Nolikums_LUCFI ERAF

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Nolikums_LUCFI ERAF"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma ID Nr. LUCFI 2017/19/ERAF A.Krūmiņš NOLIKUMS Iepirkums tiek veikts PIL 9. panta kārtībā Rīga, 2017.gads 1/17

2 I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: LUCFI 2017/19/ERAF 1.2. PASŪTĪTĀJS Pasūtītāja nosaukums Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (turpmāk tekstā LU CFI) Adrese Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, Latvija NM reģ. Nr. LV Tālruņa Nr Faksa Nr e-pasta adrese Mājas lapas adrese Kontaktpersona Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: Aivars Vembris (tehniskā specifikācija) Ieva Lācenberga-Rocēna (citi jautājumi) Tālruņa Nr ; ; Faksa Nr e-pasta adrese ; Darba laiks 09:00-17: Iepirkuma priekšmets Optisko palīglīdzekļu un citu pētniecības materiālu piegāde LU CFI, atbilstoši Iepirkuma nolikumā (turpmāk- Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (turpmāk Tehniskā specifikācija; skatīt Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībām: Iepirkuma priekšmeta 1. (pirmā) daļa - Ķimikālijas; Iepirkuma priekšmeta 2. (otrā) daļa Optiskie materiāli; Iepirkuma priekšmeta 3. (trešā) daļa Laboratorijas trauki; Iepirkuma priekšmeta 4. (ceturtā) daļa Elektriskie materiāli; Iepirkuma priekšmeta 5. (piektā) daļa Vakuuma materiāli Iepirkuma priekšmeta CPV kods: Optiskie palīglīdzekļi Papildus CPV Kods: Organiskās ķīmijas pamatvielas; Sēra organiskie savienojumi; Organiskie savienojumi ar slāpekļa funkcijām; Ogļūdeņraži; Optiskie palīglīdzekļi; Optiskie filtri; Optiskās šķiedras kabeļi; Optiskās šķiedras savienojumi; Laboratorijas pipetes un piederumi; Elektrotehniskie materiāli; Organiskās ķīmijas pamatvielas Pretendents par katru iepirkuma priekšmeta daļu iesniedz atsevišķu piedāvājumu vai par divām, vai vairākām daļām kopā. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus Iepirkums tiks veikts Eiropas Reģionālā attīstības fondu līdzfinansētiem projektiem: 2/17

3 Nr /16/A/046 "Oriģinālu organisko materiālu iespēju demonstrēšana fotonisko ierīču prototipos" un Nr /16/A/131: "Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi" Līguma izpildes laiks un vieta Paredzamais līguma darbības laiks - 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža vai līdz līguma summas sasniegšanai, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestājas pirmais Preces piegādes laiks no 30 (trīsdesmit) dienu laikā Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas Līguma izpildes vieta: Ķengaraga iela 8, Rīga, Latvija 1.5. Termiņi Aktivitāte Laiks un datums Pēdējais termiņš piedāvājuma iesniegšanai (līdz šeit norādītajam laikam piedāvājumam jābūt saņemtam 1.11 punktā norādītajā Pasūtītāja telpā) Publiska atvēršanas sanāksme Ne vēlāk kā līdz plkst. 10:00 Nav paredzēta 1.6. Iepirkuma metode un likumiskais pamatojums. Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9. panta kārtībā. Jebkurš iepirkuma nosacījums, kas nav minēts Nolikumā, izpildāms atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam Iepirkumu komisija. Iepirkumu organizē LU CFI iepirkumu komisija (turpmāk tekstā arī Komisija) Nolikuma saņemšana. Pretendenti ar nolikumu var iepazīties un to lejupielādēt LU CFI mājas lapā: sadaļā Iepirkumi Papildus informācijas sniegšana Pretendenti pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem pa pastu uz adresi Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts Ķengaraga ielā 8, Rīgā, LV-1063 vai pa faksu vai pa e-pastu: Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 9.panta sestās daļas un 38.panta "Informācijas apmaiņa" regulējumam Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem savā mājas lapā sadaļā Iepirkumi. Pretendentiem ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta LU CFI mājas lapā sadaļā Iepirkumi sakarā ar šo iepirkumu Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks. 3/17

4 Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz nolikuma 1.5. punktā noteiktajam datumam un laikam LU CFI Sekretariātā 204. telpā, 2.stāvā, Ķengaraga ielā 8, Rīgā, LV- 1063, darba dienās no 9:00 līdz 17:00. Piedāvājumu var nogādāt ar vēstuli, kurjera pastu vai personiski Ja Pretendents piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (pasta vai kurjera pakalpojumus), tas ir atbildīgs par tā piegādi līdz piedāvājuma iesniegšanas vietai līdz nolikumā noteiktā termiņa beigām Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai pieteikumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, tiks noraidīti (piedāvājumi tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam) Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot piedāvājumus vai arī nosūtot atsaukumu vai piedāvājuma grozījumus pa pastu (vai kurjerpastu). Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu Ar piedāvājuma iesniegšanu Pretendents apliecina, ka: tam ir skaidras un saprotamas tā tiesības un pienākumi; tas ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu, tai skaitā visu tā pielikumu, saturu, atzīst to par pareizu un atbilstošu; tam ir skaidras un saprotamas nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets un tehniskās specifikācijas; piekrīt sniegt iepirkuma nolikumā noteikto preču piegādi tehniskajā specifikācijā notektajā termiņā Piedāvājumu iesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopā vai par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) no piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām Kopējā plānotā iepirkuma priekšmetu līgumcena (visām iepirkumu priekšmeta daļām): līdz EUR ,00 (piecpadsmit tūkstoši euro un nulle euro centi) bez PVN Informācijas apmaiņa: Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, pa faksu, elektronisko pastu, vai pa tālruni. 4/17

5 II. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 2.1. Noformējot piedāvājumu, Pretendents ievēro Nolikumā ietvertās prasības un piedāvājumā ietver: Pretendenta Pieteikumu dalībai šajā iepirkuma procedūrā. Pretendenta Pieteikums tiek aizpildīts atbilstoši šā Nolikuma 1. pielikumā esošajai veidlapai; Pretendenta kvalifikācijas dokumentus (skatīt šā Nolikuma III nodaļu); Tehnisko un finanšu piedāvājumu, kas aizpildīts atbilstoši šā Nolikuma 2. pielikuma Tehniskā specifikācija noteiktajām prasībām Piedāvājuma elektronisko versiju- iesniedzot PDF vai doc., vai docx. paplašinājuma formā. Elektroniskais dokuments jāieraksta USB zibatmiņā, uz kuras jābūt atzīmei ar Pretendenta nosaukumu un iepirkuma nosaukumu Piedāvājumu sastāda latviešu valodā, datorrakstā, atbilstoši lietvedības prasībām. Piedāvājumu paraksta pilnvarotā amatpersona, norādot pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu, kā arī vietas nosaukumu un datumu Pretendents Piedāvājumā var iekļaut informāciju svešvalodā, šādā gadījumā ir jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā ar uzrakstu TULKOJUMS PAREIZS. Pretējā gadījumā iepirkumu komisija uzskata, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts Ja piedāvājumu iesniedz Pretendentu apvienība, vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo Pretendenta apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona Pretendentam jāiesniedz piedāvājums 2 (divos) eksemplāros - viens oriģināls un viena kopija Piedāvājumam dalībai iepirkumā jābūt cauršūtam (caurauklotam) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība ). Piedāvājuma lapām jābūt numurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi ORIĢINĀLS un KOPIJA Šā nolikuma 2.5.punktā minētais piedāvājums jāiesniedz (jānogādā) vienā aizvērtā un parakstītā aploksnē. Ja Piedāvājums netiks noformēts atbilstoši minētajai prasībai, tas tiks atgriezts Pretendentam, to nereģistrējot Uz aploksnes jānorāda sekojoša informācija: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Ķengaraga iela 8, Rīga, LV Pretendenta nosaukums un adrese Atzīme Iepirkumam (LU CFI 2017/19/ERAF) Atzīme Neatvērt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 5/17

6 2.9. Pretendents var izmainīt vai atsaukt piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ka Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām vai atsaukšanu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. III. PRETENDENTAM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS 3.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā: Pretendents fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū Nolikuma prasībām atbilstošu preču piegādi Pasūtītājs Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkumu līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts; ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, pieņēmts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro; iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem; uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi punktos: , un minētie nosacījumi Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma punktos: un minēto apstākļu dēļ Pasūtītājs: attiecībā uz Latvijā reģistrētu un patsāvīgi dzīvojošu Pretendentu un punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: a) par punktā minētajiem faktiem no Uzņēmumu reģistra, b) par punktā minēto faktu no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un punktā minētās personas piekrišanu; attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un punktā minēto personu, pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas punktos: un noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma 6/17

7 izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā Atkarībā no atbilstoši punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs: neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro; informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju Pretendentam vai punktā minētajai personai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, un nosaka termiņu 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu: izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro; pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļu parādu; līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentas unstitūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu neesību Ja noteiktajā termiņā apakšpunktos minētie dokumenti nav iesniegti, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā Kvalifikācijas prasības un iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti: Informācija par Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli: Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim jāatbilst šādiem nosacījumiem: Pretendenta gada vidējam kopējam finanšu apgrozījumam iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā jāpārsniedz Pretendenta šim iepirkumam piedāvātā līgumcena Lai varētu izvērtēt Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, līdz ar piedāvājumu Pretendents iesniedz apliecinājumu par Pretendenta gada vidējo kopējo finanšu apgrozījumu iepriekšējo trīs finanšu gadu laikā. Pretendents, kurš darbojas mazāk nekā 3 (trīs) gadus, iesniedz apliecinājumu par gada vidējo kopējo finanšu apgrozījumu savas darbības periodā. 7/17

8 Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju saimniecisko un finansiālo stāvokli, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei. Uzvaras gadījumā Pretendentam kopā ar uzņēmējiem, uz kuru resursiem viņš balstās, pirms līguma noslēgšanas jāizveido personu grupa pilnsabiedrības statusā vai jābūt vienam no līgumslēdzējiem iepirkuma līgumā ar atbilstošu atbildību par līguma izpildi Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā gadījumos, ja Pretendents Nolikumā noteiktajā kārtība nav iesniedzis nepieciešamos kvalifikāciju apliecinošos dokumentus(-u) un/vai ir sniedzis nepatiesu informāciju un/vai nav sniedzis pieprasīto informāciju Pretendenti, kuri neatbildīs Nolikuma 3.2.punktā norādītajām prasībām, tiks noraidīti, un to iesniegtie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti Tehniskais un finanšu piedāvājums: Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo, atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam, norādot katras iepirkuma priekšmeta daļas preces 1 vienības cenu EUR bez PVN, kas tiek reizināta ar prognozēto daudzumu, lai veidotu iepirkuma daļas kopsummu EUR bez PVN Pretendentam tehniskajā piedāvājumā katrā iepirkuma priekšmeta daļas preces pozīcijā jānorāda konkrēts 1 (viens) preces nosaukums, preces tehniskie parametri, kvalitāte un/vai preces ražotājs Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis) Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajai katras preces cenai ir jābūt nemainīgai visā līguma darbības laikā, neatkarīgi no faktiski pasūtīto preču daudzuma. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi (izņemot nodokļu izmaiņas) nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu. IV. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 4.1. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: piedāvājums, kas atbilst kvalifikācijas un tehniskajām prasībām, ar zemāko cenu Piedāvājumu vērtēšana pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām notiks šādos posmos: piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām; Pretendentu atlase: pēc Pretendentu iesniegtajiem šā nolikuma III. nodaļā norādītajiem dokumentiem tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām; 8/17

9 piedāvājuma atbilstības pārbaude: Komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskajām prasībām (Nolikuma 2.pielikums); ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, Komisija noraida pretendenta piedāvājumu; finanšu piedāvājumu vērtēšana: Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ietvertas visu preču cenas, vai nav aritmētisku kļūdu, kuru konstatēšanas gadījumā, Komisija šīs kļūdas izlabo un paziņo pretendentam, kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti; Vērtējot finanšu piedāvājumu tiek vērtēts finanšu piedāvājums, ņemot vērā iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas Komisija izvēlas katrā iepirkuma priekšmeta daļā piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām. Komisija vērtējot zemāko cenu, vērtē un salīdzina visu iesniegto pretendentu iesniegtās cenu par 1 (vienu) preces vienību kopsummu EUR bez PVN katrā iepirkuma priekšmeta daļā. Ja vairāku pretendentu piedāvājumi būs ar vienādu viszemāko cenu, tad Komisija izvēlas to pretendentu, kura piedāvājums ir saņems un reģitrēts ātrāk Triju darbdienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs informēs visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā mājas lapā internetā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju Komisijas lēmumam 4.5. Pasūtītājs iepirkuma līgumus par katru no iepirkuma priekšmeta daļām slēgs ar Komisijas izraudzīto pretendentu(iem). Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu visu vai kādā no daļām un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums Gadījumā, ja iepirkuma uzvarētājs nav ieradies parakstīt iepirkuma līgumu 5 (piecu) dienu laikā no uzaicināšanas, Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Pretendents ir atteicies no līguma slēgšanas, un lemt par iepirkuma līguma slēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu konkrētajā iepirkuma daļā. Ja nākamais Pretendents atsakās slēgt līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu konkrētajā iepirkuma daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nākamo zemākās cenas piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. V. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 5.1. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka piedāvājums neatbilst kādai no šajā Nolikumā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju Komisijai ir tiesības pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Ja eksperts dod rakstisku vērtējumu, to pievieno Komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs Komisijai. 9/17

10 5.4. Komisija patur sev tiesības jebkurā laikā pārtraukt procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums Komisijai, piedāvājumu izvērtēšanas, atbilstoši nolikuma IV.nodaļas nosacījumiem, rezultātā, ir tiesības pieņemt vienu no sekojošiem lēmumiem: par iepirkuma līgumu slēgšanu ar pretendentu; izbeigt iepirkumu kādā no iepirkuma daļām vai visu bez rezultāta Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu/izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no Komisijas locekļiem Komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju savam lēmumam, trīs darba dienu laikā ievietojot to Pasūtītāja mājas lapā ( un par savu lēmumu trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta rakstiskus paziņojumus visiem Pretendentiem. Ja Pretendents pieprasa, Pasūtītājs triju darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas lēmumu izsniedz vai nosūta Pretendentam Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, Pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto iepirkuma līguma tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma teksts ir pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas. VI. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 6.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīva griba Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai šajā iepirkumā, pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt Nolikuma un tā pielikumu prasības un uz iepirkuma priekšmetu citas attiecināmās normatīvo aktu prasības Pretendentam ir jānodrošina piedāvātās cenas nemainīgums visā iepirkuma līguma izpildes gaitā, neatkarīgi no pasūtīto preču daudzuma. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 9. panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. VII. LĪGUMA NOSACĪJUMI 7.1. Par katru iepirkuma priekšmeta daļu var tikt slēgts atsevišķs iepirkuma līgums, pamatojoties uz iepirkuma nolikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu. 10/17

11 7.2. Pasūtītājs līgumu slēdz saskaņā ar pretendenta piedāvājumu, kas izriet no Nolikumā izvirzītajām prasībām Līgumam pielikumā tiek pievienots izraudzītā pretendenta piedāvājums, fiksējot iepirkuma rezultātā noslēdzamo kopējo summu katrā iepirkuma priekšmeta daļā un katra izraudzītā pretendenta piedāvāto preču 1 (vienas) vienības cenu, kas ir maksimālā cena, par kādu attiecīgais pretendents apņēmies piegādāt preci visā līguma darbības laikā Tehniskajā specifikācijā norādītais preču apjoms ir aptuvenais apjoms līgumu darbības laikā, taču tas nav garantēts. Pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i. līgumsaistību izpildes gaitā ir iespējamas pasūtītāja plānotā iepirkuma apjoma izmaiņas Līguma grozījumu ierobežojumi noteikti Publisko iepirkumu likumā Līguma projekts (Nolikuma 3.pielikums) ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa. Līguma slēgšanas laikā Līguma projekts var tikt precizēts, veicot tajā nebūtiskus labojumus jeb saskaņojot to ar līgumu par Eiropas Reģionālā attīstības fondu līdzfinansēto projektu Nr /16/A/046 "Oriģinālu organisko materiālu iespēju demonstrēšana fotonisko ierīču prototipos" un Nr /16/A/131: "Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi" īstenošanu, kura ietvaros šie iepirkumi tiek veikti. NOLIKUMA PIELIKUMI 1. Pieteikums (forma); 2. Tehniskā specifikācija tehniskā un finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma; 3. Līgums (projekts). 11/17

12 AIZPILDA PRETENDENTS 1.pielikums iepirkuma LU CFI 2017/19/ERAF nolikumam PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMAM Optisko palīglīdzekļu un citu pētniecības materiālu piegāde Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts Iepirkums Nr.: LU CFI 2017/19/ERAF /Datums/ Pretendents,, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., (vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats) persona, ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā Optisko palīglīdzekļu un citu pētniecības materiālu piegāde, ID Nr. LU CFI 2017/19/ERAF iepirkuma daļā: (jānorāda iepirkuma priekšmeta daļas/-u) un apliecina sekojošo: 1. Esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma nolikumam un pievienotā līguma projekta noteikumiem, piedāvājam veikt preču piegādi saskaņā ar Nolikuma un tā pielikumos noteiktajām prasībām par cenām, kas noteiktas mūsu piedāvājumā. 2. Mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa dienas. 3. Apliecinām, ka visi piegādes izpildes apstākļi un apjomi pirms piedāvājuma iesniegšanas ir izvērtēti un skaidri, piegādes tiks realizētas, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publisko iepirkumu ierobežojumus, atbilstoši pievienotā Līguma noteikumiem un tehniskajai specifikācijai. 4. Apliecinām, ka piedāvājuma izmaksās ir iekļautas visi ar preču piegādes izpildi saistītie riski un izdevumi, arī tie, kurus pretendents nav izvērtējis vai nav pamanījis, iesniedzot piedāvājumu Pasūtītājam. 5. Informācija par Pretendentu 1. Nosaukums: Jurid.adrese Faktiskā adrese Reģ.Nr PVN maksātāja Nr. Banka, kods un konta numurs Tālrunis Fakss 1 Ja pretendents ir personu apvienību, tad norādāma informācija par katru no apvienības viedriem, norādot, kurš pārstāv apvienību iepirkumā. 12/17

13 e-pasta adrese Interneta adrese Kontaktpersona Kontaktpersonas tālr. un e-pasts Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats Pilnvarotās personas paraksts 13/17

14 AIZPILDA PRETENDENTS 2.pielikums iepirkuma ID Nr LU CFI 2017/19/ERAF Optisko palīglīdzekļu un citu pētniecības materiālu piegāde nolikumam Tehniskā specifikācija Tehniskais un finanšu piedāvājums TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS PRASĪBAS LŪGUMS SKATĪT PIEVIENOTAJĀ EXEL TABULĀ, KURĀ NORĀDĪTAS KATRAS PRECES TEHNISKĀS PRASĪBAS. TEHNISKO UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMU JĀSAGATAVO, IEKOPĒJOT TO IEPIRKUMA DAĻU TEHNISKĀS UN CITAS PRASĪBAS NO PIEVIENOTĀ EXEL DOKUMENTA ŠAJĀ FORMĀ, PAPILDINOT TO AR PRASĪTO INFORMĀCIJU PAR PIEDĀVĀTAJĀM PRECĒM. TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ LIETOTIE TERMINI ANGĻU VALODĀ NETIEK TULKOTI PRECĪZĀKAI IZPRATNEI PAR PRECI/MATERIĀLU. *minimālais daudzums ir 1 (viena) vienība; var tikt piedāvāti arī mazāki iepakojumi, saglabājot kopējo pieprasīto daudzumu **ja tehniskajā specifikācijā iekļautais tehniskais parametrs satur norādi uz konkrēta ražotāja izstrādājumu vai kādu standartu, tad pretendentam ir tiesības piedāvāt arī ekvivalentu cita ražotāja izstrādājumu vai standartu, kas atbilst tehniskās specifikācijas parametriem; ***finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī noma, transporta izdevumi un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona): /vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/ 2017.gada. /sastādīšanas vieta/ 14/17

15 3.pielikums iepirkuma LU CFI 2017/19/ERAF Optisko palīglīdzekļu un citu pētniecības materiālu piegāde nolikumam IEPIRKUMA LĪGUMA (PROJEKTS) PAR PIEGĀDI ERAF PROJEKTA Nr. VAJADZĪBĀM Rīgā, 2017.gada. LU Cietvielu fizikas institūta līgumu uzskaites Nr.2017/2017/19/ERAF - Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (turpmāk tekstā LU CFI), tās direktora Mārtiņa Rutka personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU CFI nolikumu, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Pasūtītājs, no vienas puses, un <komercdarbības forma> <nosaukums>, kuru atbilstoši <pārstāvības pamatojums> pārstāv tās <amats><vārds, uzvārds>, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Izpildītājs, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi saukts arī Puse un abi kopā saukti Puses, Pamatojoties uz: (A) Eiropas Reģionālā attīstības fondu līdzfinansēta projekta Nr /16/A/046 "Oriģinālu organisko materiālu iespēju demonstrēšana fotonisko ierīču prototipos" un/ vai Eiropas Reģionālā attīstības fondu līdzfinansēta projekta Nr /16/A/131: "Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi" (iespējams precizēt projektu, ja iepirkuma dala paredzēta tikai vienam projektam); (B) (C) LU CFI iepirkumu Optisko palīglīdzekļu un citu pētniecības materiālu piegāde, ID Nr. LUCFI 2017/19/ERAF, kurā Izpildītājs iesniedza, iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu; LU CFI iepirkumu komisijas 2017.gada. lēmumu par iepirkuma/ iepirkuma priekšmeta. daļas līguma izpildes tiesību piešķiršanu Izpildītājam, 15/17

16 Noslēdz šādu līgumu, turpmāk šī līguma tekstā saukts Līgums, par sekojošo: 1. Līguma priekšmets un darbības laiks 1.1. Piegādātājs pārdod, bet Pasūtītājs pērk (turpmāk tekstā - Prece), atbilstoši šī Līguma 1.pielikumā Tehniskā un finanšu piedāvājums noteiktajām cenām Līguma summa, ieskaitot nodokļus un nodevas, ar kurām tiek aplikta Prece, un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, ir EUR ( eiro un 00 centi), tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents) EUR ( eiro un 00 centi), turpmāk šā Līguma tekstā saukta - Līgumcena Līguma darbības laiks ir 12 mēneši, skaitot no Līguma noslēgšanas dienas, vai līdz brīdim, kad Preču piegāde ir veikta par visu Līguma summu, ja tas notiek ātrāk par 12 mēnešiem Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību izpildei, ievērojot Līguma 1.3.punkta noteikumus. 2. Piegādes nosacījumi un apmaksas kārtība 2.1. Prece Pasūtītājam tiek piegādāta Rīgā, Ķengaraga ielā 8, LU CFI telpās. Piegāde ir bez papildus maksas Preču piegādes ir jānodrošina no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā Apmaksas veids - pēcapmaksa par piegādāto Preču partiju, 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas Līguma 1.pielikumā Tehniskā un finanšu piedāvājums ir norādīts maksimālais Preču iegādes daudzums. Faktiskais iegādes daudzums būs atkarīgs no vajadzībām un pieejamā finansējuma un var būt mazāks par tur norādīto. 3. Citi noteikumi 3.1. Par apmaksas termiņa neievērošanu vai par Preces piegādes kavējumu vainīgā līgumslēdzēja Puse pēc pirmā otras Puses pieprasījuma, maksā otrai Pusei līgumsodu 0,5% (procenta piecu desmitdaļu) apmērā no maksājuma summas vai piegādes apjoma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes Ja Līgumā nepieciešams veikt grozījumus, tie jāveic ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējo norēķinu atbilstoši faktiski veiktajai piegādei. 16/17

17 3.4. Visi strīdi un domstarpības, kādas Pusēm radušās šā Līguma izpildes gaitā, un nav atrisināmas pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tiek izskatītas Latvijas Republikas tiesu iestādēs, Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Pušu atbildīgās personas šī Līguma izpildes laikā: Pasūtītājs nozīmē, tālrunis, e-pasts Piegādātājs nozīmē, tālrunis, e-pasts: Līgums sastādīts divos eksemplāros, katrs uz 3 (trīs) lapaspusēm, kopā ar 1.pielikumu - uz ( ) lapaspusēm, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja. Līguma 1. pielikums Tehniskā un finanšu piedāvājums ir tā neatņemama sastāvdaļa. 4. Līgumslēdzēju Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti: Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts Juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 NM reģ.nr. LV Norēķinu konts: Izpildītājs: Juridiskā adrese: Biroja adrese: PVN reģ.nr.: Norēķinu konts: Banka: Bankas kods: Bankas kods: Pasūtītājs: Izpildītājs: Paraksts Z.v. Paraksts Z.v. 17/17

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās Rīga, 2019 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.maija sēdē (protokols Nr.1) VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA ATKLĀTA KONKURSA Ventilācijas, dzesēšanas, ēku vadības sistēmas (BMS)

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā)

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ,

Sīkāk

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr.90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Apstiprināts 26.08.2011. Iepirkuma komisijas sēdē (Protokols Nr.5) Nolikums iepirkumam Nr. KNIPP-2011/4 Jumta seguma nomaiņa ēkai Jubilejas ielā 18 A, Indrā 1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk