Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07"

Transkripts

1 ABLV US Industry USD Equity Fund fonda pārvaldes nolikums Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: Fonda reģistrācijas numurs: FL /204 Ar grozījumiem, kas apstiprināti ABLV Asset Management, IPAS pārvaldes institūcijā un reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: (spēkā stāšanās datums ) (spēkā stāšanās datums ) (spēkā stāšanās datums ) (spēkā stāšanās datums ) (spēkā stāšanās datums...) Nolikumā ir aktualizēta informācija par Revidentu (titullapā) Turētājbanka: Akciju sabiedrība "Baltic International Bank" Revidents: SIA Nexia Audit Advice Fonda prospektu, ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, Fonda pārvaldes nolikumu, Fonda gada un pusgada pārskatus, kā arī citu informāciju par Fondu un Sabiedrību var bez maksas saņemt ABLV Asset Management, IPAS birojā pēc adreses: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:30 Ieguldījumu apliecību izplatītāji: ABLV Capital Markets, IBAS Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija NOT.120 / 07 / /12

2 Saturs 1. Ziņas par Fondu Ziņas par Fonda pārvaldošo Sabiedrību Ziņas par Fonda Turētājbanku Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība Ieguldījumu ierobežojumi Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtība Ieguldītāju apkalpošanas kārtība Prospekta un Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas izsniegšanas kārtība Informācija par Fonda ienākumu sadali Ieguldījumu apliecību emisija, iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana Fonda vērtība Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenas aprēķināšana Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšana Ienākumu aprēķināšana Fonda likvidācijas kārtība Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošanas kārtība Turētājbankai vai citām personām Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citām personām Kārtība, kādā noris Sabiedrības sadarbība ar Turētājbanku Fonda pārvaldīšanā Fondam piekritīgie maksājumi Maksājumi Sabiedrībai, Turētājbankai, Revidentam, trešajām personām Citi maksājumi Publisku paziņojumu sniegšanas kārtība un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība NOT.120 / 07 / /12

3 1. Ziņas par Fondu Nosaukums: Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV US Industry USD Equity Fund (turpmāk Fonds). 2. Ziņas par Fonda pārvaldošo Sabiedrību Sabiedrības nosaukums: ABLV Asset Management, IPAS Juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija Tālr.: (+371) , fakss: (+371) Sabiedrības izpildinstitūcijas atrašanās vieta sakrīt ar juridisko adresi. Dibināšanas datums: gada 30. marts Reģistrācijas numurs: Licences: Licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai Nr / Ziņas par Fonda Turētājbanku Turētājbankas nosaukums: Juridiskā adrese: Akciju sabiedrība "Baltic International Bank" Kalēju iela 43, Rīga, Latvija, LV-1050 Tālr.: (+371) , fakss: (+371) Atrašanās vieta sakrīt ar juridisko adresi. Dibināšanas datums: gada 3. maijs Reģistrācijas numurs: Licences: 4. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība Licence kredītiestādes darbībai izsniegta: 1993.gada 8.aprīlī, Nr.103, izdevējiestāde: Latvijas Banka gada 25.jūnijā licence pārreģistrēta, izdevējiestāde Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Nr /71. Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV US Industry USD Equity Fund ir izveidots ar mērķi piedāvāt tā ieguldītājiem iespēju veikt pietiekami diversificētus ieguldījumus ETF vērtspapīros un tādā veidā iegūt priekšrocību no ASV ekonomikas attīstības. Fonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādās ekonomikas nozarēs un emitentiem, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret portfeļa aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku. Fonda pamatvalūta ir USD (turpmāk Pamatvalūta). Fonda aktīvi saskaņā ar Fonda prospektā (turpmāk Prospekts) noteiktajiem ierobežojumiem var tikt ieguldīti finanšu instrumentos un noguldījumos no Pamatvalūtas atšķirīgajās valūtās. Nozaru akciju indeksi var būt izveidoti no dažādu valstu uzņēmumu akcijām, kas emitēti attiecīgo valstu nacionālajās valūtās. ETF vērtspapīri, kas replicē regulētajos tirgos tirgoto atsevišķas ekonomikas nozares komercsabiedrību akciju indeksa struktūru, neierobežo indeksā ietilpstošo akciju emisijas valstu nacionālo valūtu risku. Tādējādi, ETF vērtspapīra tirgus cenas izmaiņu dinamika un bāzes indeksa vērtības izmaiņu dinamika var būtiski atšķirties, ja mainās ETF vērtspapīra pamata valūtas kurss pret bāzes akciju indeksā ietilpstošo akciju emisijas valstu nacionālo valūtu kursiem. Darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem var būt nepieciešama Pamatvalūtas konvertācija citā valūtā, lai izpildītu attiecīgu regulēto tirgu noteikumus attiecībā uz nodrošinājuma depozītu. Šādi Fonda ieguldījumi var būt saistīti ar valūtas risku, t.i. nelabvēlīgi mainoties valūtas kursam, šādi ieguldījumi var radīt zaudējumus finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultātā. Ieguldījumu objektu izvēle notiek saskaņā ar Prospektā noteiktajiem Fonda ieguldījumu politikas un ieguldījumu ierobežojumu principiem un kārtībā, kādā to paredz Fonda pārvaldes nolikums (turpmāk Nolikums). Saskaņā ar Latvijas Republikas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu (turpmāk Likums) Fonds ir atvērtais ieguldījumu fonds, kura mērķis ir apvienot publiski piesaistītus naudas līdzekļus ieguldīšanai pārvedamos vērtspapīros un citos likvīdos finanšu instrumentos, ievērojot riska samazināšanas principu un Likumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, un kuru pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums, ja fonda ieguldītāji to prasa, ne vēlāk kā mēneša laikā veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu. Fonda manta ir Fonda ieguldītāju (turpmāk Ieguldītāji) kopīga manta, un tā turama, iegrāmatojama un pārvaldāma šķirti no Sabiedrības, citu tās pārvaldē esošo fondu vai to apakšfondu, kā arī Turētājbankas mantas. Fonda mantu nedrīkst iekļaut Sabiedrības vai Turētājbankas kā parādnieka mantā, ja Sabiedrība vai Turētājbanka pasludināta par maksātnespējīgu vai tiek likvidēta. Fonds nav juridiska persona. Fonds darbojas saskaņā ar Likumu un ar gada 20. decembra Padomes Direktīvu 85/611/EKK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU). NOT.120 / 07 / /12

4 Sabiedrība savā vārdā uz Ieguldītāju rēķina, vienīgi Ieguldītāju interesēs, rīkojas ar Fonda mantu un no tās izrietošajām tiesībām, saskaņā ar Likumu, citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, saviem Statūtiem, Prospektu un Nolikumu. Sabiedrībai, veicot ar Fonda pārvaldi saistītās darbības, arī izmantojot pie Fonda mantas piederošo kapitāla daļu balsstiesības, nav nepieciešama Ieguldītāju piekrišana. Sabiedrība ir atbildīga par Fonda grāmatvedības uzskaites veikšanu, gada un pusgada pārskatu sagatavošanu. Sabiedrība ir tiesīga deleģēt Fonda grāmatvedības uzskaites veikšanu pilnvarotai personai, par kuras darbību Sabiedrība ir atbildīga. Sabiedrība Fonda grāmatvedības uzskaiti veic atsevišķi no Sabiedrības un citu Sabiedrības pārvaldāmo fondu mantas. 5. Ieguldījumu ierobežojumi 5.1. Fonda ieguldījumus var izdarīt pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: 1) tie tiek tirgoti dalībvalsts regulētajā tirgū vai citā dalībvalsts tirdzniecības vietā (regulēts tirgus, daudzpusējās tirdzniecības sistēmas vai sistemātisks internalizētājs, kas attiecīgi darbojas šādā statusā, vai attiecīgos gadījumos sistēma ar regulētam tirgum vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmām līdzīgām funkcijām); 2) tie ir iekļauti dalībvalsts fondu biržu oficiālajos sarakstos vai tiek tirgoti dalībvalsts vai ASV regulētajā tirgū vai citā tirdzniecības vietā; 3) tie nav iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai netiek tirgoti regulētos tirgos, bet šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu emisijas noteikumos paredzēts, ka tie tiks iekļauti 5.1. punkta 1. un 2. apakšpunktā minēto fondu biržu oficiālajos sarakstos vai regulētos tirgos, un šo vērtspapīru iekļaušana notiks gada laikā no dienas, kad uzsākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt naudas tirgus instrumentos, kas netiek tirgoti regulētos tirgos, ja tie ir brīvi pārvedami (nepastāv darījumu ierobežojumu nosacījumi) un ir iestājies viens no šādiem nosacījumiem: 1) tos ir emitējusi vai garantējusi dalībvalsts vai dalībvalsts pašvaldība, cita valsts (federālā valstī viena no federācijas loceklēm) vai starptautiska institūcija, ja viena vai vairākas dalībvalstis ir tās locekles; 2) tos ir emitējusi vai garantējusi dalībvalsts centrālā banka, Eiropas Centrālā banka vai Eiropas Investīciju banka; 3) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras vērtspapīri tiek tirgoti 5.1. punkta 1. un 2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā; 4) tos ir emitējusi vai garantējusi kredītiestāde, kura reģistrēta dalībvalstī un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija atbilstoši Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām, vai emitents, kura darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā Eiropas Savienībā noteiktās un kurš atbilst vismaz vienai no šādām prasībām: a) tas ir reģistrēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā; b) tam ir piešķirts investīciju līmeņa reitings; c) emitenta darbības tiesiskā regulējuma izsmeļoša analīze apliecina, ka tā darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā Eiropas Savienībā noteiktās. 5) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apjoms ir 10 miljoni eiro vai lielāks un kura sagatavo un publicē revidētu gada pārskatu atbilstoši gada pārskatu sagatavošanas un publicēšanas prasībām, kas ir līdzvērtīgas Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām. Šāda komercsabiedrība ir vienā grupā ar vienu vai vairākām komercsabiedrībām, kuru akcijas tiek tirgotas regulētā tirgū, un ir paredzēta tam, lai piesaistītu naudas līdzekļus grupai, vai šāda komercsabiedrība ir īpašam nolūkam izveidota struktūra, kura ir specializējusies parādu vērtspapirizēšanā un kurai par likviditātes nodrošināšanu ir noslēgta vienošanās ar tādu banku, kas atbilst 5.2. punkta 4. apakšpunktā kredītiestādei izvirzītajām prasībām. Uz ieguldījumiem šādos naudas tirgus instrumentos attiecas ieguldītāju aizsardzība, kas līdzvērtīga 5.2. punkta 1., 2., 3. un 4. apakšpunktā minētajai aizsardzībai Fonda ieguldījumus var izdarīt 5.1. un 5.2. punktos neparedzētos pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, ja ieguldījuma apjoms nepārsniedz 10 procentus no Fonda aktīviem Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt dalībvalstī reģistrētu atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās (daļās), kuru darbības regulējums ir analoģisks Likuma prasībām Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt 5.4. punktā neminētajās valstīs reģistrētu atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās), ja atvērtie fondi vai tiem pielīdzināmi kopējo ieguldījumu uzņēmumi atbilst šādām prasībām: 1) tie ir reģistrēti ārvalstī, kurā tiesiskais regulējums paredz šādu uzņēmumu uzraudzību, kas līdzvērtīga Likumā noteiktajai uzraudzībai un attiecīgās ārvalsts uzraudzības institūcijas sadarbojas ar FKTK; 2) to darbību regulējošās prasības, tai skaitā ieguldītāju aizsardzība, ieguldījumu un darījumu ierobežojumi, ir analoģiskas Likuma noteikumiem par atvērto ieguldījumu fondu darbību; 3) tie sagatavo un publisko pusgada un gada pārskatus, lai būtu iespējams novērtēt to aktīvus, saistības, ienākumus un darbību pārskata periodā Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt 5.4. un 5.5. punktā minēto atvērto fondu un kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās), ja atvērtā fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma (kura ieguldījumu apliecības (daļas) paredzēts iegādāties) NOT.120 / 07 / /12

5 prospektā, pārvaldes nolikumā vai tiem pielīdzināmā dokumentā ir noteikts, ka ieguldījumi citos fondos vai kopējo ieguldījumu uzņēmumos nedrīkst pārsniegt 10 procentus no fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma aktīviem Fonda ieguldījumi viena atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecībās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no Fonda aktīviem. Fonda kopējie ieguldījumi ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no Fonda aktīviem Fonda ieguldījumi viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos nedrīkst pārsniegt 5 procentus no Fonda aktīviem. Minēto ierobežojumu drīkst palielināt līdz 10 procentiem no Fonda aktīviem, bet tādā gadījumā piecus procentus pārsniedzošo ieguldījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 40 procentus no Fonda aktīviem Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti 5.1. punkta 1. un 2. apakšpunktā minētajos tirgos, un to bāzes aktīvs ir Prospektā minētie finanšu instrumenti, finanšu indeksi, procentu likmes, valūtu kursi vai valūtas, kurās ir ieguldīti vai ir paredzēts ieguldīt Fonda līdzekļus Kopējie riski, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, tai skaitā pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos ietvertajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt Fonda vērtību Fonda noguldījumus kredītiestādēs drīkst veikt uz termiņu līdz 12 mēnešiem. Fonda noguldījumi vienā kredītiestādē nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Fonda aktīviem. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret Turētājbanku Neņemot vērā 5.8. un punktā atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, kopējie Fonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kā arī Fonda noguldījumi, kuru emitents, garantētājs vai noguldījuma piesaistītājs ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Fonda aktīviem. Piemērojot šajā punktā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības uzskata par vienu personu Fonda ieguldījumi atsevišķos ieguldījumu objektos nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus: 1) 10 procentus no viena emitenta to akciju nominālvērtības, kurām nav balsstiesību; 2) 10 procentus no viena emitenta emitēto parāda vērtspapīru kopējā apjoma; 3) 25 procentus no viena atvērtā fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecību (daļu) skaita; 4) 10 procentus no viena emitenta emitēto naudas tirgus instrumentu kopējās vērtības Ne visu sabiedrības pārvaldē esošo fondu līdzekļu ieguldījumi kopā, ne Fonda ieguldījumi atsevišķi tieši vai netieši nedrīkst pārsniegt 10 procentus no jebkura šāda rādītāja: 1) viena emitenta pamatkapitāla; 2) viena emitenta balsstiesību kopējā apjoma Fonda līdzekļus nedrīkst piešķirt aizdevumos un ieguldīt nekustamajā īpašumā, kā arī Fonda līdzekļus nedrīkst ieguldīt dārgmetālos un atvasinātajos finanšu instrumentos, kuru bāzes aktīvs ir dārgmetāli vai preces. 6. Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtība Ar Fonda mantu rīkojas Sabiedrības Valdes iecelts Fonda pārvaldnieks, kurš veic Fonda pārvaldnieka funkcijas, ievērojot Prospekta noteikumus, Fonda ieguldījumu politiku, Sabiedrības Valdes lēmumus un noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, kārtībā, kādā to paredz Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti un Nolikums. Sabiedrības Valde nosaka Fonda pārvaldīšanas stratēģiju, kā arī kontrolē noteiktās stratēģijas ievērošanu. Balstoties uz finanšu tirgu ilgtermiņa un vidējā termiņa tendencēm, makroekonomiskām prognozēm, fundamentālo tirgus novērtējumu, procentu likmju prognozi un citiem faktoriem, Sabiedrības Valde nosaka finanšu instrumentu veidu un valstu sarakstu, kuros ir plānots ieguldīt Fonda līdzekļus, kā arī Fonda līdzekļu ieguldīšanas ierobežojumus, un iesniedz tos Fonda pārvaldniekam. Fonda pārvaldnieks ir atbildīgs par Fonda ieguldījumu politikas ievērošanu. Fonda pārvaldnieks pieņem ieguldījumu pārvadīšanas taktiskos lēmumus, balstoties uz esošo tirgus īstermiņa tendenci, instrumentu likviditāti, tehnisko analīzi un citiem faktoriem. Fonda pārvaldnieks nosaka finanšu instrumentu izvēli, vienu finanšu instrumentu nomaiņu ar citiem apstiprinātās stratēģijas ietvaros, pirkšanas/pārdošanas brīdi un veic citas nepieciešamās darbības ar mērķi palielināt ieguldījumu ienesīgumu, balstoties uz vienpersonisku lēmumu ņemot vērā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus. Fonda pārvaldnieks, novērtējot apstākļus un tendences finanšu instrumentu tirgū, pieņem lēmumu par atvasināto finanšu instrumentu izmantošanu konkrēta aktīva riska ierobežošanai vai visa Fonda portfeļa riska ierobežošanai. Veicot jebkādus darījumus ar Fonda mantu, jābūt Fonda pārvaldnieka rīkojumam un Turētājbankas pilnvarotās personas akceptam. Ja rīkojums ir pretrunā ar Likumu, FKTK noteikumiem, Prospektu, Nolikumu vai Turētājbankas līgumu, Turētājbanka rīkojumu neizpilda. Fonda pārvaldnieka slimības vai prombūtnes laikā Fonda pārvaldnieka pienākumus izpilda un Fonda mantas pārvaldīšanu veic Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs vai Sabiedrības Valdes priekšsēdētāja nozīmēts Sabiedrības darbinieks, kurš ir kompetents ieguldījumu jautājumos. NOT.120 / 07 / /12

6 7. Ieguldītāju apkalpošanas kārtība 7.1. Prospekta un Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas izsniegšanas kārtība Prospekts stājas spēkā ar dienu, kad tas reģistrēts FKTK. Sabiedrība nodrošina, lai Prospekts, Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, to pielikumi būtu pieejami bez maksas visām ieinteresētajām personām pirms Ieguldījumu apliecību iegādes. Ar Prospektu, Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un to pielikumiem var iepazīties un bez maksas saņemt tādā kārtībā, kā to nosaka šī Nolikuma 12. punkts. Ja Prospektā tiek izdarīti grozījumi, Sabiedrība pēc to reģistrācijas FKTK nekavējoties nodrošina, lai Ieguldītājiem būtu pieejams pilns Prospekta teksts, kurā norādīti grozījumi un to spēkā stāšanās datums Informācija par Fonda ienākumu sadali Ienākumi, kas gūti no Fonda mantas, tiek ieguldīti Fondā. Ieguldītājs proporcionāli viņam piederošo Ieguldījumu apliecību skaitam piedalās ienākumu sadalē, kas gūti darījumos ar Fonda mantu. Ieguldītāja ienākums tiek fiksēts Ieguldījumu apliecības vērtības pieaugumā vai samazinājumā. Ieguldītājs var iegūt savu ienākumu no Fonda daļas naudā, tikai pieprasot Sabiedrībai tam piederošo Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu vai pārdodot Ieguldījumu apliecības Ieguldījumu apliecību emisija, iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija Ieguldījumu apliecību emisija tiek veikta kārtībā, kā to nosaka Likums, kā arī citi FKTK izdotie tiesību akti. Ieguldījumu apliecības emisijas apjoms un laiks nav ierobežoti. Ieguldījumu apliecības tiek emitētas tikai pret pilnu šo apliecību cenas samaksu naudā saskaņā ar Prospekta noteikumiem. Par Ieguldījumu apliecībām saņemtā nauda, izņemot izlaišanas komisijas naudu, nekavējoties ieskaitāma Fondā. Ja Ieguldījumu apliecības laistas apgrozībā, bet Fonda daļu vērtība netiek ieskaitīta Fondā, Sabiedrībai no savas mantas jāiegulda Fondā trūkstošā summa. Katrs Ieguldītājs var pieteikties uz neierobežotu Ieguldījumu apliecību daudzumu, iesniedzot Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumu (turpmāk arī - Pieteikums Ieguldījumu apliecību iegādei). Minimālā ieguldāmā līdzekļu summa Fondā ir USD. Izpildot Pieteikumus Ieguldījumu apliecību iegādei, Ieguldījumu apliecību pārdošana (emisija) notiek pēc Ieguldījumu apliecību pārdošanas cenas, kas tiek aprēķināta šī Nolikuma 7.2. punktā noteiktajā kārtībā. Ieguldījumu apliecību pārdošanas cenu nosaka Pamatvalūtā. Lai pieteiktos uz Ieguldījumu apliecībām, Ieguldītājam ir jābūt atvērtiem naudas līdzekļu un finanšu instrumentu kontiem Turētājbankā vai pie Kontu turētāja, un tam ir jāaizpilda un jāiesniedz Sabiedrībai vai Izplatītājam noteiktās formas Pieteikums Ieguldījumu apliecību iegādei. Lai Pieteikums Ieguldījumu apliecību iegādei tiktu izpildīts, Ieguldītājam Prospekta 10.3.punktā noteiktajā kārtībā jānodrošina pieteikumā norādītās naudas summas Pamatvalūtā iemaksa pieteikumā norādītajā Fonda kontā Turētājbankā vai citā Turētājbankas un Kontu turētāja paredzētajā veidā jānodrošina attiecīgie norēķini par Ieguldījumu apliecību iegādi, kā arī Prospekta 10.3.punktā noteiktajā kārtībā jānodrošina iegādājamo Ieguldījumu apliecību pieņemšana pieteikumā norādītajā Ieguldītāja finanšu instrumentu kontā Turētājbankā vai pie Kontu turētāja. Citādi Pieteikums Ieguldījumu apliecību iegādei tiek uzskatīts par nederīgu un zaudē spēku. Pieteikties Ieguldījumu apliecību iegādei var Sabiedrības birojā, Elizabetes ielā 23, Rīgā, LV-1010, tālr. (+371) , fakss (+371) vai vēršoties pie Izplatītājiem. Uz Prospekta apstiprināšanas brīdi Ieguldījumu apliecību Izplatītājs ir: ABLV Capital Markets, IBAS, adrese Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, tālr. (+371) , fakss (+371) Izplatītājiem ir tiesības Ieguldījumu apliecību izplatīšanas procesa organizēšanai piesaistīt trešās personas, tai skaitā, starpniekus, dīlerus un citas personas, kuras ir tiesīgas sniegt šāda veida pakalpojumus. Izplatītājs organizē un raugās, lai Ieguldījumu apliecību pārdošana un atpakaļpirkšana tiktu veikta saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu, Prospekta un Nolikuma noteikumiem. Izplatītāja pienākumu nodošana trešajām personām neatbrīvo Izplatītāju no Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās atbildības. Pieteikumā Ieguldījumu apliecību iegādei Ieguldītājam jānorāda: 1) Ieguldītāja identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods/ ja nav, tad dzimšanas datums fiziskām personām; 2) Ieguldītāja identifikācijas dati: nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas datums juridiskām personām; 3) Ieguldītāja pases dati: izsniegšanas datums, sērija, numurs, izsniegšanas valsts un iestāde - fiziskām personām; 4) Ieguldītāja adrese (dzīvesvietas fiziskām personām, juridiskā juridiskām personām), tālruņa numurs un/vai e-pasts; 5) Ieguldītāja naudas līdzekļu konta numurs un finanšu instrumentu konta numurs Turētājbankā vai pie Kontu turētāja*; NOT.120 / 07 / /12

7 6) Bankas, kurā Ieguldītājam ir atvērti naudas līdzekļu konts un finanšu instrumentu konts, nosaukums un kods; 7) Fonda identifikācijas dati: nosaukums un ISIN kods; 8) Fonda ieguldījumu apliecībās ieguldāmā naudas summa Pamatvalūtā. * Pieteikumā Ieguldījumu apliecību iegādei Ieguldītājam ir jānorāda vienā kredītiestādē atvērto naudas līdzekļu konta, no kura tiek pārskaitīta naudas summa Ieguldījumu apliecību iegādei, un finanšu instrumentu konta, uz kuru tiek ieskaitītas iegādājamas Ieguldījumu apliecības, numuri. Saņemot Pieteikumu Ieguldījumu apliecību iegādei, Sabiedrība vai Izplatītājs veic Ieguldītāja identifikāciju saskaņā ar Sabiedrības vai attiecīgi Izplatītāja Klientu identifikācijas kārtību un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. Ieguldītājam ir jāiesniedz Sabiedrībai, Izplatītajam vai Kontu turētājam visi pieprasītie identifikācijas dokumenti, ja tādi tiek pieprasīti. Parakstot Pieteikumu Ieguldījumu apliecību iegādei, Ieguldītājs apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar Prospektā un Nolikumā ietverto informāciju, kā arī ar Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, un piekrīt to nosacījumiem. Sabiedrība reģistrē Pieteikumus Ieguldījumu apliecību iegādei atsevišķā reģistrā to saņemšanas secībā. Pieteikuma Ieguldījumu apliecību iegādei iesniegšanu Sabiedrībai var veikt personīgi vai izmantojot citus Sabiedrības vai Izplatītāja noteiktos pieteikuma iesniegšanas veidus. Pieteikums Ieguldījumu apliecību iegādei tiek uzskatīts par iesniegtu un reģistrētu tad, kad to ir parakstījis Sabiedrības vai Izplatītāja pārstāvis. Ja Pieteikums Ieguldījumu apliecību iegādei tiek iesniegts personīgi, Sabiedrības vai Izplatītāja pilnvarotais pārstāvis to paraksta un vienu pieteikuma eksemplāru nodod Ieguldītājam. Sabiedrība vai Izplatītājs nenes atbildību par Ieguldītāja zaudējumiem, ja tie radušies kādai nepilnvarotai personai ļaunprātīgi izmantojot Ieguldītāja vārdu un konta numurus. Sabiedrība vai Izplatītājs drīkst pieņemt Pieteikumu Ieguldījumu apliecību iegādei pa faksimilu tikai tad, kad ir veikta klienta identifikācija. Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai precīzi aizpildītus un noformētus Pieteikumus Ieguldījumu apliecību iegādei. Par pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs Ieguldītājs. Ieguldījumu apliecības ir dalāmas. Ieguldījumu apliecību daudzums tiek aprēķināts ar precizitāti līdz 4 (četrām) zīmēm aiz komata. Visus izdevumus, kas rodas Ieguldītājam, saistībā ar Ieguldījumu apliecību iegādi (bankas komisijas par operācijām ar finanšu instrumentu / naudas / norēķinu kontiem u.tml.) sedz Ieguldītājs. Ieguldītājam piederošas Ieguldījumu apliecības tiek uzskaitītas Ieguldītāja finanšu instrumentu kontā. Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums ir Ieguldītāja finanšu instrumentu konta izraksts no finanšu instrumentu konta turētāja, pie kura Ieguldītājam ir atvērts finanšu instrumentu konts un tiek turētas Ieguldītājam piederošas Ieguldījumu apliecības (Turētājbanka vai Kontu turētājs) Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana Sabiedrība veic Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu pēc Ieguldītāja pieprasījuma, samaksājot viņam atpakaļpirkšanas cenu naudā saskaņā ar Prospekta noteikumiem. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana notiek pēc Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas, kas tiek aprēķināta šī Nolikuma 7.8. punktā noteiktajā kārtībā. Lai Sabiedrība veiktu Ieguldītājam piederošo Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, Ieguldītājam jāiesniedz Sabiedrībai vai Izplatītājam Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikums (turpmāk - Pieteikums Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai). Lai Pieteikums Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai tiktu izpildīts, Ieguldītājam Prospekta 11.3.punktā noteiktajā kārtībā jānodrošina atpakaļpērkamo Ieguldījumu apliecību ieskaitīšana Fonda emisijas kontā Nasdaq CSD SE vai citā Turētājbankas un Kontu turētāja paredzētajā veidā jānodrošina attiecīgie norēķini par Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu. Ja pieteikumā norādītais Ieguldījumu apliecību skaits noteiktajā termiņā netiek ieskaitīts attiecīgajā kontā un nav nodrošināti attiecīgie norēķini, Pieteikums Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai tiek uzskatīts par nederīgu un zaudē spēku. Pieteikumā Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai Ieguldītājam jānorāda: 1) Ieguldītāja identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods/ ja nav, tad dzimšanas datums fiziskām personām; 2) Ieguldītāja identifikācijas dati: nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas datums juridiskām personām; 3) Ieguldītāja pases dati: izsniegšanas datums, sērija, numurs, izsniegšanas valsts un iestāde - fiziskām personām; 4) Ieguldītāja adrese (dzīvesvietas fiziskām personām, juridiskā juridiskām personām), tālruņa numurs un/vai e-pasts; 5) Ieguldītāja naudas līdzekļu konta numurs un finanšu instrumentu konta numurs Turētājbankā vai pie Kontu turētāja**; 6) Bankas, kurā Ieguldītājam ir atvērti naudas līdzekļu konts un finanšu instrumentu konts, nosaukums un kods; 7) Fonda identifikācijas dati: nosaukums un ISIN kods; 8) atpakaļpirkšanai paredzētais Fonda Ieguldījumu apliecību skaits. NOT.120 / 07 / /12

8 ** Pieteikumā Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai Ieguldītājam ir jānorāda vienā kredītiestādē atvērto naudas līdzekļu konta, uz kuru tiek ieskaitīta naudas summa par atpirktām Ieguldījumu apliecībām, un finanšu instrumentu konta, no kura tiek pārskaitītas atpakaļpērkamas Ieguldījumu apliecības, numuri. Ieguldītājam ir iespēja pārdot visas viņam piederošās Ieguldījumu apliecības vai to daļu. Ieguldījumu apliecības ir dalāmas. Ieguldījumu apliecību daudzums tiek norādīts ar precizitāti līdz 4 (četrām) zīmēm aiz komata. Par Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu komisijas nauda netiek piemērota. Sabiedrība reģistrē Pieteikumus Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai atsevišķā reģistrā to saņemšanas secībā. Pieteikuma Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai iesniegšanu Sabiedrībai vai Izplatītājam var veikt personīgi vai izmantojot citus Sabiedrības vai Izplatītāja noteiktos pieteikuma iesniegšanas veidus. Pieteikums Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai tiek uzskatīts par iesniegtu un reģistrētu tad, kad to ir parakstījis Sabiedrības vai Izplatītāja pārstāvis. Ja Pieteikums Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai tiek iesniegts personīgi, Sabiedrības vai Izplatītāja pilnvarotais pārstāvis to paraksta un vienu pieteikuma eksemplāru nodod Ieguldītājam. Sabiedrība vai Izplatītājs nenes atbildību par Ieguldītāja zaudējumiem, ja tie radušies kādai nepilnvarotai personai ļaunprātīgi izmantojot Ieguldītāja vārdu un konta numurus. Sabiedrība drīkst pieņemt Pieteikumu Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai pa faksimilu tikai tad, kad ir veikta klienta identifikācija. Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai precīzi aizpildītus un noformētus Pieteikumus Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai. Par pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs Ieguldītājs. Pēc Ieguldījumu apliecību saņemšanas Turētājbankas emisijas kontā Sabiedrība tās nekavējoties dzēš un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā dod rīkojumu Turētājbankai pārskaitīt atpirkto Ieguldījumu apliecību skaitam atbilstošo naudas summu Pamatvalūtā uz Pieteikumā Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai norādīto Ieguldītāja naudas līdzekļu kontu Turētājbankā vai pie Kontu turētāja, izņemot Prospektā noteikto ārkārtējo gadījumu, kad tiek apturēta Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana. Gadījumā, ja Ieguldītājs vai Ieguldītāji 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Pieteikumus Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai, kas summāri pārsniedz 10% no Fonda vērtības, un to izpilde var būtiski skart pārējo Fonda ieguldītāju intereses, atpakaļpirkšanas norēķinu termiņš var tikt pagarināts līdz 10 (desmit) darba dienām. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena tiek maksāta attiecīgā Pamatvalūtā. Visus izdevumus, kas rodas Ieguldītājam, saistībā ar Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu (bankas komisijas par operācijām ar finanšu instrumentu / naudas / norēķinu kontiem u.tml.) sedz Ieguldītājs. Pieteikums Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai zaudē savu spēku, ja Ieguldītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar šo pieteikumu un Prospektu Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana Ja Sabiedrības vainas dēļ Prospektā un tam pievienotajos dokumentos ziņas, kurām ir būtiska nozīme Ieguldījumu apliecību novērtējumā ir nepareizas vai nepilnīgas, Ieguldītājam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība pieņem atpakaļ viņa Ieguldījumu apliecības un atlīdzina viņam visus šā iemesla dēļ radušos zaudējumus. Prasība ceļama 6 (sešu) mēnešu laikā no dienas, kad Ieguldītājs ir uzzinājis, ka ziņas ir nepareizas vai nepilnīgas, taču ne vēlāk kā 3 (triju) gadu laikā no Ieguldījumu apliecības iegādes dienas. Pieprasot Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu Ieguldītājs iesniedz Sabiedrībai brīvajā formā uzrakstītu Pieteikumu Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanai. Ieguldītāja iesniegto Pieteikumu Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanai ar pievienotajiem dokumentiem Sabiedrības Valde izskata 10 (desmit) dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas un pieņem lēmumu par zaudējumu atlīdzināšanu un atlīdzības apmēru, izejot no atpakaļpieņemšanas prasības pamatotības. Sabiedrība dod rīkojumu Turētājbankai pārskaitīt naudas līdzekļus attiecīgajā naudas kontā Turētājbankā vai pie Kontu turētāja 5 (piecu) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas. Sabiedrības lēmums tiek nosūtīts Ieguldītājam 2 (divu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Fonda vērtība Fonda vērtība ir Fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība. Fonda daļas vērtība ir Fonda vērtības dalījums ar emitēto, bet neatpirkto Ieguldījumu apliecību skaitu. Fonda grāmatvedības uzskaite tiek veikta saskaņā ar Likumu, FKTK izdotiem Ieguldījumu fondu gada pārskatu sagatavošanas noteikumiem un Ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas noteikumiem, kā arī citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. Finanšu pārskatu posteņu novērtēšanai pielieto Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes izdotos Starptautiskos grāmatvedības standartus. Fonda aktīvu novērtēšana tiek veikta atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 1) pieņemts, ka Fonds tiks pārvaldīts arī turpmāk; 2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā; NOT.120 / 07 / /12

9 3) novērtēšanu veic ar pienācīgu piesardzību: Fonda finanšu pārskatā iekļauj tikai līdz finanšu pārskata sastādīšanas dienai iegūtos ieņēmumus, ņem vērā visas iespējamās izmaksas neatkarīgi no to rašanās laika (t.i., tās, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem darbības periodiem); 4) ņem vērā ar pārskata gadu periodu saistītos ieņēmumus un izmaksas, neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma; 5) norāda visus posteņus, kas būtiski ietekmē Fonda finanšu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu; 6) aktīvu un saistību posteņus un to sastāvdaļas novērtē atsevišķi; 7) visus darījumus iegrāmato un atspoguļo finanšu pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu. Pēc atzīšanas finanšu aktīvi un finanšu saistības Fonda pārvaldnieks novērtē šādi: tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi jāuzrāda to patiesajā vērtībā, t.i. summa, par kādu finanšu aktīvu ir iespējams apmainīt, veicot darījumu starp labi informētām, ieinteresētām un finansiāli neatkarīgām personām; līdz termiņa beigām turēti finanšu aktīvi jāuzrāda to amortizētajā iegādes vērtībā. Fonda vērtība un Fonda daļas vērtība nosakāma katru darba dienu pēc minētās dienas slēgšanas cenām Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenas aprēķināšana Ieguldījumu apliecības emisijas cena ir 10 USD Ieguldījumu apliecību pārdošanas cena ir mainīga, to nosaka Pamatvalūtā katru darba dienu vienlaikus ar Fonda daļas vērtību, un to var uzzināt telefoniski pa 7.3. punktā minētajiem Sabiedrības tālruņu numuriem vai personīgi ierodoties Sabiedrības birojā, kā arī tīmekļa vietnē Šāda informācija ir pieejama arī ar Izplatītāja starpniecību. Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenu veido Fonda daļas vērtības un komisijas naudas par Ieguldījumu apliecību pārdošanu summa. Norēķinus par Ieguldījumu apliecību iegādi veic par Ieguldījumu apliecību pārdošanas cenu, kas tiek aprēķināta tajā darba dienā, kad Pieteikums Ieguldījumu apliecību iegādei ir saņemts un akceptēts, bet publiskota nākamajā darba dienā pēc minētās dienas. Maksimālais pārdošanas komisijas naudas summas apmērs ir noteikts 1,0% no Fonda daļas vērtības. Lēmumu par pārdošanas komisijas naudas summas apmēru pieņem Sabiedrība Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšana Informāciju par Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenu var uzzināt telefoniski pa 7.3. punktā minētajiem Sabiedrības tālruņu numuriem vai personīgi ierodoties Sabiedrības birojā, kā arī tīmekļa vietnē Šāda informācija ir pieejama arī ar Izplatītāja starpniecību. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena ir vienāda ar Fonda daļas vērtību, un to nosaka Pamatvalūtā katru darba dienu vienlaikus ar Fonda daļas vērtību. Norēķinus par Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu veic par Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenu, kas tiek aprēķināta tajā darba dienā, kad Pieteikums Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai ir saņemts un akceptēts, bet publiskota nākamajā darba dienā pēc minētās dienas. Atpakaļpirkšanas darījumiem komisijas maksa netiek piemērota Ienākumu aprēķināšana Ienākumi, kas gūti darījumos ar Fonda mantu, tiek ieguldīti Fondā. Ieguldītāja ienākumus var noteikt, sekojot Fonda daļas vērtības izmaiņām. Ieguldītājs var saņemt savus ienākumus naudā tikai pieprasot no Sabiedrības Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanu. 8. Fonda likvidācijas kārtība Fonda likvidācija tiek veikta saskaņā ar Likumu. Fonda likvidāciju veic likvidators. Likvidators var būt Sabiedrība, Turētājbanka vai FKTK iecelta persona. Sabiedrība veic Fonda likvidāciju, ja: nākamajā dienā pēc Turētājbankas līguma izbeigšanās nav stājies spēkā jauns Turētājbankas līgums; gada laikā pēc Fonda nodibināšanas apgrozībā nav laista neviena Ieguldījumu apliecība; Sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par Fonda likvidāciju; NOT.120 / 07 / /12

10 FKTK ir pieņēmusi lēmumu par Fonda likvidācijas uzsākšanu. Par Fonda likvidācijas uzsākšanu likvidators nekavējoties paziņo FKTK un publicē attiecīgu paziņojumu laikrakstā Latvijas Vēstnesis. Ja Sabiedrība vai Turētājbanka neuzsāk Fonda likvidāciju mēneša laikā no dienas, kad šāda likvidācija bija jāuzsāk, FKTK ir tiesības iecelt Fonda likvidatoru. Šādam Fonda likvidatoram ir visas tās pašas tiesības, kādas ir Sabiedrībai, ja tā veic likvidāciju. Likvidatoram ir tiesības veikt tikai ar Fonda likvidāciju saistītās darbības. Fonda likvidācijas gaitā nedrīkst veikt Ieguldījumu apliecību emisiju, atpakaļpirkšanu un Prospektā paredzēto Fonda ienākumu sadali Ieguldītājiem. Likvidatoram ir jārīkojas Ieguldītāju un kreditoru interesēs. Likvidators pilnā apmērā atbild Ieguldītājiem un trešajām personām par zaudējumiem, kas nodarīti likvidācijas gaitā, ja likvidators ar nolūku vai aiz neuzmanības pārkāpis Likumu vai Nolikumu, vai nolaidīgi veicis savus pienākumus. Pēc Fonda likvidācijas uzsākšanas likvidators organizē un veic Fonda mantas, izņemot Fondā esošo naudas līdzekļu, pārdošanu. No likvidējamā Fonda mantas pārdošanas gūtos ienākumus un Fondā esošos naudas līdzekļus (likvidācijas ieņēmumus), Turētājbanka vai likvidators sadala šādā secībā: nodrošināto kreditoru prasījumi; to kreditoru prasījumi, kuri pieteikti paziņojumā noteiktajā termiņā; to kreditoru prasījumi, kuri pieteikti pēc paziņojumā noteiktā termiņa, bet pirms likvidācijas ieņēmumu sadales. Ja likvidācijas ieņēmumu nepietiek augstākminēto prasījumu apmierināšanai, neapmierinātie prasījumi apmierināmi no Sabiedrības līdzekļiem un mantas, izņemot prasījumus, kuri radušies pēc Sabiedrības pārvaldes tiesību izbeigšanās. Atlikušie likvidācijas ieņēmumi sadalāmi Ieguldītājiem proporcionāli viņu Ieguldījumu apliecību skaitam. Visi maksājumi kreditoriem un Ieguldītājiem tiek veikti naudā. Pēc Fonda likvidācijas pabeigšanas Sabiedrība veic attiecīgus grozījumus Nolikumā un Prospektā. 9. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošanas kārtība Turētājbankai vai citām personām Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas: ar Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai; ar licences anulēšanu; ar Fonda likvidācijas pabeigšanu, ja to veic Sabiedrība; ar brīdi, kad FKTK ieceļ Fonda likvidatoru saskaņā ar Likuma noteikumiem Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai Ja Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas, tiesības pārvaldīt Fondu pāriet Turētājbankai, izņemot gadījumu, ja Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu pāriet citai sabiedrībai. Turētājbankai, kurai pārgājušas Fonda pārvaldes tiesības, ir visas Sabiedrības tiesības, izņemot tiesības emitēt Ieguldījumu apliecības un veikt apliecību atpakaļpirkšanu. Triju mēnešu laikā no Fonda pārvaldes tiesību pārejas dienas Turētājbankai jānodod Fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu sabiedrībai. FKTK var šo termiņu pagarināt līdz sešiem mēnešiem no pārvaldes tiesību pārejas dienas. Fonda pārvaldes tiesības nodot citai sabiedrībai drīkst tikai ar FKTK atļauju. Ja augstāk noteiktajos termiņos Turētājbanka nenodod Fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu sabiedrībai, Turētājbankai jāveic Fonda likvidācija Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citām personām Sabiedrība var nodot Fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu sabiedrībai uz līguma pamata. Fonda pārvaldes tiesību nodošanai nepieciešama FKTK atļauja. Pēc FKTK atļaujas saņemšanas Sabiedrība iesniedz publicēšanai laikrakstā Latvijas Vēstnesis un vienā dienas laikrakstā paziņojumu par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai, norādot šīs sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un valdes atrašanās vietu. Līgums par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai stājas spēkā ne agrāk kā pēc mēneša no dienas, kad laikrakstā Latvijas Vēstnesis publicēts paziņojums par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai. Līdz ar līguma stāšanos spēkā visas ar Fondu saistītās tiesības un saistības pāriet jaunajai sabiedrībai. 10. Kārtība, kādā noris Sabiedrības sadarbība ar Turētājbanku Fonda pārvaldīšanā Darījumus ar Fonda mantu Sabiedrība veic ar Turētājbankas starpniecību. Fonda mantas pārvaldes nodrošināšanai, Sabiedrība noslēdz līgumu ar Turētājbanku, saskaņā ar kuru Turētājbanka apņemas glabāt Fonda mantu, veikt darījumus ar Fonda mantu un veikt Fonda kontu apkalpošanu, kā arī citas darbības saskaņā ar Likumu, noslēgto Turētājbankas līgumu un Sabiedrības rīkojumiem. NOT.120 / 07 / /12

11 Turētājbanka, veicot Likumā noteiktos pienākumus, darbojas neatkarīgi no Sabiedrības un tikai Ieguldītāju interesēs, ja tās nav pretrunā Latvijas Republikas tiesību aktiem, FKTK noteikumiem, Prospektam un Nolikumam. Turētājbanka drīkst veikt maksājumus no Fonda konta tikai uz Sabiedrības rīkojuma pamata, kā arī tai ir pienākums izpildīt citus Sabiedrības rīkojumus, ja tie nav pretrunā Latvijas Republikas tiesību aktiem, Prospektam, Nolikumam un Turētājbankas līgumam. 11. Fondam piekritīgie maksājumi Maksājumi Sabiedrībai, Turētājbankai, Revidentam, trešajām personām Sabiedrība no Fonda mantas veic šādus maksājumus: 1) atlīdzība Sabiedrībai; 2) atlīdzība Turētājbankai; 3) atlīdzība Revidentam; 4) citi maksājumi. Sabiedrība saņem atlīdzību par Fonda pārvaldīšanu ne vairāk kā 1,5% apmērā no Fonda vidējās vērtības gadā, kā arī Ieguldījumu apliecību pārdošanas komisiju. Atlīdzību Sabiedrībai par Fonda pārvaldīšanu aprēķina katru kalendāro dienu un uzkrāj mēneša laikā. Atlīdzību sedz no Fonda mantas saskaņā ar Prospekta nosacījumiem. Spēkā esošais atlīdzības apmērs Sabiedrībai ir norādīts tīmekļa vietnē: sadaļā ABLV ieguldījumu fondi. Pārdošanas komisija tiek noteikta saskaņā ar Prospektu un uz tās rēķina tiek izmaksāta atlīdzība Izplatītājiem. Ja Sabiedrībai izmaksājamās atlīdzības apjoms pārsniedz šajā punktā minēto atlīdzības par Fonda pārvaldīšanu apjomu, tad starpību Sabiedrība sedz no saviem līdzekļiem. Par Fonda mantas glabāšanu un citu Turētājbankas pienākumu veikšanu Turētājbanka saņem atlīdzību ne vairāk kā 0,20% no Fonda vidējās vērtības gadā. Atlīdzību Turētājbankai aprēķina un uzkrāj katru kalendāro dienu, izmantojot Prospekta noteiktajā kārtībā aprēķināto Fonda vērtību. Turētājbankas atlīdzība tiek segta no Fonda mantas uz Sabiedrības rīkojuma pamata, saskaņā ar līgumu starp Turētājbanku un Sabiedrību. No Fonda mantas tiek segta atlīdzība Revidentam ne vairāk kā 0,125% apmērā no Fonda vidējās vērtības gadā. Atlīdzība tiek aprēķināta un izmaksāta saskaņā ar Prospekta nosacījumiem. Maksājumi trešajām personām, tiek veikti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem jeb faktiskajām izmaksām. Kopējie ikgadējie atlīdzības maksājumi par Fonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt 5,0% no Fonda vidējās vērtības gadā un neiekļauj citus maksājumus Citi maksājumi No Fonda mantas ir sedzami citi izdevumi, ja tie ir pamatoti ar ārējiem attaisnojuma dokumentiem, kā arī to segšana ir noteikta Latvijas Republikas tiesību aktos, kas regulē ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbību un grāmatvedības uzskaites kārtību. Citos maksājumos ir iekļaujami tādi maksājumi kā maksa par transakciju veikšanu, brokeru komisijas, procentu maksājumi par aizņēmumiem u.tml. 12. Publisku paziņojumu sniegšanas kārtība un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība Ieguldītājam ir tiesības brīvi iepazīties ar Nolikumu, Prospektu, Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, Fonda pārskatiem, kā arī ar citu publiski pieejamu informāciju Sabiedrības birojā Sabiedrības darba laikā vai tīmekļa vietnē: Prospektu, Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, Nolikumu, kā arī grozījumus Prospektā un Nolikumā, Fonda pārskatus, Ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas, informāciju par Sabiedrības amatpersonām, Sabiedrības biroja atrašanās vietu un darba laiku, visus ziņojumus, jauno informāciju, kas attiecas uz Ieguldītājiem, Sabiedrība izvieto tīmekļa vietnē: Par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, kā arī par Fonda pārvaldes tiesību pāreju Turētājbankai, Sabiedrība informē Ieguldītājus, izvietojot sludinājumu laikrakstā Latvijas Vēstnesis, vēl vismaz vienā dienas laikrakstā un tīmekļa vietnē: Par Fonda likvidāciju un citiem Likumā paredzētajiem notikumiem Sabiedrība informē Ieguldītājus, izvietojot sludinājumu laikrakstā Latvijas Vēstnesis un tīmekļa vietnē: Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība Lēmumu par Nolikuma grozījumu apstiprināšanu pieņem Sabiedrības Padome. NOT.120 / 07 / /12

12 Ja Nolikumā tiek izdarīti grozījumi, Sabiedrība iesniedz FKTK iesniegumu par Nolikuma grozījumu reģistrāciju. Iesniegumam pievieno dokumentus saskaņā ar Likumu. Nolikuma grozījumi stājas spēkā ne agrāk kā 10 (desmit) dienas pēc to reģistrācijas FKTK vai citā FKTK noteiktajā termiņā, kas nevar būt ilgāks par 3 (trim) mēnešiem no grozījumu reģistrācijas dienas un tiek noteikts, ievērojot Nolikuma grozījumu saturu un Ieguldītāju intereses. ABLV Asset Management, IPAS Valdes priekšsēdētājs ABLV Asset Management, IPAS Valdes priekšsēdētāja vietnieks Leonīds Kiļs Jevgenijs Gžibovskis NOT.120 / 07 / /12

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated Atvērtā ieguldījumu fonda Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund PĀRVALDES NOLIKUMS Fonds ir reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā Reģistrācijas datums: 23.07.2014. Reģistrācijas

Sīkāk

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05 ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund fonda prospekts Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 02.09.2015. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Microsoft Word - Prospekts_pensiju_plans_CAM_AKTIVAIS.doc

Microsoft Word - Prospekts_pensiju_plans_CAM_AKTIVAIS.doc Līdzekļu pārvaldītājs: Turētājbanka: AS Citadele banka Pielikums Nr.1B pie Līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu LP 3/2002 Līguma noslēgšanas datums: 2002.g. 10.oktobris Līguma

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc IEGULDĪJUMU FONDS CBL Eastern European Fixed Income Funds (iepriekš Citadele Eastern European Fixed Income Funds ) Apakšfonds CBL Eastern European Bond Fund EUR (iepriekš Citadele Eastern European Bond

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss IESNIEGUMS PAR KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU/MAIŅU Datums / / 20 Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes 13.12.2013. sēdē, protokols Nr.58 Klients (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds,

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

AIF_ ABLV_ USD_ETF_Fund_300611_last

AIF_ ABLV_ USD_ETF_Fund_300611_last Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global USD ETF Fund neauditētais pārskats par periodu no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam Rīga, 2011 Saturs 1. Informācija par ieguldījumu fondu 3 2. Ieguldījumu

Sīkāk

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging M

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging M PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity Fund akcionāri tiek informēti,

Sīkāk

NOT_163_p_09_02_lat

NOT_163_p_09_02_lat ABLV Bank, AS vienotais reģistrācijas numurs: 50003149401 juridiskā adrese: interneta adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, Latvija www.ablv.com tālrunis: + 371 6777 5222 Sestās obligāciju piedāvājuma programmas

Sīkāk

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3 KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN BLAKUSPAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI Rīgā, Klients (vai tā pārstāvis) sniedz šajā Klienta anketā ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai (turpmāk tekstā

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts ABLV Bank, AS vienotais reģistrācijas numurs: 5 000 314 940 1 juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 23 interneta adrese: www.ablv.com tālrunis: +371 6777 5222 Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata Periods: 01.01.2019-31.03.2019 Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats iepriekšējā pārskata gada beigās NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0 400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk