrumentiem, ir likviditātes risks un kredītrisks. Likviditātes risks. Kapitālsabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, nodrošinot atbilstošu finansējumu, aizņemtie līdzekļi netiek izmantoti un pozitīvu situāciju rada, ka vairāk, kā 75 % ieņēmumu rada garantētais valsts pasūtījums. Kredītrisks. Kapitālsabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tās pircēju un pasūtītāju parādiem, citiem debitoriem, naudu un tās ekvivalentiem. Ņemot vērā, ka lielākā daļa no pakalpojumu saņēmējiem ietilpst no pacientu iemaksām atbrīvotajā kategorijā (pacientu vietā maksā valsts), Dzemdību nama kredītrisks ir minimāls. Neskatoties uz minimālo kredītrisku, kapitālsabiedrība nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju. 2

4 AKTĪVS 1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI I. Nemateriālie ieguldījumi BILANCE UZ GADA 30.SEPTEMBRI Piezīmes numurs Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības Nemateriālo ieguldījumu izveidošana I. Kopā nemateriālie ieguldījumi II. Pamatlīdzekļi Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi Avansa maksājumi par investīcijām nomātajā pamatlīdzeklī I.Kopā pamatlīdzekļi IEDAĻAS KOPSUMMA APGROZĀMIE LĪDZEKĻI I. Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli, palīgmateriāli, inventārs I. Kopā krājumi II. Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas II. Kopā debitori IV. Nauda IEDAĻAS KOPSUMMA BILANCE

5 PASĪVS 1.PAŠU KAPITĀLS BILANCE UZ GADA 30. SEPTEMBRI Piezīmes numurs Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Rezerves: d) pārējās rezerves Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa b) pārskata gada nesadalītā peļņa IEDAĻAS KOPSUMMA KREDITORI II. Īstermiņa kreditori No pircējiem saņemtie avansi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pārējie kreditori Nākamo periodu ieņēmumi Uzkrātās saistības II. Kopā īstermiņa kreditori IEDAĻAS KOPSUMMA BILANCE

6 Neto apgrozījums Rādītāja nosaukums PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc apgrozījuma izmaksu metodes) Piezīmes Nr. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2.2 Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) g. 9.mēneši g. 9.mēneši ( ) ( ) Administrācijas izmaksas 2.3 ( ) ( ) Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 2.4 Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 2.5 Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem Uzņēmumu ienākuma nodoklis (3 527) ( ) Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (411) 5

7 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (sagatavots pēc tiešās metodes) Rādītāja nosaukums I. Pamatdarbības naudas plūsma g. 9.mēneši g. 9.mēneši Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem ( ) ( ) Pārējie pamatdarbības ieņēmumi 536 Bruto pamatdarbības naudas plūsma Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem Pamatdarbības neto naudas plūsma II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (54 018) ( ) Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos ( ) (51 432) Samaksātais avanss ERAF projekta īstenošanai ( ) Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma ( ) ( ) III. Finansēšanas darbības naudas plūsma Saņemtais avanss ERAF projekta finansēšanai Finansēšanas darbības neto naudas plūsma IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (-41) V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

8 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS Akciju kapitāls Likumā noteiktās rezerves Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa Pārskata gada nesadalītā peļņa Kopā Atlikums uz (25 192) Peļņas pārklasifikācija - - (25 192) Pārskata perioda peļņa (zaudējumi) Atlikums uz Peļņas pārklasifikācija ( ) Pārskata perioda peļņa (zaudējumi) Atlikums uz

9 FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 1.Grāmatvedības uzskaites principi Pārskata sagatavošanas principi gada 9 mēnešu pārskats ir sagatavots saskaņā ar likumiem Par grāmatvedību un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Peļņas vai zaudējumu aprēķins veidots atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes. Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu. Grāmatvedības politika nodrošina, ka finanšu pārskats sniedz informāciju, kas ir atbildīga finanšu pārskata lietotājiem, lai pieņemtu lēmumus. Tā ir ticama. Pārskata periods Pārskata periods ir 9 mēneši no līdz Iepriekšējais periods ir 12 mēneši no līdz Pielietotie grāmatvedības principi Finanšu pārskats ir sagatavots pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk, uzskaites un novērtēšanas metodes piemērotas konsekventi, salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu, novērtējumi veikti ar pienācīgu piesardzību. Pārskatā iekļautas tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa. Ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un finanšu pārskata sastādīšanas dienu. Aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata periods, tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem. Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā. Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi. Pārskata perioda sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci. Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē finanšu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā. Saimnieciskie darījumi finanšu pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu. Darījumi ārvalstu valūtās Finanšu pārskati ir sagatavoti Eiropas Savienības vienotajā valūtā euro. Darījumi ārvalstu valūtās pārrēķināti EUR pēc ECB (Eiropas centrālā banka) noteiktā kursa darījuma dienā. Saistītās puses Saistītā puse ir persona vai sabiedrība, kas ir saistīta ar pārskata Sabiedrību. Saistītās personas ir Sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi (Sabiedrības augstākās vadības amatpersonas) un uzņēmumi, kuri kontrolē Sabiedrību un kuriem ir būtiska ietekme uz Sabiedrību, pieņemot ar pamatdarbību saistītus lēmumus, un iepriekš minēto privātpersonu tuvs ģimenes loceklis, kā arī sabiedrības, kurus šīs personas kontrolē vai kurām ir būtiska ietekme uz tām. Pārskata periodā nav veikti darījumi ar saistītām personām. 8

10 Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi Aktīvi klasificēti kā apgrozāmie līdzekļi šādos gadījumos: tos paredz realizēt vai patērēt kapitālsabiedrības pamatdarbības cikla ietvaros; tā ir nauda vai tās ekvivalenti, kam ir neierobežotas lietošanas iespējas. Aktīvus, kas saskaņā ar iepriekšminētajiem nosacījumiem nav apgrozāmie līdzekļi, uzrāda kā ilgtermiņa ieguldījumus. Saistības klasificē kā īstermiņa saistības, ja tās atbilst kādam no šādiem nosacījumiem: par tām paredz norēķināties kapitālsabiedrības pamatdarbības cikla ietvaros; par tām norēķināsies ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc bilances datuma. Pārējās saistības klasificē kā ilgtermiņa saistības. Iespējamās saistības un aktīvi Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir pamatota. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi Visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtētā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Pārvērtējot pamatlīdzekļus, to vērtības palielinājums tiek atspoguļots kā kustība ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervē. Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi bilancē atspoguļoti atlikuma vērtībā. Amortizācija tiek aprēķināta aktīva derīgās lietošanas laikā pēc lineārās metodes. Pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes, lietojot kapitālsabiedrībā apstiprinātās nolietojuma normas (% gadā): Tehnoloģiskās iekārtas Transportlīdzekļi 20 Datortehnika 33.3 Pārējie pamatlīdzekļi 20 Nemateriālo ieguldījumu nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes vienādi pa periodiem visā tā derīgās lietošanas laikā, lietojot kapitālsabiedrībā apstiprinātās nolietojuma normas (% gadā): Licences u.c. tiesības, datorprogrammas 20 Liela apjoma licencēm RVS HORIZON 10 Guvumi vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļa izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek atzītas pārskata perioda zaudējumos. Izmaksas, kas saistītas ar nomātā īpašuma uzlabojumiem, tiek kapitalizētas un atspoguļotas kā ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos. Nolietojums tiek aprēķināts visā nomas periodā, izmantojot lineāro metodi, piemērojot likmi 10% gadā. Krājumu novērtēšana Krājumu uzskaitē lietota nepārtrauktās inventarizācijas metode. Krājumi novērtēti, izmantojot FIFO metodi. Izejvielu un materiālu un pirkto preču atlikumi ir uzrādīti iegādes pašizmaksā. Gatavās produkcijas atlikumi ir novērtēti ražošanas pašizmaksā, bet produkcijas veidiem, kuru ražošanas pašizmaksa pārsniedz neto pārdošanas vērtību neto pārdošanas vērtībā, starpību, uzrādot pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 9

11 Novecojošo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtības samazinājums ir norakstīts pārskata perioda izmaksās. Mazvērtīgais inventārs ietverts krājumu sastāvā atlikušajā vērtībā, t.i., nododot mazvērtīgo inventāru lietošanā aprēķina nolietojumu 50% apmērā. Debitoru parādi Debitoru parādi bilancē ir uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Uzkrājumi tiek veidoti, ja pilnas parāda summas iekasēšana ir apšaubāma. Parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem Sabiedrības vadība izvērtē debitoru uzskaites vērtību un novērtē to atgūstamību, nepieciešamības gadījumā veidojot uzkrājumus šaubīgiem debitoru parādiem. Sabiedrības vadība ir novērtējusi debitoru parādus un uzskata, ka tie ir pietiekami. Nauda un tās ekvivalenti Naudas plūsmas pārskatā nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē un kredītiestāžu kontu atlikumiem. Uzkrātās saistības Uzkrātās saistības ir kapitālsabiedrības saistības samaksāt par precēm vai pakalpojumiem, kurus uzņēmums ir saņēmis, bet nav veicis par tiem samaksu, nav saņēmis piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja rēķinu. Uzkrājumi atvaļinājumiem Uzkrājumi atvaļinājumiem tiek veidoti, ņemot vērā neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu un atbilstoši darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums Neto apgrozījums ir pārskata periodā laikā gūtie ieņēmumi no kapitālsabiedrības pamatdarbības produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa. Ieņēmumi tiek atzīti saskaņā ar uzkrāšanas principu, izņemot ieņēmumus no soda un kavējuma naudām tos atzīst saņemšanas brīdī. Aplēšu izmantošana Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķos pārskatos atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī. Zemāk ir uzskaitīti būtiskākie pieņēmumi un nozīmīgākās aplēses attiecībā uz nākotni, kā arī citas neskaidrības, kuras pastāv uz finanšu pārskata sagatavošanas dienu, attiecībā uz ko pastāv būtisks risks, ka nākamajā finanšu gadā, iespējams, būs nepieciešamas būtiskas uzrādīto aktīvu un saistību korekcijas: 10

12 2. Skaidrojumi "Peļņas vai zaudējumu aprēķina'' posteņiem 2.1.Neto apgrozījums Ieņēmumus sastāda Latvijā sniegto pakalpojumu vērtība. Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem: gada gada 9. mēneši Darbības veids mēneši Neto apgrozījums Ieņēmumi no NVD finansētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Kopējie ieņēmumi no stacionārajiem pakalpojumiem Stacionāro pakalpojumu apmaksa Pacientu iemaksa par atbrīvotajām kategorijām Kopējie ieņēmumi no ambulatorajiem pakalpojumiem Ambulatoro pakalpojumu apmaksa Pacientu iemaksa par atbrīvotajām kategorijām Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām Kopējie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem Ieņēmumi no maksas medicīniskajiem pakalpojumiem Ieņēmumi par apmācībām (t.sk. rezidentu apmācība, klīnisko mācību organizēšanu, studentu prakšu organizēšanu) Dotācija sociālo pakalpojumu sniegšanai Pārējie medicīniskie ieņēmumi Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Ieņēmumi no telpu nomas un pārējiem nemedicīniskiem pakalpojumiem Ieņēmumi no sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas Sniegto pakalpojumu izmaksas Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās materiālās un darba izmaksas. Izmaksu postenis gada 9. mēneši gada 9. mēneši Sniegto pakalpojumu izmaksas Personāla izmaksas t.sk. Darba alga Darba devēja VSAOI Izdevumi par materiāliem, pakalpojumiem, un inventāru

13 Izmaksu postenis gada 9. mēneši gada 9. mēneši t.sk. Izdevumi par zālēm, medicīnas precēm un pakalpojumiem, inventāru, saimniecības materiāliem un pakalpojumiem elektroenerģija degviela Remonta izmaksas Ilgtermiņa ieguldījumu nomātajā pamatlīdzeklī norakstāmā daļa Ilgtermiņa ieguldījumu nomātajā pamatlīdzeklī ERAF līdzfinansējuma norakstāmā daļa Ekspluatācijas remontu izdevumi Maksa par gāzi Pamatlīdzekļu nolietojums Apdrošināšanas izdevumi Transporta izdevumi Apsardzes izdevumi Sakaru izdevumi Kancelejas izdevumi un citi biroja izdevumi Maksa par siltumenerģiju Maksa par ūdeni un kanalizāciju Administrācijas izmaksas Izmaksu postenis gada gada 9. mēneši mēneši Administrācijas izmaksas Darba samaksa Darba devēja VSAOI Kancelejas preces un biroja pakalpojumi Pasta pakalpojumi 0 0 Sakaru izdevumi Pamatlīdzekļu nolietojums Gada pārskata revīzijas izdevumi 0 0 Darbinieku apmācības izdevumi (Kursi, semināri u.c.) Autotransporta pakalpojumi Ekspluatācijas remontu izmaksas 0 8 Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi

14 2.4. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi gada 9. Ieņēmumu postenis gada 9. mēneši mēneši Ieņēmumi no ERAF projekta realizācijas Ziedojumi 0 50 Citi ieņēmumi Kopā Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas Izmaksu postenis gada 9. mēneši gada 9. mēneši Izdevumi ERAF projekta realizācijai Ēdināšanas izdevumi Citi Kopā Skaidrojumi BILANCES posteņiem 3.1. Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi nemateriālajos ieguldījumos uzskaitītas grāmatvedības un medicīnas datorprogrammas. Koncesijas, patenti, Avansa Nemateriālie ieguldījumi licences, maksājumi par preču zīmes nemateriālajiem Kopā un tamlīdzīgas ieguldījumiem tiesības Sākotnējā vērtība Iegāde gadā Sākotnējā vērtība Nolietojums uz Aprēķināts gadā Nolietojums Atlikusī bilances vērtība uz Atlikusī bilances vērtība

15 Pamatlīdzekļi Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pamatlīdzekļu kustība Sākotnējā vērtība Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos Avansa maksājumi par ilgtermiņa ieguldījumiem nomātajā pamatlīdzeklī Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Iegādāts Norakstīts (66 670) (23 750) (7 886) (98 306) Nolietojums Aprēķināts Norakstīts (21 375) (8 144) (29 519) Atlikusī vērtība gada 28. janvārī ar Rīgas pilsētas pašvaldību ir noslēgts Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums Nr.RSD lī par veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu uz 3(trīs) gadiem. Saskaņā ar ERAF projekta Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA Rīgas Dzemdību nams, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai Nr.3DP/ /10/IPIA/VEC/008 īstenošanu (turpmāk-projekts) un ņemot vērā Rīgas pilsētas pašvaldības apliecinājumu, nekustamo īpašumu Rīgā Miera ielā 45 paredzēts izmantot Projektā paredzēto mērķu un Projektā plānoto darbību veikšanai piecus gadus pēc projekta īstenošanas Krājumi Postenis gada 9. mēneši 2017.gads Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli-produkti Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriālimedikamenti Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli saimniecības materiāli Inventārs Kopā Pircēju un pasūtītāju parādi Debitoru parādu veido neapmaksātie rēķini par pārdotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem. Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad parāds netiek atgūts ilgāk par 1 gadu 14

16 un sabiedrības vadība uzskata, ka tā atgūšana ir apšaubāma. Bilancē debitori parādīti neto vērtībā un šie parādi ir atgūstami. Postenis gada 9. mēneši gads Nacionālais veselības dienests Citi Kopā Citi debitori Postenis gada 9. mēneši gads Norēķinu personu parāds 45 Avansa maksājumi piegādātājiem Citi debitori Kopā Nākamo periodu izdevumi Uzrādītas izmaksas, kas izdarītas pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamo gadu. Postenis gada 9. mēneši gads Ārstnieciskā riska fonda iemaksas Laikraksti un cita periodiskā informācija Apdrošināšana Grāmatvedības programmu licences Citu programmu licences Darba alga un sociālais nodoklis par nākamiem periodiem Telefona centrāles apkalpošana 806 Citi Kopā Naudas līdzekļu atlikumu veido atlikumi kasē un bankas norēķinu kontā Postenis gada 9. mēneši gads Kase Nauda ceļā Banka Kopā Daļu (akciju, pamatkapitāla) raksturojums Pamatkapitālu EUR veido daļas ar nominālvērtību 1 EUR. 15

17 3.8. Pārējās rezerves Izveidotas no iepriekšējo gadu peļņas No pircējiem saņemtie avansi (īstermiņa). Postenis gada 9. mēneši gads Avanss ERAF projekta īstenošanai Kopā Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Postenī uzrādītas saistības par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies. Postenis gada 9. mēneši gads Parāds piegādātājiem un darbuzņēmējiem Kopā Saistības par nodokļiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumiem Postenis gada 9. mēneši gads Uzņēmuma ienākuma nodoklis Dabas resursu nodoklis Iedzīvotāju ienākuma nodoklis VSAOI Pievienotās vērtības nodoklis Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva Kopā Pārējie kreditori Postenis gada 9. mēneši gads Parāds par darba algu Kopā Uzkrātās saistības Aprēķinot rezervi neizmantotajiem atvaļinājumiem, izmantota informācija par neizmantoto atvaļinājumu dienu skaitu, strādājošo vidējo darba samaksu un pielietota sociālās apdrošināšanas darba devēja maksājumu procenta likme. Visas uzkrātās saistības par atskaites periodu ir ietvertas bilances postenī Uzkrātās saistības. 16

18 Postenis gada 9. mēneši gads Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem un virsstundām Norēķini ar kreditoriem par uzkrātām saistībām Kopā

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS SIA JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA REĢ.NR.50003356621 GADA PĀRSKATS PAR 2016.GADU SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" SATURS Lpp Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr Mērvienība:EUR Neauditētais pārskats par periodu no Rīga, 2016

VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr Mērvienība:EUR Neauditētais pārskats par periodu no Rīga, 2016 VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr.40003083998 Mērvienība: Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2016.-30.09.2016. Rīga, 2016 neauditētais finanšu pārskats par periodu no 01.01.2016. līdz 30.09.2016.

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk

Neauditētais pārskats par periodu no APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums

Neauditētais pārskats par periodu no APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2019. - 31.03.2019. APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 7.1. Rīga, 2019 Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

pārskats

pārskats Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2017. - 31.12.2017. APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2018. gada 16. februāra Valdes sēdē Protokols Nr.7, lēmums Nr. 3.1. Rīga, 2018 Saturs Lpp. Informācija par

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o 29.11.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) REGULAS KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1126/2008

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Patstāvīgais darbs

Patstāvīgais darbs Bebrenes Profesionālā vidusskola Līga Stahovska FINANSU GRĀMATVEDĪBA Patstāvīgo darbu krājums izglītības programmai Grāmatvedība 62 stundām Bebrene 2007 1 ANOTĀCIJA Finansu grāmatvedība. Patstāvīgo darba

Sīkāk

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība...5 1. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBA Pasažieru vilciens SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Lpp. Vadības ziņojums 4-8 Ziņojums par valdes atbildību 9 Finanšu pārskats: Apvienoto ienākumu pārskats 10 Pārskats par finanšu

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk