Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžet

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžet"

Transkripts

1 Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžeta komiteja Aplēse par Eiropadomes un Padomes izdevumiem un ieņēmumiem finanšu gadā (ES budžeta II iedaļa) paskaidrojuma raksts I. IEVADS finanšu gada budžeta procedūra tiks veikta saskaņā ar Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību 1. 1 Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgums (2013. gada 2. decembris) par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (OV C 373, , 1. lpp.). 6621/17 ag/dak/tsa 1

2 Šajā sakarā ECOFIN padome gada 21. februārī pieņēma secinājumus par budžeta pamatnostādnēm gadam (Padomes dokuments 5877/17), atkārtoti uzsverot, ka ir vajadzīgs reālistisks gada ES budžets, kurā tiek stingri kontrolēts gan saistību, gan maksājumu līmenis un kura pamatā ir reālās vajadzības. ECOFIN padome arī uzsvēra, ka būtu jāparedz pietiekamas rezerves, nepārsniedzot ES daudzgadu finanšu shēmā (DFS) gadam noteiktos maksimālos apjomus, lai varētu rīkoties neparedzētu notikumu gadījumā. 2. Komisijas gada 21. decembra vēstulē ir izklāstīts vispārējais iestāžu sadarbības satvars saistībā ar priekšlikumu izstrādi gada budžeta projektam (BP); tajā Komisija aicināja visas iestādes sagatavot aplēses, pamatojoties uz šādām pamatnostādnēm 2 : iekļaut 1,8 % un 2,0 % likmi algu korekcijai attiecīgi par un gadu; iekļaut resursus saistībā ar atkāpi attiecībā uz īru valodu gadā; tām iestādēm, kas vēl nav sasniegušas mērķi samazināt darbinieku skaitu par 5 %, būs jāturpina vajadzīgā samazināšana un būs jāizvairās no jebkādas papildu kavēšanās; plānot visu ar algām nesaistītu izdevumu nominālu iesaldēšanu gada līmenī; paredzēts, ka izdevumu palielinājums sakarā ar līgumu indeksāciju tiks kompensēts ar ietaupījumiem citās izdevumu jomās, un konstatēt attiecīgās iestādes konkrētās netiešās izmaksas, kas saistītas ar Oficiālo Vēstnesi un kas tiks atskaitītas no iestāžu budžetiem un tieši iekļautas Publikāciju biroja gada budžetā (proti, ES budžeta līmenī tas ir budžeta ziņā neitrāls pasākums). Komisija gada 23. novembrī paziņoja, ka attiecībā uz laikposmu no gada decembra līdz gada decembrim inflācijas prognoze Briselei ir 1,8 % un Luksemburgai 1,9 %. 2 Georgieva kundzes gada 21. decembra vēstule ES iestādēm un citām struktūrām. Ats. A(2016) /17 ag/dak/tsa 2

3 3. Saskaņā ar minētajām pamatnostādnēm Padomes Ģenerālsekretariāts (PĢS) ir izstrādājis priekšlikumu Eiropadomes un Padomes gada budžeta projektam (ES budžeta II iedaļa). Priekšlikuma vispārējais mērķis ir nominālā izteiksmē nepārsniegt gada budžetā noteikto ar algām nesaistītu izdevumu līmeni. Palielinājumi, kas saistīti ar likumā vai līgumā noteiktiem pienākumiem vai jomām, kuras tiek uzskatītas par svarīgām PĢS pienācīgai darbībai, ir kompensēti, piešķirot prioritāti un pārplānojot konkrētus projektus, ņemot vērā budžeta īstenošanu pēdējo gadu laikā. Tādēļ PĢS ierosina gada budžeta projektu EUR 575,2 miljonu apmērā. Salīdzinājumā ar gada budžetu priekšlikumā ir vērojams vispārējs pieaugums EUR 13,6 miljonu vai 2,4 % apmērā. Ar algām saistītās pozīcijas ietver EUR 339 miljonus, kas salīdzinājumā ar gadu ir par EUR 15,4 miljoniem vai 4,7 % vairāk, savukārt ar algām nesaistītās pozīcijas kopumā veido EUR 236,2 miljonus, kas salīdzinājumā ar gadu ir par EUR 1,7 miljoniem vai 0,7 % mazāk. Samazinājums atbilst Padomes daļai no netiešajām izmaksām, kas saistītas ar Oficiālo Vēstnesi un kas tiks atskaitītas no iestāžu budžetiem un tieši iekļautas Publikāciju biroja gada budžetā. 6621/17 ag/dak/tsa 3

4 4. 1. tabulā ir izklāstīts priekšlikums gada budžetam pa izdevumu kategorijām. Plašāks apraksts par katras kategorijas attīstību ir izklāstīts turpmāk II punktā. 1. tabula. Priekšlikums Eiropadomes un Padomes gada budžeta projektam (pa kategorijām, summa izteikta EUR) gada Izmaiņa Izdevumu kategorija gada BP Atšķirība Nodaļa/pants/postenis budžets 2018/ =2-1 4=3/1 10 Iestādes loceklis (priekšsēdētājs) ,8% 11 Štata darbinieki (štatu saraksts) ,5% 12 Ārštata darbinieki ,8% 13 Citi izdevumi saistībā ar personālu ,0% 1. SADAĻA Iestādē strādājošie ,0% 200 Ēkas ,8% 210 Datorsistēmas ,5% 211 Mēbeles ,2% 212 Tehniskās iekārtas ,7% 213 Transports ,7% 2200 Delegāciju ceļa izdevumi ,0% 2202 Mutiskās tulkošanas izmaksas ,0% 2201, 2203, 2204, 2205 Sanāksmes un konferences ,8% Informācija ,0% 2211 Oficiālais Vēstnesis ,2% 223 Dažādi ,0% 2. SADAĻA Ēkas, ierīces un darbības izdevumi ,1% 10. SADAĻA Rezerve ,0% KOPĒJAIS BUDŽETS ,4% Ar algām saistīti izdevumi ,7% Ar algām nesaistīti izdevumi ,7% KOPĒJAIS BUDŽETS ,4% 5. Sīkāka informācija ir pieejama pielikumos. 1. pielikums: Ieņēmumu un izdevumu tāme finanšu gadam 2. pielikums: Štatu saraksts gadam 3. pielikums: Ārštata darbinieku skaita un ar tiem saistīto izdevumu izmaiņas 6621/17 ag/dak/tsa 4

5 II. PIEZĪMES PAR KATRU IZDEVUMU KATEGORIJU 1. Iestādes locekļi, priekšsēdētājs (10. nodaļa) Ar Eiropadomes priekšsēdētāja funkcijām saistītās apropriācijas ir koriģētas, lai ņemtu vērā nelielas piemaksu un atalgojuma izmaiņas. 2. Ierēdņi un pagaidu darbinieki (11. nodaļa) Apropriāciju līmeni ar štatu sarakstu saistītajās budžeta pozīcijās galvenokārt nosaka šādas izmaiņas. a) Štatu saraksta izmaiņas Saskaņā ar Komisijas pamatnostādnēm PĢS ir iekļāvis 4 AD5 amata vietas un 2 AST1 amata vietas sakarā ar jauno kārtību attiecībā uz tulkošanu īru valodā. Saistībā ar vienošanos par ES iestāžu un aģentūru datorapdraudējumu reaģēšanas vienības (CERT-EU) organizāciju un darbību PĢS ierosina kā Padomes ieguldījumu pārcelt 1 AD5 un 1 AST1 amata vietu uz Komisiju. Saskaņā ar administratīvās modernizācijas turpināšanu PĢS paredz pārveidot 25 AST amata vietas (5 AST2, 5 AST3, 5 AST4 un 10 AST5) par 25 SC amata vietām (10 SC2 un 15 SC1), 20 AST amata vietas (10 AST7 un 10 AST6) par 20 AD amata vietām (10 AD7 un 10 AD5), kā arī vienu pagaidu darbinieka AD12 amata vietu par pastāvīgu AD12 amata vietu. b) Štatu saraksta aizpildīšanas rādītāja palielinājums Pēc PĢS aplēsēm aizpildīšanas rādītājs gadā būs vidēji 95 %. Tas ir palielinājums 0,5 % procentpunktu apmērā salīdzinājumā ar gada budžetā iekļauto. 6621/17 ag/dak/tsa 5

6 c) Algu korekcija Algu korekcija atspoguļo galīgo korekciju gadam (3,3 %) un aplēses gadam (1,8 %) un gadam (2,0 % sešiem mēnešiem) un gada korekciju galīgā procentu likme būs pieejama attiecīgi gada decembrī un gada decembrī. 3. Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi (12. nodaļa) Saskaņā ar mērķi stabilizēt cilvēkresursu līmeni pārējo darbinieku kopējais skaits ir saglabāts gada līmenī (3. pielikums). Vispārējās izmaiņas -7,8 % apmērā apropriācijās šajā nodaļā veido šādi rādītāji. a) Palielinājums EUR 0,4 miljonu apmērā saistībā ar paredzētajām algu korekcijām un gadā un aptver izmaiņas līgumdarbinieku karjeras struktūrā. b) Palielinājums EUR 0,5 miljonu apmērā saistīts ar papildu 9 līgumdarbiniekiem kā diennakts režīma (24/7) drošības darbiniekiem drošības centrā Europa ēkā un 3 papildu darbiniekiem gada jūlijā, kuri nebija paredzēti gada budžetā. c) Samazinājums EUR 2 miljonu apmērā, ko izraisa ar ārējiem audiovizuālajiem pakalpojumiem saistīto apropriāciju pārvietojums no 1. sadaļas (1203. postenis) uz 2. sadaļu (2213. postenis), lai labāk ievērotu administratīvo izdevumu budžeta nomenklatūru. 4. Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem (13. nodaļa) Palielinājums 6,0 % apmērā ir saistīts galvenokārt ar priekšsēdētāja kabineta un PĢS ierēdņu misiju budžeta palielinājumu, kas kopumā ir EUR 0,3 miljoni, un ar līgumsaistību palielinājumu attiecībā uz silītēm un bērnu pieskatīšanas iestādēm EUR 0,2 miljonu apmērā. 6621/17 ag/dak/tsa 6

7 5. Ēkas un ar tām saistītās izmaksas (20. nodaļa) a) Ēkas (200. pants) Ēku darbībai paredzētais budžets ir samazināts par 15,9 % (EUR 2,6 miljoni). Šo samazinājumu galvenokārt veido: ietaupījumi, kas gūti no ikgadējās maksas par konferenču telpu izmantošanu Luksemburgā (EUR 0,5 miljoni); ietaupījumi, kas gūti no īres maksas par Informācijas centru Rond Point Schuman, jo gadā Justus Lipsius ēkā tiks atklāts jauns Apmeklētāju centrs (EUR 0,3 miljoni); ietaupījumi, kas gūti no īres maksas par Padomes noliktavu sakarā ar izdevīgāku līgumu (EUR 0,1 miljons); samazinājums EUR 1,7 miljonu apmērā saistībā ar būvniecības projektiem, jo īpaši sakarā ar ieguldījumu projektu pabeigšanu Europa ēkā (EUR 1,3 miljoni). b) Izmaksas saistībā ar ēkām (201. pants) Ēku darbības un uzturēšanas izmaksām paredzētais vispārējais budžets ir palielināts par 3,6 % (EUR 1,5 miljoni). Šo palielinājumu, kas galvenokārt saistīts ar augstākām drošības izmaksām EUR 1,7 miljonu apmērā, daļēji kompensē enerģijas patēriņā gūtie ietaupījumi (EUR 0,2 miljoni). 6. Datorsistēmas, ierīces un mēbeles (21. nodaļa) a) Datorsistēmas un telekomunikācija (210. pants) Datorsistēmām un telekomunikācijai paredzētais budžets ir samazināts par EUR 1,5 miljoniem vai 3,5 % salīdzinājumā ar gadu. Šajā samazinājumā tiek ņemts vērā arī vienreizējais ieguldījums saistībā ar Wi-Fi tīklu gadā (EUR 4,5 miljoni). 6621/17 ag/dak/tsa 7

8 b) Mēbeles (211. pants) Mēbeļu nomaiņai un atjaunošanai paredzētais budžets ir samazināts par EUR 0,2 miljoniem (22,2 %) salīdzinājumā ar gadu; tas jo īpaši atbilst ieguldījumiem, kas gadā veikti, lai iegādātos jaunas mēbeles Padomes restorānos. c) Tehniskās ierīces un iekārtas (212. pants) Palielinājumu EUR 0,7 miljonu vai 18,7 % apmērā salīdzinājumā ar gadu veido izmaksu palielinājums saistībā ar tehnisko ierīču uzturēšanu Europa ēkā pēc garantijas laika beigām. Uzturēšanas izmaksu palielinājums ir daļēji kompensēts, samazinot budžetu konferenču un audiovizuālo ierīču modernizācijai. d) Transports (213. pants) Transporta izdevumu palielinājums EUR 0,4 miljonu vai 42,7 % apmērā aptver speciālu transportlīdzekļu īri, kas vajadzīga saistībā ar gadā plānotajiem augsta līmeņiem pasākumiem. 7. Darbības izdevumi (22. nodaļa) a) Delegāciju ceļa izdevumi (2200. postenis) Ņemot vērā šā posteņa pašreizējo izpildes līmeni un saskaņā ar nominālās iesaldēšanas pieeju PĢS ierosina gada budžetu saglabāt gada līmenī, proti, EUR 17,8 miljonu apmērā. b) Mutiskā tulkošana (2202. postenis) Ņemot vērā šā posteņa pašreizējo izpildes līmeni, PĢS ierosina gada budžetu saglabāt gada līmenī, proti, EUR 79,8 miljonu apmērā. Saskaņā ar nominālās iesaldēšanas pieeju PĢS ierosina budžetu mutiskajai tulkošanai pēc pieprasījuma saglabāt gada līmenī. 6621/17 ag/dak/tsa 8

9 Priekšlikums attiecībā uz mutisko tulkošanu ir šāds: EUR 34,5 miljoni vispārējai mutiskajai tulkošanai, tostarp neparedzētiem izdevumiem, EUR 45,3 miljoni mutiskajai tulkošanai pēc pieprasījuma (EUR par pieprasījumu). c) Sanāksmes un konferences (2201., 2203., 2204., postenis) Sanāksmēm un konferencēm, tostarp ēdināšanai un saistītiem administratīviem izdevumiem, paredzētais budžets ir samazināts par 0,8 % salīdzinājumā ar gadu. d) Informācija (2210., 2212., postenis) Palielinājumu EUR 3,5 miljonu apmērā veido: ar ārējiem audiovizuālajiem pakalpojumiem saistīto apropriāciju tehniskais pārvietojums EUR 2 miljonu apmērā (sk. 3.c punktu) no 1. sadaļas (1203. postenis) uz 2. sadaļu (2213. postenis), lai labāk ievērotu administratīvo izdevumu budžeta nomenklatūru; projektu "Common Drafting Platform", "Digital workspace" un "e-presidency" kā PĢS departamentu stratēģisko projektu konceptuālās izstrādes izmaksas (EUR 1,5 miljoni) gadā. e) Oficiālais Vēstnesis (2211. postenis) Samazinājums EUR 1,7 miljonu apmērā atbilst Padomes netiešo izmaksu daļai saistībā ar Oficiālo Vēstnesi; saskaņā ar iestāžu vienošanos tās atskaitīs no iestāžu budžetiem gadā un tieši iekļaus Publikāciju biroja budžetā (ES budžeta līmenī tas ir budžeta ziņā neitrāls pasākums). 6621/17 ag/dak/tsa 9

10 f) Dažādi izdevumi (223. pants) Samazinājumu 16 % apmērā salīdzinājumā ar gadu veido izmaksu samazinājums saistībā ar juridiskiem izdevumiem un jo īpaši tas, ka gadā beidzas ar pārcelšanos uz Europa ēku saistītā konkrētā ietekme. 8. Rezerve neparedzētiem izdevumiem (10. sadaļa) Ņemot vērā pašreizējo neskaidrību par drošības prasībām, rezervi neparedzētiem izdevumiem (10. sadaļas 101. pants) ierosina saglabāt pašreizējā līmenī, proti, EUR 2 miljonu apmērā. Ar šiem līdzekļiem varētu segt arī to iniciatīvu vai darbību finanšu izdevumus, kurām ir būtiska ietekme uz budžetu (piemēram, Eiropadomes papildu darbības) un kuras tiks īstenotas gadā. 6621/17 ag/dak/tsa 10

11 I PIELIKUMS Ieņēmumu un izdevumu tāme finanšu gadam II iedaļa Eiropadome un Padome 6621/17 ag/dak/tsa 11 I PIELIKUMS

12 Postenis Apraksts gada budžeta izpilde gada budžets gada BP % 2017/ Pamatalga ,1% 1001 Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu ,9% 1002 Piemaksas, kas saistītas ar personīgiem apstākļiem ,0% 1003 Sociālās nodrošināšanas segums ,0% 1004 Citi pārvaldības izdevumi ,0% 1006 Piemaksas, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un izbeidzot dienesta attiecības p.m. p.m. p.m. neattiecina 1007 Atalgojuma ikgadējā korekcija neattiecina neattiecina neattiecina 100 Atalgojums un citas piemaksas ,4% 1010 Pārejas pabalsts ,8% 101 Dienesta attiecību izbeigšana ,8% 1020 Provizoriskas apropriācijas, kas paredzētas attiecībā uz piemaksu izmaiņām p.m p.m. neattiecina 102 Provizoriska apropriācija p.m p.m. neattiecina 10. nodaļa Iestādes locekļi Kopā ,8% 1100 Pamatalga ,4% 1101 Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kuras saistītas ar ieņemto amatu ,8% 1102 Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kuras saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem ,6% 1103 Sociālās nodrošināšanas segums ,9% 1104 Atalgojuma korekcijas koeficienti ,0% 1105 Virsstundas ,3% 1106 Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un pārtraucot dienesta attiecības ,7% 1107 Atalgojuma ikgadējā korekcija neattiecina neattiecina neattiecina 110 Atalgojums un citas piemaksas ,4% 1110 Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs ,7% 1111 Pabalsti par dienesta attiecību izbeigšanu p.m. p.m. p.m. neattiecina 1112 Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas ,8% 111 Dienesta attiecību izbeigšana ,8% 1120 Provizoriskas apropriācijas (ierēdņi un pagaidu darbinieki) p.m p.m. neattiecina 1121 Provizoriskas apropriācijas (pensionēti darbinieki un darbinieki, kas atcelti no amata saskaņā ar īpašiem no p.m p.m. neattiecina 112 Provizoriskas apropriācijas p.m p.m. neattiecina 11. nodaļa Ierēdņi un pagaidu darbinieki Kopā ,5% 1200 Pārējie darbinieki ,9% 1201 Norīkoti valstu eksperti ,1% 1202 Stažēšanās ,5% 1203 Ārējie pakalpojumi ,1% 1204 Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam ,0% 1207 Atalgojuma ikgadējā korekcija p.m. p.m neattiecina 120 Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi ,2% 122 Provizoriskas apropriācijas p.m p.m. neattiecina 12. nodaļa Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi Kopā ,8% 1300 Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā ,1% 1301 Kvalifikācijas celšana ,8% 130 Izdevumi saistībā ar personāla vadību ,2% 1310 Īpaši palīdzības piešķīrumi p.m ,0% 1311 Darbinieku sociālie kontakti ,0% 1312 Papildu palīdzība cilvēkiem ar invaliditāti ,0% 1313 Citi ar labklājību saistīti izdevumi ,0% 131 Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam ,0% 1320 Medicīnas dienests ,4% 1321 Restorāni un ēdnīcas p.m. p.m. p.m. neattiecina 1322 Silītes un bērnu pieskatīšanas iestādes ,9% 132 Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem ,9% 1331 Padomes Ģenerālsekretariāta komandējumu izdevumi ,0% 1332 Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi ,1% 133 Komandējumi ,3% 134 Iemaksas akreditētām Eiropas skolām (2. tips) p.m. p.m. p.m. neattiecina 13. nodaļa Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem Kopā 1. SADAĻA Iestādē strādājošie ,0% 1. SADAĻA KOPĀ ,0% Postenis Apraksts gada budžeta izpilde gada budžets gada BP % 2017/ /17 ag/dak/tsa 12 I PIELIKUMS

13 2. SADAĻA Ēkas, ierīces un darbības izdevumi 2000 Īres maksa ,0% 2001 Ikgadējie nomas maksājumi p.m. p.m. p.m. neattiecina 2002 Nekustamā īpašuma iegāde p.m. 0 neattiecina 2003 Telpu iekārtošana un uzstādīšanas darbi ,0% 2004 Darbs saistībā ar telpu drošību ,0% 2005 Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas ,0% 200 Ēkas ,9% 2010 Telpu uzkopšana un uzturēšana ,1% 2011 Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure ,2% 2012 Ēku drošība un novērošana ,0% 2013 Apdrošināšana ,4% 2014 Citi izdevumi saistībā ar ēkām ,0% 201 Izmaksas saistībā ar ēkām ,6% 20. nodaļa Ēkas un ar tām saistītās izmaksas Kopā ,8% 2100 Ierīču un programmatūras iegāde ,6% 2101 Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei ,2% 2102 Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana ,6% 2103 Telekomunikācijas ,8% 210 Datorsistēmas un telekomunikācijas ,5% 211 Mēbeles ,2% 2120 Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana ,9% 2121 Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei ,0% 2122 Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana ,2% 212 Tehniskās ierīces un iekārtas ,7% 213 Transports ,7% 21. nodaļa Datorsistēmas, ierīces un mēbeles Kopā ,2% 2200 Delegāciju ceļa izdevumi ,0% 2201 Dažādi ceļa izdevumi ,0% 2202 Mutiskās tulkošanas izmaksas ,0% 2203 Reprezentācijas izdevumi ,7% 2204 Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm ,2% 2205 Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana ,8% 220 Sanāksmes un konferences ,0% 2210 Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi ,5% 2211 Oficiālais Vēstnesis ,2% 2212 Vispārēja rakstura publikācijas ,0% 2213 Informācija un sabiedriskie pasākumi ,0% 221 Informācija ,5% 2230 Biroja piederumi ,3% 2231 Pasta izdevumi ,0% 2232 Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām ,3% 2233 Iestāžu sadarbība p.m. p.m. p.m. neattiecina 2234 Pārcelšanās ,5% 2235 Finanšu izmaksas ,0% 2236 Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija ,0% 2237 Citi darbības izdevumi ,6% 223 Dažādi izdevumi ,0% 22. nodaļa Darbības izdevumi Kopā ,3% 2. SADAĻA KOPĀ ,1% 10. SADAĻA Citi izdevumi 10 0 Provizoriskas apropriācijas p.m. p.m. p.m. neattiecina 10 1 Rezerve neparedzētiem izdevumiem p.m ,0% 10. SADAĻA KOPĀ ,0% KOPĒJAIS BUDŽETS ,4% 6621/17 ag/dak/tsa 13 I PIELIKUMS

14 II PIELIKUMS ŠTATU SARAKSTS GADAM II iedaļa Eiropadome un Padome gada budžets gada budžeta projekts Kategorija un pakāpe Pastāvīgās amata vietas Pagaidu amata vietas Pagaidu amata vietas Eiropadomespri Citi Kategorija un pakāpe Pastāvīgās amata vietas Eiropadomespri Citi Ārpus kategorija Ārpus kategorija AD AD AD ) 1 0 AD ) 1 0 AD ) 2 1 AD ) 2 1 AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD Kopā AD Kopā AD AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST Kopā AST Kopā AST SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC Kopā SC Kopā SC Kopā Kopā Pavisam kopā 3027 Pavisam kopā ) Tostarp četri AD 16 ad personam darbinieki. 2) Tostarp četri AD 16 ad personam darbinieki. 3) Tostarp septiņi AD 15 ad personam darbinieki. 4) Tostarp septiņi AD 15 ad personam darbinieki. 6621/17 ag/dak/tsa 14 II PIELIKUMS

15 III PIELIKUMS PADOME Darbinieku veids Ārštata darbinieku skaita un ar tiem saistīto izdevumu izmaiņas gada budžets gada aplēšu tāme Apropriācijas (EUR) Paredzētais FTE (*) skaits, pamatojoties uz piešķirtajām apropriācijām Apropriācijas (EUR) Paredzētais FTE (*) skaits, pamatojoties uz pieprasītajām apropriācijām Līgumdarbinieki **) Norīkoti valstu eksperti Vietējie darbinieki Pagaidu darbinieki (Intérimaires ) Parlamentārie palīgi neattiecina neattiecina neattiecina neattiecina Kopā * Pilnslodzes ekvivalenta (FTE Full-time equivalent ) vienības ** Tostarp EUR 0,5 miljoni 12 līgumdarbiniekiem, kas pievienoti gada budžetā 6621/17 ag/dak/tsa 15 III PIELIKUMS

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET

CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET NOLĪGUMS PAR DARBA APSTĀKĻIEM UN ATALGOJUMU KONFERENČU TULKIEM 1, KO PIEŅĒMUŠAS DARBĀ EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀDES anotēts 2004. gada 13. oktobrī pēc tam, kad tika pieņemta Padomes 2004. gada 22. marta

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

untitled

untitled ISSN 1830-5008 LV PADOMES ĢENERĀLSEKRETARIĀTS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments ATSAUCES TEKSTI 2009. GADA DECEMBRIS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments 2009. GADA DECEMBRIS Paziņojums Par

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

Microsoft Word - lv-COM674.doc

Microsoft Word - lv-COM674.doc EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 10.11.2006 KOM(2006)674 galīgais redakcija KOMISIJAS ZIŅOJUMS Gada ziņojums par pirmspievienošanās struktūrpolitikas instrumentu (ISPA) 2005 SEK(2006)1430 LV LV SATURS

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJ

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJ Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJAS (II) 2615. sanāksme Datums: 2017. gada 9. februāris

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE Iepirkuma speciālista amata vakance (pagaidu darbinieks, AD 6) Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (EASO) ATSAUCE: EASO/2016/TA/021 Publikācija Amata nosaukums Ārējā Iepirkuma speciālists 1. MĒS ESAM Eiropas

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E EIROPAS KOMISIJA Briselē, 14.2.2017. COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (LCI)

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Microsoft Word - CONS_CONS_2007_15647_REV1__LV.doc

Microsoft Word - CONS_CONS_2007_15647_REV1__LV.doc EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2008. gada 21. janvārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2006/0197 (COD) 15647/1/07 REV 1 EIT 23 EDUC 215 RECH 395 COMPET 406 CODEC 1334 TIESĪBU AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes 2016. gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumus Par pašvaldību budžetiem,

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Commission Regulation (EC) No 448/2004

Commission Regulation (EC) No 448/2004 Šis teksts ir Eiropas Kopienu normatīvā akta tulkojums latviešu valodā, kas veikts Tulkošanas un terminoloģijas centrā. Tulkojums nerada nekādas tiesības un neuzliek nekādas saistības. Juridiski saistoši

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/33/2017 – 2014.–2020. gada programma “Eiropa pilsoņiem” – Darbības dotācijas – Strukturālais atbalsts Eiro

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/33/2017 – 2014.–2020. gada programma “Eiropa pilsoņiem” – Darbības dotācijas – Strukturālais atbalsts Eiro C 282/4 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.8.2017. V (Atzinumi) ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS EIROPAS KOMISIJA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS EACEA/33/2017 2014. 2020. gada programma Eiropa

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021.gadam 2017.gada 10. jūlijs Kādēļ vajadzīga nodokļu reforma? NAP 2020: vidējā ikgadējā IKP izaugsme vismaz 5% apjomā Latvijā 2015. gadā Džini koeficients bija

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pieprasījuma un piedāvājuma salāgošanas mehānisms bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības jomā Labklājības ministrija 2014.gada 28.februāris Tiesiskais ietvars Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI

2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI 2002O0007 LV 01.10.2008 004.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2002. gada 21.

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 6.12.2017 COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV LV EIROPAS MONETĀRĀ FONDA STATŪTI I DAĻA DALĪBA UN

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 909116276 Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

1

1 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā A P S T I P R I N Ā T I ar Ādažu novada domes 2019.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.14 22) 2019.gada 25.jūnijā Nr. 14/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 14. jūnijā (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2019. gada 13. jūnijs delegācijas

Sīkāk

Eurosistēmas speciālistu makroekonomiskās iespēju aplēses euro zonai, gada jūnijs

Eurosistēmas speciālistu makroekonomiskās iespēju aplēses euro zonai, gada jūnijs EUROSISTĒMAS SPECIĀLISTU MAKROEKONOMISKĀS IESPĒJU APLĒSES EURO ZONAI Pamatojoties uz informāciju, kas pieejama līdz 2009. gada 22. maijam, Eurosistēmas speciālisti sagatavoja euro zonas makroekonomiskās

Sīkāk

European Commission

European Commission EIROPAS KOMISIJA PAZIŅOJUMS PRESEI Briselē, 2013. gada 3. maijā 2013. gada pavasara prognoze ES ekonomika lēnām atlabst no ieilgušas lejupslīdes Pēc ekonomikas lejupslīdes, kas bija raksturīga 2012. gadam,

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta u

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta u EIROPAS KOMISIJA Briselē, 12.2.2013 COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Liene Kubliņa liene.kublina@cvor.lv www.cvor.lv IT nozares attīstības iespējas ierobežota darba tirgus apstākļos Latvijas darba tirgus Ko dara Latvijas IT uzņēmumi Patiesie motivatori un jēgpilna komandas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRU

LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRU LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622 DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, E-PASTS: dome@aluksne.lv

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 16. novembrī (OR. en) 14254/18 LIMITE RECH 485 COMPET 771 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: prezidentv

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 16. novembrī (OR. en) 14254/18 LIMITE RECH 485 COMPET 771 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: prezidentv Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 16. novembrī (OR. en) 14254/18 LIMITE RECH 485 COMPET 771 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: prezidentvalsts Pastāvīgo pārstāvju komiteja Gatavošanās Konkurētspējas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO valdes loceklis Tālr.: 67027427 Fakss: 29371545 E-pasts:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

COM(2015)800/F1 - LV

COM(2015)800/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 16.11.2015. COM(2015) 800 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 2016. GADA BUDŽETA PLĀNU PROJEKTI: VISPĀRĒJAIS NOVĒRTĒJUMS LV LV Kopsavilkums Šajā paziņojumā ir apkopots Komisijas novērtējums

Sīkāk