NORD LB 3

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "NORD LB 3"

Transkripts

1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3

2 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības atbildību 7 Turētājbankas ziņojums 8 Revidenta ziņojums 9 10 Finanšu pārskati: Bilance 11 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 12 Izmaksām pieejamo neto aktīvu kustības pārskats 13 Naudas plūsmas pārskats 14 Pielikumi finanšu pārskatiem

3 Informācija par Plānu Ieguldījumu plāna nosaukums Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3 (turpmāk Plāns) Juridiskais statuss Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums Līdzekļu pārvaldītāja juridiskā adrese un tā izpildinstitūcijas atrašanās vieta Līdzekļu pārvaldītāja reģistrācijas datums Plāns ir izveidots saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu IPAS DnB NORD Fondi (turpmāk Sabiedrība vai Līdzekļu pārvaldītājs) Smilšu iela 6, Rīga, LV 1803 Latvija gada 10. septembrī Līdzekļu pārvaldītāja reģistrācijas numurs Licences valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegšanas datums gada 17. decembrī Licences valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai numurs /158 Līdzekļu pārvaldītāja valdes locekļi, to ieņemamie amati Uldis Bušs Valdes priekšsēdētājs no Sami Tuominen Valdes priekšsēdētājs līdz Uldis Bušs Valdes loceklis līdz Gaļina Beketova Valdes locekle no Armands Ločmelis Valdes loceklis no Plāna pārvaldnieks, tā ieņemamais amats un ar Plāna pārvaldi saistītās tiesības un pienākumi: Turētājbanka Pārskata periods Revidenta un atbildīgā zvērinātā revidenta vārds un adrese Armands Ločmelis Valdes loceklis Plāna pārvaldnieks rīkojas ar Plāna līdzekļiem saskaņā ar Plāna prospektu AS DnB NORD Banka gada 1. janvāris gada 31. decembris PricewaterhouseCoopers SIA Komercsabiedrības licence Nr. 5 Kr. Valdemāra iela 19 Rīga, LV 1010 Latvija Atbildīgais zvērināts revidents: Juris Lapše zvērināts revidents sertifikāts Nr

4 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums Plāna līdzekļu pārvaldīšanas raksturojošo rādītāju kvalitatīvs novērtējums Plāna daļas un aktīvu vērtība Plāna neto aktīvi pārskata gadā palielinājās gandrīz trīskāršā apmērā, sasniedzot 6.4 milj. latu. Plāna dalībnieku skaits palielinājās uz pusi līdz 23.3 tūkstošiem. Savukārt Plāna viena dalībnieka aktīvi gandrīz dubultojās, sasniedzot 274. To sekmēja vairāki faktori - Plāna dalībnieku uzticēšanās izvēlētajam DnB NORD ieguldījumu plānam, ik gadu palielinātā sociālo iemaksu likme pensiju 2. līmenī un pastāvīgs tautsaimniecībā strādājošo oficiālās darba samaksas pieaugums. Plāna pārvaldnieks turpināja īstenot pārdomātu un Plāna aktīvu lielumam piemērotu ieguldījumu politiku, kā rezultātā Plāna daļas vērtība sasniedza latus. Plāna daļas vērtības palielinājuma pamatā bija stabili ienesīguma rādītāji, ko uzrādīja atsevišķi ieguldījumu veidi un Plāns kopumā. Ieguldījumu politika un ieguldījumu stratēģija Plāns īsteno dinamisku ieguldījumu stratēģiju. Nozīmīga līdzekļu daļa (līdz 30%) tiek ieguldīta akciju tirgū, kurā līdzekļu vērtības pieauguma iespēja ilgtermiņā ir lielāka, bet arī risks nedaudz augstāks gada 17. decembrī stājās spēkā Plāna prospekta grozījumi. Tika precizēta informācija par Sabiedrības amatpersonām gadā veiktie grozījumi būtiski neietekmēja ieguldījumu politiku un Plāna dalībniekus. Ar gada 1. janvāri stājas spēkā grozījumi Prospekta sadaļā Ieguldījumu politika un ieguldījumu ierobežojumi, kurā veikti vairāki precizējumi, tajā skaitā ieguldījumu akcijās maksimālais apmērs palielināts līdz 50% līdzšinējo 30% vietā. Ieguldījumu portfeļa struktūra Pieaugot Plāna aktīvu apmēram, kā arī, mainoties finanšu tirgus apstākļiem, jaunu ieguldījumu veikšanas rezultātā tika panākta plāna aktīvu plašāka diversifikācija. Plāna struktūrā gada laikā tika veiktas vairākas izmaiņas. Latvijas valsts parāda vērtspapīru un ķīlu zīmju īpatsvars Plāna struktūrā tika samazināts, jo nenotika jaunas emisijas pietiekošā apmērā vai par tirgum adekvātu ienesīguma likmi. Tā vietā plāns izvietoja līdzekļus korporatīvajās obligācijās eiro valūtā un termiņnoguldījumos latos, izmantojot augstākas latu procentu likmes. Ieguldījumu akcijās un riska ziņā tām pielīdzināmos instrumentos īpatsvars tika nedaudz samazināts (līdz 21.2%), tā kā finanšu tirgos palielinājās nenoteiktība un svārstīgums, līdz ar to naudas īpatsvars Plāna aktīvos gada nogalē tika palielināts. Plānā ietilpstošo parāda vērtspapīru vidējais svērtais ienesīgums līdz dzēšanai pārskata gadā palielinājās, sasniedzot 7.3%, bet vidējais svērtais termiņš līdz dzēšanai tika samazināts (2.2 gadi, salīdzinot ar 3.5 pirms gada), pārdodot garākā termiņa Latvijas valsts obligācijas un iegādājoties vidēja termiņa eiro korporatīvās obligācijas. Plānā ietilpstošo termiņnoguldījumu vidējā svērtā procentu likme pārskata gadā palielinājās līdz 7.3%, bet vidējais svērtais termiņš bija 0.7 gadi. Plāna ienesīgums un situācija finanšu un kapitāla tirgū Gada griezumā diezgan būtiski palielinājās procentu likmes latu naudas tirgū (līdz pat 12%). Tā kā arī garāko termiņu likmes bija šādā līmenī, tirgus dalībnieki sagaidīja, ka samērā augstas latu procentu likmes saglabāsies arī gadā. Pakāpeniski gada laikā paaugstinājās noguldījumu likmes, līdz gada nogalē bankas bija gatavas pieņemt noguldījumus par gada procentu likmi 9 11% apmērā. Latvijas valsts parāda vērtspapīru sākotnējās izsolēs notika samērā reti, turklāt procentu likmes sākotnējās izsolēs, gan arī sekundārajā tirgū bija zemākas (vidēji 5 6%). 4

5 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums (turpinājums) Plāna ienesīgums un situācija finanšu un kapitāla tirgū (turpinājums) Eiro naudas tirgus procentu likmes gada pirmajā pusē pakāpeniski paaugstinājās, kamēr procentu likmes ASV dolāros saglabājās stabilā līmenī. Gada otrajā pusē obligāciju un naudas tirgus likmes skāra krīze ASV riskanto mājokļu kreditēšanas sektorā, kas pasliktināja kredītus izsniegušo banku un citu finanšu iestāžu finanšu stāvokli. Rezultātā palielinājās neuzticība starp bankām, kas noveda pie naudas tirgus procentu likmju paaugstināšanās, kredītriska prēmijas paaugstināšanās un riskantāko obligāciju cenu krituma, kā arī tirdzniecības apjomu ar parāda vērtspapīriem samazinājuma. Akciju cenas gada pirmajā pusē ievērojami pieauga. Tomēr gada otrā puse bija gana trauksmaina periodiski strauja, paniska tirgus korekcija mijās ar stabilākiem atgūšanās periodiem, kad tirgus pievērsās fundamentāliem datiem un optimistiskām prognozēm, ka zemstandarta kredītu krīzes ietekme neizrādīsies pārlieku postoša finanšu tirgus dalībniekiem un ekonomikai kopumā. Lai stabilizētu finanšu tirgu un ASV mājokļu sektoru, Federālo Rezervju Sistēma lēma par bāzes procentu likmju samazināšanu pēc vairāk kā gadu ilgas to atrašanās nemainīgā līmenī. Gada nogalē par arvien reālāku draudu tika uzskatīta recesijas iespēja ASV. Lai arī krīze vairāk skāra akciju cenas un ienesīguma rādītāji aktīvajiem un sabalansētajiem ieguldījumu plāniem nedaudz mazinājās, gadā kopumā tie joprojām bija augstāki nekā konservatīvajiem plāniem. Plāna sekmīgā darbība pārskata gadā atspoguļojas pēdējo 12 mēnešu ienesīgumā (4.2%), kas bija augstāks par aktīvo ieguldījumu plānu vidējo ienesīgumu (3.6%). Tomēr jāpiemin, ka ieguldījumu plānu ienesīguma rādītāji ir svārstīgi, un tie ir objektīvi salīdzināmi tikai ilgākā laika posmā. Administratīvie izdevumi Izmaksas, kas tiek segtas no Plāna aktīviem, ir atlīdzība Līdzekļu pārvaldītājam 1.50% gadā un atlīdzība Turētājbankai 0.18% gadā no Plāna aktīvu vidējās vērtības. Atlīdzība Līdzekļu pārvaldītājam un Turētājbankai tiek aprēķināta ik dienu, uzkrāta mēneša laikā un izmaksāta no Plāna līdzekļiem pēc kārtējā kalendārā mēneša beigām. Maksimālais atlīdzības apjoms par Plāna pārvaldi ir 1.68%. Faktiskie Plāna izdevumi Pārskata gadā jeb 1.68% gadā no Plāna aktīvu vidējās vērtības atbilda Plāna prospektā noteiktajam maksimālajam atlīdzības apjomam. Informācija par notikumiem kopš pārskata perioda beigām līdz pārskata apstiprināšanas dienai Laika periodā no pārskata periodā pēdējās dienas līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu Plāna darbības rezultātus pārskata periodā. 5

6 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums (turpinājums) Turpmākās Plāna attīstības prognozes Sagaidāms, ka gadā Plāna dalībnieku skaits būtiski palielināsies, aizvien lielākam skaitam potenciālo dalībnieku novērtējot Plāna pārdomāto ieguldījumu politiku un sekmīgos darbības rādītājus un brīvprātīgi mainot ieguldījumu plānu. Plāna aktīvu vērtības palielinājums tiek prognozēts straujāks kā dalībnieku skaita pieaugums, ko sekmēs iemaksu pensiju 2. līmenī pieaugums kopš gada sākuma, novirzot tam 8% no bruto darba samaksas līdzšinējo 4% vietā. Tāpat no gada 1. janvāra Plāna ieguldījumu akcijās maksimālais īpatsvars ir palielināts līdz 50% no Plāna aktīviem līdzšinējo 30% vietā. Līdz ar Plāna aktīvu turpmāku pieaugumu un ieguldījumu akcijās limita palielinājumu plānots paplašināt ieguldījumu diversifikāciju, ietverot dažādus instrumentu veidus, valūtas un reģionus. Plāna struktūrā plānots turpināt Latvijas emitentu obligācijas daļēji aizstāt ar Eirozonas valstīs izlaistiem vērtspapīriem. Tomēr iespēju robežās tiks veikti ieguldījumi latos (galvenokārt noguldījumos), izmantojot augstākas latu procentu likmes salīdzinājumā ar eiro likmēm. Īpaši cieši plānots analizēt finanšu tirgu stāvokli un sagaidāmo attīstību akciju tirgū, tā kā Plāna struktūrā šīs aktīvu klases loma kļūst nozīmīgāka. Uldis Bušs Valdes priekšsēdētājs Armands Ločmelis Valdes loceklis, Plāna pārvaldnieks Rīgā, gada 19. martā 6

7 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības atbildību Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības DnB NORD Fondi vadība ir atbildīga par ieguldījumu plāna Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3 finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kas nosaka, ka ieguldījumu plāna finanšu pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienības (turpmāk ES) apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 11. līdz 39. lappusei, sniedz patiesu priekšstatu par ieguldījumu plāna finansiālo stāvokli gada 31. decembrī, tā gada darbības rezultātiem un naudas plūsmu. Sabiedrības vadība ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, ieguldījumu plāna aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu ieguldījumu plānā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar ES apstiprinātiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti. Uldis Bušs Valdes priekšsēdētājs Armands Ločmelis Valdes loceklis, Plāna pārvaldnieks Rīgā, gada 19. martā 7

8 Nr. CA 2/15 Rīgā, gada 23. janvārī Turētājbankas ziņojums par laika periodu no gada 1. janvāra līdz gada 31. decembrim. Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts fondēto pensiju likumu, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu un gada 11. janvārī noslēgto Turētājbankas līgumu (turpmāk Turētājbankas līgums) AS DnB NORD Banka, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ar vienotās reģistrācijas numuru , juridiskā adrese: Rīgā, Smilšu ielā 6, LV 1803, (turpmāk Turētājbanka) veic IPAS DnB NORD Fondi (turpmāk Sabiedrība) pārvaldītā ieguldījumu plāna Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3 (turpmāk Plāns) turētājbankas pienākumus. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Turētājbankas līgumu AS DnB NORD Banka galvenie pienākumi ir sekojoši: - nodrošināt nepieciešamo Plāna kontu atvēršanu, un veikt tajos ieskaitīto Plāna līdzekļu glabāšanu atbilstoši normatīvo aktu un Turētājbankas līguma noteikumiem. - veikt operācijas ar Plāna līdzekļiem uz atbilstoša Sabiedrības rīkojuma pamata, iepriekš pārliecinoties par minētā rīkojuma atbilstību normatīvo aktu prasībām; - sekot, lai Sabiedrības veiktās Plāna vērtības un Plāna daļas vērtības noteikšana notiktu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām; Turētājbanka un Sabiedrība ir solidāri atbildīgas par Plānam nodarītajiem zaudējumiem, ja Turētājbanka ir devusi piekrišanu darījumam, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām, vai nav iesniegusi pretenziju par noteikto prasību pārkāpumu. Turētājbankai ir pienākums pilnā apmērā atlīdzināt Plāna dalībniekiem un Sabiedrībai zaudējumus, kas nodarīti, ja Turētājbanka ar nolūku vai aiz neuzmanības pārkāpusi normatīvos aktus vai Turētājbankas līgumu. Ņemot vērā AS DnB NORD Banka rīcībā esošās ziņas, ko sniegusi IPAS DnB NORD Fondi, AS DnB NORD Banka uzskata, ka: 1. Plāna līdzekļi tiek glabāti atbilstoši Valsts fondēto pensiju likuma prasībām; 2. Plāna vērtības aprēķins atbilst Valsts fondēto pensiju likumā, Plāna prospektā un Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumos noteiktajai kārtībai; 3. Sabiedrības rīkojumi par darījumiem ar Plāna līdzekļiem atbilst Valsts fondēto pensiju likuma, gada 16. februārī starp VSAA un Sabiedrību noslēgtā līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, Plāna prospekta un Turētājbankas līguma prasībām. Rudolf Karges AS DnB NORD Banka Valdes loceklis Ivars Kapitovičs AS DnB NORD Banka Valdes loceklis 8

9 Revidentu ziņojums 9

10 Revidentu ziņojums (2. lapa) 10

11 Bilance gada 31. decembrī Aktīvi Pielikums Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm KOPĀ AKTĪVI Saistības Uzkrātie izdevumi 8 (9 008) (3 300) KOPĀ SAISTĪBAS (9 008) (3 300) IZMAKSĀM PIEEJAMIE NETO AKTĪVI Pielikumi no 15. līdz 39. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Uldis Bušs Valdes priekšsēdētājs Armands Ločmelis Valdes loceklis, Plāna pārvaldnieks Rīgā, gada 19. martā 11

12 Peļņas vai zaudējumu aprēķins par gadu Pielikums Ienākumi Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem Ienākumi no dividendēm Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums, neto Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums, neto Pārējie ienākumi Kopā ienākumi Izdevumi Atlīdzība Līdzekļu pārvaldītājam (63 733) (23 039) Atlīdzība Turētājbankai (7 648) (2 765) Kopā izdevumi (71 381) (25 804) PĀRSKATA GADA PEĻŅA Pielikumi no 15. līdz 39. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Uldis Bušs Valdes priekšsēdētājs Armands Ločmelis Valdes loceklis, Plāna pārvaldnieks Rīgā, gada 19. martā 12

13 Izmaksām pieejamo neto aktīvu kustības pārskats par gadu Neto aktīvi pārskata perioda sākumā No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas ( ) ( ) Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar Plāna daļām Pārskata gada peļņa Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā Neto aktīvi pārskata perioda beigās Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās Pielikumi no 15. līdz 39. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Uldis Bušs Valdes priekšsēdētājs Armands Ločmelis Valdes loceklis, Plāna pārvaldnieks Rīgā, gada 19. martā 13

14 Naudas plūsmas pārskats par gadu Pamatdarbības naudas plūsma Pārskata gada peļņa Finanšu aktīvu palielinājums pārvērtēšanas rezultātā (54 136) (51 424) Aprēķinātie procentu ienākumi ( ) (45 798) Saņemamās dividendes (2 636) (1 230) Uzkrāto izdevumu palielinājums Realizētie ieguldījumu pārdošanas zaudējumi 98 - Vērtspapīru pirkšana ( ) ( ) Ieguldījumi termiņnoguldījumos ( ) ( ) Ienākumi no vērtspapīru pārdošanas un dzēšanas Termiņnoguldījumu atgriešana Saņemtie procentu ienākumi Saņemtas dividendes Pamatdarbības neto naudas plūsma ( ) ( ) Finansēšanas darbības naudas plūsma No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas ( ) ( ) Finansēšanas darbības neto naudas plūsma Naudas un naudas ekvivalentu pieaugums Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās Pielikumi no 15. līdz 39. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Uldis Bušs Valdes priekšsēdētājs Armands Ločmelis Valdes loceklis, Plāna pārvaldnieks Rīgā, gada 19. martā 14

15 Pielikumi finanšu pārskatiem 1. Vispārīgā informācija 1.1 Informācija par ieguldījumu plānu Ieguldījumu plāns Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3 reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā gada 16. februārī un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Plāns pārvalda 2. pensiju līmeņa jeb valsts fondēto pensijas shēmas līdzekļus. Ieguldījumu plānu mērķis ir nodrošināt ieguldījuma vērtības palielinājumu ilgtermiņā, lai aizsargātu tā dalībnieku pensijas kapitālu no inflācijas, sekmētu straujāku pensijas kapitāla palielinājumu, nākotnē ļaujot saņemt lielāku vecuma pensiju kā piedaloties tikai pensiju sistēmas pirmajā līmenī. Ieguldījumu plānu līdzekļu izvietojums parāda vērtspapīros (obligācijās un parādzīmēs) aizsargā to vērtību no straujām īstermiņa svārstībām, sekmējot stabilu vērtības pieaugumu. Ieguldījumu plāna Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3 mērķis tiek panākts plāna līdzekļus ieguldot augstas kvalitātes drošos valsts, pašvaldību un komercsabiedrību parāda vērtspapīros (obligācijās), noguldījumos kredītiestādēs un ieguldījumu fondu apliecībās, kā arī daļu plāna līdzekļu (līdz 30%) ieguldot akciju tirgū, jo saskaņā ar investīciju teoriju noteiktā laika periodā ieguldījumi akciju tirgū ļauj sasniegt augstāku ienesīgumu nekā ieguldījumi parāda vērtspapīros. Ieguldījumu plāns nav juridiska persona un tas nav emitējis pašu kapitāla akcijas vai daļas. Ieguldījumu plāna dzēšamās daļas netiek kotētas biržā un publiski tirgotas. Ieguldījumu plānu pārvalda ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrību DnB NORD Fondi (turpmāk Sabiedrība vai Līdzekļu pārvaldītājs). Sabiedrība ir akciju sabiedrība, kas ir reģistrēta Latvijas Republikā gada 10. septembrī un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. IPAS DnB NORD Fondi juridiskā adrese ir Smilšu iela 6, Rīga, LV 1803 Latvija. Sabiedrība pārvalda arī divus citus fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānus: Konservatīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 1 un Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3, atvērto ieguldījumu fondu DnB NORD Mērķa fonds, kā arī individuālu klientu ieguldījumu portfeļus. Finanšu pārskatus gada 19. martā ir apstiprinājusi IPAS DnB NORD Fondi vadība. 1.2 Pensiju sistēma Latvijā Šis apraksts ir sniegts vispārīgas informācijas nolūkos. Pilnīgu informāciju dalībnieki var iegūt Plāna Prospektā un likumdošanas aktos. Latvijā ir izveidota trīs līmeņu pensiju sistēma. Sistēma apvieno katra personīgās intereses pensiju apdrošināšanā ar paaudžu solidaritātes principu. Pensiju 1. līmenis valsts obligātā nefondētā jeb neuzkrājošā pensiju shēma, kurā iesaistās visi iedzīvotāji, par kuriem tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tas ir balstīts uz paaudžu un dzimumu solidaritātes principa, ka iedzīvotāju maksājumi vecuma pensijām netiek uzkrāti kā ilgtermiņa ieguldījumi, bet izlietoti, lai izmaksātu vecuma pensijas esošajai pensionāru paaudzei. Pensiju sistēmas 1. līmenis tika ieviests gada 1. janvārī, un tā dalībnieki ir visi iedzīvotāji, kas ir veikuši sociālā nodokļa iemaksas. Pensiju sistēmas 1. līmenis nodrošina ar vecuma pensiju visus, kam darba stāžs sasniedz 10 gadus. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk VSAA) aprēķina un izmaksā 1. līmeņa vecuma pensiju. Pašreiz sociālā nodokļa likme darba ņēmējiem ir 33.09% no darba ienākumiem. 20% no darba ienākumiem tiek reģistrēti individuālā pensijas kontā. No atlikušās iemaksu daļas tiek izmaksāti bezdarba, darba negadījumu, slimības u.c. pabalsti Pensiju 2. līmenis tika ieviests gada 1. jūlijā. Sākot ar šo datumu, daļa no dalībnieku veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām netiek izmaksāta esošajiem pensionāriem, bet gan ieguldīta un uzkrāta dalībnieka pensijai. Ieguldījumu mērķis ir nodrošināt, lai pensijas kapitāls pieaugtu straujāk nekā inflācija un vidējā darba alga valstī. 15

16 1 Vispārīgā informācija (turpinājums) 1.2 Pensiju sistēma Latvijā (turpinājums) 20% no darba samaksas tiek reģistrēti individuālā pensijas kontā, kas tiek pārdalītas starp pensiju sistēmas 1. un 2. līmeni sākotnēji attiecīgi 18% un 2%, gadā 16% un 4%, gadā 12% un 8%, gadā 11% un 9%, bet kopš gada 10% tiks novirzīti gan nefondētajam, gan fondētajam pensiju sistēmas līmenim. Tādējādi papildu iemaksas, pievienojoties pensiju sistēmas 2. līmenim nav jāveic un kopējās sociālā nodokļa iemaksas nemainās. Pensiju sistēmas 2. līmeni administrē VSAA, kas ir atbildīga par dalībnieku sociālo iemaksu reģistrēšanu dalībnieka kontā un to uzskaiti. Daļa no šo funkciju veikšanas uz līguma pamata ir nodota Latvijas Centrālajam depozitārijam. Katram dalībniekam ir tiesības izvēlēties līdzekļu pārvaldītāju, kas pārvaldīs dalībnieka uzkrātās iemaksas, iesniedzot iesniegumu VSAA. Dalībnieki var mainīt izvēlēto līdzekļu pārvaldītāju vienu reizi gadā un divas reizes gadā ieguldījumu plānu viena līdzekļu pārvaldītāja ietvaros. VSAA veic dalībnieku kapitāla iemaksas un izmaksas (skat pielikumu). Līdz gada beigām vienīgais fondēto pensiju līdzekļu pārvaldītājs bija Valsts kase. Sākot ar gada oktobri, dalībnieki var izvēlēties valsts vai privāto līdzekļu pārvaldītāju ieguldījumu plānu, kurā ieguldīt savu 2. līmeņa pensijas kapitālu. Privāto līdzekļu pārvaldītāju piedāvātie ieguldījuma plāni sāka darboties gada 1. janvārī. Valsts Kase pārtrauca fondēto pensiju līdzekļu pārvaldi gada oktobrī, un plāna aktīvi tika pārdalīti starp privātajiem pārvaldītājiem. Pensiju sistēmas 3. līmenis privātā brīvprātīgā pensiju shēma paredz, ka dalībnieku pašu un viņu labā brīvprātīgi veiktās naudas līdzekļu iemaksas privātajos pensiju fondos tiek ieguldītas finanšu tirgos un uzkrātas, lai veidotu papildu uzkrājumus savai vecuma pensijai. 2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi Šie finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz zemāk minētajiem grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principiem. Šie principi ir izmantoti iepriekšējos gados, ja vien nav norādīts citādi. 2.1 Uzskaites pamati Šie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz sākotnējo izmaksu uzskaites metodi, papildus pielietojot finanšu aktīvu novērtēšanu patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Visi rādītāji finanšu pārskatos ir norādīti Latvijas latos (), ja nav norādīts citādi. 26. Starptautiskais grāmatvedības standarts (turpmāk SGS) netiek piemērots šo finanšu pārskatu sagatavošanā, jo plāns ietilpst valsts izveidotā pensiju sistēmā. Plāna rīcībā nav informācija par saņemto līdzekļu īpašniekiem un tas neadministrē un tam nav pieeja pensiju izmaksu aprēķiniem. Saņemamo naudas summu apmērs ir atkarīgs no dalībnieku valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. 16

17 2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 2.1 Uzskaites pamati (turpinājums) (a) SFPS, kas stājās spēkā gada 1. janvārī un ir piemērojami Plāna finanšu pārskatu sastādīšanā SFPS 7, Finanšu instrumenti: Informācijas atklāšana un izmaiņas 1. SGS, Finanšu pārskatu sniegšana kapitāla atklāšana (spēkā no gada 1. janvāra). SFPS 7 noteica jaunas informācijas atklāšanas prasības, lai uzlabotu informāciju par finanšu instrumentiem, tai skaitā riska pozīciju kvantitatīvos rādītājus un riska vadības metodes. Jaunie kvantitatīvie rādītāji nodrošina informāciju par pakļautību riskam, pamatojoties uz iekšējo uzņēmuma vadībai sniegto informāciju. Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācijas atklāšana nodrošina informāciju par pakļautību kredītriskam, likviditātes riskam un tirgus riskam, tai skaitā tirgus risku jūtīguma analīzi. SFPS 7 aizstāj 30. SGS, Informācijas atklāšana banku un tamlīdzīgu finanšu institūciju finanšu pārskatos, un vairākas 32. SGS, Finanšu instrumenti: atklāšana un uzrādīšana, prasības. Izmaiņas 1. SGS noteica nepieciešamību atklāt informāciju par uzņēmuma kapitāla līmeni un kā šis kapitāls tiek vadīts. Šajos finanšu pārskatos ir iekļauta informācija saskaņā ar jaunajām informācijas atklāšanas prasībām. (b) SFPS, grozījumi un interpretācijas, kuri stājušies spēkā gada 1. janvārī un neattiecas uz Plānu SFPIK 7 Koriģēšanas metodes pielietojums saskaņā ar 29. SGS, Finanšu pārskatu sagatavošana paaugstinātās inflācijas ekonomikā (spēkā periodiem, kas sākas no gada 1. marta). SFPIK 7 sniedz ieteikumus, kā pielietot 29. SGS prasības pārskata periodā, kura laikā uzņēmums novēro paaugstinātas inflācijas esamību funkcionālās valūtas ekonomikas vidē, ja paaugstinātā inflācija nebija novērota iepriekšējos periodos. Tā kā Plāns nepielietoja paaugstinātas inflācijas ekonomikas funkcionālo valūtu, SFPIK 7 neattiecas uz Plāna darbību. SFPIK 8, SFPS 2 darbības joma (spēkā periodiem, kas sākas vai turpinās pēc gada 1. marta). SFPIK 8 skaidro, ka SFPS 2 maksājums ar akcijām attiecas arī uz darījumiem, kur uzņēmums veic maksājumu ar akcijām par uzskatāmi neatbilstošu vai arī nulles vērtību. SFPIK 8 neattiecas uz Plāna darbību. SFPIK 9 Finanšu instrumentos ietverto atvasināto instrumentu pārskatīšana (spēkā periodiem, kas sākas vai turpinās pēc gada 1. jūnija). SFPIK 9 prasa uzņēmumam novērtēt, vai finanšu instrumentā ietverto atvasināto instrumentu būtu jānodala no vadošā līguma un jāuzskaita atsevišķi kā atvasināto instrumentu ar brīdi, kad uzņēmums pievienojas līgumam. Turpmāka pārskatīšana ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad līguma nosacījumi tiek mainīti, kā rezultātā būtiski mainās naudas plūsmas, ko sākotnēji paredzēja līgums. Šādā gadījumā līguma pārskatīšana ir nepieciešama. SFPIK 9 neattiecas uz Plāna darbību. SFPIK 10 Starpposma finanšu ziņošana un vērtības samazinājums (spēkā periodiem, kas sākas vai turpinās pēc gada 1. novembra). SFPIK 10 aizliedz starpposma periodā atzītos vērtības samazinājuma zaudējumus no uzņēmuma nemateriālās vērtības, ieguldījumiem kapitāla instrumentos un iegādes izmaksās uzskaitītiem finanšu aktīviem, atcelt sekojošā bilances datumā. SFPIK 10 neattiecas uz Plāna darbību, jo Plāns nesagatavo starpposma finanšu pārskatus. (c) Standarti, grozījumi un interpretācijas, kuri stāsies spēkā gada 1. janvārī vai vēlāk un kurus Plāns nav piemērojis ar agrāku datumu SFPS 8 Darbības segmenti (spēkā no gada 1. janvāra). SFPS 8 aizvieto 14. SGS un ziņošanu par segmentiem vienādo ar ASV standarta - SFAS 131 Informācijas atklāšana par uzņēmuma segmentiem un saistītā informācija prasībām. SFPS 8 neattiecas uz Plāna darbību. 17

18 2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 2.1 Uzskaites pamati (turpinājums) (c) Standarti, grozījumi un interpretācijas, kuri stāsies spēkā gada 1. janvārī vai vēlāk un kurus Plāns nav piemērojis ar agrāku datumu (turpinājums) SFPS 3 Uzņēmējdarbības apvienošana (pārskatīts gada janvārī; spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. jūlijā vai vēlāk). Pārskatītais SFPS 3 tika izdots gada janvārī. SFPS 3 neattiecas uz Plāna darbību. SFPS 2 Maksājums ar akcijām (pārskatīts gada janvārī; spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Pārskatītais SFPS 2 tika izdots gada janvārī. SFPS 2 neattiecas uz Plāna darbību, jo tas nav veicis darījumus ar savām daļām. 27. SGS Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati (pārskatīts gada janvārī; spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Pārskatītais 27. SGS neattiecas uz Plāna darbību. SFPIK 11, SFPS 2 Koncerna un pašu akciju darījumi (spēkā periodiem, kas sākas vai turpinās pēc gada 1. marta). SFPIK 11 skaidro, kā pielietot SFPS 2 attiecībā uz akciju maksājumiem, iekļaujot uzņēmuma pašu kapitāla instrumentus vai grupas cita uzņēmuma pašu kapitāla instrumentus. SFPIK 11 neattiecas uz Plāna darbību. SFPIK 12, Vienošanās par pakalpojumu koncesiju (spēkā periodiem, kas sākas vai turpinās pēc gada 1. janvāra). SFPIK 12 skaidro, kā būtu jāpiemēro esošie SFPS, lai uzskaitītu saistības un tiesības, kas rodas vienošanos par pakalpojumu koncesiju rezultātā. Tas neskaidro pakalpojumu koncesiju darījumu uzskaiti no valdības puses. SFPIK 12 neattiecas uz Plāna darbību. SFPIK 13, Klientu uzticības programmas (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. jūlijā vai vēlāk). SFPIK 13 skaidro, kā uzskaitīt klientiem piešķirtās prēmijas un to ietekmi uz ieņēmumu patieso vērtību. SFPIK 13 neattiecas uz Plāna darbību. SFPIK 14, 19. SGS Ierobežojumi fiksēta labuma aktīvam, Minimālās finansējuma prasības un to savstarpējās sakarības (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). SFPIK 14 un grozījumi 19. SGS neattiecas uz Plāna darbību, jo tas nav uzņēmies ilgtermiņa saistības attiecībā uz izmaksām darbiniekiem. 23. SGS, Aizņēmumu izmaksas (pārskatīts gada martā; spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Pārskatītais 23. SGS tika izdots gada martā. Galvenās izmaiņas 23. SGS ir iespēja tūlīt atzīt aizņēmumu izmaksas, kas attiecināmas uz tādu aktīvu iegādi, kuru sagatavošanai darba kārtībā vai pārdošanai ir nepieciešams ilgāks laika periods, kā izdevumu atcelšana. Uzņēmumam tādēļ ir jākapitalizē aizņēmumu izmaksas kā daļa no aktīva iegādes vērtības. Pārskatītais standarts ir piemērojams aizņēmumu izmaksām, kas attiecināmas uz atbilstošajiem aktīviem, kuru izveidošanas sākuma datums ir gada 1. janvāris vai vēlāk. 23. SGS neattiecas uz Plāna darbību. 27. SGS Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati (pārskatīts gada janvārī; spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Pārskatītais 27. SGS neattiecas uz Plāna darbību. 18

19 2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 2.1 Uzskaites pamati (turpinājums) (c) Standarti, grozījumi un interpretācijas, kuri stāsies spēkā gada 1. janvārī vai vēlāk un kurus Plāns nav piemērojis ar agrāku datumu (turpinājums) 1. SGS, Finanšu pārskatu sniegšana (pārskatīts gada septembrī; spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Galvenās izmaiņas 1. SGS ir Peļņas vai zaudējumu aprēķina aizstāšana ar Visu ieņēmumu pārskatu, kurā tiks iekļauti rezultāti arī no tādiem darījumiem, kas ietekmē pašu kapitālu, bet kas nav saistīti ar akcionāru ieguldījumiem, piemēram, pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultāts. Kā alternatīva, Plānam būs iespēja uzrādīt divus aprēķinus: Peļņas vai zaudējumu aprēķinu un Visu ieņēmumu pārskatu. Saskaņā ar pārskatīto 1. SGS Plānam būs jāiekļauj Finansiālā stāvokļa pārskats (Bilance) agrākā salīdzinošo rādītāju perioda sākumā, gadījumos, kad Plāns būs veicis salīdzinošo rādītāju korekciju, pārklasifikācijas, grāmatvedības politiku izmaiņu vai kļūdu korekciju rezultātā. Plāns paredz, ka 1. SGS stāšanās spēkā ietekmēs finanšu pārskatus, tomēr tam nebūs būtiska ietekme uz atsevišķu darījumu vai bilances posteņu novērtēšanu. 2.2 Procentu un dividenžu ienākumi Procentu ieņēmumi tiek atzīti tajā pārskata periodā, kad tie radušies, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi, un tajā iekļauti procentu ienākumi no parādu vērtspapīriem un termiņnoguldījumiem. Dividenžu ienākumi tiek atzīti brīdī, kad rodas tiesības saņemt maksājumu. 2.3 Pirmās dienas pelņas vai zaudējumu atzīšana Starpība starp iegādes cenu un finanšu instrumenta vērtību (turpmāk pirmās dienas peļņa vai zaudējumi) netiek atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā iegādes brīdī. Pirmās dienas peļņas vai zaudējumu atzīšana tiek noteikta katram darījumam atsevišķi. Starpība tiek vai nu atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā darījuma termiņa laikā, vai nu atzīšana tiek atlikta līdz brīdim, kad var noteikt finanšu instrumenta patieso vērtību, pamatojoties uz tirgus informāciju, vai tiek atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā finanšu instrumenta dzēšanas vai atsavināšanas brīdī. Finanšu instruments turpmāk tiek uzskaitīts patiesajā vērtībā ar atliktās pirmās dienas peļņas vai zaudējumu korekcijām. Patiesās vērtības izmaiņas tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā, neveicot korekcijas atliktajā pirmās dienas peļņā vai zaudējumos. 2.4 Izdevumi Par Ieguldījumu plāna līdzekļu pārvaldīšanu un apkalpošu Līdzekļu pārvaldītājs saņem atlīdzību, kas maksimālajā apmērā ir 1.50% gadā no Ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības. Atlīdzība Līdzekļu pārvaldītājam tiek aprēķināta katru darba dienu un izmaksāta par katru kalendāro mēnesi. Turētājbanka glabā Ieguldījumu plāna līdzekļus, veic to uzskaiti un IPAS DnB NORD Fondi uzdevumā veic darījumus ar Ieguldījumu plāna līdzekļiem un citus Turētājbankas līgumā, LR normatīvajos aktos un Prospektā noteiktos pienākumus. Turētājbanka darbojas neatkarīgi no Līdzekļu pārvaldītāja un vienīgi Ieguldījumu plāna dalībnieku interesēs. Par Ieguldījumu plāna līdzekļu glabāšanu un citu Turētājbankas līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā komisijas maksas par Ieguldījumu plāna norēķinu, vērtspapīru un emisijas kontu apkalpošanu, Turētājbanka saņem atlīdzību 0.18% gadā apmērā no Ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības. Atlīdzība Turētājbankai tiek aprēķināta katru darba dienu un izmaksāta par katru kalendāro mēnesi. 19

20 2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 2.5 Finanšu aktīvi Plāna finanšu aktīvi tiek klasificēti sekojošās kategorijās: finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā un aizdevumi un debitoru parādi. Klasifikācija ir atkarīga no finanšu aktīva iegādes nolūka. Līdzekļu pārvaldītāja vadība nosaka finanšu aktīvu klasifikāciju to sākotnējā atzīšanas brīdī un pārskata to klasifikāciju katrā pārskata datumā. Atzīšana/izslēgšana no aktīviem Finanšu aktīvu iegāde un pārdošana tiek atzīta norēķinu veikšanas dienā. Finanšu aktīvus beidz atzīt, kad tiesības uz naudas plūsmām no finanšu aktīviem beidzas vai kad Plāns ir nodevis visus īpašumtiesībām raksturīgos riskus un atdevi. Finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek sākotnēji uzskaitīti patiesajā vērtībā, visas ar darījuma slēgšanu saistītās izmaksas tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. (a) Finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Klasifikācija Finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc Līdzekļu pārvaldītāja valdes lēmuma tiek klasificēti kategorijā Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Finanšu aktīvi klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek pārvaldīti un to rādītāji tiek vērtēti pēc patiesās vērtības saskaņā ar Plāna ieguldījumu politiku. Ieguldījumu plāna pārvaldnieks un Līdzekļu pārvaldītāja valde vērtē finanšu aktīvus, balstoties uz to patieso vērtību un citu finansiāla rakstura informāciju. Novērtēšana Finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek uzskaitīti patiesajā vērtībā. Pārvērtēšanas peļņa vai zaudējumi no patiesās vērtības izmaiņām tiek atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Procentu ieņēmumi no finanšu aktīviem pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek aprēķināti izmantojot efektīvās procentu likmes metodi un tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Dividendes no finanšu aktīviem pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kad ir nodibinātas tiesības saņemt maksājumu. Patiesās vērtības noteikšana Aktīvā tirgū kotētiem finanšu aktīviem patiesā vērtība tiek noteikta izmantojot kotētās tirgus cenas bilances datumā. Plānam nav finanšu aktīvi klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kas netiek tirgoti aktīvā tirgū. Kotētā tirgus cena ir pēdējā darījuma cena attiecīgās biržas tirdzniecības sesijas slēgšanas brīdī vai pēdējā pieejamā kotētā šo vērtspapīru pirkšanas cena attiecīgajā biržā, ja aprēķina dienā attiecīgās biržas tirdzniecības sesijā darījumi nav reģistrēti. 20

21 2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 2.5 Finanšu aktīvi (turpinājums) (b) Aizdevumi un debitoru parādi Aizdevumi un debitoru parādi ir neatvasināti finanšu aktīvi, kas nekotējas aktīvā tirgū, ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem. Aizdevumi un debitoru parādi bilancē ir klasificēti kā Termiņnoguldījumi un Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm. Aizdevumi un debitoru parādi sākotnēji tiek atzīti patiesajā vērtībā un turpmāk uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvo procentu likmju metodi, atskaitot uzkrājumus vērtības samazinājumam. Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi, ka Sabiedrība nevarēs saņemt parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem. Būtiskas debitora finanšu grūtības, varbūtība, ka tiks sākta bankrota procedūra vai reorganizācija, kā arī maksājumu saistību nepildīšana ir pazīmes, ka aizdevumu un debitoru parādu vērtība ir samazinājusies. Uzkrājums vērtības samazinājumam ir starpība starp aktīva bilances vērtību un aplēstās nākotnes naudas plūsmas pašreizējo vērtību, kas noteikta diskontējot ar efektīvo procentu likmi. Uzkrājumu izmaiņas tiek iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 2.6 Nodokļu saistības Plāns nav juridiska persona, tādēļ tas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām nav uzņēmumu ienākuma nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. 2.7 Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos (a) Darījumos izmantotā un uzskaites valūta Plāna finanšu pārskatu posteņi tiek uzskaitīti tās ekonomiskās vides valūtā, kurā Sabiedrība darbojas (uzskaites valūta). Finanšu pārskatu posteņi ir izteikti Latvijas latos (), kas ir Plāna uzskaites un pārskatu valūta. (b) Darījumi un atlikumi Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti uzskaites valūtā pēc noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Šo darījumu veikšanas un monetāro aktīvu un saistību, kas izteikti ārvalstu valūtās, pārrēķināšanas latos pēc gadu beigu kursa rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Nemonetāro aktīvu un saistību pārvērtēšanas rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums. Izmantotie valūtas kursi: EUR USD LTL NOK SEK Nauda un naudas ekvivalenti Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no tekošo bankas kontu atlikumiem un citiem īstermiņa augsti likvīdiem ieguldījumiem ar termiņu, kas mazāks par 3 mēnešiem. Naudas plūsma pārskats sastādīts pēc netiešās metodes. 2.9 Uzkrātie izdevumi Uzkrātie izdevumi tiek sākotnēji atzīti pēc patiesās vērtības un vēlāk uzrādīti amortizētajās izmaksās, izmantojot efektīvo procentu metodi. 21

22 2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 2.10 Ieguldījumu plāna daļas Lai nodrošinātu shēmas administrēšanas procesu, ieguldījumu plāna līdzekļi tiek izteikti ieguldījumu plāna dzēšamās daļās (turpmāk Ieguldījuma plāna daļas) (skat pielikumu). Ieguldījumu plāna daļa ir ieguldījumu plānā iemaksāto līdzekļu uzskaites vienība, kas tiek izmantota darījumos ar šiem līdzekļiem. Ieguldījumu plāna daļa nav vērtspapīrs un tā nav iekļauta fondu biržu sarakstos. Plāna daļas vērtība mainās atkarībā no ieguldījumu plāna darbības rezultātiem. Katras darbdienas beigās līdzekļu pārvaldītājs aprēķina ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību un ieguldījumu plāna daļas vērtību. Ieguldījumu plāna daļas vērtība ir attiecība starp ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību uz aprēķina brīdi un uz aprēķina brīdi reģistrēto ieguldījumu plāna daļu skaitu. Ieguldījumu plāna daļas vērtību lieto ieguldījumu plāna daļu skaita aprēķināšanai un dzēšanai. Ieguldījumu plāns saņem naudas summas plāna kontā Turētājbankā piecu dienu laikā pēc VSAA veiktās obligāto iemaksu reģistrēšanas dalībnieka kontā. Līdzekļu pārvaldītājs saņemtos naudas līdzekļus izsaka ieguldījumu plāna daļās un reģistrē Ieguldījumu plāna daļu reģistrā. Ieguldījumu plāna daļas līdzekļu pārvaldītājs dzēš, saņemot no VSAA rakstisku rīkojumu par ieguldījumu plāna daļu dzēšanu ar norādi par dzēšamo ieguldījumu plāna daļu skaitu. Ieguldījumu plāna daļas var tikt dzēstas, ja dalībnieks iesniedz VSAA attiecīgu iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plānu maiņu, tiek sasniegts pensionēšanās vecums vai VSAA saņem informāciju par shēmas dalībnieka nāvi. Pārskaitāmā summa ir no VSAA saņemtā rīkojumā norādītā dzēšamo ieguldījumu plāna daļu skaita reizinājums ar ieguldījumu plāna daļas vērtību attiecīgajā aprēķina periodā. Pārskaitāmo summu līdzekļu pārvaldītājs pārskaita uz VSAA norādīto kontu ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc ieguldījumu plāna daļu dzēšanas rīkojuma saņemšanas. Līdzekļu saņemšana un dzēšana tiek atspoguļoti neto aktīvu kustības pārskatā kā darījumi ar ieguldījumu plāna daļām Finanšu aktīvu un saistību savstarpējais ieskaits Finanšu aktīvi un saistības tiek savstarpēji ieskaitīti un bilancē uzrādīti neto vērtībā gadījumos, ja pastāv juridiskas tiesības veikt šo posteņu ieskaitu vai posteņi tiks dzēsti to neto vērtībā, vai arī aktīvi tiks dzēsti un saistības nokārtotas vienlaicīgi.. 22

23 3. Informācija par risku pārvaldīšanu Galvenie risku veidi, kas skar Plāna darbību un ko Plāna pārvaldnieks pārvalda ir tirgus risks, kredītrisks un likviditātes risks. (a) Tirgus risks Novērtējot un pārvaldot tirgus risku Plāna pārvaldnieks izdala 3 galvenos risku tipus procentu likmju risks, valūtas risks un cenu svārstību risks. Tirgus risks ir iespēja ciest zaudējumus no tirgus nosacījumu izmaiņām, kas ietekmē kādu aktīvu kategoriju vai tirgu kopumā. Tirgus risks tiek novērtēts, veicot atbilstošu tirgus un finanšu instrumentu analīzi, tai skaitā arī tirgus riska jūtīguma analīzi. (skat. zemāk). Procentu likmju risks 1) patiesās vērtības procentu likmju ir risks, ka mainoties tirgus procentu likmēm, var mainīties patiesajā vērtībā novērtēto aktīvu bilances vērtība, kas ietekmē Plāna darbības rezultātus; 2) naudas plūsmas procentu likmju risks ir risks, ka mainoties tirgus procentu likmēm, mainīsies Plāna procentu ieņēmumi no Plāna aktīviem, kuriem ir noteikta mainīgā procentu likme. Plāna pārvaldnieks seko procentu likmju tendencēm Latvijas un starptautiskajos finanšu tirgos un pieņem lēmumu par portfeļa termiņa struktūru, pamatojoties uz piesardzīgām prognozēm par procentu likmju paredzamo attīstību. Termiņnoguldījumi tiek izvietoti uz pietiekoši īsu termiņu (pārsvarā ar termiņu līdz 1 gadam (ieskaitot)) un fiksētām procentu likmēm. Vidējais svērtais procentu likmju indekss (duration) parāda vērtspapīriem ir salīdzinoši neliels, tādējādi nepakļaujot Plānu augstam procentu likmju riskam. Gan parāda vērtspapīri, gan termiņnoguldījumi tiek veikti ar aprēķinu, lai to beigu termiņš nekoncentrētos kādā termiņa horizonta punktā, bet iespējami plašā ienesīguma līknes diapazonā. Plāna pārvaldnieks nelieto atvasinātos finanšu instrumentus procentu likmju riska samazināšanai. Procentu likmju risks un tā ietekme uz noguldījumu un parāda vērtspapīru cenām ir noteikta dažādām noguldījumu un parāda vērtspapīru kategorijām, atkarībā no to termiņa, valūtas un iespējamās procentu likmes izmaiņas. Norēķinu kontam tiek piešķirta fiksēta procentu likme, tomēr tā tiek regulāri pārskatīta, mainoties situācijai naudas tirgū. Līdz ar to latu procentu likmes palielinājums radīs Plāna ienākumu palielinājumu. Termiņnoguldījumi ir izvietoti ar fiksētu likmi. Procentu likmes izmaiņa neietekmēs termiņnoguldījumu uzskaites vērtību. Pārvērtējot patiesajā vērtībā esošo parāda vērtspapīru portfeli, tā vērtība mainīsies pretēji procentu likmju izmaiņām, proti, procentu likmes palielinājums parāda vērtspapīru cenu samazina, un otrādi. Parāda vērtspapīriem ietekme uz Plāna ienākumu noteikta kā iespējamās ienesīguma izmaiņas reizinājums ar attiecīgās kategorijas procentu likmju indeksu (duration jeb vidējo svērto termiņu līdz dzēšanai vai kupona maiņas datumam obligācijām ar mainīgu kupona likmi). Tiek pieņemts, ka 2. kārtas ienesīguma izmaiņas (convexity) ietekme uz parāda vērtspapīru cenām ir nulle. Cenu svārstību risks vērtspapīru cenu svārstības tieši ietekmē ieguldītājam piederošo Plāna daļu vērtību. Veicot ieguldījumus, Plāna pārvaldnieks nodrošina adekvātu ieguldījumu analīzi un diversifikāciju dažādos ieguldījumu objektos, tādējādi samazinot viena vērtspapīra, nozares, valsts vai reģiona iespējamā cenas krituma negatīvo ietekmi. Plāna pārvaldnieks nelieto atvasinātos finanšu instrumentus cenu svārstību riska samazināšanai. Ieguldījumi akcijās un ieguldījumu fondos ir pakļauti cenu svārstību riskam. Tirgus cenas samazinājums samazinās akciju un ieguldījumu fondu vērtību. Katrai akciju un ieguldījumu fondu kategorijai noteikts atšķirīgs sagaidāmais svārstīgums, ņemot vērā to atšķirīgo būtību, valūtu, reģionus un līdzšinējo svārstīgumu, tādēļ arī ietekme uz Plāna ienākumu ir atšķirīga. Valūtas risks mainoties ārvalstu valūtu kursiem attiecībā pret latu, Plāna aktīvu vērtība var vai nu palielināties, vai samazināties. Ieguldījumiem ārvalstu valūtās piemīt valūtas risks. Valūtas risks tiek mazināts, nosakot ieguldījumu ierobežojumus, ka ar Plāna saistībām nesaskaņotās valūtās var ieguldīt līdz 30% no Plāna aktīviem, turklāt vienā ar saistībām nesaskaņotā valūtā nedrīkst ieguldīt vairāk kā 10% no Plāna aktīviem, kā arī veicot mazākus par ieguldījumu ierobežojumu darījumus ar saistībām nesaskaņotās valūtās. Ieguldījumi eiro netiek uzskatīti par ar saistībām nesaskaņotu valūtu. Plāna pārvaldnieks nelieto atvasinātos finanšu instrumentus valūtas riska samazināšanai. Valūtas kursu svārstīgums tiek noteikts 10% robežās abos virzienos no valūtas kursa pārskata gada beigās. Ārvalstu valūtas vērtības samazināšanās novedīs pie šajās valūtās nominēto ieguldījumu vērtības samazinājuma, un otrādi. Tiek pieņemts, ka ieguldījumi eiro nav pakļauti valūtas riskam. 23

24 3. Informācija par risku pārvaldīšanu (turpinājums) (a) Tirgus risks (turpinājums) Plāna ienākumu jūtīguma analīze, kas parāda tirgus risku (naudas plūsmas un patiesās vērtības procentu likmju risks, valūtas risks un cenu svārstību risks) ietekmi uz Plāna darbības rezultātiem gada 31. decembrī, apkopota zemāk esošā tabulā. Latvijas latos () Uzskaites vērtība Naudas plūsmas un patiesās vērtības procentu likmju risks Valūtas risks Cenu svārstību risks Procentu likmes izmaiņa (+1pp) Procentu likmes izmaiņa (-1pp) Valūtas kursa izmaiņa (+10%) Valūtas kursa izmaiņa (-10%) Obligāciju fondiem (+1.5%) Akciju fondiem (+15%) Akcijām (+35%) Obligāciju fondiem (-1.5%) Akciju fondiem (-15%) Akcijām (-35%) Naudas līdzekļi (6 208) Termiņnoguldījumi Valsts vērtspapīri (7 473) Korporatīvās obligācijas (13 114) Obligāciju fondi (664) Akciju fondi (39 388) ( ) Akcijas (12 967) (48 416) Uzkrātie izdevumi (9 008) Ietekme uz neto aktīviem, kopā (14 379) (52 355) ( ) Plāna ienākumu jūtīguma analīze, kas parāda tirgus risku (naudas plūsmas un patiesās vērtības procentu likmju risks, valūtas risks un cenu svārstību risks) ietekmi uz Plāna darbības rezultātiem gada 31. decembrī, apkopota zemāk esošā tabulā. Latvijas latos () Uzskaites vērtība Naudas plūsmas un patiesās vērtības procentu likmju risks Valūtas risks Cenu svārstību risks Procentu likmes izmaiņa (+1pp) Procentu likmes izmaiņa (-1pp) Valūtas kursa izmaiņa (+10%) Valūtas kursa izmaiņa (-10%) Obligāciju fondiem (+1.5%) Akciju fondiem (+15%) Akcijām (+35%) Obligāciju fondiem (-1.5%) Akciju fondiem (-15%) Akcijām (-35%) Naudas līdzekļi (350) Termiņnoguldījumi Valsts vērtspapīri (18 006) Korporatīvās obligācijas (5 223) Obligāciju fondi (669) Akciju fondi (6 414) (87 493) Akcijas (1 689) (8 585) Uzkrātie izdevumi (3 300) Ietekme uz neto aktīviem, kopā (22 879) (8 103) (96 747) Par pamatu aktīvu pozīciju jūtīguma analīzei izmantots tirgus svārstīgums, kas noteikts, balstoties uz pārvaldnieka pieredzi un zināšanām par finanšu tirgiem, analizējot atsevišķu ieguldījumu pozīciju vai aktīvu klašu cenu vēsturiskās tendences un svārstīgumu, kā arī novērtējot to sagaidāmo svārstīgumu. Tirgus svārstīgums jeb cenas izmaiņa katrai aktīvu klasei aprēķināta kā iespējamā aktīvu cenas novirze nākamo 12 mēnešu laikā no cenas uz pārskata gada beigām. Pieņemts, ka novirzes un svārstīgums ir simetriski un to ietekmes absolūtais lielums ir vienāds palielinoties vai samazinoties attiecīgajam rādītājam. 24

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc IEGULDĪJUMU FONDS CBL Eastern European Fixed Income Funds (iepriekš Citadele Eastern European Fixed Income Funds ) Apakšfonds CBL Eastern European Bond Fund EUR (iepriekš Citadele Eastern European Bond

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs SEESAM LATVIA AAS Gada pārskats par 2009. gadu Saturs lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 7 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 8 Pārskats

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05 ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund fonda prospekts Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 02.09.2015. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss IESNIEGUMS PAR KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU/MAIŅU Datums / / 20 Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes 13.12.2013. sēdē, protokols Nr.58 Klients (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds,

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

AIF_ ABLV_ USD_ETF_Fund_300611_last

AIF_ ABLV_ USD_ETF_Fund_300611_last Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global USD ETF Fund neauditētais pārskats par periodu no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam Rīga, 2011 Saturs 1. Informācija par ieguldījumu fondu 3 2. Ieguldījumu

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

Microsoft Word - Prospekts_pensiju_plans_CAM_AKTIVAIS.doc

Microsoft Word - Prospekts_pensiju_plans_CAM_AKTIVAIS.doc Līdzekļu pārvaldītājs: Turētājbanka: AS Citadele banka Pielikums Nr.1B pie Līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu LP 3/2002 Līguma noslēgšanas datums: 2002.g. 10.oktobris Līguma

Sīkāk

AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

AS PrivatBank gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk