LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie"

Transkripts

1 LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV , juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV 1007 (turpmāk nomnieks), tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību TRANSPORENT, reģistrācijas numurs LV , juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 75, Rīga, LV-1046 (turpmāk - iznomātājs), tās valdes priekšsēdētāja Arņa Jaudzema personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, izsakot savu gribu brīvi - bez maldības, viltus vai spaidiem, saskaņā ar atklāta konkursa Automobiļu nomas un papildus pakalpojumu nodrošināšana rezultātiem, identifikācijas Nr. TNA2018/7, noslēdz šādu līgumu (turpmāk līgums). 2. Līguma priekšmets, nomas maksa 2.1. Iznomātājs piešķir tiesības nomniekam par nomas maksu lietot šādus nodošanas brīdī jaunus automobiļus (turpmāk automobiļi, katrs atsevišķi automobilis): Nr. p.k. Marka Modelis Skaits Nomas maksājums kopā (EUR/mēnesī bez PVN) 1. Citroen Berlingo 1 302,97 2. Citroen Berlingo 1 302,97 3. Citroen Berlingo 1 302,97 4. Renault Trafic 1 401,06 5. Seat Leon 1 281,70 6. Toyota Avensis TS 1 312,53 7. Toyota Avensis TS 1 312,53 8. Toyota Avensis TS 1 312,53 9. Toyota Avensis 1 302,32 Kopā: , Automobiļi atbilst aprakstam saskaņā ar tehnisko specifikāciju (līguma 1. pielikumā Iznomātāja tehniskais piedāvājums). 3. Pušu tiesības un pienākumi 3.1. Nomnieka tiesības: visu šī līguma termiņu netraucēti lietot nomātos automobiļus Latvijas teritorijā, kā arī ar iepriekšēju rakstisku iznomātāja piekrišanu citās valstīs; uz ieņēmumiem, kas gūti no automobiļa darbības, kā arī ikvienu jaunu mantu, kuru nomnieks iegūst no automobiļa nomas saņemtajiem ieņēmumiem; uz automobiļa garantijas (ja tāda ir) apkalpošanu; modificēt un mainīt automobiļa komplektāciju, veicot pārveidojumus, iepriekš tos saskaņojot ar iznomātāju rakstisku piekrišanu; izprasīt automobili no jebkura nelikumīga valdījuma un aizsargāt valdījumu, prasīt likvidēt automobiļa darbības traucējumus un prasīt atlīdzināt zaudējumus, ko automobilim ir nodarījušas citas personas; pie automobiļa pieņemšanas: 1

2 veikt izmēģinājuma braucienu, kā arī pārbaudīt automobiļa atbilstību visām specifikācijā minētajām prasībām; pārbaudīt iznomātāja nomniekam nodotās automobiļa dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, ražotāja un pārdevēja garantijas (ja tāda ir) nosacījumus; pieņemšanas-nodošanas aktā norādīt konstatētos trūkumus un pieprasīt tos novērst; pieaicināt speciālistus un ekspertus automobiļa stāvokļa novērtēšanai Nomnieka pienākumi: pieņemt un lietot automobili saudzīgi un atbilstoši automobiļa tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem mērķiem, rūpīgi ievērot ražotāja, pārdevēja, iznomātāja prasības attiecībā uz tehnisko apkopi, darbību un lietošanu, kā arī apdrošināšanas polišu noteikumus; vērsties pie iznomātāja vai viņa noteiktā tehniskās apkopes stacijā specifikācijā norādītajā termiņā (pēc attiecīga nobraukuma vai termiņā saskaņā ar tehnisko apkopju intervālu, kurš noteikts specifikācijā), lai veiktu tehniskās apkopes, kā arī atlīdzināt visus iznomātājam nodarītos zaudējumus šīs prasības neizpildes gadījumā; (piecu) darba dienu laikā pēc iznomātāja rēķina saņemšanas veikt nomas maksājumus (Līguma 2.1. punkts); segt neparedzētos izdevumus, kas rodas automobiļa turējuma un lietošanas laikā, kā arī visus kārtējos maksājumus, kuri ir saistīti ar automobiļa turējumu un lietošanu un kuri nav ietverti līguma nomas maksājumos: soda naudas sakarā ar automobiļa vadītāja izdarītu normatīvā akta pārkāpumu; izdevumus, kas ir nepieciešami, lai nopirktu vai apmainītu automobiļa detaļas, mezglus un materiālus, ja tie ir bojāti tīšas nomnieka vai trešās personas darbības vai bezdarbības rezultātā vai arī ārējo apstākļu iespaidā, kuru sakarā neiestājas apdrošināšanas gadījums; izdevumus, kas rodas, nomniekam uzstādot jebkurus piederumus automobilī un tos uzturot, ja tie nav noteikti šajā līgumā; kārtējos maksājumus, kas ir saistīti ar automobiļa turējumu un lietošanu, ja tie nav ietverti līguma nomas maksājumos: izdevumus automobiļa iekšējai un ārējai tīrīšanai (mazgāšanai); izdevumus automobiļa degvielas iegādei; izdevumus automobiļa logu un lukturu mazgāšanas šķidrumu iegādei; izdevumus par automobiļa stāvvietas vai garāžas īri; visus citus izdevumus, kurus puses nav noteikušas šajā līgumā; visus izdevumus, kurus nomnieks veicis bez saskaņošanas ar iznomātāju nomas termiņa laikā saudzīgi saglabāt ar automobiļa lietošanu saistīto dokumentāciju, ko nomnieks ir saņēmis kopā ar automobili; nekavējoties (bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā) paziņot iznomātājam, ja: automobilis ir pazudis, bojāts, daļēji vai pilnīgi iznīcināts; iegūta informācija par automobiļa iznīcināšanas, zaudēšanas vai bojāšanas draudiem; pazudusi vai bojāta automobiļa dokumentācija; 2

3 (piecu) dienu laikā informēt iznomātāju, ja: mainījusies nomnieka šajā līgumā norādītā atrašanās vieta, bankas rekvizīti vai citi rekvizīti; paredzēta vai notikusi nomnieka reorganizācija; ir citi svarīgi notikumi, kas ietekmē nomnieka šī līguma saistību izpildi, un šai sakarā nomniekam jāpaziņo par veicamajiem pasākumiem un līdzekļiem; nomas termiņa beigās vai līgumam beidzoties pirms termiņa nomniekam jāatdod atpakaļ iznomātājam automobilis tādā komplektācijā, kādā to nomnieks saņēma sākotnēji, vai arī tādā komplektācijā, kādā automobilis tiek pārveidots šī līguma punktā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā parasto nolietošanos; iepazīstināt ar šo līgumu un tajā minētajiem dokumentiem ieinteresētās personas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām Iznomātāja tiesības: pārbaudīt un pārskatīt automobiļa stāvokli tieši vai ar rakstiski pilnvarotu personu starpniecību, iepriekš saskaņojot ar nomnieku; pārbaudīt ar šo līgumu saistītos dokumentus un, saskaņojot ar nomnieku, ievākt informāciju attiecībā uz nomātā automobiļa tehnisko stāvokli un lietošanu; atprasīt automobili no prettiesīga valdījuma, prasīt likvidēt apstākļus, kas traucē automobiļa darbību, un pieprasīt zaudējumu atlīdzību par citu personu, arī nomnieka, radītiem automobiļa bojājumiem; nomas termiņa beigās vai pēc šī līguma izbeigšanas pirms termiņa, iznomātājs ir tiesīgs prasīt bez maksas nodot tiesības uz tiem uzlabojumiem, kas ir izdarīti automobilī, kurus nav iespējams noņemt bez automobiļa bojāšanas vai kuri nav iepriekš rakstiski saskaņoti ar iznomātāju; saņemt atpakaļ automobili nomas termiņa beigās vai pēc šī līguma izbeigšanas pirms termiņa Iznomātāja pienākumi: pasūtīt specifikācijā noteikto automobili pārdevējam vienas darba dienas laikā pēc šī līguma spēkā stāšanās un rakstiski informēt nomnieku par izdarīto pasūtījumu; sagatavot un organizēt automobiļa nodošanu nomnieka turējumā un lietošanā, ievērojot šajā līgumā paredzētos nosacījumus un kārtību; gada 6. septembrī nodot automobili nomniekam un nodrošināt netraucētu automobiļa lietošanu uz visu nomas termiņu saskaņā ar šī līguma nosacījumiem; apmaksāt likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos automobiļa nodokļus un nodevas, kā arī automobiļa reģistrācijas maksu Ceļu satiksmes drošības direkcijā; izsniegt nomniekam sauszemes automobiļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi izmantošanai Eiropas Savienībā; nodrošināt automobiļa apdrošināšanu (KASKO) ar polises darbības teritoriju Eiropas Savienībā; izdot attiecīgus dokumentus, aktus, pilnvaras un izziņas, kas ir vajadzīgi, lietojot automobili nomas termiņā kā Latvijā, tā arī ārvalstīs. 4. Automobiļu nodošana nomniekam 4.1. Lai apliecinātu nomnieka tiesības pieņemt automobili turējumā un lietošanā, puses paraksta pieņemšanas nodošanas aktu Pieņemšanas nodošanas akts ir šī līguma pielikums. 3

4 4.3. Parakstot šo līgumu, puses pilnvaro šajā līgumā norādītās personas parakstīt pieņemšanas nodošanas aktu Pieņemot automobili un ar to saistīto dokumentāciju turējumā, nomniekam ir šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības Visas ar automobiļa pieņemšanu saistītās tehniskās un juridiskās, kā arī ar montāžu un ekspluatāciju saistītās formalitātes (tajā skaitā automobiļa reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā) veic iznomātājs, sedzot visus ar to saistītos izdevumus Pieņemšanas nodošanas aktā tiek norādīta automobiļa komplektācija, nevainojama darbība un visi automobiļa defekti, kas ir atklājušies tā pieņemšanas laikā, kā arī iznomātājam noteiktais šo defektu likvidēšanas pēdējais termiņš un kārtība Automobiļa turējuma tiesības, nejaušas iznīcināšanas draudi risks un paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka atbildība pāriet nomniekam brīdī, kad automobilis tiek pieņemts, parakstot pieņemšanas nodošanas aktu. 5. Samaksas kārtība 5.1. Nomnieks samaksā Līguma 2.1. punktā norādīto pirmo nomas maksājumu pēc ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienu automobiļa lietošanas 10 (desmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas Par katru nākošo tekošo mēnesi iznomātājs piestāda rēķinu (Līguma 2.1. punkts) nomniekam līdz tekošā mēneša 5. datumam un nomnieks to apmaksā 10 (desmit) dienu laikā Nomas maksājums ir fiksēts un nemainīgs līguma spēkā esamības laikā, izņemot nomnieka veiktos papildu izdevumus saskaņā ar līguma punktu Ja maksājums aizkavējas nomnieka vainas dēļ iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no nomnieka līgumsodu par apmaksas kavējumu saskaņā ar šo līgumu Nomniekam ir tiesības veikt priekšapmaksu Visi nomas maksājumi un citi maksājumi, kas paredzēti šajā līgumā, ir veicami latos. 6. Garantijas 6.1. Automobilis pieder iznomātājam uz īpašuma tiesību pamata, vai atrodas tā likumīgā turējumā (valdījumā), t.sk., bet ne tikai pamatojoties uz finanšu vai operatīvā līzinga līgumu, ar tiesībā automobili tālāk nodot nomā vai lietošanā trešajām personām Līgums paliek spēkā, ja īpašuma tiesības uz automobili pāriet no iznomātāja citām personām, un ir saistošs automobiļa jaunajam īpašniekam (jaunajiem īpašniekiem) attiecībā uz iznomātāja līgumiskajām tiesībām un pienākumiem Automobiļa atsavināšanas gadījumā iznomātājam ir pienākums: noteikt kā obligātu nosacījumu ieguvējam šī nomas līguma turpināšanu un pilnīgu ievērošanu no ieguvēja puses, kā arī šīs prasības neievērošanas gadījumā pēc nomnieka izvēles segt nomnieka izdevumus vai nodrošināt nomnieku ar līdzvērtīgu automobili; (vienas) darba dienas laikā informēt nomnieku par nodomu atsavināt automobili un par atsavināšanas faktu, kā arī neinformēšanas gadījumā segt nomnieka zaudējumus; 6.4. Pusēm ir likumīgas tiesības, pilnvaras un rīcībspēja atbilstoši likumiem un citiem normatīvajiem aktiem pildīt saskaņā ar šo līgumu uzņemtās saistības Līgums pusēm rada likumīgus, spēkā esošus un saistošus pienākumus, lai garantētu šī līguma nosacījumu savlaicīgu, atbilstošu un pilnīgu izpildi Puses atzīst, ka šī līguma saistības ir tiešas, bez ierunām izpildāmas un būtiskas līdz šī līguma darbības izbeigšanai vai izbeigšanai pirms termiņa Puse pilnīgi un bez ierunām ir atbildīga par visu otrai pusei iesniedzamo dokumentu, rēķinu un citu materiālu vai informācijas pareizību un patiesumu. Pusei jāatlīdzina otrai pusei pēdējās ciestie zaudējumi, kas ir radušies pirmās puses apzināti nepatiesas sniegtas informācijas vai apzinātas patiesās informācijas slēpšanas gadījumā. 4

5 6.8. Visi līgumi un vienošanās, kurus nomnieks ir slēdzis ar trešajām personām līdz šī līguma termiņa beigām un attiecībā uz automobiļa nodošanu, piemēram, par automobiļa pārdošanu, ieķīlāšanu, dāvināšanu, mainīšanu, vai tā nodošanu apakšnomā bez saskaņošanas ar iznomātāju, vai automobiļa apgrūtināšana ar ierobežotām mantiskajām tiesībām vai citām prasībām trešās personas labā ir pretrunā ar šo līgumu un līdz ar to nav spēkā Iznomātāja maksātnespēja nav pamats šī līguma darbības izbeigšanai. 7. Apdrošināšana 7.1. Iznomātājs apdrošina automobili pret bojājumiem un zādzību (apdrošināšanas gadījumiem) atbilstoši šī līguma un konkursa nosacījumiem, kā arī veic automobiļa obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Apdrošināšana ir spēkā nomas termiņa laikā un aptver visas specifikācijā norādītās teritorijas Nomnieka pienākums, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, ir segt apdrošināšanas pašrisku; 7.4. Ja notiek negadījums (apdrošināšanas gadījums), nomnieka pienākums ir rīkoties saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, apdrošināšanas polises un šī līguma noteikumiem, kā arī nekavējoties informēt iznomātāju un ne vēlāk kā 24 stundu laikā iznomātājam iesniegt rakstisku informāciju par apdrošināšanas gadījumu; 7.5. Nomniekam jāievēro ceļu satiksmes un drošības prasības automobiļa ekspluatācijas gaitā, kas noteiktas apdrošināšanas polisē. 8. Līguma spēkā stāšanās, izpildes termiņš, vieta un nosacījumi 8.1. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un darbojas līdz pušu saistību izpildei Nomas termiņš sākas ar automobiļa nodošanu nomniekam, kas apliecināta ar pieņemšanasnodošanas akta parakstīšanu, un ilgst 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no dienas, kad automobilis nodots nomniekam turējumā Automobiļus piegādā uz nomnieka biroja adresi Rīga, Baldones iela 1B. 9. Automobiļa atpakaļ nodošana iznomātājam 9.1. Automobilim, ko nomnieks atdod atpakaļ iznomātājam, ir jābūt šī līguma punktā norādītajā komplektācijā, saskaņā ar šī līguma punkta prasībām, ņemot vērā parasto nolietojumu Nomnieks atdod atpakaļ iznomātājam automobili iznomātājam viņa norādītā vietā un laikā noformējot pieņemšanas - nodošanas aktu, kas apliecina automobiļa nodošanu iznomātājam, un no tā parakstīšanas brīža automobiļa lietošanas tiesības, kā arī ar automobili saistītais risks pāriet iznomātājam. Parakstot aktu, puses apstiprina, ka automobiļa tehniskais stāvoklis atbilst šī līguma nosacījumiem un izslēdz jebkuras iespējamās prasības attiecībā uz automobiļa komplektācijas, lietošanas spējas vai pareizas darbības trūkumiem. Akts ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa Ja iznomātājs atsakās pieņemt automobili, norādot uz tehniskā stāvokļa un ekspluatācijas īpašību trūkumiem, kuri nav radušies parastās nolietošanās rezultātā, vienas darba dienas laikā no atdošanas termiņa iznomātājs sagatavo attiecīgu paziņojumu, kurā norāda automobiļa tehniskā stāvokļa, izskata un ekspluatācijas īpašību defektus un trūkumus. Ja nomnieks piekrīt iznomātāja paziņojumā norādītajiem defektiem un trūkumiem, tas sedz iznomātāja zaudējumus Ja nomnieka pārstāvis nepiekrīt iznomātāja paziņojumam par automobiļa trūkumiem, nomniekam ir tiesības organizēt neatkarīgu ekspertīzi. Ekspertu novērtējums ir saistošs abām pusēm Ja ekspertu novērtējuma rezultāti pierāda iznomātāja prasību un paziņojumu nepamatotību, iznomātājs sedz visus ar aizkavēto automobiļa atdošanu saistītos nomnieka zaudējumus un izmaksas. Ja ekspertu novērtējuma rezultātā ir pierādīta automobiļa neatbilstība šī līguma 5

6 noteikumiem, nomnieks sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas saskaņā ar šī līguma prasībām. 10. Līgumslēdzēju pušu atbildība par līguma neizpildīšanu Ja automobiļa nodošana nomniekam aizkavējas iznomātāja vainas dēļ, tas nomniekam maksā līgumsodu, kura apmēru nosaka pēc attiecīgajā termiņā nepiegādāto automobiļu kopējās vērtības. Līgumsodu aprēķina no pirmās dienas, kad tiek nokavēta līguma saistību izpilde, 0,2 procentu apmērā par katru nokavēto dienu Ja šī līguma darbības termiņa laikā nomnieks nav savlaicīgi iemaksājis nomas maksājumu iznomātāja bankas norēķinu kontā, iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no nomnieka līgumsodu par apmaksas kavējumu 0,2 procentu apmērā no nomnieka kavētās maksājamās summas par katru nokavēto dienu Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10 procentus no līguma kopējās vērtības Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzības, kas otrai pusei radušies no līgumsaistību nepildīšanas Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no saistību izpildes Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību no nomnieka, ja zaudējumi ir radušies tāpēc ka: Nomnieks ir apzināti sniedzis nepilnīgas vai nepareizas ziņas (dokumentus) par negadījumu (apdrošināšanas gadījumu) vai attiecībā uz šo līgumu vai kā citādi pārkāpis šī līguma vai apdrošināšanas noteikumus; tos apzināti izraisījis nomnieks vai trešā persona, ar nomnieka piekrišanu; Nomnieks nepilda šajā līgumā noteiktos pienākumus, kas saistīti ar automobiļa tehnisko apkopju veikšanu; Ja nomnieks pienācīgi nepilda saistību par automobiļa atpakaļ atdošanu iznomātājam atbilstoši šī līguma noteikumiem un iznomātājam jāsedz papildu izdevumi sakarā ar pieprasījumu atdot automobili tā valdījumā, iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no nomnieka atlīdzināt šos izdevumus Ja nomnieks nav izpildījis vai nav pienācīgi pildījis šajā līgumā noteiktos pienākumus, kas saistīti iznomātāja informēšanu un automobiļa dokumentu saglabāšanu un tā rezultātā iznomātājam ir nodarīti zaudējumi, iznomātājam ir tiesības pieprasīt no nomnieka atlīdzību nodarīto zaudējumu apmērā; 11. Nepārvarama vara Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, kuru attiecīgais līdzējs nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, t.i., stihiskas nelaimes, karadarbība, streiks u.tml. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otram līdzējam ir jāiesniedz rakstisks pieteikums vismaz trīs dienu laikā. Nepieciešamības gadījumā, atsevišķi vienojoties un ievērojot nepārvaramās varas sekas, līdzēji nosaka saistību izpildes termiņu pagarinājumu, papildus noteikumus vai atvieglojumus Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 2 (divus) mēnešus, tad jebkuram līdzējam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no līguma, paziņojot par to otram vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. 12. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma Nomnieks ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu pirms termiņa, iesniedzot iznomātājam rakstveida paziņojumu vismaz 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas iepriekš, norādot līguma izbeigšanas iemeslus Iznomātājs ir tiesīgs izbeigt šī līguma darbību pirms termiņa, ja: 6

7 nomnieks apzināti ir sniedzis nepatiesu būtisku informāciju šajā līgumā vai citos iznomātājam iesniegtajos dokumentos; nomnieks nav samaksājis vai nav pilnīgi samaksājis nomas maksājumu un nav dzēsis šo parādu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc maksājuma termiņa; nomnieks izvairās pildīt ar šo līgumu uzņemtās saistības, neatbildot uz iznomātāja atkārtotiem rakstiskiem atgādinājumiem un brīdinājumiem saskaņā ar šī līguma nosacījumiem, kā rezultātā automobiļa vērtība ievērojami samazinās; nomnieks iesaistās automobiļa aizliegtā nodošanas darījumā vai to apgrūtina ar aizliegtām mantiskajām tiesībām, nodod automobili apakšnomā šī līguma termiņa laikā bez iznomātāja rakstiskas atļaujas; nomnieks būtiski pārkāpj pārdevēja, ražošanas vai iznomātāja noteiktos tehniskās apkopes, ekspluatācijas un lietošanas noteikumus; Iznomātājs rakstiski paziņo nomniekam par šī līguma spēkā esamības izbeigšanu pamatojoties uz šajā līgumā minētajiem iemesliem vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, norādot automobiļa nodošanas vietu, laiku un savu pilnvaroto pārstāvi automobiļa pieņemšanai Ja iznomātājs saskaņā ar šo līgumu ir iesniedzis nomniekam rakstisku paziņojumu par šī līguma darbības vienpusēju izbeigšanu pirms termiņa, nomnieks ir tiesīgs samaksāt nomas maksājumu (nomas maksājumus un līgumsodu par apmaksas kavējumu) parādu šī līguma darbības izbeigšanai 7 (septiņu) dienu laikā no rakstiska paziņojuma saņemšanas. Ja nomnieks samaksā attiecīgās summas noteiktajā termiņā un atbilstošā veidā, iznomātājs turpina šī līguma darbību atbilstoši tā sākotnējiem nosacījumiem Ja šī līguma darbība beidzas pirms termiņa, nomniekam jāsedz tiešie izdevumi, kas saistīti ar šī līguma izbeigšanu (apdrošināšanas polišu pārtraukšana, tehnisko apkopju izmaksas u.c.) Līguma darbība beidzas, ja: izpildītas tajā noteiktās saistības; tas tiek izbeigts pirms termiņa; citos šajā līgumā noteiktajos gadījumos. 13. Līguma pieejamība Šis līgums, kā arī visi tā pielikumi, grozījumi un papildinājumi ir brīvas pieejamības informācija. 14. Strīdu izskatīšanas kārtība Pušu domstarpības un strīdus, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, risina vienošanās ceļā. Vienošanos noformē rakstiski Ja puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā. 15. Papildus pakalpojumi Kopējā nomas maksā tiek iekļauta maksa, par šādiem papildus pakalpojumiem: OCTA apdrošināšana obligātā transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskā apdrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām KASKO apdrošināšana apdrošināšana pret bojājumiem (sadursme ar transportlīdzekli un/vai šķērsli, automobiļa apgāšanās, krišana, nogrimšana un sadursme ar dzīvām būtnēm, ugunsgrēks, eksplozija, dabas stihijas, trešās personas rīcība, krītošu priekšmetu iedarbība) un zādzību (automobiļa vai tā daļu slepena vai atklāta nolaupīšana, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, prettiesiska iekļūšana (ielaušanās) automobilī). Apdrošināšanas teritorija ES valstis. Pasūtītāja paša risks: automobiļa bojājumu / bojāejas gadījumā 0 % no zaudējumu vērtības; zādzības gadījumā 15 % no zaudējumu vērtības. 7

8 15.3. Apdrošināšanas gadījumu administrēšana iznomātājs organizē visas procedūras, kas saistītas ar apdrošināšanas gadījumu, pārstāv nomnieku visās zaudējumu novēršanas institūcijās un nodrošina nepieciešamo remontdarbu veikšanu pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās Līdzvērtīga maiņas automobiļa izmantošana līdzvērtīga automobiļa lietošana uz laiku, kas ir ilgāks par vienu darba dienu un kas nepieciešams, lai regulāri veiktu ražotāja noteikto tehnisko apskati vai novērstu radušos tehniskos defektus, tai skaitā defektus, kuru cēlonis ir apdrošināšanas gadījums Tehnisko apkopju veikšana un administrēšana iznomātājs apņemas visā automobiļa lietošanas laikā nodrošināt un uz sava (iznomātāja) rēķina apmaksāt automobiļa ražotāja vai pārdevēja noteiktās regulārās tehniskās apkopes. Iznomātājs apņemas organizēt tehniskās apkopes, vienojoties ar autoservisu par apkopes laiku, kurš būtu izdevīgs nomniekam. Automobilim jānodrošina servisa iespējas Rīga un citās Latvijas lielākās pilsētās Remontdarbu veikšana un administrēšana iznomātājs apņemas 4 (četru) mēnešu laikā no automobiļa lietošanas sākuma brīža nodrošināt un uz sava (iznomātāja) rēķina apmaksāt visus nepieciešamos remontdarbus, kuru cēlonis ir automobiļa vai tā daļu nolietojums un/vai defekti automobiļa pareizas ekspluatācijas laikā (tai skaitā, bet ne tikai frikcijas detaļu nomaiņa). Pārējā nomas periodā netiek iekļauti normāla nolietojuma remontdarbi, bet Iznomātājs apņemas organizēt nepieciešamos remontdarbus, vienojoties ar autoservisu par remontdarbu laiku, kurš būtu izdevīgs nomniekam. Automobilim jānodrošina servisa iespējas Rīga un citās Latvijas lielākās pilsētās Transportlīdzekļa ikgadējā nodeva iznomātājs apņemas visā automobiļa lietošanas laikā nodrošināt un uz sava (iznomātāja) rēķina apmaksāt transportlīdzekļa ikgadējo nodevu līdz tehniskās apskates termiņam, atbilstoši normatīvo aktu prasībām Tehniskā apskate iznomātājs apņemas visā automobiļa lietošanas laikā nodrošināt un uz sava (iznomātāja) rēķina apmaksāt transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati Riepas, to glabāšana un maiņa iznomātājs apņemas visā automobiļa lietošanas laikā nodrošināt automobili ar Ceļu satiksmes noteikumiem atbilstošām vasaras un ziemas riepām. Iznomātājs nodrošina sezonas riepu maiņu un balansēšanu divreiz gadā saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem un ne sezonas riepu uzglabāšanu Diennakts palīdzības dienests iznomātāja pienākums telefoniski sniegt instrukcijas nomniekam par to, kā jārīkojas konkrētā gadījumā, un, ja nepieciešams, doties uz notikuma vietu, kā arī organizēt un uz sava (iznomātāja) rēķina apmaksāt automobiļa transportēšanu no negadījuma vietas uz vietu, kurā tiks veikti automobiļa remontdarbi Degvielas karte iznomātājs izsniedz nomniekam degvielas karti ar tiesībām LR teritorijā uz kredīta veikt degvielas iegādi nomnieka noteikto limitu ietvaros, kā arī saņemt nomnieka piešķirto atlaidi par degvielas iegādi Datu uzturēšana iznomātājs apņemas veikt datu uzturēšanu, kā arī nodrošina pieeju datubāzei. 16. Citi noteikumi Neviena no pusēm bez saskaņošanas ar otru pusi nedrīkst nodot trešajai personai savas saistības, kas ir noteiktas ar šo līgumu Gadījumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem Šis līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie nomnieka, bet otrs pie iznomātāja. 17. Līgumslēdzēju pušu paziņojumi, kontaktpersonas un informācija par pārdevēju 8

9 17.1. Visus ar līgumu saistītos līgumslēdzēju pušu savstarpējos paziņojumus nosūta rakstiski uz šajā līgumā norādīto adresi vai citu adresi, ko viena puse ir paziņojusi otrai pusei. Ārkārtējos gadījumos paziņojums var tikt nosūtīt arī pa faksu vai e-pastu Iznomātājs un nomnieks apņemas nekavējoties paziņot viens otram par pušu reģistrēto un pasta adrešu maiņu Visi pušu savstarpējie paziņojumi stājas spēkā tad, kad otra puse ir saņēmusi attiecīgu vēstuli, e-pastu vai faksu un ir apstiprinājusi saņemšanu Nomnieka kontaktpersona: Vārds, uzvārds Adrese Tālrunis Fakss E-pasts Iznomātāja kontaktpersona: Vārds, uzvārds Adrese Tālrunis Fakss E-pasts 18. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: Pielikums Nr. 1 Tehniskais piedāvājums, uz 18 (lapām) lapām; Pielikums Nr. 2 Automobiļa pieņemšanas nodošanas akta paraugs, uz 1 (vienas) lapas. 19. Līgumslēdzēju pušu adreses un bankas rekvizīti Parakstot šo līgumu attiecīgi pilnvaroti līdzēju pārstāvji apliecina, ka pildīs šo līgumu no tā parakstīšanas brīža un, ka šis līgums sastādīts un parakstīts bez spaidiem, maldības vai viltus. No šī līguma izrietošās tiesības un pienākumi pildāmi pēc labas ticības. NOMNIEKS VAS Tiesu namu aģentūra Adrese: Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 Bankas rekvizīti: AS SEB banka Norēķinu konts, konta Nr. LV64UNLA Kods: UNLALV2X IZNOMĀTĀJS SIA TRANSPORENT Adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 75, Rīga, LV-1046 Bankas rekvizīti: AS SEB Banka Norēķinu konts, konta Nr. LV45UNLA Kods: UNLALV2X (paraksts un tā atšifrējums) (paraksts un tā atšifrējums) Z.v. Z.v. 9

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

NOTEIKUMI

NOTEIKUMI BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv N O T

Sīkāk

%CustName%

%CustName% OL_JP_03 Spēkā no 2019.gada 31.maija Nomas līguma Vispārējie Noteikumi 1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI, DEFINĪCIJAS UN LĪGUMA IZTULKOŠANA 1.1. Termini un definīcijas 1.1.1. Apdrošinātājs ir apdrošināšanas sabiedrība

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

%CustName%

%CustName% FL_JP_03 Spēkā no 2019.gada 31.maija Finanšu līzinga (nomas pirkuma) līguma Vispārējie Noteikumi 1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI, DEFINĪCIJAS UN LĪGUMA IZTULKOŠANA 1.1. Termini un definīcijas 1.1.1. Apdrošinātājs

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At

IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība trešā stāva telpām Nr. 1 un Nr. 2 (telpu grupa Nr. 003),

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./20 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Kredītmaksājumu un regulāro izdevumu apdrošināšanas noteikumi

Kredītmaksājumu un regulāro izdevumu apdrošināšanas noteikumi AAS BALTA KREDĪTMAKSĀJUMU UN REGULĀRO IZDEVUMU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI NR. 1501.202 1. Apdrošināšanas līgumā lietotie termini 1.1. Apdrošinātais Apdrošināšanas polisē norādītā fiziskā persona, kas noslēgusi

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk