LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld"

Transkripts

1 LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx personā, kura/-š rīkojas pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.20 Siguldas novada pašvaldības nolikums (prot.nr.14., 1) no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību GP Holding, reģistrācijas nr , juridiskā adrese: Vaidavas iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, (turpmāk Izpildītājs), tās xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx personā, kura rīkojas saskaņā ar uzņēmuma statūtiem, no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukts arī Līdzējs, abi kopā Līdzēji, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības rīkoto iepirkumu Institūta (no Zinātnes ielas līdz A2) un Mores ielu vienlaidus asfaltbetona bedrīšu remontdarbi sabrukušos ielu posmos ar asfaltbetona segumu Siguldas pagastā, Siguldas novadā identifikācijas Nr. SNP 2019/06, turpmāk līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk Līgums): 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 1.1. Izpildītājs apņemas pret atlīdzību kvalitatīvi un savlaicīgi, ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, ievērojot Līgumā un tā pielikumos, atbilstoši iesniegtajam Piedāvājumam Iepirkumā, un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā Būvnormatīvos noteiktās prasības, veikt vienlaidus asfaltbetona bedrīšu remontdarbus sabrukušos ielu posmos ar asfaltbetona segumu (turpmāk tekstā - Darbi) Mores ielā Siguldas pagastā, Siguldas novadā (turpmāk tekstā - Objekts) Izpildot Darbus, Izpildītājs stingri ievēros šādā, Izpildītājam nodotā dokumentācijā ietvertās prasības un noteikumus: Darbu apjomi tāmes (Līguma Pielikums Nr.1) (turpmāk tekstā - Tāme); Darbu izpildes laika grafiks (Līguma Pielikums Nr.2) Darbu nodošanas - pieņemšanas akta (Forma Nr. 2) paraugs (Līguma Pielikums Nr.3); Tehniskā specifikācija (Līguma Pielikums Nr.4) (turpmāk tekstā Tehniskā specifikācija); Darbu defektu akts (Līguma Pielikums Nr.5) Visi Līguma 1.2.apakšpunktā minētie dokumenti, ir tā neatņemama sastāvdaļa un ir pievienoti Līgumam Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis Tehnisko specifikāciju, Darbu apjomus, kvalitātes prasības, kā arī Objektu, kas ir par pamatu realizēt Darbus. 2. LĪGUMCENA. DARBU APMAKSAS KĀRTĪBA 2.1. Par šī Līguma 1.1. apakšpunktā noteikto Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam samaksu EUR (piecdesmit tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi euro un 55 centi) apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), turpmāk tekstā kopējā Līgumcena. Pievienotās vērtības nodokļa nomaksu valsts budžetā veic Pasūtītājs Līguma 2.1.apakšpunktā minētā kopējā Līgumcena ietver Darba, materiālu, mehānismu izmaksas u.c. maksājumus, kas jāveic Izpildītājam, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Visi Darbi, kuri nav ievērtēti Izpildītāja izstrādātā un Līdzēju apstiprinātā Tāmē, bet apsekojot Objektu neatkarīgai sertificētu ekspertu komisijai 3 (trīs) dalībnieku sastāvā ir konstatējami pēc fakta, tiek veikti uz Izpildītāja rēķina. Visi Darbi, kuru veikšana nav tieši norādīta Izpildītāja izstrādātajā un Līdzēju apstiprinātajā Tāmē, bet kurus ir nepieciešams veikt, lai pabeigtu Darbus paredzētajā apjomā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju prasībām, tiek uzskatīti par Darbiem, kuri tiek apmaksāti no kopējās Līgumcenas Līgumcena ir pakļauta izmaiņām, ja Pasūtītājs ir pieprasījis veikt darbus, kuri nav atrunāti šī Līguma noteikumos vai atteicies no daļas Izpildītāja veicamo Darbu apjoma, par ko Līdzējiem jānoslēdz vienošanās. Par Līgumcenas izmaiņu pamatojumu nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem Tāmēs, iztrūkstošām Objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm specifikācijā, grafiskajos materiālos un Tāmē, Tāmē neievērtētiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski dokumentācijā, būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības tehnoloģijām un ar to

2 izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam iestājoties šī Līguma izpildē, ar šī Līguma nosacījumiem Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītāja kontaktpersonai elektroniski un papīra formātā Darbu nodošanas - pieņemšanas akts (Forma Nr.2) un visu nepieciešamo izpilddokumentāciju par kalendārā mēnesī veiktajiem Darbiem. Pasūtītāja kontaktpersona, 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no to saņemšanas brīža, tos izskata un akceptē vai atgriež Izpildītājam kopā ar rakstveida motivētiem iebildumiem. Tikai akceptētais Darbu nodošanas pieņemšanas akts (Forma Nr.2) ir pamats rēķina iesniegšanai. Gadījumā, ja iepriekš minētajā termiņā Pasūtītāja kontaktpersona nav atgriezusi Izpildītāja aizpildīto un iesniegto Darbu nodošanas pieņemšanas aktu (Formu Nr.2) ar rakstveida motivētiem iebildumiem, tad tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir akceptējis Izpildītāja iesniegto Darbu nodošanas pieņemšanas aktu (Formu Nr.2) bez iebildumiem un spēkā stājas Pasūtītāja maksājuma saistības pret Izpildītāju atbilstoši Līguma noteikumiem. Pasūtītāja kontaktpersonai ir tiesības nepieņemt (atteikt pieņemt izskatīšanai vai atteikt akceptēt) Darbu nodošanas pieņemšanas aktu (Forma Nr.2), ja izpilddokumentācija pilnīgi vai daļēji nav pievienota Gadījumā, ja Izpildītājs līdz kārtējā mēneša 5.datumam nav iesniedzis Pasūtītājam Darbu nodošanas pieņemšanas aktu (Forma Nr.2) par iepriekšējā mēnesī izpildītiem Darbiem, Pasūtītājam ir tiesības atlikt Izpildītāja sagatavotā Darbu nodošanas pieņemšanas akta (Forma Nr.2) akceptēšanu līdz nākamā mēneša Darbu nodošanas pieņemšanas akta (Forma Nr.2) iesniegšanai Līdzēji vienojas, ka Izpildītājs rēķinu sagatavo elektroniski un nosūta no e-pasta adreses: Pasūtītājam uz e-pasta adresi: un Līdzēji atzīst un apstiprina, ka elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez paraksta saskaņā ar likuma Par grāmatvedību 7.1 pantu un ja uz tā norādīta piezīme Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu, numuru. Līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, uzskatāms, ka Izpildītājs rēķinu nav iesniedzis. Līdzēji vienojas, ka atbilstošu Līgumam sagatavots rēķins tiek uzskatīts par nogādātu Pasūtītājam un Pasūtītājs to ir saņēmis otrajā darba dienā no dienas, kad tas izsūtīts uz šajā punktā minēto Pasūtītāja e-pasta adresi Samaksu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī kvalitatīvi izpildītiem Darbiem Pasūtītājs veic šādā kārtībā: (trīsdesmit) dienu laikā pēc šī Līguma 2.4. apakšpunktā noteiktā Darbu nodošanas - pieņemšanas akta (Forma Nr.2) kas ir parakstīts no Izpildītāja un Pasūtītāja puses, iesniegšanas un attiecīgi noformētās izpilddokumentācijas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja, līdz sasniedz 25% apjomu no kopējās Līgumcenas, kas minēta Līguma 2.1.apakšpunktā; (trīsdesmit) dienu laikā pēc šī Līguma 2.4. apakšpunktā noteiktā Darbu nodošanas - pieņemšanas akta (Forma Nr.2) kas ir parakstīts no Izpildītāja un Pasūtītāja puses, iesniegšanas un attiecīgi noformētās izpilddokumentācijas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja, līdz sasniedz 60% apjomu no kopējās Līgumcenas, kas minēta Līguma 2.1.apakšpunktā: % no kopējās Līgumcenas ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šī Līguma 5.2. apakšpunktā noteiktā Galīgā Darbu nodošanas - pieņemšanas akta, kas ir parakstīts no Izpildītāja un Pasūtītāja puses, izpilddokumentācijas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja Gadījumā, ja Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja darbības rezultātā Objektā Pasūtītājam tiek nodarīti tiešie zaudējumi, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt zaudējuma summu, atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Izpildītājam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam, no samaksas, kas ir paredzēta izmaksai Izpildītājam par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem. Ieturētā summa par nodarītiem zaudējumiem netiks izmaksāta Izpildītājam. Ja ieturētās summas apmērs nav pietiekams zaudējuma dzēšanai, tad zaudējuma summas un ieturētās summas starpību Izpildītājs apņemas samaksāt 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas no Pasūtītāja. 3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 3.1. Pasūtītājs, atbilstoši Līguma, Latvijas Republikas normatīvo aktu un izsniegtās dokumentācijas prasībām un noteikumiem, samaksā Izpildītājam par kvalitatīvi izpildīto Darbu Gadījumā, ja Izpildītājs nespēj Darbus izpildīt Līgumā noteiktajā termiņā vai arī kavē izpildi galvenajos būvdarbu posmos vairāk kā par 5 (piecām) dienām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt papildu darbaspēka piesaistīšanu šiem Darbiem. Izpildītājs sedz Pasūtītājam radītos tiešos zaudējumus saistībā ar papildu darbaspēka piesaistīšanu un Darbu izpildes laika grafika

3 nokavējumu, atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Izpildītāja iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam. Tas neatbrīvo Izpildītāju no pārējo Darbu veikšanas, kā arī no Līguma saistību izpildes Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, materiāliem, kas atrodas Objektā Darbu laikā Jebkuri Darbu izpildes laikā konstatētie defekti un pārkāpumi tiek fiksēti Darbu defektu aktā (Līguma pielikums Nr.5) kuru paraksta abu Līdzēju pārstāvji Gadījumā, ja Izpildītājs neparaksta Darbu defektu aktu par konstatētajiem defektiem vai pārkāpumiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, neiesniedzot Pasūtītājam motivētu, rakstveidā noformētu atteikumu to parakstīt ar objektīviem paskaidrojumiem, dotais Darbu defektu akts tiek uzskatīts par akceptētu no Izpildītāja puses un aktā minēto defektu, trūkumu vai pārkāpumu novēršana ir saistoša Izpildītājam un tā pienākums ir tos novērst Pasūtītāja noteiktā termiņā (Sk. kopā ar Līguma 4.8.apakšpunktu) Ja konstatētie defekti, trūkumi vai pārkāpumi rada vai var radīt apdraudējumu Objektā nodarbināto veselībai vai dzīvībai, Objektā esošajām materiālajām vērtībām vai apkārtējai videi, Pasūtītājam ir tiesības apturēt Izpildītāja tālāku darbību līdz minēto konstatēto defektu, trūkumu vai pārkāpumu novēršanai. Par konstatētajiem pārkāpumiem Izpildītājs atbild Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Defektu, trūkumu vai pārkāpumu atklāšanas gadījumā Izpildītājam nav tiesību pagarināt Darbu pabeigšanas termiņu, pat ja Pasūtītājs ir apturējis Izpildītāja darbību, uz laiku līdz to novēršanai Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē (turpmāk Būvsapulce). Pirmā Būvsapulce jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas. Būvsapulces tiek rīkotas pēc nepieciešamības Pasūtītāja noteiktā laikā un vietā Objektā (nelabvēlīgos laika apstākļos, kā arī citos gadījumos (par kuriem vienojas Izpildītājs un Pasūtītājs), Izpildītāja pienākums ir nodrošināt telpas Būvsapulču organizēšanai). Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši Līdzējiem. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tas Līdzējs, kura intereses persona pārstāv. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina Izpildītājs, ja Objektā netiek veikta būvuzraudzība vai Būvuzrauga attaisnotas prombūtnes laikā (par kuru Būvuzraugs savlaicīgi informē Izpildītāju). Gadījumā, ja Objektā tiek veikta būvuzraudzība, Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina Būvuzraugs. Parakstīt protokolu un izteikt pie tā piezīmes ir tiesības visiem Būvsapulces dalībniekiem. Būvsapulces protokols 3 (trīs) darba dienu laikā tiek izsūtīts Līdzējiem un personām, kuras piedalās Būvsapulcē. Gadījumā, ja Līdzēji un/vai personas nepiekrīt protokolā norādītajam, Līdzējiem elektroniski jāizsūta labojumi protokolā un/vai personām jāatgriež protokolu 2 (divu) dienu laikā pēc tā saņemšanas kopā ar motivētiem iebildumiem. Pretējā gadījumā protokolā norādītās prasības ir obligāti jāizpilda, ja tas nav pretrunā Līguma noteikumiem. Būvsapulcēs noteiktie termiņi un prasības ir saistoši Izpildītājam arī tajā gadījumā, ja Izpildītājs nav piedalījies šajās sapulcēs, bet ir par to saturu informēts. Līdzējiem ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos Būvsapulcē. Būvsapulces sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pasūtītājam ir tiesības veikt Izpildītāja darbības kvalitātes, vides, personāla veselības aizsardzības un darba drošības auditus. Šādi auditi jāveic Izpildītāja klātbūtnē un Izpildītājam jānodrošina Pasūtītājs ar jebkuru pieprasīto dokumentu saistībā ar to Pasūtītājam ir tiesības pamatoti prasīt Izpildītāja pārstāvja nomaiņu Objektā un Izpildītājam prasība jāizpilda 3 (trīs) dienu laikā pēc pamatotas prasības iesniegšanas Pasūtītājam ir tiesības ierosināt veikt Izpildītāja veikto Darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga sertificētu ekspertu komisija, ja Pasūtītājs un Izpildītājs rakstiski nevienojas savādāk, 3 (trīs) ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, otru Izpildītājs, bet trešo abi pieaicinātie eksperti. Ja saskaņā ar ekspertīzes rezultātiem tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības Izpildītāja Darbos tā vainas dēļ, tad ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs, pretējā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs Pasūtītāja pārstāvis, gadījumā, ja Objektā netiek veikta būvuzraudzība: piedalās materiālu un izstrādājumu (saskaņā ar Līgumā paredzētajām prasībām) saskaņošanā; dod rīkojumus būvniecības dalībniekiem, ciktāl to nosaka savstarpēji noslēgtie līgumi; piedalās Būvsapulcēs; atbild uz Izpildītāja vēstulēm Līgumā uzņemto saistību ietvaros; saskaņo Darbu nodošanas pieņemšanas aktus (Formas Nr.2) un Galīgo Darbu nodošanas pieņemšanas aktu.

4 3.12. Gadījumā, ja Objektā tiek veikta būvuzraudzība, apakšpunktā minēto veic Būvuzraugs. 4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 4.1. Izpildītājs apņemas: veikt Līgumā noteiktos Darbus augsti profesionālā līmenī, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, aktuālo Ceļu specifikāciju un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem; veikt Līgumā paredzētos Darbus kā neatkarīgs uzņēmējs ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem. Izpildītājs nav tiesīgs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nodot Līguma tiesības un saistības vai kādu tā daļu trešajai personai; Objektā nodrošināt Ceļu būvdarbu vadītāja, atbilstoši Piedāvājumam Iepirkumā, klātbūtni darbu veikšanas laikā un viņa prombūtnes laikā nodrošināt līdzvērtīgu speciālistu; nepieļaut alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanu Objektā; pilnā mērā materiāli atbildēt par Izpildītāja rīcībā esošajiem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, kas atrodas Objektā; ievērot un pilnā mērā materiāli atbildēt par tiesību aktos noteiktajām prasībām, tai skaitā darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumiem, vides aizsardzības prasības, iepazīstināt ar tiem darbiniekus un iesaistīto personālu, kas tiks nodarbināti Objektā; ievērot Objektā tīrību un sanitārās normas; veikt visas saprātīgās darbības, lai samazinātu atkritumu rašanos Objektā, būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabāt Izpildītāja konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu, sekot Objektā noteiktajai atkritumu šķirošanas kārtībai; nodrošināt būvgružu un citus atkritumu savlaicīgu izvešanu; pēc pasūtītāja pieprasījuma pirms Darbu uzsākšanas informēt Pasūtītāju ar kuru apsaimniekošanas uzņēmumu ir noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma pirms Darbu galīgās nodošanas iesniegt Pasūtītājam aktu par izvesto atkritumu veidiem, daudzumu un izvešanas vietu un attiecīgā rēķina apmaksas apstiprinājumu; pirms ķīmisko vielu, kuras klasificētas kā bīstamas (Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus ), piegādes vai izmantošanas, nodrošināt Objektā Materiālu Drošības Datu Lapu pieejamību. Neizmantot ķīmiskas vielas, kas ir aizliegtas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem; Darbu izpildes procesā pakļauties Pasūtītāja norādījumiem un prasībām. Ja Izpildītājs uzskata, ka Pasūtītāja norādījumi ir vērsti uz nekvalitatīvu Darbu izpildi vai citādi var kaitēt to izpildei, viņa pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā, pēc norādījumu saņemšanas no Pasūtītāja, rakstveidā iesniegt Pasūtītājam ziņojumu, kurā pamatoti motivēti viņa iebildumi Pasūtītāja norādījumiem; saņemt visas Darbu sagatavošanas un veikšanas laikā nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus no trešajām personām, no kurām ir atkarīgi kādi būvniecības veikšanas apstākļi; iesniegt Pasūtītājam Objektā piegādāto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju; Par katru , , 4.1.6, 4.1.7, , , , , , 4.6. apakšpunktos un Tehniskā specifikācijā minēto noteikumu neievērošanu, Pasūtītājam ir tiesības sastādīt Darbu defektu aktu un pieprasīt Izpildītājam par katru noteikumu neievērošanu līgumsoda samaksu 200,00 EUR (divi simti eiro) apmērā Izpildītājam ir pienākums par jebkuriem apstākļiem, kas var aizkavēt, traucēt vai apturēt Līguma izpildi, nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļu atklāšanas) rakstveidā par to brīdināt Pasūtītāju. Izpildītājam ir pienākums par jebkuriem esošiem un/vai nākotnē paredzamiem tehniska rakstura un cita veida trūkumiem, defektiem, kuri varētu atklāties Izpildītāja veiktajos Darbos Objektā kopumā, nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļa atklāšanas) rakstveidā brīdināt Pasūtītāju. Izpildītājs atturēsies no tādas rīcības, kas apgrūtinātu Pasūtītāja saistību izpildi. Gadījumā, ja Izpildītājam bija zināms par apstākļiem, kuri kavēja Izpildītāja Darbu (vai to daļu) savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, bet Izpildītājs par to nav paziņojis Līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītājam vai ir aizkavējies ar paziņojuma nosūtīšanu, Izpildītājam nav tiesību pagarināt Darbu izpildes un pabeigšanas termiņu par laiku, kad Izpildītājs nav paziņojis Pasūtītājam par tādu apstākļu esamību.

5 4.3. Kopā ar Darbu nodošanas pieņemšanas aktu (Forma Nr.2), Izpildītāja pienākums ir iesniegt Pasūtītājam nepieciešamo izpilddokumentāciju par paveiktajiem Darbiem Darbus vadīs sertificēts ceļu būvdarbu xxxxx xxxxxx xxxxxxx, sertifikāta Nr.xxxxxxxx, tālr.xxxxxxxx. Ceļu būvdarbu vadītāja prombūtnes vai maiņas gadījumā, Izpildītāja pienākums ir nodrošināt ar līdzvērtīgu būvdarbu vadītāju (atbilstoši Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām), iepriekš to rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju Darbu izpildes laikā Izpildītājs uz sava rēķina veic jebkuras nepieciešamos sezonas rakstura pasākumus, kas nodrošina Darbu izpildes kvalitāti un termiņus, atbilstoši Latvijas Būvnormatīviem un Līguma noteikumiem Darbu izpildes laikā, konstatētie defekti un/vai trūkumi tiek fiksēti, Līdzējiem parakstot Darbu defektu aktu (Līguma pielikums Nr.5). Pasūtītājs pirms plānotā Defektu akta parakstīšanas rakstiski pa e-pastu paziņo Izpildītājam par konstatētajiem defektiem, norādot laiku, kurā Izpildītājam ir jāierodas, lai sastādītu Defektu aktu. Izpildītājam ir pienākums ierasties Pasūtītāja norādītajā laikā, ja Izpildītājs savas vainas dēļ neierodas uz Defekta akta sastādīšanu, tad tiek uzskatīts, ka Izpildītājs atzīst Pasūtītāja konstatētos defektus vai trūkumus. Šādā gadījumā Pasūtītājs nosūta Izpildītājam vienpusēji sastādītu Defekta aktu, kurš ir saistošs abiem Līdzējiem (Skatīt kopā ar Līguma 3.5.apakšpunktu) Saskaņā ar Līguma 4.6. apakšpunktā minēto, konstatētos defektus un/vai trūkumus Izpildītājs novērš Darbu defekta aktā norādītajā termiņā, ja defektu vai trūkumu novēršanai tehniski ir nepieciešams ilgāks laiks, citā Līdzēju rakstveidā saskaņotā termiņā Gadījumā ja Izpildītājs Darbu defektu aktā konstatētos defektus vai trūkumus nenovērš Līguma 4.7. apakšpunktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības novērst defektus un trūkumus uz Izpildītāja rēķina, iepriekš par to rakstiski informējot Izpildītāju. 5. DARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA (piecas) darba dienas pirms Darbu galīgās nodošanas Pasūtītājam, Izpildītājs rakstiski paziņo Pasūtītājam par Darbu gatavību nodošanai Darbu galīgā nodošana Pasūtītājam tiek noformēta ar Galīgo Darbu nodošanas pieņemšanas aktu, parakstot to abu Līdzēju pārstāvjiem Pirms visu Darbu nodošanas Izpildītājs izstrādā, savāc un iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo izpilddokumentāciju Pasūtītājs apņemas izskatīt visu no Izpildītāja saņemto izpilddokumentāciju 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, šajā laikā piekrītot vai izsakot savas iebildes. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Galīgo Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, ja izpilddokumentācija pilnīgi vai daļēji nav nodota Pasūtītājam Gadījumā, ja Pasūtītājs nav apmierināts ar Darbu kvalitāti uz nodošanas brīdi, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Galīgo Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, 5 (piecu) darba dienu laikā no akta saņemšanas dienas rakstveidā norādot un iesniedzot Izpildītājam atteikuma pamatotu iemeslu un nosakot jaunu termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš pieļautie defekti, trūkumi un neprecizitātes par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš nedod Izpildītājam tiesības uz Darbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu. 6. DARBU UZRAUDZĪBA 6.1. Vispārējo būvuzraudzību Objektā veiks būvuzraugi: 6.1.1, tālr., e-pasts: ; Sert. Nr , tālr., e-pasts: ; Sert. Nr Izpildītāja pienākums ir ievērot Būvuzraugu norādījumus Līguma ietvaros un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 7. ATBILDĪBA 7.1. Izpildītājs ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs par sava darbaspēka nodrošināšanu ar individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, darbinieku kvalifikāciju, instruēšanu un apmācību darbu aizsardzības jautājumos, un Darba procesā pielietot materiālu kvalitāti, kā arī par apakšuzņēmēju darbību Izpildītājs ir pilnā mērā atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar to, ka Izpildītājs nav savlaicīgi un pienācīgi kvalitātē veicis Darbus, kā arī pieļāvis trūkumus, defektus un pārkāpumus. Izpildītājs saskaņā ar Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus, kā arī segt Pasūtītājam nodarītos tiešos zaudējumus atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Izpildītājam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam.

6 7.3. Par Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju nepildīšanu Līdzēji atbild saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 8.NEPĀRVARAMA VARA 8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīstami tādi no Līdzējiem neatkarīgi apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi: ugunsgrēki, kara darbība un stihiskas nelaimes, tādas kā zemestrīces, un citas dabas parādības, kas nav pakļautas saprātīgai kontrolei un padara neiespējamu Līguma izpildi Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, tie jāpierāda ar kompetentas iestādes izdotu apstiprinājumu un par tādu apstākļu esamību jāinformē otrs Līdzējs 3 (trīs) dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās brīža. 8.3.Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radītā atrautā (negūtā peļņa) nevienam no Līdzējiem netiek atlīdzināta. 9. GARANTIJA 9.1. Izpildītājai veiktajiem Darbiem tiek dots garantijas laiks 24 (divdesmit četri) mēneši, kas tiek skaitīts no dienas, kad tiek parakstīts Galīgo Darbu nodošanas pieņemšanas akts Beznosacījuma kredītiestādes garantija vai ar Pasūtītāju saskaņotu apdrošināšanas sabiedrības 1 garantiju (polisi) par būvdarbu garantijas termiņa apdrošināšanu 10% (desmit procentu) apmērā no Galīgā Darbu nodošanas pieņemšanas aktā norādītās summas, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Galīgā Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas. Iepriekš minēto dokumentu iesniegšana ir priekšnosacījums galīgā rēķina iesniegšanai Pasūtītājam un apmaksai Garantijas laikā Izpildītājam pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tās ir radušās Izpildītāja nekvalitatīva Darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvus materiālus un izejvielas, vai arī pieļauto tehnisko kļūdu rezultātā Garantijas laikā konstatētie defekti vai trūkumi tiek fiksēti, Līdzējiem šajā punktā norādītajā kārtībā parakstot Defektu aktu. Pasūtītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms plānotā Defektu akta parakstīšanas dienas rakstiski paziņo Izpildītājam par konstatētajiem defektiem, norādot laiku, kurā Izpildītājam ir jāierodas, lai sastādītu Defektu aktu. Izpildītājam ir pienākums ierasties Pasūtītāja norādītajā laikā, ja Izpildītājs savas vainas dēļ neierodas uz Defekta akta sastādīšanu, tad tiek uzskatīts, ka Izpildītājs atzīst Pasūtītāja konstatētos defektus vai trūkumus. Šādā gadījumā Pasūtītājs nosūta Izpildītājam vienpusēji sastādītu Defekta aktu, kurš ir saistošs abiem Līdzējiem Līguma 9.1. apakšpunktā norādītā garantijas termiņā Izpildītājs novērš konstatētos Objekta būvniecības defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 9.4. apakšpunktā norādītajā kārtībā parakstītā Defektu akta parakstīšanas brīža vai, ja defektu vai trūkumu novēršanai tehniski ir nepieciešams ilgāks laiks, citā Līdzēju rakstveidā saskaņotā termiņā Gadījumā ja Izpildītājs Defektu aktā konstatētos defektus vai trūkumus nenovērš Līguma 9.5. apakšpunktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības novērst defektus un trūkumus uz Izpildītāja rēķina, iepriekš par to rakstiski informējot Izpildītāju. 10. APDROŠINĀŠANA Izpildītājs nodrošina Objektā savu darbību civiltiesisko apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, un polises kopiju/-as iesniedz Pasūtītājam 7 (septiņu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas Izpildītājs nodrošina visu būvniecības risku apdrošināšanu 20% apmērā no kopējās Līgumcenas un iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju 7 (septiņu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. Ja Izpildītājs neiesniedz apdrošināšanas polis 7 (septiņu) darba dienu laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 100,00 EUR par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 1000,00 EUR. 1 Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi: un

7 10.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet Darbu termiņš vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu ar beigu termiņu līdz Darbu termiņa beigām Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai Izpildītājam pienākums ir nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālās atbildības limitu Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs. 11. PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA Jebkuras pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti, Līguma noteikumiem nepienācīgu izpildi vai neizpildi Līdzēji viens otram iesniedz rakstveidā Pretenzijas par veikto Darbu kvalitāti var tikt pieteiktas Darbu izpildes un garantijas laikā Ja Līdzēji nespēj vienojoties 10 (desmit) darba dienu laikā, tad jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma, vai kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks izšķirtas Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 12. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ UN SANKCIJAS Izpildītājs izpilda un nodod Pasūtītājam Darbus 40 (četrdesmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējās parakstīšanās dienas Darbu izpildes un nodošanas termiņu neievērošanas gadījumā, kuri noteikti Darbu izpildes grafikā (Līguma Pielikums Nr.2), Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0.3% apmērā no kopējās Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10 (desmit) % no kopējās Līgumcenas Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš trūkumus, kuri fiksēti Darbu defektu aktā, Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 1% apmērā no kopējās Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10 (desmit) % no kopējās Līgumcenas Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodus no Izpildītājam paredzētajiem maksājumiem Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma, samaksas kavējuma gadījumā, Izpildītājs ir tiesības prasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,5 % no nesamaksātas summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās Līgumcenas. 13. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, ja Līdzēji par to rakstveidā vienojas Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 10 (desmit) dienas iepriekš, šādos gadījumos, ja: Izpildītājs rīkojas pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, būvniecības normām un Līguma noteikumiem; par Izpildītāju pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts; Izpildītājs nevar vai nespēj, atbilstoši Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja prasībām, izpildīt Darbus; Izpildītājs neveic tam uzdotos Darbus noteiktajā termiņā, kāds no veikto Darbu būvdarbu posmiem ir nokavēts vairāk par 5 (piecām) darba dienām; Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11 1.panta trešā daļa) Līguma 13.2.apakšpunktā minētajos gadījumos Izpildītājs kompensē Pasūtītājam radušos tiešos zaudējumus pilnā apmērā, atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Izpildītājam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam Līguma izbeigšanas gadījumā, 5 (piecu) dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas par Līguma izbeigšanu, Izpildītājs sastāda un iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju un Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kurš tiek izskatīts un parakstīts (vai pamatoti atteikts parakstīt, par ko Izpildītājam tiek paziņots rakstiski) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta saņemšanas. Gadījumā, ja Izpildītājs iepriekš minētajā termiņā nav sagatavojis Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, Pasūtītājam ir tiesības pašam sagatavot un iesniegt Izpildītājam parakstīšanai Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru Izpildītājam jāparaksta 5 (piecu) dienu laikā pēc tās nosūtīšanas un jānosūta parakstīto aktu atpakaļ Pasūtītājam. Pretējā gadījumā, ja Izpildītājs nav parakstījis vai kavē akta parakstīšanu, akts uzskatāms par parakstītu no Izpildītāja puses.

8 Līdzēju parakstītais Darbu nodošanas - pieņemšanas akts un attiecīgi noformētas izpilddokumentācijas nodošana ir pamats atbilstoša rēķina iesniegšanai par pieņemto Darbu apmaksu Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma , , , apakšpunktiem, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu un rēķina saņemšanas, samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līgumcenas Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs bez attaisnotiem iemesliem, kas nav atrunāti Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, nenorēķinās ar Izpildītāju par ikmēneša veiktajiem Darbiem ilgāk par 30 (trīsdesmit) darba dienām Līguma 13.1., un apakšpunktos minēto apstākļu iestāšanās gadījumā, Līdzēji sastāda un paraksta Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu par izpildītiem Darbiem, kas tiek apmaksāts 20 (divdesmit) dienu laikā. 14. DARBU UN MATERIĀLU KVALITĀTE Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā izmantot sertificētus būvizstrādājumus un materiālus, kuri atbilst Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība noteiktajām prasībām un 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc Objektā piegādāto būvizstrādājumu novietošanas atbilstību apliecinošu dokumentāciju iesniedz Pasūtītājam vai tā deleģētam pārstāvim - Būvuzraugam Gadījumā, ja Izpildītājs ir izmantojis materiālus bez izziņas vai sertifikāta, vai ir izmantojis līdzvērtīgus materiālus Tāmē paredzētiem, bet nav tos saskaņojis ar Pasūtītāju, tad Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt šo atsevišķo Darbu izpildi Izpildītājs ir atbildīgs par dokumentācijas un to specifikāciju salīdzināšanu. Visiem papildus apjomiem, kuri radušies specifikāciju salīdzināšanas rezultātā, un to izmaksām, jābūt iekļautām Tāmēs. 15. APAKŠUZŅĒMĒJI UN APAKŠUZŅĒMĒJU, PERSONĀLA NOMAIŅA UN JAUNA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTE Iepirkuma piedāvājumā netika norādīti apakšuzņēmēji Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājam ir tiesības prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem Iepirkumā izraudzītā Pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību, paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, Izpildītājs pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.pantā paredzētos nosacījumus Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla un/vai apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. 16. PĀRĒJIE NOTEIKUMI Visi Līguma papildinājumi un izmaiņas pie Līguma stājas spēkā tad, kad tie noformēti rakstveidā un abu Līdzēju parakstīti Līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta nosacījumiem Darbu izpildi no Pasūtītāja puses kontrolē Pasūtītāja pārstāvis Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, tālruņa Nr. xxxxxx, e-pasta adrese: ; Darbu izpildes gaitā atbildīgā persona no Izpildītāja puses ir xxxxxx xxxxxxx, tālruņa Nr. xxxxxxxxx, e-pasta adrese: Līdzēju savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas nogādāts adresātam. Līdzēju paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu pēc Līgumā norādītajām Līdzēju adresēm korespondences saņemšanai, un ir uzskatāms, ka Līdzējs ir saņēmis paziņojumu septītajā dienā pēc tā izsūtīšanas, ja Līgumā nav noteikts citādāk, vai kā elektroniskie dokumenti, kas

9 sagatavoti un parakstīti atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam. Izpildītājs apņemas pieņemt Pasūtītāja sagatavotus elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīti uz Izpildītāja elektroniskā pasta adresi. Mainoties Līdzēja juridiskajai adresei vai adresei korespondences saņemšanai, Līdzējs par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā paziņo otram Līdzējam. Ja Līdzējs par juridiskās adreses vai adreses korespondences saņemšanai maiņu nav paziņojusi otram Līdzējam vai nav to izdarījis savlaicīgi, tad otra Līdzēja paziņojumi tiek uzskatīti par nosūtītiem Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz ( ) lapaspusēm 2 (divos) eksemplāros, katram Līdzējam pa vienam eksemplāram Parakstot Līgumu, Līdzēji apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma noteikumiem, un apņemas tos pildīt un ievērot Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz abu Līdzēju saistību izpildei. 17.LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, 2014. gada 1. jūlijā I. Vispārīgie noteikumi 1. Šis starpsavienojuma pamatpiedāvājums, tālāk tekstā Pamatpiedāvājums, kurš sastāv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Microsoft Word - Garantiju_noteikumi_62_03.docx

Microsoft Word - Garantiju_noteikumi_62_03.docx 1. Speciālie termini 1.1. Garantiju apdrošināšanas līgums Apdrošinātāja rakstveida apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši Garantiju apdrošināšanas līguma noteikumiem, kompensējot Apdrošinātajam

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk