56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218"

Transkripts

1 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS ), tās, no otras puses, (turpmāk tekstā saukti kopā Līdzēji un katrs atsevišķi, - Līdzējs ), noslēdz šo vienošanos (turpmāk tekstā Vienošanās ) par sekojošo: 1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS PĀRDEVĒJS pārdod un piegādā PIRCĒJAM speciālā transporta rezerves daļas (turpmāk tekstā - Preces ), bet PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAM par atbilstoši šīs Vienošanās noteikumiem pārdotajām (piegādātajām) Precēm. PIRCĒJS ir tiesīgs pasūtīt Preci, piegādes gadījumu noformējot kā atsevišķu pasūtījumu-specifikāciju (turpmāk tekstā Pasūtījums ) Vienošanās noteiktajā kārtībā vai iegādāties Preci PĀRDEVĒJA Preču tirdzniecības vietā. 2. PREČU CENAS 2.1. PĀRDEVĒJS visiem PIRCĒJA pirkumiem (t.sk., Pasūtījumiem) piemēro atlaidi 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Preču mazumtirdzniecības cenas (bez PVN). Atlaide ir nemainīga visā Vienošanās darbības laikā Preču cenas ietver Preču piegādes izdevumus atbilstoši Pielikumā Nr.3 norādītajiem piegādes nosacījumiem, Preču iepakojuma izmaksas, visus nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Precēm un to piegādi. 3. MAKSĀJUMI 3.1. Apmaksa par atsevišķiem pirkumiem (Pasūtījumiem) tiek veikta saskaņā ar PĀRDEVĒJA iesniegto Preču pavadzīmi. Apmaksa tiek veikta uz bankas kontu, kuru PĀRDEVĒJS norādījis Preču pavadzīmē, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Vienošanās noteiktajā kārtībā abpusējas Preču pavadzīmes parakstīšanas Par samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 4. PASŪTĪJUMA VEIKŠANAS KĀRTĪBA 4.1. PIRCĒJA pilnvarotās personas aizpilda Pasūtījuma formu un nosūta to PĀRDEVĒJAM elektroniskajā formātā uz Pielikumā Nr.3 norādītās kontaktpersonas e-pastu. Elektroniski sagatavots Pasūtījums ir derīgs bez fiziska paraksta. Pasūtījums tiks uzskatīts par saņemtu Pasūtījuma nosūtīšanas dienā Pasūtījumos ir jānorāda sekojoša informācija: šīs Vienošanās numurs, Pasūtījuma numurs, Preču nosaukums un specifikācija, Preču mērvienība, daudzums, cena par vienu vienību, kopējā Pasūtījuma summa, piegādes termiņi, piegādes vieta un cita informācija, kas ir nepieciešama Pasūtījuma apstrādei un izpildei, kā arī persona, kas PIRCĒJA vārdā ir atbildīga par katra konkrētā Pasūtījuma noformēšanu, un šīs personas tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese Izpildot Pasūtījumu, PĀRDEVĒJS veic Preču piegādi Pielikumā Nr.3 norādītajos termiņos Pasūtījums tiks uzskatīts par saskaņotu, kad PĀRDEVĒJS ir atsūtījis PIRCĒJAM Pasūtījuma pieņemšanas apstiprinājumu uz PIRCĒJA Pasūtījumā norādīto e-pasta adresi PĀRDEVĒJS Pasūtījuma pieņemšanu izpildei apstiprina atbilstoši Vienošanās

2 4.4.punktam 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no nākamās darba dienas pēc tā saņemšanas dienas Katrs no Līdzējiem apņemas uzskaitīt un uzglabāt visus noformētos Pasūtījumus visā šīs Vienošanās spēkā esamības termiņā Ja PĀRDEVĒJS Vienošanās 4.4. un 4.5. punktos noteiktajā kārtībā un termiņā neatsūta PIRCĒJAM Pasūtījuma pieņemšanas apstiprinājumu vai neinformē par izmaiņu nepieciešamību tajā, Pasūtījums tiks uzskatīts par abpusēji saskaņotu. Par pirmo Preču piegādes termiņa dienu tiks uzskatīta 4. (ceturtā) darba diena, skaitot no nākamās darba dienas, pēc Pasūtījuma nosūtīšanas PĀRDEVĒJAM No PIRCĒJA puses Pasūtījumu tiek pilnvarotas parakstīt Pielikumā Nr.2 norādītās personas; 4.9. No PĀRDEVĒJA puses Pasūtījumu tiek pilnvarotas parakstīt Pielikumā Nr.3 norādītās kontaktpersonas PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji mainīt Vienošanās 4.8. punktā noteiktās PIRCĒJA pilnvarotās personas, 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzot PĀRDEVĒJAM vienpusēju rakstisku paziņojumu. PIRCĒJA vārdā paziņojumu ir tiesīgs parakstīt un iesniegt Remontu un būvniecības funkcijas Transporta daļas vadītājs. 5. PREČU NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 5.1. Veicot Preču piegādi saskaņā ar PIRCĒJA Pasūtījumu, PĀRDEVĒJS, ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms Preču piegādes, paziņo PIRCĒJAM rakstiski uz Pasūtījumā norādīto e-pasta adresi par to, ka Preces tiks piegādātas Pasūtījumā norādītajās vietās un PIRCĒJS tās var saņemt. PIRCĒJS nodrošina Preču saņemšanu PIRCĒJA darba laikā, ja PĀRDEVĒJS šajā punktā noteiktajā kārtībā paziņojis PIRCĒJAM par Preču piegādi PIRCĒJS, pieņemot Preces, izlases veidā ir tiesīgs pārbaudīt Preču atbilstību un kvalitāti. Ja kāda no Precēm neatbilst šīs Vienošanās un/vai Pasūtījuma noteikumiem vai Preces nav piegādātas Pasūtījumā noteiktajā apjomā, PIRCĒJA pilnvarots pārstāvis sastāda defektu aktu, ko paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji. Turklāt šajā gadījumā PIRCĒJS ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Preces. PĀRDEVĒJS ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no nākamās dienas, pēc defektu akta sastādīšanas dienas novērš šajā aktā konstatētos trūkumus uz sava rēķina un maksā PIRCĒJAM līgumsodu saskaņā ar Vienošanās 8.1.punktu par Preču piegādes nokavējumu. Gadījumā, ja PĀRDEVĒJA pilnvarotais pārstāvis atsakās parakstīt defektu aktu, to paraksta PIRCĒJS vienpusēji, un tas ir saistošs PĀRDEVĒJAM. Ja PĀRDEVĒJS atkārtoti piegādā tādas Preces, par kurām tiek sastādīts defektu akts (t.i., gan ar jaunu Pasūtījumu piegādātas Preces, gan pēc defektu akta atkārtoti piegādātas Preces), PIRCĒJAM ir tiesības izbeigt Vienošanos saskaņā ar Vienošanās 12.punktu PĀRDEVĒJS nodod PIRCĒJAM Preces kopā ar tās tehnisko dokumentāciju un Preču pavadzīmēm Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām PIRCĒJAM ar brīdi, kad Līdzēji (to pilnvaroti pārstāvji) parakstījuši attiecīgo Preču pavadzīmi, kā arī PĀRDEVĒJS nodevis PIRCĒJAM Vienošanās 5.punktā minētos dokumentus, tomēr PIRCĒJAM ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču pieņemšanas dienas celt pretenzijas par Preču pieņemšanas laikā nekonstatētu Preču iztrūkumu, defektu un/vai transportēšanas laikā Precēm radītiem bojājumiem. Ja PIRCĒJS ir cēlis pretenzijas šajā punktā noteiktajā termiņā, PĀRDEVĒJAM ir pienākums nekavējoties uz sava rēķina novērst iztrūkumu un vai Preču kvalitātes trūkumus (defektus), nomainot bojātās Preces, kā arī maksāt PIRCĒJAM līgumsodu saskaņā ar Vienošanās 8.1. punktu par Preču piegādes nokavējumu un/vai Vienošanās (Pasūtījuma) noteikumiem neatbilstošām Precēm. 2

3 5.5. PĀRDEVĒJS nodrošina, ka PIRCĒJAM tiek iesniegtas atbilstoši tiesību normatīvajiem aktiem noformētas Preču pavadzīmes 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem pēc parakstīšanas 1 (viens) eksemplārs paliek PĀRDEVĒJAM un 2 (divi) eksemplāri nodoti PIRCĒJAM. Preču pavadzīmēs tiek uzrādīti piegādāto Preču nosaukumi atbilstoši Pielikumā Nr.1 norādītiem Preču nosaukumiem, Preču cenas bez PVN, atsevišķi PVN likme un kopējā Preču cena ar PVN, kā arī šīs Vienošanās numurs un Pasūtījuma numurs No PIRCĒJA puses Vienošanās 5.punktā minētos dokumentus tiek pilnvarotas parakstīt Pielikumā Nr.2 norādītās personas, no PĀRDEVĒJA puses - Pielikumā Nr.3 norādītās kontaktpersonas. 6. GARANTIJA 6.1. PĀRDEVĒJS garantē un nodrošina: ka piegādātās Preces ir jaunas, nelietotas, ir jaunākais vai pašreiz ražošanā esošais modelis, tās ietver sevī visus pēdējo 10 (desmit) gadu laikā veiktos uzlabojumus materiālu un konstruktīvo risinājumu ziņā; Preču atbilstību (kvalitātes un citu rādītāju) tās izgatavotāja tehniskajai dokumentācijai, Eiropas Savienībā noteiktajiem standartiem, Vienošanās noteikumiem, kvalitātes un/vai atbilstības sertifikātam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Garantijas termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no attiecīgo Preču nodošanas-pieņemšanas dienas (Preču pavadzīmes parakstīšanas datuma (ieskaitot)) PĀRDEVĒJA garantija neaptver pierādāmus trūkumus, bojājumus vai atteices, kas rodas sakarā ar: Preču ekspluatāciju neatbilstoši to ekspluatācijas norādījumiem (ražotāja instrukcijām); pierādāmu lietotāju nolaidību, nepareizu Preču lietojumu vai apzinātu bojāšanu; neatļautu izmaiņu veikšanu, remontēšanu vai pārbaudi, neapstiprinātu detaļu lietošanu Precēs vai atsevišķu Preču sastāvdaļu (komponenšu) apvienošanu vai savienošanu veidā, kas ir pretrunā ar ražotāja instrukcijām; nepārvaramas varas apstākļiem PIRCĒJS nekavējoties rakstiski paziņo PĀRDEVĒJAM par jebkuru Preces bojājumu vai darbības traucējumiem, kas jānovērš garantijas ietvaros. PĀRDEVĒJAM ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no nākamās darba dienas, pēc paziņošanas dienas, jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Ja PĀRDEVĒJS šajā termiņā neierodas, PIRCĒJS vienpusēji sastāda defektu aktu, kas ir saistošs PĀRDEVĒJAM Pamatojoties uz defektu aktu, PĀRDEVĒJAM ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no nākamās darba dienas, pēc defektu akta sastādīšanas dienas, jānomaina Prece vai tās daļas, kurām ir defekts, bez PIRCĒJA papildus samaksas, turklāt PĀRDEVĒJS sedz PIRCĒJAM tādejādi nodarītos zaudējumus un/vai maksā līgumsodu. Šajos gadījumos garantijas termiņš attiecīgām Precēm pagarinās par Preču nomaiņai nepieciešamo termiņu PĀRDEVĒJS sedz visus izdevumus, kas saistīti ar bojāto Preču transportēšanu pie PĀRDEVĒJA, un no tā atpakaļ PIRCĒJAM Ja PĀRDEVĒJS nav novērsis Preču trūkumus Vienošanās 6.5.punktā noteiktajā termiņā un/vai PĀRDEVĒJS piegādā Preces, par kurām tiek atkārtoti sastādīts defektu akts, PIRCĒJAM ir tiesības veikt nepieciešamās darbības Preču trūkumu novēršanai uz PĀRDEVĒJA rēķina un riska un/vai neatkarīgi no trūkumu novēršanas izbeigt Vienošanos saskaņā ar Vienošanās 12.punktu. 3

4 7. ĪPAŠUMTIESĪBAS Īpašuma tiesības attiecībā uz Precēm, pēc attiecīgo Preču apmaksas pilnā apmērā, pāriet uz PIRCĒJU. 8. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 8.1. Par Vienošanās (Pasūtījumos) noteikto Preču piegādes termiņu nokavējumu un/vai piegādājamo Preču apjoma un/vai kvalitātes neatbilstību Vienošanās (Pasūtījuma) noteikumiem, PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM līgumsodu par nokavējumu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nepiegādāto un/vai Vienošanās (Pasūtījuma) noteikumiem neatbilstošo Preču cenas par katru nokavējuma dienu, taču nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no savlaicīgi nepiegādāto un/vai Vienošanās (Pasūtījuma) noteikumiem neatbilstošo Preču cenas (tas ir, galvenās saistības apmēra). PIRCĒJAM ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no maksājuma summas, veicot apmaksu par piegādātajām Precēm. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PĀRDEVĒJU no Vienošanās noteikto saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas Par šajā Vienošanās noteikto maksājuma termiņu nokavējumu, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu par nokavējumu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, taču nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no nokavētā maksājuma summas Ja Vienošanās noteiktajā termiņā saskaņā ar Vienošanās 6.5.punkta noteikumiem PĀRDEVĒJS neapmaina nekvalitatīvo Preci vai nokavē apmaināmās Preces defektu aktā norādīto piegādes termiņu, tad PĀRDEVĒJS 10 (desmit) kalendāro dienu laikā atmaksā PIRCĒJAM nekvalitatīvās Preces cenu un/vai maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no nekvalitatīvās vai savlaicīgi nepiegādātās apmaināmās Preces cenas Gadījumā, ja PĀRDEVĒJS neievēro Pasūtījumos noteiktos Preču piegādes termiņus, un/vai nav ievērota piegādājamo Preču apjoma un/vai kvalitātes atbilstība Vienošanās (Pasūtījuma) noteikumiem, par ko ir sastādīti Vienošanās 5.2., 6.7. punktā minētie defektu akti, kuru rezultātā PIRCĒJAM ir tiesības izbeigt Vienošanos, PIRCĒJAM ir tiesības atteikties no veiktā Pasūtījuma un/vai izbeigt Vienošanos saskaņā ar 12.punktu, rakstiski nosūtot PĀRDEVĒJAM atteikuma paziņojumu, un iegādāties līdzīgas specifikācijas Preces no citiem piegādātājiem. PĀRDEVĒJS šādā gadījumā maksā PIRCĒJAM līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Pasūtījuma summas Līdz brīdim, kamēr PĀRDEVĒJS nodos Preces PIRCĒJAM, visu risku par to, ja Preces iet bojā vai bojājas, nes PĀRDEVĒJS Līdzēji ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem Ja PĀRDEVĒJS nepilda Vienošanās 8.1., 8.3., 8.6. un/vai 12.4.punktu noteikumus, tad PIRCĒJAM ir tiesības līgumsodu un/vai radušos zaudējumus ieturēt ieskaita kārtībā, par līgumsoda un/vai zaudējumu summu samazinot PĀRDEVĒJAM saskaņā ar Vienošanos veicamo maksājumu PĀRDEVĒJS apņemas Vienošanās spēkā esamības laikā neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Latvenergo koncerna darbinieku, t.sk. ar AS Latvenergo izšķirošā ietekmē esošās komercsabiedrības, kas atrodas ārvalstīs, darbinieku. Pretējā gadījumā PĀRDEVĒJS samaksā PIRCĒJAM līgumsodu EUR (četrpadsmit tūkstoši euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Latvenergo koncerna darbinieku, t.sk. ar AS Latvenergo izšķirošā ietekmē esošās komercsabiedrības, kas atrodas ārvalstīs, darbinieku, PĀRDEVĒJS drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta attiecīga darbinieka darba devēja 4

5 rakstiska piekrišana. Informācija par Latvenergo koncernā ietilpstošām komercsabiedrībām ir norādīta mājas lapā: PIRCĒJA apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka PIRCĒJA darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot PĀRDEVĒJU un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus ētikas standartus. Atbilstoši politikām, gadījumā, ja PIRCĒJAM rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Vienošanās izpildi, PIRCĒJAM ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 dienu laikā pēc Vienošanās izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Vienošanās izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā PIRCĒJS. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām. PIRCĒJS nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šīs Vienošanās noteikumus par konfidencialitāti. PĀRDEVĒJAM ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šīs Vienošanās izpildes nodrošināšanai. Ja PIRCĒJS konstatē, ka PĀRDEVĒJS vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar PIRCĒJU šī punkta izpildē, tad PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš izbeigt Vienošanos, bet ja tas atkārtojas, tad PIRCĒJAM ir tiesības PĀRDEVĒJU, ja tas reģistrēts kvalifikācijas sistēmas Būvdarbi kvalificēto piegādātāju reģistrā, izslēgt no šīs sistēmas uz gadu, nosūtot PĀRDEVĒJAM attiecīgu rakstisku paziņojumu. 9. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA NODROŠINĀŠANA 9.1. PĀRDEVĒJS uz sava rēķina aizstāvēs PIRCĒJU pret jebkādām pret PIRCĒJU vai ar to saistīto personu celtām prasībām, kurās apgalvots, ka kāda Prece, kas pārdota vai piegādāta saskaņā ar šo Vienošanos, pārkāpj kādu patentu vai autortiesības. PĀRDEVĒJS sedz visas izmaksas un maksā zaudējumu atlīdzību, kas piespriesta trešajām personām prasītājām, ar nosacījumu, ka PIRCĒJS sniedz PĀRDEVĒJAM pietiekamu palīdzību un atļauj tam pēc saviem ieskatiem aizstāvēties pret šo prasību vai nokārtot to PĀRDEVĒJS, pēc saviem ieskatiem un uz sava rēķina, var nodrošināt PIRCĒJAM tiesības turpināt lietot Preci, aizstāt to vai mainīt to tādā veidā, lai tas neradītu pārkāpumus. Ja šādi līdzekļi nav reāli iespējami, tad PĀRDEVĒJS piešķir PIRCĒJAM kompensāciju par Preces vērtību pēc nolietojuma atrēķināšanas. 10. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Vienošanās noteikto saistību izpildi, kā arī Vienošanās izpildes ietvaros iegūtos fizisko personu datus, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā, bet ne tikai, no 2018.gada 25.maija ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Vienošanās ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Līdzējam var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Līdzēju, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz Neskatoties uz Vienošanās 10.3.punktā minēto, PĀRDEVĒJS piekrīt un dod savu piekrišanu fizisko personu datu apstrādei, apliecinot to ar savu parakstu sadaļā Līdzēju rekvizīti un paraksti, ka PIRCĒJS nodod no PĀRDEVĒJA saņemtos fizisko personu datus trešajām 5

6 personām, kas sniedz PIRCĒJAM pakalpojumus un ar kurām PIRCĒJS sadarbojas tā darbības un šīs Vienošanās izpildes nodrošināšanai Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šīs Vienošanās izpildes nodrošināšanai, kā arī sniegt visas ar Vienošanās noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar Latvijas Republikas tiesību normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi. 11. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Vienošanās paredzēto jebkuru saistību neizpildi, ja šāda saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Vienošanās parakstīšanas un kurus Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, dabas stihija, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde Tam Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā par tiem jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Vienošanās izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Vienošanos. Ja Vienošanās šādā kārtā tiek izbeigta, nevienam no Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību. 12. VIENOŠANĀS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA Vienošanās stājas spēkā ar dienu, kad tā ir parakstīta gan no PIRCĒJA, gan no PĀRDEVĒJA puses, un ir spēkā līdz pilnīgai Līdzēju saistību izpildei PIRCĒJS Preču iegādes, t.sk., Pasūtījumus, saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem, veic 2 (divu) gadu laikā no Vienošanās spēkā stāšanās dienas. PĀRDEVĒJAM ir pienākums izpildīt Pasūtījumus, ja tie ir veikti šajā punktā norādītajā termiņā PIRCĒJS, nosūtot PĀRDEVĒJAM rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Vienošanos vai tās daļu, ja iestājies vismaz viens no sekojošiem gadījumiem: PĀRDEVĒJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgajā Pasūtījumā noteiktā piegādes termiņa iztecēšanas nav piegādājis PIRCĒJAM Preces (nav izpildījis kādu no Pasūtījumiem) vai atkārtoti ir kavējis Preču piegādes termiņus; PĀRDEVĒJS nepilda kādas citas Vienošanās noteiktās saistības vai pienākumus, un ja PĀRDEVĒJS šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no nākamās darba dienas, pēc attiecīga rakstiska PIRCĒJA paziņojuma saņemšanas; PĀRDEVĒJS pēc defektu akta sastādīšanas atkārtoti piegādā Vienošanās (Pasūtījuma) noteikumiem neatbilstošu Preci un/vai PĀRDEVĒJS nav novērsis Preču trūkumus saskaņā ar Vienošanās 6.7.punktu; PĀRDEVĒJS vai persona, kura ir PĀRDEVĒJA valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt PĀRDEVĒJU darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: 6

7 noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai; cilvēku tirdzniecība; izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; PĀRDEVĒJS ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros PĀRDEVĒJU ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu ir samazinājusi; Ja ir pasludināts PĀRDEVĒJA maksātnespējas process, pārtraukta PĀRDEVĒJA saimnieciskā darbība vai PĀRDEVĒJS tiek likvidēts; PĀRDEVĒJS ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī; personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu; Tiek konstatēts, ka PĀRDEVĒJS, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai; PĀRDEVĒJS vai jebkurš no PĀRDEVĒJA personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Vienošanos; PĀRDEVĒJS vai jebkurš no PĀRDEVĒJA personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Vienošanās izpildi; Tiek konstatēts, ka PĀRDEVĒJS vai jebkurš no PĀRDEVĒJA personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Vienošanās izpildi; ja audita rezultātā (kamēr Vienošanās ir spēkā) tiek konstatētas pretlikumīgas darbības no PĀRDEVĒJA puses saistībā ar Vienošanās izpildi PĀRDEVĒJS Vienošanās punktā minētajos gadījumos maksā līgumsodu par Vienošanās saistību neizpildi 10% (desmit procenti) apmērā no kopējās veikto Pasūtījumu summas Ja PIRCĒJS izbeidz Vienošanos vai punktos minētajos gadījumos, PĀRDEVĒJS papildus Vienošanās 12.4.punktā noteiktajam līgumsodam atmaksā PIRCĒJAM 7

8 nekvalitatīvo un/vai Vienošanās (Pasūtījuma) noteikumiem neatbilstošo Preču cenu, kā arī nodrošina nekvalitatīvo un/vai Vienošanās (Pasūtījuma) noteikumiem neatbilstošo Preču izvešanu no PIRCĒJA noliktavām uz sava rēķina, vai arī sedz PIRCĒJAM ar nekvalitatīvo un/vai Vienošanās (Pasūtījuma) noteikumiem neatbilstošo Preču uzglabāšanu saistītos izdevumus. Ja PĀRDEVĒJS 2 (divu) mēnešu laikā no šīs Vienošanās izbeigšanas nav nodrošinājis nekvalitatīvo un/vai Vienošanās (Pasūtījuma) noteikumiem neatbilstošo Preču izvešanu no PIRCĒJA noliktavām, PIRCĒJS bez atsevišķas paziņošanas ir tiesīgs rīkoties ar šīm Precēm pēc saviem ieskatiem, taču šis nosacījums neatbrīvo PĀRDEVĒJU no tā pienākuma segt PIRCĒJAM izdevumus par nekvalitatīvo un/vai Vienošanās (Pasūtījuma) noteikumiem neatbilstošo Preču uzglabāšanu un realizāciju vai utilizāciju. 13. CITI NOTEIKUMI Līdzēji apliecina, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Vienošanos un uzņemtos tajā noteiktās saistības, kā arī iespējas veikt šajā Vienošanās noteikto pienākumu izpildi Līdzēji vienojas, ka šī Vienošanās kopā ar tās pielikumiem, kā arī Vienošanās izpildes laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot šīs Vienošanās priekšmetu, termiņu un Līdzējus, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādam no Līdzējiem informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību normatīvajiem aktiem Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Vienošanās jānoformē rakstiski un jāparaksta abiem Līdzējiem. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šīs Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu Jautājumi, kas nav atrunāti šajā Vienošanās, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem Vienošanās izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā Visas Līdzēju sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības, attiecībā uz šīs Vienošanās noslēgšanu un šīs Vienošanās priekšmetu, kas veiktas pirms šīs Vienošanās noslēgšanas, zaudē juridisko spēku pēc šīs Vienošanās parakstīšanas. Šis nosacījums neattiecas uz iepirkuma procedūras (atklāta konkursa Speciālā transporta rezerves daļu iegāde, id.nr. IPR-49210) nolikumu un Pārdevēja (Pretendenta) iesniegto piedāvājumu Kādam no šīs Vienošanās noteikumiem zaudējot spēku tiesību aktu izmaiņu gadījumā, Vienošanās nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums piemērot Vienošanās spēkā esošo tiesību aktu prasībām Par Vienošanās izpildei būtisko rekvizītu (juridiskais statuss, atrašanās vieta u.c.) maiņu Līdzēji nekavējoties informē viens otru Vienošanās parakstīta divos eksemplāros, katra uz 9 (deviņām) lapām, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Vienošanās ir 3 (trīs) pielikumi kopā uz 5 (piecām) lapām. 14. PAR VIENOŠANĀS IZPILDI ATBILDĪGĀS PERSONAS Par Vienošanās izpildi atbildīgās personas no PIRCĒJA puses: Par Vienošanās izpildi atbildīgās personas no PĀRDEVĒJA puses:. 8

9 15. VIENOŠANĀS PIELIKUMI Pielikums Nr.1: Speciālā transporta rezerves daļas un dislokācijas vietas; Pielikums Nr.2: Pircēja pilnvarotās personas; Pielikums Nr.3: Preču pasūtīšanas un piegādes nosacījumi. 16. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI PIRCĒJS: AS Sadales tīkls Vienotais reģ. Nr PVN maks. reģ. Nr.LV Juridiskā adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 Banka: AS SEB banka, kods: UNLALV2X, konta Nr. LV83UNLA E-pasts: PĀRDEVĒJS: SIA WURTH Vienotais reģ. Nr PVN maks.reģ. Nr. LV Juridiskā adrese: Ganību dambis 17k-2, Rīga, LV-1045 Banka: AS Swedbank kods: HABALV22 konta Nr.: LV35HABA E-pasts: Informācija par līguma parakstītājiem un kontaktpersonām netiek publicēta saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām. 9

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis 2017. gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS 2018.- 2020.GADĀ (ID Nr. IPR-49128) KANDIDĀTU KVALIFIKĀCIJAS (ATLASES)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO Apstiprināti 22.05.2014. ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Šādiem terminiem šajos noteikumos

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./20 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk