LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LATVIJAS UNIVERSITĀTE"

Transkripts

1 LATVIJAS UNIVERSITĀTE Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža nolikums APSTIPRINĀTS ar LU Senāta lēmumu Nr. 198 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz Grozījumi: LU Senāta lēmums Nr. 145 APSTIPRINĀTS Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas padomes gada 12. janvāra sēdē, prot.nr.1 Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 21.panta otro daļu un Publisko aģentūru likuma 3.panta otro daļu un 19. pantu 1. Vispārīgie jautājumi 1.1. Latvijas Universitātes (turpmāk tekstā LU) aģentūra Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža (turpmāk tekstā koledža) ir LU pārraudzībā esoša izglītības iestāde, kas izveidota ar Latvijas Republikas Ministru kabineta gada 24. augusta rīkojumu Nr. 573 Par P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžas reorganizāciju un ar LU Senāta gada 28. decembra lēmumu Nr. 308, reorganizējot valsts dibinātās Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošo P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžu, un ir valsts dibinātās Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošās P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžas saistību, tiesību, mantas un lietvedības pārņēmēja Koledžas pilns nosaukums: latviešu valodā: Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža ; angļu valodā: P.Stradiņš Medical College of the University of Latvia ; krievu valodā: Медицинский коледж им. П.Страдиня Латвийского Университета ; koledžas saīsinātais nosaukums: LU PSK Koledžas darbības mērķis ir sniegt personām ar vidējo izglītību iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni veselības, sociālās aprūpes un medicīnas tehnoloģiju programmās, kā arī piedāvāt publiskos pakalpojumus tālākizglītības jomā un piedalīties zinātniskajā darbībā atbilstoši studiju programmu profilam Koledža ir tiesīga īstenot arī profesionālās vidējās un arodizglītības programmas Savā darbībā koledža ievēro Augstskolu likumu, Profesionālās izglītības likumu, Publisko aģentūru likumu, Zinātniskās darbības likumu, LU Satversmi, LU normatīvos aktus, šo nolikumu un citus spēkā esošus normatīvos tiesību aktus Koledžai ir savs zīmogs ar mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un koledžas pilnu nosaukumu, veidlapa, simbolika un konti Valsts kasē un kredītiestādēs Koledžas adrese: Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala, LV 2010, Latvija. Procesa turētājs 1 lapa no 10 lapām Vispārējas lietošanas

2 Koledžas filiāles adrese: Raiņa iela 5a, Rēzekne, LV 4600, Latvija (Svītrots ar LU Senāta lēmumu Nr. 145) (LU Senāta lēmuma Nr. 145 redakcijā) 2.1. Koledžas funkcijas ir: 2. Koledžas funkcijas un uzdevumi izstrādāt un īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas veselības, sociālās aprūpes un medicīnas tehnoloģiju jomā; īstenot izglītības procesu, veicināt studējošo personības attīstību un nodrošināt iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju; izstrādāt un īstenot tālākizglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas veselības, sociālās aprūpes un medicīnas tehnoloģiju jomās; nodrošināt studējošajiem iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai augstāka līmeņa studiju programmās; sniegt publiskos pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm, universitātēm, augstskolām, privātpersonām un starptautiskajiem pasūtītājiem; informēt sabiedrību par savu darbību, popularizēt zinātniskās atziņas un praktiskās rekomendācijas veselības, sociālās aprūpes un medicīnas tehnoloģiju jomās, kā arī veikt organizatoriskus un cita veida pasākumus, lai sekmētu mūsdienīgu veselības aprūpes metožu un tehnoloģiju ieviešanu Latvijā; veikt lietišķos pētījumus un sniegt zinātņietilpīgus pakalpojumus studiju profilam atbilstošajās jomās Koledžas uzdevumi ir: realizēt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas; izstrādāt profesionālās studiju programmas atbilstoši profesiju standartiem un valsts profesionālās izglītības standartiem; izstrādāt tālākizglītības programmas un organizēt to īstenošanu; sagatavot studiju programmās nepieciešamos studiju materiālus un informatīvus izdevumus, metodiskos ieteikumus, izstrādāt noslēguma pārbaudījumu saturu un metodes, kā arī organizēt noslēguma pārbaudījumus; nodrošināt studiju procesa kvalitāti; piedalīties Eiropas Savienības, Latvijas valsts, LU, Latvijas Zinātņu padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projektos un programmās; studiju procesa ietvaros sadarboties ar ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēm Latvijā un ārvalstīs uz līgumu pamata un projektu ietvaros; sadarboties ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm profesionālās izglītības un zinātniski pētnieciskajā jomā; organizēt seminārus un konferences, rīkot publiskus pasākumus, sagatavot un nolasīt referātus un lekcijas, nodrošināt koledžas pasākumu publicitāti; veikt saimniecisko un citu darbību, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un koledžas darbības pamatvirzieniem; efektīvi izmantot valsts un LU budžeta ietvaros piešķirto finansējumu Koledža minētās funkcijas un uzdevumus veic atbilstoši vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģijai saskaņā ar darba plānu kārtējam gadam un kopējo gada budžeta apjomu No valsts budžeta piešķirtais finansējums studijām un noteiktam studiju vietu skaitam koledžas īstenotajās programmās un koledžas zinātniskajai darbībai tiek atrunāts līgumā starp Izglītības un zinātnes ministriju un LU. Procesa turētājs 2 lapa no 10 lapām Vispārējas lietošanas

3 3. Koledžas kompetence 3.1. Atbilstoši koledžas darbības mērķim un funkcijām patstāvīgi izvēlēties darbības virzienus un metodes, bez īpaša pilnvarojuma pieņemt ar to īstenošanu saistītos lēmumus un uzņemties atbildību par darbības rezultātiem Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un LU normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai virzīt licencēšanai un akreditēšanai studiju programmas, sagatavot un iesniegt kārtējos programmu pašnovērtējuma ziņojumus Atbilstoši Latvijas Republikas un koledžas normatīvajiem aktiem izstrādāt un īstenot tālākizglītības programmas Atbilstoši Latvijas Republikas un koledžas normatīvajiem aktiem organizēt studējošo uzņemšanu un studējošo lietas vešanu, vērtēt studiju rezultātus, organizēt noslēguma pārbaudījumus un izsniegt izglītības dokumentus Bez īpaša pilnvarojuma sadarboties un slēgt līgumus ar valsts un pašvaldību iestādēm, universitātēm, augstskolām, nevalstiskajām organizācijām, privātpersonām, starptautiskajām institūcijām koledžas darbības jautājumos, saņemt maksu par publisko pakalpojumu sniegšanu, nosakot pakalpojumu cenas Saskaņojot ar LU rektoru, atvērt un slēgt norēķinu kontus Valsts kasē un kredītiestādēs Bez īpaša pilnvarojuma pašai rīkot iepirkuma procedūras valsts un pašvaldības pasūtījumu gadījumos. Saņemt ziedojumus, dāvinājumus, ārvalstu finansiālo palīdzību, kā arī piedalīties izsludinātajos konkursos Iegādāties, nomāt, saņemt bezatlīdzības lietošanā savas darbības nodrošināšanai nepieciešamo mantu Saņemt valdījumā un lietojumā valsts un LU mantu, kas nepieciešama koledžas funkciju izpildei Slēgt darījumus, iegūt mantiskās un nemantiskās tiesības, uzņemties pienākumus, būt par prasītāju un atbildētāju tiesā. Pārdot, iznomāt un citādi rīkoties ar koledžas valdījumā esošo kustamo mantu Izdot administratīvos aktus. Administratīvo aktu un faktiskās rīcības tiesiskumu var apstrīdēt administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Koledžas direktoram un padomei ir tiesības LU noteiktajā kārtībā vērsties pie LU rektora un LU Senāta visu koledžai būtisku jautājumu risināšanā Ar LU Senāta piekrišanu ņemt aizņēmumus un uzņemties garantijas Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā. 4. Koledžas personāls 4.1. Koledžas personālu veido akadēmiskais personāls, vispārējais personāls un studējošie. Koledžas akadēmiskā personāla, kas Augstskolu likumā noteiktā kārtībā ir ievēlēts akadēmiskajos amatos, tiesības piedalīties LU pašpārvaldes vēlēšanās ir nosakāmas atbilstoši LU Satversmē noteiktajai kārtībai. Vispārējam koledžas personālam šajā jomā ir tādas tiesības, kādas noteiktas LU Satversmē Koledžas personālam ir tiesības izmantot koledžas telpas, iekārtas, inventāru, bibliotēku un citus objektus saskaņā ar koledžas iekšējās kārtības noteikumiem. Procesa turētājs 3 lapa no 10 lapām Vispārējas lietošanas

4 4.3. Koledžas personāla pienākums ir sekmēt koledžas darbību un atbalstīt atklātumu tās pārvaldē. Personālam ir tiesības koledžas padomes noteiktā kārtībā piedalīties pašpārvaldes lēmumu un iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses, piedalīties koledžas koleģiālo vadības institūciju sēdēs un iesniegt priekšlikumus Akadēmisko personālu veido docenti, lektori un asistenti. Akadēmiskajos amatos personas ar doktora vai maģistra grādu ievēlē atklātā konkursā LU normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Koledžas direktors izsludina konkursu vismaz mēnesi pirms akadēmiskā personāla vēlēšanām, publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Ar ievēlēto personu direktors slēdz darba līgumu uz ievēlēšanas laiku sešiem gadiem Profesionālo studiju programmu īstenošanai docenta amatu var ieņemt persona ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs. Prasības, kas izvirzāmas šādu docentu amatu pretendentiem, apstiprina koledžas padome. Profesionālo studiju programmu īstenošanai lektora vai asistenta amatu var ieņemt persona ar augstāko izglītību bez akadēmiskā vai zinātniskā grāda, ja tai ir pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs Akadēmiskajam personālam ir šādi pienākumi: radoši un atbildīgi piedalīties studiju programmu īstenošanā; patstāvīgi pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju; ievērot profesionālās ētikas normas; būt atbildīgam par savu darbību un tās rezultātiem; nodrošināt studējošajiem iespējas īstenot koledžā savas tiesības Akadēmiskajam personālam ir šādas tiesības: īstenojamo studiju programmu ietvaros atbilstoši normatīvajiem aktiem par studiju un pārbaudījumu kārtību brīvi noteikt studiju programmas, pārbaudījumu saturu, formas un metodes; veicot pētniecisko darbu, brīvi izvēlēties pētniecības metodes, izvērtēt un publicēt pētījuma rezultātus; iesniegt priekšlikumus par koledžas darbības mērķim atbilstošu pasākumu organizēšanu; piedāvāt jaunas studiju programmas un ierosināt jaunu studiju programmu īstenošanu; izteikt priekšlikumus par koledžas attīstību un iekšējās kārtības nodrošināšanu; tikt ievēlētam koledžas pašpārvaldes institūcijās Personu uzņem koledžā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām studējošo uzņemšanas prasībām un koledžas papildu prasībām Studējošā tiesības ir saņemt kvalitatīvas izglītības iespējas izvēlētajā studiju programmā, iesaistoties studējošo pašpārvaldē, piedalīties koledžas akadēmiskajā darbā un pārstāvības institūcijās Studējošā pienākums ir ievērot LU Satversmi, studiju līguma nosacījumus, šo nolikumu, iekšējās kārtības noteikumus studējošajiem un citus koledžas iekšējos normatīvos aktus Studējošie koledžā izveido studējošo pašpārvaldi. Studējošo pašpārvalde darbojas saskaņā ar tās izstrādāto un koledžas padomes apstiprināto nolikumu Studējošo pašpārvaldei ir tiesības pieprasīt un saņemt no koledžas pašpārvaldes institūcijām un struktūrvienību vadītājiem informāciju un paskaidrojumus par jautājumiem, kas skar studējošo intereses. Procesa turētājs 4 lapa no 10 lapām Vispārējas lietošanas

5 4.13. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem koledžas padomē ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. Pēc veto piemērošanas jautājumu atkārtoti izskata saskaņošanas komisija. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina koledžas padome nākamajā padomes sēdē ar klātesošo padomes locekļu 2/3 balsu vairākumu, atklāti balsojot Studējošo pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas padomē ir saistoši visiem koledžas studējošajiem. 5. Koledžas pārvalde un struktūra 5.1. Koledžas pašpārvaldes institūcijas ir koledžas padome (turpmāk padome), koledžas direktors (turpmāk direktors) un akadēmiskā šķīrējtiesa. Padome ir koledžas personāla koleģiāla pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcija. Direktors ir koledžas augstākā amatpersona, kas īsteno koledžas vispārējo administratīvo un saimniecisko vadību un pārstāv koledžu visās tās lietās Pārstāvjus darbam padomē ievēlē no akadēmiskā un vispārējā personāla un studējošo vidus Padomes sastāvā ir 11 padomes locekļi: piecas koledžā akadēmiskajos amatos ievēlētas personas; viens vispārējā personāla pārstāvis; trīs studējošo pašpārvaldes pārstāvji; divi pilnvaroti darba devēju vai profesionālo organizāciju pārstāvji Padome no padomes locekļu vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un sekretāru. Direktors nevar būt padomes priekšsēdētājs. Akadēmiskā personāla, vispārējā personāla un studējošo pašpārvaldes pārstāvju, kā arī padomes priekšsēdētāja un sekretāra ievēlēšanas kārtību nosaka padomes darbības nolikums Padomes personālsastāvu un padomes darbības nolikumu apstiprina LU rektors. Padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi Koledžas padome: nosaka akadēmiskās darbības galvenos virzienus; apspriež un LU normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virza apstiprināšanai koledžas vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju, darba plānu kārtējam gadam, gada pārskatu un kopējo gada budžetu; apspriež un LU normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virza apstiprināšanai studiju programmas un to pašnovērtējuma ziņojumus; apstiprina studiju programmu padomju sastāvu; apstiprina koledžas struktūrvienību nolikumu, studējošo pašpārvaldes nolikumus, nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem, darba samaksas nolikumu, konceptuālos studiju procesu un koledžas darbību reglamentējošos dokumentus, padomes izveidoto komisiju darbības kārtību; izvirza pārstāvjus LU pašpārvaldes institūcijās; apstiprina kārtējos pārskatus; nosaka koledžas darbības rezultātu izvērtēšanas kārtību un kritērijus; atbalsta un sekmē studējošo pašpārvaldes darbību; ievēlē direktoru, ierosina direktora atcelšanu no amata; pēc direktora priekšlikuma apstiprina tā vietniekus; apstiprina direktora noteikto koledžas struktūru, lemj par koledžas struktūrvienību dibināšanu, reorganizēšanu un likvidēšanu; ierosina jautājumu par koledžas nosaukuma maiņu, reorganizāciju vai likvidāciju; nosaka studiju programmas izstrādāšanas un ekspertīzes kārtību; izstrādā priekšlikumus par studējošo uzņemšanu un jaunu studiju programmu īstenošanu; apstiprina koledžas karogu, ģerboni, emblēmu, devīzi un himnu; Procesa turētājs 5 lapa no 10 lapām Vispārējas lietošanas

6 lemj par citiem jautājumiem, kas ir tās kompetencē Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos. Padomes sēdes sasauc pēc tās priekšsēdētāja ierosinājuma. Ārkārtas padomi sasauc pēc tās priekšsēdētāja, direktora, studējošo pašpārvaldes vai vismaz trešdaļas padomes locekļu ierosinājuma Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse padomes locekļu. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti vai aizklāti balsojot. Aizklāti balso, ja to pieprasa vismaz trešdaļa padomes locekļu. Ja padomes locekļu balsis atklātā balsojumā sadalās līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. Ja padomes locekļu balsis aizklātā balsojumā sadalās līdzīgi, tiek rīkota atkārtota balsošana Direktoram ir veto tiesības attiecībā uz padomes lēmumiem. Pēc veto piemērošanas jautājumu atkārtoti izskata saskaņošanas komisija. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina koledžas padome nākamajā padomes sēdē ar klātesošo padomes locekļu 2/3 balsu vairākumu, atklāti balsojot Atsevišķu jautājumu risināšanai padome var izveidot komisijas un apstiprināt to nolikumus Padomes locekļu atsaukšanas kārtību nosaka padomes darbības nolikums Koledžas darbu vada direktors, kurš rīkojas saskaņā ar Augstskolu likumu, Publisko aģentūru likumu, LU Satversmi un šo nolikumu. Direktors: bez īpaša pilnvarojuma pieņem lēmumus par visiem koledžas kompetencē esošajiem jautājumiem, ja šajos jautājumos nav nepieciešama LU Senāta, LU rektora vai koledžas padomes piekrišana, pārstāv koledžu visās LU struktūrvienībās, valsts un pašvaldību iestādēs, tiesu instancēs, citās organizācijās, institūcijās, uztur attiecības ar juridiskajām un fiziskajām personām; izstrādā koledžas vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģiju, darba plānu kārtējam gadam, kopējo gada budžetu un iesniedz izskatīšanai padomē; nodrošina un ir atbildīgs par koledžas darbību atbilstoši normatīvo aktu un šī nolikuma prasībām; nosaka koledžas struktūru un iesniedz to apstiprināšanu koledžas padomē; atbilstoši savām pilnvarām lemj par koledžas resursu racionālu izmantošanu; sagatavo studiju vietu skaitu un studiju vietu finansējuma pieprasījumu, kuru pirms iesniegšanas LU rektoram saskaņo ar koledžas padomi; organizē koledžas padomes, akadēmiskās šķīrējtiesas un akadēmiskā personāla vēlēšanas; pieņem darbā un atbrīvo no darba koledžas akadēmisko un vispārējo personālu; izdod koledžas personālam saistošus rīkojumus; iesniedz koledžas gada pārskatu koledžas padomē apstiprināšanai, pēc tam to iesniedz LU rektoram un nodrošina iespēju koledžas personālam iepazīties ar gada pārskatu; nosaka koledžas darbinieku atalgojumu koledžas darba samaksas fonda ietvaros; iesniedz kārtējos koledžas pārskatus LU rektoram; pilda citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus Uz koledžas direktora amatu tiek izsludināts atklāts konkurss Latvijas Universitātes, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas portālā un laikrakstā Latvijas Vēstnesis Direktoru amatā ievēlē padome uz pieciem gadiem un ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. LU Senāts apstiprina amatā koledžas direktoru, un LU rektors ar direktoru slēdz darba līgumu. Vismaz sešus mēnešus pirms ievēlēšanas termiņa beigām padome pieņem lēmumu pagarināt direktora amata termiņu uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, vai pieņem lēmumu izsludināt atklātu konkursu uz koledžas direktora amatu. Minēto lēmumu padome iesniedz LU rektoram, kurš to savukārt iesniedz apstiprināšanai LU Senātā. Procesa turētājs 6 lapa no 10 lapām Vispārējas lietošanas

7 5.15. Ja direktors netiek ievēlēts, koledža divu mēnešu laikā atkārtoti organizē direktora vēlēšanas. Līdz atkārtotajās vēlēšanās ievēlētā direktora apstiprināšanai LU rektors ieceļ direktora pienākumu izpildītāju Koledžas direktoru atceļ no amata LU Senāts pēc rektora ierosinājuma, ja direktora darbā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi. LU rektors ieceļ koledžas direktora pienākumu izpildītāju uz laiku līdz jaunievēlētā direktora apstiprināšanai LU rektors atceļ koledžas direktora pieņemtus prettiesiskus lēmumus Koledžas direktoram var būt vietnieki. Koledžas direktora vietnieku skaitu nosaka un vietniekus darbā pieņem koledžas direktors Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata: 6. Akadēmiskā šķīrējtiesa studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par šajā nolikumā noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem; akadēmiska vai ētiska rakstura strīdus starp koledžas amatpersonām, kā arī struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus izpilda administrācija Akadēmisko šķīrējtiesu izvirza akadēmiskā personāla kopsapulcē un aizklātā balsošanā ievēlē padome no akadēmiskā personāla vidus. Tās sastāvā nedrīkst būt koledžas administratīvā personāla pārstāvji. Studējošo pārstāvjus akadēmiskajā šķīrējtiesā ievēlē studējošo pašpārvalde Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvā ir: divas akadēmiskajos amatos ievēlētas personas; viens studējošo pārstāvis Akadēmiskās šķīrējtiesas pilnvaru laiks ir trīs gadi Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļi par savu darbību ir atbildīgi koledžas padomei. Pēc darba devēja iniciatīvas viņus no darba akadēmiskajā šķīrējtiesā var atbrīvot tikai ar koledžas padomes piekrišanu Akadēmiskā šķīrējtiesa darbojas saskaņā ar padomes apstiprinātu akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumu. 7. Koledžas struktūra un filiāles 7.1. Izglītības procesa, pētniecības, organizatoriskā, saimnieciskā vai apkalpojošā darba veikšanai koledža veido struktūrvienības (katedras, laboratorijas utt.). Koledža neveido jaunas filiāles Koledžas struktūru nosaka tās direktors, un to apstiprina koledžas padome Struktūrvienību uzdevumus, funkcijas, pienākumus un tiesības nosaka struktūrvienību nolikumos, kurus apstiprina koledžas padome. Struktūrvienības vadītājs ir atbildīgs par struktūrvienības darbu Koledžas struktūrvienība izglītības un pētniecības darba veikšanai ir katedra. Organizatoriskā, saimnieciskā un apkalpojošā darba veikšanai koledža var veidot arī citas struktūrvienības Katedra ir struktūrvienība, kas īsteno radniecīga profila pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas. Katedras uzdevums ir īstenot studiju programmas, veikt pētījumus, sadarboties ar citām koledžas struktūrvienībām, izglītības iestādēm, darba devējiem un nevalstiskajām organizācijām. Procesa turētājs 7 lapa no 10 lapām Vispārējas lietošanas

8 7.6. Koledžas padome lemj par akadēmiskā personāla pārstāvju, kuri ieņem vēlētus amatus, skaitu katedrā, kas nav mazāks par astoņi. 8. Studiju programmu izstrāde un apstiprināšana 8.1. Studiju programmu izstrādā un tās neatkarīgo ekspertīzi organizē katedra sadarbībā ar studiju programmas padomi Studiju programmu kopā ar eksperta atzinumu katedra iesniedz apstiprināšanai koledžas padomei. Koledžas padomes sekretārs studiju programmu iesniedz LU Akadēmiskajā departamentā tālākai izvērtēšanai un apstiprināšanai LU noteiktā kārtībā, pievienojot padomes protokola izrakstu. Koledžas studiju programmas apstiprina LU Senāts Koledžā īstenojamo studiju programmu ietvaros apgūstamo mācību priekšmetu (kursu) minimumu medicīnas jomā reglamentētajās profesijās nosaka normatīvie akti par izglītības programmu minimālajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā. 9. Lēmumu, administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība 9.1. Koledžas darbības tiesiskumu nodrošina direktors Koledžas direktora izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt LU rektoram. LU rektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā. 10. Iekšējie kārtību reglamentējošie dokumenti Koledža izstrādā iekšējos normatīvos aktus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, šo nolikumu un ievērojot LU normatīvajos aktos noteikto Koledžas padome atbilstoši savai kompetencei apstiprina koledžas iekšējos normatīvos aktus Koledžas direktors atbilstoši savai kompetencei izdod rīkojumus Koledžas struktūrvienības vadītājs izdod norādījumus struktūrvienības darba organizēšanai. 11. Koledžas darbības pārraudzība Koledžas darbības pārraudzību veic LU rektors. Koledžas pārraudzību citai LU amatpersonai pēc LU rektora ierosinājuma var noteikt ar LU Senāta lēmumu LU rektors: informē LU Senātu par koledžas darbības jautājumiem; ierosina LU Senātā jautājumus par koledžas nolikuma apstiprināšanu un grozījumiem; ierosina LU Senātā jautājumus par koledžas direktora apstiprināšanu amatā vai atcelšanu no amata; slēdz darba līgumu ar koledžas direktoru un nosaka viņa amata algu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī disciplināri soda direktoru un atbrīvo direktoru no darba; atceļ koledžas direktora prettiesiskus lēmumus un rīkojumus, kā arī lemj par koledžas direktora vai pienākumu izpildītāja paraksta tiesību apturēšanu, ja direktora vai pienākumu izpildītāja darbā konstatēti likumu vai citu normatīvo aktu pārkāpumi, un atjaunošanu; apstiprina koledžas publisko pakalpojumu cenrādi; Procesa turētājs 8 lapa no 10 lapām Vispārējas lietošanas

9 vienojas ar koledžas direktoru par plānoto valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu koledžā pirms līguma ar Izglītības un zinātnes ministriju parakstīšanas; apstiprina koledžas maksas studiju vietu skaitu un studiju maksas apmēru; apstiprina koledžas padomes darbības nolikumu; savu pienākumu veikšanai ir tiesīgs pieprasīt un saņemt informāciju par koledžas darbību Ja koledžas darbību pārrauga nevis rektors, bet cita ar LU Senāta lēmumu noteikta LU amatpersona, uz šo amatpersonu attiecas šī nolikuma 11.1., , un punktā noteiktā kompetence LU Senāts: apstiprina koledžas vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģiju, darba plānu kārtējam gadam, gada pārskatu un kopējo gada budžeta apjomu, koledžas budžetā iekļaujot pilnā apmērā studijām un noteiktam studiju vietu skaitam koledžā valsts budžeta piešķirto finansējumu; apstiprina amatā vai atceļ no amata koledžas direktoru; novērtē koledžas darbības rezultātus; savu pienākumu veikšanai ir tiesīgs pieprasīt un saņemt informāciju par koledžas darbību; atceļ koledžas padomes pieņemtus prettiesiskus lēmumus LU rektors un Senāts, izņemot šā nolikuma 11.1., un punktā minēto darbību veikšanu, nedrīkst ar tiešiem lēmumiem iejaukties koledžas darbā. 12. Koledžas materiālie un finanšu resursi Koledžai ir savs budžets, kas ietilpst LU budžetā kā neatkarīga sastāvdaļa. Koledžas budžeta kopējo apjomu LU Senāts apstiprina neatkarīgi no LU budžeta pieņemšanas Koledžas darbības materiālo pamatu veido tās valdījumā vai lietošanā nodota valsts un LU mantas daļa. Rīcību ar koledžai nošķirto mantu nosaka Publisko aģentūru likums, citi normatīvie akti un šis nolikums Tiesiskajās attiecībās ar privātpersonām koledža ir atbildīga ar tās valdījumā nodoto mantu Koledžai ir tiesības šī nolikuma un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu, kā arī nolikumā noteiktā kārtībā atsavināt koledžas rīcībā nodoto kustamo mantu. Līdzekļus, kas iegūti no kustamās mantas atsavināšanas, ieskaita koledžas budžetā Koledžas budžetu veido: starp Izglītības un zinātnes ministriju un LU noslēgtajā līgumā valsts budžeta piešķirtais finansējums studijām un noteiktam studiju vietu skaitam koledžas īstenotajās programmās un koledžas zinātniskajai darbībai; no LU budžeta piešķirtie līdzekļi; pašu ieņēmumi, tai skaitā: ieņēmumi no zinātniskajiem projektiem un programmām, līgumdarbiem un ieņēmumi par koledžas sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem un telpu nomas, no ziedojumiem, dāvinājumiem, ārvalstu finanšu līdzekļi un citi līdzekļi, ja to izlietošanas mērķis atbilst koledžas darbības uzdevumiem Gada beigās koledžas norēķinu kontos esošo līdzekļu atlikums, kas radies no koledžas visu veidu ienākumiem, izņemot valsts dotāciju studiju vietu finansēšanai, ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apjomu, paliek koledžas rīcībā un tiek izlietots nākamajā gadā. Procesa turētājs 9 lapa no 10 lapām Vispārējas lietošanas

10 12.7. Koledža kārto grāmatvedības uzskaiti pēc uzkrājuma grāmatvedības principiem un pēc kases izdevumiem, kā arī sagatavo un iesniedz pārskatus par finanšu resursu izlietojumu atbilstoši likuma Par grāmatvedību, Publisko aģentūru likuma un Likuma par budžetu un finanšu vadību prasībām Noslēdzot finanšu gadu, koledža sagatavo un iesniedz LU rektoram gadskārtējo pārskatu un koledžas gadskārtējā budžeta līdzekļu izlietojumu Koledža sagatavo, iesniedz LU rektoram un publisko gada pārskatu saskaņā ar Publisko aģentūru likumu un citiem normatīvajiem aktiem Finanšu audits koledžā tiek veikts vienu reizi trīs gados. LU rektors var pieprasīt zvērināta revidenta atzinumu par gada pārskatu. Audita izdevumus sedz no koledžas līdzekļiem. 13. Koledžas nolikuma un tā grozījumu ierosināšana un izstrāde Priekšlikumus par grozījumiem koledžas nolikumā ierosina direktors vai padome, tos izstrādā padomes veidota komisija Priekšlikumus par grozījumiem koledžas nolikumā koledža iesniedz apstiprināšanai LU rektoram, tie stājas spēkā pēc apstiprināšanas LU Senātā. 14. Koledžas reorganizācija un likvidācija Lēmumu par koledžas likvidāciju vai reorganizāciju pieņem LU Senāts pēc LU rektora ierosinājuma Koledžas reorganizācijas vai likvidācijas kārtību nosaka LU Senāts, ņemot vērā LU Satversmi un Latvijas Republikas normatīvos aktus. Procesa turētājs 10 lapa no 10 lapām Vispārējas lietošanas

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG 1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAGASTU APVIENĪBA STRUKTŪRVIENĪBAS DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Latvijas Republika LIELVĀRDES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel , fakss , e-

Latvijas Republika LIELVĀRDES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel , fakss , e- Latvijas Republika LIELVĀRDES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000024489, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel. 65053370, fakss 65053775, e-pasts: dome@lielvarde.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Lielvārdē

Sīkāk

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis 64207120, fakss 64207125, e-pasts: pasts@valmiera.lv,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND

2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND 2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND 30.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.23 SND 26.01.2011.

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS ĀDAŽU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra sēdes protokolu Nr.4 7.2. Izdots saskaņā ar,,sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

Valsts Prezidenta funkcijas

Valsts Prezidenta funkcijas Latvijas Republikas Valsts Prezidenta funkcijas 12. Saeimas Juridiskās komisijas Darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai 2015.gada 12.maijs (Saeima, Sarkanā zāle) POLITISKAS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS KANDAVAS NOVADA DOME Dārza ielā 6, Kandavā, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis , , Fakss , e-pasts:

LATVIJAS REPUBLIKAS KANDAVAS NOVADA DOME Dārza ielā 6, Kandavā, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis , , Fakss , e-pasts: LATVIJAS REPUBLIKAS KANDAVAS NOVADA DOME Dārza ielā 6, Kandavā, LV 3120 Reģ. Nr.90000050886, Tālrunis 631 82028, 631 82026, Fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv KANDAVĀ APSTIPRINĀTI Kandavas novada

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Valmieras novada fonda statūti

Valmieras novada fonda statūti Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā, 201.gada. ar Nr. 40008093066 N o d i b i n ā j u m a «V A L M I E R A S N O V A D A F O N D S» s t a t ū t i Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR 2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES PAKĻAUTĪBU STRUKTŪRSHĒMA Satversmes sapulce Akadēmiskā šķirējtiesa Senāts Rektors* Studējošo pašpārvalde

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Sabiedriskās organizācijas

Sabiedriskās organizācijas Statūtu grozījumi apstiprināti LaMSF Kongresā Rīgā, 2013.gada 16.martā Reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā, 2013.gada 2.aprīlī Ar. Nr. 40008022951 Biedrība Latvijas Motosporta Federācija

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas VALSTS PREZIDENTA IEVĒLĒŠANA Latvijas Valsts prezidents Latvijas augstākā amatpersona 51 BALSS 4 GADi Ievēlēšanai nepieciešama vismaz 51 deputāta balss Ievēlē Saeima uz četriem gadiem 8 GADI Ievēlēšanu

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

RSU SKMK Stratēģija

RSU SKMK Stratēģija RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2020.GADAM Rīga, 2015 SATURS Ievads... 3 1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes... 4 2. Galvenie Koledžas

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

Microsoft Word - LATRAPS_statuti_2018_11_07_izmainas.docx

Microsoft Word - LATRAPS_statuti_2018_11_07_izmainas.docx Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības LATRAPS STATŪTI jaunā redakcijā Apstiprināti ar Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības LATRAPS 2014.gada 11.decembra Kopsapulces lēmumu

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

PM_Izglītības _prasības_v.1.1

PM_Izglītības _prasības_v.1.1 Valsts atbalsta programma dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai PALĪGMATERIĀLS PAR IZGLĪTĪBU PAMATOJOŠAJIEM DOKUMENTIEM MĀJOKĻU GARANTIJU PROGRAMMĀ Mājokļu garantijas VAR piešķirt personām, kuras ieguvušas

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis ,

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis , LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2016.gada 19.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2015.gada 15.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

Rektora rīkojums

Rektora rīkojums RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE Reģistrācijas Nr. 90000013771 Dzirciema 16, Rīga, LV-1007, Latvija Tālr. 67409230, fakss 67471815 E-pasts: rsu@rsu.lv, www.rsu.lv REKTORA RĪKOJUMS 21.01.2019 Rīgā Nr. 5-1/32/2019

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā 2014. gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: Dins Merirands

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk