(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij"

Transkripts

1 VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācija Saziņa Apakšuzņēmēji PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā informācija un dokumenti... 3 IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI Vispārīgie pienākumi Izpildītāja atbildība Intelektuālā īpašuma tiesības... 5 PAKALPOJUMA SNIEGŠANA Pakalpojuma apraksts Speciālisti un aprīkojums Speciālistu aizstāšana Speciālistu laika ieguldījuma uzskaite Starpziņojumi un noslēguma ziņojums Pakalpojuma pieņemšana LĪGUMA IZPILDES NOKAVĒJUMS UN LĪGUMA GROZĪJUMI Līguma izpildes nokavējums Līguma grozījumi MAKSĀJUMI UN LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA Maksājumi Līguma izpildes garantija LĪGUMA PĀRKĀPUMI UN LĪGUMA IZBEIGŠANA Līguma pārkāpumi Pasūtītāja tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma Izpildītāja tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma Nepārvarama vara PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA Piemērojamās tiesības Strīdu risināšanas kārtība

2 IEPIRKUMA LĪGUMS. PAKALPOJUMI. IEGULDĪJUMA IZMAKSU LĪGUMS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas 1.1. Apakšuzņēmējs - persona, kurai Izpildītājs nodod Pakalpojuma daļas sniegšanu Diena - kalendārā diena Iepirkuma procedūra - Pasūtītāja organizēta procedūra Izpildītāja izvēlei Izpildītājs - fiziska vai juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, ar kuru ir noslēgts Līgums par Pakalpojuma sniegšanu Līgums - šis līgums, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Izpildītāju par Pakalpojuma sniegšanu. Līgums sastāv no Speciālajiem noteikumiem un citiem Līguma dokumentiem saskaņā ar Speciālo noteikumu 2.punktā noteikto Pakalpojuma sniegšanas termiņš - termiņš, kurā Izpildītājam jāsniedz Pakalpojums Pasūtītājam un kas norādīts Speciālo noteikumu 5.3.apakšpunktā Līguma summa - summa, par kuru Izpildītājs sniedz Pakalpojumu Pasūtītājam un kas norādīts Speciālo noteikumu 3.punktā Maksājuma pieprasījums - Izpildītāja izrakstīts rēķins un to pamatojošie dokumenti, ar kuru pieprasa Līguma ietvaros veikto izdevumu apmaksu un kurš atbilst Līguma noteikumiem un Plānotajai naudas plūsmai Pakalpojums saskaņā ar Līgumu Izpildītāja izpildāmie darbi un veicamie pasākumi Piedāvājums - Izpildītāja Iepirkuma procedūras ietvaros iesniegts piedāvājums par Pakalpojuma sniegšanu Plānotā naudas plūsma Piedāvājumā ietvertā naudas plūsmas prognoze Līguma ietvaros Puse/Puses - Pasūtītājs vai/un Izpildītājs Speciālisti - Izpildītāja vai Apakšuzņēmēja darbinieki un citas Līguma izpildei pieaicinātās fiziskās personas, kas Piedāvājumā norādīti kā Galvenie speciālisti Tāme - Finanšu piedāvājumā ietvertais Līguma summas sadalījums, kas atspoguļo Pakalpojuma izmaksu pozīciju un vienību cenas Tehniskā specifikācija - Līguma dokuments, kurā noteikti Pakalpojuma sniegšanas mērķi, sasniedzamie rezultāti, Pakalpojuma sniegšanā izmantojamās metodes un līdzeki, minimālās prasības attiecībā uz Speciālistu kvalifikāciju, kā arī citas prasības attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu. 2. Līguma interpretācija 2.1. Ja Līgums noslēgts vairākās valodās, noteicošā ir Līguma latviešu valodas versija Nodaļu un punktu virsraksti nav izmantojami Līguma interpretācijā Termiņi Līguma ietvaros, kas aprēķināmi mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc dienas vai notikuma, kas nosaka to sākumu. Termiņam, kuru skaita mēnešos, pēdējā diena ir termiņa pēdējā mēneša attiecīgais datums. Ja termiņa pēdējā mēnesī nav attiecīgā datuma, termiņa pēdējā diena ir šī mēneša pēdējā diena. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena, termiņa pēdējā diena ir nākamā darba diena Ciktāl to pieauj Līguma saturs, vārdi, kas apzīmē vienskaitli, apzīmē arī daudzskaitli, un otrādi. 3. Saziņa 3.1. Saziņa starp Pusēm notiek latviešu valodā. 2

3 3.2. Saziņas dokumenti (apstiprinājumi, norādījumi, paziņojumi, un citi saziņas dokumenti) sagatavojami, ietverot Līguma nosaukumu un numuru Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. Saziņas dokumentu, ko nosūta pa faksu, vienlaikus nosūta arī pa pastu Vārdi apstiprināt, piekrist, apliecināt un paziņot Līguma ietvaros interpretējami, ievērojot šī punkta noteikumus. 4. Apakšuzņēmēji 4.1. Izpildītājs Pakalpojuma daļas sniegšanu var nodot Apakšuzņēmējam tikai pēc Pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma saņemšanas. Pasūtītāja apstiprinājums nav nepieciešams Piedāvājumā norādītajiem Apakšuzņēmējiem Apakšuzņēmējam jāatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām apakšuzņēmēju kvalifikācijas prasībām Pirms Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošanas Apakšuzņēmējam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam paziņojumu, kurā norāda Pakalpojuma daļu, kuras sniegšanu Izpildītājs plāno nodot Apakšuzņēmējam, Apakšuzņēmēja, kuram Izpildītājs ir paredzējis nodot šīs Pakalpojuma daļas sniegšanu, nosaukumu un reģistrācijas numuru. Paziņojumam Izpildītājs pievieno Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktos apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumentus Pasūtītājs 14 dienu laikā pēc Izpildītāja 4.3.apakšpunktā minētā paziņojuma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas dienas apstiprina Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošanu Apakšuzņēmējam, vai gadījumā, ja: a. paziņojums neatbilst 4.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām vai b. Apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām apakšuzņēmēju kvalifikācijas prasībām neapstiprina Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošanu Apakšuzņēmējam Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošana Apakšuzņēmējam nerada līgumiskas attiecības Apakšuzņēmēja un Pasūtītāja starpā Pasūtītāja apstiprinājums attiecībā uz Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošanu Apakšuzņēmējam, neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteikto saistību izpildes un nesamazina Izpildītāja atbildību attiecībā uz Apakšuzņēmējam nodotās Pakalpojuma daļas sniegšanu Ja Pasūtītājs konstatē Apakšuzņēmēja nekompetenci tam nodotās Pakalpojuma daļas sniegšanai, Pasūtītājs var pieprasīt, lai Izpildītājs nekavējoties nomaina Apakšuzņēmēju ar tādu, kuram ir Pasūtītājam pieņemama kvalifikācija vai arī lai Izpildītājs pats uzņemas attiecīgās Pakalpojuma daļas sniegšanu Pakalpojuma daļas sniegšanu, ko Izpildītājs ir nodevis Apakšuzņēmējam, Apakšuzņēmējs var nodot trešajām personām tikai pēc Pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma saņemšanas. Arī šajā gadījumā piemērojami apakšpunkta noteikumi. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 5. Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā informācija un dokumenti 5.1. Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas ir Pasūtītāja rīcībā vai kurus Pasūtītājs ir apņēmies iesniegt Izpildītājam. Ne vēlāk kā Pakalpojuma sniegšanas termiņā vai Līguma izbeigšanas dienā Izpildītājs šos dokumentus atdod Pasūtītājam Citas pienācīgai Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas un dokumentu iegūšana ir Izpildītāja pienākums un ar to saistītās izmaksas ir iekļautas Līguma summā. 3

4 5.3. Izpildītājs Pasūtītāja sniegto informāciju un dokumentus, ja vien tie nav nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai, nenodod trešajām personām bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI 6. Vispārīgie pienākumi 6.1. Izpildītājs pirms Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas uz sava riska un rēķina saņem visus Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos saskaņojumus, ataujas un licences saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem Izpildītājs ievēro darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus un citas Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības un ir atbildīgs par to, lai Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības ievēro Speciālisti un Apakšuzņēmēji Izpildītājs nodrošina sniegtā Pakalpojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām Izpildītājs par konfidenciālu uzskata visus Pakalpojuma sniegšanas laikā izstrādātos dokumentus, kā arī jebkuru Līguma ietvaros iegūto vai no Pasūtītāja saņemto informāciju vai dokumentus. Izpildītājs šo informāciju un dokumentus bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas nepublicē un nenodod trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams Līguma izpildei Izpildītājs, bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas, nesniedz nekādus publiskus paziņojumus par Projektu vai Līgumu Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ziņojumus un pārskatus par Līguma izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā. 7. Izpildītāja atbildība 7.1. Izpildītājs atbild par Apakšuzņēmēju un Speciālistu Pasūtītājam un trešajām personām nodarīto kaitējumu Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus, kas radušies saistībā ar prasībām un tiesvedību, kas saistīta ar Izpildītāja, Apakšuzņēmēju vai Speciālistu pieļautajiem Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu pārkāpumiem, trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem vai trešajām personām nodarītā kaitējuma atlīdzību Izpildītāja atbildība Līguma ietvaros nepārsniedz Līguma summu. 8. Intelektuālā īpašuma tiesības 8.1. Visi Līguma ietvaros radītie dokumenti, kā arī citi Līguma ietvaros radītie intelektuālā īpašuma tiesību objekti, ir Pasūtītāja īpašums, un Izpildītājam ir pienākums tos nodod Pasūtītājam ne vēlāk kā Pakalpojuma sniegšanas termiņā vai Līguma izbeigšanas dienā. Izpildītājs nav tiesīgs šos dokumentus vai citus Līguma ietvaros radītos intelektuālā īpašuma tiesību objektus izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas Intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz dokumentiem un citiem Līguma ietvaros radītajiem intelektuālā īpašuma tiesību objektiem, ar tā radīšanas brīdi pāriet Pasūtītājam, kas šīs tiesības var izmantot pēc saviem ieskatiem, bez jebkādiem ierobežojumiem Izpildītājs nodrošina, lai 8.1. un 8.2.apakšpunkta noteikumus ievērotu arī Apakšuzņēmējs Izpildītājs saskaņā ar 7.2.apakšpunktu ir atbildīgs par visiem trešo personu intelektuālā 4

5 īpašuma tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Pakalpojuma sniegšanu vai dokumentu vai citu Līguma ietvaros radīto intelektuālā īpašuma tiesību objektu izmantošanu. PAKALPOJUMA SNIEGŠANA 9. Pakalpojuma apraksts 9.1. Detalizēts Pakalpojuma apraksts ir ietverts Tehniskajā specifikācijā un Piedāvājumā Izpildītājs, sniedzot Pakalpojumu, izpilda visus darbus un veic visus pasākumus, kasi ir minēti Tehniskajā specifikācijā, Piedāvājumā vai citviet Līgumā vai kuri, kaut arī nav minēti Tehniskajā specifikācijā, Piedāvājumā vai citviet Līgumā, ir nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai. Šādu darbu un pasākumu izmaksas ir iekautas Līguma summā. 10. Speciālisti un aprīkojums Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos Speciālistus Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo tehnisko aprīkojumu (instrumentus un iekārtas) un telpas. Ar to saistītās izmaksas ir iekautas Līguma summā. 11. Speciālistu aizstāšana Speciālista aizstāšanu var ierosināt: a. Izpildītājs, ja Speciālistu nepieciešams aizstāt tādu iemeslu dēļ, ko Izpildītājs nespēj ietekmēt, b. Pasūtītājs, ja Speciālists nepilda savus pienākumus Speciālista aizstājējam jāatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Speciālistu kvalifikācijas prasībām un ir jābūt ar aizstājamajam Speciālistam līdzvērtīgu kvalifikāciju Pirms Speciālista aizstāšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Speciālista aizstājēja: a. CV, atbilstoši Iepirkuma nolikuma D5 pielikums: dotajai CV veidnei, b. Izpildītāja apliecinātas Speciālista aizstājēja kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas dienu laikā no Speciālista aizstājēja CV un kvalifikācijas dokumentu kopiju saņemšanas dienas Pasūtītājs apstiprina Izpildītāja izraudzīto Speciālista aizstājēju vai gadījumā, ja: a. Izpildītāja izraudzītais Speciālista aizstājējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Speciālistu kvalifikācijas prasībām vai b. Speciālista aizstājējam nav aizstājamajam Speciālistam līdzvērtīga kvalifikācija, neapstiprina Izpildītāja izraudzīto Speciālista aizstājēju Ja Izpildītājs nespēj nodrošināt līdzvērtīgas kvalifikācijas Speciālista aizstājēju, Pasūtītājs var apstiprināt Speciālista aizstājēju, ja Izpildītājs pārskata atlīdzību Speciālista aizstājējam Atlīdzība Speciālista aizstājējam nedrīkst pārsniegt atlīdzību, ko ir saņēmis aizstājamais Speciālists. 12. Speciālistu laika ieguldījuma uzskaite Izpildītājs uzskaita Speciālistu Pakalpojuma sniegšanā ieguldīto laiku. Izpildītāja Pasūtītājam iesniegtajā rēķinā norādītajam Speciālistu laika ieguldījumam jāatbilst Speciālistu laika ieguldījuma 5

6 uzskaites dokumentos norādītajam Speciālistu Pakalpojuma sniegšanā ieguldītajam laikam. 13. Starpziņojumi un noslēguma ziņojums Izpildītājam Līguma izpildes gaitā ir jāsagatavo starpziņojumi un noslēguma ziņojums, kurā ietver pārskatu par Speciālistu laika ieguldījumu pārskata periodā. Prasības starpziņojumu sagatavošanai ir noteiktas Tehniskajā specifikācijā. Ja Tehniskajā specifikācijā nav noteiktas prasības starpziņojumu sagatavošanai, ziņojumi sagatavojami saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem dienu laikā no Pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam noslēguma ziņojumu, kurā ietver pārskatu par Speciālistu laika ieguldījumu Pakalpojuma sniegšanas laikā. Prasības noslēguma ziņojuma un sagatavošanai ir noteiktas Tehniskajā specifikācijā. Ja Tehniskajā specifikācijā nav noteiktas prasības noslēguma ziņojuma sagatavošanai, ziņojums sagatavojams saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem. 14. Pakalpojuma pieņemšana Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu vai tā daļu, apstiprinot Izpildītāja iesniegto starpziņojumu vai noslēguma ziņojumu un parakstot Pakalpojuma vai tā daļas nodošanas-pieņemšanas aktu Pirms Pakalpojuma vai tā daļas pieņemšanas Pasūtītājs pārbauda Pakalpojuma vai tā daļas atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām. Pārbaudes veikšanai Pasūtītājs var pieaicināt ekspertus Pasūtītājs 28 dienu laikā no starpziņojuma vai 42dienu laikā no noslēguma ziņojuma saņemšanas to apstiprina vai gadījumā, ja: a. sniegtais Pakalpojums vai tā daļas izpilde neatbilst Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktos noteiktajām prasībām, b. sniegtajam Pakalpojumam vai tā daļas izpildei piemīt citi trūkumi, c. starpziņojums vai noslēguma ziņojums nav sagatavots saskaņā ar Līgumā noteiktajām prasībām vai Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem vai d. starpziņojumā vai noslēguma ziņojumā ietvertajā pārskatā par Speciālistu laika ieguldījumu norādītais Speciālistu laika ieguldījums neatbilst faktiskajam Speciālistu laika ieguldījumam, Pasūtītājs starpziņojumu vai noslēguma ziņojumu neapstiprina, norādot uz Pakalpojuma, tā daļas izpildes vai starpziņojuma vai noslēguma ziņojuma trūkumiem Pēc Izpildītāja paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu, Izpildītājs iesniedz starpziņojumu vai noslēguma ziņojumu atkārtoti Pakalpojuma daļas pieņemšana neierobežo Pasūtītāja tiesības nepieņemt šo Pakalpojuma daļu vai attiecīgajā periodā izpildītos darbus vai veiktos pasākumus, veicot Pakalpojuma pieņemšanu. LĪGUMA IZPILDES NOKAVĒJUMS UN LĪGUMA GROZĪJUMI 15. Līguma izpildes nokavējums Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu vai neizpilda tā daļu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma sniegt Pakalpojumu un citām no Līguma izrietošām saistībām Ja līgumsoda summa sasniedz 10% no Līguma summas, Pasūtītājs, neierobežojot savas tiesības uz līgumsodu pamatojoties uz 15.1.apakšpunktu, nosūtot rakstisku paziņojumu, var: a. vienpusēji atkāpties no Līguma, un b. nesniegtā Pakalpojuma vai tā daļas sniegšanai pieaicināt trešo personu. Izpildītājs ir atbildīgs par visām ar to saistītajām papildu izmaksām. 6

7 16. Līguma grozījumi Grozījumi Līgumā izdarāmi, ievērojot Speciālo noteikumu 7.punktā noteikto Līguma grozījumi noformējami rakstveidā kā atsevišķs dokuments, ko paraksta Puses. MAKSĀJUMI UN LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA 17. Maksājumi Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam atbilstoši Speciālo noteikumu 4.punktā noteiktajam 30 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis attiecīgu maksājuma pieprasījumu. Maksājuma veikšanas diena ir diena, kurā tiek debetēts Pasūtītāja konts Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma izpildes garantijas saņemšanas Visiem Izpildītāja iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem (izņemot avansa maksājuma pieprasījumu) jāpievieno: a. starpziņojums vai noslēguma ziņojums, b. Speciālistu laika ieguldījuma uzskaites dokumenti vai Izpildītāja apliecinātas šo dokumentu kopijas c. Izpildītāja parakstīts Pakalpojuma vai tā daļas nodošanas-pieņemšanas akts, kas sagatavots izmantojot Līguma Speciālo noteikumu pielikumā doto Nodošanas-pieņemšanas akta veidni (LS-4.1-A veidne) dienu termiņš var tikt apturēts, ja maksājuma pieprasījums ir neatbilstošs, tai skaitā, ja Izpildītājs nav iesniedzis atbilstošus rēķinu pamatojošos dokumentus. Šajā gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt no Izpildītāja skaidrojumus, maksājuma pieprasījuma grozījumus vai papildinformāciju, kas Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam 14 dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. Maksājuma termiņa tecējums atsākas dienā, kad Pasūtītājs saņem atbilstošu maksājuma pieprasījumu Avansa maksājuma un starpmaksājumu kopsumma nepārsniedz 90% no Līguma summas Ja maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, Izpildītājs ne vēlāk kā <divu> mēnešu laikā no maksājuma nokavējuma var prasīt līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas Pasūtītājs, par to paziņojot Izpildītājam, var apturēt maksājuma izpildi, ja: a. Izpildītājs nepilda no Līguma izrietošās saistības, b. ja pastāv jebkāds cits apstāklis, par kuru saskaņā ar Līgumu ir atbildīgs Izpildītājs un kas traucē vai var traucēt Pakalpojuma sniegšanu Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam tās Izpildītājam Līguma ietvaros samaksātās summas, kas pārsniedz Līguma summu, kā arī citas Pasūtītājam pienākošās summas <45> dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt līgumsodu <0,1>% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Pasūtītājam pienākošās summas Pasūtītājs var ieturēt no maksājumiem Izpildītājam, izmantot Līguma izpildes garantiju vai abējādi. 18. Līguma izpildes garantija dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju avansa maksājuma apjomā atbilstoši Speciālo noteikumu 4.punktā noteiktajam, bet ne mazāk kā 10% apmērā no Līguma summas. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka. Līguma izpildes garantijai ir jābūt sagatavotai, saskaņā Līguma Speciālo Noteikumu pielikumā doto Līguma izpildes garantijas veidni (LS-4.1-B veidne). 7

8 18.2. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā līdz Pakalpojuma pieņemšanai Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai saņemtu neatmaksāto vai nedzēsto avansu, ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas. LĪGUMA PĀRKĀPUMI UN LĪGUMA IZBEIGŠANA 19. Līguma pārkāpumi Puse pārkāpj Līgumu, ja tā neizpilda kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem Ja Puse pārkāpj Līgumu, tad otrai Pusei ir tiesības Līgumā noteiktajos gadījumos: a. neierobežojot savas tiesības prasīt no Līguma izrietošo saistību izpildi, prasīt līgumsodu, kā arī b. vienpusēji atkāpties no Līguma Līgumsoda vai zaudējumu atlīdzības summas Pasūtītājs var ieturēt no maksājumiem Izpildītājam Līguma izbeigšana neietekmē pamatojoties uz Līgumu jau iegūtās Pušu tiesības. 20. Pasūtītāja tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma Papildus Līguma izbeigšanas pamatiem, kas minēti citviet Vispārīgajos noteikumos, Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Izpildītājs: a. ārvalstu Speciālists līdz Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai nav ieguvis profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrējies attiecīgajā profesiju reģistrā, b. nomainījis Apakšuzņēmēju vai Pakalpojuma daļas sniegšanu ir nodevis Apakšuzņēmējam pirms Pasūtītāja apstiprinājuma saņemšanas, c. pēc Pasūtītāja lūguma nenomaina Apakšuzņēmēju, kura nekompetenci tam nodotās Pakalpojuma daļas sniegšanai ir konstatējis Pasūtītājs, vai neuzņemas šim Apakšuzņēmējam nodotās Pakalpojuma daļas sniegšanu, d. nenodrošina to, lai Apakšuzņēmējs ievēro 4.8.apakšpunkta noteikumus, e. ir vairāk nekā 28 dienas nokavējis Pakalpojuma vai tā daļas sniegšanas termiņus, f. nespēj nodrošināt līdzvērtīgas kvalifikācijas Speciālista aizstājēju, un tas var apdraudēt Pakalpojuma sniegšanu, g. nepilda citas no Līguma izrietošas saistības, un ja Izpildītājs minēto saistību neizpildi nav novērsis 14 dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas, h. ar tiesas spriedumu tiek pasludināts par maksātnespējīgu vai tiek reorganizēts Līgums uzskatāms par izbeigtu <astotajā> dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam Pēc Līguma izbeigšanas Pasūtītājs uz Izpildītāja rēķina nesniegtā Pakalpojuma vai tā daļas sniegšanai var pieaicināt trešo personu Pasūtītājs pēc Līguma izbeigšanas, pieaicinot Izpildītāju, sastāda aktu, nosakot Izpildītāja izpildītās un Pasūtītāja pieņemtās Pakalpojuma daļas vērtību un Izpildītājam pienākošās naudas summas. Izpildītājam pienākošos naudas summu maksājumus Pasūtītājs Izpildītājam veic 30 dienu laikā no Pakalpojuma saņemšanas. No naudas summām, kas pienākas Izpildītājam, Pasūtītājs var ieturēt ar nesniegtā Pakalpojuma vai tā daļas sniegšanu saistītās papildu izmaksas. 21. Izpildītāja tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt: Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanu 8

9 vairāk kā par 28 dienām, izņemot gadījumu, ja Pasūtītājs ir apturējis maksājumu veikšanu Izpildītājam saskaņā ar 17.7.apkšpunktu Līgums uzskatāms par izbeigtu <astotajā> dienā no Izpildītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Pasūtītājam Izpildītājs pēc Līguma izbeigšanas, pieaicinot Pasūtītāju, sastāda aktu, nosakot Izpildītāja izpildītās un Pasūtītāja pieņemtās Pakalpojuma daļas vērtību un Izpildītājam pienākošās naudas summas Izpildītājam pienākošos naudas summu maksājumus Pasūtītājs Izpildītājam veic 30 dienu laikāno akta sastādīšanas dienas. 22. Nepārvarama vara Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 23. Piemērojamās tiesības Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. 24. Strīdu risināšanas kārtība Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 28 dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 56 dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 9

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Version 2 March 8th, 2019 SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas

Version 2 March 8th, 2019 SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi (sk. 1. daļu zemāk) un tos papildina SGS On-Track Noteikumi un Nosacījumi

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO Apstiprināti 22.05.2014. ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Šādiem terminiem šajos noteikumos

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, 2014. gada 1. jūlijā I. Vispārīgie noteikumi 1. Šis starpsavienojuma pamatpiedāvājums, tālāk tekstā Pamatpiedāvājums, kurš sastāv

Sīkāk

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķir tiesības uz vairākkārtēju trenažieru zāles apmeklējumu

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

LĪGUMS Nr

LĪGUMS Nr LĪGUMS PAR DOMĒNA VĀRDU REĢISTRĀCIJAS STARPNIEKPAKLPOJUMIEM Līguma parakstīšanas vieta: Rīga Datums: 20. gada Reģistra turētājs: Reģistra turētāja pārstāvis: Pārstāvja amata nosaukums: un Reģistratūra:

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 4010

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM NAUDAS KREDĪTS Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VIA SMS, vienotās reģistrācijas Nr. 4010 PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga 31.01.2019. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 40103259867, juridiskā adrese 13. janvāra iela 3, Rīga,

Sīkāk