APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes va

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes va"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām (Id. Nr. RD RPB 2018/7) NOLIKUMS (Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 9.pantu)

2 1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona Pasūtītājs: Rīgas pilsētas būvvalde Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050 Norēķinu rekvizīti: Nosaukums: Rīgas pilsētas pašvaldība Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 NMR kods: PVN Reģ. Nr.: LV Norēķinu konts: LV65NDEA Kods: NDEALV2X Banka: Luminor Bank AS RD iestādes kods: 208 Pasūtītāja profila adrese: Pasūtītāja kontaktpersona Linda Grebeža Telefons: E-pasts: 2. Informācijas apmaiņas kārtība Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā (turpmāk Mājas lapa). Nolikumu ieinteresētie piegādātāji var saņemt to lejupielādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja Mājas lapā Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Mājas lapā publicētajai informācijai Rakstisku skaidrojuma pieprasījumu par Nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa pastu vai uz e-pastu bez droša elektroniskā paraksta (vienlaicīgi nosūtot to pa pastu), adresējot iepirkuma komisijai. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma Nolikumā iekļautajām prasībām, iepirkuma komisija to sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz piegādātāju pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par Nolikumu tiek nosūtītas piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicētas Pasūtītāja Mājas lapā Skaidrojumi par Nolikumā noteiktajām prasībām tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata un ievietoti Pasūtītāja Mājas lapā. 3. Informācija par iepirkumu un tā priekšmetu Iepirkuma priekšmets ir Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām (Id. Nr. RD RPB 2018/7) atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums). Iepirkuma identifikācijas Nr. RD RPB 2018/7. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Tehniskā specifikācija satur obligātas prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu. Iepirkuma CPV kodi: (Ceļojumu aģentūru un līdzīgi pakalpojumi); (Komandējumu pakalpojumi) Paredzamā līgumcena Iepirkuma paredzamā līgumcena: līdz EUR ,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti eiro) (bez PVN).

3 3.2. Iepirkuma līguma izpildes termiņš 36 (trīsdesmit seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai līdz līgumcenas EUR ,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti eiro) sasniegšanai (bez PVN) Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs atbilstība Pasūtītāja prasībām un saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums Finansējums Rīgas pilsētas būvvaldes 2019.gada budžets. 4. Piedāvājums 4.1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 10.janvāra plkst.11:00 Rīgas pilsētas būvvaldē, Rīgā, Amatu ielā 4, Klientu apkalpošanas centrā, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam Piedāvājumi, kuri iesniegti pēc Nolikumā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa vai kas nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiks vērtēti un neatvērti tiks nosūtīti (atdoti) atpakaļ iesniedzējam Pretendents var rakstveidā mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis Atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav paredzēta Piedāvājuma noformēšana Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā: Kvalifikācijas dokumenti, kuriem pievienota Pieteikuma vēstule Iepirkumam (Nolikuma 2. pielikums); Finanšu piedāvājums (Nolikuma 3.pielikums); 4.3. Piedāvājums (1 oriģināls un 1 kopija) ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras jānorāda: Pasūtītāja nosaukums un adrese; Atzīme Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām (Id. Nr. RD RPB 2018/7). Neatvērt līdz 2019.gada 10.janvāra plkst. 11: Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pilnvarots pārstāvis. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas jābūt attiecīgai norādei ORIĢINĀLS vai KOPIJA. Piedāvājums pretendentam jānoformē un jāiesniedz vienā iesietā sējumā Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar Pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta

4 noteikumiem Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība Visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, sedz Pretendents Ja attiecībā uz Iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu atbilstoši Komerclikuma 19.pantam vai tā uzskatāma par konfidenciālu informāciju, Pretendents to norāda savā piedāvājumā. Pretendents nevar noteikt komercnoslēpuma vai konfidenciālas informācijas statusu informācijai, kura atbilstoši Publisko iepirkumu likuma vai citu normatīvo aktu regulējumam ir vispārpieejama informācija Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona, to paraksta Pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā. 5. Pretendenta kvalifikācijas prasības 5.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi: Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2., 3. vai 4.punktā noteiktie pretendenta izslēgšanas nosacījumi, t.i., Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā; iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem; uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma Nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 3. punkta nosacījumi;

5 Pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība Pretendentu prasības: Pretendentam ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā Pretendenta amatpersonai, kura parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir jābūt paraksta (pārstāvības) tiesībām Pretendentam ir jābūt Starptautiskā Gaisa transporta asociācijas (International Air Transport association) (IATA) biedram Pretendentam ir jābūt Latvijas Tūrisma Aģentu asociācijas (ALTA) biedram Pretendentam ir jābūt reģistrētam tūrisma aģentu un tūrisma operatoru (TATO) datu bāzē, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.380 Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem Pretendents iepirkuma priekšmeta izpildē piesaistīs vismaz divus darbiniekus, kuri būs atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, kuri aizvietos viens otru prombūtnes laikā. 6. Iesniedzamie dokumenti 6.1. Tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam Tehniskā specifikācija Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām (Id. Nr. RD RPB 2018/7) atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam Pieteikums dalībai iepirkumā Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam Finanšu piedāvājums Uzdevumu realizācijas apraksti, atbilstoši Nolikuma 5.pielikumam Uzdevumu realizācijas aprakts Pretendenta pilnvarotās personas apstiprināta pilnvara amatpersonai parakstīt piedāvājumu, ja tā atšķiras no Komercreģistra ziņām Pretendenta reģistrācijas apliecināta kopija (ja attiecināms) Sertifikāta kopija, ka Pretendents ir Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (International Air Transport association) (IATA) vai ekvivalentas asociācijas biedrs un Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs IATA vai ekvivalents sertifikāts Apliecinājums, ka Pretendents ir Latvijas tūrisma Aģentu asociācijas (ALTA) vai ekvivalentas asociācijas biedrs 6.9. Apliecinājums, ka Pretendents ir reģistrējies tūrisma aģentu un tūrisma operatoru (TATO) datubāzē Apliecinājums, ka pretendentam iepriekšējos trīs gados ir veiksmīga pieredze komandējumu līdzīgu pakalpojumu nodrošināšanā norādot vismaz trīs atbilstošā apjomā un kvalitātes sniegtu pakalpojumu summas un pakalpojuma saņēmējus, atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam Pretendenta veikto darbu saraksts Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt apliecinājumos ietverto ziņu patiesumu. Ja sniegtā informācija ir nepatiesa, piedāvājums netiek izskatīts. 7. Piedāvājumu vērtēšana Iesniegto piedāvājumu vērtēšana notiek saskaņā ar šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām un Publisko iepirkumu likumu posms Piedāvājumu noformējuma pārbaude Lai pārliecinātos, vai Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformējuma prasībām, iepirkuma komisija veiks Nolikuma noteikto prasību pārbaudi posms Pretendentu atlase

6 Lai pārliecinātos, vai pretendents un tā iesaistītie apakšuzņēmēji atbilst Nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, iepirkumu komisija veiks Nolikuma noteikto prasību un dokumentu pārbaudi posms Finanšu piedāvājuma pārbaude Iepirkuma komisija pārbaudīs Finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Iepirkumu komisija pārbaudīs, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkuma komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā veiks pārrēķinu un turpmākajā vērtēšanas procesā izmantos labotās cenas. Par aritmētisko kļūdu labojumiem Pasūtītājs informēs Pretendentu, saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 9.pantā paredzētajā kārtībā Ja komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis piedāvājuma cenu, par kuras pamatotību rodas šaubas, tiek pārbaudīts vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts No piedāvājumiem, kas atbilst visām šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām, izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Ja pretendentiem ir vienāds punktu skaits, tad par Iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš ir ieguvis lielāko punktu kritērijs "Kopējās komandējuma izmaksas" Lai pārliecinātos par pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai Pasūtītājs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iegūs informāciju no Ministru Kabineta noteikumos noteikto informācijas sistēmas Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu Piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji: Viena uzdevuma vērtēšanas kritēriji maksimālais punktu skaits ir 50. Maksimālais punktu skaits par diviem uzdevumiem ir 100 punkti. Nr.p.k. Kritērijs Maksimālais punktu skaits 1. Lidojuma ilgums minūtēs Attālums no viesnīcas līdz norises vietai Kopējās komandējuma izmaksas Starpniecības maksa par sniegtajiem 20 pakalpojumiem Kopā maksimālais punktu skaits (M) 100 M=A+D+I+L+A1+D1+I1+L Uzdevumu izvērtēšana: Uzdevuma apraksts 1.uzdevumam (maksimālais punktu skaits 50): Vienas personas komandējums uz Minheni (Vācija) no Pasākuma norises vieta Messe Munchen Messegelande Munchen, Germany, pieņemot, ka pasākums notiek 2 (divas) dienas no 14.janvāra līdz 15.janvārim. Pasākuma sākums plkst un beidzas plkst (izmaksas norādīt vienai personai) (ar nododamo bagāžu). Lidojuma ilgums minūtēs: jo īsāks ceļā pavadāmais laiks (minūtēs, ieskaitot arī pauzes starp lidojumiem) visīsāko lidojumos pavadīto laiku vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 10 punktus.

7 Pārējiem piedāvājumiem punkti tiek aprēķināt pēc formulas: A=B/Cx10, kur A iegūto punktu skaits, B īsākais laiks ceļā, C vērtējamais laiks. Attālums (attālums metros (m) pārvietojoties ar kājām) no viesnīcas līdz pasākuma norises vietai visīsāko attālumu starp viesnīcu un pasākuma norises vietu vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 10 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti pēc formulas D=E/Fx10, kur D iegūto punktu skaits, E visīsākais attālums, F vērtējamais attālums. (Iepirkuma komisijai ir tiesības veikt pārbaudi attāluma noteikšanai izmantojot: Kopējās komandējuma izmaksas (transports, viesnīca, ceļojuma apdrošināšana starpniecības pakalpojumu maksa, citi ar pakalpojuma izpildi saistītās izmaksas) viszemākās kopējās komandējuma izmaksas vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 20 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti pēc formulas: I=G/Hx20, kur I iegūto punktu skaits, G viszemākās kopējās komandējuma izmaksas, H vērtējamās kopējās komandējuma izmaksas. Starpniecības maksa par sniegtajiem Pakalpojumiem (kritērijs -L): līdz euro ir 10 punkti; euro ir 7 punkti; euro ir 4 punkti; euro un vairāk ir 1 punkts Uzdevuma apraksts 2.uzdevumam (maksimālais punktu skaits 50): Vienas personas, komandējums uz Dubaiju (Apvienotie Arābu Emirāti), no Pasākuma norises vieta Dubai Chamber Of Commerce & Industry, Baniyas Rd Dubai, pieņemot, ka pasākums notiek 2 (divas) dienas no 13.februāra līdz 14.februārim. Pasākuma sākums plkst un beidzas plkst (izmaksas norādīt vienai personai) (ar nododamo bagāžu). Lidojuma ilgums minūtēs: jo īsāks ceļā pavadāmais laiks (minūtēs, ieskaitot arī pauzes starp lidojumiem) visīsāko lidojumos pavadīto laiku vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 10 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punkti tiek aprēķināt pēc formulas: A1=B1/C1x10, kur A1 iegūto punktu skaits, B1 īsākais laiks ceļā, C1 vērtējamais laiks. Attālums (attālums metros (m) pārvietojoties ar kājām) no viesnīcas līdz pasākuma norises vietai visīsāko attālumu starp viesnīcu un pasākuma norises vietu vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 10 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti pēc formulas D1=E1/F1x10, kur D1 iegūto punktu skaits, E1 visīsākais attālums, F1 vērtējamais attālums.. (Iepirkuma komisijai ir tiesības veikt pārbaudi attāluma noteikšanai izmantojot: Kopējās komandējuma izmaksas (transports, viesnīca, ceļojuma apdrošināšana starpniecības pakalpojumu maksa, citi ar pakalpojuma izpildi saistītās izmaksas) viszemākās kopējās komandējuma izmaksas vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 20 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti pēc formulas: I1=G1/H1x20, kur I1 iegūto punktu skaits, G1 viszemākās kopējās komandējuma izmaksas, H1 vērtējamās kopējās komandējuma izmaksas. Starpniecības maksa par sniegtajiem Pakalpojumiem (kritērijs -L1): līdz euro ir 10 punkti; euro ir 7 punkti; euro ir 4 punkti; euro un vairāk ir 1 punkts.

8 8. Iepirkuma līgums 8.1. Ja pretendents tiek pasludināts par uzvarētāju, ar to tiek noslēgts iepirkuma līgums. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas 8.2. Līguma ar uzvarētāju nenoslēgšanas gadījumā komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju, kas atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām Starpniecības pakalpojuma cena paliek nemainīga līguma noslēgšanas brīdī un visu līguma termiņa laiku Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoņpadsmitajai daļai, desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā Iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi Iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā Iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas. 9. Pretendenta pienākumi un tiesības: 9.1. Lai Iepirkuma komisija, saskaņā ar Nolikuma 7.punktu izvērtētu Pretendentu spējas piedāvāt Pasūtītājam komandējuma organizēšanas pakalpojumus, Pretendents sagatavo piedāvājumu Pasūtītāja darbinieku komandējuma nodrošināšanai (vienai personai), pamatojoties uz aprakstīto teorētisko uzdevumu un vērtējot visus paredzētos papildnosacījumus Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes un skaidrojumus uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no Iepirkuma rezultāta Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 10. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem Nepieciešamības gadījumā pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 11. Piedāvājuma noraidīšana Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām vai nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus vai ziņas, vai pasūtītājs, pārbaudot iesniegtās ziņas, konstatē, ka tās nav atbilstošas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.

9 11.2. Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības, ja attiecībā uz konkrēto pretendentu ir iestājušies Nolikuma 5.1.punktā minētie gadījumi Ja komisija iepirkuma norises laikā konstatē, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesas ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.

10 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 1.pielikums nolikumam iepirkuma Id.Nr. RD RPB 2018/7 Nr. p.k. Prasības 1. Pasūtījumam nepieciešamie pakalpojumi: 1.1. gaisa (lidmašīnu reisi ekonomiskajā klasē), sauszemes, sliežu un ūdens transporta (turpmāk visa veida transporta) biļešu rezervēšana, apmaksa saskaņā ar transporta pakalpojumu sniedzēja nosacījumiem un piegāde pasūtītāja darbiniekiem vai deleģētām personām; 1.2. Viesnīcu rezervēšana un viesnīcu pakalpojumu iegāde ārvalstīs. Jebkura veida komandējuma programmas sastādīšana pēc Pasūtītāja vēlmēm Citu ar ārvalstu komandējumu saistīto dokumentu (piemēram, vīzu, apdrošināšanas) noformēšana (tajā skaitā piegāde) 2. Biļetes 2.1. Pretendents pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma un norādījumiem nodrošina visa veida biļešu piedāvājumu un rezervāciju, iegādi, nepieciešamības gadījumā arī maiņu vai anulēšanu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz detalizētu informāciju par ceļojuma (komandējuma) laikā izmantotajiem transportlīdzekļiem, lidostām un citu ar braucienu saistīto informāciju, kā arī informē par vīzas (tajā skaitā tranzītvīzas) nepieciešamību konkrētajā valstī, kā arī nodrošina informāciju par streikiem, nacionālo un ārzemju robežsardzes un muitas kontroles prasībām, starptautisko pasažieru pārvadājumu noteikumiem, bagāžas pārvadāšanas kārtību, nepieciešamo pases derīguma termiņu atbilstoši brauciena (komandējuma) mērķa valstij un citu informāciju 2.2. Pretendentam jānodrošina iespēja savienot dažāda veida transportlīdzekļu izmantošanu galamērķa sasniegšanai Biļešu cenā ir jābūt iekļautiem visiem normatīvajos aktos paredzētajiem nodokļiem un nodevām, kā arī iespējamām atlaidēm un pretendentam pieejamiem atvieglojumiem. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt biļešu cenu atbilstību tiešā pakalpojuma sniedzēja noteiktajām biļešu izpirkšanas brīdi, pieprasot pretendentam iesniegt elektroniskās rezervēšanas sistēmas izdruku, kas pamato biļešu cenas atbilstību. Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma šādu izdruku iesniegt. Ja Pasūtītājs konstatē pretendenta piedāvāto cenu neatbilstību ar tiešā pakalpojumu sniedzēja uzrādītajām biļešu cenām, tad Pasūtītājs nesaskaņo pretendenta apstrādāto pasūtījumu līdz brīdim, kamēr pretendents piedāvā biļešu cenas par tiešā pakalpojumu sniedzēju biļešu cenām. Pasūtītājam ir tiesības bez pretendenta starpniecības iegādāties transporta biļetes, ja pasūtītājs konstatē, ka tas ir saimnieciski izdevīgāk Pretendents saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu nodrošina, ka biļetes nav jāizpērk rezervēšanas brīdī, ka arī rezervāciju iespējams Pretendenta piedāvājums *

11 mainīt/atcelt/modificēt līdz izpirkšanas brīdim un pēc izpirkšanas (saskaņā ar transporta pakalpojumu sniedzēja nosacījumiem) Steidzamos gadījumos pretendents nodrošina biļetes rezervēšanu 1 (vienu) dienu pirms izbraukšanas vai izbraukšanas dienā, kā arī biļešu rezervēšanu un izpirkšanu pēdējā brīdī pirms ceļojuma (komandējuma) sākuma, nosūtot Pasūtītājam uz norādīto elektroniskā pasta adresi visu informāciju par pakalpojumu Pretendents nodrošina, ka biļetē ir iekļauta šāda informācija: Maršruts, izlidošanas/ielidošanas (iebraukšanas/izbraukšanas) laiks, reisa numurs, pārvadātāja nosaukums, lidostas (stacijas, ostas) nosaukums un informācija par izlidošanas/ielidošanas (iebraukšanas/izbraukšanas) termināļiem Pretendents pakalpojumiem nodrošina ceļojuma biroja speciālās un/vai līgumcenas Pretendentam pēc pasūtītāja pieprasījuma jāgarantē rezervācija ar savu kredītkarti vai jāveic (avansa) pārskaitījums transporta pakalpojumu sniedzēja kompānijai, izsniedzot Pasūtītāja transporta biļeti Pretendentam jāpiedāvā biļetes ar izdevīgākajiem ceļošanas laikiem, izdevīgāko ceļošanas maršrutu un lētāko maksu Transporta biļetes pretendents piedāvā par tādu cenu, kādu piedāvā attiecīgā transporta pakalpojumu sniedzēja kompānija Pretendentam jānodrošina iespēja mainīt brauciena datumu, uz biļetes norādītās personas vārdu, uzvārdu, kā arī komandējuma atcelšanas gadījumā jāparedz iespēja atmaksāt Pasūtītāja iztērētos līdzekļus atbilstoši attiecīgo pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju nosacījumiem 10 darba dienu laikā Pretendentam laikus jāinformē Pasūtītājs par transporta grafiku izmaiņām, atceltiem reisiem, streikiem un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt Pasūtītāja plānotā brauciena īstenošanu, un nepieciešamības gadījumā palīdz pārplānot braucienu. 3. Viesnīcas 3.1. Pretendents pēc Pasūtītāja pieprasījuma un norādījumiem rezervē viesnīcas, veic priekšapmaksu, iepriekš iepazīstinot Pasūtītāju ar viesnīcu piedāvājumiem un to cenām, viesnīcas rezervācijas vārda maiņas un rezervācijas anulēšanas noteikumiem, un nepieciešamības gadījumā piemēro tos saskaņā ar attiecīgās viesnīcas nosacījumiem. Rezervācijai jābūt anulējamai/maināmai bez soda naudas. Pretendents nodrošina viesnīcas rezervēšanu, priekšapmaksu, datumu maiņas, vārda, uzvārda maiņas un rezervācijas anulēšanas iespējas atbilstoši pakalpojuma sniedzēja noteikumiem. Viesnīcas cenā jābūt iekļautām brokastīm, ja Pasūtītājs pasūtījumā nav norādījis, ka brokastis nav nepieciešamas Pēc pasūtītāja pieprasījuma pretendentam jārezervē viesnīcas ārvalstīs, iepriekš ar Pasūtītāju saskaņojot viesnīcas izvēli un cenu. Lai izvēlētos pasūtītājam izdevīgāko un lētāko viesnīcu, pretendentam jāpiedāvā ne mazāk kā 3 (trīs) un ne vairāk kā 5 (piecu) viesnīcu piedāvājumi vienā komandējuma vietā. Viesnīcu piedāvājumā jābūt bezmaksas interneta pieslēgumam Pretendents nodrošina rezervētās viesnīcas atrašanos maksimāli tuvu Pasūtītāja norādītājam galamērķim (adresei) un viesnīcas

12 kategoriju ne zemāku par trešo kategoriju atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS 20-1:2009/AC:2010 vai ekvivalentam citā standartizācijas sistēmā, izņemot gadījumus, kad to nav iespējams nodrošināt objektīvu iemeslu dēļ, tas ir, minētajā rādiusā neatrodoties ne vienai viesnīca, kas atbilst iepriekš minētajam standartam vai tās ir aizņemtas Veicot viesnīcas rezervēšanu, viesnīcas maksai jābūt saskaņā ar Ministru kabineta gada 12. oktobra noteikumiem Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" normām Pretendentam jāgarantē viesnīcas rezervācija un iespēja Pasūtītājam veikt apmaksu uz vietas viesnīcā, ja Pasūtītājs, pasūtot konkrēto pakalpojumu, īpaši ir norādījis, ka par viesnīcas pakalpojumiem norēķināsies bez pretendenta kā pakalpojumu sniedzēja starpniecības. 4. Vīzas 4.1. Pretendentam jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par vīzas (tajā skaitā tranzītvīzas) nepieciešamību konkrētajā valstī un jānodrošina vīzas saņemšana vismaz 24 (divdesmit četras) stundas pirms komandējuma sākuma datuma, bet ne vēlāk kā pēdējā darba dienā pirms komandējuma sākuma datuma Pretendents pēc pārstāvja pieprasījuma un norādījumiem nodrošina vīzu (tajā skaitā tranzītvīzas) noformēšanu un piegādi. Par vīzu pretendents maksā avansā saskaņā ar attiecīgās valsts noteikto maksu, kā arī samaksu par dokumentu nosūtīšanu pa pastu, ja vēstniecība atrodas ārpus Latvijas Pretendents nav atbildīgs par vīzas noformēšanu, ja attiecīgās valsts amatpersonas atsaka vīzu Pasūtītāja darbiniekiem. 5. Apdrošināšana 5.1. Pretendents nodrošina apdrošināšanas polišu noformēšanu un izdošanu katram ceļojumam (komandējumam) individuāli, apdrošinot Ministru kabineta gada 12. oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" noteiktos riskus (medicīniskie pacienta iemaksa, repatriācija uz mājām slimības vai nāves gadījumā, bagāžas pazaudēšana, sabojāšana vai aizkavēšanās, ceļojuma apdrošināšanu, kas rodas reisu vai aizkavēšanās dēļ, civiltiesiskā atbildība, pases nozaudēšana vai zādzība, izdevumi, kas rodas neparedzētās situācijās), ja vien pretendents un Pasūtītājs nav vienojušies citādāk. Pretendents nodrošina, ka pirms ceļojuma (komandējuma) apdrošināšanas veikšanas, tas informē Pasūtītāju par apdrošināšanas noteikumiem Apdrošināšanas līgumam un apdrošināšanas polisei jābūt spēkā visā ceļojuma (komandējuma) laikā, iekļaujoties termiņos, kas biļetē norādīti kā izbraukšanas un atgriešanās datumi Apdrošināšanas prēmijai ir jāatbilst tiešā pakalpojuma sniedzēja noteiktajai apdrošināšanas prēmijai, piemērojot tiešā pakalpojumu sniedzēja piešķirtās atlaides un pretendenta pieejamos atvieglojumus Pretendents nodrošina šādas minimālās prasības ceļojuma apdrošināšanai:

13 medicīnas izdevumi (apdrošinājuma summa euro); repatriācijas izdevumi (apdrošinājuma summa euro); nelaimes gadījums (apdrošinājuma summa euro); bagāžas nozaudēšana (apdrošinājuma summa 1000 euro); bagāžas zādzība (apdrošinājuma summa 500 euro); bagāžas aizkavēšanās (apdrošinājuma summa 200 euro); lidojuma aizkavēšanās (apdrošinājuma summa 200 euro); ceļojuma anulēšana, pārtraukšana, nokavēšana (apdrošinājuma summa 1000 euro); personiskā tiesiskā atbildība (apdrošinājuma summa euro). 6. Apkalpošana 6.1. Pretendents bez papildu maksas nodrošina konsultēšanu par ceļojuma (komandējuma) organizēšanu rakstiski vai mutiski. Pretendents nodrošina operatīvu palīdzību Pasūtītājam ceļojuma (komandējuma) laikā, tai skaitā, Pasūtītāja informēšanu un konsultēšanu par būtiskiem apstākļiem, kas var ietekmēt Pasūtītāja ceļojuma (komandējuma) netraucētu norisi. Pretendents bez papildu maksas nodrošina informatīvo materiālu piegādi Pasūtītājam pēc tā pieprasījuma Pretendents veic visu Pasūtītāja izteikto pasūtījumu apstrādi 1 (vienas) darba dienas laikā pēc pasūtījuma saņemšanas (jānosūta piedāvājums ar izbraukšanas/iebraukšanas laikiem un cenām), norādot visizdevīgāko, pieprasījumam atbilstošo cenu. Pretendents informāciju par pakalpojumu nosūta uz savstarpēji saskaņotu e- pasta adresi Pretendents veic visu Pasūtītāja izteikto pasūtījumu apstrādi 1 (vienas) stundas laikā, ja Pasūtītāja izteiktais pasūtījums ir ar atzīmi "steidzams", pēc pasūtījuma saņemšanas (jānosūta piedāvājums ar izbraukšanas/iebraukšanas laikiem un cenām), norādot visizdevīgāko, pieprasījumam atbilstošu cenu. Pretendents informāciju par pakalpojumu nosūta uz savstarpēji saskaņotu e- pasta adresi "Zemo cenu" aviokompāniju pakalpojumus pretendents piedāvā tikai pēc īpaša Pasūtījuma pieprasījuma Pretendents Pasūtītāja pasūtījumu piegādā elektroniski vai līdz Pasūtītājam bez maksas, bez maksas, bet ne vēlāk ka 2 (divas) darba dienas pirms biļetē norādītā komandējuma datuma, steidzamos gadījumos, piegāde veicama vienas stundas laikā. Pretendents garantē, ka pasūtījumam netiek pievienota vai iestrādāta nekāda veida reklāma, izņemot gadījumus, ja Pasūtītājs ir pieprasījis rezervēt zemo izmaksu aviokompāniju biļetes internetā Pretendents norāda atsevišķu telefona līniju un e-pasta adresi, kuru Pasūtītājs bez traucējumiem var izmantot pakalpojuma pasūtīšanai, apstrādei un apstiprināšanai. Pretendents nodrošina vismaz vienu atsevišķu kontaktpersonu, kura ir atbildīga par pakalpojumu un sniedz nepieciešamās konsultācijas. Pretendents nodrošina pakalpojumu sniegšanu arī ārpus noteiktā darba laika Steidzamu jautājumu kārtošanā vai neatliekamās informācijas saņemšanai darbojas 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī Pretendentam jānodrošina pakalpojumu sniegšana visā pasaulē Pretendents nodrošina Pasūtītājam sniegto pakalpojumu un to

14 izmaksu uzskaiti un attiecīgu atskaišu bezmaksas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam Pretendentam jānodrošina iespēja, ka Pasūtītāja pilnvarotā persona pasūtījumu var veikt pa telefonu, tiešsaistes režīmā (on-line), e- pastu vai ierodoties piegādātāja birojā personīgi Pretendents nodrošina savlaicīgu transporta biļešu, viesnīcu rezervācijas vai priekšapmaksas pamatojošās dokumentācijas, ceļojumu apdrošināšanas polišu piegādi bez maksas, nosūtot tās elektroniski uz Pasūtītāja norādīto elektroniskā pasta adresi vai pēc Pasūtītāja un Pretendenta vienošanās tās nogādā uz Pasūtītāja adresi Amatu ielā 4, Rīgā, LV Pretendents nodrošina visu informāciju par viesnīcas piedāvātajiem pakalpojumiem, uzvedības noteikumiem viesnīcā, informāciju par epidemioloģisko situāciju ieceļojošajā valstī, ieceļošanai obligātām un rekomendējošām vakcīnām. 7. Samaksas kārtība 7.1. Par sniegto pakalpojumu Pasūtītājs veic 100 % (simts procentu) pēcmaksu. Rēķini par sniegtajiem pakalpojumiem pretendents iesniedz Pasūtītājam latviešu un/vai angļu valodā. Apmaksas termiņš nedrīkst būt īsāks par 15 (piecpadsmit) darba dienām no rēķina saņemšanas dienas. Rēķinā jānorāda maksātāja un pakalpojuma sniedzēja rekvizīti un komandējuma valsts. Pretendents sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk elektronisks rēķins) atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā sadaļā Rēķinu iesniegšana norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu Pretendents nodrošina tam uzticētās informācijas aizsardzību un konfidencialitāti. 8. Konfidencialitāte 8.1. Pretendents nodrošina pilnīgu tam uzticētās informācijas aizsardzību un konfidencialitāti, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Pretendents, izpildot šo pakalpojumu, veic personas datu, tajā skaitā arī sensitīvo datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīviem aktiem un noteikumiem. *Aizpilda Pretendents, ierakstot vārdus, Pretendents apliecina izpildi, atbilstoši Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, raksturojot savas spējas nodrošināt konkrētā pakalpojuma prasību izpildi, vai sniedzot precīzu atsauci uz tehniskajai specifikācijai pievienotajiem dokumentiem. Informācija norādāma tādā apjomā, lai Komisija varētu pārbaudīt pretendenta iesniegtā tehniskā specifikācija atbilstu iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām. Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: Paraksts: Datums

15 2.pielikums nolikumam iepirkuma Id.Nr. RD RPB 2018/7 PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām ID Nr. RD RPB 2018/7 Ar šo (pretendenta nosaukums) apliecina, ka: 1. piesakās piedalīties iepirkumā Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām (id.nr. RD RPB 2018/7), (turpmāk Iepirkums); 2. apņemas veikt pakalpojumu atbilstoši Iepirkumā iesniegtajam tehniskajam un finanšu piedāvājumam, piekrīt Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Iepirkuma nolikuma izpildi, apliecinot, ka Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami; 3. Pretendenta rīcībā ir tehniskais personāls, kas nepieciešams kvalitatīvai un sekmīgai līguma izpildei; 4. garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas; 5. apliecina, ka piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem 1[1] ; 6. apliecina, ka piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem 2[2] ; 7. Pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst (vajadzīgo norādīt): Uzņēmuma definīcija* Pretendents norāda atbilstošo Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība: personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): ; katras personas atbildības apjoms %:. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju: persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (vārds uzvārds, personas kods). uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese). vienošanās ar uzņēmumu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības, atrodas piedāvājuma. lpp. Kontaktpersona: Pretendenta rekvizīti: Vienotais reģ.nr.: Juridiskā adrese: Faktiskā adrese: Tālrunis: e-pasts: Banka: Bankas kods: Bankas konts: Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: Paraksts: Datums 1 [1] norāda, ja piedāvājumā ir ietvertas dokumentu kopijas. 2 [2] norāda, ja piedāvājumā ir ietverti dokumentu tulkojumi.

16 3.pielikums nolikumam iepirkuma Id.Nr. RD RPB 2018/7 Pretendenta veikto darbu apraksts pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2016., un 2018.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām ID Nr. RD RPB 2018/7 Nr. p.k. Pakalpojuma nosaukums un īss raksturojums Statuss līguma izpildes laikā (ģenerāluzņēmējs vai apakšuzņēmējs) Pasūtītājs (nosaukums, adrese un kontaktpersona) Pakalpojuma sniegšanas periods 1. < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: Paraksts: Datums

17 4.pielikums nolikumam iepirkuma Id.Nr. RD RPB 2018/7 FINANŠU PIEDĀVĀJUMS Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām Pretendenta nosaukums Adrese Reģistrācijas apliecības Nr. Bankas rekvizīti Finanšu piedāvājums: Nr. p.k. Saskaņā ar atklātā konkursa ar ID Nr. RD RPB 2018/7 noteikumiem: Piedāvātā cena EUR, bez PVN Izdevumu pozīcijas nosaukums 1. Starpniecības pakalpojumu maksa par tiešo reisu aviobiļešu rezervāciju, noformēšanu un izpirkšanu viena komandējuma vajadzībām vienai personai 2. Starpniecības pakalpojumu maksa par tiešo reisu aviobiļešu apmaiņu vai anulēšanu viena komandējuma vajadzībām vienai personai 3. Starpniecības pakalpojumu maksa par savienoto reisu aviobiļešu rezervāciju, noformēšanu un izpirkšanu viena komandējuma vajadzībām vienai personai 4. Starpniecības pakalpojumu maksa par savienoto reisu aviobiļešu apmaiņu vai anulēšanu viena komandējuma vajadzībām vienai personai 5. Starpniecības pakalpojumu maksa par viesnīcas rezervāciju, noformēšanu un izpirkšanu viena komandējuma vajadzībām vienai personai 6. Starpniecības pakalpojumu maksa par viesnīcas apmaiņu vai rezervācijas anulēšanu viena komandējuma vajadzībām vienai personai 7. Starpniecības pakalpojumu maksa par ceļojuma apdrošināšanas polises noformēšanu un izpirkšanu viena komandējuma vajadzībām vienai personai 8. Starpniecības pakalpojumu maksa par ceļojumu apdrošināšanas polises apmaiņu vai anulēšanu viena komandējuma vajadzībām vienai personai 9. Starpniecības pakalpojumu maksa par komandējuma dokumentu piegādi Pasūtītājam Kopā: Ja finanšu piedāvājuma tabulas ailā KOPĀ pretendents ir iesniedzis 0,00 euro vai Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājums ir nepamantoti lēts, tad pretendentam jāiesniedz detalizēts paskaidrojums ar pamatojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, izņemot PVN, kas nodrošina darbu izpildi saskaņā ar nolikuma prasībām. Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: Paraksts: Datums

18 5.pielikums nolikumam iepirkuma Id.Nr. RD RPB 2018/7 Nr. p.k. UZDEVUMA REALIZĀCIJAS APRAKSTS piedāvātais risinājums uzdevumu izpildei (Pretendenta nosaukums) Pozīcijas nosaukums Pretendenta piedāvājums * 1. Lidojuma ilgums minūtēs: Ceļā pavadāmais laiks minūtēs, izlidojot no starptautiskās lidostas "Rīga" līdz atlidošanai komandējuma galamērķa pilsētā un no izlidošanas komandējuma pilsētā līdz atlidošanai starptautiskajā lidostā "Rīga" Ja netiek piedāvāts tiešais reiss, tad jānorāda viss piedāvātais maršruts, lidostas un laiks, pārsēšanās laiks starp lidojumiem nevar būt mazāks nekā 2 (divas) stundas Izlidošana no starptautiskās lidostas "Rīgas" (datums un laiks) un atlidošana komandējuma galamērķa pilsētā (datums un laiks) Ja netiek piedāvāts tiešais reiss, tad jānorāda viss piedāvātais maršruts, lidostas un laiks Izlidošana no komandējuma pilsētas (datums un laiks) un atlidošana starptautiskajā lidostā "Rīga" (datums un laiks) Ja netiek piedāvāts tiešais reiss, tad jānorāda viss piedāvātais maršruts, lidostas un laiks Nododamās bagāžas apjoms, kg 2. Attālums no viesnīcas līdz pasākuma norises vietai Attālums/ maršruts, pārvietojoties ar kājām no viesnīcas līdz pasākuma norises vietai metros (attālums nevar būt 0 m) Piedāvātās viesnīcas nosaukums, adrese un piedāvātās viesnīcas pakalpojums apraksts (piedāvātajai viesnīcai jābūt vienvietīgam numuram ar iekļautu bezvadu interneta izmantošanu) 3. Komandējuma izmaksas Aviotransporta biļešu u.c. transporta biļešu kopējā cena EUR bez PVN (jānorāda atsevišķi visu transporta, t.sk. avio transporta biļešu reisus un to izmaksas atsevišķi, kā arī izmaksu kopsummu) Viesnīcas kopējā cena EUR bez PVN Apdrošināšanas cena EUR bez PVN) Citas ar pakalpojuma izpildi saistītās izmaksas EUR bez PVN Kopējās komandējuma izmaksas EUR bez PVN 1.uzdevums 2.uzdevums

19 4. Starpniecības pakalpojuma maksa EUR bez PVN *- aizpilda pretendents, norādot detalizētu piedāvāto pakalpojumu aprakstu 1. Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā, ka tiks vērtēts gan ceļā patērētais laiks, laiks, kas jāpavada ceļā ar kājām, gan piedāvājuma izmaksas, iekļaušanās noteiktajos datumos, kā arī jāņem vērā, ka ierašanās nedrīkst būt vēlāka kā 2 (divas) stundas pirms norādītā pasākuma sākuma laika; 2. Pretendents katra uzdevumu izpildei iesniedz vienu piedāvājumu; 3. Pasūtītāja darbinieks komandējumā dodas ar reģistrējamo bagāžu (viena vienība līdz 20 kg); 4. Aviotransporta biļetes u.c. transporta biļetes jāpiedāvā ekonomiskajā klasē, attiecīgi, ja šāda veida biļetes nav pieejamas, iespējams piedāvāt arī augstākas vai līdzvērtīgas klases biļetes. Piedāvājumā jāparedz biļešu maiņas un atcelšanas iespējas; 5. Viesnīcai jāatrodas gājiena attālumā līdz pasākuma norises vietai, pretendentam jāievēro, ka viesnīcas izmaksas nedrīkst pārsniegt Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" noteiktās izdevumu diennakts normas. Pretendents uzdevuma izpildes apliecināšanai pievieno izziņu un/vai apliecinājumu, kā arī izdrukas, kas apstiprina pasūtījuma nodrošināšanu, par: 1. aviotransporta biļešu rezervācijas veikšanas laiku un cenas atbilstību reālajai situācijai (faktiski uz doto brīdi pieejamā cena) no rezervācijas sistēmu uzturētājiem vai tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar uzdevumā norādīto komandējuma maršrutu un laiku; 2. viesnīcu rezervācijas veikšanas laiku un cenas atbilstību reālajai situācijai (faktiski uz doto brīdi pieejamā cena) no rezervācijas sistēmu uzturētājiem vai tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar uzdevumā norādīto komandējuma maršrutu un laiku. Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: Paraksts: Datums

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.maija sēdē (protokols Nr.1) VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA ATKLĀTA KONKURSA Ventilācijas, dzesēšanas, ēku vadības sistēmas (BMS)

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

Noraksts

Noraksts Lieta Nr.A420558711 A00452-13/5 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 4.jūnijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās Rīga, 2019 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss)

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā)

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ,

Sīkāk

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 re

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 re VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr.40003011203 IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 rekonstrukcijas zonas Rēzeknes novadā Iepirkuma ID Nr.

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.675

Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.675 Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.67504955, fakss 67504966, e-pasts pasts@iaui. gov.lv,

Sīkāk