2013_6M_LV

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "2013_6M_LV"

Transkripts

1 Nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 213. gada 3. jūnijā 213. gada 3. augusts

2 Atruna Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai darīti pieejami saistībā ar to (turpmāk kopā saukti - prezentācija), ir sagatavojusi AS Latvenergo (turpmāk Sabiedrība) tikai un vienīgi jūsu lietošanai informācijas iegūšanas nolūkā. Piekļūstot pilnīgam prezentācijas saturam vai tā daļai, lejupielādējot un lasot to vai citādi padarot to sev pieejamu, jūs piekrītat, ka jums ir saistoši šeit norādītie ierobežojumi un šajā dokumentā norādītie noteikumi un nosacījumi. Jums ir tiesības apskatīt un izdrukāt šo prezentāciju un saglabāt tās kopiju tikai savām vajadzībām. Nekādu šajā prezentācijā ietverto informāciju nedrīkst kopēt, izgatavot tās fotokopijas, dublikātus, kā arī reproducēt, nodot tālāk, izplatīt, publicēt, izlikt apskatei vai citādi izpaust tās saturu, nodot publicēšanai vai izplatīt tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji, jebkādā formā ar jebkādiem līdzekļiem un jebkādam mērķim nevienai citai personai, kas nav jūsu direktors, amatpersona, darbinieks vai persona, kura nolīgta konsultāciju sniegšanai jums un kas piekrīt, ka tai ir saistoši šeit noteiktie ierobežojumi. Prezentācija nav piedāvājums, pamudinājums vai uzaicinājums parakstīties uz Sabiedrības vai kāda tās grupas dalībnieka vērtspapīriem, apņemties tos iegādāties vai iegūt citādā veidā, tā neveido šāda piedāvājuma, pamudinājuma vai uzaicinājuma daļu, un to nedrīkst interpretēt kā tādu, un tā un neviena tās daļa neveido pamatu nevienam līgumam par Sabiedrības vai kāda tās grupas dalībnieka vērtspapīru pirkšanu vai parakstīšanos uz tiem, un uz to nevar pamatoties šajā sakarā, kā arī tā un neviena tās daļa neveido pamatu nekādam līgumam vai saistībām un uz to nevar pamatoties šajā sakarā. Visām personām, kas apsver Sabiedrības vērtspapīru pirkšanu, ir pašām patstāvīgi jāiepazīstas ar informāciju pirms ieguldījuma lēmuma pieņemšanas. Šī prezentācija jums sniegta tikai informācijas nolūkā un kā pamatinformācija, un tajā var tikt izdarīti grozījumi. Turklāt informācija šajā prezentācijā apkopota, pamatojoties uz informāciju no vairākiem avotiem, un tā atspoguļo dominējošos apstākļus prezentācijas sagatavošanas datumā, kuri var mainīties. Šajā prezentācijā ietvertā informācija nav neatkarīgi pārbaudīta. Pievienotie konsolidētie finanšu pārskati nav revidēti, un neviens revidents nav sniedzis atzinumu, ka šie nerevidētie finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Sabiedrības finansiālo situāciju un darbības rezultātus laikposmā, par kuru sniegts pārskats saskaņā ar vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem. Tāpēc pēc tam, kad neatkarīgs revidents būs veicis revīziju, Sabiedrības revidētie finanšu pārskati var atšķirties no šeit iekļautajiem nerevidētajiem finanšu pārskatiem. Taču Sabiedrība ir sagatavojusi nerevidētos finanšu pārskatus uz tādiem pat pamatiem kā revidētos finanšu pārskatus, un saskaņā ar Sabiedrības vadības viedokli nerevidētajos finanšu pārskatos ir ietvertas visas korekcijas, kādas Sabiedrība uzskata par nepieciešamām, lai patiesi atspoguļotu tās finansiālo situāciju un darbības rezultātus prezentācijā iekļautajā laikposmā. Informācija šajā prezentācija var tikt pārbaudīta, papildināta un mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma, un Sabiedrībai nav pienākuma atjaunināt vai aktualizēt šeit ietverto informāciju. Līdz ar to Sabiedrība vai kāds no tās dalībniekiem, direktoriem, amatpersonām vai darbiniekiem vai jebkura cita persona nav sniegusi un to vārdā nav sniegti nekādi tieši vai netieši apgalvojumi vai garantijas attiecībā uz šajā prezentācijā ietvertās informācijas vai slēdzienu precizitāti, pilnīgumu vai patiesumu, un jūs uzņematies risku par to, cik lielā mērā jūs uzticaties šai informācijai vai slēdzieniem. Ne Sabiedrība, ne kāds no tās dalībniekiem, direktoriem, amatpersonām vai darbiniekiem vai jebkura cita persona neuzņemas nekādu atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar šīs prezentācijas vai tās satura izmantošanu vai citādi rasties šajā sakarā. Šajā prezentācijā ir ietvertas nākotnes prognozes, kas ietver visus paziņojumus, izņemot pārskatus par vēsturiskajiem faktiem, tostarp bez ierobežojuma visus paziņojumus, kuri sākas ar vārdiem iecer, uzskata, sagaida, plāno, paredz, darīs, var, pieņem, varētu, darītu vai līdzīgām frāzēm (vai to noliegumiem) vai kuri turpinās ar šādiem vārdiem vai ietver tādus. Šādas nākotnes prognozes ietver zināmus un nezināmus riskus, nenoteiktības un citus svarīgus faktorus, ko Sabiedrība nekontrolē un kas var nozīmēt, ka Sabiedrības faktiskie rezultāti, sniegumi vai sasniegumi būtiski atšķiras no nākotnes rezultātiem, snieguma vai sasniegumiem, kādi izteikti vai netieši norādīti šādās nākotnes prognozēs. Šādu nākotnes prognožu pamatā ir vairāki pieņēmumi attiecībā uz Sabiedrības pašreizējām un nākotnes biznesa stratēģijām un vidi, kādā Sabiedrība nākotnē darbosies. Pēc būtības nākotnes prognozes ir saistītas ar riskiem un nenoteiktību, jo attiecas uz notikumiem un ir atkarīgas no apstākļiem, kas var notikt vai nenotikt nākotnē. Tāpēc jūs uzņematies visu risku attiecībā uz paļaušanos uz šādām nākotnes prognozēm. Šīs nākotnes prognozes atbilst patiesībai tikai datumā, kad tās tiek izteiktas. Uz Sabiedrības sniegumu pagātnē nevar pamatoties kā uz norādi par tās nākotnes sniegumu. Neviens paziņojums šajā prezentācijā nav paredzēts kā peļņas prognoze. Šī prezentācija nav adresēta un paredzēta izplatīšanai vai lietošanai personām vai uzņēmumiem, kas ir pilsoņi vai rezidenti vai atrodas tādā vietā, štatā, valstī vai citā jurisdikcijā, kur šāda izplatīšana, publicēšana, pieejamība vai lietošana būtu pretrunā ar tiesību aktiem vai noteikumiem vai kam būtu nepieciešama reģistrēšana vai licencēšana šādā jurisdikcijā. 2

3 213. gada 1. pusgadā saglabājas nelabvēlīgi tirgus apstākļi Augstākas elektroenerģijas spot cenas, nākotnes darījumu cenas turpina samazināties EUR / MWh Dabas gāzes cena saglabājas salīdzinoši augsta* EUR / MWh Nord Pool Spot cena Somijā Nord Pool Spot cena Lietuvā (līdz Baltpool) 214.g. forward cena Somijā (NASDAQ OMX Commodities ) Dabas gāzes cena Latvijā Galvenie fakti 213. gada 1. pusgads Ūdens aizpildījums Ziemeļvalstu hidroelektrostaciju rezervuāros ir zem ilggadējās normas Nord Pool Spot Somijas elektroenerģijas cena pieaug par 9% (41 EUR/MWh) Pārvades jaudas ierobežojumi nosaka cenu atšķirības Lietuvas un Somijas tirdzniecības apgabalos. Lietuvas tirdzniecības apgabalā elektrības cena bija 45,9 EUR/MWh (+4%), kas ir par 12% augstāka nekā Somijā Zemākas ogļu un EUA kvotu cenas nosaka elektroenerģijas nākotnes (forward) cenu samazinājumu, kas atstāja samazinošu ietekmi uz elektroenerģijas mazumtirdzniecības cenām 213. gada 3. jūnijā darbību uzsāk Nord Pool Spot Latvijas tirdzniecības apgabals Dabas gāzes cena Latvijā 213. gada 1. pusgadā 38, EUR/MWh (+1%) Turpina uzlaboties Baltijas makroekonomiskie rādītāji, Latvija uzrāda straujāko IKP pieaugumu ES (1. cet. 5,6%, 2. cet. 4,3%) 214. gada 1. janvārī Latvija pievienosies Eiropas Ekonomikas un monetārajai savienībai * lietotāju grupai ar dabas gāzes patēriņu virs 1 tūkstošiem nm 3, ietverot akcīzes nodokli (avots: 3

4 Nelabvēlīgie tirgus apstākļi neietekmē ieņēmumus Ieņēmumi Neto aizņēmumi / EBITDA ,8 41, ,4 3, mēn mēn mēn mēn. 213 EBITDA Kapitālieguldījumi TEC-2 energobloka rekonstrukcijas projekts 1 111,6 89,1 1 19, ,8 64,2 11, 46,3 53,2 6 mēn mēn mēn mēn

5 Koncerna ieņēmumi turpina pieaugt Ieņēmumu dinamika pa segmentiem Visi segmenti uzrāda ieņēmumu pieaugumu ,8 1,8 1,8 1,5,1 41,8 Ieņēmumi pieaug par 4% un sasniedz 41,8 Neregulēto pakalpojumu ieņēmumu īpatsvars pieaudzis līdz 38% (212. gada 1. pusgadā 34%) EBITDA samazināšanos nosaka zemāka ražošanas un pārdošanas segmenta EBITDA, bet sadales un pārvades aktīvu pārvaldības segmentu EBITDA pieaug 35 6 mēn. 212 Ražošana un pārdošana Sadale Pārvades aktīvu pārvaldība Citi 6 mēn. 213 Aktīvu vērtība sasniedz gandrīz LVL 2,5 miljardi Segmentu ieņēmumu īpatsvars Segmentu EBITDA īpatsvars 5% 4% 6 mēn % 6 mēn. 213 Ražošana un pārdošana 15% Ražošana un pārdošana 25% Sadale 41% Sadale 66% Pārvades aktīvu pārvaldība Citi 38% Pārvades aktīvu pārvaldība Citi 5

6 Ražošana un pārdošana EBITDA 41% Segmenta ieņēmumi Lielākais koncerna segments ,5 283,2 Ražošanas un pārdošanas segmenta ieņēmumu īpatsvars koncernā ir 66%, un to apmērs līdz ar pārdošanas apjoma pieaugumu Lietuvā un Igaunijā turpina pieaugt (+3%) Segmenta EBITDA 1 6 mēn mēn , ,5 Segmenta EBITDA rezultātu negatīvi ietekmē: elektroenerģijas iepirkuma cenas pieaugums mazumtirdzniecības klientu apgādei līdz pastāvošiem pārvades ierobežojumiem un zemāku ūdens aizpildījumu Ziemeļvalstu hidroelektrostaciju rezervuāros elektroenerģijas patēriņa samazinājums par 9% rūpniecības sektorā Latvijā no elektroenerģijas ražotājiem obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas apjoma (+ 44%) un izmaksu pieaugums zaudējumi no elektroenerģijas pārdošanas par regulētu tarifu Latvijā 2 6 mēn mēn

7 Elektroenerģijas pārdošanas līderis Baltijā Baltijas tirgus daļa 34% Mērķtiecīga un veiksmīga darbība tirgū Latvija Lietuva 14% Igaunija 12% Klientu skaits Igaunijā un Lietuvā palielināts vairāk nekā 1 reizes. Koncerns orientējas uz MVU un mājsaimniecībām GWh 686 GWh 5 GWh Pārdotais elektroenerģijas apjoms ir GWh, no tā ārpus Latvijas ~ 27% 85% Baltija Mērķtiecīgi tiek veicināta tirdzniecības zīmola Elektrum atpazīstamība GWh 34% Elektroenerģijas tirgus atvēršana Baltijā nodrošina pārdošanas apjoma pieaugumu: ārpus Latvijas pārdots GWh, konkurentu pārdošanas apjoms Latvijā 57 GWh 7

8 Stabils izstrādātās enerģijas daudzums Saražotas GWh elektroenerģijas Efektīvi un sabalansēti ražošanas avoti GWh Rīgas TEC jaudu sastāvs ļauj elastīgi izvēlēties ražošanas režīmus, pielāgojot tos tirgus apstākļiem, kā arī veiktajām izmaiņām koģenerācijas staciju ar uzstādīto jaudu virs 4 MW regulējumā mēn mēn % no saražotās jeb 48% no mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas ir saražoti no atjaunīgajiem energoresursiem Daugavas HES Rīgas TEC Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija Puse siltumenerģijas izstrādāta koģenerācijā Siltumenerģijas izstrāde saglabājusies 212. gada līmenī GWh mēn mēn. 213 Siltumenerģijas izstrāde Koģenerācijā izstrādātā siltumenerģija 8

9 Obligātā iepirkuma ieņēmumi nesedz faktiskās izmaksas Faktiskās izmaksas pieaug par 19% Samazinās Latvenergo īpatsvars kompensējamās izmaksās ,2 12,4 73,8 AS Latvenergo ir pienākums iepirkt elektroenerģiju no ražotājiem, kas saņem atbalstu obligātā iepirkuma (OI) ietvaros , gada 1. pusgadā OI ietvaros no vietējiem ražotājiem iepirktās elektroenerģijas apjoms pieaug par 44%, sasniedzot 67 GWh 15 6 mēn. 212 AS Latvenergo" Pārējie ražotāji 6 mēn. 213 AS Latvenergo īpatsvars kompensējamās OI izmaksās samazinās līdz 36% ,5 54, 18, LVL/MWh No 213. gada 1. aprīļa obligātā iepirkuma komponente ir noteikta 18,9 LVL/MWh 2 12, mēn mēn. 213 Obligātā iepirkuma ieņēmumi OIK 9

10 EBITDA Uzlabojas sadales segmenta rādītāji 38% Sadalītā elektroenerģija Turpina pieaugt sadalītās elektroenerģijas apjoms Sadalītās elektroenerģijas apjoms pieaug par 2% GWh Turpina samazināties elektroenerģijas zudumi 17 GWh mēn mēn. 213 Finanšu rādītāji Pieaug sadales EBITDA Pozitīvi rezultātus ietekmēja: ,8 15,6 3,3 33,8 sadalītās elektroenerģijas apjoma pieaugums zemāka elektroenerģijas iepirkuma cena (-4%) un zudumu apjoms Negatīvi rezultātus ietekmēja pārvades pakalpojuma izmaksu pieaugums Ieņēmumi 6 mēn mēn. 213 EBITDA 1

11 Pārvade pakāpeniski uzlabojas atdeves rādītāji EBITDA 15 % Ieņēmumu pieaugums uzlabo EBITDA Atdeve uz pārvades aktīviem ir 2,8% , 2,6 12,5 13,2 Pozitīvi pārvades aktīvu pārvaldības segmentu rezultātus 213. gada 1. pusgadā ietekmē aktīvu vērtības pārvērtēšanas pieauguma pakāpeniska iekļaušana nomas maksā 5 Ieņēmumi EBITDA Investīciju rezultātā par 5% pieaug pārvades aktīvu vērtība 6 mēn mēn gada 3. janvārī sertificēts PSO, izpildot priekšnosacījumus Nord Pool Spot Latvijas tirdzniecības apgabala izveidei 213. gada 3. jūnijā SPRK lēmums paredz, ka PSO pārņem pārvades sistēmas aktīvu izbūves un uzturēšanas funkcijas, savukārt AS Latvijas elektriskie tīkli turpina būt pārvades aktīvu īpašnieks 11

12 Tuvojas noslēgumam Rīgas TEC-2 energobloka rekonstrukcija Tīklu investīcijas 64% no ieguldījumiem Klienti kā investīciju prioritāte 6% 6 mēn. 213 Veicot investīcijas pārvades un sadales sistēmu aktīvos, mērķtiecīgi tiek uzlabota pakalpojumu kvalitāte un tehniskie rādītāji 28% 64,2 3% Ražošana un pārdošana Sadale Pārvades aktīvu pārvaldība Citi Tuvojas noslēgumam Rīgas TEC-2 energobloka rekonstrukcija, tiek veikti iekārtu ieregulēšanas darbi: kopējās izmaksas 226 * projekta realizācija % 19,1 TEC-2 energobloka rekonstrukcijas projekts Lielākais turpmāko gadu kapitālieguldījumu projekts Kurzemes loks**: kopējās izmaksas 66 projekta realizācija ,8 64,2 11, Latvenergo koncerns atbildīgi plāno nākotnes investīcijas, neuzņemoties būtiskas neatsaucamas ilgtermiņa saistības 46,3 53,2 6 mēn mēn. 213 * EPC izmaksas (engineering, procurement, construction) ** projekta pirmais un otrais posms 12

13 Turpinās līdzekļu piesaiste kapitāla tirgos Stabili likviditātes rādītāji 3,5 3, 3, 2,5 2,4 2, 1,5 1,3 1,4 1,,5, 6 mēn mēn. 213 Neto aizņēmumi/ebitda Likviditātes rādītājs Aizņēmumu atmaksas grafiks 2 Moody s reitings Baa3 (stabils) Maijā emitētas obligācijas 2 MEUR apmērā ar 7 gadu dzēšanas periodu. 7 gadu obligāciju ienesīgums bija 2,89%, kas tuvs emitēto 5 gadu obligāciju ienesīgumam 213. gada 1. pusgadā emitētas obligācijas 7 MEUR apmērā, kopumā emitēto obligāciju apjomam sasniedzot 9 MEUR Neto aizņēmumi/ EBITDA rādītāja pieaugumu nosaka kapitālieguldījumi Rīgas TEC-2 rekonstrukcijā un zemāka ražošanas un pārdošanas segmenta EBITDA 15 Pašu kapitāls ir 58% no aktīvu kopsummas 1 5 Pārapstiprināts Moody s Investors Service kredītreitings Baa3 (stabils) * 6 mēn. Aizņēmumi Obligācijas 13

14 Kontaktinformācija E-pasts: Interneta vietne: AS Latvenergo Pulkveža Brieža iela 12 Rīga, LV-123 Latvija 14

15 Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins* LVL' LVL' EUR' EUR' Ieņēmumi Pārējie ieņēmumi Izlietotās izejvielas un materiāli (261 88) ( ) ( ) ( ) Personāla izmaksas (32 93) (31 685) (46 855) (45 84) Nolietojums, amortizācija un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājums (6 932) (57 977) (86 699) (82 494) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (22 94) (17 767) (32 589) (25 28) Saimnieciskās darbības peļņa Finanšu ieņēmumi Finanšu izmaksas (5 843) (5 716) (8 313) (8 134) Asociēto sabiedrību peļņas daļa Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa Uzņēmumu ienākuma nodoklis (4 65) (7 825) (5 784) (11 134) Pārskata perioda peļņa * Nerevidētie finanšu rezultāti

16 Konsolidētais pārskats par finansiālo stāvokli* LVL' LVL' EUR' EUR' AKTĪVI Ilgtermiņa aktīvi Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi Ieguldījuma īpašumi Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās un pārējie finanšu ieguldījumi Līdz termiņa beigām turēti finanšu aktīvi Citi ilgtermiņa aktīvi Ilgtermiņa aktīvi kopā Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Pircēju un pasūtītāju parādi un pārējie debitori Finanšu aktīvi Nauda un naudas ekvivalenti Apgrozāmie līdzekļi kopā AKTĪVU KOPSUMMA PAŠU KAPITĀLS Akciju kapitāls Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Risku ierobežošanas rezerve (8 511) (13 13) (12 11) (18 682) Citas rezerves Rezerves kopā Nesadalītā peļņa Mazākumakcionāru kapitāla līdzdalības daļa Pašu kapitāls kopā KREDITORI Ilgtermiņa kreditori Aizņēmumi Emitētie parāda vērtspapīri (obligācijas) Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības Uzkrājumi Atvasinātie finanšu instrumenti Pārējie kreditori un nākamo periodu ieņēmumi Ilgtermiņa kreditori kopā: Īstermiņa kreditori Aizņēmumi Atvasinātie finanšu instrumenti Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības Izsniegtās garantijas Īstermiņa kreditori kopā Kreditori kopā PASĪVU KOPSUMMA * Nerevidētie finanšu rezultāti

17 Konsolidētais pārskats par naudas plūsmām* LVL' LVL' EUR' EUR' Naudas plūsma no saimnieciskās darbības Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa Korekcijas par: - amortizāciju un nolietojumu, ilgtermiņa aktīvu vērtības samazinājumu finanšu korekcijas, neto citas korekcijas Apgrozāmo līdzekļu palielinājums Kreditoru parādu, uzkrāto saistību, nākamo periodu ieņēmumu un pārējo kreditoru (samazinājums) / palielinājums (44 476) (63 284) Naudas plūsma no saimnieciskās darbības Samaksāti procenti (6 987) (3 497) (9 942) (4 976) Saņemtie procenti Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis (8 949) (7 141) (12 734) (1 161) Neto nauda no saimnieciskās darbības Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde (57 134) (11 981) (81 294) ( ) Saņemtais Eiropas Savienības fondu finansējums Neto ieguldījumi līdz termiņa beigām turētos finanšu aktīvos Neto nauda no darbības ar ieguldījumiem (56 52) (81 383) (8 42) ( ) Naudas plūsma no finansēšanas darbības Emitētie parāda vērtspapīri (obligācijas) Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm Atmaksātie aizņēmumi (36 293) (25 212) (51 641) (35 873) Mazākumdaļai izmaksātās dividendes (22) - (313) - Samaksātās dividendes (21 537) (39 9) (3 644) (56 773) Neto nauda no finansēšanas darbības (3 27) (1 852) (4 653) (2 635) Neto naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) / palielinājums (3 157) (4 492) Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās * Nerevidētie finanšu rezultāti

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konsolidētie 216. gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati 28.2.217 / RĪGA Atruna Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai darīti pieejami saistībā ar to (turpmāk kopā saukti - prezentācija),

Sīkāk

LATVENERGO KONSOLIDĒTIE UN AS "LATVENERGO" NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS BEIDZAS GADA 31. MARTĀ

LATVENERGO KONSOLIDĒTIE UN AS LATVENERGO NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS BEIDZAS GADA 31. MARTĀ LATVENERGO KONSOLIDĒTIE UN AS "LATVENERGO" NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS BEIDZAS 2019. GADA 31. MARTĀ Latvenergo koncerns ir vērtīgākais enerģētikas uzņēmums

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

AS SADALES TĪKLS GADA AS "SADALES PĀRSKATS TĪKLS" GADA PĀRSKATS AS SADALES TĪKLS gada pārskats 1 no 47

AS SADALES TĪKLS GADA AS SADALES PĀRSKATS TĪKLS GADA PĀRSKATS AS SADALES TĪKLS gada pārskats 1 no 47 2017 2018 AS SADALES TĪKLS GADA AS "SADALES PĀRSKATS TĪKLS" GADA PĀRSKATS AS SADALES TĪKLS 2018. gada pārskats 1 no 47 SATURS Galvenie darbības rādītāji 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskati * Peļņas vai

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība...5 1. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

Financial statements

Financial statements Starpperioda pārskats par sešu mēnešu periodu līdz 2019. gada 30. jūnijam Īsumā par Koncernu Galvenie finanšu rādītāji Citadele turpināja attīstīt digitālos pakalpojumus klientiem Baltijā, veicot uzlabojumus

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk