Dokumenta fragmenta tulkojums no angļu valodas latviešu valodā Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle Atsevišķie finanšu pārskati par 20

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Dokumenta fragmenta tulkojums no angļu valodas latviešu valodā Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle Atsevišķie finanšu pārskati par 20"

Transkripts

1 Dokumenta fragmenta tulkojums no angļu valodas latviešu valodā Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle Atsevišķie finanšu pārskati par gadu Pārskata daļu tulkojums

2 SATURS Informācija par uzņēmumu 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums 3 Ikgadējais Vadības ziņojums par gadu 9 Atsevišķs apvienotais ienākumu pārskats 17 Atsevišķs finanšu stāvokļa pārskats 18 Atsevišķs pašu kapitāla izmaiņu pārskats 20 Atsevišķs naudas plūsmas pārskats 21 Atsevišķas paskaidrojošās piezīmes 22

3 INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU ADB Compensa Vienna Insurance group Tālrunis: Telefakss: Uzņēmuma kods: Juridiskā adrese: Ukmergės g. 280, Viļņa, Lietuva Uzraudzības padome Uzraudzības padomes priekšsēdētājs Franz Fuchs Uzraudzības padomes locekle Elisabeth Stadler Uzraudzības padomes loceklis Artur Borowinski Uzraudzības padomes locekle Olga Reznik Uzraudzības padomes locekle Sabine Stiller Valde Valdes priekšsēdētājs Deividas Raipa Valdes loceklis Nicolas Mucheri Valdes loceklis Jaanus Seppa Vadība Deividas Raipa Galvenais vadītājs Žydrūne Kramarauskaite Galvenā grāmatvede Laurita Petrošiene Vecākā aktuāre Revidents KPMG Baltics, UAB Bankas AB SEB Bankas Swedbank, AB AS SEB Pank Luminor Bank AB Swedbank, AS Citadele, AS LHV Bank Erste Group Bank AG Jyske Bank ABLV Bank AS SEB Banka

4 /KPMG logo/ KPMG Baltics, UAB Konstitucijos Ave 29 LT-08105, Viļņa Lietuva Tālrunis: Fakss: E-pasts: Tīmekļa vietne: kpmg.com/lt Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par atsevišķu finanšu pārskatu revīziju Slēdziens Mēs esam veikuši ( Uzņēmums ) atsevišķo finanšu pārskatu revīziju. Uzņēmuma atsevišķie finanšu pārskati ietver šādus dokumentus: atsevišķs pārskats par finanšu stāvokli gada 31. decembrī, atsevišķs apvienotais ienākumu pārskats par iepriekšējo pārskata periodu, atsevišķs pārskats par pašu kapitāla izmaiņām iepriekšējā pārskata periodā, atsevišķs pārskats par naudas plūsmām iepriekšējā pārskata periodā, un piezīmes pie atsevišķiem finanšu pārskatiem, kurās aprakstītas galvenās grāmatvedības politikas un sniegta cita paskaidrojošā informācija. Mēs uzskatām, ka klātpievienotie atsevišķie finanšu pārskati sniedz patiesu un godīgu atspoguļojumu par Uzņēmuma nekonsolidēto finanšu stāvokli gada 31. decembrī un tā nekonsolidētie finanšu rezultāti un tā nekonsolidētās naudas plūsmas iepriekšējā pārskata periodā atbilst starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem, kas tiek piemēroti Eiropas Savienībā. Slēdziena pamatojums Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem (SRS). Mūsu pienākumi atbilstoši šiem standartiem ir aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta pienākumi, veicot atsevišķu finanšu pārskatu revīziju. Mēs esam neatkarīgi no Uzņēmuma saskaņā ar Starptautiskās Ētikas standartu padomes Profesionālu grāmatvežu Ētikas kodeksa rokasgrāmatas (IESBA kodekss) noteikumiem un mēs ievērojam citus ētikas pienākumus saskaņā ar Lietuvas Republikas Likuma par finanšu pārskatu revīziju nosacījumiem un IESBA kodeksa prasībām. Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši, lai uzskatītu mūsu slēdzienu par pamatotu. Galvenie revīzijas jautājumi Galvenie revīzijas jautājumi ir tādi jautājumi, kas saskaņā ar mūsu profesionālo viedokli, bija visnozīmīgākie, veicot atsevišķu finanšu pārskatu revīziju par attiecīgo periodu. Šie jautājumi tika izskatīti atsevišķu finanšu pārskatu revīzijas kā tādas kontekstā un veidojot mūsu slēdzienu par to, mēs nesniedzam atsevišķu slēdzienu par šiem jautājumiem. Katrs audita jautājums un mūsu attiecīgā atbilde ir aprakstīta tālāk dokumentā KPMG Baltics, UAB, Lietuvas sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu ar Šveices uzņēmumu KPMG International Cooperative ( KPMG International ) saistītu komercuzņēmumu tīkla dalībniece. Visas tiesības aizsargātas. Uzņēmuma kods: PVN kods: LT

5 Nemateriālās vērtības (Goodwill) novērtējums Nemateriālās vērtības neto aktīvu vērtība, kas norādīta atsevišķajos finanšu pārskatos gada 31. decembrī un gada 31. decembrī ir tūkstoši EUR. Atsauce uz atsevišķiem finanšu pārskatiem: Nemateriālā vērtība 29. lapaspusē (Galvenās grāmatvedības politikas) un 1. piezīme Nemateriālie aktīvi 51. lapaspusē (Piezīmes pie atsevišķiem finanšu pārskatiem. Galvenais revīzijas jautājums atzina Nemateriālo vērtību kā naudu ienesošu vienību, iegādājoties apdrošināšanas uzņēmumu Lietuvā un Latvijā no Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group. Darījums notika gadā. Naudu ienesošās vienības atgūstamā summa gada 31. decembrī tika noteikta, pamatojoties uz diskontēto naudas plūsmu projekcijām, pamatojoties uz vadības sagatavotajām piecu gadu finanšu prognozēm, tostarp galīgo vērtību. Naudu ienesošās vienības atgūstamās summas noteikšana ir process, kura ietvaros vadībai jāizdara būtiski spriedumi, tostarp, attiecībā uz nākotnes pamatdarbības naudas plūsmām, izaugsmes tempiem un diskonta likmēm. Attiecīgi, mēs esam identificējuši šo jautājumu kā galveno revīzijas jautājumu. Kā jautājums tika risināts mūsu revīzijas ietvaros Mūsu veikto revīzijas procedūru ietvaros tika veiktas šādas darbības: Uzņēmuma budžeta sastādīšanas kārtības novērtējums, salīdzinot faktiskos gada rezultātus ar sākotnējām prognozēm un ņemot vērā šos novērojumus, izvērtējot veiktās analīzes jutīgumu; Mūsu vērtēšanas speciālistu piesaiste, kuri palīdzēja mums veikt šādas darbības: o novērtēt vērtības samazinājuma modeļa metodoloģijas atbilstību attiecīgajiem grāmatvedības standartiem un pārbaudīt vērtības samazinājuma modeļa matemātisko precizitāti; o pārbaudīt galvenos pieņēmumus, kas izmantoti modelī, salīdzinot bruto prēmijas, pārdoto polišu skaita pieaugumu un zaudējumu attiecības ar vēsturiskajiem rezultātiem un nozares datiem, salīdzinot prognozētos izaugsmes tempus, diskonta likmi ar apdrošināšanas nozarē piemēroto; o pārbaudīt vērtības samazinājuma modeļa jutīgumu pret galveno pieņēmumu izmaiņām, lai izprastu šādu izmaiņu ietekmi uz pielaides līmeņiem; Uzņēmuma atklātās informācijas pietiekamības novērtējums attiecībā uz vērtības samazināšanas pārbaudi KPMG Baltics, UAB, Lietuvas sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu ar Šveices uzņēmumu KPMG International Cooperative ( KPMG International ) saistītu komercuzņēmumu tīkla dalībniece. Visas tiesības aizsargātas.

6 Uzkrājumu prasījumu segšanai noteikšana Uzņēmuma neizmaksāto pārapdrošināšanas atlīdzības pieprasījumu bruto rezerve gada 31. decembrī sasniedza 23,9 miljonus EUR (2016. gada 31. decembrī: 20,5 miljonus EUR). Neizmaksāto pārapdrošināšanas atlīdzību bruto rezerves izmaiņas gadā sasniedz 3,4 miljonus EUR (pieaugums). Atsauce uz atsevišķiem finanšu pārskatiem: Apdrošināšanas tehniskie uzkrājumi 32. lapaspusē (Galvenās grāmatvedības politikas) un 7. piezīme Tehniskie uzkrājumi 58. lapaspusē (Piezīmes pie atsevišķiem finanšu pārskatiem). Galvenais revīzijas jautājums Uzņēmuma kā nedzīvības apdrošinātāja neizmaksāto atlīdzības pieprasījumu bruto rezerve ( rezerve atlīdzības pieprasījumu segšanai ) veido galveno apdrošināšanas līgumu saistību elementu, kas tiek atspoguļots Uzņēmuma atsevišķajā finanšu stāvokļa pārskatā. Galvenās rezerves atlīdzības pieprasījumu segšanai ir saistītas ar obligāto transportlīdzekļa civiltiesisko apdrošināšanu, transportlīdzekļa pašu bojājumu apdrošināšanu un īpašuma portfeļiem. Vadība izmanto vairākas kompleksas un subjektīvas aktuārās metodes, lai noteiktu šādu rezervju summas pārskata gadam, gan attiecībā uz iesniegtajiem atlīdzības pieprasījumiem (piem., RBNS) vai neiesniegtajiem atlīdzības pieprasījumiem (piem., IBNR). Izmantoto modeļu kompleksais rakstus var izraisīt kļūdas, ko rada nepareiza vai neprecīza datu ievade vai modeļu dizains vai pielietojums. Tādējādi akturāro prognožu pamatā esošo datu pilnīgums un precizitāte bija būtisks revīzijas jautājums. Rezerves atlīdzības pieprasījumu segšanai aprēķins lielā mērā parasti ietver vadības spriedumus, galvenokārt attiecībā uz pieņēmumiem par nākotnes notikumiem un attīstību. Salīdzinoši nelielām šādu pieņēmumu izmaiņām var būt būtiska ietekme uz rezervju atlīdzības pieprasījumu segšanai aprēķinātajām summām. Pieņēmumi, uz kuriem attiecas vislielākā aprēķinu neskaidrība ir tiek, kas attiecas uz zaudējumu likmēm, atlīdzības pieprasījumu biežumu, vidējām atlīdzības pieprasījumu summām, tiesas ceļā piedzītām kompensācijām, diskonta likmēm, nākotnes ikgadējo maksājumu summu izmaiņām, regresu un sagaidāmo apmaksas periodu. Kā jautājums tika risināts mūsu revīzijas ietvaros Mūsu audita procedūras, kas tika veiktas ar mūsu aktuāru un IT speciālistu palīdzību, cita starpā ietvēra šādas darbības: Pārbaudīt galveno kontrolrādītāju, kas ir saistīti ar neizmaksāto atlīdzības pieprasījumu rezerves izveidi un neizmaksāto atlīdzības pieprasījumu rezerves korekcijām, dizainu, īstenošanu un darbības efektivitāti, tostarp attiecīgos vadības pārskata kontrolrādītājus grāmatvedības un aktuāros kontrolrādītājus, piemēram, aktuāro aprēķinu pamatā esošo pamatdatu salīdzināšana (piemēram ziņojumi par segtajiem un piekritušajiem atlīdzības pieprasījumiem, saņemtajām prēmijām un atlīdzības pieprasījumu skaitu), kā arī pārbaudīt vispārējo kontrolrādītāju datu ekstrahēšanu un validāciju IT vidē. Novērtēt Uzņēmuma piemērotās aktuārās metodoloģijas un pieņēmumu pamatotību, tostarp, jo īpaši, zaudējumu attiecības, atlīdzības pieprasījumu biežumu un vidējo atlīdzības pieprasījumu apmēru, gaidāmās tendences attiecībā uz vienošanos tiesā, pieskaitījumus nākotnes atlīdzības pieprasījumu inflācijai (tostarp gada maksājumiem), diskonta likmes, gaidāmos apmaksas datumus un apmaksas termiņus, atsaucoties uz Uzņēmuma pielietotajām metodēm un pieņēmumiem iepriekšējā periodā un vispārējo nozares praksi, kā arī ņemot vērā piemērojamos juridiskos un likuma nosacījumus attiecīgo finanšu pārskatu standartu prasības. Veikt retrospektīvu visu finanšu līgumu portfeļu analīzi, analizējot Uzņēmuma iepriekšējā gada beigās atzīto neizmaksāto atlīdzības pieprasījumu bruto rezerves precizitāti un pilnīgumu, salīdzinot šo analīzi ar Uzņēmuma aprēķiniem un saņemot vadības paskaidrojumus par jebkādām būtiskām atšķirībām KPMG Baltics, UAB, Lietuvas sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu ar Šveices uzņēmumu KPMG International Cooperative ( KPMG International ) saistītu komercuzņēmumu tīkla dalībniece. Visas tiesības aizsargātas.

7 Ņemot vērā augstāk minētos faktorus, mēs uzskatām, ka nedzīvības apdrošināšanas atlīdzības pieprasījumu rezervju noteikšana ir būtisks revīzijas jautājums. Attiecībā uz visiem būtiskajiem apdrošināšanas līgumu portfeļiem, piemēram, citu starpā, transportlīdzekļa obligāto civiltiesisko apdrošināšanu, transportlīdzekļa pašu bojājumu un nekustamā īpašuma bojājumu apdrošināšanu, sagatavot neatkarīgu neizmaksāto atlīdzības pieprasījumu bruto rezerves aprēķinu, salīdzināt mūsu aprēķinus ar Uzņēmuma aprēķiniem un saņemt vadības paskaidrojumus par jebkādām būtiskām atšķirībām. Cita informācija Cita informācija ietver informāciju, kas ir iekļauta Uzņēmuma vadības ziņojumā, taču neietver atsevišķos finanšu pārskatus un mūsu revidenta ziņojumu par šiem pārskatiem. Par citu informāciju atbildību uzņemas vadība. Mūsu slēdziens par atsevišķajiem finanšu pārskatiem neietver citu informāciju, izņemot, ciktāl mūsu ziņojumā nepārprotami norādīts, mēs nesniedzam nekādas garantijas par šiem secinājumiem. Attiecībā uz mūsu veikto atsevišķu finanšu pārskatu revīziju, mūsu pienākums ir izlasīt citu informāciju un, to darot, izsvērt, vai cita informācija ir būtiski neatbilstīga atsevišķajiem finanšu pārskatiem vai zināšanām, ko esam guvuši revīzijas laikā, vai šī informācija ir kā citādi kļūdaina. Ja, pamatojoties uz veikto darbu, esam secinājuši, ka šī cita informācija ir kļūdaina, mūsu pienākums ir ziņot par šo faktu. Mūsu rīcībā nav faktu, par kuriem būtu nepieciešams ziņot. Tāpat mūsu pienākums ir izsvērt, vai Uzņēmuma vadības ziņojumā par finanšu gadu, par ko tiek sagatavoti atsevišķie finanšu pārskati, iekļautā informācija atbilst atsevišķajiem finanšu pārskatiem un vai vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar piemērojamām tiesību aktu prasībām. Pamatojoties uz atsevišķu finanšu pārskatu revīzijas gaitā veikto darbu, mēs uzskatām, ka attiecībā uz visiem būtiskajiem aspektiem: Uzņēmuma vadības ziņojumā par finanšu gadu, par ko tiek sagatavoti atsevišķie finanšu pārskati, sniegtā informācija atbilst atsevišķajiem finanšu pārskatiem; un Uzņēmuma vadības ziņojums ir saskaņā ar Lietuvas Republikas Uzņēmumu finanšu pārskatu likuma prasībām. Vadības un personu, kas uzņemas atbildību par atsevišķiem finanšu pārskatiem, pienākumi Vadības pienākums ir sagatavot atsevišķus finanšu pārskatus, kas sniedz patiesu un godīgu atspoguļojumu saskaņā ar Eiropas Savienībā spēkā esošajiem Finanšu pārskatu standartiem, un veikt tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu, ka atsevišķie finanšu pārskati tiek sagatavoti bez būtiskām neatbilstībām krāpšanas vai kļūdu dēļ. Sagatavojot atsevišķos finanšu pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Uzņēmuma spēju turpināt tā darbību, atklājot, ciktāl piemērojams, ar uzņēmuma nepārtrauktu darbību saistītos jautājumus un piemērojot uzņēmuma nepārtrauktas darbības principu grāmatvedībā, izņemot, ja vadība plāno likvidēt Uzņēmumu vai apturēt darbību, vai Uzņēmuma vadībai nav citas reālistiskas alternatīvas, kā vien likvidēt Uzņēmumu vai apturēt tā darbību. Personas, kuras īsteno Uzņēmuma pārvaldību, ir atbildīgas par Uzņēmuma finanšu pārskatu sastādīšanas kārtības uzraudzību KPMG Baltics, UAB, Lietuvas sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu ar Šveices uzņēmumu KPMG International Cooperative ( KPMG International ) saistītu komercuzņēmumu tīkla dalībniece. Visas tiesības aizsargātas.

8 Revidenta pienākumi, veicot atsevišķu finanšu pārskatu revīziju Mūsu mērķis ir gūt pamatotu pārliecību par to, vai atsevišķi finanšu pārskati kopumā nesatur būtiskas neatbilstības, kas radušās krāpšanas vai kļūdas dēļ, un sniegt revidenta ziņojumu, kas ietver mūsu slēdzienu. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, taču tā nav garantija, ka saskaņā ar ISA veiktā revīzijā vienmēr iespējams konstatēt būtiskas neatbilstības, ja tādas pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un ir uzskatāmas par būtiskā, ja pastāv pamats uzskatīt, ka atsevišķi vai kopumā tās varētu ietekmēt ekonomiskos lēmumus, kas tiek pieņemti, pamatojoties uz šiem atsevišķajiem finanšu pārskatiem. Saskaņā ar ISA veiktas revīzijas ietvaros mēs izdarām profesionālus spriedumus un saglabājam profesionālu skepsi visā revīzijas gaitā. Tāpat mēs: Identificējam un izvērtējam atsevišķo finanšu pārskatu būtisku neatbilstību risku, kas var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras, lai reaģētu uz šādiem riskiem un gūtu revīzijas pierādījumus, kas ir pietiekami un atbilstoši, lai veidotu mūsu slēdziena pamatojumu. Krāpšanas radītu būtisku neatbilstību nenoteikšanas risks ir ievērojami augstāks, nekā risks nepamanīt kļūdu radītas būtiskas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas vienošanās, viltošanu, apzinātu informācijas nesniegšanu, sagrozījumus vai iekšējās kontroles neievērošanu. Gūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas attiecas uz revīziju, lai izstrādātu apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, taču mēs neizsakām viedokli par Uzņēmuma iekšējās kontroles mehānismu efektivitāti. Izvērtējam izmantoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aprēķinu un saistīto vadības paziņojumu pamatotību. Izdarām secinājums par vadības pielietotā uzņēmuma nepārtrauktas darbības principa pamatotību un, pamatojoties uz revīzijas laikā gūtajiem pierādījumiem, secinām, vai pastāv būtiskas neskaidrības attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas varētu radīt pamatotas šaubas par Uzņēmums spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka pastāv šādas pamatotas šaubas, mūsu pienākums ir norādīt mūsu revidentu ziņojumā uz attiecīgajiem paziņojumiem atsevišķos finanšu pārskatos, vai, ja šādi paziņojumi ir nepietiekami, mainīt mūsu slēdzienu. Mūsu secinājumi ir balstīti uz pierādījumiem, kas gūti līdz šī revidenta ziņojuma sastādīšanas datumam. Taču turpmāki notikumi un apstākļi var radītu situāciju, kurā Uzņēmums vairs nav spējīgs turpināt savu darbību. Novērtējam atsevišķu finanšu pārskatu vispārējo organizāciju, struktūru un saturu, tostarp sniegtos paziņojumus un to, vai atsevišķie finanšu pārskati atspoguļo to pamatā esošos darījumus un notikumus, sniedzot godīgu atspoguļojumu. Mēs paziņojam atbildīgajām personām, cita starpā, par plānoto revīzijas apmēru un termiņiem un būtiskiem revīzijas rezultātiem, tostarp jebkādiem būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, ko esam identificējuši revīzijas laikā. Mēs iesniedzam atbildīgajām personām paziņojumu, ka esam ievērojuši attiecīgās ar neatkarību saistītās ētikas prasības, un paziņojam par visām attiecībām un citiem jautājumiem, kas pamatoti varētu ietekmēt mūsu neatkarību un, kur piemērojams, saistītos drošības pasākumus. Pamatojoties uz jautājumiem, ko esam paziņojuši atbildīgajām personām, mēs nosakām jautājumus, kam ir vislielākā ietekme uz atsevišķu finanšu pārskatu par attiecīgo periodu revīziju un kas tādējādi ir uzskatāmi par būtiskiem revīzijas jautājumiem. Mēs aprakstām šos jautājumus mūsu revidentu ziņojumā, izņemot gadījumos, ja likumi vai normatīvie akti aizliedz šāda jautājuma publiskošanu vai, ļoti retos gadījumos, mēs secinām, ka šis jautājums nav jāiekļauj mūsu ziņojumā, jo šādas iekļaušanas pamatoti sagaidāmās negatīvās sekas pārsniedz šādas iekļaušanas radīto sabiedrisko labumu KPMG Baltics, UAB, Lietuvas sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu ar Šveices uzņēmumu KPMG International Cooperative ( KPMG International ) saistītu komercuzņēmumu tīkla dalībniece. Visas tiesības aizsargātas.

9 Ziņojums par citām juridiskajām un regulatīvajām prasībām Saskaņā ar akcionāru kopsapulces lēmumu, mēs pirmo reizi tikām nozīmēti veikt Uzņēmuma atsevišķo finanšu pārskatu revīziju gada 15. septembrī. Mūsu uzdevums revidēt Uzņēmuma atsevišķos finanšu pārskatus tiek atjaunots katru gadu saskaņā ar akcionāru kopsapulces lēmumu un kopumā mēs esam veikuši šo uzdevumu 3 gadus pēc kārtas. Mēs apliecinām, ka mūsu revidentu slēdziens, kas norādīts šī ziņojuma Slēdziena sadaļā atbilst papildu ziņojumam, kas tika iesniegts Uzņēmumam un tā Revīzijas komisijai kopā ar šo neatkarīgā revidenta ziņojumu. Mēs apstiprinām, ka saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju, Uzņēmumam sniegtie pakalpojumi atbilst likumu un normatīvo aktīvo prasībām un nav uzskatāmi par ar revīziju nesaistītiem pakalpojumiem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 537/ panta (1). daļā. Revīzijas laikā mēs neesam snieguši nekādus citus pakalpojumus, izņemot atsevišķu finanšu pārskatu revīzijas pakalpojumus. KPMG Baltics, UAB vārdā /paraksts/ Domantas Dabulis Partneris Sertificēts revidents Viļņa, Lietuvas Republika gada 26. marts 2018 KPMG Baltics, UAB, Lietuvas sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu ar Šveices uzņēmumu KPMG International Cooperative ( KPMG International ) saistītu komercuzņēmumu tīkla dalībniece. Visas tiesības aizsargātas.

10 GADA PĀRSKATS PAR GADU Vadības ziņojums VIENNA INSURANCE GROUP DAĻA Uzņēmuma profils Mēs sniedzam mūsu klientiem Austrijā un CAE pielāgotus produktus un pakalpojumus, kas atbilst viņu vajadzībām. Mūsu stratēģijas pamatā ir ilgtermiņa rentabilitāte un stabila ieņēmumu pieaugums, padarot mūs par uzticamu partneri strauji mainīgā pasaulē. Vienna Insurance Group (VIG) strādā vairāk nekā darbinieku 50 uzņēmumos 25 valstīs. Mēs izstrādājam apdrošināšanas risinājumus, kas atbilst personīgajām un vietējām prasībām, kas ir padarījis mūs par apdrošināšanas nozares līderi Austrijā un Centrālajā un Austrumeiropā (CAE). Pieredze un stabilitāte Vienna Insurance Group ir starptautiska apdrošināšanas uzņēmumu grupa, kuras galvenā mītne atrodas Austrijas galvaspilsētā. Pēc dzelzs priekškara krišanas gadā VIG strauji paplašinājās un no austriešu uzņēmuma kļuva par starptautisku grupu. VIG nosaukums ir sinonīms ar stabilitāti un pieredzi, nodrošinot finansiālu aizsardzību pret riskiem. Grupas aizsākumi meklējami gadā. Pieredze gandrīz divu gadsimtu garumā apvienojumā ar fokusu uz mūsu galveno kompetenci apdrošināšanas segumu veido pamatīgu un drošu pamatu vairāk nekā 20 miljoniem Grupas klientu. Koncentrēšanās uz Centrālās un Austrumeiropas tirgu Papildus Austrijas tirgum, VIG nepārprotami uzskata Centrālo un Austrumeiropu par savu vietējo tirgu. Grupa gūst vairāk nekā pusi prēmiju ieņēmumu CAE. VIG darbība galvenokārt vērsta uz šo reģionu. Tas galvenokārt atspoguļo CAE ekonomiskās izaugsmes prognozes šeit tiek paredzēts gandrīz divas reizes lielāks pieaugums nekā Rietumeiropā, kā arī, tiek ņemts vērā pašreizējais apdrošināšanas blīvums, kas joprojām ir ievērojami zemāks nekā vidēji ES. Klātbūtne vietējā tirgū VIG galvenais pienākums ir finansiāli pasargāt klientus pret riskiem. Grupa īsteno vairāku zīmolu stratēģiju, koncentrējoties uz stabiliem vietējiem tirgiem, kā arī lokālu pārvaldību. Grupas panākumi un ciešā sadarbība ar klientiem ir atkarīga no katra atsevišķa zīmola stiprajām pusēm un zinātības. Labi finanšu rādītāji un kredītreitings Plaši pazīstamā reitingu aģentūra Standard & Poor s ir piešķīrusi VIG A+ reitingu ar stabilām perspektīvām, kas nozīmē, ka tas ir viens no augstāk novērtētajiem uzņēmumiem Vīnes akciju biržas vadošo akciju indeksā, ATX. Vienna Insurance Group tiek kotēta gan Vīnes, gan Prāgas biržā. Wiener Stadtische Versicherungsverein stabils pamata akcionārs ar ilgtermiņa perspektīvu ir aptuveni 70% VIG akciju īpašnieks. Atlikušās akcijas ir brīvi apgrozāmas.

11 ORGANIZĀCIJA Compensa Vienna Insurance Group UABD tika nodibināta gada augustā saskaņā ar Austrijas uzņēmuma VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe lēmumu, kas kontrolē 100% Uzņēmuma akciju gada janvārī apdrošināšanas uzņēmuma juridiskais statuss tikai mainīts no privātas apdrošināšanas akciju sabiedrības (Compensa Vienna Insurance Group UADB) uz publisku apdrošināšanas akciju sabiedrību (ABD Compensa Vienna Insurance Group; turpmāk saukta Uzņēmums) gadā Uzņēmuma parakstītais kapitāls bija 9,7 miljoni EUR ( akcijas). Uzņēmumam bija divi meitas uzņēmumi: UAB Compensa Services (Lietuva), kas sniedz nedzīvības apdrošināšanas tirdzniecības un atlīdzības pieprasījumu izskatīšanas pakalpojumus un SIA Compensa Services (Latvija), kas sniedz nedzīvības apdrošināšanas tirdzniecības pakalpojumus. Uzņēmuma pārvaldes struktūras ir akcionāru kopsapulce, uzraudzības padome un valde gadā Uzņēmumu vadīja Valde Izpilddirektora Deividas Raipa vadībā. Valdi veido trīs Valdes locekļi: - Deividas Raipa, Uzņēmuma Valdes priekšsēdētājs un Izpilddirektors. Darbojas kā radniecīgo uzņēmumu UAB Compensa Services (Ukmergės st. 280, Viļņa, LT 09300, Lietuvas Republika, reģistrācijas numurs ) un SIA Compensa Services (Vienības gatve 87H, Rīga, LV-1004, Latvijas Republika, reģistrācijas numurs ) Valdes priekšsēdētājs un UAB Compensa Services (Ukmergės st. 280, Viļņa, LT 09300, Lietuvas Republika, reģistrācijas numurs ) izpilddirektors. - Nicolas Mucherl, Uzņēmuma Finanšu direktors un Valdes loceklis. Darbojas kā radniecīgo uzņēmumu UAB Compensa Services (Ukmergės st. 280, Viļņa, LT 09300, Lietuvas Republika, reģistrācijas numurs ) un SIA Compensa Services (Vienības gatve 87H, Rīga, LV-1004, Latvijas Republika, reģistrācijas numurs ) Valdes loceklis, kā arī ieņēma Valdes locekļa amatu (līdz ) uzņēmumā InterRisk Vienna Insurance Group AAS (Ūdens iela , Rīga, Latvijas Republika, reģistrācijas numurs: ). - Jaanus Seppa, Uzņēmuma Igaunijas filiāles vadītājs un Uzņēmuma Valdes loceklis. Viņš ieņēma Valdes locekļa amatu (līdz ) uzņēmumā Energy Broker OÜ (Jõe tn 5, Tallina, 10151, reģistrācijas numurs ). Uzņēmuma darbības pamatā ir nedzīvības apdrošināšana. Licenci nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai gada jūlijā izsniedza Lietuvas banka. Tā attiecas uz šādām apdrošināšanas darbībām: nelaimes gadījumu apdrošināšana; slimības apdrošināšana; sauszemes transportlīdzekļu (izņemot dzelzceļa ritošo sastāvu) apdrošināšana; dzelzceļa ritošo sastāvu apdrošināšana; kuģu (jūras un iekšējo ūdeņu) apdrošināšana; pārvadājumu apdrošināšana; īpašuma (izņemot Apdrošināšanas likuma 7. panta 3., 4., 5., 6. un 7. punktā minēto) apdrošināšana pret ugunsgrēkiem un dabas katastrofām; īpašuma citu risku apdrošināšana (izņemot 8. apakšpunktā minēto); sauszemes transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana; kuģu (jūras un iekšējo ūdeņu) civiltiesiskās atbildības apdrošināšana; vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana; finanšu zaudējumu apdrošināšana; juridisko izdevumu apdrošināšana; palīdzības apdrošināšana; obligātā transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana; apdrošināšanas starpniecības obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana; būvuzņēmēju obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana gada jūlijā ar Lietuvas bankas lēmumu, licence tika paplašināta, piešķirot tiesības veikt dzelzceļa uzņēmumu (pārvadātāju) un uzņēmumu, kuri izmanto sabiedrisko dzelzceļa infrastruktūru, obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu gada janvārī, ņemot vērā tiesiskā regulējuma izmaiņas, būvuzņēmēju obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas licence tikai mainīta uz

12 civilās būvniecības darbu un būvniecības, rekonstrukcijas, remonta, renovācijas (modernizācijas), nojaukšanas vai kultūras mantojuma ēku restaurācijas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas licenci gada martā, saskaņā ar Lietuvas bankas lēmumu, licence tika paplašināta, iekļaujot tiesības veikt lidaparātu apdrošināšanu, lidaparāta izmantošanas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, aizdevumu apdrošināšanu, vērtspapīru apdrošināšanu, kā arī dažādus obligātās apdrošināšanas veidus: advokātu obligātās profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, tiesu izpildītāju obligātās profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, revidentu uzņēmumu obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, tūrisma pakalpojumu sniedzēju obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, notāru obligātās profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, vadošo pētnieku un biomedicīnas izpētes darbuzņēmēju obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, būvprojektu izstrādātāju obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, būvuzraugu obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, būvprojektu (to daļu) inspektoru darbuzņēmēju obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, veselības aprūpes iestāžu obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret nodarīto kaitējumu, konsulāro amatpersonu, kuras veic notariālās darbības obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, pārstrukturizācijas administratoru obligātās profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, maksātnespējas administratoru, kuri vada uzņēmumu maksātnespējas procesus, obligātās profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, licencētas personas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret citām pusēm nodarīto kaitējumu, nosakot nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību un īpašuma vai uzņēmumu novērtēšanas komercuzņēmumu un neatkarīgu īpašumu vai uzņēmumu vērtētāju obligātās profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc licences paplašināšanas gada martā, Uzņēmumam ir tiesības veikt visas nedzīvības apdrošināšanas darbības. Struktūra Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Viļņā, Lietuvā, un tam ir filiāles Rīgā, Latvijā, un Tallinā, Igaunijā. Visi departamenti tiek organizēti, izmantojot Baltijas līmeņa matricas pieeju. Uzņēmums īsteno vairākkanālu izplatīšanas pieeju visos tirgos. Uzņēmums īsteno tirdzniecību ar radniecīgo uzņēmumu UAB Compensa Services (Lietuva) un SIA Compensa Services (Latvija) reģionālo tirdzniecības biroju starpniecību. Darbības rezultāti gadā Uzņēmuma bruto parakstīto prēmiju summa sasniedza 55,0 miljonus EUR. Lielāko apdrošināšanas portfeļa daļu veido transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 48%; transportlīdzekļu pašu bojājumu apdrošināšana (Kasko) 25% un īpašuma apdrošināšanas līnijas -24%. Gada laikā lielākā daļa - 71% no kopējām bruto parakstītajām prēmijām tika parakstītas Lietuvā; 18% - Latvijā; 11% - Igaunijā. Igaunijas filiāle uzsāka tirdzniecību gada februārī gadā zaudējumi pirms nodokļiem bija 3,5 miljoni EUR (2016. gadā: 8,9 miljoni EUR). Uzņēmums peļņa no neto nopelnītajām prēmijām sasniedza 22,4 miljonus EUR. Izmaksājamo atlīdzības pieprasījumu summa bija 15,0 miljoni EUR. Neto darbības izmaksas bija 11,3 miljoni EUR (2016. gadā: 12,9 miljoni EUR). Uzņēmuma neto kombinētais rādītājs gadā bija 117,2%. Šis rādītājs tiek aprēķināts kā riska parakstīšanas izdevumi un ienākumi un neto atlīdzības pieprasījumi un apdrošināšanas pabalstu maksājumi, tostarp riska parakstīšanas uzkrājumu neto izmaiņas, dalīts ar neto nopelnītajām prēmijām. Neto ienākumus no ieguldījumiem 0,5 miljonu EUR apmērā veidā ieguldījumu realizācija (1,2 miljoni EUR) un pārvērtēšana (-0,7 miljoni EUR). Gada beigās ieguldījumu aktīvi sasniedza 30,1 miljonu EUR (2016. gada beigās: 26,8 miljoni EUR). Aktīvi tiek iedalīti fiksēto ienākumu

13 vērtspapīros 98,4% (2016. gadā: 98,1%); hipotēkas aizdevumos 1,6% (2016. gadā: 1,9%); banku noguldījumos 0% (2016. gadā: 0%) gada beigās akcionāru kapitāls sasniedza 22,1 miljonu EUR (2016. gadā: 26,2 miljoni EUR); apdrošināšanas tehniskie uzkrājumi bija 36,2 miljonu EUR (2016. gadā: 31,2 miljoni EUR); saistības sasniedz 14,7 miljonus EUR (2016. gadā: 5,0 miljoni EUR) gada beigās ADB Compensa VIG kopējā aktīvu vērtība bija 91,2 miljoni EUR (2016. gadā: 100,0 miljoni EUR). Stratēģija un attīstība gadā gadā Uzņēmums turpināja īstenot savu stratēģiju Baltijā, koncentrējoties uz galvenajiem stratēģiskajiem aspektiem: - Portfeļa līdzsvarošana un riska parakstīšanas rezultātu optimizācija Ar transportlīdzekļu apdrošināšanu nesaistītās darbības daļa tika palielināta un tika pieliktas lielas pūles, lai attīstītu īpašuma apdrošināšanu un diversificētu apdrošināšanas portfeli, nodrošinot rentablas ilgtermiņa izaugsmes perspektīvas. - Salīdzinoši zemas apdrošināšanas izplatības Baltijas tirgū izmantošana Uzņēmums piedāvā plašu produktu klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Uzņēmumam ir skaidrs mērķis turpināt palielināt savu nedzīvības apdrošināšanas tirgus daļu, izmantojot salīdzinoši zemo apdrošināšanas blīvumu Baltijas tirgū. Šis plāns tiek sasniegts, nepārtraukti attīstot gan mazumtirdzniecības, gan brokeru izplatīšanas kanālus, kā arī palielinot tirdzniecības spēku efektivitāti citos pārdošanas kanālos un pārdodot pakalpojumus, informējot pašlaik neapdrošinātos klientus par potenciālajiem riskiem. - Baltijas mēroga sinerģija Uzņēmums nepārtraukti uzlabo tā rentabilitāti, īstenojot efektīvu darbību Baltijas mērogā un centralizējot galvenās mītnes funkcijas. Uzņēmums darbojas kā Baltijas uzņēmums ar departamentiem Baltijā; vietējā tirgus īpatnības risina pieredzējuši vietējie vadītāji, kas ļauj pieņemt noteiktus lēmumus, lai uzlabotu masu patēriņa un lieliem korporatīvajiem klientiem paredzēto produktu cenas konkrētos tirgos. - Nepārtraukta IT sistēmu attīstīšana, lai uzlabotu darbības efektivitāti Uzņēmums nepārtraukti veic ieguldījumus tā IT sistēmās, īstenojot IT projektus atsevišķās valstīs un visas Baltijas līmenī, tādējādi uzlabojot operāciju un uzņēmējdarbības efektivitāti vairākās jomās un departamentos, kas veicina pozitīvu klientu un biznesa partneru pieredzi. Riska vadība Riska vadība Uzņēmumā tiek organizēta saskaņā ar mātes uzņēmuma Vienna Insurance Group standartiem un atbilstošiem Maksātspēja II prasībām, ievērojot trīs diferencētu līniju principu un uzturot skaidri definētas organizatoriskās un darbības struktūras, kā arī atbildības un riska vadības procedūras. Riska vadības galvenais mērķis ir nodrošināt Uzņēmuma ilgtspējību un maksātspēju pat mazāk labvēlīgos apstākļos, tādējādi jebkurā gadījumā garantējot saistību pret klientiem izpildi.

14 Efektīvas riska vadības pamatā ir efektīva pārvaldības sistēma. Galveno atbildību par riska vadību uzņemas Uzņēmuma Valde. Riska vadība tiek organizēta saskaņā ar trīs aizsardzības līniju principu. Pirmā aizsardzības līnija ikdienas riska vadība, ko īsteno tiešie vadītāji savā kompetences jomā. Otrā aizsardzības līnija riska vadības funkcijas īpašnieks (riska vadītājs) uzņemas atbildību par riska vadības un iekšējo kontroles sistēmu organizāciju, riska vadības pasākumu koordināciju, tostarp pašu riska un maksātspējas novērtēšanas procesu, sniedz palīdzību Valdei un tiešajiem vadītājiem ar risku saistītos jautājumus un ir tieši pakļauts Uzņēmuma Valdei. Otrā aizsardzības līnija ietver arī atbilstības funkciju, kas nodrošina atbilstību likumiem, normatīvajiem aktiem un administratīvajiem noteikumiem, novērtē tiesiskās vides izmaiņu potenciālo ietekmi un pārvalda atbilstības riskus. Trešo aizsardzības līniju veido iekšējā revīzija, kuras ietveros tiek veikts riska vadības sistēmas, galveno uzņēmējdarbības procesu un atbilstības neatkarīgs novērtējums. Personas, kuras pilda pamata funkcijas, atbilst atbilstības un piemērotības kritērijiem. Riska vadības pasākumus koordinē arī Vienna Insurance Group, tādējādi nodrošinot papildu kontroli un daloties ar labāko praksi un zinātību grupas uzņēmumu vidū. Uzņēmums veicina riska kultūru, kurā katrs darbinieks jūtas atbildīgs par ikdienas riska vadību, nekavējoties informē par potenciālajiem riskiem un incidentiem, izprot piemērojamo kontroles procedūru nepieciešamību. Galvenie riska vadības dokumenti ir riska stratēģija un riska politika. Riska stratēģijas mērķis ir integrēt riska uztveri plānošanas, uzņēmējdarbības un lēmumu pieņemšanas procesā, nodrošinot uzņēmuma ilgtspējību, vienlaikus saglabājot atbilstošu maksātspējas normu un nodrošinot efektīvu riska vadību Compensa. Riska stratēģija tiek izvērtēta katru gadu saskaņā ar Riska un maksātspējas novērtēšanas procedūru (ORSA) un, ja nepieciešams, tā tiek papildināta saskaņā ar ORSA rezultātiem un uzņēmējdarbības stratēģiju. Riska vadības politika apraksta Uzņēmuma riska vadības sistēmu un galvenos riska vadības procesus, nosaka atbildības un Uzņēmuma pieņemtās riska kategorijas. Uzņēmums ir pieņēmis atalgojuma politiku, kas nosaka vienotu atalgojuma prakses izveides, īstenošanas un uzraudzības struktūru saskaņā ar Uzņēmuma uzņēmējdarbības un riska vadības stratēģiju, riska profilu, mērķiem, riska vadības praksēm, ilgtermiņa interesēm un rezultātiem. Compensa galvenā kompetence ir profesionāls darbs ar risku. Apdrošināšanas biznesa pamatā ir apzināta dažādu risku uzņemšanās un rentabla risku vadība. Papildus uzņemtajiem klientu riskiem, Uzņēmums saskaras arī ar citiem riskiem, piemēram, apdrošināšanas risku, kas izriet no nedzīvības un veselības apdrošināšanas, investīciju risku (tirgus risku) un ne tikai riskiem, kas ir neizbēgami saistīti ar apdrošināšanas uzņēmumu darbību, piemēram, darījumu partneru saistību nepildīšanas risku, koncentrācijas risku, operacionālo risku, reputācijas risku. Visi riski tiek iedalīti desmit riska kategorijās un šīs riska kategorijas tiek uzskatītas par galīgām un ietver visus iespējamos riska avotus. Galvenās riska kategorijas ir: Nedzīvības apdrošināšanas risks izriet no nedzīvības apdrošināšanas līgumu saistībām neatbilstošas cenu noteikšanas un pieņēmumu sagatavošanas gadījumā. Riski galvenokārt tiek pārvaldīti, izmantojot aktuāros modeļus, lai noteiktu cenas un uzraudzītu atlīdzības pieprasījumu gaitu, kā arī, definējot detalizētus noteikumus un kritērijus attiecībā uz parakstīšanas riskiem. Šis risks tiek pārvaldīts arī nododot daļu uzņemto risku tālākapdrošinātājiem. Veselības apdrošināšanas risks izriet no veselības apdrošināšanas līgumu saistībām neatbilstošas cenu noteikšanas un pieņēmumu sagatavošanas gadījumā. Šis risks tiek pārvaldīts pēc tādiem pašiem principiem kā nedzīvības apdrošināšanas risks. Dzīvības apdrošināšanas risks izriet no anuitātes saistībām transportlīdzekļa civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas gadījumā, ja tiek izveidoti neatbilstoši uzkrājumi. Šie riski tiek pārvaldīti pēc tādiem pašiem principiem kā nedzīvības apdrošināšanas riski. Tirgus risks ir saistīts no aktīvu un saistību tirgus vērtības svārstībām tirgus rādītāju negatīvu izmaiņu gadījumā, piemēram, akciju cenas, procentu likmes, īpašuma vērtības,

15 valūtas maiņas likmes u.t.t. Tirgus risks tiek ierobežots, izvēloties atbilstošu ieguldījumu stratēģiju un nosakot ieguldījumu ierobežojumus attiecībā uz aktīvu tipiem, vērtējumiem, valūtām, koncentrāciju, periodiem u.t.t., ņemot vērā apdrošināšanas saistību, vēlmes uzņemties risku un gūtās peļņas mērķu īpatnības. Uzņēmuma ieguldījumu stratēģija ir konservatīva un tiek regulāri pārskatīta. Ieguldījumiem tiek izvēlēti tikai tādi aktīvi, ar kuriem saistītos riskus Uzņēmums var atzīt, izmērīt, uzraudzīt, pārvaldīt un kontrolēt, un kas tiek apstiprināti pirms līguma noslēgšanas. Kredītrisks atspoguļo zaudējumus, kas rodas darījumu partneriem vai parādniekiem nepildot savas saistības vai ja samazinās to kredītvērtība. Risks tiek pārvaldīts, definējot aktīvu sadalījuma ierobežojumus attiecībā uz darījumu partneru vērtēšanu un viena darījuma partnera radīto risku un, pārapdrošināšanas gadījumā, tiek definēti un ievēroti pārapdrošinātāju izvēles kritēriji, attiecībā uz polises turētājiem, tiek īstenoti efektīvi parādu piedziņas un atlīdzības pieprasījumu atcelšanas procesi parādu gadījumā. Likviditātes risks ir risks, ka laikus un bez papildu izdevumiem nebūs iespējams nodrošināt nepieciešamos finanšu resursus, lai pildītu uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa maksājumu saistības, kam iestājies termiņš. Tas ietver, piemēram, zaudējumus, kas ir saistīti ar aktīvu un pasīvu nesaskaņošanu. Risks tiek pārvaldīts, ievērojot likviditātes vadības politiku, analizējot likviditātes vajadzības un attiecīgi nosakot ieguldījumu ierobežojumus, lai jebkurā laikā būtu pieejams pietiekams likvīdu aktīvu un naudas daudzums. Tāpat iespējams noslēgt atpirkuma līgumus. Operacionālais risks ir risks, ko izraisa neatbilstoši vai nepareizi iekšējie procesi, personāls vai sistēmas, vai ārēji notikumi. Operacionālais risks ietver juridisko risku, taču neietver stratēģisko risku un reputācijas risku. Risks tiek ierobežots, īstenojot iekšējās kontroles sistēmu (norādījumi un procedūras, pienākumu sadale, četru acu principa piemērošana, piekļuves tiesību kontrole, uzņēmējdarbības situatīvā plānošana u.c.), kas tiek izvērtēta katru gadu iekšējās kontroles novērtējuma procedūras ietvaros. Šīs procedūras laikā papildus tiek izvērtēta katra operacionālā riska kategorijā saskaņā ar temperatūras karti, kuras pamatā ir biežuma smaguma pakāpes novērtējums. Stratēģiskais risks ir risks, ko izraisa negatīva uzņēmējdarbības attīstība un ir saistīts ar sliktiem uzņēmējdarbības un investīciju lēmumiem, nepietiekamu mērķu komunikāciju un īstenošanu, spējas pielāgoties ekonomiskās vides izmaiņām trūkumu un pretrunīgiem uzņēmējdarbības mērķiem. Reputācijas risks tiek definēts, kā negatīvas uzņēmējdarbības attīstības iespējamība, ko izraisa kaitējums reputācijai. Risks tiek pārvaldīts tāpat kā ar reputāciju saistītais risks. Papildus iepriekš minētajam, Uzņēmuma risks tiek pārvaldīts, veidojot maksātspējas kapitālu saskaņā ar Maksātspējas II direktīvas prasībām, kas ir pietiekams, lai izturētu katastrofiskus zaudējumus 1 līdz 200 gadu garumā. Nepieciešamais maksātspējas kapitāls tiek aprēķināts pēc standarta formulas, kas tiek uzskatīta par atbilstošu Uzņēmuma riska profilam. Iekšējā kontroles sistēma ir viens no galvenajiem Compensa riska vadības komponentiem un būtisks elements, kas tiek integrēts darbības un organizatoriskajā struktūrā un aprakstīts Iekšējās kontroles politikā, kurā tiek definēts iekšējās kontroles modeļa pamats un norādīti katras organizācijas struktūrvienības pienākumi un atbildība. Kontrole tiek definēta kā īpašs pasākums ar mērķi nodrošināt Uzņēmuma atbilstību tiesību aktu prasībām un iekšējām procedūrām, kas nodrošina darbību lietderību un efektivitāti, nodrošina finanšu un ar finansēm nesaistītās informācijas pieejamību un uzticamību un palīdz Uzņēmumam novērst kļūdas, ko izraisījusi tā personāla nolaidība vai trešo pušu apzinātas darbības, kas izriet no ārējām darbībām, kas var negatīvi ietekmēt Uzņēmuma darbību. Iekšējās kontroles sistēmas atbildības joma aptver visus organizācijas struktūras līmeņus un visu, sākot ar ikdienas darbību un beidzot ar iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanu. Iekšējā kontroles sistēma ietver administratīvās, grāmatvedības,

16 kontroles un ziņošanas procedūras katrā organizācijas līmenī. Iekšējā kontroles sistēma ir būtisks instruments ilgtspējīgai un efektīvai uzņēmējdarbības vadībai. Lai nodrošinātu pašreizējās kontroles sistēmas un vides saglabāšanu, Compensa nosaka šādus iekšējās kontroles sistēmas standartus: Uzņēmums izveido un uztur kontroles kultūru un politiku, kas palīdz saglabāt efektīvu kontroli visos Uzņēmuma organizācijas līmeņos; Uzņēmums izveido tādu organizācijas struktūru, kas atbilst uzņēmējdarbības mērogam un sarežģītības pakāpei; Katra darbinieka pienākumi un atbildība ir skaidri definēta un nerada interešu konflikta risku. Pienācīga pienākumu sadale nodrošina, ka par risku atbildīgie darbinieki nevar pieļaut riskus un vienlaikus būt atbildīgi par riska kontroli. Ja pilnīga atbildības nošķiršana nav iespējama vai praktiska, tiek īstenotas atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu, ka visas tīši vai netīši pieļautās kļūdas tiek atklātas, pirms radīts jebkāds kaitējums vai radies interešu konflikts; Uzņēmums identificē un novērtē riskus, kas ir saistīti ar aktivitātēm un uzņēmējdarbības procesiem, kas var negatīvi ietekmēt Uzņēmuma mērķus. Lai nodrošinātu šo mērķu sasniegšanu, Uzņēmums izstrādā un īsteno efektīvu šī riska kontroli; Kontrole tiek īstenota dažādos organizatoriskajos un darbības līmeņos, dažādos laikus un, ja nepieciešams, dažādos līmeņos. Kontroles pasākums tiek pielāgots pastāvošajiem riskiem; Tiek izveidoti efektīvi komunikācijas un informācijas kanāli, lai nodrošinātu, ka visi darbinieki skaidri apzinās un ievēro politikas un procedūras, kas ietekmē viņu darbu un pienākumus, kā arī attiecīgajiem darbiniekiem ir pieejama visa nepieciešamā informācija. Uzņēmums darbojas pastāvīgi mainīgā vidē. Šī iemesla dēļ lietderīga un efektīva iekšējās kontroles sistēma var tikt nodrošināta vienīgi veicot regulāru procesu pārskatīšanu un uzlabošanu un kontroli. Compensa ir izstrādājusi harmonizētu iekšējās kontroles sistēmas novērtējuma procesu. Uz tā pamata ir iespējams regulāri pārbaudīt esošās iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti, koncentrējoties uz galveno risku. Turklāt tiek veikts novērtējuma process, lai identificētu iespējamos trūkumus un kontrolētu iekšējās kontroles sistēmas neatbilstības, lai būtu iespējams laikus veikt atbilstošus pasākumus un koriģējošas darbības. Iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējuma laikā, tiek identificēta un dokumentēta atbilstoša kontroles infrastruktūra un neefektīvas kontroles gadījumā tiek veiktas attiecīgās darbības. Ikgadējās pārbaudes laikā tiek izveidots visaptverošs risku, kontroles pasākumu un risku īpašnieku saraksts, kas ir skaidrs pamats operacionālā riska novērtējumam un kontrolei. Tā mērķis ir identificēt, dokumentēt un novērtēt visus operacionālos riskus, kā arī pašreizējos kontroles mehānismus šo risku samazināšanai. Šī pieeja ir vērtīga divu iemeslu dēļ: pirmkārt, mēs labāk apzināmies Uzņēmuma riskus un identificējam potenciālos trūkumus, ko nepieciešams nekavējoties novērst. Otrkārt, Uzņēmuma riski un kontroles mehānismi tiek dokumentēti, kas ļauj nodrošināt, ka kontrole tiek īstenota ikdienas darbības ietvaros. Portfeļu nodošana gada decembrī tika parakstīts līgums par transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības starptautisko kravas pārvadājumu apdrošināšanas portfeļa nodošanu. Saskaņā ar parakstīto vienošanos, darījums tika noslēgts gada 31. augustā un portfelis, kas ietvēra no visiem MTPL apdrošināšanas līgumiem par starptautiskajos kravas pārvadājumos izmantoto kravas transportlīdzekļu apdrošināšanu izrietošos aktīvus un saistības, tiesības un pienākumus, tika nodots Balcia SE Lietuvas filiālei.

17 Personāls gada beigās Uzņēmumā strādāja 144 pilna laika darbinieki (2016. gadā: 110), 79 no tiem strādā Lietuvā, 41 Latvijā un 24 Igaunijā. Augošais uzņēmums tiecas piesaistīt ļoti talantīgus darbiniekus. Personāls ir ļoti svarīgs mūsu panākumiem. Apdrošināšanas nozarē, kur produkti nav taustāmi, personāla uzticamībai ir ļoti liela loma. Uzticība, ko mums ik dienu sniedz mūsu klienti, ir Uzņēmuma panākumu atslēga. Šie panākumi tiek iegūti un saglabāti, pateicoties mūsu uz klientu apkalpošanu orientētajiem un kompetentajiem darbiniekiem. Galvenie Uzņēmuma cilvēkresursu stratēģijas elementi ir balstīti Grupas vērtībās un tā galvenajos stratēģiskajos un vadības principos: Padarīt apkalpošanas kvalitāti un orientāciju uz klientu par galvenajām darbinieku kompetencēm; Stiprināt Uzņēmuma pozīciju kā pievilcīgam, vietējam darba devējam ar starptautiskām iespējām ambicioziem cilvēkiem; Attīstīt vadības un specializētās kompetences Grupas mērogā; Veicināt daudzveidību, īstenojot dažādus pasākumus. Uzņēmums ir īstenojis vairākas iniciatīvas, kas paredzētas, lai sasniegtu šos mērķus, un turpinās to darīt arī nākotnē. Uzņēmums neveic nekādas izpētes un izstrādes darbības. Projekti Uzņēmums ir galvenais Lietuvas basketbola līgas sponsors. Compensa turpina sporta sponsorēšanas tradīciju jau sesto reizi ar īsu pārtraukumu; tādēļ Uzņēmums vēlas būt aktīvs sociālajā sfērā un ņemt vērā sporta kopienas vajadzības. Veiksmīga sadarbība apvienojumā ar vienotu abu partneru pieeju ir lielisks veids, kā palielināt zīmola atpazīstamību pozitīvā kontekstā. Pārapdrošināšana Pārapdrošināšana tiek pārvaldīta saskaņā ar VIG Holding standartiem. VIG Holding palīdz Uzņēmumam visos ar pārapdrošināšanu saistītajos jautājumos. Apvienojot dažādus riskus tiek panākta pamata riska kompensācija Grupas līmenī, kas palīdz nodrošināt optimālu ārējo apdrošināšanas aizsardzību. Kas attiecas uz riska diversifikāciju, Uzņēmums sadarbojas ar vairāk nekā 50 profesionāliem pārapdrošinātājiem, galvenie nedzīvības risku pārapdrošināšanas partneri ir Vienna Insurance Group (Austrija), VIG Re (Čehijas Republika) un Swiss Re Europe (Luksemburga). Citi jautājumi Nav notikuši nekādi vēlāki notikumi, kas varētu ietekmēt atsevišķajos finanšu pārskatos sniegto atspoguļojumu. /paraksts/ /paraksts/ /paraksts/ D.Raipa Ž.Kramarauskaite L.Petrošiene Ģenerāldirektors Galvenā grāmatvede Vecākā aktuāre

18 Atsevišķs apvienoto ienākumu pārskats (EUR) Posteņi Piezīmes Finanšu gadā Iepriekšējā finanšu gadā IENĀKUMI NO APDROŠINĀŠANAS Parakstītās neto prēmijas Parakstītās bruto prēmijas Pārapdrošinātāja daļa no prēmijām 21 ( ) ( ) Uzkrājumu nenopelnītajām prēmijām izmaiņas ( ) ( ) Bruto uzkrājumu nenopelnītajām prēmijām izmaiņas ( ) ( ) Uzkrājumu nenopelnītajām prēmijām izmaiņas, pārapdrošinātāja daļa NETO NOPELNĪTĀS PRĒMIJAS Citi tehniskie ienākumi - - KOPĀ IENĀKUMI NO APDROŠINĀŠANAS APDROŠINĀŠANAS IZDEVUMI Apdrošinājuma ņēmējiem bruto izmaksātie atlīdzības pieprasījumi 23 ( ) ( ) Prasījumu nokārtošanas izdevumi 23 ( ) ( ) Atgūtie zaudējumi Izmaksātie atlīdzības pieprasījumi ( ) ( ) Pārapdrošinātāja daļa ( ) Izmaksātie neto atlīdzības pieprasījumi ( ) ( ) Bruto uzkrājumu atlīdzības izmaksai izmaiņas ( ) Uzkrājumu atlīdzības izmaksai izmaiņas, 23 ( ) pārapdrošinātāja daļa NETO PIEKRITUŠIE ATLĪDZĪBAS PIEPRASĪJUMI ( ) ( ) Iegādes izdevumi 24 ( ) ( ) Administratīvie izdevumi 25 ( ) ( ) Ienākumi no pārapdrošināšanas komisijas maksām un peļņas dala Kopā apdrošināšanas izdevumi ( ) ( ) APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS NETO ( ) ( ) REZULTĀTS Ienākumi no procentiem Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem 26 (80 965) Ieguldījumu vērtēšanas un vadības izdevumi 26 ( ) (40 129) Citi finanšu ienākumi Citi finanšu izdevumi 27 ( ) (84 812) Citi ienākumi Citi izdevumi 28 ( ) ( ) PEĻŅA / (ZAUDĒJUMI) PIRMS NODOKĻIEM ( ) ( ) IENĀKUMU NODOKĻA IZDEVUMI 29 ( ) GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI) ( ) ( ) Citi apvienotie ienākumi ( ) CAI, kas nākamajos periodos tiks pārklasificēti kā peļņa vai zaudējumi: Finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas ietekme ( ) Kopējā apvienotā peļņa/ (zaudējumi) pārskata gadā ( ) ( ) /paraksts/ /paraksts/ /paraksts/ D.Raipa Ž.Kramarauskaite L.Petrošiene Ģenerāldirektors Galvenā grāmatvede Vecākā aktuāre

19 Atsevišķs finanšu stāvokļa pārskats (EUR) Posteņi Piezīmes Finanšu gadā Iepriekšējā finanšu gadā AKTĪVI Nemateriālie aktīvi Īpašumi un iekārtas Kopā nefinanšu aktīvi Ieguldījumi saistītajās sabiedrībās Atliktie nodokļu aktīvi Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi Aizdevumi un noguldījumi Kopā ieguldījumi Aktīvu grupa, kas tiek turēta pārdošanai Debitoru parādi no apdrošināšanas darbībām Debitoru parādi no iekšējās un ārējās pārapdrošināšanas Citi debitoru parādi Kopā debitoru parādi Uzkrājumi nenodrošinātajām prēmijām, pārapdrošinātāja daļa Tehniskie uzkrājumi neizmaksātiem prasījumiem, pārapdrošinātāja daļa Kopā pārapdrošināšanas aktīvi Uzkrātie procenti un ienākumi no nomas Atliktie iegādes izdevumi Citi uzkrātie ienākumi un atliktās izmaksas Kopā uzkrātie ienākumi un atliktās izmaksas Nauda bankā un skaidra nauda Kopā aktīvi Turpinājums nākošajā lapaspusē

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 219 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.8.216 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

AAS BTA Baltic Insurance Company Ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli par gadu Aprīlis, 2019

AAS BTA Baltic Insurance Company Ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli par gadu Aprīlis, 2019 AAS BTA Baltic Insurance Company Ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli par 2018. gadu Aprīlis, 2019 Saturs Lpp. Kopsavilkums... A. Darījumdarbība un rezultāti... A.1 Darījumdarbība... A.2 Riska

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Balcia publiskais ceturksna parskats 2018Q1

Balcia publiskais ceturksna parskats 2018Q1 Balcia Insurance SE Publiskais ceturkšņa pārskats 2018. gada I. ceturksnis Šis pārskats sagatavots saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s 1 Par Seesam Seesam s pakalpojumus Baltijas valstīs sāka sniegt 1991. gadā, kad Somijas Pohjola Group Plc. un ASV s koncerns American International Group Inc. nodibināja Seesam nedzīvības s akciju sabiedrību

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs SEESAM LATVIA AAS Gada pārskats par 2009. gadu Saturs lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 7 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 8 Pārskats

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

klienta statusa noteikšanas politika

klienta statusa noteikšanas politika AKCEPTĒTS Rigensis Bank AS Valdes priekšsēdētājs Ņikita Monahovs 2014.gada 12.jūnija valdes sēdes protokols Nr.07/22 APSTIPRINĀTS Rigensis Bank AS Padomes 2014.gada 12. jūnija sēdē Protokols Nr.9 KLIENTA

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Kas ir birža un kā tā strādā?

Kas ir birža un kā tā strādā? BIRŽA- GREZNĪBA VAI TOMĒR NEPIECIEŠAMĪBA? PAR MUMS 2 Group Lielākā biržu grupa pasaulē. Pārstāvēta 6 kontinentos. Grupas biržās kotētas vairāk kā 3 300 kompānijas no 50 valstīm. Piemēram: Pasaulē ātrākā

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 2018.gada 1.ceturkšņa darbības pārskats Publiskais ceturkšņa pārskats saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus komisijas

AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 2018.gada 1.ceturkšņa darbības pārskats Publiskais ceturkšņa pārskats saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus komisijas AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 2018.gada 1.ceturkšņa darbības pārskats Publiskais ceturkšņa pārskats saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr.147 no 31.08.2016. Baltijas Apdrošināšanas

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.11.2011 SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentam Priekšlikums Regulai, ar ko groza Regulu

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA34-49-115 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 4 3 Ievērošanas un ziņošanas

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konsolidētie 216. gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati 28.2.217 / RĪGA Atruna Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai darīti pieejami saistībā ar to (turpmāk kopā saukti - prezentācija),

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk