PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging M

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging M"

Transkripts

1 PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity Fund akcionāri tiek informēti, ka Nordea 1, SICAV Direktoru padome ( Direktoru padome ) ir nolēmusi apvienot Nordea 1 African Equity Fund ( pievienojamais apakšfonds ) aktīvus un saistības ar Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity Fund ( iegūstošais apakšfonds, un kopā ar pievienojamo apakšfondu saukti par apakšfondiem ) aktīviem un saistībām. Abi apakšfondi ir Luksemburgas pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma Nordea 1, SICAV, kuru saskaņā ar gada 17. decembrī pieņemtā likuma par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem grozīto I daļu ( gada likums ) ir apstiprinājusi Luksemburgas uzraudzības iestāde, apakšfondi. Apvienošanās notiks, Pievienojamajam apakšfondam, kas tiks likvidēts, bet nelikvidēs savus aktīvus, tās spēkā stāšanās datumā (Spēkā stāšanās datums) nododot savus aktīvus un saistības Iegūstošajam apakšfondam, kā definēts šī akcionāru paziņojuma 8.1. sadaļā. Padome paredz apvienot Pievienojamo un Iegūstošo apakšfondu Spēkā stāšanās datumā atbilstoši gada likuma 1. (20) (a) panta apvienošanās definīcijai, kā arī saskaņā ar šī likuma 76. (1) pantu šādā veidā: i. visi pievienojamā apakšfonda aktīvi un saistības tiks nodoti iegūstošajam apakšfondam, kā paskaidrots šā akcionāriem paredzētā paziņojuma 4.1. sadaļā, vai, ja nepieciešams, Nordea 1, SICAV turētājbankai, t.i., J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ( turētājbanka ); ii. iii. Pievienojamā apakšfonda atbilstošo akciju šķiru akcionāri kļūs par Iegūstošā apakšfonda atbilstošo akciju šķiru akcionāriem, saskaņā ar šī akcionāru paziņojuma 5.2. sadaļu; un Pievienojamais apakšfonds beigs pastāvēt no Spēkā stāšanās datuma. Neierobežojot paziņojuma sniegšanas prasības un atpirkšanas/konversijas tiesību brīvību, apvienošana var tikt īstenota bez iepriekšēja akcionāru apstiprinājuma. Šai paziņojumā attiecīgajiem akcionāriem tiek sniegta atbilstoša un precīza informācija par paredzēto apvienošanos, lai tie var pilnvērtīgi izvērtēt šīs apvienošanās ietekmi uz saviem ieguldījumiem. Nordea 1, SICAV 1 no 10 Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Reģistrētais birojs:, L-2220 Luxembourg

2 1. Apvienošanās konteksts un pamatojums 1.1. Apvienošanās ir paredzēta, jo Direktoru padome uzskata, ka pievienojamā apakšfonda aktīvi ir sasnieguši līmeni, kurā pievienojamo apakšfondu vairs nav iespējams pārvaldīt ekonomiski optimālā veidā Paredzams, ka kopējā prognozētā vērtība, kas tiks iegūta, iekļaujot Iegūstošajā apakšfondā Pievienojamo apakšfondu kopā ar potenciālajiem jaunajiem ieguldījumiem Iegūstošajā apakšfondā, nodrošinās ieguvumus no lielāka apjoma fonda, un tādējādi tiks iegūti apjomradīti ietaupījumi, kā arī turpmāk paredzamas relatīvi zemākas izmaksas salīdzinājumā ar kopējo neto aktīvu vērtību Pievienojot pievienojamo apakšfondu iegūstošajam apakšfondam un akcionāriem būs piekļuve modernākam un diversificētākam apakšfondam ar augstāku snieguma potenciālu Iegūstošais apakšfonds īsteno Nordea iekšēji pārvaldīto un uz jaunattīstības tirgiem vērsto ieguldījumu stratēģiju, kas ir pierādījusi savu efektivitāti darbības rādītāju uzlabošanā un aktīvu uzkrāšanā gada 31. decembrī Morningstar piešķīra iegūstošajam apakšfondam 5 zvaigžņu reitingu. Ņemot vērā šos iemeslus, uzskatām, ka Pievienojamā un Iegūstošā apakšfonda apvienošana lielākā mērā būs akcionāru interesēs. 2. Apvienošanās paredzamā ietekme uz Pievienojamā apakšfonda akcionāriem 2.1. Spēkā stāšanās datumā saskaņā ar šā akcionāriem paredzētā paziņojuma 5.2. sadaļas noteikumiem pievienojamā apakšfonda akcionāri saņems jaunas akcijas, kā arī kļūs par iegūstošā apakšfonda atbilstošo akciju šķiru akcionāriem Pievienojamajam apakšfondam un iegūstošajam apakšfondam ir identisks risku un ieguvumu profils, t. i., tiem abiem sintētiskā riska un ieguvumu indikatora ( SRRI ) vērtība ir 6. Abi apakšfondi tiek aktīvi pārvaldīti. Pievienojamā apakšfonda un Iegūstošā apakšfonda ieguldījumu mērķu un politikas sīkāks izklāsts ir sniegts I pielikumā Pievienojamais apakšfonds iegulda galvenokārt akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi, kas ir reģistrēti vai kuru saimnieciskā darbība galvenokārt tiek veikta Āfrikā, tostarp uzņēmumos, kas kotēti Āfrikas fondu biržās. Apakšfondam nav oficiāla etalona indeksa. Āfrikas akciju tirgu uzbūves dēļ līdz 50% apakšfonda aktīvu parasti tiek ieguldīti Dienvidāfrikas akcijās Iegūstošais apakšfonds iegulda akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi, kas ir reģistrēti vai kuru saimnieciskā darbība galvenokārt tiek veikta jaunattīstības tirgos visā pasaulē. Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity Fund darbības rādītājus salīdzina ar MSCI Emerging Markets Net Total Return Index indeksu Pievienojamais apakšfonds parasti iegulda akcijās ar zemāku tirgus kapitalizāciju, savukārt iegūstošais apakšfonds akcijās ar augstāku tirgus kapitalizāciju. Abi apakšfondi tiecas ieguldīt pamatkapitālā un izaugsmes kapitālā. Nordea 1, SICAV 2 no 10 Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Reģistrētais birojs:, L-2220 Luxembourg

3 2.6. Nordea 1 African Equity Fund liek uzsvaru uz Āfrikas akcijām (ar augstu akciju īpatsvaru Dienvidāfrikas akcijās), savukārt Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity Fund ir ģeogrāfiski diversificētāks, jo tas iegulda jaunattīstības tirgos visā pasaulē. Parasti vismaz 60% Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity Fund akciju tiek ieguldīti Ķīnā, Indijā, Dienvidkorejā un Taivānā. Āfrikas akciju tirgu veido tikai 8% no MSCI Emerging Markets Net Total Return Index indeksa. Abi apakšfondi diversificē savus ieguldījumus plašā nozaru klāstā. Galvenā atšķirība ir, ka Nordea 1 African Equity Fund parasti ir augsts aktīvu īpatsvars finanšu nozarē (lielākā nozare apakšfonda ieguldījumu vidē), savukārt Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity Fund ir augsts aktīvu īpatsvars informācijas tehnoloģiju nozarē (kas ir ļoti neliela nozare Āfrikas akciju tirgū) Abiem apakšfondiem ir līdzīgs akciju specifiskais koncentrācijas risks (parasti ieguldījumi) Praksē abiem apakšfondiem atvasināto finanšu instrumentu nozīme ir nebūtiska Kopumā paredzams, ka akcionāru risks pievienojamā apakšfondā apvienošanās rezultātā nedaudz pazemināsies, jo ieguldījumi iegūstošajā apakšfondā kļūs diversificētāki ģeogrāfiskā un valūtas izvietošanas ziņā Pievienojamā apakšfonda pamatvalūta ir EUR. Iegūstošā apakšfonda pamatvalūta ir USD Iegūstošā apakšfonda maksas ir zemākas nekā pievienojamā apakšfonda maksas, kā norādīts I pielikumā, par labu pievienojamā apakšfonda akcionāriem Pievienojamajā apakšfondā un iegūstošajā apakšfondā ir identiska kārtība attiecībā uz tādām darbībām kā akciju tirdzniecība, parakstīšanās, atpirkšana, apmaiņa un nodošana, kā arī uz neto aktīvu vērtības aprēķināšanas metodi. Citas Pievienojamā apakšfonda un Iegūstošā apakšfonda īpašības ir aprakstītas I pielikumā Pievienojamā apakšfonda akcionāriem ieteicams apspriesties ar saviem profesionālajiem konsultantiem par apvienošanās juridisko, finansiālo un ar nodokļiem saistīto ietekmi saistībā ar tās valsts likumiem, kurā tie ir valstspiederīgie vai kurā ir to uzturēšanās vai dzīvesvieta, vai kurā tie ir reģistrēti Saskaņā ar gada likumu Pievienojamā apakšfonda un Iegūstošā apakšfonda akcionāri tiks rakstveidā informēti par apvienošanos. Pievienojamā apakšfonda un iegūstošā apakšfonda akcionāriem ir tiesības bez maksas, izņemot ieturēto maksu par attiecīgajām ieguldījumu samazināšanas izmaksām, iesniegt akciju atpirkšanas vai konversācijas pieteikumu sadaļā norādītājā periodā Jebkuras juridiskas, konsultatīvas vai administratīvas izmaksas, kas ir saistītas ar apvienošanas sagatavošanu un īstenošanu, segs pārvaldes sabiedrība. 3. Apvienošanās paredzamā ietekme uz Iegūstošā apakšfonda akcionāriem 3.1. Kad apvienošanās tiks īstenota, iegūstošā apakšfonda akcionāri turpinās būt to pašu šā fonda akciju īpašnieki, kuras tiem piederēja līdz šim, turklāt netiks veiktas nekādas izmaiņas ar šīm akcijām saistītajās tiesībās. Apvienošanās neietekmēs Iegūstošā apakšfonda maksu struktūru, kā arī neradīs izmaiņas "Nordea 1, SICAV" statūtos vai Prospektā, vai izmaiņas Iegūstošā apakšfonda ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentos (KIID). Nordea 1, SICAV 3 no 10 Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Reģistrētais birojs:, L-2220 Luxembourg

4 3.2. Apvienojoties šiem apakšfondiem, paaugstināsies iegūstošā apakšfonda kopējā neto aktīvu vērtība, jo tam tiks nodoti pievienojamā apakšfonda aktīvi un saistības Jebkuras juridiskas, konsultatīvas vai administratīvas izmaksas, kas ir saistītas ar apvienošanās sagatavošanu un īstenošanu, segs pārvaldes sabiedrība. 4. Pievienojamā apakšfonda un Iegūstošā apakšfonda portfeļa līdzsvarošana pirms vai pēc apvienošanās 4.1. Nedēļas laikā pirms apvienošanās pievienojamā apakšfonda portfelis tiks ieguldīts skaidrā naudā, tādēļ tiek sagaidīts, ka pievienojamais apakšfonds nodos iegūstošajam apakšfondam tikai skaidras naudas pozīcijas Apvienošanās nekādā veidā materiāli neietekmēs Iegūstošā apakšfonda portfeli, kā arī tā nav paredzēta, lai pirms vai pēc apvienošanās jebkādā veidā līdzsvarotu šo portfeli. Apvienošanās izraisīs naudas pieplūdumu Iegūstošajam apakšfondam. Pēc tam nauda tiks ieguldīta korporatīvās obligācijās saskaņā ar Iegūstošā apakšfonda ieguldījumu politiku. 5. Noteiktie aktīvu un saistību vērtēšanas kritēriji nolūkā aprēķināt maiņas attiecību 5.1. Darba dienā pirms spēkā stāšanās datuma Nordea 1, SICAV, t. i., Nordea Investment Funds S.A. pārvaldes sabiedrība ( Pārvaldes sabiedrība ) aprēķinās katras akciju šķiras neto akciju vērtību un noteiks maiņas attiecību Pievienojamā apakšfonda akciju šķiras tiks apvienotas ar Iegūstošā apakšfonda akciju šķirām šādā veidā: Nordea 1 African Equity Fund BI-EUR BP-SEK BP-NOK BP-EUR E-EUR E-PLN Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity Fund BI-EUR BP-SEK BP-NOK BP-EUR E-EUR E-PLN 5.3. Turētājbanka izdod apstiprinājumu saskaņā ar gada likuma 70. panta prasībām, apliecinot, ka tā ir izvērtējusi apvienošanās veidu un procesā iesaistītos PVKIU, spēkā stāšanās datumu, kā arī pārbaudījusi, vai šajā paziņojumā iekļautie piemērojamie noteikumi attiecībā uz aktīvu un saistību nodošanu un akciju apmaiņu atbilst gada likuma prasībām. Nordea 1, SICAV 4 no 10 Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Reģistrētais birojs:, L-2220 Luxembourg

5 6. Maiņas attiecības aprēķināšanas metode 6.1. Katram akcionāram izsniedzamo jauno Iegūstošā apakšfonda akciju skaits tiks aprēķināts, izmantojot maiņas attiecību, kura tiks aprēķināta saskaņā ar 5.1. un 5.2. sadaļu atkarībā no Pievienojamā apakšfonda un Iegūstošā apakšfonda akciju neto aktīvu vērtības. Pēc tam attiecīgās Pievienojamā apakšfonda akcijas tiks anulētas Maiņas attiecību aprēķina šādi: Neto aktīvu vērtību uz pievienojamā apakšfonda atbilstošās šķiras akciju dala ar neto aktīvu vērtību uz atbilstošās šķiras akciju iegūstošajā apakšfondā. Piemērojamā neto aktīvu vērtība uz Pievienojamā apakšfonda akciju un neto aktīvu vērtība uz Iegūstošā apakšfonda akciju tiks noteikta darba dienā pirms Spēkā stāšanās datuma Par jaunu akciju emisiju Iegūstošajā apakšfondā apmaiņā pret Pievienojamā apakšfonda akcijām netiks piemērota nekāda maksa Saskaņā ar minētajiem noteikumiem neto aktīvu vērtībai uz akciju Pievienojamā apakšfondā nav jābūt vienādai ar neto aktīvu vērtību uz akciju Iegūstošajā apakšfondā. Tādējādi, neskatoties uz to, ka kopējā to turējuma vērtība nemainīsies, Pievienojamā apakšfonda akcionāri Iegūstošajā apakšfondā var saņemt jaunas akcijas tādā skaitā, kas atšķiras no tā akciju daudzuma, kas tiem iepriekš piederēja Pievienojamajā apakšfondā Akcionāriem apmaiņā pret akcijām netiks izmaksāta skaidra nauda. 7. Darbības vērtības samazināšanās risks 7.1. Tā kā piedāvātā apvienošana ir apvienošana, kuras rezultātā Pievienojamais apakšfonds 100% apjomā tiks ieguldīts skaidrā naudā, tiks veikts viens darījums. Spēkā stāšanās datumā Pievienojamais apakšfonds pārskaitīs šo naudas pozīciju Iegūstošajam apakšfondam. Tādējādi tiks novērsts darbības rādītāju kritums Pievienojamā apakšfonda akcionāri saņems atbilstošās Iegūstošā apakšfonda šķiras akcijas. 8. Apvienošanās Spēkā stāšanās datums 8.1. Spēkā stāšanās datums būs gada 13. jūnijs vai jebkurš cits datums, kuru nosaka Direktoru padome. Spēkā stāšanās datums tiek rakstveidā paziņots Pievienojamā apakšfonda un Iegūstošā apakšfonda akcionāriem. 9. Noteikumi par aktīvu nodošanu un jaunu akciju emitēšanu 9.1. Pārvaldes sabiedrība īstenos vai organizēs visu nepieciešamo norādījumu izpildi, lai nosūtītu un/vai nodotu pievienojamā apakšfonda naudas pozīciju vai organizētu tās nosūtīšanu un/vai nodošanu turētājbankai saskaņā ar turētājbankas rīkojumu Lai uzlabotu iegūstošā apakšfonda ieguldījumu pārvaldnieka spēju pārvaldīt no pievienojamā apakšfonda ienākošos naudas līdzekļus un lai sniegtu lielāku izdevīgumu akcionāriem, nodrošinot nepieciešamo tirgus ekspozīciju no spēkā stāšanās datuma, iegūstošā apakšfonda ieguldījumu pārvaldnieks pēc maiņas attiecības aprēķināšanas darba dienā pirms spēkā stāšanās datuma, bet ne agrāk kā plkst , var ieguldīt daļu vai visus naudas līdzekļus, kas tiks saņemti no pievienojamā apakšfonda. Šādi kapitālieguldījumi jāņem vērā, aprēķinot Iegūstošā apakšfonda neto aktīvu vērtību spēkā stāšanās datumā. Nordea 1, SICAV 5 no 10 Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Reģistrētais birojs:, L-2220 Luxembourg

6 9.3. Saskaņā ar iepriekš minēto 9.1. sadaļu kā atlīdzību par aktīvu un saistību nodošanu iegūstošā apakšfonda turētājbankai pārvaldes sabiedrība aprēķinās un noteiks akcionāriem piešķiramo jauno akciju skaitu, kā arī emitēs šīs jaunās akcijas visiem pievienojamā apakšfonda akcionāru reģistrā iekļautajiem akcionāriem, kā to nosaka pārvaldes sabiedrība. Jauno akciju skaits (akciju daļas ar precizitāti līdz četrām decimāldaļām), kuras spēkā stāšanās datumā tiks emitētas katram akcionāram, tiks aprēķināts, izmantojot maiņas attiecību, kas aprēķināta saskaņā ar iepriekš minēto 5. sadaļu. 10. Procesuālie aspekti Uz pievienojamā apakšfonda akcijām var parakstīties līdz gada 4. jūnija plkst pēc Luksemburgas laika. Pēc gada 4. jūnija plkst pēc Luksemburgas laika tiks pārtraukta iespēja parakstīties uz pievienojamā apakšfonda akcijām Akcionāri var atpirkt vai konvertēt pievienojamā apakšfonda akcijas bez maksas, izņemot jebkuras vietējās darījumu maksas, ko var iekasēt vietējie starpnieki pēc saviem ieskatiem un kas nav atkarīgas no Nordea 1, SICAV un pārvaldes sabiedrības, no gada 4. maija līdz gada 4. jūnija plkst pēc Luksemburgas laika. Pēc gada 4. jūnija plkst pēc Luksemburgas laika tiks pārtraukta iespēja atpirkt vai konvertēt pievienojamā apakšfonda akcijas Akcionāri var atpirkt vai konvertēt iegūstošā apakšfonda akcijas bez maksas, izņemot jebkuras vietējās darījumu maksas, ko var iekasēt vietējie starpnieki pēc saviem ieskatiem un kas nav atkarīgas no Nordea 1, SICAV un pārvaldes sabiedrības, no gada 4. maija līdz gada 4. jūnija plkst pēc Luksemburgas laika Visas ar apvienošanos saistītās izmaksas sedz Pārvaldes Sabiedrība. 11. Revidenta nozīme Saskaņā ar gada Likuma 71. (1) pantu pievienojamais apakšfonds norīko revidentu, kas pārbauda pieņemtos aktīvus, kā arī, ja nepieciešams, saistību vērtēšanas kritērijus (kā iepriekš noteikts 5.1. un 5.2. sadaļā) un maiņas attiecības aprēķina metodi, kā arī faktisko maiņas attiecību (kā iepriekš noteikts 5.2. un 5.3. sadaļā) datumā, kad tiek aprēķināta maiņas attiecība, kā minēts gada Likuma 75. (1) pantā Revidentu atzinuma(-u) eksemplārs bez maksas būs pieejams pēc pieprasījuma pievienojamā apakšfonda un iegūstošā apakšfonda dalībniekiem, kā arī Luksemburgas regulējošajai iestādei (Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF ). 12. Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenti Pievienojamā apakšfonda akcionāri tiek aicināti iepazīties ar iegūstošā apakšfonda ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentiem, kas ir pieejami pārvaldes sabiedrības reģistrētajā birojā, kā arī internetvietnē. Mēs vēlamies atgādināt, ka ir ļoti svarīgi uzmanīgi izlasīt Iegūstošā apakšfonda KIID. 13. Papildu informācija Akcionāriem, kuriem ir jautājumi par minētajām izmaiņām, jāsazinās ar savu finanšu konsultantu vai Pārvaldes Sabiedrību: Nordea Investment Funds S.A., Klientu apkalpošanas dienests, telefona numurs Nordea 1, SICAV 6 no 10 Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Reģistrētais birojs:, L-2220 Luxembourg

7 Pievienojamā apakšfonda akcionāri, kuri nav atpirkuši vai konvertējuši savas akcijas, no spēkā stāšanās datuma kļūs par iegūstošā apakšfonda akcionāriem, un to akcijas tiks automātiski konvertētas par iegūstošā apakšfonda akcijām saskaņā ar maiņas attiecību, kas tiks aprēķināta atbilstoši iepriekš minētajai 5.1. un 5.2. sadaļai. 14. Nodokļi Pievienojamā apakšfonda un Iegūstošā apakšfonda akcionāri var vērsties pie saviem nodokļu konsultantiem, lai iegūtu nepieciešamo informāciju par paredzētās apvienošanās ietekmi uz nodokļiem. Ar cieņu, Direktoru padomes vārdā gada 3. maijā Nordea 1, SICAV 7 no 10 Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Reģistrētais birojs:, L-2220 Luxembourg

8 I pielikums Galvenā informācija par Pievienojamo apakšfondu un Iegūstošo apakšfondu Nordea 1 African Equity Fund (Pievienojamais apakšfonds) Ieguldījumu mērķis un politika Apakšfonda mērķis ir nodrošināt akcionāriem kapitāla vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity Fund (Iegūstošais apakšfonds) Ieguldījumu mērķis un politika Apakšfonda mērķis ir nodrošināt akcionāriem kapitāla vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Ņemot vērā turpmāk uzskaitītos ieguldījumu ierobežojumus, apakšfonds ieguldīs savus aktīvus uzņēmumos neatkarīgi no to lieluma vai nozares, kurās tie darbojas. Vismaz trīs ceturtdaļas no saviem kopējiem aktīviem (neietverot skaidru naudu) apakšfonds iegulda ar akcijām saistītos vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi, kas ir reģistrēti vai kuru saimnieciskā darbība galvenokārt tiek veikta Āfrikā, tostarp uzņēmumos, kas kotēti Āfrikas fondu biržās. Līdztekus pamatvalūtai apakšfondu var ietekmēt citu valūtu risks, veicot ieguldījumus un/vai veidojot skaidras naudas līdzekļu uzkrājumus. Apakšfonds var izmantot atvasinātus instrumentus, lai īstenotu efektīvu portfeļa pārvaldību vai samazinātu risku. Atvasināts instruments ir finanšu instruments, kura vērtību nosaka tā pamataktīva vērtība. Atvasināto instrumentu izmantošana rada izmaksas un risku. Apakšfonds var piedalīties vērtspapīru aizdošanas programmā. Jebkurš ieguldītājs katru dienu var pieprasīt atpirkt savas apakšfondā ieguldītās akcijas. Apakšfonds nesalīdzinās savus darbības rādītājus ne ar vienu etalona indeksu. Tas var Apakšfonds iegulda uzņēmumos, kas ir novērtēti pārāk zemu attiecībā uz to spēju radīt ilgtermiņa naudas plūsmu. Vismaz trīs ceturtdaļas no saviem kopējiem aktīviem (neietverot skaidru naudu) apakšfonds iegulda ar akcijām saistītos vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi, kas reģistrēti vai kuru saimnieciskā darbība galvenokārt tiek veikta jaunattīstības tirgos. Jaunattīstības tirgi ietver valstis, kas atrodas Latīņamerikā, Austrumeiropā, Āzijā, Āfrikā vai Tuvajos Austrumos. Līdz 25% savu kopējo aktīvu (neietverot skaidru naudu) apakšfonds var ieguldīt Ķīnas A-akcijās ar Stock Connect starpniecību. Līdztekus pamatvalūtai apakšfondu var ietekmēt citu valūtu risks, veicot ieguldījumus un/vai veidojot skaidras naudas līdzekļu uzkrājumus. Apakšfonds var izmantot atvasinātus instrumentus, lai īstenotu efektīvu portfeļa pārvaldību vai samazinātu risku un/vai gūtu papildu kapitālu vai ienākumus. Atvasināts instruments ir finanšu instruments, kura vērtību nosaka tā pamataktīva vērtība. Atvasināto instrumentu izmantošana rada izmaksas un risku. Apakšfonds var piedalīties vērtspapīru aizdošanas programmā. Nordea 1, SICAV 8 no 10 Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Reģistrētais birojs:, L-2220 Luxembourg

9 neierobežoti izvēlēties vērtspapīrus, kuros tas ieguldīs. Apakšfonds ir denominēts EUR. Jebkurš ieguldītājs katru dienu var pieprasīt atpirkt savas apakšfondā ieguldītās akcijas. Lai gan apakšfonds salīdzina savas darbības rādītājus ar MSCI Emerging Markets Index Net Return Index indeksu, tas var neierobežoti izvēlēties vērtspapīrus, kuros tas ieguldīs. Šajā akciju šķirā netiek sadalītas dividendes. Peļņa no ieguldījumiem tiek pārieguldīta. Apakšfonds ir denominēts USD. Tipiska ieguldītāja profils Šis apakšfonds varētu nebūt piemērots ieguldītājiem, kuri plāno izņemt savu naudu 5 gadu periodā. Riski Risku un ieguvumu profila indikators atspoguļo cenu svārstību risku apakšfondā, balstoties uz iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un ierindo apakšfondu 6. kategorijā. Tas nozīmē, ka vienību iegāde šajā apakšfondā ir saistīta ar šādu augstu svārstību risku. Specifiski riski Turpmāk minētie riski lielā mērā attiecas uz PVKIU, taču sintētiskais indikators tos atspoguļo nepietiekami, un tas var radīt papildu zaudējumus. darījumu partneru risks; atvasināto finanšu instrumentu risks; notikumu risks; likviditātes risks. Tipiska ieguldītāja profils Šis apakšfonds varētu nebūt piemērots ieguldītājiem, kuri plāno izņemt savu naudu 5 gadu periodā. Riski Risku un ieguvumu profila indikators atspoguļo cenu svārstību risku apakšfondā, balstoties uz iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un ierindo apakšfondu 6. kategorijā. Tas nozīmē, ka vienību iegāde šajā apakšfondā ir saistīta ar šādu augstu svārstību risku. Specifiski riski Turpmāk minētie riski lielā mērā attiecas uz PVKIU, taču sintētiskais indikators tos atspoguļo nepietiekami, un tas var radīt papildu zaudējumus. darījumu partneru risks; atvasināto finanšu instrumentu risks; notikumu risks; likviditātes risks; ar Ķīnu saistīts risks: salīdzinājumā ar valstīm, kas parasti tiek uzskatītas par attīstītākām, ieguldījumi kontinentālajā Ķīnā var būt saistīti ar augstāku finansiālo zaudējumu risku, tostarp ar operacionālo un regulējuma risku. Nordea 1, SICAV 9 no 10 Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Reģistrētais birojs:, L-2220 Luxembourg

10 Bāzes valūta EUR Maksas, ko maksā apakšfonds Apakšfonds segs šādas maksas: 1. Ieguldījumu pārvaldības maksa Ieguldījumu pārvaldības maksa, ko apakšfonds maksā pārvaldes sabiedrībai, ir 1,95% gadā P un E akcijām. 2. Maksa par fonda vērtības pieaugumu Nulle 3. Turētājbankas maksa Maksa turētājbankai nepārsniedz 0,20% gadā no apakšfonda neto aktīvu vērtības, ja nepieciešams, pieskaitot PVN. Pamatoti izdevumi, kas radušies Turētājbankai vai citām bankām un finanšu institūcijām, kurām ir uzticēta "Nordea 1, SICAV" aktīvu glabāšana, tiek segti papildus Turētājbankas maksai. 4. Administrēšanas maksa Katrs apakšfonds maksā administratīvajam aģentam administrācijas maksu līdz 0,40% gadā, kā arī piemērojamo PVN. 5. Pastāvīgā maksa BI-EUR 1,81% BP-SEK 2,39% BP-NOK 2,39% BP-EUR 2,39% E-EUR 3,14% E-PLN 3,14% Bāzes valūta USD Maksas, ko maksā apakšfonds Apakšfonds segs šādas maksas: 1. Ieguldījumu pārvaldības maksa Ieguldījumu pārvaldības maksa, ko apakšfonds maksā pārvaldes sabiedrībai, ir 1,50% gadā P un E akcijām. 2. Maksa par fonda vērtības pieaugumu Nulle 3. Turētājbankas maksa Maksa turētājbankai nepārsniedz 0 125% gadā no apakšfonda neto aktīvu vērtības, ja nepieciešams, pieskaitot PVN. Pamatoti izdevumi, kas radušies Turētājbankai vai citām bankām un finanšu institūcijām, kurām ir uzticēta "Nordea 1, SICAV" aktīvu glabāšana, tiek segti papildus Turētājbankas maksai. 4. Administrēšanas maksa Katrs apakšfonds maksā administratīvajam aģentam administrācijas maksu līdz 0,40% gadā, kā arī piemērojamo PVN. 5. Pastāvīgā maksa BI-EUR 1,21% BP-SEK 1,82% BP-NOK 1,82% BP-EUR 1,82% E-EUR 2,55% E-PLN 2,55% Nordea 1, SICAV 10 no 10 Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Reģistrētais birojs:, L-2220 Luxembourg

Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM No

Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM No Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 31442, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM Nordea 1, SICAV ( Sabiedrības ) akcionāri ( akcionāri ) ar šo tiek informēti,

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07 ABLV US Industry USD Equity Fund fonda pārvaldes nolikums Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 11.09.2013. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata Periods: 01.01.2019-31.03.2019 Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats iepriekšējā pārskata gada beigās NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0 400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05 ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund fonda prospekts Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 02.09.2015. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated Atvērtā ieguldījumu fonda Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund PĀRVALDES NOLIKUMS Fonds ir reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā Reģistrācijas datums: 23.07.2014. Reģistrācijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Kas ir birža un kā tā strādā?

Kas ir birža un kā tā strādā? BIRŽA- GREZNĪBA VAI TOMĒR NEPIECIEŠAMĪBA? PAR MUMS 2 Group Lielākā biržu grupa pasaulē. Pārstāvēta 6 kontinentos. Grupas biržās kotētas vairāk kā 3 300 kompānijas no 50 valstīm. Piemēram: Pasaulē ātrākā

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc IEGULDĪJUMU FONDS CBL Eastern European Fixed Income Funds (iepriekš Citadele Eastern European Fixed Income Funds ) Apakšfonds CBL Eastern European Bond Fund EUR (iepriekš Citadele Eastern European Bond

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Microsoft Word - Prospekts_pensiju_plans_CAM_AKTIVAIS.doc

Microsoft Word - Prospekts_pensiju_plans_CAM_AKTIVAIS.doc Līdzekļu pārvaldītājs: Turētājbanka: AS Citadele banka Pielikums Nr.1B pie Līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu LP 3/2002 Līguma noslēgšanas datums: 2002.g. 10.oktobris Līguma

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

AIF_ ABLV_ USD_ETF_Fund_300611_last

AIF_ ABLV_ USD_ETF_Fund_300611_last Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global USD ETF Fund neauditētais pārskats par periodu no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam Rīga, 2011 Saturs 1. Informācija par ieguldījumu fondu 3 2. Ieguldījumu

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss IESNIEGUMS PAR KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU/MAIŅU Datums / / 20 Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes 13.12.2013. sēdē, protokols Nr.58 Klients (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds,

Sīkāk

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA34-49-115 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 4 3 Ievērošanas un ziņošanas

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku 24.3.2012. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 86/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no DANSKE BANK A

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no DANSKE BANK A APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas 2017. gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no 01.07.2017 DANSKE BANK A/S FILIĀLES LATVIJĀ PAKALPOJUMU CENRĀDIS FIZISKĀM PERSONĀM

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Microsoft Word - 240_NOT_IPP_SAGAT

Microsoft Word - 240_NOT_IPP_SAGAT Spēkā no 4.11.011. Publicēts laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr. 184 3.11.011. 011. gada 11. novembrī Normatīvie noteikumi Nr. 40 Rīgā (Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdes protokols Nr. 43.

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 219 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.8.216 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

FP AIF Citadele Russian Equity Fund 2014_pusgada

FP AIF Citadele Russian Equity Fund 2014_pusgada ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS Citadele Russian Equity Fund 2014. GADA PUSGADA PĀRSKATS (NEAUDITĒTS) (par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam) Rīga, 2014 Satura rādītājs 2 Informācija par ieguldījumu

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA70-151-1350 LV Satura rādītājs I. Piemērošanas joma... 3 II. Atsauces uz tiesību aktiem, saīsinājumi un

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts ABLV Bank, AS vienotais reģistrācijas numurs: 5 000 314 940 1 juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 23 interneta adrese: www.ablv.com tālrunis: +371 6777 5222 Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments DANIÈLE NOUY Uzraudzības valdes priekšsēdētāja ECB PUBLISKAI LIETOŠANAI Frankfurtē pie Mainas 2016. gada 6. jūnijs PUBLISKI NORĀDĪJUMI attiecībā uz kapitāla instrumentu, kas klasificēti par pirmā līmeņa

Sīkāk

Pillar LV LAT form

Pillar LV LAT form AS SEB banka Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums 2016 AS SEB banka Kapitāla pietiekamības riska pārvaldības (3. pīlārs) 2016 1 Satura rādītājs Saturs Lpp. Par šo ziņojumu 2 Iekšējais kapitāla

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI

2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI 2002O0007 LV 01.10.2008 004.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2002. gada 21.

Sīkāk

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3 KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN BLAKUSPAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI Rīgā, Klients (vai tā pārstāvis) sniedz šajā Klienta anketā ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai (turpmāk tekstā

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk