Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f"

Transkripts

1 Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , fakss , elektroniskais pasts LĒMUMS Jēkabpilī (protokols Nr.5, 6. ) Nr.49 Par kapitāla daļu pārdošanu Jēkabpils pilsētas dome 2019.gada 14.februārī pieņēma lēmumu Nr.48 Par līdzdalību kapitālsabiedrībās, saskaņā ar kuru ir nolemts nesaglabāt līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Vidusdaugavas televīzija, reģistrācijas Nr Komerclikuma 188.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka dalībniekam ir tiesības brīvi atsavināt sev piederošo daļu, ja vien likumā vai statūtos nav noteikts citādi. Komerclikuma 189.panta otrajā daļā ir noteikts, ka par daļas pārdošanu daļas pārdevējs vai daļas ieguvējs paziņo katram dalībniekam un valdei, paziņojumam pievienojot noslēgto pirkuma līgumu vai tā attiecīgi apliecinātu kopiju. Ja paziņojumu nosūta daļas ieguvējs, tas nosūtāms vienlaikus arī daļas pārdevējam. Paziņojumu dalībniekam nosūta uz dalībnieku reģistrā norādīto adresi. Komerclikuma 189.panta trešajā daļā ir noteikts, ka pirmpirkuma tiesību izlietošanas termiņš ir viens mēnesis no dienas, kad paziņojums par daļas pārdošanu nosūtīts visiem dalībniekiem, ja statūtos nav noteikts īsāks termiņš. Dalībnieks var rakstveidā atteikties no pirmpirkuma tiesību izlietošanas pirms noteiktā termiņa beigām. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk Pārvaldības likums) H sadaļas XXIII nodaļā ir noteikta kārtība par publiskai personai piederošo kapitāla daļu pārdošanu. Pārvaldības likums 138.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka lēmumu par kapitāla daļu pārdošanu pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Vidusdaugavas televīzija pamatkapitālu kopā veido 20 (divdesmit) daļas. Jēkabpils pilsētas pašvaldībai sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Vidusdaugavas televīzija pieder 5 (piecas) kapitāla daļas, kas sastāda 25 % (divdesmit pieci procenti), katras kapitāla daļas vērtība ir 142,00 euro. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidusdaugavas televīzija dibināta 1999.gada 19.jūlijā, tās juridiskā adrese ir Brīvības iela 2D, Jēkabpils. Uzņēmuma darbības veids: televīzijas programmu izstrāde un apraide. Grāmatvedības uzskaitē līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā tiek uzskaitīta pēc pašu kapitāla metodes. Saskaņā ar iesniegto 2017.gada pārskatu sabiedrības ar ierobežotu atbildību Vidusdaugavas televīzija pašu kapitāls uz 2017.gada 31.decembri sastāda ,00 euro (divdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņi eiro). Atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošajām 5 daļām pa 142,00 euro par kopsummu euro (līdzdalības procents 25%) pašu kapitāls uz 2017.gada 31.decembri aprēķināts 6302,25 euro (seši tūkstoši trīs simti divi eiro 25 centi). Aprēķinātais kapitāls uzskaitīts bilances kontā 1321 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā. Pamatojoties uz Komerclikuma 188.pantu un 189.pantu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma H sadaļas XXIII nodaļu, likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 19. un 27.punktu, ņemot vērā Jēkabpils pilsētas dome 2019.gada 14.februāra pieņemto lēmumu Nr.48 Par līdzdalību kapitālsabiedrībās un Finanšu komitejas lēmumu (protokols Nr.3, 12. ), Jēkabpils pilsētas dome nolemj:

2 1. Pārdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību Vidusdaugavas televīzija, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Brīvības iela 2D, Jēkabpils, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošās kapitāla daļas. 2. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību Vidusdaugavas televīzija Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošo 5 (piecu) kapitāla daļu pārdošanas sākotnējo vērtību, kura noteikta pēc pašu kapitāla metodes saskaņā ar pēdējo (2017) revidēto gada pārskatu 6302,25 euro (seši tūkstoši trīs simti divi eiro 25 centi). 3. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību Vidusdaugavas televīzija kapitāla daļu pārdošanas noteikumus saskaņā ar lēmuma pielikumu. 4. Uzdot Atbalsta departamentam lēmumu par kapitāla daļu pārdošanu nedēļas laikā no tā spēkā stāšanās publiskot mājaslapā 5. Uzdot Atbalsta departamentam: 5.1. sabiedrības ar ierobežotu atbildību Vidusdaugavas televīzija kapitāla daļu pārdošanas noteikumus nedēļas laikā pēc noteikumu apstiprināšanas publiskot pašvaldības mājas lapā: ievietot oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis paziņojumu par to, kur var iepazīties ar pārdošanas noteikumiem; 5.3. nodrošināt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību Vidusdaugavas televīzija kapitāla daļu pārdošanas noteikumi publiski ir pieejami vismaz mēnesi pirms termiņa, kad personai jāiesniedz pieteikums kapitāla daļu pirkšanai. 6. Nosūtīt lēmumu par kapitāla daļu pārdošanu SIA Vidusdaugavas televīzija un uzdot tās valdei lēmumu par kapitāla daļu pārdošanu nedēļas laikā no tā spēkā stāšanās publiskot uzņēmuma mājaslapā un informēt sabiedrības darbiniekus par kapitāla daļu pārdošanas nosacījumiem un kārtību. 7. Pilnvarot izpilddirektoru izveidot izsoles komisiju, ja pirmpirkuma tiesības neizmanto, un noteikt izsoles datumu. Nodrošina paziņojuma publicēšanu atbilstoši nolikumam. 8. Kontroli par lēmuma izpildi veic domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos. Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Vidusdaugavas televīzija kapitāla daļu pārdošanas noteikumi uz 10 lp. Sēdes vadītājs Domes priekšsēdētājs (paraksts) R.Ragainis Gluha

3 3 Pielikums Jēkabpils pilsētas domes lēmumam Nr.49 (protokols Nr.5, 6. ) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Vidusdaugavas televīzija kapitāla daļu pārdošanas noteikumi 1. Vispārīgā informācija 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Vidusdaugavas televīzija kapitāla daļu pārdošanas noteikumi (turpmāk Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek pārdotas Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošās kapitāla daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Vidusdaugavas televīzija, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Brīvības iela 2D, Jēkabpils (turpmāk Sabiedrība). 2. Jēkabpils pilsētas pašvaldībai Sabiedrībā pieder 5 (piecas) kapitāla daļas, katras daļas vērtība 142,00 euro (viens simts četrdesmit divi eiro un 00 centi), ieguldījuma vērtība kopā par 5 (piecām) daļām ir 710,00 euro (septiņi simti desmit eiro un 00 centi) 3. Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošo 5 (piecu) kapitāla daļu pārdošanas sākotnējā vērtība, kura noteikta pēc pašu kapitāla metodes (saskaņā ar pēdējo (2017) revidēto gada pārskatu) sastāda 6302,25 euro (seši tūkstoši trīs simti divi eiro 25 centi). 4. Ar Noteikumiem un līguma projektu klātienē var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, katru darba dienu no plkst līdz plkst un Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā. 5. Kapitāla daļu pārdošanas nosacījumi, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā nav paredzēti. 6. Sabiedrības dalībnieki ir: 6.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Līvānu televīzija, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Rīgas iela 112, Līvāni, Līvānu novads, pieder 15 (piecpadsmit) kapitāla daļas, kas sastāda 75 % (septiņdesmit pieci procenti) un 6.2. Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr , adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, pieder 5 (piecas) kapitāla daļas, kas sastāda 25 % (divdesmit pieci procenti). 7. Sabiedrības darbības veids: televīzijas programmu izstrāde un apraide. 8. Par kapitāla daļu pārdošanu tiek slēgts Kapitāla daļu pirkuma līgums, kas ir šī nolikuma pielikums, kurā ir noteikta pirkuma maksas samaksas kārtība un termiņi. 9. Kapitāla daļas netiek pārdotas uz nomaksu. 10. Ja izsolē kapitāla daļas netiek pārdotas, tad Jēkabpils pilsētas dome ar atsevišķu lēmumu nosaka turpmāko rīcību ar nepārdotajām kapitāla daļām. 2. Pirmpirkuma tiesības, to izmantošanas kārtība 11. Pirmpirkuma tiesības uz pārdodamajām kapitāla daļām ir sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Līvānu televīzija, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Rīgas iela 112, Līvāni, Līvānu novads (turpmāk SIA Līvānu televīzija). 12. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas termiņš ir viens mēnesis no dienas, kad Jēkabpils pilsētas domes lēmums Nr.49 Par kapitāla daļu pārdošanu nosūtīts Sabiedrības valdei un SIA Līvānu televīzija. SIA Līvānu televīzija no pirmpirkuma tiesību izmantošanas rakstveidā var attiekties pirms minētā termiņa beigām, rakstiski paziņojot par to Jēkabpils pilsētas pašvaldībai un Sabiedrības valdei. 13. SIA Līvānu televīzija jāpiesakās uz visām pārdodamajām kapitāla daļām, pretējā gadījumā uzskatāms, ka tā atteikusies no pirmpirkuma tiesību izmantošanas.

4 14. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu SIA Līvānu televīzija noteiktajā termiņā jāpaziņo Jēkabpils pilsētas pašvaldībai un Sabiedrības valdei. 15. Paziņojumi jāiesniedz rakstiski Jēkabpils pilsētas pašvaldībai Brīvības ielā 120, Jēkabpils, LV-5201, ja paziņojums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tas jānosūta uz elektronisko pasta adresi: un Sabiedrības valdei Brīvības iela 2D, Jēkabpils, LV Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu SIA Līvānu televīzija noteiktajā termiņā paziņo rakstiski, norādot vismaz šādu informāciju: apliecinājumu, ka piekrīt izmantot pirmpirkuma tiesības; apliecinājumu, ka ir iepazinusies ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Vidusdaugavas televīzija kapitāla daļu pārdošanas noteikumiem un Kapitāla daļu pirkuma līgumu, tiem piekrīt un par tiem iebildumu nav; apliecinājumu, ka Kapitāla daļu pirkuma līgumu parakstīs 2 nedēļu laikā no paziņojuma iesniegšanas dienas Jēkabpils pilsētas pašvaldībā; pircēja kontaktinformāciju (tālrunis, e-pasta adrese, kontaktpersonas vārds); pircējam piederošo kapitāla daļu skaitu un kapitāla daļu skaitu, uz kurām tas piesaka pirmpirkuma tiesības. 17. Pēc pirmpirkuma tiesību izmantošanas paziņojuma saņemšanas, tiek sagatavots Kapitāla daļu pirkuma līgums, kas SIA Līvānu televīzija jāparaksta divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. 18. Ja SIA Līvānu televīzija nav pieteikusies pirmpirkuma tiesību izmantošanai vai tā kopumā nav pieteikusies uz visām kapitāla daļām vai ja Noteikumos noteiktajā termiņā netiek parakstīts Kapitāla daļu pirkuma līgums, tad tiek izsludināta atklāta izsole. 3. Izsoles noteikumi 3.1. Izsoles vispārīgie nosacījumi 19. Izsole ir atklāta un mutiska, ar augšupejošu soli. 20. Izsoles sludinājums tiek publicēts Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā un oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis. 21. Pretendentu pieteikumi par interesi pirkt kapitāla daļas jāiesniedz mēneša laikā pēc izsoles sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis. 22. Par termiņa, kurā iesniedzami intereses pieteikumi kapitāla daļu pirkšanai pagarināšanu, atjaunošanu vai jauna pieteikšanās termiņa noteikšanu lemj Jēkabpils pilsētas dome. 23. Izsoli organizē ar izpilddirektora rīkojumu izveidota izsoles komisija (turpmāk Komisija). 24. Izsoles laiku un vietu nosaka izpilddirektors. 25. Izsoles objekts ir Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošās 5 (piecas) kapitāla daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Vidusdaugavas televīzija, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Brīvības iela 2D, Jēkabpils. 26. Kapitāla daļu sākotnējā nosacītā pārdošanas vērtība (cena), kura noteikta pēc pašu kapitāla metodes saskaņā ar pēdējo (2017) revidēto gada pārskatu, ir 6302,25 euro (seši tūkstoši trīs simti divi eiro 25 centi). 27. Izsoles solis ir 100,00 euro (viens simts eiro un 00 centi). 28. Par izsoles dalībnieku var būt jebkura persona, kura iesniedz pieteikumu noteikumu noteiktajā kārtībā un kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmās kapitāla daļas (turpmāk Pretendents). 29. Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: 30. Pieteikumā Pretendents norāda: 4

5 30.1. fiziska persona vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, juridiska persona, arī personālsabiedrība, nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi; Pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja ir); oficiālo elektronisko adresi, ja ir aktivizēts tās konts, vai elektroniskā pasta adresi; apliecinājumu, ka ir iepazinies ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Vidusdaugavas televīzija kapitāla daļu pārdošanas noteikumiem un Kapitāla daļu pirkuma līgumu, tiem piekrīt un par tiem iebildumu nav dalības maksas iemaksas apliecinošu dokumentu (internetbankas maksājuma dokumentam jābūt ar oriģinālu bankas zīmogu un atbildīgās personas parakstu); drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu (internetbankas maksājuma dokumentam jābūt ar oriģinālu bankas zīmogu un atbildīgās personas parakstu); pilnvaru pārstāvēt Pretendentu izsolē, ja Pretendentu pārstāv persona, kuras pārstāvības tiesības nav norādītas Uzņēmumu reģistra vai ārvalstu reģistra izsniegtajā izziņā; 31. Pirms pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanas, Pretendents iemaksā kādā no Jēkabpils pilsētas pašvaldības kontiem: AS SEB banka Kods: UNLALV2X Konts: LV87UNLA AS Citadele banka Kods: PARXLV22 Konts: LV29PARX AS Swedbank Kods: HABALV22 Konts: LV75HABA AS Luminor Bank Kods: RIKOLV2X Konts: LV22RIKO dalības maksu 20,00 (divdesmit eiro un 00 centi) apmērā (maksājuma uzdevumā norāda šādu informāciju: dalības maksa kapitāla daļu izsolē); drošības naudu 600,00 euro (seši simti eiro un 00 centi) apmērā (maksājuma uzdevumā norāda šādu informācijai: drošības nauda kapitāla daļu izsolē). 32. Dalības maksa Pretendentiem netiek atgriezta. 33. Pretendentiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu vai ir izslēgti kandidātu atlasē, tiek atmaksāta drošības nauda. Drošības nauda netiek atmaksāta nolikumā noteiktajos gadījumos. Drošības nauda Pretendentiem tiek atmaksāta 10 darba dienu laikā pēc tam, kad nolikumā noteiktajā kārtībā noslēgts Kapitāla daļu pirkuma līgums. Par drošības naudas atmaksu Komisijas paziņo Grāmatvedības nodaļu. 34. Drošības nauda Pretendentam netiek atmaksāta, ja: Pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas un tādēļ netiek iekļauts izsoles dalībnieku sarakstā, vai tiek no tā izslēgts; Pretendents vai tā pilnvarotā persona nav ieradusies uz izsoli un/vai atteikusies no dalības izsolē; izsoles dalībnieks neparakstās par savu pēdējo nosolīto pirkuma summu; Nosolītājs neparaksta pirkuma līgumu; Pretendents ir veicis darbības, kas bijušas par pamatu atzīt izsoli par spēkā neesošu; citos šajos Noteikumos noteiktajos gadījumos. 35. Iesniegtais pieteikums Pretendentam netiek atgriezts. 36. Pieteikumam un tā pielikumiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts sanumurēto un cauršūto lapu skaits (ar cipariem un vārdiem), ko ar savu parakstu, tā atšifrējumu, amata nosaukumu, vietu, datumu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds ir) apliecina Pretendents vai persona, kurai ir atbilstošas pārstāvības tiesības. Apliecinājuma uzraksta izvietojumam ir jāsaskaras ar cauršūto lapu uzlīmi. 37. Dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments nav latviešu valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 5

6 38. Iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr. 558 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība, šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām. 39. Pieteikumu iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda izsoles pretendenta nosaukumu/vārdu uzvārdu un atzīmi: Pieteikums SIA Vidusdaugavas televīzija kapitāla daļu izsolei vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, to nosūtot uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības elektronisko pasta adresi: ar norādi Pieteikums SIA Vidusdaugavas televīzija kapitāla daļu izsolei. 40. Ar pieteikuma iesniegšanu ir uzskatāms, ka Pretendents: piekrīt izsoles noteikumiem un pirkuma līguma nosacījumiem; piekrīt personas datu apstrādei līguma noslēgšanas vajadzībām un iesniegtās informācijas atbilstības pārbaudei; piekrīt, ka saziņai ar Pretendentu izmanto Pretendenta pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi bez droša elektroniskā paraksta Pretendentu pieteikumu izvērtēšanas kārtība 41. Komisija slēgtā sēdē bez Pretendentu piedalīšanās izvērtē Pretendentu pieteikumu atbilstību Noteikumos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 42. Komisija lēmumu par Pretendenta iekļaušanu vai neiekļaušanu izsoles dalībnieku reģistrā nosūtīta uz Pretendenta norādīto elektroniskā pasta adresi ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms noteiktās izsoles dienas. 43. Komisija sastāda izsoles dalībnieku reģistru, iekļaujot tajā Pretendentus, kuri atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām. 44. Izsoles dalībnieku reģistrā norāda vismaz šādas ziņas: dalībnieka kārtas numuru, komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, bet ja pieteikumu dalībai izsolē ir pieteikusi fiziska persona: vārdu uzvārdu, personas kodu; kā arī pretendenta pārstāvja vārdu un uzvārdu. 45. Ja Pretendents nav izpildījis Noteikumos noteiktās prasības, Pretendentu neiekļauj izsoles dalībnieku reģistrā. 46. Komisija ir tiesīga jebkurā laikā pārbaudīt Pretendentu sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, Pretendents netiek iekļauts izsoles dalībnieku reģistrā vai Pretendents, kurš ir reģistrēts izsoles dalībnieku reģistrā, tiek no tā izslēgts, zaudējot tiesības piedalīties izsolē. Šādā gadījumā netiek atmaksāta Pretendenta iemaksātā drošības nauda. Komisijas lēmums par Pretendenta izslēgšanu no izsoles dalībnieku reģistra, tiek nosūtīts uz Pretendenta norādīto elektroniskā pasta adresi. 47. Ziņas par saņemtajiem Pretendentu pieteikumiem, kā arī par izsoles dalībnieku reģistrā reģistrētajiem izsoles dalībniekiem netiek izpaustas līdz izsoles sākumam Izsoles norise, rezultātu paziņošana un apstiprināšana 48. Izsole notiek sēdē, kurā piedalās Komisija un Pretendenti, kuri iekļauti izsoles dalībnieku reģistrā (turpmāk Izsoles dalībnieki) vai to pilnvarotās personas. 49. Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 50. Izsoles gaitu protokolē Komisijas sekretārs. 51. Izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas pirms izsoles sākuma ar parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar izsoles norises kārtību. 52. Izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā pirms izsoles sākuma uzrāda pasi vai personas apliecību un viņiem izsniedz dalībnieka numuru, kas atbilst izsoles dalībnieku sarakstā norādītajam kārtas numuram. 6

7 53. Ja Izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona nevar uzrādīt pasi vai personas apliecību, tiek uzskatīts, ka Izsoles dalībnieks uz izsoli nav ieradies. Šādā gadījumā Pretendentam netiek atmaksāta drošības nauda. 54. Izsoles vadītājs pārliecinās par Izsoles dalībnieku reģistrā iekļauto personu ierašanos. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tas tiek ierakstīts izsoles protokolā, un par to izdara attiecīgu atzīmi izsoles dalībnieku reģistrā. 55. Pilnvaroto personu darbības izsolē ir saistošas Izsoles dalībniekiem. Pilnvaroto personu atsaukšana vai aizstāšana ar citu Izsoles dalībnieka pilnvaroto personu stājas spēkā ar brīdi, kad tiek iesniegts attiecīgs atsaukšanas vai aizstāšanas dokuments. 56. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsoles objektu, paziņo sākotnējo nosacīto pārdošanas vērtības (cenas) apmēru, izsoles soli, sniedz atbildes uz Izsoles dalībnieku jautājumiem, ja tādi ir. 57. Uzsākot izsoli, izsoles vadītājs jautā, vai kāds nevēlas pārsolīt kapitāla daļu sākotnējo nosacīto pārdošanas vērtību (cenu). Katru pārsolījumu Komisijas sekretārs atzīmē izsoles protokolā, norādot Izsoles dalībnieku, tā numuru. 58. Ja uz izsoli ir ieradies tikai viens Izsoles dalībnieks, par Nosolītāju ir atzīstams vienīgais Izsoles dalībnieks, kurš izsoles objekta pirkumu iegūst par izsoles objekta sākotnējo nosacīto pārdošanas vērtību (cenu). 59. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim. 60. Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no Izsoles dalībniekiem augstāku pirkuma maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko pirkuma maksu un fiksē to ar āmura piesitienu un pēc tam pārsolījumus vairs nepieņem. Āmura piesitiens noslēdz kapitāla daļu pirkuma tiesību iegūšanu. 61. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu pirkuma maksu un neviens to nepārsola, tad priekšroka dodama solītājam, kas Izsoles dalībnieku reģistrā reģistrēts ar mazāku kārtas numuru. 62. Izsoles dalībnieku reģistrā ieraksta solītāja vārdu un uzvārdu, Pretendenta nosaukumu, kuru solītājs pārstāv, solītāja pēdējo nosolīto pirkuma maksu. 63. Izsoles dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku reģistrā apstiprina savu pēdējo solīto pirkuma maksu. Ja Izsoles dalībnieks atsakās parakstīties, par to tiek izdarīta atzīme izsoles dalībnieku reģistrā, un šādā gadījumā viņam neatmaksā drošības naudu. 64. Izsoles beigās izsoles vadītājs paziņo, ka izsole pabeigta un nosauc visaugstāko nosolīto pirkuma maksu un Izsoles dalībnieku, kurš nosolījis augstāko pirkuma maksu (turpmāk Nosolītājs). 65. Izsoles rezultātus apstiprina Jēkabpils pilsētas dome. Izsoles rezultāti tiek publicēti Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā Nosolītājs iegūst tiesības slēgt Kapitāla daļu pirkuma līgumu pēc pozitīva Jēkabpils pilsētas domes lēmuma pieņemšanas par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 67. Jēkabpils pilsētas pašvaldība pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Nosolītājam nosūta Kapitāla daļu pirkuma līguma projektu parakstīšanai Nomas līguma noslēgšanas kārtība 68. Nosolītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Kapitāla daļu pirkuma līguma projekta nosūtīšanas dienas paraksta Kapitāla daļu pirkuma līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt līgumu. 69. Ja Nosolītājs neparaksta Kapitāla daļu pirkuma līgumu noteiktajā termiņā, ir uzskatāms, ka Nosolītājs ir atteicies no līguma slēgšanas, šādā gadījumā netiek atgriezta iemaksātā drošības nauda. 70. Gadījumā, ja Nosolītājs no Kapitāla daļu pirkuma līguma slēgšanas atsakās, tad pēdējais pārsolītais Izsoles dalībnieks stājas Nosolītāja vietā un attiecīgi tam tiek piedāvāts slēgt 7

8 Kapitāla daļu pirkuma līgumu. Šo principu piemēro attiecībā uz katru nākamo pārsolīto izsoles dalībnieku, ja par Nosolītāju atzītais neveic 65. punktā minētos pienākumus. 71. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākamo augstāko pirkuma maksu un kurš stājies Nosolītāja vietā 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma projekta nosūtīšanas dienas paraksta Kapitāla daļu pirkuma līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt līgumu. Ja Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākamo augstāko pirkuma maksu un kurš stājies Nosolītāja vietā, neparaksta līgumu noteiktajā termiņā, ir uzskatāms, ka tas ir atteicies no līguma slēgšanas. Šādā gadījumā netiek atgriezta iemaksātā drošības nauda. 72. Noteikumu 67. un 68.punktā noteiktās darbības atkārto ar katru nākamo pārsolītāju, līdz tiek noslēgts Kapitāla daļu pirkuma līgums. 73. Neatmaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā Nenotikusi izsole, spēkā neesoša izsole un atkārtota izsole 74. Izsole atzīstama par nenotikušu: ja izsoles dalībnieku reģistrā nav iekļauts vai uz izsoli nav ieradies neviens Izsoles dalībnieks; ja izsolē piesakās vairāki Pretendenti un neviens Pretendents nepārsola izsoles sākumcenu; ja neviens no Izsoles dalībniekiem, kuri ieguvuši tiesības slēgt Kapitāla daļu pirkuma līgumu, neparaksta līgumu. 75. Izsole tiek atzīta par spēkā neesošu un tiek rīkota atkārtota izsole: ja izsole tikusi izziņota neievērojot normatīvos aktus; ja tiek atzīts, ka kāda Izsoles dalībnieka piedalīšanās izsolē noraidīta nepamatoti vai neatbilstoši noraidīts kāds pārsolījums; ja izsolē starp Izsoles dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi izsoles rezultātus vai gaitu; ja izsoles objektu iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; ja izsole notikusi citā vietā un laikā, nekā norādīts sludinājumā. 76. Atkārtota izsole tiek rīkota šo noteikumu noteiktajā kārtībā Izsoles komisijas tiesības un pienākumi 77. Komisija ir atbildīga par izsoles norisi un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu. 78. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 79. Komisijas priekšsēdētājs nosaka Komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada Komisijas sēdes, nodrošina izsoles norisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 80. Izsoles norises dokumentēšanu nodrošina Komisijas sekretārs. Komisijas sekretārs ir komisijas loceklis. 81. Komisijai ir šādi pienākumi: nodrošināt izsoles norisi; nodrošināt izsoles dokumentu sagatavošanu, izsoles gaitas protokolēšanu; izvērtēt Pretendentu iesniegtos pieteikumus saskaņā ar normatīvo aktu un Noteikumu prasībām; sniegt atbildes uz jautājumiem par izsoli; nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās informācijas publicēšanu; veikt citas darbības, kas noteiktas normatīvajos aktos. 82. Pirms izsoles sākuma Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti kāda konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā, vai ka viņi ir saistīti ar tiem. 83. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no Komisijas locekļiem. 8

9 84. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. 85. Ja kāds no Komisijas locekļiem nepiekrīt Komisijas lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgo viedokli var fiksēt sēdes protokolā un viņš šādā gadījumā nav atbildīgs par Komisijas pieņemto lēmumu. 86. Izsoles noslēguma protokolā norāda vismaz šādu informāciju: izsoles veids, izsoles objekts; datums, kad publicēts sludinājums par izsoli; izsoles Komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums; Pretendentiem izvirzītās prasības; izsoles sākumcena; pieteikumu iesniegšanas termiņš un izsoles vieta, datums un laiks; pieteikumus iesniegušo Pretendentu vārds, uzvārds vai nosaukums, un citus šo personu identificējošus datus; tā Pretendenta nosaukumu, ar kuru nolemts slēgt Kapitāla daļu pirkuma līgumu, pirkuma maksas apmēru; pamatojumu lēmumam par Pretendenta izslēgšanu no dalības izsolē; lēmuma pamatojums, ja pieņemts lēmums pārtraukt izsoli; cita informācija, kas noteikta šajos Noteikumos, normatīvajos aktos. 87. Izsoles komisija nodrošina, ka izsoles noslēguma protokols ir pieejams Pretendentiem 3 (trīs) darba dienu laikā no Jēkabpils pilsētas domes lēmuma pieņemšanas par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 88. Sūdzības par izsoles norisi, tajā skaitā par Komisijas rīcību izskata Jēkabpils domes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos. 9

10 Pielikums Pie sabiedrības ar ierobežotu atbildību Vidusdaugavas televīzija kapitāla daļu pārdošanas noteikumiem KAPITĀLA DAĻU PIRKUMA LĪGUMS Jēkabpilī, 2019.gada. Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas numurs , adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201, turpmāk Pārdevējs, kuras vārdā, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu un likumu Par pašvaldībām, rīkojas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, no vienas puses, un, turpmāk Pircējs, no otras puses, turpmāk tekstā Pārdevējs un Pircējs kopā sauktas Puses, vai katra atsevišķi - Puse, ņemot vērā Jēkabpils pilsētas domes datums lēmumu Nr. Nosaukums, noslēdz Pusēm un to tiesību un pienākumu pārņēmējiem saistošu šāda satura pirkuma līgumu (turpmāk LĪGUMS). 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 1.1. Pārdevējs pārdod Pircējam un Pircējs pērk Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošās 5 (piecas) sabiedrības ar ierobežotu atbildību Vidusdaugavas televīzija, reģistrācijas numurs , (turpmāk Kapitālsabiedrība) kapitāla daļas, kuru kopējā nominālvērtība ir 710,00 euro (septiņi simti desmit eiro un 00 centi) un vienas daļas nominālvērtība ir 142,00 euro (viens simts četrdesmit divi eiro un 00 centi), kas atbilst 25% (divdesmit pieci procenti) no Kapitālsabiedrības pamatkapitāla (turpmāk Kapitāla daļas) Pircējs apliecina, ka tam ir zināma visa informācija un, ka tas ir pieprasījis, saņēmis un iepazinies ar visu informāciju, kas tam ir nepieciešama, lai pilnīgi un galīgi izvērtētu Kapitālsabiedrības faktisko, finansiālo un juridisko stāvokli, Kapitālsabiedrībai piederošo mantu un Kapitālsabiedrības saistības, un ka piekrīt un pieņem Kapitālsabiedrības faktisko, finansiālo un juridisko stāvokli, Kapitālsabiedrībai piederošo mantu un Kapitālsabiedrības saistības. Pircējs šajā sakarā apzinās visus riskus, kas saistīti ar Kapitāla daļu iegādi, piekrīt tos uzņemties un apņemas šajā sakarā necelt pret Pārdevēju nekāda veida pretenzijas vai prasības. 2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 2.1. Kapitāla daļu pirkuma maksa ir ( ), turpmāk Pirkuma maksa, kas Pircējam jāsamaksā 100 % euro LĪGUMA parakstīšanas brīdi Pircējs ir samaksājis Pirkuma maksu pilnā apmērā. 3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 3.1. Īpašuma tiesības uz Kapitāla daļām Pircējs iegūst ar pirkuma maksas samaksas un pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienu. 10

11 3.2. Pircējs pēc pirkuma maksas samaksas Pārdevējam iesniedz no savas puses parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu divos eksemplāros. Pārdevējs pieņemšanas nodošanas aktu paraksta ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas Visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību uz Kapitāla daļām reģistrēšanu Komercreģistrā, sedz Pircējs vai Kapitālsabiedrība. 4. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZPILDES TERMIŅŠ 4.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi LĪGUMS ir spēkā līdz Pušu saistību un tiesību pilnīgai izpildei. 5. PUŠU ATBILDĪBA 5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par LĪGUMA saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus. Katra Puse attiecīgi ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ Puses tiek atbrīvotas no atbildības līgumsaistību pienācīgu neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem un par kuru rašanos nenes atbildību Nepārvarama vara LĪGUMA izpratnē ir stihiskas dabas nelaimes, karadarbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiku u.tml Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Pusei ir pienākums rakstveidā informēt otru Pusi ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā. Puses vienojoties, pieņem lēmumu par turpmāko rīcību Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta piekto daļu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā. Pircēja pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties Pircējam attiesājuma gadījumā. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesībām prasīt atsavinātāja atbildību no Pārdevēja un piekrīt, ka Pārdevējs nenes atbildību par kapitālsabiedrības trūkumiem, tai skaitā Pārdevējam nezināmiem apslēptiem trūkumiem. 6. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 6.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp Pusēm saistībā ar LĪGUMA izpildi, tā satura interpretāciju, tā spēkā esamību vai citiem jautājumiem saistībā ar LĪGUMU, Puses risinās pārrunu ceļā Gadījumā, ja Puses sarunu veidā nepanāk vienošanos, strīds vai domstarpība var tikt izšķirta Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības Jebkāda strīda, nesaskaņas vai iebildumu esamība attiecībā uz LĪGUMU neatbrīvo Puses no to pienākuma izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības. 7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 11

12 7.1. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ tiek izdarīti tikai rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties, un tie ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa. Ja kāds no LĪGUMA noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo LĪGUMA noteikumu spēkā esamību LĪGUMĀ ietvertie sadaļu nosaukumi tiek lietoti vienīgi atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti atsevišķu LĪGUMA noteikumu interpretācijai LĪGUMS ir sagatavots un parakstīts 3 (trīs) vienādos eksemplāros latviešu valodā uz ( ) caurauklotām lapām, 1 (viens) eksemplārs Pārdevējam un 2 (divi) eksemplāri Pircējam. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 8. LĪGUMA PUŠU PARAKSTI UN CITI REKVIZĪT Pārdevējs Jēkabpils pilsētas pašvaldība Pircējs 12

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv Dzelzceļa

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole Nekustamā īpašuma Mežniecība, Alsunga, Alsungas novads IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie jautājumi 1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Alsungas novada pašvaldības atsavināmā nekustamā

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Microsoft Word - arkartas sede

Microsoft Word - arkartas sede Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA V A L K A S N O

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Rīga

Rīga IZSOLES NOLIKUMS nekustamajam īpašumam: Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 94 A Rīgā 2018. gada 23. martā 1. Vispārīgie noteikumi. 1.1. Šis nolikums (turpmāk izsoles nolikums) nosaka kārtību, kādā izsludināma

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2017.gada 31.augusta lēmumam Nr.92/912 DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.12 CEĻMALAS IELĀ 4, DZIR

Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2017.gada 31.augusta lēmumam Nr.92/912 DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.12 CEĻMALAS IELĀ 4, DZIR Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2017.gada 31.augusta lēmumam Nr.92/912 DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.12 CEĻMALAS IELĀ 4, DZIRNIEKOS, JAUNSVIRLAUKAS PAGASTĀ, JELGAVAS NOVADĀ, KADASTRA

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.6 DEPO IELĀ 9, VENTSPILĪ, KADASTRA NR , PIRMĀS IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie noteikumi Pielikums Valsts akci

VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.6 DEPO IELĀ 9, VENTSPILĪ, KADASTRA NR , PIRMĀS IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie noteikumi Pielikums Valsts akci VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.6 DEPO IELĀ 9, VENTSPILĪ, KADASTRA NR.2700 901 1456, PIRMĀS IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie noteikumi Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2018.gada

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2018.gada 4.aprīļa lēmumam Nr.35/294 VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.7 CERIŅI, PRIEKUĻU

Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2018.gada 4.aprīļa lēmumam Nr.35/294 VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.7 CERIŅI, PRIEKUĻU Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2018.gada 4.aprīļa lēmumam Nr.35/294 VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.7 CERIŅI, PRIEKUĻU PAGASTĀ, PRIEKUĻU NOVADĀ, KADASTRA NR.4272 900 1075,

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA Smiltenes NKUP valdes gada 28. februāra lēmums Nr.1/2019 SIA Smiltenes NKUP piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 5, adre

APSTIPRINĀTI ar SIA Smiltenes NKUP valdes gada 28. februāra lēmums Nr.1/2019 SIA Smiltenes NKUP piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 5, adre APSTIPRINĀTI ar SIA Smiltenes NKUP valdes 2019. gada 28. februāra lēmums Nr.1/2019 SIA Smiltenes NKUP piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 5, adrese: Daugavas iela 7a, Smiltene, kadastra Nr. 9415 008

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Microsoft Word - LATRAPS_statuti_2018_11_07_izmainas.docx

Microsoft Word - LATRAPS_statuti_2018_11_07_izmainas.docx Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības LATRAPS STATŪTI jaunā redakcijā Apstiprināti ar Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības LATRAPS 2014.gada 11.decembra Kopsapulces lēmumu

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas automātu no Illy! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Fazer Latvija SIA, reģ. nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF Preču loterijas Pērc Tchibo kafiju un laimē! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Tchibo Warszawa Sp. Z o.o., reģ. nr. KRS 0000019739, juridiskā adrese: Fabryczna iela 5, 00-446, Varšava, Polija, -

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk