APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU IEGĀDE KANDIDĀTU ATLASES NOLIKUMS ID Nr. LVRTC-2019/1-DR 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs LVRTC-2019/1-DR 1.2. Iepirkuma CPV kods: Iepirkuma procedūras veids sarunu procedūra saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta ceturto daļu Pasūtītājs valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk arī LVRTC), vienotais reģistrācijas numurs , Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012, Latvija Kandidāts piegādātājs, kurš iesniedzis pieteikumu sarunu procedūrā. Par sarunu procedūras kandidātu var būt persona vai personu grupa, kas iesniegusi pieteikumu, lai piedalītos sarunu procedūrā Iepirkuma priekšmets apsardzes un piekļūšanas kontroles sistēmu iekārtu un programmatūras (kontrolieri, paneļi, licences, nolasītāji, kameras u.c. preces) iegāde Iepirkuma procedūras rezultātā tiks slēgts līgums ar iepirkuma uzvarētāju, kurš būs iesniedzis iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu. Līguma summa būs iepirkuma uzvarētāja iesniegtā finanšu piedāvājuma summa. Pasūtītāja iepirkuma plānotā līgumcena ir līdz EUR (sešdesmit četri tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi euro) bez pievienotās vērtības nodokļa Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas termiņš ir ne vairāk kā 3 (trīs) nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas Maksājumu kārtība 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Preču pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un izpildītāja rēķina saņemšanas Garantijas termiņš ne mazāka kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču piegādes dienas Preču piegādes vieta Zaķusalas krastmala 1, Rīga, Incoterms 2010 DDP Sarunu procedūras kandidātu atlases pieteikuma noformēšana: Pieteikums un atlases dokumenti jāiesniedz vienā iepakojumā: Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši Nolikuma prasībām, latviešu valodā, datora rakstā. Svešvalodās iesniegtiem dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar personas, kurai ir Kandidāta pārstāvības tiesības, apliecinājumu par tulkojuma pareizību, vai jāpievieno tulkojums latviešu valodā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Minēto prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.

2 dokumentu lapām jābūt numurētām; visiem pieteikuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar kandidāta zīmogu, ja tāds ir, un kandidāta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Pieteikumam un atlases dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu; pieteikumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem; pieteikuma sākumā jāievieto satura rādītājs. Ja atlases dokumenti iesniegti vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā; Sarunu procedūrai jāiesniedz pieteikuma dokumentu oriģināls. Iepirkuma komisijas darbam kandidātam papildus jāiesniedz arī pieteikuma kopija Uz pieteikuma iepakojuma oriģināla jānorāda: Valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012 Kandidāta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese Atzīme: SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU IEGĀDE PIETEIKUMS KANDIDĀTU ATLASEI ID NR. 2019/1-DR NEATVĒRT LĪDZ 2019.GADA 28.MAIJA, PLKST.15:00. PIETEIKUMA ORIĢINĀLS Iesniegtie Pieteikumi tiek glabāti to iesniegtā veidā (slēgta un aizzīmogota aploksne, ja ir zīmogs) līdz Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām Ja Pieteikums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, tad Kandidāts var tikt izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā. Pieņemot lēmumu par Kandidāta Pieteikuma noraidīšanu, Pasūtītājs izvērtē pieļautā pārkāpuma būtiskumu Iesniegtie kandidātu pieteikumi, kas iesniegti līdz pieteikumu iesniegšanas termiņam, tiek reģistrēti pieteikumu reģistrācijas žurnālā. Kandidāta pārstāvim, kas iesniedz pieteikumu, ir jāaizpilda reģistrācijas žurnāla veidlapa par iesniegto pieteikumu. Ja pieteikums tiek iesniegts pa pastu vai izmantojot kurjerpastu, pieteikumu reģistrācijas žurnāla veidlapu aizpilda iepirkuma komisijas loceklis Pieteikumu iesniegšana: Kandidāti pieteikumus var iesniegt Pasūtītāja telpās, 309.kab., Rīgā, Ērgļu ielā 14, darba dienās no plkst līdz un no plkst līdz (piektdienās līdz plkst ), līdz 2019.gada 28.maija, plkst.15:00, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta (kurjera) sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekšminētajam termiņam. Pieteikums, kas iesniegts pēc šajā punktā minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam Pieteikumu atvēršana notiek pieteikumu atvēršanas sanāksmē Pasūtītāja telpās Ērgļu ielā 14, Rīgā, tūlīt pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām Pieteikumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas, par to iepriekš informējot pasūtītāja kontaktpersonu iepirkumu komisijas priekšsēdētāju Tatjanu Pužuli vai komisijas locekli Uldi Dreimani, e-pasts: 1.9. Informācijas sniegšana: Pasūtītāja kontaktpersonas, kas ir pilnvarotas sniegt tikai organizatorisku informāciju par iepirkuma procedūru, ir iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Tatjana Pužule, tālr un komisijas loceklis Uldis Dreimanis tālr , e- pasts: Informācija par iepirkumu tiek sniegta uz jautājumiem, kas noformēti rakstveidā 2

3 vēstules vai iesnieguma formā un iesniegti personīgi, ar kurjera vai pasta starpniecību vai elektroniski uz Pasūtītāja e-pastu parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un pievienojot laika zīmogu Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par kandidātu atlases prasībām, pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja informācijas pieprasījumu pasūtītājs ir saņēmis vēlāk nekā četras dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, pasūtītājs papildu informāciju nesniedz Ar Nolikumu līdz punktā minētā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā internetā sadaļā Iepirkumi Ja par Nolikumu tiek sniegta papildu informācija, tad tā tiek ievietota Pasūtītāja mājas lapā internetā sadaļā Iepirkumi Kandidātam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja mājas lapā internetā sadaļā Iepirkumi publicētajai un precizētajai informācijai attiecībā uz iepirkumu un/vai Nolikumu. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja Pasūtītāja mājas lapā internetā sadaļā Iepirkumi Pasūtītājs ir tiesīgs Nolikumā veikt grozījumus saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu Paziņojums par lēmuma pieņemšanu un piedāvājumu iesniegšana: Pasūtītājs pēc lēmuma pieņemšanas informē visus kandidātus 5 (piecu) darba dienu laikā par pieņemto lēmumu attiecībā uz kandidātu atlases rezultātiem Pasūtītājs uzaicinās iesniegt piedāvājumus kandidātus, kas atbildīs nolikumā ietvertajām kvalifikācijas prasībām, ievērojot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā noteikto Kandidāti, kuri izturējuši kvalifikācijas pārbaudi, komisijai nosūtot uzaicinājuma vēstuli, tiek uzaicināti iesniegt piedāvājumus Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, pēc tam kad kandidātu atlasi izturējušais kandidāts tiek uzaicināts iesniegt piedāvājumu, tiek noteikts 20 (divdesmit) kalendārās dienas. Kandidāts, iesniedzot pieteikumu, norāda savu piekrišanu šajā punktā noteiktajam termiņam, ievērojot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 37.panta piektajā daļā noteikto Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi un prasības, piedāvājuma izvēles kritērijs, tehniskā specifikācija, finanšu piedāvājuma paraugs un Līguma projekts, tiks iekļauti sarunu procedūras uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi: Iepirkuma komisijas sastāvs noteikts ar valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs valdes 2017.gada 22.decembra lēmumu (protokols Nr.52) Iepirkuma komisija (turpmāk arī Komisija) rīkojas saskaņā ar šo Nolikumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu Komisijas sēdes tiek protokolētas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām Komisijai ir šādas tiesības: pieprasīt papildus informāciju no kandidātiem; jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai kandidāts iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu kvalifikācijas prasībām lemt par iesniegto dokumentu atstāšanu bez izskatīšanas, ja tie neatbilst šī nolikuma vai normatīvo aktu prasībām; 3

4 pieņemt lēmumu par kandidātu, kas atbilst kandidātu kvalifikācijas prasībām, noteikšanu, pieņemt lēmumu izbeigt vai pārtraukt kandidātu atlasi, neizvēloties nevienu pieteikumu; pieaicināt Komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām prasīt, lai pretendents personu apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums slēgt vispārīgo vienošanos, izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (piemēram, pilnsabiedrībai), ja Komisijas ieskatā tas būs nepieciešams vispārīgās vienošanās noteikumu sekmīgai izpildei ja ar pretendentu, kurš konkrētā līguma izpildei balstās uz saistītās personas iespējām, lai pierādītu atbilstību no nolikuma 2.4.punkta izrietošajām pretendentu atlases prasībām, tiks nolemts slēgt iepirkuma vispārīgo vienošanos, tad Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai pirms vispārīgās vienošanās noslēgšanas pretendents ar saistīto personu, uz kuras iespējām tas balstās, noslēdz sabiedrības līgumu Civillikuma panta noteiktajā kārtībā un vienu tā eksemplāru (oriģināls vai apliecināta kopija) iesniedz pasūtītājam. Komisija ir tiesīga lemt par sabiedrības līguma noslēgšanas aizstāšanu ar pilnsabiedrības nodibināšanu vai citu tiesisku risinājumu, kas nodrošina to, ka pretendents un saistītā persona attiecībā pret pasūtītāju uzņemas solidāru atbildību par vispārīgās vienošanās (vai kādas tā daļas) saistību izpildi Komisijai ir šādi pienākumi: izskatīt un izvērtēt kandidātu pieteikumus; veikt citas darbības saskaņā ar Nolikumu un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu Kandidāta tiesības, pienākumi un atbildība: Kandidātam ir pienākums sagatavot pieteikumu atbilstoši Nolikuma prasībām Kandidātam ir pienākums sniegt patiesu un precīzu informāciju Kandidātam ir pienākums sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par informācijas sniegšanu, ja tas ir nepieciešams pieteikumu vērtēšanas procesā Kandidāts pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu Kandidāts, iesniedzot pieteikumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka pieteikums saņemts, turklāt ar norādi par pieteikuma saņemšanas laiku Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu, ja pieprasījums Komisijai iesniegts laikus. Komisija sniedz papildu informāciju iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām (e-pasts: un Ērgļu iela 14, Rīgā, LV- 1012), pieprasījumā norādot iepirkuma numuru un nosaukumu. Ja informācijas pieprasījumu pasūtītājs ir saņēmis vēlāk nekā četras dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, pasūtītājs papildu informāciju nesniedz Kandidātam vai tā pārstāvim ir tiesības piedalīties pieteikumu atvēršanas sanāksmē, par to iepriekš informējot Nolikuma punktā norādīto pasūtītāja kontaktpersonu Ja Kandidāts iepirkuma prasību izpildes nodrošināšanai nodod Pasūtītājam fizisko personu datus, Kandidāts atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pasūtītājs nav atbildīgs, ja Kandidāts šajā punktā minēto piekrišanu nav saņēmis vai ir saņēmis nepilnīgi. Kandidāts sedz visus Pasūtītāja šādi nodarītus zaudējumus vai radītu kaitējumu, ja izrādās, ka Kandidāts ir nodevis Pasūtītājam tādu personu datus, kuru piekrišana nav atbilstoša Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Pasūtītājs informē, ka iepirkuma APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU IEGĀDE ID LVRTC-2019/1-DR pieteikumos norādītie personas dati tiks 4

5 apstrādāti, lai nodrošinātu iepirkuma norisi un iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu. Kandidāts ir atbildīgs par tiesiskā pamata nodrošināšanu personas datu nodošanai Pasūtītājam. Iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts radio un televīzija centrs, kontaktinformācija: Ērgļu iela 14, Rīga, LV Citi noteikumi: Kandidāta iesniegts iepirkuma pieteikums ir pierādījums, ka Kandidāts: ir iepazinies ar šo Nolikumu; ir sapratis un pieņēmis iepirkuma noteikumus un tie nenostāda kandidātu neizdevīgā stāvoklī attiecībā pret pārējiem kandidātiem; Kandidāts, iesniedzot pieteikumu, kandidātu atlases dokumentiem pievieno parakstītu apliecinājumu par konfidencialitātes ievērošanu atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam. Apliecinājums par konfidencialitātes ievērošanu jāparaksta arī katram personu apvienības dalībniekam (ja Kandidāts ir personu apvienība), kā arī/vai katrai personai, uz kuras spējām Kandidāts balstās nolikumā paredzēto kvalifikācijas prasību izpildē, kā arī katram Kandidāta piesaistītajam apakšuzņēmējam Iesniegtie pieteikuma materiāli netiek atdoti atpakaļ kandidātam, izņemot un punktos minētajos gadījumos. Par pieteikuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta Visi strīdi un domstarpības starp Pasūtītāju un kandidātu tiks risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 2. KANDIDĀTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 2.1. Kandidātu atlases prasības ir obligātas visiem Kandidātiem, kas vēlas piedalīties iepirkumā un iegūt tiesības slēgt vispārīgo vienošanos, uz katru personālsabiedrības biedru, ja Kandidāts ir personālsabiedrība, personu apvienības dalībnieku, uz Kandidāta visiem piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, un Kandidāta norādīto personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Iepirkumā var piedalīties jebkura persona vai personu apvienība, kas atbilst konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām Piedalīšanās iepirkumā ir Kandidāta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu pieteikumu dalībai konkursā, Kandidāts visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus Pasūtītājs izslēdz kandidātu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata kandidāta pieteikumu, ja uz Kandidātu, uz personālsabiedrības biedru, ja kandidāts ir personālsabiedrība, personu apvienības dalībnieku, uz Kandidāta piesaistīto apakšuzņēmēju, vai Kandidāta norādīto personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, attiecas nolikuma 3.sadaļas norādītie izslēgšanas nosacījumi. Pasūtītājs vērtē izslēgšanas nosacījumus atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā noteiktajam Kvalifikācijas prasības: N.p.k. Prasība Iesniedzamais dokuments 1. Pieteikums dalībai iepirkumā Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā norādītajam paraugam 2. Kandidāts ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā. Ja Kandidāts ir personu apvienība, tad Nolikuma 1.pielikumā Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā norāda visus apvienības dalībniekus. Kandidāta Par Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētajiem Kandidātiem Pasūtītājs informāciju iegūst Uzņēmuma reģistra datu bāzē. Jāiesniedz: ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam kandidātam ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina tā reģistrācijas faktu. Dokumentam jābūt attiecīgas ārvalstu institūcijas, iestādes vai personas, kas saskaņā ar kandidāta reģistrācijas valsts normatīvajiem 5

6 piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā jāiekļauj 1) nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, ja Kandidātam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības; 2) galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt pieteikumu, piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus Kandidāta apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. 3. Kandidāta iepriekšējā (2018.gada) gada apgrozījums ir vismaz EUR Kandidāts pēdējo divu gadu laikā (2017., 2018.gadā un 2019.gadā līdz pieteikuma iesniegšanai) ir piegādājis pēc apjoma un funkcionalitātes (kontrolieri, paneļi, licences, nolasītāji, kameras u.c. preces) līdzīgas drošības pārvaldības sistēmas. Par līdzīgām drošības pārvaldības sistēmas iekārtām tiks uzskatītas iekārtas, kuras var tikt saslēgtas vienotās drošības pārvaldības videonovērošanas, apsardzes un piekļuves sistēmās, vienlaikus nodrošinot kontroles aprīkojuma funkcionalitāti. 5. Apliecinājums par Aizsargājamas informācijas neizpaušanu aktiem ir tiesīga to darīt, izsniegtam. Ja kandidāta reģistrācijas valsts normatīvie akti neparedz dokumenta par reģistrāciju izsniegšanu - kandidātam jāiesniedz paskaidrojums par to. Ja pretendents ir personu apvienība, papildu jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, atbilstoši Nolikuma prasībām. Lai pamatotu atbilstību šajā punktā minētajām prasībām, kandidāts iesniedz kandidāta apliecinātu un parakstītu izziņu par kandidāta iepriekšējā (2018.gada) gada finanšu apgrozījumu. Papildus tam kandidāts un persona iesniedz iepriekšējā gada kandidāta gada pārskatā iekļauto peļņas vai zaudējumu aprēķinu un bilanci. Uzņēmumiem, kuri dibināti vēlāk, ir jāiesniedz peļņas vai zaudējumu aprēķins un bilance par nostrādāto laika periodu. Lai pamatotu atbilstību šajā punktā minētajām prasībām, kandidāts iesniedz kandidāta apliecinātu un parakstītu apliecinājumu par kandidāta veiktajām piegādēm, kā arī vismaz 1 (viena) pasūtītāja atsauksmi, kuram veikta piegāde. Atsauksmei jābūt ar tādu detalizācijas pakāpi, lai pasūtītājs var pārliecināties par šī punkta prasības izpildi. Ja Pasūtītājs ir bijis LVRTC, atsauksmi nepievieno, bet to norāda apliecinājumā. Kandidātam (tā piesaistītajam apakšuzņēmējam un personai, uz kuras spējām balstās) jāiesniedz apliecinājums atbilstoši nolikuma 2.pielikumā norādītajam paraugam. 3. KANDIDĀTU KVALIFIKĀCIJAS VĒRTĒŠANA UN ATLASE 3.1. Kandidātu kvalifikācijas vērtēšanu un atlasi iepirkuma komisija (tālāk tekstā Komisija) veic slēgtās sēdēs, vērtējot katru pieteikumu atsevišķi saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem Komisija izslēdz kandidātu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata kandidāta pieteikumu šādos gadījumos: kandidāts nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām; kandidāts vai persona, kura ir kandidāta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu darbībās, kas saistīti ar filiāli, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: 6

7 a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi, b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, c) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai, d) dalība tādā personu grupā, kurā apvienojušās trīs vai vairāk personas, lai kopīgi izdarītu noziedzīgus nodarījumus mantkārīgā nolūkā, vai līdzdalība šādas personu grupas izdarītos noziedzīgos nodarījumos, ja par šādas personu grupas izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ne mazāku par četriem gadiem, e) radioaktīvo vai bīstamo vielu, stratēģiskas nozīmes preču vai citu vērtību, sprāgstvielu, ieroču vai munīcijas pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai jebkādā nelikumīgā veidā; f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināmo maksājumu samaksas pasūtītājs ir saņēmis valsts drošības iestādes atzinumu, ka iepirkuma līguma noslēgšana ar kandidātu var radīt draudus nacionālajai drošībai; kandidāts, izpildot iepriekš noslēgtu iepirkuma līgumu, nav ievērojis tos pienākumus, kas iepirkuma līgumā tam noteikti atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 21. un 22. panta noteikumiem, vai arī nav izpildījis iepriekš, noslēgtu iepirkuma līgumu aizsardzības un drošības jomā, un pasūtītājs, kas ir bijis attiecīgā līguma puse, piegādātāja (kandidāta) pieļauto iepirkuma līguma pārkāpumu dēļ saskaņā ar noslēgtā iepirkuma līguma noteikumiem ir vienpusēji atkāpies no līguma un: a) kandidāts viena gada laikā pēc tam, kad pasūtītājs tam paziņojis par vienpusēju atkāpšanos no līguma, likumā noteiktajā kārtībā nav cēlis prasību tiesā pret pasūtītāju par iepirkuma līguma izpildi vai b) tiesa ar spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams, ir atzinusi pasūtītāja rīcību par pamatotu; ir konstatēts, ka kandidātam pieteikuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem Kandidātiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā kandidāts ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu; ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, kandidāts vai pretendents tiek likvidēts; 7

8 kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kurš izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros ir atbrīvojusi kandidātu vai pretendentu no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi; kandidāts ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šajā pantā minētajiem noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu un pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju; uz kandidāta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi līdz punktā minētie nosacījumi Ja kandidāta maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs ir tiesīgs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, lemt par attiecīgā kandidāta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šā panta pirmās daļas punktu Pasūtītājs , , un punktā minētos izslēgšanas nosacījumus attiecībā uz kandidātu pretendentu un punktā minēto personu nepiemēro, ja: 1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši pieci gadi; 2) no dienas, kad kandidāts nav ievērojis tos pienākumus, kas iepirkuma līgumā tam noteikti atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 21. un 22. pantā minētajiem noteikumiem, vai kad attiecīgais pasūtītājs kandidātam vai pretendentam ir paziņojis par vienpusēju atkāpšanos no līguma un pagājis likuma 44. panta pirmās daļas 3. punkta "a" apakšpunktā noteiktais termiņš, vai kad kļuvis nepārsūdzams šā panta pirmās daļas 3. punkta "b" apakšpunktā minētais tiesas spriedums, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi; 3) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 44.panta pirmās daļas 5. punkta "a" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi; 4) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 44.panta panta pirmās daļas 5. punkta "b" apakšpunktā un 7. punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju kandidātam, pretendentam vai punktā minētajai personai pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, pasūtītājs nosaka termiņu 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas apliecinājuma iesniegšanai par to, ka kandidātam pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs kandidātu vai pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru 8

9 kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju kandidātam, pretendentam vai punktā minētajai personai pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, pasūtītājs apliecinājumu nepieprasa Kandidāts vai pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, 3.5.punktā minētajā termiņā iesniedz: 1) attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka šai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu; 2) pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu; 3) Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības kompetentās institūcijas izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību Lai pārbaudītu, vai kandidāts nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 44.panta panta pirmās daļas 1., 5. un 7. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona ir sodīta vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 4. un 6. punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 1) par Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 44.panta panta pirmās daļas 1., 5. un 7. punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu; 2) par Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 44.panta panta pirmās daļas 4. punktā minētajiem faktiem no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu; 3) par personu, kura ir kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un par Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 44.panta panta pirmās daļas 6. punktā minētajiem faktiem no Uzņēmumu reģistra Lai pārbaudītu, vai kandidāts nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 44.panta panta pirmās daļas 2. punktu, ja iepirkuma līguma izpilde ir saistīta ar nacionālās drošības nodrošināšanu, pasūtītājs pieprasa atzinumu par kandidātu un par šā panta pirmās daļas 9. punktā minēto personu Satversmes aizsardzības biroja Nacionālajai drošības iestādei Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu kandidātu vai pretendentu, vai uz Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma panta pirmās daļas 9. punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi šā panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. un 9

10 7. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs, izņemot šā panta devītajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz kandidātu vai pretendentu, vai uz šā panta pirmās daļas 9. punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā minētie gadījumi. Ja par valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, atbilstoši kandidāta vai pretendenta, vai šā panta pirmās daļas 9. punktā minētās personas reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem nevar būt persona, uz kuru ir attiecināmi šā panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kandidāts vai pretendents ir tiesīgs izziņas vietā iesniegt attiecīgu skaidrojumu. Termiņu skaidrojuma vai izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais kandidāts vai pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto skaidrojumu vai izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. Ja pasūtītājs no skaidrojuma negūst pārliecību, ka uz attiecīgajām personām nav attiecināmi šā panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, tas ir tiesīgs pieprasīt, lai par šīm personām tiek iesniegtas kompetento institūciju izziņas Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma panta astoto daļu nepiemēro tām šā panta pirmās daļas 9. punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas kandidāta vai pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar šā panta sesto daļu Pasūtītājs ir tiesīgs iegūt informāciju saistībā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 44. panta pirmās daļas 3. punktu, pieprasot informāciju par kandidātu un par šā panta pirmās daļas 9. punktā minēto piegādātāju citiem pasūtītājiem, kas slēdz iepirkuma līgumus aizsardzības un drošības jomā Ja tādi dokumenti, ar kuriem kandidāts vai pretendents var apliecināt, ka uz viņu un Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 44. panta pirmās daļas 9. punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz kandidātu vai pretendentu un šā panta pirmās daļas 9. punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, šādus dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, ar paša kandidāta vai pretendenta, vai šā panta pirmās daļas 9. punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valstī Ja pasūtītājs konstatē, ka visi kandidāti ir izslēdzami no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 44. panta pirmajā daļā minētajiem noteikumiem un tādēļ iepirkuma procedūra ir izbeidzama saskaņā ar šā likuma 51. panta pirmo daļu, pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta pirmās daļas 3., 4., 5. un 7. punktā minētos izslēgšanas gadījumus attiecīgajiem kandidātiem vai pretendentiem un šā panta pirmās daļas 9. punktā minētajām personām, ja tie var pierādīt, ka ir veikuši darbības, lai novērstu pieļauto pārkāpumu sekas un nepieļautu pārkāpumu atkārtošanos. Par šādu pierādījumu var uzskatīt, piemēram, to personu nomaiņu, kurām ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu Kandidātu kvalifikācija tiek vērtēta atbilstoši nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Uz Kandidātu nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11 1.pantā noteikto. 10

11 4. PIETEIKUMU ATLASE 4.1. Kandidātu pieteikumu atlasi Komisija veic slēgtās sanāksmēs, vērtējot katru pieteikumu atsevišķi. Komisija vērtē pieteikumus secīgi pēc šādiem kritērijiem, kuriem jāatbilst Nolikuma prasībām: Pieteikuma noformējuma atbilstība Kandidātu atlase Pieteikuma noformējuma atbilstība: Komisija izskata katra kandidāta pieteikuma noformējuma atbilstību Nolikuma prasībām un pieņem lēmumu par tālāku piedāvājuma izskatīšanu Ja pieteikuma noformējums neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija var noraidīt pieteikumu. Lemjot par pieteikuma noraidīšanu, komisija ņem vērā pārkāpuma būtiskumu Kandidātu atlase: Komisija novērtē katra kandidāta atbilstību nolikumā noteiktajām kandidātu atlases un kvalifikācijas prasībām Ja kandidātu atlase un/vai kvalifikācija neatbilst kādai no iepirkuma nolikumā minētajām prasībām Pasūtītājs izslēdz Kandidātu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā pieteikumu tālāk neizskata, ievērojot normatīvajos aktos noteikto Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai kandidāts iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu atlases prasībām. 5. PIELIKUMI Pielikums Nr.1 Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā paraugs. Pielikums Nr.2 Apliecinājuma paraugs par Aizsargājamas informācijas neizpaušanu. 11

12 Iepirkuma kandidātu atlases nolikuma 1.pielikums (ID Nr. LVRTC-2019/1-DR) SARUNU PROCEDŪRAS APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU IEGĀDE LVRTC-2019/1-DR PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ, reģ. Nr. nosaukums reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs tā personā personas ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, ar šī pieteikuma iesniegšanu: 1. piesakās piedalīties sarunu procedūrā APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU IEGĀDE (iepirkuma ID Nr.LVRTC-2019/1-DR); 2. apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības; 3. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas; 4. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šī Kandidāta piedāvājumu) slēgt vispārīgo vienošanos saskaņā ar nolikuma prasībām un iesniegto piedāvājumu; 5. piekrīt/nepiekrīt (kandidāts izvēlas attiecīgo vārdu), ka Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek noteikts 20 (divdesmit) kalendārās dienas. Apņemas iesniegt piedāvājumu, ja Pasūtītājs uzaicina kandidātu iesniegt piedāvājumu; 6. apliecina, ka: 6.1. Kandidāts uz pieteikuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu neatbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta pirmajā daļā minētajiem kandidāta izslēgšanas no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā nosacījumiem; 6.2. uz personām, kurām ir Kandidāta pārstāvības tiesības (valdes locekļiem, prokūristiem un līdzvērtīgām personām), personām, kurām ir uzraudzības tiesības attiecībā uz Kandidātu (padomes locekļiem un līdzvērtīgām personām), kā arī personām, kurām ir lēmuma pieņemšanas tiesības attiecībā uz Kandidātu, neattiecas Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta pirmās daļas 1. punktā minētie apstākļi; 6.3. uz saistīto personu neattiecas Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu 44. panta pirmajā daļā minētie apstākļi (norāda, ja Kandidāts saistītās personas piesaisti ir paredzējis); 6.4. Kandidāts ievēro un ievēros visas spēkā esošās Latvijas Republikā ieviestās starptautiskās sankcijas un noteiktās nacionālās sankcijas, t.sk. Eiropas Savienības Padomes gada 31. jūlija regulu Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, un Eiropas Savienības Padomes gada 23. jūnija regulu Nr. 692/2014 par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preču importu Savienībā, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju. 12

13 6.5. Uz Kandidātu nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11 1.pantā noteikto. Paraksts: persona ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarotā persona Datums, vieta: Pilns vārds, uzvārds: Amats: Juridiskā adrese: Uzņēmuma tālruņa, faksa numuri: e-pasta adrese: Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds: Uzņēmuma bankas rēķina Latvijā rekvizīti: Pieteikums ir jāparaksta kandidāta pārstāvim, kuram ir pārstāvības tiesības vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvaras oriģināls). 13

14 Iepirkuma kandidātu atlases nolikuma 2.pielikums (ID Nr. LVRTC-2019/1-DR) SARUNU PROCEDŪRAS APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU IEGĀDE LVRTC-2019/1-DR APLIECINĀJUMS PAR AIZSARGĀJAMAS INFORMĀCIJAS NEIZPAUŠANU Pamatojoties uz to, ka [kandidāts nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese] (turpmāk - Kandidāts) ir iesniedzis pieteikumu sarunu procedūrai APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU IEGĀDE ID Nr.LVRTC-2019/1-DR (turpmāk Iepirkums) un Kandidātam iepirkuma ietvaros var tikt atklāta Aizsargājama informācija, Kandidāts apņemas ievērot turpmāk minētos Pasūtītāja Aizsargājama informācijas aizsardzības nosacījumus: 1. Aizsargājama informācija nozīmē jebkuru VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk Pasūtītājs) piederošu vai tās lietošanā vai rīcībā esošu informāciju, kura ir rakstiska vai elektroniska informācija, kuru Pasūtītājs nodod vai padara pieejamu Kandidātam un kuru Kandidāts ir ieguvis no Pasūtītāja saistībā ar iepirkuma procedūru un/vai vispārīgo vienošanos, ja tāda tiks noslēgta ar Kandidātu (turpmāk tekstā Aizsargājama informācija), un kura tiks norādīta kā Aizsargājama informācija. 2. Kandidāts atzīst un saprot, ka Aizsargājama informācija ir svarīgs Pasūtītāja piederošs vai tā rīcībā vai lietošanā esošs īpašums. 3. Kandidāts apņemas neizpaust Aizsargājamu informāciju nevienai trešajai personai, kā arī uzņemas visu atbildību par zaudējumiem, kuri varētu rasties Pasūtītājam, ja Kandidāts pārkāpj šajā punktā noteikto apņemšanos. 4. Kandidātam ir tiesības nodot lietošanā Aizsargājamu informāciju Kandidāta darbiniekiem, amatpersonām un konsultantiem tādā apjomā, kādā tas nepieciešams šo personu darba pienākumu pildīšanai sakarā ar iepirkuma procedūru, pie tam Kandidātam ir pienākums nodrošināt, lai jebkura persona, kurai Kandidāts šinī punktā noteiktajā kārtībā nodod Aizsargājamu informāciju, ievēro tādas pašas konfidencialitātes saistības, kādas pats Kandidāts ir apņēmies ar šo apliecinājumu pret Pasūtītāju. 5. Pasūtītājs pilnībā saglabā visas savas tiesības uz Aizsargājamu informāciju, tai skaitā, bet ne tikai īpašumtiesības, autortiesības un jebkuras citas līdzvērtīgas tiesības, tādējādi Kandidāts neiegūst nekādas Apliecinājumā neminētas tiesības uz Aizsargājamu informāciju. 6. Kandidātam, ciktāl Aizsargājama informācija tiks darīta zināma, ir tiesības to izmantot vienīgi tādiem nolūkiem, kādiem tā darīta zināma Kandidātam. Kandidātam nav tiesību izmantot saņemto Aizsargājamo informāciju privātos, komerciālos, prettiesiskos vai citos iepirkuma procedūras mērķim neatbilstošos nolūkos un tādējādi atteikties no sadarbības ar Pasūtītāju par labu sev vai trešajām personām. 7. Kandidāts apņemas glabāt un aizsargāt Aizsargājamu informāciju, ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz Aizsargājamo informāciju un ievērot saprātīgus Aizsargājama informācijas uzglabāšanas priekšnoteikumus. 8. Aizsargājamas informācijas izpaušana trešajām personām netiks uzskatīta par šī Apliecinājuma pārkāpumu šādos gadījumos: a. Aizsargājama informācija tiek izpausta vai nodota kompetentām valsts varas, pašvaldību, administratīvajām, tiesu vai tamlīdzīgām iestādēm vai citām trešajām personām tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā ar noteikumu, ka kandidāts savu iespēju robežās nekavējoties paziņo par to Pasūtītājam (ja vien nebūs tiešs kompetento iestāžu aizliegums 14

15 to darīt); b. Aizsargājama informācija tiek izpausta vai nodota trešajām personām pēc tam, kad šī pati Aizsargājamā informācija neatkarīgi no Kandidāta (neattiecas uz prettiesisku bezdarbību) ir kļuvusi publiski zināma vai brīvi pieejama trešajām personām. 9. Par konfidencialitātes pārkāpumu netiks uzskatīts un konfidencialitātes pienākums neattiecas uz šādu informāciju: a. kura ir publiski pieejama pirms šī Apliecinājuma parakstīšanas; b. kura kļūst publiski pieejama bez Kandidāta vainas; c. kura ir nodota Kandidātam bez konfidencialitātes pienākuma; d. kuru Kandidāts ir radījis neatkarīgi no Pasūtītāja. 10. Jebkurus publiskus paziņojumus par iepirkuma procedūru, vispārīgās vienošanās izpildi, ja tāda tiks noslēgta ar Kandidātu, tās izpildes gaitu un saturu, kā arī to, kas ietver sevī Aizsargājamu informāciju, Kandidāts sniegs vienīgi pēc iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju. 11. Kandidāts piekrīt atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tam radušies, Kandidātam pārkāpjot vai neievērojot konfidencialitātes saistību noteikumus. Papildus tam, Pasūtītājam ir tiesības rīkoties saskaņā ar Iepirkuma nolikumu. 12. Ja Aizsargājama informācija Kandidātam vairs nav nepieciešama, Kandidāts pēc Pasūtītāja pieprasījuma apņemas nekavējoties, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) dienu laikā, atdod Pasūtītājam visu un jebkādā formā no tā saņemto Aizsargājamo informāciju un iznīcināt vai izdzēst visus elektroniskā veidā glabātos informācijas dublikātus vai kopijas. 13. Apliecinājums stājas spēkā tā parakstīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam iepirkuma procedūras ietvaros un ir spēkā visu iepirkuma procedūras laiku un 5 (piecu) gadus pēc iepirkuma procedūras termiņa beigām. Kandidāta personas ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarotās personas paraksts Parakstītāja vārds, uzvārds un amats Datums, vieta 15

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.maija sēdē (protokols Nr.1) VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA ATKLĀTA KONKURSA Ventilācijas, dzesēšanas, ēku vadības sistēmas (BMS)

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi ID.Nr. BŪ 2019/1/KF APSTIPRINĀTS SIA Bauskas ūdens iepirkuma komisijas 2019.gada 29. marta sēdē Iepirkuma procedūra Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība Projekta id.nr. 5.3.1.0/17/I/020 Ūdenssaimniecības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis 2017. gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS 2018.- 2020.GADĀ (ID Nr. IPR-49128) KANDIDĀTU KVALIFIKĀCIJAS (ATLASES)

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi ID.Nr. BŪ 2019/1/KF APSTIPRINĀTS SIA Bauskas ūdens iepirkuma komisijas 2019.gada 30. jūlija sēdē Iepirkuma procedūra Sarunu procedūra, publicējot dalības paziņojumu. Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās Rīga, 2019 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss)

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 re

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 re VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr.40003011203 IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 rekonstrukcijas zonas Rēzeknes novadā Iepirkuma ID Nr.

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A. Lieta Nr.11130007313 Lietvedības Nr.K39-0317/13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.Melbergs ar tiesas sēdes sekretāri S.Stāmeri, piedaloties

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk